Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
คำำยืนยันจำกผู้ใช้จริง
QuickTime™ and a    decompressorare needed to see this picture.
QuickTime™ and a    decompressorare needed to see this picture.
QuickTime™ and a    decompressorare needed to see this picture.
The eSpring Story in  4 QuestionsWhat Can Water Do For You?What Can Water Do To You?Where Can You Get Good Water?Why eSpr...
70% ของร่ำ งกำยมนุษ ย์ป ระกอบด้ว ย“นำ้ำ ”
We can go for weeks at a time withoutfood, but we will die in a matter of dayswithout water – even faster in warmclimates ...
14
นำ้ำช่วยอะไรเรำในร่ำงกำย • ช่วยส่งผ่ำนวิตำมินและสำรอำหำรสำำคัญที่ละลำยนำ้ำได้  ไปยัง เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่ำงๆ • ให...
ไม่เพียงเท่ำนั้น เพรำะนำ้ำยังสำมำรถ     • ทำำหน้ำที่ช่วยลดแรงกระแทกเพื่อลดอันตรำย      ที่อำจเกิดกับอวัยวะต่ำงๆ...
มีอีกมำกมำย... • ช่วยรักษำปริมำณของเลือด ช่วยทำำให้ร่ำงกำยมี  พลังงำน • ระดับนำ้ำที่เหมำะสมจะช่วยเพิ่มระดับสมำธิและปฏิ...
นำ้ำช่วยคุณลดนำ้ำหนักและเสริมสร้ำงบุคลิกภำพได้ • นำ้ำช่วยให้ร่ำงกำยเผำผลำญแคลอรีได้  เพิ่มขึ้นในขณะออกกำำลังกำย • นำ้ำ...
Is my water OK?         It looks clean.         It smells clean.         It tastes clean.   ...
2 What can water do to you?Is my water OK?  Particulate       Chemical  MicrobiologicalSilt          Ino...
2 What can water do to you?    Microbiological ContaminationMicroscopic Organisms     Bacteria and Viruses
ไหม.??
ขยะซำกศพ
ยำฆ่ำแมลง สำรเคมีทำงกำรเกษตร
มลพิษของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม
แหล่งนำ้ำจำกภำยในพื้นที่   กระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยคลอรีนอำจทำำให้เกิด   ไตรฮำโลมีเทน (THM) เช่น คลอโรฟอร์ม
2 What can water do to you? How does good water go bad?• สำรตะกั่วจำกท่อนำ้ำที่ทำำด้วยตะกั่ว• กำรเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์...
จำกสื่อต่ำงๆ
เคมีท ำงกำรเกษตร ,    นำ้ำ เน่ำ ,ำแมลง          ขยะษของเสียโรงงำนอุต สำหกรรม           ฝุ่น ควัน ,
32
33
34
38
40
41
42
43
45
ควำมน่ำกลัวจำกกำรดื่มนำ้ำไม่สะอำด
ผลกระทบต่อสุขภำพ• ตะกั่วอำจทำำให้เกิดโรคโลหิตจำง นำ้ำหนักใน ทำรก แรกเกิดน้อย ควำมดันเลือดสูงขึ้นในผู้ใหญ่• ปรอทอำจทำำให้...
48
50
51
นำ้ำ ดื่ม ไม่ส ะอำด ก่อ ให้เ กิด  โรค1. ระบบประสำท ( เชื้อ โรค 8. กระเพำะ ลำำ ไส้อ ัก เสบ  ต่ำ งๆ )          ...
3 Where can you get good water?นำ้ำดื่มบรรจุขวดข้อดี• คุณภำพอำจจะดีข้อเสียเปรียบ• คุณภำพอำจจะไม่ดี• มีรำคำแพง• ยุงยำก ต้อง...
3 Where can you get good water?นำ้ำต้มข้อดี• สำมำรถกำำจัดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสข้อเสีย• ยุงยำก ใช้เวลำนำน  ่• ไม่สำมำร...
3 Where can you get good water?Reverse Osmosis (R.O.)ข้อดี• ลดปริมำณอนุภำคต่ำงๆ• ลดปริมำณสำรประกอบอนินทรีย์ หลำยชนิด• ลดป...
3 Where can you get good water? ไส้กรองคำร์บอนกัมมันต์ชนิดเม็ดข้อได้เปรียบ• ลดปริมำณคลอรีน• ปรับปรุงรสชำติ กลิ่นและสี• ลดป...
3 Where can you get good water?ไส้กรองคำร์บอนกัมมันต์ชนิดอัดแท่งข้อได้เปรียบ• ลดปริมำณคลอรีน ไตรฮำโลมีเทน และสำรประกอบอิน...
3 Where can you get good water?แสงอุลตร้ำไวโอเล็ทข้อได้เปรียบ• กำำจัดแบคทีเรียและไวรัสข้อเสียเปรียบ• ไม่สำมำรถกำำจัดสำรประ...
