Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aim Trzby Clenov

725 views

Published on

Published in: Business, Technology, Education
  • Be the first to comment

Aim Trzby Clenov

  1. 1. Tržby z internetovej reklamy členov AIM Vypracované AIM, podľa IAB Europe Tržby podľa kvartálov a typov reklamy za rok 2008 Tržby podľa kvartálov a typov reklamy za rok 2007 2008 bannerová sponzoring email search riadková inzercia rich media lead generation slotting fees celkovo v SKK celkovo v EUR 1. kvartál 80 869 000 Sk 2 751 000 Sk 5 056 000 Sk 27 652 000 Sk 34 299 000 Sk 660 000 Sk 270 000 Sk 0 Sk 151 557 000 Sk 5 030 771 € 2. kvartál 111 372 000 Sk 3 791 000 Sk 6 016 000 Sk 31 138 000 Sk 38 299 000 Sk 3 717 000 Sk 202 000 Sk 0 Sk 194 535 000 Sk 6 457 379 € 3. kvartál 99 378 000 Sk 3 704 000 Sk 3 625 000 Sk 25 251 000 Sk 33 994 000 Sk 1 620 000 Sk 141 000 Sk 0 Sk 167 713 000 Sk 5 567 052 € 4. kvartál 135 460 000 Sk 4 963 000 Sk 7 000 Sk 37 253 000 Sk 36 625 000 Sk 5 728 000 Sk 687 000 Sk 0 Sk 228 122 000 Sk 7 572 263 € celkovo 427 079 000 Sk 15 209 000 Sk 22 103 000 Sk 121 294 000 Sk 143 217 000 Sk 11 725 000 Sk 1 300 000 Sk 0 Sk 741 927 000 Sk 24 627 465 € podiel 57.6% 2.0% 3.0% 16.3% 19.3% 1.6% 0.2% 0.0%   2007 bannerová sponzoring email search riadková inzercia rich media lead generation slotting fees celkovo v SKK celkovo v EUR 1. kvartál 35 700 000 Sk 310 000 Sk 1 100 000 Sk 23 900 000 Sk 29 200 000 Sk 24 000 Sk 0 Sk 0 Sk 90 234 000 Sk 2 995 220 € 2. kvartál 69 802 000 Sk 6 000 000 Sk 1 591 000 Sk 23 221 000 Sk 30 690 000 Sk 450 000 Sk 235 000 Sk 328 000 Sk 132 317 000 Sk 4 392 120 € 3. kvartál 50 861 000 Sk 5 096 000 Sk 1 622 000 Sk 23 199 000 Sk 29 916 000 Sk 532 000 Sk 268 000 Sk 1 498 000 Sk 112 992 000 Sk 3 750 647 € 4. kvartál 85 797 000 Sk 7 173 000 Sk 3 636 000 Sk 24 309 000 Sk 31 563 000 Sk 1 654 000 Sk 445 000 Sk 880 000 Sk 155 457 000 Sk 5 160 227 € celkovo 242 160 000 Sk 18 579 000 Sk 7 949 000 Sk 94 629 000 Sk 121 369 000 Sk 2 660 000 Sk 948 000 Sk 2 706 000 Sk 491 000 000 Sk 16 298 214 € podiel 49.3% 3.8% 1.6% 19.3% 24.7% 0.5% 0.2% 0.6%  
  2. 2. Tržby z internetovej reklamy členov AIM Vypracované AIM, podľa IAB Europe Tržby podľa kvartálov za roky 2006 - 2008 Celkové tržby za roky 2004 - 2008 KVARTÁL/ROK 2006 2007 2008 1. kvartál 67 700 000 Sk 90 234 000 Sk 151 557 000 Sk 2. kvartál 84 200 000 Sk 132 317 000 Sk 194 535 000 Sk 3. kvartál 69 200 000 Sk 112 992 000 Sk 167 713 000 Sk 4. kvartál 85 600 000 Sk 155 457 000 Sk 228 122 000 Sk celkovo v SKK 306 700 000 Sk 491 000 000 Sk 741 927 000 Sk celkovo v EUR 10 180 575 € 16 298 214 € 24 627 465 € ROK 2004 2005 2006 2007 2008 PRÍJMY V SKK 155 000 000 Sk 230 000 000 Sk 306 700 000 Sk 491 000 000 Sk 741 927 000 Sk PRÍJMY V EUR 5 145 057 € 7 634 601 € 10 180 575 € 16 298 214 € 24 627 465 € NÁRAST - 48.4% 33.3% 60.1% 51.1%
