Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
POR U KA !
PORUKA OD DALAY LAME  Ono š to sl ij edi  preuzeto je iz Nepalske Sretne Mantre. Vi je dobi v ate jer je vr ij edna ...
UPUTSTVO ZA ZIVOT  <ul><li>Imaj na umu da su velike ljubavi i veliki usp j esi spojeni sa velikim rizicima. Kada gubi š ...
<ul><li>Upamti da ako ne dobije š ono š to ž eli š , ponekad je to č udan udarac sre ć e  </li></ul><ul><li>U č i pr...
<ul><li>Provedi svaki dan neko vr ij eme sam. </li></ul><ul><li>Budi otvoren za sve prom j ene, ali nemoj izgubiti svoje v...
<ul><li>Zapamti da je najbolji odnos onaj u ko j e m va š a ljubav jedno za drugo prekora č uje  va š e potrebe jedno za...
<ul><li>Ako ka ž e š &quot; Volim te &quot;, budi iskren. </li></ul><ul><li>Kad nekom ka ž es “ Ž ao mi je&quot;, gledaj...
<ul><li>U sukobima se bori fer. Ne koristi ru ž ne r ij eč i. </li></ul><ul><li>Ne c ij eni č ov j eka po njegovim ro đ ...
<ul><li>Sm ij e š i se dok telefonira š . Osoba s kojom razgovara š će čuti to u tvom glasu . </li></ul><ul><li>V j en č ...
<ul><li>Govori o sukobima s ljudima koji su ti dragi, imaj na umu samo trenutnu situaciju. Ne govori o pro š losti. </li>...
<ul><li>Budi bri ž an prema na š oj planeti.  </li></ul><ul><li>Moli se, jer molitva ima nem j erljivu mo ć .  </li></ul...
I naravno: <ul><li>P ros lij edi ovu MANTRU svima za koje misli š da im je sre ć a potrebna, ili da je zaslu ž uju. NE ZA...
<ul><li>10-14 osoba: do ž iv j et ćeš najmanje 5 iznena đ enja u sl ij ede ć e  tri nedjelje  </li></ul><ul><li>15 i v...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Poruka Dalay Lama4