3 Where can you get good water?
4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?eSpring ผสำนเทคโนโลยีที่ดีที่สด               ุ  • ไส้กรองคำร์บอน...
4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM? ไส้กรองคำร์บอนกัมมันต์   ระบบเดียวที่กำำจัดสำรปนเปือน            ...
4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?ไส้กรองคำร์บอนกัมมันต์
4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM? ไส้กรองคำร์บอนกัมมันต์ไส้กรองคำร์บอนกัมมันต์ชนิดอัดแท่งแบบหลำยชั้นที่จดสิทธิบัต...
4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?  นีคอพื้นที่ที่มำกกว่ำสนำมฟุตบอล 69 สนำมรวมกัน   ่ ื
4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM? เทคโนโลยีแสง UV• 80 มิลลิจูนของ “พลังงำนมหำศำล”• ฆ่ำเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่เป็...
เทคโนโลยี แสง            UV        80 มิล ลิจ ูน ต่อ ตำรำงเซนติเ มตรจุล ิน ทรีย ์    ปริม ำณแสง % ก...
4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?จอภำพอิเล็กทรอนิกส์  • “Smart Chip” Technology  • เตือนคุณให้ทรำบหำกมีปัญหำ  •...
ใช้เทคโนโลยีกำรเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้ำแบบไร้ สำย เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยและควำมเชือมั่น                  ่
4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?ผู้เชี่ยวชำญที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยี • นักวิทยำศำสตร์และเจ้ำหน้ำที่เทคนิค  มำก...
4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?  eSpring Facilities
4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?  eSpring Facilities
4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?  eSpring Facilities
4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?  eSpring Facilities
4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?ผู้เชี่ยวชำญจำกบริษัทภำยนอก   NSF InternationalThe Public Health and Safety Co...
เครื่องกรองนำ้ำ eSpring เป็นเครื่องกรองนำ้ำที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดย         NSF International ใน 3 หัวข้อ คือมำตรฐำนที...
4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?eSpring ผ่ำนกำรรับรองจำก NSF  2 ข้อเท็จจริงที่ควรรู้     1. ระบบกรองนำ้ำภำย...
The eSpring Story in  4 QuestionsWhat Can Water Do For You?What Can Water Do To You?Where Can You Get Good Water?Why eSpr...
ประหยัด
Energy EfficientUV lamp is on only when water is on.
กำรคำำนวณรำคำกำรใช้ eSpring ใน 10 ปี         eSpring 29,095 บำท (ปีแรก)          ไส้กรอง 4,698 บำท (9 ปี...
รำคำนำ้ำบรรจุขวด ใน 10 ปี     (ปีละ 5,000 ลิตร)นำำ้้ธรรมดำ 15 บำท/ลิตร 15 x 10 x 5000 = 750,000 บำทนำ้ำแร่ 20 บำท/ลิ...
Awards
Frost & Sullivan Asia Pacific Best Practices Water Filtration Company of the Year Awardเครื่องกรองนำ้ำ eSpring จำกแอมเวย์ ...
Environmental Stewardship Awardเครื่องกรองนำ้ำ eSpring ได้รบรำงวัลกำรออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน (Design for Sustai...
นำ้ำ  สะอำด          ทีเ หมำะสมใน                 ่กำรดืม ่ 1.ไม่ม ี สี  2.ไม่ม ี กลิ่น  3...
กำรทดสอบ สี กลิ่น
กำรทดสอบสำรปนเปื้อน
กำรทดสอบแร่ธำตุ
กลยุทธ์ ในกำรขำย Selling Strategies
SELL นได้ชัดคือนำ้ำจำก eSpringBETTER-TASTING WATER.สิงทีนุ่มCLEANER,ค้ำจะสังเกตุได้ทันนนำ้ำดืมที่ ใส ไม่มีกลิ่น ดื่ม ่ ว ...
SELL PROVEN PERFORMANCE.ประสิทธิภำพที่ผ่ำนกำรรับรองจำกองค์กรส่งเสริมอนำมัยแห่งชำติระหว่ำงประเทศ (NSF International) และยัง...
SELL UNIQUE, ADVANCED TECHNOLOGY.ดนำ้ำที่ดีที่สดไว้ด้วยเครื่องกรองนำ้ำระบบแรกที่ผสำนเทคโนโลยีกำรบำำบั ุกัน ได้แก่ กรองคำร์...
SELL EXPERTISE.ผ่ำนกำรวิจัยและพัฒนำกว่บตรจำกทั่วโลกกว่ำ 400กวิทยำศำสตร์ชันนำำจนได้รับกำรจดสิทธิำ ั 20 ปี โดยวิศวกรและนั ฉบ...
