Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jednom davno, svi ljudski os j e ć aji i mane, na š li su se na jednom skrivenom m j estu na zemlji.
Kada je DOSADA z j evnula po tre ć i put, LUDOST je,  uv j ek tako luda, uzviknula: "Haj mo se igra ti  skrivača !...
INTRIGA je podigla  desnu obrvu, a RADOZNALOST je, ne mogav š i odoljeti , zapitala: “ Skrivača ?  Kakva je to igra?&...
"To je jedna igra", po č e objašnjavati LUDOST, “ u kojoj ja  pokrijem o č i i brojim do milion dok se vi ne...
ENTUZIJAZAM je zaplesao, sl j edila ga je EUFORIJA. SRE Ć A je toliko  skakala da je to nagovorilo SUMNJU i APATIJU, koju...
Ali nisu se svi ž el j eli igra ti ! ISTINA je bila protiv skrivanja, a  i za š to bi se skrivala?! Ionako je uv j e...
PONOS je mislio da je to glupa ideja, iako ga je zapravo mu č ilo š to se on nije s j etio predlo ž i ti igru. OPREZ...
"Jedan,  2,  3...", po č ela je brojati LUDOST.
Prva se skrila L IJ ENJOST, koja se, kao i uv j ek, samo bacila iza prvog  kamena na putu. V J ERA se popela na nebo, ...
VELIKODU Š NOST se nikako nije mogla odlu č i ti gd j e da se sakrije jer joj se svako m j esto č inilo savr š enim za...
SEBI Č NOST je prona š la savr š eno i prozra č no skrovi š te, ali samo za  sebe. LA Ž se skrila na dno o c eana (la ž...
Kada je LUDOST brojala 999999, LJUBAV jo š uv j ek nije prona š la  skrovi š te ,  jer je svako m j esto bilo zauzeto....
"Milion", vikala je LUDOST i po č ela svoje traganje.
Prv o je prona š la L IJ ENJOST, iza obli ž njeg kamena. Ubrzo je za č ula V J ERU kako pri č a sa Bogom na nebu, a STRA...
Slu č ajno je prona š la ZAVIST i naravno USP J EH, a SEBI Č NOST nije trebalo  ni tra ž iti, sama je izlet j ela iz svo...
Od tolikog traganja LUDOST je o ž edn i la i tako je u kristalnom jezeru prona š la L J EPOTU. Sa SUMNJOM joj je bilo naj...
Tako je LUDOST, malo pomalo, prona š la sve.
TALENT u zlatnom klasju ž ita, T J ESKOBU u izgor j eloj travi, LA Ž na kraju duge (la ž e, bila je na dnu o c eana), ...
Samo LJUBAV nigd j e nije mogla prona ći .
LUDOST je pretra ž ila svaki grm, svaki vrh planine i kada je ve ć bila  b j esna, ugledala je ru ž i č njak.
U š av š i u ru ž i č njak, uzela je su h u granu i od  b j esa i iznemoglosti, po č ela udara ti po prekrasnim pupoljci...
Ru ž ino trnje je izgrebalo o č i LJUBAVI i osl j epilo je.
LUDOST nije znala š t o učiniti  i kako da ispravi ono š to je  u č inila. Plakala je i molila za opro š taj...
Na kraju je odlu č ila da zauv j ek ostane uz LJUBAV i poma ž e joj!!!
Od tada, LJUBAV JE SL IJ EPA I LUDOST JE UV J EK PRATI...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pricica 120075130895289 4

351 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pricica 120075130895289 4

