Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C expo4

815 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C expo4

 1. 1. แผนการเรียนรู้ที่ 4: การสืบค้นเรื่องการออสโมซิส 1 นิทรรศการเซลล์ นิทรรศการเซลล์:การสืบค้นเรื่องออสโมซิส
 2. 2. • ออกแบบขั้นตอนการศึกษากระบวนการออสโมซิส ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 2 นิทรรศการเซลล์:การสืบค้นเรื่องออสโมซิส จุดประสงค์การเรียนรู้:
 3. 3. 3 นิทรรศการเซลล์:การสืบค้นเรื่องออสโมซิส Engage นักวิทยาศาสตร์ค้นพบข้อมูลด้วยการทาการ สืบค้นทางวิทยาศาสตร์ ดิฉันจะช่วยคุณทาการ สืบค้นหรือทดลองทางวิทยาศาสตร์ใน เรื่อง ออสโมซิส คุณจะค้นหาว่าความเข้มข้นของกลูโคสมี ผลต่อระยะทางที่น้าจะไหลเข้าไปในท่ออย่างไร แต่ก่อนที่คุณจะลงมือทาการทดลอง มีข้อคิด บางอย่างที่คุณควรทราบ
 4. 4. ฉันกาลังจะสืบค้น เรื่อง อะไร ฉันจะเปลี่ยน อะไร อะไรเป็นตัวแปร ฉันจะเปลี่ยนอะไร - ตัวแปรต้น. ฉันคิดว่าจะเกิดอะไร ขึ้น ทาไม นี่คือ สมมติฐานของฉัน 4 นิทรรศการเซลล์:การสืบค้นเรื่องออสโมซิส Engage
 5. 5. ฉันจะวัดตัวแปรตาม อย่างไร ฉันจะต้องเปลี่ยนตัวแปร ต้นอย่างไร 5 นิทรรศการเซลล์:การสืบค้นเรื่องออสโมซิส Engage ฉันต้องใช้เครื่องมือ อะไรบ้าง ฉันจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าผลการทดลองของ ฉันเชื่อถือๆได้ ฉันควรจะควบคุมอะไรให้ คงที่ไว้ ตัวแปรควบคุม และฉันควรจะควบคุม อย่างไร ฉันจะทาอย่างไรเพื่อให้ การทดลองของฉัน ประสบผลสาเร็จ
 6. 6. 6 นิทรรศการเซลล์:การสืบค้นเรื่องออสโมซิส Explore ดิฉันอยากจะเห็นแผนของคุณก่อนที่คุณจะ เริ่มทางานกัน คุณอาจจะแสดงแผนผัง หรือบันทึกของคุณประกอบด้วย ดิฉันจะ ไม่ฟังเฉพาะการบรรยายของคุณเท่านั้น
 7. 7. 7 นิทรรศการเซลล์:การสืบค้นเรื่องออสโมซิส Explore คุณพร้อมที่จะเริ่มทาการสืบค้นแล้ว แต่ดิฉันมี ข้อแนะนาเล็กน้อยสาหรับคุณคือ -เมื่อคุณจะวัดค่าอะไร ควรระมัดระวังเพราะ ค่าที่วัดได้จะต้องมีความแม่นยา -ตารางแสดงผลใช้สาหรับการกรอกข้อมูลที่ได้ คุณควรเตรียมวาดตารางไว้ก่อนที่จะทาการ สืบค้น -คุณอาจจะต้องมีการคานวณข้อมูลดังนั้นคุณ ต้องแน่ใจว่าคุณรู้ว่าจะต้องทาอย่างไร
 8. 8. 8 นิทรรศการเซลล์:การสืบค้นเรื่องออสโมซิส Explain ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องแปลผลและลง ข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้ คุณจะดาเนินการและแสดงผลของคุณ อย่างไร กราฟหรือแผนผังจะช่วยได้ไหม ผลที่ได้มีรูปแบบอะไรหรือไม่ คุณจะอธิบายผลที่ค้นพบได้อย่างไร จากการสืบค้นคุณสรุปผลอะไรได้
 9. 9. มันเป็นเรื่องที่สาคัญในการประเมินการ สืบค้นของคุณ ผลที่ได้ตรงกับที่คุณคาดไว้ หรือไม่ มีผลการศึกษาบางส่วนไม่เข้าอยู่ในรูปแบบ หรือไม่ มันเกิดขึ้นได้อย่างไร คุณแน่ใจไหมว่าได้พยายามทาทุกอย่าง เที่ยงตรงแม่นยาเหมือนเดิมทุกครั้ง คุณได้ ทาอย่างไร คุณแน่ใจไหมว่าการวัดค่าในแต่ละครั้งของ คุณมีความแม่นยาเที่ยงตรง คุณวัดอย่างไร คุณสามารถจะพัฒนาการสืบค้นของคุณได้ อย่างไร คุณคิดว่าควรจะสืบค้นเรื่องอะไรต่อไป 9 นิทรรศการเซลล์:การสืบค้นเรื่องออสโมซิส Evaluate
 10. 10. 10 นิทรรศการเซลล์:การสืบค้นเรื่องออสโมซิส Evaluate เก่งมากค่ะ! ตอนนี้คุณควรจะเขียน รายงานได้แล้วค่ะ
 11. 11. 11 นิทรรศการเซลล์:การสืบค้นเรื่องออสโมซิส Contact Details รายละเอียดสาหรับการติดต่อ inspiring_science@hotmail.com

×