SELL LESS กรองของเครื่องกรองนำ้ำยีห้ออื่น ต้องเปลี่ยนบ่อย        MAINTENANCE.กำรเปลี่ยนไส้ต้องเปลี่ยนทุกเดือน แต่ ...
Gettingto Sell eSpring  Ready ขำยตัว เองให้ไ ด้ก ่อ น แล้ว พูด จำกควำมประทับ ใจส่ว นตัว  ทำำ ควำมเข้ำ ใจกับ The eSprin...
คนที่ควรใช้...1. คนที่ดื่มนำำ้้ขวด-นำำ้้ถังแกลอน2. คนที่ดื่มนำ้ำหยอดจำกตู้ (RO)3. คนที่ดื่มนำำ้้ต้ม4. คนที่ดื่มนำำ้้ประปำ5...
ให้ข้อมูลด้วยควำมจริงใจควำมห่วงใย
ทำงเลือ กในกำรติด ตั้ง
105
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
E s p r i n g 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E s p r i n g 2012

7,233 views

Published on

E s p r i n g 2012

 1. 1. คำำยืนยันจำกผู้ใช้จริง
 2. 2. QuickTime™ and a decompressorare needed to see this picture.
 3. 3. QuickTime™ and a decompressorare needed to see this picture.
 4. 4. QuickTime™ and a decompressorare needed to see this picture.
 5. 5. The eSpring Story in 4 QuestionsWhat Can Water Do For You?What Can Water Do To You?Where Can You Get Good Water?Why eSpring Water?
 6. 6. 70% ของร่ำ งกำยมนุษ ย์ป ระกอบด้ว ย“นำ้ำ ”
 7. 7. We can go for weeks at a time withoutfood, but we will die in a matter of dayswithout water – even faster in warmclimates where perspiration causes us tolose water quickly. 13
 8. 8. 14
 9. 9. นำ้ำช่วยอะไรเรำในร่ำงกำย • ช่วยส่งผ่ำนวิตำมินและสำรอำหำรสำำคัญที่ละลำยนำ้ำได้ ไปยัง เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่ำงๆ • ให้ควำมช่มชื้นแก่ดวงตำ ริมฝีปำก และโพรงจมูก • ช่วยควบคุมระดับอุณหภูมของร่ำงกำย ิ • ช่วยส่งผ่ำนออกซิเจนไปยังเซลล์ต่ำงๆ
 10. 10. ไม่เพียงเท่ำนั้น เพรำะนำ้ำยังสำมำรถ • ทำำหน้ำที่ช่วยลดแรงกระแทกเพื่อลดอันตรำย ที่อำจเกิดกับอวัยวะต่ำงๆ • ช่วยให้กำรหล่อลื่นของข้อต่อต่ำงๆ • ช่วยชะล้ำงไต เพื่อกำำจัดสำรพิษออกจำก ร่ำงกำย • ช่วยรักษำสมดุลของอิเล็กโตรไลท์เพื่อช่วย ควบคุมควำมดันโลหิต
 11. 11. มีอีกมำกมำย... • ช่วยรักษำปริมำณของเลือด ช่วยทำำให้ร่ำงกำยมี พลังงำน • ระดับนำ้ำที่เหมำะสมจะช่วยเพิ่มระดับสมำธิและปฏิกริยำ ตอบสนองขณะทำำกิจกรรมที่ต้องใช้กำำลัง • นำ้ำสำมำรถช่วยป้องกันอำกำรปวดท้องอันอำจเป็นผลมำ จำกยำที่มีฤทธิ์แรงบำงชนิด • นำ้ำช่วยกำำจัดโซเดียมที่มีมำกเกินควำมจำำเป็น ซึ่งเป็น สำเหตุให้เกิดภำวะนำ้ำคั่งในร่ำงกำย • ลดควำมเสี่ยงของทุกโรคตั้งแต่ไข้หวัดจนถึงมะเร็ง
 12. 12. นำ้ำช่วยคุณลดนำ้ำหนักและเสริมสร้ำงบุคลิกภำพได้ • นำ้ำช่วยให้ร่ำงกำยเผำผลำญแคลอรีได้ เพิ่มขึ้นในขณะออกกำำลังกำย • นำ้ำช่วยลดกำรสะสมของไขมัน • นำ้ำช่วยให้ควำมชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง ทำำให้ ผิวหนังเรียบเนียน อ่อนนุ่ม นิ่มนวล และ ลดรอยเหี่ยวย่น
 13. 13. Is my water OK? It looks clean. It smells clean. It tastes clean. It must be clean.
 14. 14. 2 What can water do to you?Is my water OK? Particulate Chemical MicrobiologicalSilt Inorganic Protozoa Chemicals - Giardia lambliaSand cystsPipe Scale Organic - Cryptosporidium Chemicals oocyst Viruses Bacteria
 15. 15. 2 What can water do to you? Microbiological ContaminationMicroscopic Organisms Bacteria and Viruses
 16. 16. ไหม.??
