Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2/2005


                                                         ...
JEDNODUCHÉ                                                   VERY IRRESI...
KLASIKA
P¤EVLEâENÁ
DO NOVÉHO
V roce 1947 zpÛsobil CHRISTIAN
DIOR skuteãnou revoluci svou
vÛni MISS DIOR. Nyní zaÏívá
legen...
ZLATO PRO 3 SMYSLY
                                            Ani extrakt, ani...
HELENA VONDRÁâKOVÁ
                                          „Za závislost se nes...
VERBENA.
                                                         ...
TAJNÁ VÁ·E≈
                                                       ...
MANIFEST
                                                         ...
FAnn Info 2/2005
FAnn Info 2/2005
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

FAnn Info 2/2005

1,108 views

Published on

Vánoční číslo časopisu FAnn parfumerie v České republice ... www.fann.cz

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FAnn Info 2/2005

 1. 1. 2/2005 kvûten ãerven ãervenec Tipy na dárek Dior HUGO SOUTùÎ • vÛnû BOSS o 5x domácí kino • péãe dárky Péãe • letní trendy k nákupÛm o pleÈ s Helenou strana 3 strana 7 strana 5, 6, 9 strana 8 strana 10 PROVOKATIVNÍ POZVÁNÍ NA JACHTU LESK Dopolední partie golfu, odpolední relaxace na sluncem prohfiáté CHANEL znovu objevuje palubû a veãerní náv‰tûva stylové restaurace na bfiehu, kde s pfiáteli lesk s novinkou CRISTALLE u dobrého vína proberete pfií‰tí trasu va‰í jachty – není kam spûchat, GLOSS a CRAYON GLOSS. v‰echno má svÛj ãas. Îe takov˘ pocit neznáte ? Pak si dopfiejte „odpo- ãinek ve flakónu“ – novou pánskou vÛni BALDESSARINI DEL MAR, CRISTALLE GLOSS (730 Kã) která vás uÏ pfii prvním nadechnutí nenechá na pochybách – teì je ãas pokr˘vá Va‰e rty ultra na svûÏí mofisk˘ vánek do plachet ! Linie bude k dostání od 1. kvûtna. leskl˘m krystalov˘m filmem. Rty jsou pfiirozené a sexy. Osm barevn˘ch odstínÛ podtrhuje svou prÛsvitností plnost Va‰ich rtÛ. Textura na bázi fluid – gel se snadno naná‰í. CRAYON GLOSS (540 Kã), konturovací tuÏka na rty SÁZKA NA ZELENOU s leskem, je speciálnû Po loÀské modré nastává ãas vytvofiena tak, aby podtrhla pro zelenou edici oblíbené efekt odstínÛ CRISTALLE mladistvé vÛnû BOSS IN GLOSS. MOTION EDITION II. od Kompletní fiadu naleznete od HUGO BOSS. Limitovaná kvûtna 2005 ve Va‰í oblí- edice leto‰ního léta vytváfií bené FAnn parfumerii. vzru‰ující v˘buch zelené svû- Ïesti, kter˘ spojuje svûÏí mandarinku, dynamickou ‰al- vûj a inspirativní dotek koÀa- EdT 50 ml 1.599 Kã ku. V˘sledkem je vÛnû plná EdT 90 ml 2.099 Kã energie pfiímo vybízející: „Pfii- voda po holení 50 ml 1.299 Kã pravte se na vítûzství !“ Linie voda po holení 90 ml 1.599 Kã bude k dostání od 1.ãervna. balzám po holení 75 ml 1.199 Kã EdT 40 ml1.499 Kã sprchov˘ gel 150 ml 690 Kã EdT 90 ml1.899 Kã deo stick 75 g 690 Kã sprchov˘ gel150 ml 650 Kã deo spray 150 ml 690 Kã deo stick 75 g 650 Kã ZAMILOVANÁ OLIVE Zamilujte se – nevázanû, bezhlavû, ale hlavnû osudovû – do nové dámské vÛnû I LOVE LOVE znaãky Pfii nákupu toa- MOSCHINO. Na scénu se opût vrací flakón inspirovan˘ letní vody 50 ãi Olive Olivovou, tentokrát jarnû zamilovanou do neodo- 100 ml získáte latelné kytice ãajov˘ch rÛÏí, konvalinek a ãerstvé M I N I AT U R U sítiny podpofiené ‰Èávou ãerveného rybízu, citrusÛ (5 ml) této vÛnû. a lehk˘m dotekem tanakového dfieva. EdT 30 ml 1.199 Kã EdT 50 ml 1.599 Kã deo spray 50 ml 899 Kã DÁREK sprchov˘ gel 200 ml 799 Kã tûlové mléko 200 ml 899 Kã DUHOVÁ FANTAZIE Jen se podívejte po letní pfieháÀce na oblohu, kde v‰emi barvami záfií duhov˘ oblouk – uÏ jen ten pohled zahfieje u srdce. Stejnû pÛsobí i nová dámská vÛnû INCANTO DREAM prestiÏní italské znaãky SALVATORE FERRAGAMO, která dovede plnit nejtajnûj‰í sny. Staãí jen nechat naplno rozvonût vzácnû vyrovnanou kompozici fréziov˘ch poupat, pivonûk a jablka Pink Lady – a rázem nic není tak tûÏkého, abyste to nedokázala…
