Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El formiguer deslliurat_-_barrachina

928 views

Published on

Conte

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El formiguer deslliurat_-_barrachina

 1. 1. el formiguer deslliurat Un conte de Francesc Barrachina
 2. 2. Una vegada, hi havia un rei boUna vegada, hi havia un rei bo Era honest comEra honest com ningú, amable,ningú, amable, alegrealegre Estimava tothom iEstimava tothom i volia la felicitat pervolia la felicitat per a tots els seusa tots els seus vassallsvassalls
 3. 3. Tenia un fillTenia un fill Igual que el pare,Igual que el pare, ben plantat, amb elben plantat, amb el cor noble i amplicor noble i ampli d'esperitd'esperit Tot un cavallerTot un cavaller
 4. 4. Als soterranis del castell del reiAls soterranis del castell del rei hi havia un poble de formigueshi havia un poble de formigues El fill del rei estavaEl fill del rei estava molt interessat permolt interessat per aquelles formiguesaquelles formigues
 5. 5. S'hi passava hores i horesS'hi passava hores i hores El fill miravaEl fill mirava atentament lesatentament les formigues iformigues i observava tot elobservava tot el que feienque feien
 6. 6. Aquell minúscul pobleAquell minúscul poble treballava de valenttreballava de valent Guardaven elGuardaven el menjar en elsmenjar en els rebostos irebostos i construïen elsconstruïen els seus causseus caus
 7. 7. El fill volia ajudar les formiguesEl fill volia ajudar les formigues Però molts cops,Però molts cops, orgulloses, no s'hoorgulloses, no s'ho deixaven fer gairedeixaven fer gaire
 8. 8. Amb el temps, comprovà que lesAmb el temps, comprovà que les formigues eren força desgraciadesformigues eren força desgraciades La seva vida eraLa seva vida era plena d'esforçosplena d'esforços inútils oinútils o desencaminatsdesencaminats
 9. 9. Va començar a pensarVa començar a pensar una idea fantàsticauna idea fantàstica Podria fer-sePodria fer-se formiga d'aquellformiga d'aquell niu i fer veure aniu i fer veure a aquells menutsaquells menuts éssers que la vidaéssers que la vida és bona de debò?és bona de debò? Ell les podriaEll les podria ajudar i seajudar i se n'adonarien deln'adonarien del que valen i del queque valen i del que poden ferpoden fer
 10. 10. Cada hivern, grans tempestesCada hivern, grans tempestes queien sobre el castellqueien sobre el castell L'aigua mullava totL'aigua mullava tot el castell i, poc ael castell i, poc a poc, arribavapoc, arribava també al subterranitambé al subterrani
 11. 11. L'aigua entrava amb força alL'aigua entrava amb força al formiguer!formiguer! Pobre poble!Pobre poble! Si s'organitzessin,Si s'organitzessin, si s'ajudessin comsi s'ajudessin com a germans esa germans es podrien salvar!podrien salvar!
 12. 12. El fill s'entristiaEl fill s'entristia Si pogués parlar elSi pogués parlar el seu llenguatge...seu llenguatge...
 13. 13. L'únic que podia fer...L'únic que podia fer... deixar fullesdeixar fulles seques per a queseques per a que se salvinse salvin
 14. 14. El fill del rei cridava:El fill del rei cridava: GermanesGermanes formigues, vinc aformigues, vinc a ajudar-vos, aajudar-vos, a salvar-vos!salvar-vos! PeròPerò no li feien casno li feien cas
 15. 15. El fill es presentà al seu pare:El fill es presentà al seu pare: Pare, vull serPare, vull ser formiga, vull baixarformiga, vull baixar al seu món. Faréal seu món. Faré allò que calgui perallò que calgui per salvar-les.salvar-les.
 16. 16. Fill meu...Fill meu... saps que desitjo elsaps que desitjo el bé i la vida delbé i la vida del reialme.reialme. És la mevaÉs la meva voluntat: vés ivoluntat: vés i estima!estima! Aquell dia, el rei ploràAquell dia, el rei plorà
 17. 17. Una petita formiga mésUna petita formiga més Va néixer alVa néixer al formiguer delformiguer del subterrani. Xica,subterrani. Xica, noble, ulls nets inoble, ulls nets i cor amplecor ample
 18. 18. Va néixer en una família deVa néixer en una família de formigues senzilla i pobraformigues senzilla i pobra
 19. 19. Formiga entre formiguesFormiga entre formigues Anava creixent iAnava creixent i aprenia. Treballavaaprenia. Treballava i estava obert ai estava obert a l'amorl'amor
 20. 20. De jove, ja cridava amb veu fortaDe jove, ja cridava amb veu forta Deia que el bonDeia que el bon pare, el rei, volia elpare, el rei, volia el millor per a totmillor per a tot vivent i quevivent i que construïssin laconstruïssin la seva llibertatseva llibertat
 21. 21. Quan arribaven les plugesQuan arribaven les pluges Ajudava als mésAjudava als més febles i alliberavafebles i alliberava les formiguesles formigues
 22. 22. El poble de formigues...El poble de formigues... Començava aComençava a descobrir que ladescobrir que la germanor era unagermanor era una bona manera de viurebona manera de viure Si ens estimem i noSi ens estimem i no fem diferències,fem diferències, podem ser feliços!podem ser feliços!