 17. 17. ขยะซำกศพ
 18. 18. ยำฆ่ำแมลง สำรเคมีทำงกำรเกษตร
 19. 19. มลพิษของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม
 20. 20. แหล่งนำ้ำจำกภำยในพื้นที่ กระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยคลอรีนอำจทำำให้เกิด ไตรฮำโลมีเทน (THM) เช่น คลอโรฟอร์ม
 21. 21. 2 What can water do to you? How does good water go bad?• สำรตะกั่วจำกท่อนำ้ำที่ทำำด้วยตะกั่ว• กำรเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ภำยในท่อประปำหรือ แท้งค์นำ้ำ• อนุภำคจำกกำรกัดกร่อน และสนิม ที่อยูภำยในท่อประปำ หรือถังเก็บนำ้ำ ่• ไวนิล คลอไรด์จำกท่อ PVC• กำรปล่อยของเสียจำกโรงงำน ยำฆ่ำแมลง
 22. 22. จำกสื่อต่ำงๆ
 23. 23. เคมีท ำงกำรเกษตร , นำ้ำ เน่ำ ,ำแมลง ขยะษของเสียโรงงำนอุต สำหกรรม ฝุ่น ควัน ,
 24. 24. 32
 25. 25. 33
 26. 26. 34
 27. 27. 38
 28. 28. 40
 29. 29. 41
 30. 30. 42
 31. 31. 43
 32. 32. 45
 33. 33. ควำมน่ำกลัวจำกกำรดื่มนำ้ำไม่สะอำด
 34. 34. ผลกระทบต่อสุขภำพ• ตะกั่วอำจทำำให้เกิดโรคโลหิตจำง นำ้ำหนักใน ทำรก แรกเกิดน้อย ควำมดันเลือดสูงขึ้นในผู้ใหญ่• ปรอทอำจทำำให้เกิดภำวะไตวำย• เรดอนมีควำมเสี่ยงทำำให้เกิดมะเร็งในกระเพำะ อำหำรเพิ่มขึ้น• สำำนักงำนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPA) ประเมินว่ำ 2%-10% ของมะเร็งกระเพำะปัสสำวะ อำจมำจำกกำรดื่มนำ้ำที่มีสำรปนเปื้อน
 35. 35. 48
 36. 36. 50
 37. 37. 51
 38. 38. นำ้ำ ดื่ม ไม่ส ะอำด ก่อ ให้เ กิด โรค1. ระบบประสำท ( เชื้อ โรค 8. กระเพำะ ลำำ ไส้อ ัก เสบ ต่ำ งๆ ) 9.โรคไขข้อ อัก เสบ2. โรคมะเร็ง (คลอรีน , สำร 10.โรคมือ เท้ำ เหน็บ ชำ ตะกั่ว , แคดเมี่ย ม, สำรหนู, 11.กระเพำะปัส สำวะ ยำฆ่ำ แมลง) 12.ปวดศีร ษะ3. โรคหัว ใจ (ขำดแคลเซีย ม, 13.โรคผิว หนัง แมกนีเ ซีย ม) 14.โรคระบำด4. โรคไต (ปรอท) 15.ฯลฯ5. โรคตับ อัก เสบ6.ควำมดัน สูง7.โรคนิ่ว
 39. 39. 3 Where can you get good water?นำ้ำดื่มบรรจุขวดข้อดี• คุณภำพอำจจะดีข้อเสียเปรียบ• คุณภำพอำจจะไม่ดี• มีรำคำแพง• ยุงยำก ต้องแบกขน ่
 40. 40. 3 Where can you get good water?นำ้ำต้มข้อดี• สำมำรถกำำจัดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสข้อเสีย• ยุงยำก ใช้เวลำนำน ่• ไม่สำมำรถกำำจัด ข้อดี สำรประกอบอินทรีย์• ไม่สำมำรถกำำจัดอนุภำค
 41. 41. 3 Where can you get good water?Reverse Osmosis (R.O.)ข้อดี• ลดปริมำณอนุภำคต่ำงๆ• ลดปริมำณสำรประกอบอนินทรีย์ หลำยชนิด• ลดปริมำณซีสต์ข้อเสีย• ต้องใช้แรงดันนำ้ำสูง• ไม่มประสิทธิภำพ สิ้นเปลืองนำ้ำ ี• ป้องกันแบคทีเรียได้ไม่ดีพอ
 42. 42. 3 Where can you get good water? ไส้กรองคำร์บอนกัมมันต์ชนิดเม็ดข้อได้เปรียบ• ลดปริมำณคลอรีน• ปรับปรุงรสชำติ กลิ่นและสี• ลดปริมำณซีสต์ข้อเสีย• ไม่สำมำรถลดปริมำณสำรประกอบอนินทรีย์• มีช่องว่ำงให้นำ้ำไหลผ่ำนโดยไม่กรอง ทำำให้ สำรปนเปือนลอดผ่ำนได้ ้• มักไม่มสัญญำณเตือนเมือถึงเวลำ ี ่ ที่ตองเปลี่ยนไส้กรอง ้
 43. 43. 3 Where can you get good water?ไส้กรองคำร์บอนกัมมันต์ชนิดอัดแท่งข้อได้เปรียบ• ลดปริมำณคลอรีน ไตรฮำโลมีเทน และสำรประกอบอินทรียจำำนวนมำก ์ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ• กรองอนุภำคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพข้อเสีย• ไม่สำมำรถลดปริมำณสำรประกอบอนินทรีย์• ไม่สำมำรถกำำจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส
 44. 44. 3 Where can you get good water?แสงอุลตร้ำไวโอเล็ทข้อได้เปรียบ• กำำจัดแบคทีเรียและไวรัสข้อเสียเปรียบ• ไม่สำมำรถกำำจัดสำรประกอบอนินทรียได้ ์ ข้อดี• ไม่สำมำรถกำำจัดอนุภำคต่ำงๆ
 45. 45. 3 Where can you get good water?