3,434 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Poruka Dalay Lama4

 1. 1. POR U KA !
 2. 2. PORUKA OD DALAY LAME Ono š to sl ij edi preuzeto je iz Nepalske Sretne Mantre. Vi je dobi v ate jer je vr ij edna č itanja i d ij eljenja s drugima. Nemojte zadr ž ati ovu poruku. Mantra mora oti ć i od Vas u toku 96 sati. Bi t ć ete vrlo ugodno iznena đ eni. To je istina, č ak iako ne v j erujete u to.
 3. 3. UPUTSTVO ZA ZIVOT <ul><li>Imaj na umu da su velike ljubavi i veliki usp j esi spojeni sa velikim rizicima. Kada gubi š , nemoj izgubiti pouku koju mozes iz toga i z vu ć i. Slijed i 3 pravila :     1. P o š tovanje prema sebi. </li></ul><ul><li>      2. Poštovanje prema drugima     3. O dgovornost za svoje postupke </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Upamti da ako ne dobije š ono š to ž eli š , ponekad je to č udan udarac sre ć e </li></ul><ul><li>U č i pravila tako da zna š kako ih na kraju usvojiti </li></ul><ul><li>Nemoj dozvoliti da zbog malog nesporazuma izgubi š veliko prijateljstvo </li></ul><ul><li>Kada ne š to ostvariš mo ž e š i pogr ij e š iti, no p o duzmi odmah korake da poprav iš š tet u </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Provedi svaki dan neko vr ij eme sam. </li></ul><ul><li>Budi otvoren za sve prom j ene, ali nemoj izgubiti svoje vr ij ednosti </li></ul><ul><li>Zapamti da je š utnja ponekad najbolji odgovor. </li></ul><ul><li>Atmosfera ljubavi u tvojoj ku ć i je temelj tvog ž ivota. </li></ul><ul><li>Pod j eli svoje znanje. To je put da postane š besmrtan </li></ul><ul><li>Jednom godi š nje idi negd j e gd j e nikad prije nisi bio. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Zapamti da je najbolji odnos onaj u ko j e m va š a ljubav jedno za drugo prekora č uje va š e potrebe jedno za drugim </li></ul><ul><li>Pr o sudi svoj usp j eh po onome č ega si se morao odre ć i da bi to postigao. </li></ul><ul><li>U ž ivaj svom predano šć u u ljubavi i um ij e ć u ku h anja </li></ul><ul><li>Daj ljudima vi š e nego š to o č ekuju, i č ini to rado. </li></ul><ul><li>Nau č i svoje omiljene stihove napamet </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Ako ka ž e š &quot; Volim te &quot;, budi iskren. </li></ul><ul><li>Kad nekom ka ž es “ Ž ao mi je&quot;, gledaj ga u o č i. </li></ul><ul><li>Budi bar š est m j eseci zaručen, pr ij e nego se v j en č a š s tom osobom . </li></ul><ul><li>V j eruj u ljubav na prvi pogled. </li></ul><ul><li>Ne sm ij se snovima drugih ljudi. </li></ul><ul><li>Ne v j eruj svemu š to č ujes, ali daj š to ima š . </li></ul><ul><li>Voli duboko i strasno. To te dodu š e mo ž e povr ij editi, ali je jedini na č in da u potpunosti ž ivi š . </li></ul>
 8. 8. <ul><li>U sukobima se bori fer. Ne koristi ru ž ne r ij eč i. </li></ul><ul><li>Ne c ij eni č ov j eka po njegovim ro đ acima. </li></ul><ul><li>Govori polako, ali misli brzo. </li></ul><ul><li>Kad ti postave pitanje na koje ne ž eli š odgovoriti, nasm j e š i se i pitaj: &quot;Za š to pita š? &quot;. </li></ul><ul><li>Nazovi svoju majku. </li></ul><ul><li>Kazi *Na zdravlje* kad neko ki h ne </li></ul><ul><li>Kad postane š sv j estan svoje po gre š ke, priznaj je i u č i iz nje za svoju budu ć nost. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Sm ij e š i se dok telefonira š . Osoba s kojom razgovara š će čuti to u tvom glasu . </li></ul><ul><li>V j en č aj se s osobom s kojom rado razgovara š . Kada ostarite, ova ć e se sposobnost isplatiti kao i sve drugo. </li></ul><ul><li>Č itaj vi š e knjiga i manje gledaj TV. </li></ul><ul><li>Ž ivi dobrim i č asnim ž ivotom. Kada ostari š , mo ć i ć e š se osvrnuti i pri tom jo š jednom u ž ivati u ž ivotu. </li></ul><ul><li>Imaj pov j erenja u Boga, ali zaklju č avaj auto. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Govori o sukobima s ljudima koji su ti dragi, imaj na umu samo trenutnu situaciju. Ne govori o pro š losti. </li></ul><ul><li>Ne zaboravi č itati izme đ u redova. </li></ul><ul><li>Pod j eli tvoje znanje, tako da mo žeš drugima pomo ć i da napreduju. </li></ul><ul><li>Vrlo je va ž no imati atmosferu punu ljubavi. U č ini sve š to mo ž e š da stvori š miran i harmoni č an dom . </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Budi bri ž an prema na š oj planeti. </li></ul><ul><li>Moli se, jer molitva ima nem j erljivu mo ć . </li></ul><ul><li>Ne prekidaj nikoga dok te hvali. </li></ul><ul><li>Vodi brigu o vlastitom ž ivotu. </li></ul><ul><li>Ne v j eruj onome t ko te ne gleda u o č i dok te ljubi. </li></ul><ul><li>Ako zara đ uje š puno novca, upotr ij ebi ga da i drugima za ž ivota pomogne š . Ovo je najve ć a korist koju novac mo ž e imati. </li></ul><ul><li>Imaj na umu da je tvoj karakter, tvoja SUDBINA ! </li></ul>
 12. 12. I naravno: <ul><li>P ros lij edi ovu MANTRU svima za koje misli š da im je sre ć a potrebna, ili da je zaslu ž uju. NE ZADR Ž AVAJ MANTRU za sebe, ona te treba  napustiti u roku od 96 sati. </li></ul><ul><li>0-4 osobe: Tvoj ć e se ž ivot donekle pobolj š ati; </li></ul><ul><li>5-9 osoba: Tvoj ć e se ž ivot onako pobolj š ati, kako ti pri ž eljkuje š ; </li></ul>
 13. 13. <ul><li>10-14 osoba: do ž iv j et ćeš najmanje 5 iznena đ enja u sl ij ede ć e  tri nedjelje </li></ul><ul><li>15 i vi š e osoba: tvoj ć e se ž ivot kor j enito prom ij eniti, ispunit ć e se sve o č emu si ikada sanjao. </li></ul><ul><li>Ja tako đer znam da se snovi zaista ostvaruju i š aljem ti najbolje ž elje .. </li></ul>

×