Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prijateljstvo 8

4,396 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Za nešto poput ovoga UVIJEK treba naći vremena. (Ne vjerujem previše u čarobiranje sa slanjem/neslanjem poruke na x adresa, ali se definitvno slažem da poruku treba širiti. I ponavljati)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Friendship 8 - Presentation Transcript
  Find time to read this message, it is very important.
  He was a boy, a very ugly character. His father was one day given a bag with nails and told him to pocketing one nail in the door every time a bad behaved and / or when a quarrel with someone.
  The first day was stuck 37 nails. The following weeks he learned to control the number of nails zabijenih reduced from day to day. He discovered that it is easier to control for the nail.
  Finally the day came when the boy was not a nail stuck in the door. Then he went with his father and said that today was not stuck or a nail.
  His father then said that the nail is removed from the door for each day is not lost patience. Days were passing and in the end the boy told his father that took all the weight of the nails from the door.
  The father took the son to the door and told him: 'Son, you behaved very well, and see how many holes there are in the door!'
  'Will never be as before. When posvađaš with someone and you tell him his ugly things Ostavljaš early as this. '
  You can stick a knife in the man and remove him immediately, but the wound will remain forever. It does not matter how many times you can tell, the wound will remain. Verbal wound is as evil and bodily wounds. FRIENDS are treasures rarely make you happy and encourage you. They are ready to listen to you when you need it, support you and open your heart before you. Show your friends how much you love them.
  Send this letter to anyone who think a friend and, if you will, and send those who sent you this. If you see this message back, you will know you have many friends.
  For the end: 'One of the joys of friendship is to know with whom you podjeliti secret.' (Alessandro Manzoni)
  Several lines of thinking ... If you receive this message means that someone wants good about themselves and to have friends who are dear If you're too busy busy sacrificing a few minutes to send to others and say to myself: 'I'll send it these days' ... Already too late ... Maybe it will not do it ever ... This message comes from Northern India
  Sacrifice a few minutes to read. Contains messages that make a good soul.
  Give people more than expected and do it with taste.
  When you say 'I love you!' Say seriously ...
  When you say 'I'm sorry', look that person in the eye.
  Must not be another person's dreams. You suffer, and they sure have a way to live life.
  Talk slowly but think quickly.
  If someone asks you something you do not want to answer, nasmješi and Prompt him: 'Why do you want to know?'
  Remember that the greatest love and greatest successes may have great risk.
  When you lose, do not lose the lesson.
  Remember these three things: Respect for the / themselves, respect for others, responsibility for their actions.
  Do not judge others for what they are responsible.
  Do not allow a small disagreements spoil a great friendship.
  Nasmješi then when told to brzoglas. The one who called you will feel it in your voice.
  Remember, do not fight for the ill and you want when you want, when-when there is a great opportunity to claim.
  This message should be sent in the next 96 hours. Send a few copies and see what you will receive the next 4 days. True, although not gullible / on.
  Now, the rest ... Send this message to:
  At least 5 e-mail address and your life will improve.
  0-4 addresses: life will you be a little better.
  5-9 address life will you poboljštati just as you expect.
  9-14 Address: primićeš at least 5 surprises in the following 3 weeks.
  15 or more: your life improves, and everything you do now dreaming / dream begins to accrue.
  If you arrived / reached the end of these messages are really wonderful / wonderful!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Prijateljstvo 8