 46. 46. 4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?eSpring ผสำนเทคโนโลยีที่ดีที่สด ุ • ไส้กรองคำร์บอน • แสงอุลตร้ำไวโอเล็ท (UV) • จอภำพระบบอิเล็กทรอนิกส์
 47. 47. 4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM? ไส้กรองคำร์บอนกัมมันต์ ระบบเดียวที่กำำจัดสำรปนเปือน ้ ทีมผลกระทบต่อสุขภำพได้ ่ ี มำกกว่ำ 140 ชนิด**รับรองผลกำรทดสอบจำกห้องทดลองอิสระ ตำมมำตรฐำนขององค์กรส่งเสริมอนำมัยแห่งชำติระหว่ำงประเทศ (NSFInternational) คือมำตรฐำน NSF/ANSI ที่ 42, 53 และ55 และตำมมำตรฐำนของสำำนักงำนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกำ (The United State EnvironmentalProtection Agency หรือ U.S. EPA)
 48. 48. 4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?ไส้กรองคำร์บอนกัมมันต์
 49. 49. 4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM? ไส้กรองคำร์บอนกัมมันต์ไส้กรองคำร์บอนกัมมันต์ชนิดอัดแท่งแบบหลำยชั้นที่จดสิทธิบัตรแล้ว(Patented multi-stage carbon filter)•สำมำรถดักจับอนุภำคต่ำงๆ ที่เล็กกว่ำ 0.2 micron หรือเส้นผมของมนุษย์ถึง 300 เท่ำ•ลดสำรอินทรีย์ (organic chemicals)•ลดปริมำณสำรตะกั่วและปรอท•ไม่กำำจัดแร่ธำตุที่มีจำำเป็นเช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ฟลูออไรด์•พื้นที่ผิวในกำรดักจับในส่วนที่เป็นคำร์บอน มีขนำดมำกถึง 446,000ตำรำงเมตร หรือ 69 สนำมฟุตบอล
 50. 50. 4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM? นีคอพื้นที่ที่มำกกว่ำสนำมฟุตบอล 69 สนำมรวมกัน ่ ื
 51. 51. 4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM? เทคโนโลยีแสง UV• 80 มิลลิจูนของ “พลังงำนมหำศำล”• ฆ่ำเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นสำเหตุของโรค ที่มำกับนำ้ำได้ถึง 99.99%• แสง UV จะติดเฉพำะเวลำที่มีนำ้ำไหลผ่ำน - นำ้ำที่ไหลออกมำจะเป็นนำ้ำเย็น - ประหยัดพลังงำน
 52. 52. เทคโนโลยี แสง UV 80 มิล ลิจ ูน ต่อ ตำรำงเซนติเ มตรจุล ิน ทรีย ์ ปริม ำณแสง % กำรลดลง UVแบคทีเ รีย 16 mJ/cm2 > 99.9999% ซีส ต์ 20 mJ/cm2 > 99.9% ไวรัส 40 mJ/cm2 > 99.99%
 53. 53. 4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?จอภำพอิเล็กทรอนิกส์ • “Smart Chip” Technology • เตือนคุณให้ทรำบหำกมีปัญหำ • แจ้งเมื่อถึงเวลำที่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง
 54. 54. ใช้เทคโนโลยีกำรเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้ำแบบไร้ สำย เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยและควำมเชือมั่น ่
 55. 55. 4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?ผู้เชี่ยวชำญที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยี • นักวิทยำศำสตร์และเจ้ำหน้ำที่เทคนิค มำกกว่ำ 50 คน • สิทธิบัตรที่ผ่ำนกำรอนุมัติและกำำลังดำำเนินกำร จดเพิ่มเติมมำกกว่ำ 400 ฉบับ • ห้อง Lab มำกกว่ำ 12 ห้อง • พื้นที่ในกำรผลิตมำกกว่ำ 7500 ตำรำงเมตร