 2. 2. JEDNODUCHÉ VERY IRRESISTIBLE GIVENCHY RADOSTI SUMMER FRAGRANCE Svobodu letních dnÛ, kdy se mÛÏete jen tak toulat pfiírodou a nechat se smáãet pfiíbojem na kamenitém pobfieÏí oceánu, evokuje dvojice Není léto ideální ãas pro to b˘t neodolatelná ? letních vÛní ETERNITY SUMMER a ETERNITY FOR MEN SUMMER. B˘t spontání, pfiirozená a záfiící. Dámské variantû vévodí orosené tóny vodních lilií, verbeny a lotosu GIVENCHY je pfiipraveno naplnit Va‰e touhy s VERY IRRESISTIBLE korunované fíkov˘m dfievem, zatímco pánská vÛnû staví na ãerstvém GIVENCHY SUMMER FRAGRANCE ! kapradí, právû rozkrojeném melounu, oleji z cedrov˘ch listÛ a vzduchu nabitém mofiskou slaností. Základ této lehké, bez-alkoholové vÛnû se chvûje ledov˘mi rÛÏemi a vibruje kÛrou mandarinky. MÛÏete ji bez obav pouÏít bûhem vystavení slunci. Testy prokázaly, Ïe nezpÛsobuje alergii na slunce. ETERNITY Summer EdT 100 ml za 2.550 Kã Ledová verze rÛÏového flakónu smûfiuje k modrému nebi. Very Irresistible Givenchy Summer Fragrance je neodolatelná, záfiící vÛnû, ETERNITY for Men Summer která nelepí, je ideální pro sluneãné dny po celé léto. EdT za 100 ml 2.020 Kã EDT 75 ml za 1.780 Kã DOKONAL¯ V¯CHOD SLUNCE Îluté a oranÏové paprsky laskající zemi a na‰e tûla hned po ranním rozbfiesku a slibující hork˘ den – to je sluncem políbená limitovaná edice vÛnû CK ONE SUMMER. SvûÏest léta zaãíná delikátním tónem ‰Èavnaté mandarinky a ananasu. Poté rozkvétá slaìounce krémov˘m kvûtem exotické frangipani a letní sen doplÀuje tón horkého písku. EdT 100 ml za 1.500 Kã SMYSLN¯ „NESOULAD“ ROMANTIKA Dámská YOHJI YAMAMOTO POUR ¤ÍMSK¯CH FONTÁN FEMME zaujme zdánliv˘m nesouladem fiímského hefimánku, turecké rÛÏe Malé zastavení u zurãících fiím- a kosatcÛ, kter˘ ústí v pfiekvapivû Ïensky sk˘ch fontán pfiipomíná dvojice smyslnou vonnou kompozici. vÛní LAURA BIAGIOTTI – AQUA DI ROMA a AQUA DI ROMA DÁREK Pfii nákupu jak˘koliv pfiípravkÛ YOHJI UOMO. YAMAMOTO POUR FEMME nad 1.900 Kã získáte SPRCHOV¯ GEL téÏe vÛnû (200 ml). K nákupu jaké- hokoliv pfiípravku dámské linie obdrÏíte LNùNÁ NùHA A ÎIVÁ VITALITA SET SVÍâEK LAURA Dûdictví znaãky CERRUTI proslavené sv˘m textilem vzdává hold nová BIAGIOTTI, u pánské linie získáte s náku- vÛnû CERRUTI 1881 E’ ÉTÉ inspirovaná nûÏnû rÛÏov˘mi kvûty lnu. pem dvou v˘robkÛ Koketnû mladistvá svûÏest je v˘sledkem spojení kvûtÛ jablonû s ãistou okurkovou ‰Èávou a lehkou pikantností rÛÏové papriky. DIÁ¤ LAURA BIAGIOTTI. Coby oslava pfiírody je zam˘‰lena CERRUTI 1881 POUR HOMME SUMMER FRAGRANCE – klasicky elegantní pánská vÛnû vycházející z originální kolínské vody. Energii a sílu v ní nesou orosené listy vavfiínu, jalovec a kapradí ze Stfiedomofií podpofiené ledovou fialkou a zavr‰ené cedrem ze severoafrického pohofií Atlas, kter˘ dodává vÛni hloubku a sofistikovanost. DÁREK Cerruti 1881 E’ ÉTÉ EdT 100 ml 1.700 Kã VzpomeÀme na vÛni ANGEL, první orientální-gurmánsk˘ CERRUTI 1881 pour Homme SLAVNÁ KOSTKA parfém zcela bez kvûtin. Nyní Summer Fragrance NAâERVENO se hvûzda ANGEL, vlastnû EdT 100 ml 1.350 Kã Speciální edice dámské její rozko‰ná faseta, vydává BURBERRY BRIT RED (EdP vesmírem vstfiíc nov˘m set- 50 ml za 1.990 Kã) staví na káním, a v zahradû hvûzd orientálních tónech a intenzivní mezi nebem a zemí potkává ãervené barvû. LabuÏnická 3 kvûtiny. Z tohoto setkání se rebarbora, ‰Èavnatá mandarinka zrodily 3 NOVÉ VÒNù – a svûÏí jasmín ladí se smyslností úÏasné spojení sladk˘ch ãervené rÛÏe a kofienit˘m per- a tepl˘ch nót soustfiedûn˘ch níkem. Edice bude uvedena okolo patchouli a majestát- bûhem kvûtna. ních, ãichovû v˘razn˘ch a kontrastních kvûtin – pivoÀky, fialky a lilie. Flakóny jsou opût ve tvaru hvûzdy, stejnû tak uzávûr, kter˘ navíc evokuje rozvíjející se kvût. EdP 25 ml (plnitelné flakóny) 2.000 Kã EdP 50 ml (náplnû) 2.600 Kã 2
 3. 3. KLASIKA P¤EVLEâENÁ DO NOVÉHO V roce 1947 zpÛsobil CHRISTIAN DIOR skuteãnou revoluci svou vÛni MISS DIOR. Nyní zaÏívá legenda renesanci v podobû moderní chypre kompozice, jejíÏ hlava spojuje zelenou mandarinku s lístky jahodníku, zatímco srdce bije v rytmu fialky a rÛÏového jasmínu spolu s tóny karamelizo- vaného popcornu a sorbetu z lesních jahod. MISS DIOR „âIST¯ CHÉRIE je urãená dívkám, které se nebojí experimentovat s klasi- JED“ kou a pfiitom hodlají nalézt svou vlastní osobnost. Nabídne-li DIOR Ïenû „ãist˘ jed“, dotyãná mu rychle pod- lehne. Poku‰ení v nûm skryté EdP 50 ml 2.250 Kã mají na svûdomí sicilská EdP 100 ml 3.170 Kã mandarinka, sladce vonící kvûty pomeranãe a melodická nóta ambergrasií utvrzená v samém základu vÛnû pfií- tomností santálového dfieva. V‰echna Diorova síla pfiedsta- vivosti a pfiekvapení je zde – v perleÈovém