 1. 1. Jednom davno, svi ljudski os j e ć aji i mane, na š li su se na jednom skrivenom m j estu na zemlji.
 2. 2. Kada je DOSADA z j evnula po tre ć i put, LUDOST je, uv j ek tako luda, uzviknula: "Haj mo se igra ti skrivača !"
 3. 3. INTRIGA je podigla desnu obrvu, a RADOZNALOST je, ne mogav š i odoljeti , zapitala: “ Skrivača ? Kakva je to igra?"
 4. 4. "To je jedna igra", po č e objašnjavati LUDOST, “ u kojoj ja pokrijem o č i i brojim do milion dok se vi ne sakrijete. Kada zavr š im sa brojanjem, polazim u traganje i koga ne prona đ em taj je pob j ednik."
 5. 5. ENTUZIJAZAM je zaplesao, sl j edila ga je EUFORIJA. SRE Ć A je toliko skakala da je to nagovorilo SUMNJU i APATIJU, koju nikada ni š ta nije interes iralo , da se pridru ž e igri.
 6. 6. Ali nisu se svi ž el j eli igra ti ! ISTINA je bila protiv skrivanja, a i za š to bi se skrivala?! Ionako je uv j ek, na kraju, svi prona đ u.
 7. 7. PONOS je mislio da je to glupa ideja, iako ga je zapravo mu č ilo š to se on nije s j etio predlo ž i ti igru. OPREZ nije ht io riskirati ...
 8. 8. "Jedan, 2, 3...", po č ela je brojati LUDOST.
 9. 9. Prva se skrila L IJ ENJOST, koja se, kao i uv j ek, samo bacila iza prvog kamena na putu. V J ERA se popela na nebo, ZAVIST se skrila u s j enku USP J EHA, koji se mu č e ć i popeo na vrh najvi š eg drveta.
 10. 10. VELIKODU Š NOST se nikako nije mogla odlu č i ti gd j e da se sakrije jer joj se svako m j esto č inilo savr š enim za jednog od njenih prijatelja. L J EPOTA je usko č ila u kristalno č isto jezero a KRASOTA je na š la svoje m j esto u letu leptira. SLOBODA u dahu v j etra.
 11. 11. SEBI Č NOST je prona š la savr š eno i prozra č no skrovi š te, ali samo za sebe. LA Ž se skrila na dno o c eana (la ž e, skrila se na kraju duge), a PO Ž UDA i STRAST u krater vulkana. ZABORAV se zaboravio sakri ti , ali to nije ni va ž no.
 12. 12. Kada je LUDOST brojala 999999, LJUBAV jo š uv j ek nije prona š la skrovi š te , jer je svako m j esto bilo zauzeto. Ugledav š i ru ž i č njak, usko č ila je, pokriv š i se prekrasnim pupoljcima.
 13. 13. "Milion", vikala je LUDOST i po č ela svoje traganje.
 14. 14. Prv o je prona š la L IJ ENJOST, iza obli ž njeg kamena. Ubrzo je za č ula V J ERU kako pri č a sa Bogom na nebu, a STRAST i PO Ž UDA su isko č ile iz kratera od straha.
 15. 15. Slu č ajno je prona š la ZAVIST i naravno USP J EH, a SEBI Č NOST nije trebalo ni tra ž iti, sama je izlet j ela iz svog skrovi š ta , koje je bila p č elinja ko š nica.
 16. 16. Od tolikog traganja LUDOST je o ž edn i la i tako je u kristalnom jezeru prona š la L J EPOTU. Sa SUMNJOM joj je bilo najlak š e, ona se nije mogla odlu č i ti za skrovi š te, pa je ostala s j edi ti ispod obli ž njeg drveta.
 17. 17. Tako je LUDOST, malo pomalo, prona š la sve.
 18. 18. TALENT u zlatnom klasju ž ita, T J ESKOBU u izgor j eloj travi, LA Ž na kraju duge (la ž e, bila je na dnu o c eana), а ZABORAV je zaboravio da su se uop ć e i igrali...
 19. 19. Samo LJUBAV nigd j e nije mogla prona ći .
 20. 20. LUDOST je pretra ž ila svaki grm, svaki vrh planine i kada je ve ć bila b j esna, ugledala je ru ž i č njak.
 21. 21. U š av š i u ru ž i č njak, uzela je su h u granu i od b j esa i iznemoglosti, po č ela udara ti po prekrasnim pupoljcima. Odjednom se iz ru ž i č njaka za č uo bolan krik.
 22. 22. Ru ž ino trnje je izgrebalo o č i LJUBAVI i osl j epilo je.
 23. 23. LUDOST nije znala š t o učiniti i kako da ispravi ono š to je u č inila. Plakala je i molila za opro š taj...
 24. 24. Na kraju je odlu č ila da zauv j ek ostane uz LJUBAV i poma ž e joj!!!
 25. 25. Od tada, LJUBAV JE SL IJ EPA I LUDOST JE UV J EK PRATI...

×