Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
N O V I I S P I T N I T E R M I N I
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
http://www.mpr.gov.ba/organizacija_nadleznosti...
 Odluka o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika, lica sa visokom
školskom spremom i zaposlenik...
Kontakt
10.3.2014
Sve dodatne informacije u vezi polaganja stručnog upravnog ispita možete dobiti putem kontakta:
E-mail: ...
Na pismeni zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog upravnog ispita /priznavanje stručnog
upravnog ispita zainteresova...
Naknada za polaganje razlike iz jednog predmeta temelјem Rješenja o oslobađanju
polaganja dijela ispita izdatog od Minista...
Ovo su neslužbene, prečićene verzije pravnih propisa. Zvanične verzije propisa sadržane su u
Službenom glasniku BiH.
 Ust...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Novi ispitni termini

652 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Novi ispitni termini

  1. 1. N O V I I S P I T N I T E R M I N I Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine http://www.mpr.gov.ba/organizacija_nadleznosti/uprava/ispiti/strucni_upravni/termini/default.aspx?id=2127&la ngTag=bs-BA Podnošenje zahtjeva za polaganje stručnog upravnog ispita za visoku školsku spremu 12.7.2012 Zahtjev za polaganje stručnog upravnog ispita podnosi se pismeno, Ministarstvu pravde BiH, Trg Bosne i Hercegovine broj 1. Uz zahtjev je potrebno priložiti : 1. Dokaz o završenoj visokoj školskoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju, original ili ovjerene kopije). Uz diplomu stečenu van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992 godine potrebno je priložiti dokaz o nostrifikaciji iste. 2. Dokaz o potrebnom radnom iskustvu u struci nakon završene visoke školske spreme (najmanje jedna godina radnog iskustva). 3. Ovjereni Izvod iz Matične knjige rođenih za lica kod kojih je došlo do promjene prezimena nakon diplomiranja N A Č I N P O L A G A N J A S T R U Č N O G U P R A V N O G I S P I T A Z A V I S O K U Š K O L S K U S P R E M U 28.2.2013 Ispit se polaže pismeno i usmeno. Pismeni dio ispita se polaže iz oblasti upravnog postupka i upravnog spora. Pismeni dio ispita traje jedan sat. Nakon pismenog dijela ispita, kandidat koji je isti položio pristupa usmenom dijelu ispita iz oblasti utvrđenih Programom. Ispit se polaže u Ministarstvu pravde BiH, pred Komisijom za polaganje stručnog upravnog ispita za visoku školsku spremu koju imenuje ministar pravde BiH. Usmeni dio stručnog upravnog ispita je javan. Za kandidate koji ispunjavaju uslove za polaganje ispita, Ministarstvo pravde BiH donosi rješenje kojim se odobrava polaganje stručnog ispita. Istim rješenjem određuje se termin polaganja ispita. Rješenje se dostavlja kandidatima putem pošte. Kandidat koji na usmenom dijelu stručnog ispita ne pokaže zadovoljavajuće znanje iz najviše dva predmeta, ima pravo da polaže popravni ispit iz ovih predmeta. Popravni ispit se polaže najranije u roku od 30, a najkasnije u roku od 90 dana od dana polaganja stručnog ispita. Prilikom pristupanja polaganju stručnog ispita ili popravnog ispita kandidati su dužni da pokažu identifikacioni dokument i dokaz o uplati naknade troškova za polaganje ispita.
  2. 2.  Odluka o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika, lica sa visokom školskom spremom i zaposlenika na nivou Bosne i Hercegovine  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika, lica sa visokom školskom spremom i zaposlenika na nivou Bosne i Hercegovine  Program stručnog upravnog ispita za pripravnike, lica sa visokom školskom spremom i zaposlenike na nivou Bosne i Hercegovine Troškovi polaganja stručnog upravnog ispita za visoku školsku spremu 17.3.2014 Naknada za polaganje stručnog ispita iznosi 400,00 KM. Naknada za polaganje popravnog ispita iz jednog predmeta iznosi 100,00 KM. Naknada za polaganje popravnog ispita iz dva predmeta iznosi 200,00 KM. Naknada za polaganje razlike iz jednog predmeta temelјem Rješenja o oslobađanju polaganja dijela ispita izdatog od Ministarstva pravde BiH iznosi 100,00 KM. Naknada za polaganje razlike iz dva predmeta temelјem Rješenja o oslobađanju polaganja dijela ispita izdatog od Ministarstva pravde BiH iznosi 200,00 KM. Naknada za polaganje razlike iz tri predmeta temelјem Rješenja o oslobađanju polaganja dijela ispita izdatog od Ministarstva pravde BiH iznosi 250,00 KM. Naknada za polaganje razlike iz četiri predmeta temelјem Rješenja o oslobađanju polaganja dijela ispita izdatog od Ministarstva pravde BiH iznosi 300,00 KM. Naknada se uplaćuje Ministarstvu pravde BiH na primaoca JRT Trezor BiH-Takse, broj računa primaoca:  Depozitni račun, broj računa 3380002210018390 UniCredit bank d.d. Mostar  Depozitni račun, broj računa 5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank a.d.  Depozitni račun, broj računa 5517902220404858 UniCredit bank a.d. Banja Luka  Depozitni račun, broj računa 1610000010751006 Raiffeisen bank Vrsta prihoda: 722567 budžetska organizacija: 0904999 , svrha doznake: «Troškovi polaganja stručnog ispita za visoku školsku spremu ».