 56. 56. 4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM? eSpring Facilities
 57. 57. 4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM? eSpring Facilities
 58. 58. 4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM? eSpring Facilities
 59. 59. 4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM? eSpring Facilities
 60. 60. 4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?ผู้เชี่ยวชำญจำกบริษัทภำยนอก NSF InternationalThe Public Health and Safety CompanyWater Quality Association Gold Seal Certification Program
 61. 61. เครื่องกรองนำ้ำ eSpring เป็นเครื่องกรองนำ้ำที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดย NSF International ใน 3 หัวข้อ คือมำตรฐำนที่ 42 – ผลกระทบด้ำนกำยภำพ : ทดสอบประสิทธิภำพของเครื่องกรองนำ้ำในกำรลดปริมำณสิ่งปนเปื้อนในนำ้ำดื่มทีมีผลกระทบต่อรสชำติ กลิน และควำมใส ่ ่ของนำ้ำดื่มมำตรฐำนที่ 53 – ผลกระทบด้ำนสุขภำพ : ทดสอบประสิทธิภำพของเครื่องกรองนำ้ำในกำรลดปริมำณสิ่งปนเปื้อนในนำ้ำดื่มที่มอยู่มำกมำยหลำยชนิดรวมถึงสำรตะกัว ี ่แร่ใยหิน สำรประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (Volatile Organic Compounds, VOCs)และสำรกำำจัดศัตรูพืช มำตรฐำนที่ 53 นี้ผำนได้ยำกกว่ำมำตรฐำนที่ 42 มำก ่มำตรฐำนที่ 55 – กำรบำำบัดนำ้ำทำงจุลชีววิทยำด้วยแสงอุลตร้ำไวโอเล็ท : ทดสอบกับเครื่องกรองนำ้ำที่ใช้แสงอุลตร้ำไวโอเล็ทในกำรกำำจัดเชื้อโรคในนำ้ำดื่ม ซึ่งมีเพียงไม่กชนิดทีผ่ำนมำตรฐำนที่ 55 นี้ ี่ ่ 80
 62. 62. 4 ทำำไมต้องเป็นเครื่องกรองนำ้ำ eSpringTM?eSpring ผ่ำนกำรรับรองจำก NSF 2 ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ 1. ระบบกรองนำ้ำภำยในบ้ำนชนิดแรก ที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพนำ้ำ ถึง 3 ข้อสำำคัญดังนี้ 42, 53, 55 2.ได้รับกำรรับรองว่ำสำมำรถลดสำรปนเปื้อน ที่มีผลต่อสุขภำพได้มำกกว่ำระบบไส้กรอง คำร์บอนใดๆ ในโลกนี้
 63. 63. The eSpring Story in 4 QuestionsWhat Can Water Do For You?What Can Water Do To You?Where Can You Get Good Water?Why eSpring Water?
 64. 64. ประหยัด
 65. 65. Energy EfficientUV lamp is on only when water is on.
 66. 66. กำรคำำนวณรำคำกำรใช้ eSpring ใน 10 ปี eSpring 29,095 บำท (ปีแรก) ไส้กรอง 4,698 บำท (9 ปี) ค่ำนำำ้้ประปำ 5,000 ลิตร = 20 บำท/ปี ค่ำไฟฟ้ำ (12 วัตต์) = 22 บำท/ปีค่ำเครื่อง 29,095 บำทค่ำไส้กรอง 4,698 x 9 42,282 บำทค่ำนำ้ำ 20 x 10 200 บำทค่ำไฟ 22 x 10 220 บำทรวม 10 ปี กับนำำ้้ 50,000 ลิตร 71,797 บำทเฉลียต่อลิตร ่ 1.44 บำท
 67. 67. รำคำนำ้ำบรรจุขวด ใน 10 ปี (ปีละ 5,000 ลิตร)นำำ้้ธรรมดำ 15 บำท/ลิตร 15 x 10 x 5000 = 750,000 บำทนำ้ำแร่ 20 บำท/ลิตร 20 x 10 x 5000 = 1,000,000 บำทประหยัดไปเกือบ 1,000,000 บำท
 68. 68. Awards
