Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kriza

635 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kriza

 1. 1. KRIZA!?
 2. 2. Ra č un - jednostavan Rezultat – neo č ekivan!
 3. 3. CNN- u je poslan ovaj jednostavan ra č un i razmi š ljanje od strane jednog gledaoca: Plan za obnovu koji ć e da bude pla ć en novcem poreskih obaveznika ko š ta ć e: 700 mili j ardi dolara koje ć e da uplate amerikanci + 500 mili j ardi koje su ve ć uplatili + mili j arde evra koje ubacuju u svoje banke i privredu evropske dr ž ave.
 4. 4. Da bi nam bilo jasnije š ta to zna č i, jedan TV gledalac je napravio jednostavan ra č un: “ Na planeti ž ivi 6,7 mili j ardi ljudi. Uzmimo samo 700 mili j ardi dolara ameri č ke pomo ć i, i podelimo je sa 6,7 mili j ardi ljudi koji ž ive na Zemlji, dobijamo 104 miliona dolara po stanovniku.”.
 5. 5.    “ Da se ta suma novca da svakom stanovniku zemlje, ne samo da bi se iskorenilo siroma š tvo, nego bi svaki č ovek postao milioner”. Zavr š io je re č ima : “ Izgleda da stvarno postoji problem sa raspodelom bogatstva na zemlji”
 6. 6. U Francuskoj na primer, vlada ć e ulo ž i ti 26 milijardi €. 26 mili j ardi za 60 miliona stanovnika To predstavlja 433,33 miliona € po stanovniku. Za jednu familiju od 4 osobe to predstavlja 1,733 Miliardu € .
 7. 7. Sa tim svotama novca, porodice bi bez problema povratile dugove i kredite, i ne bi vi š e bilo krize. Č ak i mnogo skromnije sume novca bi im to omogu ć ile, i jo š bi podstakle konsomaciju.
 8. 8. Kriza je sad tu, a na š e vlade se š ale sa nama. Pare idu onima koji ih razbacuju u š pekulacijama, a obi č nim ljudima ne ostaje ni š ta!
 9. 9. Prosledi ovo onima koje zna š ….
 10. 10. FIN

×