flakónu plném neodolateln˘ch tónÛ pohád- kové PURE POISON. EdP 30 ml 1.430 Kã EdP 50 ml 2.250 Kã EdP 100 ml 3.170 Kã SLUNEâNÍ HOREâKA Slunce nad hlavou a letní Ïár vyvolávají barevnou fata morganu, která se projevuje explozí bujn˘ch a smysln˘ch odstínÛ. Prsten Dior princezny zdoben˘ ‰trasov˘mi kamínky ukr˘vá dvojici barev ve dvou variantách pro líãení rtÛ nebo oãí. ¤asenka DIORSHOW WATERPROOF (840 Kã) s kartáãkem XXL propÛjãí fiasám intenzivní barvy a zároveÀ je ZROZENÍ chrání, zatímco oãní linky EYELINER WATERPROOF (570 Kã) prohloubí pohled do magick˘ch rozmûrÛ. Neodolatelnou v˘zvou k polibkÛm jsou rty s vlhk˘m efektem rtûnky HVùZDY DIOR ADDICT ULTRA-SHINE (780 Kã) ãi s leskem DIORKISS (690 Kã). Teãkou na ZpÛsobil revoluci v péãi dokonalosti jsou pak nehty nalakované v odpovídajících barvách DIOR ADDICT (660 Kã). proti vráskám – a nyní se vrací v novém obalu a s vy‰‰í koncentrací jako CAPTURE R60/80 BI- -SKIN INSIDE. U kofienÛ jeho úspûchu stojí inspi- race pfiírodou – zkoumá- ním mofisk˘ch fias a jejich schopnosti smr‰tûní a vy- pínání do‰lo k objevu dvo- jího vyhlazujícího efektu BI-SKIN, jehoÏ pÛsobe- ním dochází k okamÏi- tému vyhlazení a zároveÀ vytvofiení „zásobníku“, kter˘ umoÏÀuje prÛbûÏnû uvolÀovat aktivní látky pÛsobící proti vráskám. Linie obsahuje pfiípravky denní, noãní i speciální péãe. Extra-Vital Restoring Serum 30 ml za 2.170 Kã Ultimate Wrinkle Creme 30 ml za 1.670 Kã Wrinkle Eye Creme 15 ml za 1.600 Kã Enriched Wrinkle Night Creme 50 ml za 2.610 Kã Intense Wrinkle Night Fluid 30 ml za 2.020 Kã 3
 4. 4. ZLATO PRO 3 SMYSLY Ani extrakt, ani parfém – APPARITION PARFUM RÉVÉLATION je maximálnû koncentrovaná vonná látka, která na pokoÏce vytváfií hedvábnû sametov˘ pocit, ãich oblaÏuje svÛdn˘mi tóny malinového likéru a kayenského pepfie, zatímco zrak se kochá tfipytem zlat˘ch, z 24-karátového zlata proveden˘ch fazetek, jimiÏ je flakón ozdoben (15 ml za 2.899 Kã). Linii novû doplÀuje také APPARITION deo stick 50 ml za 699 Kã. K nákupu vÛní a tûlov˘ch pfiípravkÛ znaãky UNGARO nad 1.500 Kã nyní získáte elegantní ãernou KOSMETICKOU TA·TIâKU. DÁREK HURÁ DO RIA ! Sexy neonové ‰aty na tûlech, které se cel˘ den opalovala na Copaca- ÎÁDNÉ âÁRY banû a teì si vyráÏí za Îeny ocení hladce ohole- zábavou. Exotické kraje, nou muÏskou tváfi a muÏi pláÏe a divoké taneãní touÏí po pohlazení rytmy – to je pravá krásnû upravenou ESCADA ROCKIN’ RIO. Ïenskou rukou. Potû‰ení z tropick˘ch Oboje je moÏné kvûtÛ, ovoce a smyslné s ERBE SOLINGEN – Ïenskosti vévodí leto‰- luxusními manikúrními a holícími ním letním vÛním. soupravami (od 600 a 1.500 Kã). EdT 30 ml 990 Kã Pouze ve vybran˘ch FAnn parfumeriích. EdT 50 ml 1.390 Kã NENÍ TO SLADKÉ TAK âERNÉ... POHLAZENÍ Úspû‰nou dvojici toaletních vÛní Po desetiletí úspû‰né AIGNER BLACK cesty vÛnû Cabotine novû doplÀují znaãky PARFUMS GRES ` pfiípravky tûlové pfiichází ãas na oslovení linie: ·AMPÓN nastupující generace SE SPRCHO- dívek. VÛnû CALINE V¯M GELEM GRÉS se pokou‰í zachytit (250 ml) v dámské i pánské linii, ten bájeãn˘ pocit, kdy se TùLOVÉ MLÉKO (200 ml) dvû blízké du‰e setkají a DEODORANT (150 ml) pro ni v objetí. „Pohlazení“, jak a pánsk˘ DEODORANT (150 ml) zní v originále název vÛnû, ãi DEO STICK (75 g) pro nûj. rozeznívá ovocné a kvûti- V‰echny nové tûlové produkty nové akordy podpofiené získáte za cenu 699 Kã. sladkou pfiíchutí praÏe- Vysoko na obloze vydechuje slunce jemnû tfipytivé tóny ‰tûstí v podobû n˘ch mandlí a vzácného Pfii nákupu dvou v˘rob- parfémové vody SUMMERBYKENZO. Jak voní ‰tûstí ? Od bergamotu, kofiení. VÛni doplÀuje spr- kÛ linií BLACK získáte bfieãÈanu a citrónu si vypÛjãilo svûÏest a vitalitu, mimóza a fialka v objetí chov˘ gel a tûlové mléko. ZDARMA pánskou ãi mandlového mléka mu dodávají nûhu, zatímco piÏmo mu propÛjãuje hfiejiv˘ dámskou MINIATURU podtón násoben˘ ambrou a cedrov˘m dfievem. EdT 30 ml 981 Kã (5 ml) této vÛnû. EdT 50 ml 1.502 Kã EdP 25 ml za 1.340 Kã, EdP 50 ml za 2.050 Kã, EdP 75 ml za 2.400 Kã DÁREK EdT 100 ml 2.115 Kã BAREVNÉ SPORTOVÁNÍ INSTINKT PRO LUXUS K létu patfií sport – a ke sportu vÛnû tûlové Znaãka reprezentující stylové a elegantní vozy je rovnûÏ synonymem pfiípravky UNITED COLORS OF BENETTON. vybran˘ch vÛní. Linii exkluzivity pfiesnû vystihuje pánská JAGUAR NEW, jejíÏ aromatické