 69. 69. Frost & Sullivan Asia Pacific Best Practices Water Filtration Company of the Year Awardเครื่องกรองนำ้ำ eSpring จำกแอมเวย์ ได้รับรำงวัล "Best Practices Award" ถึง 2 ปีซ้อนในฐำนะบริษัทผู้ผลิตเครื่องกรองนำ้ำแห่งปี 2010 และ 2011 จำกบริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ประจำำภูมิภำคเอเชียแปซิฟก ิ(Frost & Sullivan Asia Pacific) ซึ่งรำงวัลนี้มอบให้แก่บริษัทที่มีบทบำทสำำคัญในกำรผลิตเครื่องกรองนำ้ำที่นำำเทคโนโลยีชั้นสูงมำประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบเพื่อกำรกรองนำ้ำสำำหรับบริโภคในครัวเรือน และต้องเป็นบริษัทที่มีกำรพัฒนำคิดค้นผลิตภัณฑ์และประสบควำมสำำเร็จทำงกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง
 70. 70. Environmental Stewardship Awardเครื่องกรองนำ้ำ eSpring ได้รบรำงวัลกำรออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน (Design for Sustainability) ัจำกสมำคมวิศวกรพลำสติก (The Society of Plastics Engineers, SPE) ประเทศสหรัฐอเมริกำ ด้วยระบบซอร์ฟแวร์กำรออกแบบ GaBi ทีมุ่งเน้นกำรดีไซน์ผลิตภัณฑ์ที่สวยลำ้ำสมัย ทั้งยังใช้งำนได้อย่ำงมี ่ประสิทธิภำพสูงสุดและไม่สร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำมำรถช่วยลดผลกระทบภำวะโลกร้อนได้ถึง 46%และทำำให้เกิดขยะจำกกำรใช้งำนและหลังกำรใช้งำนน้อยลง โดยเฉพำะประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำนพบว่ำปริมำณไฟฟ้ำที่ใช้โดยเฉลี่ย 19.7 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ซึ่งตลอดเวลำระยะ 10 ปีที่ได้จำำหน่ำยเครื่องกรองนำ้ำ eSpring ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของ เครื่องกรองนำ้ำeSpring สำมำรถจ่ำยไฟให้หมู่บ้ำนที่มีประชำกรรำว9,000 คนต่อปี
 71. 71. นำ้ำ สะอำด ทีเ หมำะสมใน ่กำรดืม ่ 1.ไม่ม ี สี 2.ไม่ม ี กลิ่น 3.ไม่ม ี สำรเคมี ปนเปื้อ น เช่น คลอรีน ยำฆ่ำ แมลง ตะกั่ว 4.ไม่ม ี เชื้อ โรค ต่ำ งๆ เช่น แบคทีเ รีย ไวรัส ซีส ต์ 5.ต้อ งมี แร่ธ ำตุ ที่เ ป็น ประโยชน์ ต่อ ร่ำ งกำย เช่น แคลเซีย ม แมกนีเ ซีย ม ฟลูอ อไรด์
 72. 72. กำรทดสอบ สี กลิ่น
 73. 73. กำรทดสอบสำรปนเปื้อน
 74. 74. กำรทดสอบแร่ธำตุ
 75. 75. กลยุทธ์ ในกำรขำย Selling Strategies
 76. 76. SELL นได้ชัดคือนำ้ำจำก eSpringBETTER-TASTING WATER.สิงทีนุ่มCLEANER,ค้ำจะสังเกตุได้ทันนนำ้ำดืมที่ ใส ไม่มีกลิ่น ดื่ม ่ ว ่เห็ ชุ่้มคอ ลูก CLEARER, เป็ ทีและจะประทับใจ ่แล้SELL BETTER ๆ แค่ผลิตนำ้ำทีใส น้อยเครื่องที่ไม่สำมำรถกำำจัด ่นWATER QUALITY.เครื่องกรองนำ้ำอื่้้อโรคต่ำงๆ แบคทีเรียและไวรัส แต่ eSpring ่สำรปนเปือนดสำรปนเปื้อนที่มีผลกระทบต่อสุขภำพได้กว่ำ 140 ้ ำจั เชืสำมำรถกำ ำเชือแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นสำเหตุของโรคที่มำกับชนิได้และฆ่ ้นำ้ำ ด ถึง 99.99%