  3. 3. Kontakt 10.3.2014 Sve dodatne informacije u vezi polaganja stručnog upravnog ispita možete dobiti putem kontakta: E-mail: suiv@mpr.gov.ba Biblioteka zakona i drugih pravnih propisa Na ovoj stranici nalazi se pregled svih pravnih propisa Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine kao i drugih važnijih propisa Bosne i Hercegovine. Propisi su grupirani u zakone i podzakonske akte. Pravne propise prate sve pripadajuće izmjene i dopune, složene vremenskim slijedom. Ovo su neslužbene, prečišćene verzije pravnih propisa. Zvanične verzije propisa sadržane su u Službenom glasniku BiH.  Ustav Bosne i Hercegovine  Zakoni Ministarstva i drugi važniji zakoni  Podzakonski akti Oslobađanje od polaganja stručnog upravnog ispita/priznavanje stručnog upravnog ispita 28.2.2013 Na ovoj stranici možete dobiti informacije u vezi oslobađanja od polaganja stručnog upravnog ispita, odnosno priznavanja stručnog upravnog ispita za srednju, višu i visoku školsku spremu. Priznavanje ranije položenih stručnih ispita, odnosno oslobađanje od obaveze polaganja stručnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine, vrši se na osnovu upoređivanja programa po kojem je lice položilo stručni ispit i  Odluka o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika, lica sa visokom školskom spremom i zaposlenika na nivou Bosne i Hercegovine  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika, lica sa visokom školskom spremom i zaposlenika na nivou Bosne i Hercegovine  Program stručnog upravnog ispita za pripravnike, lica sa visokom školskom spremom i zaposlenike na nivou Bosne i Hercegovine
  4. 4. Na pismeni zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog upravnog ispita /priznavanje stručnog upravnog ispita zainteresovano lice prilaže slijedeću dokumentaciju:  ovjerena fotokopija Uvjerenja o položenom stručnom ispitu;  plan i program ispita položenog u okviru drugih struka;  izvod iz matične knjige rođenih, u slučaju promjene prezimena, i  dokaz o uplati administrativne takse. K O N T A K T .2.2013 Sve dodatne informacije u vezi oslobađanja od polaganja stručnog upravnog ispita, odnosno priznavanja stručnog upravnog ispita za srednju, višu i visoku školsku spremu možete dobiti putem kontakata: telefon: +387 33 281 585 +387 33 281 609 Administrativna taksa 17.3.2014 Administrativna taksa za priznavanje stručnog upravnog ispita iznosi 20,00KM. Administrativna taksa se uplaćuje na slijedeći način:  Primalac: JRT Trezor BiH  Svrha doznake: Administrativna taksa  Račun primaoca: Depozitni račun, broj računa 3380002210018390 UniCredit bank d.d. Mostar Depozitni račun, broj računa 5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank a.d. Depozitni račun, broj računa 5517902220404858 UniCredit bank a.d. Banja Luka Depozitni račun, broj računa 1610000010751006 Raiffeisen bank  Vrsta uplate: 0  KM: 20,00  Vrsta prihoda: 722103  Općina: Odgovarajuća šifra općine gdje se vrši uplata  Budžetska organizacija: 0904999  Poziv na broj: 0  Poreski period: datum uplate
  5. 5. Naknada za polaganje razlike iz jednog predmeta temelјem Rješenja o oslobađanju polaganja dijela ispita izdatog od Ministarstva pravde BiH iznosi 100,00 KM. Naknada za polaganje razlike iz dva predmeta temelјem Rješenja o oslobađanju polaganja dijela ispita izdatog od Ministarstva pravde BiH iznosi 200,00 KM. Naknada za polaganje razlike iz tri predmeta temelјem Rješenja o oslobađanju polaganja dijela ispita izdatog od Ministarstva pravde BiH iznosi 250,00 KM. Naknada za polaganje razlike iz četiri predmeta temelјem Rješenja o oslobađanju polaganja dijela ispita izdatog od Ministarstva pravde BiH iznosi 300,00 KM. Naknada se uplaćuje Ministarstvu pravde BiH na primaoca JRT Trezor BiH- Takse, broj računa primaoca: UniCredit bank - broj: 3380002210018390 ili Hypo Alpe Adria Bank AD Banja Luka - broj:5520040002547572 ili Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar - broj: 3060310000938769 ili Raiffeisen bank - broj: 1610000010751006 vrsta prihoda: 722830, budžetska organizacija: 0904999, svrha doznake: «Troškovi polaganja razlike stručnog ispita». http://www.mpr.gov.ba/organizacija_nadleznosti/uprava/ispiti/oslobadjanje/taksa/default.aspx?id =2227&langTag=bs-BA Stručna literatura Priručnik za polaganje stručnog upravnog ispita Autori: Fazila Musić, Ines Krtalić, Bojan Ninković Godina izdanja: 2011. Cijena: 40 KM (s PDV-om) Priručnik možete preuzeti u prostorijama Službenog lista BiH, Džemala Bijedića 39/III, Sarajevo Biblioteka zakona i drugih pravnih propisa Na ovoj stranici nalazi se pregled svih pravnih propisa Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine kao i drugih važnijih propisa Bosne i Hercegovine. Propisi su grupirani u zakone i podzakonske akte. Pravne propise prate sve pripadajuće izmjene i dopune, složene vremenskim slijedom.
  6. 6. Ovo su neslužbene, prečićene verzije pravnih propisa. Zvanične verzije propisa sadržane su u Službenom glasniku BiH.  Ustav Bosne i Hercegovine  Zakoni Ministarstva i drugi važniji zakoni  Podzakonski akti Info/Pristup informacijama 28.12.2012 Ovo su linkovi:  Vijesti  Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini  Vodič Ministarstva pravde BiH za podnosioce zahtjeva u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini  Zahtjev za pristup informacijama  Troškovi umnožavanja po ZOSPI-u  Pritužbe i prijave koruptivnog ponašanja u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine  Kontakt 

×