kompozici ochotnû podlehne i nejedna Ïena se slabostí Ke kaÏdému nákupu pánské ãi dámské pro „u‰lechtilé ‰elmy“. Nepochybnû v tom hrají svou roli kvûty pome- EdT BENETTON SPORT a PARADISO ranãovníku a lotosu v kombinaci s levandulí, jalovcem a an˘zem, jimÏ INFERNO PINK získáte DEODORANT na smyslném akcentu pfiidává bílé piÏmo a zázvor. Neménû zaujme (150ml) téÏe vÛnû ZDARMA. diskrétnû elegantní obl˘ flakón z modfie tónovaného skla zdoben˘ DÁREK nezamûniteln˘m emblémem ‰elmy ve skoku. EdT 75 ml 1.886 Kã EdT Extreme 100 ml 2.643 Kã Z OâÍ DO OâÍ Zvolte tu pravou – muÏnû vitální POLICE UOMO, nûÏnû svÛdnou POLICE EYES ãi od ãervna uvádûnou POLICE EYES FOR YOU, která záfií svûÏími vibracemi aromatického spojení magnólie, badyánu a santálu. Dárkem vám bude ke kaÏdému nákupu nad 1.200 Kã PÁNSKÉ TRIâKO nebo dámská KABELA POLICE. DÁREK âeská republika: Praha Václavské nám. 62 • Kotva, nám. Republiky 8 • ·tûpánská 39 • OD Tesco, Národní 26 • Prior IK, Budûjovická 64 • Palác Flóra, Vinohradská 149 • DÛm znaãkové módy, Václavské nám. 58 • OKC Eden, U Slávie 1527 • 4 Brno nám. Svobody 4 • OD Centrum, KobliÏná 24 • Malinovského nám. 5 • tfiída Kpt. Jaro‰e 7 • Ostrava OD Laso, Masarykovo nám. 15 • Interspar, Horní 87 • Opava OC Silesia, Tû‰ínská 44 • HavlíãkÛv Brod Hypernova, Strojírenská 3581 • Olomouc Prior IK, 8. kvûtna 24 • Olympia Olomouc, Olomoucká 90 • Pardubice OD Grand, nám. Republiky 1400 • Hradec Králové HyperTesco, Ra‰ínova tfi. 1669 • EuroCentrum, Víta Nejedlého 10 • Prostûjov Prior IK, Dukelská brána 7 • OG Arkáda, Koneãná 23 • Zlín Prior IK, T. G. Masaryka 6 • Liberec Hypernova, âeské mládeÏe 456 • PlzeÀ Hypernova, Gerská 24 • âeské Budûjovice IGY Centrum, PraÏská tfi. 24• âesk˘ Tû‰ín Hlavní 19 • Ústí nad Labem OD Sever, Mírové nám. 27 • Karviná OC Karviná, NádraÏní 4a
 5. 5. HELENA VONDRÁâKOVÁ „Za závislost se nestydím !” ZEPTÁTE-LI SE JEDNÉ Z NEJVùT·ÍCH CO VÁS V POSLEDNÍ DOBù ZAUJALO vystoupeních jsem vsadila na make-up SKIN HVùZD âESKÉHO PùVECKÉHO NE- Z NOVINEK ? CAVIAR CONCEALER FOUNDATION SPF BE, ZDA JE NA NùâEM ZÁVISLÁ, „Naprosto mne okouzlila nová vÛnû SILVER 15, a udûlala jsem dobfie, protoÏe nejen per- ODPOVùDÍ VÁM BUDE SMÍCH A PAK RAIN – úplnû jsem propadla flakónu, kter˘ fektnû kryje, ale zároveÀ pleÈ vyÏivuje a o‰et- ·OKUJÍCÍ P¤IZNÁNÍ: vypadá spí‰ jako ‰perk, ale miluji i jeho fiuje. A kdyÏ ani to nestaãí a cítím, jak je moje „Ano, a uÏ spoustu let !“ obsah – nûÏnou a pfiece svûÏí vÛni, která pokoÏka unavená, nezklamou mne „zázraã- mne doslova nabíjí pozitivními my‰lenkami.“ ná“ séra SWISS CELLULAR DE-AGERS.“ A CO JE TOU TAJNOU DROGOU ? âÍM PEâUJETE O SVOU PLEË ? A JAK O·ET¤UJETE SVOU POKOÎKU „Pfiece fantastická ‰v˘carská kosmetika PO NÁROâNÉM DNI ? LA PRAIRIE SWITZERLAND ! Objevila jsem ji „Mám slabost pro kaviárovou fiadu, takÏe uÏ pfied ãasem pfii sv˘ch zahraniãních mne potû‰ilo uvedení SKIN CAVIAR „Nedovedu si pfiedstavit, Ïe bych mûla jít cestách a nikdy se nezapomnûla informovat, AMPOULES, které moji pleÈ nejen zpevÀují, spát a nedopfiála bych své tváfii dostatek co je v nabídce nového. Teì uÏ to mám ale úplnû cítím, jak mi dobíjejí energii. regenerace v podobû CELLULAR NIGHT mnohem jednodu‰‰í, protoÏe LA PRAIRIE Nedám dopustit ani na CELLULAR REPAIR FACE-NECK-DECOLLETÉ. Vûfiím, SWITZERLAND je k dostání i v âeské repub- RADIANCE EYE CREAM, kter˘ rozjasÀuje Ïe právû díky nûmu se mi má pokoÏka lice a já si nejradûji nechávám radit ve FAnn pleÈ kolem oãí a doslova odmazává pfiib˘va- odmûÀuje tím, Ïe jako zázrakem zÛstává parfumeriích.“ jící ãas. KvÛli ãastému líãení a odliãování pfii stále fit.“ Na poradensk˘ch dnech v mûsíci kvûtnu získáte k nákupu dvou v kosmetick˘ch salonech pfiípravkÛ* CELLULAR HAND CREAM 15 ml, CELLULAR TIME RELEASE MOISTURIZER INTENSIVE 15 ml a VELKOU KOSMETIC- ■ Poradíte se s odbornû pro‰kolen˘mi kosmetiãkami KOU TA·KU LA PRAIRIE SWITZERLAND. o tom, co va‰e pleÈ potfiebuje. *alespoÀ jeden v˘robek ■ Spoleãnû vyberete nejvhodnûj‰í ze 6 DRUHÒ musí b˘t z jiné neÏ z ãistící linie PLEËOV¯CH a 2 DRUHÒ TùLOV¯CH O·ET¤ENÍ. DÁREK ■ Vyzkou‰íte si úãinky LA PRAIRIE SWITZERLAND pfiímo na vlastní „kÛÏi“. ■ ZDARMA získáte po o‰etfiení konzultaci, které pfiípravky na LA PRAIRIE SWITZERLAND jsou vhodné pro va‰i domácí péãi. poradensk˘ch dnech TIP: Ve vybran˘ch termínech, které naleznete na WWW.LAPRAIRIE.CZ, se vám ve va‰í oblíbené FAnn parfumerii budou vûnovat speciálnû KAVIÁROVÉ O·ET¤ENÍ pro mladistv˘ jas – pracuje pro‰kolené LA PRAIRIE SWITZERLAND porad- s pfiípravky obsahujícími vzácn˘ kaviár vyzy velké, Kontakty naleznete v dolní ãásti stránky kynû, které vám pomohou vybrat péãi vhodnou pro vበtyp pleti 1. 