5.21

186 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
186
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5.21

  1. 1. ห้อง ม. 5.2 ผลคะแนนสอบกลางภาค เทอม 2 ปี การศึกษา 2554เลขที ชือ - สกุล คะแนน (20) 1 นายกัมพล ถาเกียง 10 2 นายณั ฐพล สุทธิแสน 16 3 ั นายกฤษณ์ชย ปรังเขียว 18 4 นายกุลธร วงค์เครือใจ 16 5 นายณั ฐพงษ์ คําเป็ ง 14 6 นายจักวรรดิ/ เสียงห ้าว 11 7 นายชิษณุพงศ์ จํ าปาวงค์ 12 8 นายไชยวัฒน์ เรืองจิตต์ 15 9 นายไพศาล ใจยะแสน 17 10 นายนวัตพงษ์ ปั นสุวรรณ 13 11 นายสุปริญญา อุทธโยธา 11 12 นางสาวเกศินี เครือมูล 14 13 นางสาวธัญชนก จันทรากุล 12 14 ิ นางสาวพิมพ์สร ิ โพธิแก ้ว / 13 15 นางสาวอักษิพร พรหมเผ่า 11 16 นางสาวจุฬาลักษณ์ หล ้าเฟย 12 17 นางสาวพัชริญา เปี@ ยสุรยา ิ 12 18 นางสาวพิมพ์สภา ใจวังเย็น ุ 12 19 นางสาวลลนา ฝึ กวาจา 13 20 นางสาววรรณิศา เพลาวัน 13 21 นางสาววรลักษณ์ อ ้วนแก่นจันทร์ 17 22 นางสาวสุนสา คําสี ิ 18 23 นางสาวอรจิรา สารถ ้อย 12 24 นางสาวอาลิษา แนบทางดี 11 25 นางสาวขวัญภิรมย์ ปั นคํา 16 26 นางสาวจิณณพัต แก ้วสืบ 13 27 นางสาวเจนจิรา ยกไว ้ 13 28 นางสาวบุญญาพร พัฒนสกุลกาล 13 29 นางสาวภาวนั นทร์ ปิ กจุมปู 14 30 นางสาวรุงอรุณ ลําภู ่ 15 31 นางสาวอนุชตรา ปั ญโญป้ อ 18 32 นางสาวจิรญา ศรทอง ิ 15 33 นางสาวฉั ตรพร คํานั นยา 14 34 นางสาวศุภกา เรือนวงค์ 11 35 นางสาวชารีนาถ ใจแปง 12 36 นางสาวนิศารัตน์ อินทรส 15 37 นางสาวพลอย แก ้วลาด 15 38 นางสาววันวิสา ทะวรรณ 14 39 นางสาวศิรลักษณ์ คําวงศ์ษา ิ 17 40 นางสาวหทัยรัตน์ เครืองสนุก F 12 คะแนนเฉลีย F 13.75 maximum 18 minimum 10

×