Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sergelen geo

9,135 views

Published on

Sergelen geo

 1. 1. Тө гсө лтийн шалгалтанд бэлтгэх асуултууд1. Бодит тоо a. Натурал тоо, натурал тооны үйлдэл b. N олонлог дээрх үндсэн бодлогууд: Тооны хуваагдах шинж, тоонуудын ХИЕХ, ХБЕХ. c. Бүхэл тоо, бутархай тоо, тэдгээрийн үйлдэл, бүхэл тоон бүлэг, рациональ тоон олонлог;төгсгөлгүй үетэй аравтын бутархайг энгийн бутархай болгох d. Процент, процентын үндсэн бодлогууд. Давхар процентын бодлого. Жишээ e. Иррациональ тоо, бодит тоон олонлог, бодит тооны модуль2. Рациональ илэрхийллийн адилтгал хувиргалт a. Адилтгал, адилтгал хувиргалт b. Бүхэл рациональ илэрхийлэл, нэг гишүүнт, олон гишүүнт c. Олон гишүүнтийг үржигдэхүүнд задлах d. Олон гишүүнтүүдийн ХИЕХ, ХБЕХ e. Бутархай рациональ илэрхийлэл f. Пропорц, түүний чанарууд, үүсмэл пропорц.3. Иррациональ илэрхийллийн адилтгал хувиргалт a) Язгуур, арифметик язгуур тэдгээрийн чанарууд b) Арифметик язгуур дээр хийх үйлдлүүд, бодит тоон олонлогт язгуур дээр хийх үйлдлүүд c) Язгуураас үржигдэхүүн гаргах, язгуурт үржигдэхүүн оруулах, хуваарь хүртвэрийгиррационалиас чөлөөлөх, давхар квадрат язгуурыг хувиргах4. Алгебрын тэгшитгэл a. Тэгшитгэлийн тухай ухагдахуунууд b. Бүхэл рациональ тэгшитгэл, шугаман тэгшитгэл, квадрат тэгшитгэл c. Квадрат тэгшитгэлд шилжиж бодогддог дээд зэргийн тэгшитгэлүүд d. Олон гишүүнтийн хуваагдлын тухай. Безугийн теорем, Горнерийн схем, Ижил илтгэгчтэйзэргүүдийн нийлбэр, ялгавар, сууриудынхаа нийлбэр ялгаварт хуваагдах шинж e. Алгебрын бүхэл рациональ тэгшитгэлийн шийдийн чанарууд f. Иррациональ тэгшитгэл g. Алгебрын параметртэй тэгшитгэл бодох шинжлэх5. Алгебрын тэгшитгэлийн систем a) 2 ба 3-р эрэмбийн тодорхойлогч, чанарууд b) 2 ба 3 хувьсагчтай шугаман тэгшитгэлийн систем бодох шинжлэх
 2. 2. c) 2 хувьсагчтай алгебрын шугаман биш тэгшитгэлийн систем d) Гурван хувьсагчтай гурван тэгшиттэлийн систем e) Тэгшитгэлийн систем зохиож бодох бодлогууд f) Арифметикийн өгүүлбэртэй бодлого бодох тогтолцооны арга.6. Алгебрын тэнцэтгэл биш a) Адилтгал тэнцэтгэл биш b) Шугаман тэнцэтгэл биш, квадрат тэнцэтгэл биш бодох шинжлэх c) Нэг хусьсагчтай тэнцэтгэл биш, түүнийг бодох, Интервалын арга d) 1 хувьсагчтай рациональ тэнцэтгэл бишийн систем бодох. Модуль дотор хувьсагчагуулсан тэнцэтгэл биш бодох e) Иррациональ тэнцэтгэл биш, түүнийг бодох f) Параметртай тэнцэтгэл биш бодох, шинжлэх7. Функц a. Функцийн тухай өгөгдөх аргууд, функц аналитикаар өгөгдөх хэлбэрүүд, урвуу функц,давхар функц b. Элементар функц, ангилал, үндсэн элементар функцүүд c. Функцийн хялбар чанарууд d. Зэрэгт функц e. Шугаман функц, квадрат функц f. Бутархай шугаман функц g. Функцийн графикийг хувиргах h. Тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш, системийг графикийн аргаар бодох8. Тоон дараалал, прогресс a. Тоон дарааллын тухай b. Арифметик прогресс c. Геометр прогресс d. Математик индукцийн арга e. Тоон дарааллын хязгаар f. Төгсгөлгүй буурах геометр прогресс9. Илтгэгч ба логарифм функц a. Бодит илтгэгчтэй зэрэг түүний чанар b. Тооны логарифм, аравтын логарифм, чанар c. Илтгэгч функц, логарифм функцыг судлах