2. nebo na www.fann.cz/salony. v˘sledkem je dlouhodobû zpevnûná a rozzáfiená pleÈ. KDE ZÍSKÁTE INFORMACE O EXKLUZIVNÍ na www.laprairie.cz KOSMETICE LA PRAIRIE SWITZERLAND ? 3. KLUB KOSMETICK¯CH GURMÁNÒ V NOVÉM „KABÁTù“ UÏ víte, co nového se „servíruje“ ve svûtû luxusní kosmetiky LA PRAIRIE SWITZERLAND ? Nebo chcete informace o nûkterém Nejen vy, ale i o‰etfiující tûlová vÛnû SEA ENERGY CELLULAR z pfiípravkÛ, ãi vûdût, kde právû probíhají poradenské dny ? Není nic TREATMENT BODY FRAGRANCE znaãky LA PRAIRIE jednodu‰‰ího, neÏ zavítat na WWW.LAPRAIRIE.CZ – stránky, které SWITZERLAND si na jafie pofiizuje nov˘ „kabát“ – od poloviny vás informují skuteãnû o v‰em – od podrobného popisu jednotli- kvûtna ji hledejte pod oznaãením ENERGIZING BODY SPRAY. v˘ch pfiípravkÛ aÏ po historii spoleãnosti. Navíc – stanete-li se ãle- (100 ml za 3.290 Kã). nem klubu LA PRAIRIE SWITZERLAND, budeme vás informovat o v‰em novém pfiímo do va‰í e-mailové schránky. MASKOVACÍ MÁNIE Na‰e pokoÏka prochází neustále zmûna- mi – a právû na nû reaguje trojice masek LA PRAIRIE SWITZERLAND pfiiná‰ející ·ËASTNÉ cílenou péãi na její specifické potfieby: SVùTLO ■ CELLULAR ENERGIZING MASK Jste zamilovaná, Ïe jen záfiíte ? Nebo jste (50 ml za 3.850 Kã) uÏ objevila nov˘ HAPPY LIGHT – záfiiv˘ > zmírÀuje viditelné známky ochablé podkladov˘ make-up od BOURJOIS. a stresované pleti Díky mikropigmentÛm, které jako minia- > zjemÀuje, hydratuje a vyÏivuje turní reflektory svûtla vytváfiejí optick˘ > preventivnû chrání pokoÏku pfied negativními projevy stárnutí efekt, jenÏ vyhlazuje kazy na obliãeji ■ CELLULAR DEEP CLEANSING MASK (50 ml za 3.850 Kã) a odráÏí svûtlo tak, Ïe pleÈ pfiímo záfií. > jemnû a dÛkladnû odstraÀuje neãistoty a maz Pomocí sluneãního faktoru SPF 15 se > pÛsobí do hloubky nemusíte bát nastavit svou tváfi slunci > zabraÀuje tvorbû neãistot a komedomÛ a soutûÏit tak s ním, kdo je zdrojem > dodává pokoÏce optimální rovnováhu „‰Èastnûj‰ího svûtla“. Make-up HAPPY LIGHT je k dostání ■ CELLULAR HYDRALIFT FIRMING MASK (50 ml za 3.850 Kã) v 7 odstínech od svûtle rÛÏového aÏ > nabízí bezprostfiední úlevu extrémnû dehydrované pleti po opálenou béÏovou. > viditelnû zpevÀuje a zjemÀuje, redukuje drobné linky a vrásky > dodává pokoÏce intenzivní hydrataci a vyÏivuje ji 30 ml za 440 Kã Kosmetick˘ salon Art of Beauty: Brno Meãová 6, e-mail: aob@fann.cz, tel. 542 212 881 5 Praha FAnn parfumerie, Palác Flóra, Vinohradská 149, e-mail: aobflora@glamour.co.cz, tel.: 255 742 042
 6. 6. VERBENA. ZDROJ SVùÎESTI Malé kefiíky VERBENY se svÛdnû BLAHODÁRN¯ DOTEK fialov˘mi kvûty, zubat˘mi listy „âISTÉHO VZDUCHU“ a neodolatelnou citrusovou vÛní, která podle legendy dovede znovu rozÏhavit vá‰eÀ uvadající Laboratofie ORLANE dostály své povûsti experta na lásky. péãi o pleÈ a pfiichází se SÉRUM PURE JEUNESSE. VÛnû VERBENY je oblíbená mezi Jeho pfiedností je ztrojnásobení úãinku díky Ïenami i muÏi, ktefií milují ãistou v˘jimeãnému propojení intenzivního okysliãení svûÏest pfiipomínající korsické léto pokoÏky pÛsobícího do hloubky, obnovy bunûk v podobû jiskfiivé citrusové vÛnû a pfiedev‰ím nav˘‰ení obranyschopnosti proti koncentrované v této toaletní ‰kodliv˘m vlivÛm vnûj‰ího prostfiedí. Sérum bylo vodû. vytvofieno tak, aby synergicky pÛsobilo na pleÈ spolu s dal‰ími pfiípravky péãe SOIN PURE JEUNESSE. EdT 100 ml za 1.155 Kã Ve FAnn parfumériích: RYZÍ PÉâE, RYZÍ KRÁSA Praha DÛm znaãkové módy Brno OD Centrum Olomouc OC Olympia 30 ml za 5.250 Kã PRO ZÁ¤IV¯ POHLED Pokud pracujete dlouho s poãítaãem, ãi jinak namáháte své oãi, znáte jistû ten nepfiíjemn˘ pocit napûtí, kter˘ provází únavu. ¤e‰ením je gel pro osvûÏení oãního okolí s praktick˘m kuliãkov˘m aplikátorem REJUVEN COOL EYE znaãky JUVENA OF SWITZERLAND, kter˘ mÛÏete pouÏít kdykoliv bûhem dne, kdy potfiebujete, aby se dostavila k˘Ïená úleva. Navíc redukuje i tmavé kruhy pod oãima a otoky, ãímÏ navrací va‰emu pohledu záfiiv˘ jas. Malého pomocníka, kter˘ se perfektnû vejde do kabelky ãi do kapsy, najdete na pultech FAnn parfumerií ãi v kosmetickém salonu zaãátkem ãervna. 