 77. 77. SELL PROVEN PERFORMANCE.ประสิทธิภำพที่ผ่ำนกำรรับรองจำกองค์กรส่งเสริมอนำมัยแห่งชำติระหว่ำงประเทศ (NSF International) และยังได้รับกำรรับรองว่ำสำมำรถลดสำรปนเปื้อนที่มผลต่อสุขภำพได้มำกกว่ำระบบไส้ ีกรองคำร์บอนใดๆ ในโลกนี้NSF International มีหลักเกณฑ์ในกำรประเมินประสิทธิภำพของเครื่องกรองนำ้ำที่ถูกต้อง และครอบคลุมมำกที่สุดเมือเครื่องกรองนำ้ำได้รับกำรรับรองจำก NSF International ่หมำยควำมว่ำเครื่องกรองนำ้ำนั้นได้ผำนกำรทดสอบจำกหน่วย ่งำนอิสระที่เป็นกลำงที่ได้รับกำรยอมรับในหลำยประเทศ
 78. 78. SELL UNIQUE, ADVANCED TECHNOLOGY.ดนำ้ำที่ดีที่สดไว้ด้วยเครื่องกรองนำ้ำระบบแรกที่ผสำนเทคโนโลยีกำรบำำบั ุกัน ได้แก่ กรองคำร์บอน 1.ไส้ 2.หลอด UV กทรอนิกส์ 3.จอภำพอิเล็ไส้กรองคำร์บอนสำมำรถกำำจัดสิงปนเปือนได้กว่ำ 140 ชนิด หลอด UV ่ ้สำมำรถทำำลำยแบคทีเรียและไวรัสทีอยูในนำ้ำได้มำกกว่ำ 99.99% ่ ่เทคโนโลยี "Smart Chip" ของเครื่องกรองนำ้ำ eSpring จะบันทึกอำยุกำรทำำงำนของชุดไส้กรองคำร์บอน และหลอด UV และจอแสดงภำพอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงกำำหนดเปลี่ยนชุดไส้กรองคำร์บอน และหลอด UVเทคโนโลยีที่กล่ำวมำ ได้สร้ำงควำมโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว
 79. 79. SELL EXPERTISE.ผ่ำนกำรวิจัยและพัฒนำกว่บตรจำกทั่วโลกกว่ำ 400กวิทยำศำสตร์ชันนำำจนได้รับกำรจดสิทธิำ ั 20 ปี โดยวิศวกรและนั ฉบับ ้SELLบGREATER CONVENIENCE.ตอบรั ควำมต้องกำรของทุกคนในครอบครัว ทั้งใช้ดมและปรุงอำหำร สะดวกและรวดเร็วจำกก๊อกนำ้ำภำยในบ้ำน ื่
 80. 80. SELL LESS กรองของเครื่องกรองนำ้ำยีห้ออื่น ต้องเปลี่ยนบ่อย MAINTENANCE.กำรเปลี่ยนไส้ต้องเปลี่ยนทุกเดือน แต่ eSpring สำมำรถกรองนำ้ำ ่มำก ึงบำงยีห้อลิตร หรือ 1 ปี (แล้วแต่กำำหนดใดถึงก่อน) สำำหรับ ่ได้ถ กในบ้ำน 6 คน ทำำให้ระยะเวลำในกำรเปลี่ยนไส้กรองยืด 5,000สมำชิ้นกว่ำยี่ห้ออื่นยำวขึSELL GREATER่เหนือชั้นกว่ำและกำรผลิตนำ้ำที่มคุณภำพทีดี ยประสิทธิภำพที VALUE.ด้วำ แต่เครื่องกรองนำ้ำ eSpring ก็ยงช่วยประหยัดี ค่ำใช้จ่ำย่กว่ ำกกว่ำ เมื่อเทียบกับนำ้ำดื่มบรรจุขวด และ เครื่องกรองนำ้ำอื่นๆที่่มไป ัทัว
 81. 81. Gettingto Sell eSpring Ready ขำยตัว เองให้ไ ด้ก ่อ น แล้ว พูด จำกควำมประทับ ใจส่ว นตัว ทำำ ควำมเข้ำ ใจกับ The eSpring Story - 4 Questions หำข้อ มูล ของคุณ ภำพนำ้ำ ดืม อื่น ๆ ในสือ ต่ำ งๆ ่ ่ หำข้อ มูล ของเครื่อ งกรองนำ้ำ อืน ๆ ่คำำ นวณควำมคุม ค่ำ ของ eSpring - บำท/ลิต ร ในระยะเวลำ ้ 10 ปี List รำยชื่อ คนที่จ ะได้ป ระโยชน์ใ นกำรดืม นำ้ำ eSpring ่ มี Presentation eSpring ของตัว เองหลัง กำรขำย ควรลงวัน ที่ใ นปฏิท ิน ในสมุด ​ Organizer เพื่อ ที่ จะโทรหำลูก ค้ำ ในกำรบริก ำรเปลี่ย นไส้ก รองครั้ง ต่อ ไป
 82. 82. คนที่ควรใช้...1. คนที่ดื่มนำำ้้ขวด-นำำ้้ถังแกลอน2. คนที่ดื่มนำ้ำหยอดจำกตู้ (RO)3. คนที่ดื่มนำำ้้ต้ม4. คนที่ดื่มนำำ้้ประปำ5. คนท้องหรือคนที่กำำลังจะมีลูกอ่อน6. คนที่มเครื่องกรองนำ้ำอยู่แล้ว ี
 83. 83. ให้ข้อมูลด้วยควำมจริงใจควำมห่วงใย
 84. 84. ทำงเลือ กในกำรติด ตั้ง
 85. 85. 105

×