  3. 3. <ul><li>Vysvetlivky k jednotlivým kategóriám: </li></ul><ul><li>Bannerová reklama – plošná inzercia (Display Advertising) </li></ul><ul><li>statická a hyperlinkovaná bannerová reklama a logá umiestnené na stránkach prevádzkovateľa </li></ul><ul><li>Sponzoring (Sponsorship) </li></ul><ul><li>zadávateľ sa stáva sponzorom vybranej stránky alebo plochy v emaily (prípadne celého webu, vybranej plochy, časti alebo celej emailovej správy). Sponzoring môže a zvyčajne aj obsahuje bannerové prvky </li></ul><ul><li>E-mail - bannery, linky alebo sponzoring zahrnuté do e-mailovej správy; môže ísť o samostatný email </li></ul><ul><li>Vyhľadávanie (Search) - vyhľadávanie podľa kľúčového slova (textový odkaz na vrchu alebo boku stránky ako výsledok vyhľadávania preddefinovaného výrazu) </li></ul><ul><li>Do tejto kategórie patria: </li></ul><ul><li>Paid listings (Prednostné výpisy) – textové linky zobrazujúce sa na vrchu alebo boku stránky výsledkov vyhľadania na konkrétne slovo. Čím viac zadávateľ platí tým na vyššej pozícii sa jeho odkaz zobrazuje. Zadávateľ platí v prípade, že užívateľ klikne na textový link, </li></ul><ul><li>Contextual search (textový odkaz v článkoch) – textový link sa zobrazí v článku na základe prepojenia s obsahom, platí sa len v prípade kliknutia na odkaz, </li></ul><ul><li>Paid inclusion – garantuje, že stránka je indexovaná podľa vyhľadávača prevádzkovateľa. Vyhľadanie je determinované algoritmami vyhľadávača, </li></ul><ul><li>Site optimization (optimalizácia stránky) – zmena stránky, ktorá umožní automatické indexovanie stránky a vyššiu pravdepodobnosť lepšieho umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania </li></ul><ul><li>Classifieds and auctions </li></ul><ul><li>riadková inzercia, resp. textová inzercia na špecifikcký produkt alebo službu (napr. servery s prac. ponukami, realitné servery, online autobazár, aukcie, ...) </li></ul><ul><li>Lead Generation / Referrals </li></ul><ul><li>zahŕňa inzerciu, ktorej cena je stanovená na základe určitého cieľa inzerenta (cost-per-.action, cost.per-lead, cost-per-inquiry) - cena je daná napr. podľa počtu </li></ul><ul><li>Registrácií v systéme inzerenta, alebo podľa počtu vyplnených dotazníkov a pod. </li></ul><ul><li>Rich media </li></ul><ul><li>inzercia integrujúca komponenty streamovaného videa a / alebo zvuku, a umožňuje používateľovi určitú formu interakcie / napr.video banner </li></ul><ul><li>Slotting fees </li></ul><ul><li>ide o poplatky za udržanie si zvýhodnenej, / prednostnej, najžiadanejšej / pozície na stránke média, príplatky za exkluzivitu, prípadne za iné uprednostnené umiestnenie </li></ul><ul><li>reklamy </li></ul>Vypracované AIM, podľa IAB Europe
  4. 4. <ul><li>AIM funguje od mája 2005 ako združenie slovenských médií na internete, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť informovanosť o internete a možnostiach jeho využitia ako reklamného média. Združenie nahlasuje objemy internetovej reklamy svojich členov od svojho založenia, pričom prvé čísla sú za rok 2004. Združenie je aj zadávateľom reprezentatívneho merania slovenského internetu AIMmonitor, ktorý prevádzkuje od januára 2007. Jeho merania sa môžu zúčastniť aj nečlenovia združenia. </li></ul><ul><li>AIM mala k 1. marcu 2009 27 č lenov. </li></ul><ul><li>Korešponden č ná adresa: Asociácia internetových médií </li></ul><ul><li> Viedenská cesta 3 – 7 </li></ul><ul><li> 851 01 Bratislava </li></ul><ul><li>Web: www.aimsr.sk </li></ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul><ul><li>Predseda Správnej rady: Mgr. Milan Csaplár Email: [email_address] </li></ul><ul><li>Výkonná mana ž érka: Mgr. Veronika Pizano Email: veronika.pizano@aimsr.sk Tel.: +421 948 112 100 </li></ul>Vypracované AIM, podľa IAB Europe

×