10 ml za 909 Kã Pfii kvûtnovém nákupu kosmetick˘ch pfiípravkÛ CHYTRÁ HORÁKYNù znaãky JUVENA OF Ani make-up, ani krém – ale obojí dohromady prezentuje JUVENANCE TINTED SWITZERLAND nad DELINER s exkluzivním komplexem DELINER TM. Denní tónující péãe pfiedstavuje 1.500 Kã se mÛÏete hned trojí úãinek: pÛsobí proti vráskám, doplÀuje hydrataci a chrání pokoÏku pfied tû‰it na elegantní kos- nepfiízniv˘m vlivem sluneãního záfiení (SPF 10). Pfiípravek vybaven˘ dávkovaãem metickou ta‰tiãku obsa- s pumpiãkou bude uveden ve dvou pfiirozen˘ch odstínech v polovinû kvûtna. hující BODY DAILY ADORATION (50 ml), 50 ml za 1.299 Kã kter˘ kombinuje úchvat- nou vÛni s o‰etfiující péãí. (platí ve FAnn parfumeriích a kosmetickém salónu ART OF BEAUTY Brno). DÁREK Adoration, která osvûÏuje a hydratuje zároveÀ. Mezi mé oblíbené 2) Protivráskov˘ krém Deliner dovede dûlat doslova zázraky, moje pfiípravky patfií také odliãovaã PSC Quick&Easy Make-up pleÈ je o mnoho krásnûj‰í. Oãní krém Rejuven Ultimax Eye pro Remover s pfiíjemnou gelovou konzistencí, kter˘ odlíãí kaÏdou mne pfiedstavuje geniální produkt na otoky a váãky zpÛsobené prací Kdo jin˘, neÏ ty, které dennû pracují fiasenku a pfiitom nedráÏdí oãi. u poãítaãe. s kosmetikou JUVENA OF SWITZERLAND, ■ Lenka Dobrozemská ■ Romana Mokrá pfiesnû ví, co je na ní tak obdivuhodného FAnn parfumerie nám.Svobody, Brno kosmetick˘ salon Art of Beauty, Brno a proã ji doporuãit i vám? 1) JUVENA of Switzerland pro mne pfiedstavuje synonymum 1) JUVENA of Switzerland zná fie‰ení na kaÏd˘ problém a efekt vynikající kosmetiky, která splÀuje poÏadavky v‰ech Ïen – ostatnû po pouÏití pfiípravkÛ je na pleti okamÏit˘ a viditeln˘ pouh˘m okem. mi to potvrzují dlouholeté zku‰enosti s touto úÏasnou znaãkou. 2) Sérum Juvedical Renewing Serum poskytuje pleti díky uni- 1) Co se vám líbí na znaãce JUVENA 2) Naprosto mne „dostaly“ produkty z linie Juvedical, která obno- kátní technologii, kterou obsahuje, okamÏitou obnovu a vylep‰ení OF SWITZERLAND? vuje koÏní buÀky. Je‰tû to není medicína, ale uÏ to není jen oby- její struktury. Navíc pomáhá pfii hojení váÏn˘ch po‰kození pokoÏky, ãejná kosmetika – je nûkde na hranici mezi krásou a zdravím. jako jsou napfi. drobné jizvy. 2) Které pfiípravky jste zafiadila do své péãe a v ãem vám vyhovují? ■ Eleni Pavlovská ■ Katka Vostárková FAnn parfumerie OD Laso, Ostrava FAnn parfumerie OKC Eden, Praha 1) U JUVENY of Switzerland si mne získala její komplexnost 1) Na znaãce JUVENA of Switzerland mám ráda to, Ïe vÏdy splní, ■ Milena Nevosádová co slibuje. Nepodléhá módním trendÛm, ale zamûfiuje se pfie- FAnn parfumerie Kotva, Praha a kvalita. Sama na sobû jsem zaregistrovala, jak se mi jejím pouÏí- váním zlep‰ila pleÈ. Proto ji nabízím vÏdy jako první a fiada klientek dev‰ím na kvalitu a urãitou úroveÀ. JUVENU of Switzerland 1) V dané cenové skupinû je JUVENA of Switzerland tím nejlep- mohu klientÛm doporuãit bez obavy, Ïe se vrátí a budou nespoko- uÏ mi mou zku‰enost také potvrdila svou spokojeností a tím, Ïe se ‰ím na ãeském trhu. Ne kaÏdá znaãka nabízí na jak˘koliv problém jení. Navíc mám v˘borné zku‰enosti i se zákaznicemi s citlivou pro pfiípravky vrací. pleti 100% fie‰ení, ale JUVENA of Switzerland to umí. pletí, které potfiebují opravdu mimofiádnû ‰etrné pfiípravky. 2) Oblíbila jsem si celou linii Body. Je to ta nejlep‰í tûlová fiada, 2) Krém na ruce Juvenance Selection Perfect Hands prostû a jedno- 2) Zamilovala jsem si celou linii Juvenance, která pfiedstavuje se kterou jsem se kdy setkala, a navíc miluji její pfiíjemnou vÛni. du‰e dûlá zázraky a dokonce dovede bez problémÛ odstranit kvalitu za rozumnou cenu. Vyhovuje mi i linie Body – a to jak svou Nedám dopustit ani na linii Rejuven, která je jedineãn˘m fie‰ením „hnûdé skvrnky“. Ideální je také pleÈová kúra Juvelia Pearl Cure, osvûÏující vÛní, tak i sv˘m úãinkem. péãe pro mladou pleÈ. hlavnû po létû, kdy pokoÏka potfiebuje doplnit v˘Ïivu. ■ Renata Burdová ■ Patricie Svobodová ■ Klára Banatová FAnn parfumerie Palác Flora, Praha FAnn parfumerie, Liberec FAnn parfumerie Olympia, Olomouc 1) JUVENA of Switzerland je opravdu symbol ‰v˘carské kvality, 1) Znaãka mne oslovila vynikající kvalitou podtrÏenou zemí svého 1) Já i mé klientky jsme si JUVENU of Switzerland oblíbily kter˘ lze bez obav doporuãit na‰im klientkám. pÛvodu, ·v˘carskem. Neusíná na vavfiínech a stále hledá nové proto, Ïe lze jednotlivé pfiípravky snadno kombinovat, mají pfiíjem- 2) Mezi mé nejoblíbenûj‰í patfií krém Deliner – kvalitní protivrásková pfiístupy k vylep‰ení pleti. Pro zákaznice má navíc ojedinûl˘ né sloÏení a nijak astronomické ceny. péãe za dobrou cenu a oãní krém Juvedical Eye Cream – bonusov˘ program. 