 23. 23. Les formigues poderosesLes formigues poderoses no hi estaven d'acordno hi estaven d'acord Els caps delEls caps del formiguer no podienformiguer no podien permetre que lespermetre que les formigues-poca-cosaformigues-poca-cosa s'organitzessin com as'organitzessin com a germansgermans Això és intolerable!Això és intolerable! Què s'han cregut!Què s'han cregut!
 24. 24. A tot arreu en parlavenA tot arreu en parlaven Com una formigaCom una formiga qualsevol pot dirqualsevol pot dir aquestes bestieses!aquestes bestieses!
 25. 25. Les formigues adoradoresLes formigues adoradores Deien que la formiga-Deien que la formiga- poca-cosa volia canviarpoca-cosa volia canviar l'ordre de les cosesl'ordre de les coses Amb quinaAmb quina autoritat?autoritat?
 26. 26. Les formigues pensadoresLes formigues pensadores Quines idees i quinsQuines idees i quins somnis! Canviar elsomnis! Canviar el formiguer ésformiguer és impossible!impossible! Diu que ens esperaDiu que ens espera una vida millor aluna vida millor al castell, i què sap ellacastell, i què sap ella de tot això?de tot això?
 27. 27. Els governants també en parlaven...Els governants també en parlaven... Aquesta formiga pocaAquesta formiga poca cosa es pot convertircosa es pot convertir en un perill públic!en un perill públic!
 28. 28. Calia acabar amb ella.Calia acabar amb ella. Tots els poders hi van estar d'acord.Tots els poders hi van estar d'acord.
 29. 29. Un escamot de formigues-soldatUn escamot de formigues-soldat El van detenir i el vanEl van detenir i el van tancar a la presótancar a la presó
 30. 30. El seu pare,El seu pare, s'acostava al niu de les formiguess'acostava al niu de les formigues Fill, si vols, potsFill, si vols, pots tornar al castell itornar al castell i tornar a ser fill del reitornar a ser fill del rei
 31. 31. Des de la presó, el fill contestavaDes de la presó, el fill contestava Ja ho sóc, pare. AraJa ho sóc, pare. Ara he començat i vullhe començat i vull continuar fidel encontinuar fidel en aquest serveiaquest servei
 32. 32. A la presó, hi hagué moments deA la presó, hi hagué moments de profunda solitudprofunda solitud Se sentia incomprèsSe sentia incomprès pels seus germans-pels seus germans- formigues i lluny delformigues i lluny del seu estimat pareseu estimat pare
 33. 33. Passà el temps iPassà el temps i el rei prengué una decisióel rei prengué una decisió Podria respectar elPodria respectar el voler del seu fill ivoler del seu fill i deslliurar lesdeslliurar les formiguesformigues
 34. 34. Un dia que els soldats anaven aUn dia que els soldats anaven a portar-li menjar a la presó...portar-li menjar a la presó... Una gegantina màUna gegantina mà s'endugué la formiga,s'endugué la formiga, com si entrés en uncom si entrés en un núvolnúvol
 35. 35. Se sentiaSe sentia la veu del pare dient que...la veu del pare dient que... A la part més macaA la part més maca del castell, preparariadel castell, prepararia un lloc per a totes lesun lloc per a totes les formiguesformigues
 36. 36. Ell ja no hi era...Ell ja no hi era... però quelcom de la seva presència feiaperò quelcom de la seva presència feia esclatar el cor de molts habitants i feia néixeresclatar el cor de molts habitants i feia néixer una gran esperançauna gran esperança
 37. 37. Cridaven plens de goigCridaven plens de goig Quin amor tan gran queQuin amor tan gran que ens has tingut! Essent elens has tingut! Essent el Fill, has escollit ser unaFill, has escollit ser una formiga per sempreformiga per sempre
 38. 38. Ja som lliures per sempre, i tots perJa som lliures per sempre, i tots per sempre germans!sempre germans! Ara en podemAra en podem començar a fer festa,començar a fer festa, tenim esperança itenim esperança i confiança en l'amor!confiança en l'amor!
 39. 39. Anirem aviat dalt del castellAnirem aviat dalt del castell El Rei també és elEl Rei també és el nostre Parenostre Pare
 40. 40. Jo no sé com deuen viure allà dalt, a lesJo no sé com deuen viure allà dalt, a les estances del castell, rei, fill i formigues.estances del castell, rei, fill i formigues. Costa tant de poder-s'ho imaginar... però elCosta tant de poder-s'ho imaginar... però el meu petit cor de formiga s'obre ambmeu petit cor de formiga s'obre amb esperança, per aquest món que tenim a lesesperança, per aquest món que tenim a les mans i perquè un dia veurem aquell que dónamans i perquè un dia veurem aquell que dóna sentit a la nostra vida, al nostre estimar.sentit a la nostra vida, al nostre estimar. Tenim un germà gran, ben plantat i de miradaTenim un germà gran, ben plantat i de mirada clara. El veig a la part més alta del castell,clara. El veig a la part més alta del castell, formiga encara, per l'amor que ens ha tingut.formiga encara, per l'amor que ens ha tingut. Escrit i dibuixat perEscrit i dibuixat per Francesc Barrachina, escolapi. 1981Francesc Barrachina, escolapi. 1981

×