 1. 1. Nađi vremena pročitati ovu poruku, veoma je bitna.
 2. 2. Bio jednom jedan dječak veoma ružnog karaktera. Njegov otac mu je jednog dana dao vrećicu sa čavlima i rekao mu da zabije po jedan čavao u vrata svaki put kad se bude ružno ponašao i/ili kad se posvađa s nekim.
 3. 3. Prvog dana je zabio 37 čavla. Sljedećih tjedana naučio je kontrolirati se i broj zabijenih čavala se smanjivao iz dana u dan. Otkrio je da je lakše kontrolirati se umjesto zabijati čavle.
 4. 4. Na kraju je došao dan kada dječak nije zabio niti jedan čavao u vrata. Tada je otišao kod oca i reče mu da danas nije zabio niti jedan čavao.
 5. 5. Otac mu je tada rekao da izvadi čavao iz vrata za svaki dan kada ne bude izgubio strpljenje. Dani su prolazili i na kraju je dječak rekao ocu da je izvadio sve čavle iz vrata.
 6. 6. Otac je odveo sina do vrata i rekao mu: “Sine, ponašao si se vrlo dobro, a vidi koliko rupa ima u vratima!”
 7. 7. “ Nikad više neće biti kao prije. Kad se posvađaš s nekim i kad mu kažeš ružne stvari ostavljaš mu ranu kao ovu.”
 8. 8. Možeš zabosti nož u čovjeka i izvaditi ga odmah, ali će rana ostati zauvijek. Nije bitno koliko ćeš se puta ispričati, rana će ostati. Verbalna rana čini isto zlo kao i tjelesna rana. PRIJATELJI su rijetko blago, čine te sretnim i ohrabruju te. Spremni su te saslušati kada ti je to potrebno, podržavaju te i otvaraju svoje srce pred tobom. Pokaži svojim prijateljima koliko ih voliš.
 9. 9. Pošalji ovo pismo svakome koga smatraš prijateljem i, ako hoćeš, pošalji i onome ko ti je ovo poslao. Ako ti se ova poruka vrati, znaćeš da imaš mnogo prijatelja.
 10. 10. Za kraj: “Jedna od radosti prijateljstva je znati s kime možeš podjeliti tajnu.” (Alessandro Manzoni)
 11. 11. Nekoliko redova za razmišljanje... Ako primiš ovu poruku znači da ti neko želi dobro i da oko sebe imaš prijatelje koji su ti dragi Ako si previše zauzet/zauzeta žrtvovati nekoliko minuta da je pošalješ drugima i kažeš sebi: “Poslaću je ovih dana”... Već je kasno... Možda to nećeš učiniti nikada... Ova poruka dolazi iz Sjeverne Indije
 12. 12. Žrtvuj nekoliko minuta da je pročitaš. Sadrži poruke koje čine dobro duši.
 13. 13. Daj ljudima više nego što se očekuje i uradi to s ukusom.
 14. 14. Kada kažeš “VOLIM TE!” reci ozbiljno...
 15. 15. Kada kažeš “žao mi je”, gledaj tu osobu u oči.
 16. 16. Ne smij se tuđim snovima. Možeš patiti, a oni siguran su način da živiš život.
 17. 17. Pričaj sporo, ali misli brzo.
 18. 18. Ako te netko pita nešto na što ne želiš odgovoriti, nasmješi se i upitaj ga: “Zašto želiš znati?”
 19. 19. Sjeti se da je najveća ljubav i najveći uspjesi mogu imati velike rizike.
 20. 20. Kada izgubiš, nemoj izgubiti i lekciju.
 21. 21. Sjeti se ovih triju stvari: Poštovanje samog/same sebe, Poštovanje drugih, Odgovornost za svoje postupke.
 22. 22. Ne sudi drugima za ono za šta su oni odgovorni.
 23. 23. Ne dopusti da jedna mala nesuglasica pokvari jedno veliko prijateljstvo.
 24. 24. Nasmješi se onda kada se javiš na brzoglas. Onaj tko te zove osjetit će to u tvom glasu.
 25. 25. Zapamti, ne bori se nečasno za što želiš i kada želiš, kad-kad postoji velika mogučnost da to ostvariš.
 26. 26. Ovu poruku treba poslati u sljedećih 96 sati. Pošalji nekoliko primjeraka i promatraj što ćeš primiti sljedeća 4 dana. Istinito je, iako nisi lakovjeran/na.
 27. 27. <ul><li>Sada, ostatak... Pošalji ovu poruku na: </li></ul><ul><li>Najmanje 5 adresa i život će ti se poboljšati. </li></ul><ul><li>0-4 adrese: život će ti se malo poboljšati. </li></ul><ul><li>5-9 adresa: zivot će ti se poboljštati baš onako kako ti očekuješ. </li></ul><ul><li>9-14 adresa: primićeš najmanje 5 iznenađenja u sljedeće 3 nedjelje. </li></ul><ul><li>15 ili više: život ti se poboljšava i sve što si do sad sanjao/sanjala počinje se ostvarivati. </li></ul>
 28. 28. Ako si stigao/stigla do kraja ove poruke stvarno si divan/divna!

×