2) Zamilovala jsem si svûÏí vÛni a zároveÀ tûlovou péãi Body Vital nejlep‰í oãní krém, co znám. 6
 7. 7. TAJNÁ VÁ·E≈ ODU·EVNùLÉHO SVÒDCE To, co vidíte na povrchu, zdaleka nevystihuje v‰e, co je skryto uvnitfi. Nová pánská vÛnû BOSS SOUL znaãky HUGO BOSS pfiesnû vystihuje tichou sílu odu‰evnûlého svÛdce dfiímající v nitru kaÏdého muÏe. SvÛj podíl na ní má kontrast svûtl˘ch a tmav˘ch tónÛ. Tfipytivou citrusovou kombinaci bergamotu a mandarinky v hlavû vÛnû vzápûtí tlumí pikantní „temná“ ‰petka ãerného pepfie a kardamo- mového oleje. Srdci BOSS SOUL vládnou hfiejivû aromatické tóny mu‰kátového kvûtu, levandule a skofiice. V samém závûru dodávají vÛni BOSS SOUL na Ïivoãi‰né svÛdnosti ambra a pyÏmo. Nechybí ani koupelová linie – nezbytn˘ prÛvodce moderního muÏe kaÏd˘m jeho dnem. BAREVNÉ EdT 50 ml 1.590 Kã „KROKOD¯LÍ“ LÉTO EdT 90 ml 1.990 Kã Poctou umûleckému smûru známému jako POP ART a zároveÀ praktick˘m a témûfi nerozbitn˘m „doprovodem“ na sebedobrodruÏnûj‰ích prázdninov˘ch ãi dovolen- kov˘ch v˘pravách je ãtvefiice barevn˘ch LACOSTE vÛní ve vesel˘ch „plechovkách“. Speciální POP EDITION je k mání coby kouzlem ryzí spontánnosti nabitá LACOSTE Pfii spoleãném nákupu dvou pfiípravkÛ – toaletní vody POUR FEMME (30 ml za 1.099 Kã), rozpustile hravá LACOSTE TOUCH OF PINK a jakéhokoliv dal‰ího v˘robku z linie BOSS SOUL – získáte (30 ml za 1.099 Kã), klasicky muÏná LACOSTE POUR HOMME (30 ml za 1.099 Kã) ZDARMA ORIGINÁLNÍ âERNÉ TRIâKO SOUL. a „ledovû“ osvûÏující LACOSTE RED (30 ml za 1.099 Kã). Pop Edition bude uvedena bûhem ãervna. DÁREK OHNIVÉ VYZNÁNÍ Ohnivû ãervená barva je srdeãní záleÏitostí Rozhodnete-li se ke spoleãnému italského návrháfie jménem VALENTINO, jehoÏ modely milují celebrity od Elizabeth NIC PRO nákupu parfémo- vé vody a dal‰ího Taylorové aÏ po Julii Robertsovou. Nová PECIVÁLY ! dámská vÛnû VALENTINO ‘V’ pfiedstavuje Aktivní Ïivotní styl je spoleãn˘ vyznavaãÛm vÛní pfiípravku z linie kompozici sladce svÛdn˘ch tónÛ ovoce, HUGO a HUGO WOMAN. Pánská varianta VALENTINO „V“, kvûtin a vzácného dfieva. zaloÏená na jednoduch˘ch tónech pfiímo Pfii nákupu jaké- mÛÏete se tû‰it na hlásá: „Neimituj ! Inovuj !“, zatímco dámská hokoliv pfiípravku ELEGANTNÍ EdP 30 ml 1.190 Kã vÛnû v nezamûnitelném flakónu je dokonal˘m z tûchto linií nad TRIâKO zdobené EdP 50 ml 1.690 Kã zosobnûním nezkrotné Ïíznû po Ïivotû 2.000 Kã se logem této vÛnû. EdP 90 ml 1.990 Kã a nov˘ch, adrenalin nabuzujících záÏitcích. mÛÏete tû‰it na tûlové mléko 200 ml 890 Kã originální SPOR- sprchov˘ gel 200 ml 690 Kã Hugo Woman TOVNÍ BATOH deo spray 150 ml 690 Kã EdT 40 ml 1.399 Kã HUGO BOSS. Hugo Man DÁREK EdT 40 ml 1.190 Kã DÁREK Slovenská republika: Bratislava Ventúrska 12 • Drevená 10 • OD RuÏinov, Tomá‰ikova 14 • Polus City Center, Vajnorská ulica • Hypermarket Tesco, Panónska 9 • Aupark, Einsteinova ulica • OD Dunaj, Nám. SNP 30 • OC Danubia, Panónska cesta • Banská Bystrica Dolná 11 • Národná 2 • Brezno M. R. ·tefánika 23 • Dunajská Streda Obchodná 2348/18 • Ko‰ice OC Optima, Moldavská 32 • OC Cassovia, Pri prachárni 4 • OD Dargov, ·túrova 1 • OC Galéria, Toryská ul. • Lipt. Mikulበ7 OD Prior, ·túrova ulica • Nám. Osloboditeºov 13 • Luãenec OD Prior, Novohradská 4 • Martin OD Prior, Nám. SNP 2 • Michalovce Nám. Osloboditeºov 5 • Nové Zámky M. R. ·tefánika 6 • Partizánske OD Prior, Nám. SNP 1 • Pezinok Radniãné nám. 1 • Pie‰Èany OD Prior, A. Hlinku 46 • Poprad 1. Mája 4 • OD Prior, Nám. Sv. Egídia 12 • PovaÏská Bystrica OD Prior, Centrum 3/5 • Pre‰ov Hypermarket Tesco, Ko‰ická 6 • Prievidza OD Prior, Nám. Slobody • Hypermarket Tesco, NábreÏná ulica • RuÏomberok Mostová 15 • Stará L ’ubovÀa Nám. Sv. Mikulá‰a 18 • ·aºa Hlavná 45 • Topol’ãany ·túrova 6 • Trenãín Sládkoviãova 6 • OD Prior, Vajanského 4 • Trnava Hypermarket Tesco, Veterná 40 • OC Max, ul. Ferka Urbánka 9 • Zvolen Nám. SNP 12 • OD Prior, Nám. SNP 2497 • Îiar nad Hronom OD Prior. SNP 108 • Îilina Hypermarket Tesco, Ko‰ická cesta 3 • Mydlárska 3 • Kozmetick˘ salón: Banská Bystrica Dolná 11 • Trenãín Sládkoviãova 6
 8. 8. MANIFEST SVOBODY Inspirací pro unisexovou vÛni LUCIANO SOPRANI JUST FREE DOLCE&GABBANA se stal pocit volnosti, touha po POUR HOMME (EdT 75 ml, balzám po holení 50 ml, sprchov˘ gel 50 ml) N evíte, ãím va‰im nezávislosti a absolutní láska k Ïivotu ze v‰ech jeho stran. Barva modrá jako ãisté letní nebe nad za 1.599 Kã milovan˘m udûlat mofisk˘mi vlnami pfiímo vybízí k ponofiení se do gejzíru svûÏích v DEN MATEK ãi tónÛ ãerstv˘ch kalábrijsk˘ch MOSCHINO COUTURE ! v DEN OTCÒ a sicilsk˘ch citrusÛ. Pocit prázdni- nové pohody dodává vÛni lehoun- (EdP 50 ml, pûna do koupele 50 ml, opravdu k˘ akord mofiské brízy a netradiãní tûlové mléko 50 ml) za 1.799 Kã tón provensálského pistáciovníku. velkou radost ? EdT 50 m 1.249 Kã EdT 100 ml 1.699 Kã Co to tfieba zkusit MOSCHINO CHEAP&CHIC s dárkovou kazetou, (EdT 50 ml, tûlové mléko 100 ml, parfémované která voÀavû Slu‰ivé triãko LUCIANO SOPRANI bude m˘dlo 25 g) za 1.599 Kã va‰e, pokud zakoupíte 100 ml toaletní vÛnû vyjádfií va‰e city JUST FREE. k obdarovan˘m ? DÁREK DIAMANTOVÉ VYZNÁNÍ Leto‰nímu Dni matek zasvûtila francouzská znaãka LANVIN speciální „diamantovou” edici parfémové vody ` ÉCLAT D’ ARPEGE (50 ml za 1.799 Kã) vonící jako letní DOLCE&GABBANA vánek po ‰efiíku, broskvoÀov˘ch kvûtech, wistérii LIGHT BLUE a vzácné ambfie. NûÏn˘ flakón korunuje retro tfipytiv˘ (EdT 50 ml, sprchov˘ gel prsten s kvûtinov˘m motivem, kter˘ pfiesnû vystihuje 50 ml a tûlov˘ krém 50 ml) aktuální trend nadcházejícího léta. DOLCE&GABBANA D&G MASCULINE za 1.799 Kã (EdT 50 ml, sprchov˘ gel 100 ml, balzám po holení 50 ml) za 1.299 Kã V¯LET NA TAJUPLN¯ OSTROV Staãí se jen nadechnout, zavfiít oãi a rázem jste daleko od ulic pln˘ch stresu, hluku, na témûfi opu‰tûném stfiedomofiském ostrovû a nad hlavou vám ‰umí vûtve staletého olivovníku... Právû takovou moc má nová vÛnû FLORA BELLA DE LALIQUE, která pfiedstavuje svûÏí hold slunci, mofii a kvûtÛm. Jiskfiiv˘ pfiíval mandarinek stfiídá náruã plná l˘kovce vonného a nûÏn˘ch frangipani, jimÏ pfiidává na sladkosti vanilka, ãínská skofiice a bílé piÏmo. EdP 50 ml 1.699 Kã EdP 100 ml 2.359 Kã parfémovan˘ krém 200 ml 1.129 Kã Oblíbená vÛnû EAU DE LALIQUE vzdávající hold tradici kfii‰Èálu coby zdroji svûtla a prÛzraãn˘ch emocí nyní pfiichází v podobû dárkové kazety (1.699 Kã), kde v cenû toaletní vody (100 ml) naleznete navíc vÛni v podobû tyãinky (10 g). Pfii nákupu vÛní a tûlov˘ch pfiípravkÛ LALIQUE nad 1.500 Kã se mÛÏete tû‰it na OZDOBN¯ FOTORÁMEâEK ZDARMA. DÁREK ELIXÍR LÁSKY V MINI I MAXI OSVùÎUJÍCÍ âAJOV¯ D¯CHÁNEK S rafinovanû svûÏí nabídkou pro nadcházející horké letní dny pfiichází prestiÏ- ní italská znaãka BVLGARI. Její EAU PARFUMÉE SUMMER COLLECTION je Lásce „na druhou“ v pastelov˘ch barvách pfiímo kfii‰Èálovû ãistou studánkou letní svûÏesti, které dominují zelen˘ a bíl˘ vévodí ‰Èáva z granátov˘ch jablek ãaj v odlehãen˘ch verzích EAU PARFUMÉE AU THÉ VERT a EAU PARFUMÉE a ãerstvû dozrál˘ch vi‰ní ozvlá‰tnûn˘ch AU THÉ BLANC. Dvojici vÛní doplÀují lehounké tûlové emulze, které díky své ‰petkou rÛÏového pepfie. Pokud jste se jemné konzistenci navozují mimofiádn˘ pocit osvûÏení a nûÏnû „probudí“ do ní zamilovali, nemusíte se od MORGAN vedrem unavenou pokoÏku. LOVE LOVE DE TOI odlouãit ani v létû – Eau Parfumée au thé vert Refreshing Spray Cologne 100 ml 1.799 Kã mÛÏete ji mít buì jako praktické voÀavé Eau Parfumée au thé vert Body Spray Emulsion 200 ml 1.199 Kã „pero“ (8 ml), které se vejde i do té nejmen- Eau Parfumée au thé blanc Refreshing Spray Cologne 100 ml 1.799 Kã ‰í kabelky ãi jen tak do kapsy, nebo jako Eau Parfumée au thé blanc Body Spray Emulsion 200 ml 1.199 Kã dárkovou kazetu (EdT 60 ml a lesk na rty). K nákupu pfiípravkÛ z linií BVLGARI nad 1.900 Kã EdT 8 ml 249 Kã získáte ZDARMA KOSMETICKOU TA·TIâKU obsahu- Kazeta 999 Kã jící 2x2 ml THÉ VERT a THÉ BLANC, OSVùÎUJÍCÍ PARFÉMOVAN¯ KAPESNÍâEK a SPRCHOV¯ GEL (30 ml) obou v˘‰e zmínûn˘ch linií. Akce platí od 15.5. do 15.6. nebo do vyãerpání zásob. DÁREK 8

×