 3. 3. d. Илтгэгч, логарифм тэгшитгэл, тэдгээрийн систем, бодох арга e. Илтгэгч, логарифм тэнцэтгэл биш10. Тригонометр a. Өнцөг, нум хэмжих нэгж, дурын өнцгийн тригонометр функц, үндсэн адилтгалууд b. Нийлбэр ялгаварын тригонометр функцыг хувиргах томьёо, эмхэтгэлийн томьёо c. Давхар өнцгийн, хагас өнцгийн томьёо d. Тригонометр функцын үржвэрийг нийлбэр, нийлбэр ялгаварыг үржвэр болгох томьёо e. Нэг тригонометр функцыг бусдаар нь илэрхийлэх томьёо f. Тригонометр функцын үет чанар g. Тригонометр функцын график үндсэн чанарууд, гармоник хэлбэлзэл11. Тригонометр тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш. a. Тригонометрийн хялбар тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишийн шийд бичих b. Тригонометр тэгшитгэлийн бодогдох хэлбэр, бодох арга c. Тригонометр функц агуулсан тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш, системийг графикаар бодох12. Тригонометрийн урвуу функц a) Тригонометрийн урвуу функцүүд, тэдгээрийн график чанар b) Тригонометрийн урвуу функцүүдийн нэгийг нь нөгөөгөөр илэрхийлэх томьёо c) Тригонометрийн урвуу функцүүдийн нийлбэр, ялгаварыг хувиргах томьёо d) Тригонометрийн урвуу функцын утгыг хагаслах, хоёрчлох томьёо13. Комбинаторик, Ньютоны бином, Сэлгэмэл ба хэсэглэл a) Дэд олонлог ба олонлогийн тэнцэл b) Шулуун үржвэр, шулуун квадрат, шулуун куб, шулуун n зэрэгт c) Давталтгүй сэлгэмэл d) Давталтгүй хэсэглэл e) Ньютоны биномын томъёо, түүний чанарууд14. Комплекс тоо a) Комплекс тооны тухай b) Алгебрын хэлбэртэй комплекс тоон дээр үйлдэл хийх c) Комплекс тооны геометр дүрслэл, модуль аргумент. d) Комплекс тооны тригонометрийн хэлбэр e) Тригонометрийн хэлбэртэй комплекс тоон дээр үйлдэл хийх15. Дээд зэргийн тэгшитгэл
 4. 4. a) Нэг хувьсагчтай дээд зэргийн тэгшитгэл, чанарууд b) Язгуураар нь нэг хувьсагчтай дээд зэргийн тэгшитгэл зохиох . Виетийн теором,тодорхойгүй коэффициентийн арга c) Хоёр гишүүнтэй, мөн гурван гишүүнтэй дээд зэргийн тэгшитгэл бодох16. Алгебрийн тэгшитгэл ,тэнцэтгэл бишийг судлах ерөнхий арга - Иррациональ - Модультай тэнцэтгэл биш1. Ерөнхийлөх, хийсвэрлэх, өргөтгөх, тодорхойд шилжих үйл ажиллагаа2. Дедуктив сэтгэлгээ ,дедукци, баталгааны дедуктив арга, жишээ3. Индуктив сэтгэлгээ, индукц . Математик индукцийн зарчим4. Ухагдахууны дизъюнктив, конъюнктив- дизъюнктив бүтэцтэй тодорхойлолт, жишээ (танихүйлийн блок схем)5. Математик ухагдахуун төлөвших зам, түвшин, суралцагч ухагдахууныг эзэмшсэн байдлыншинж.6. Хичээл түүний бүтэц (Талызинагийн хичээлийн хэв шинж )7. Задлан шинжлэх ба нэгтгэн дүгнэх үйл ажиллагааг сургалтанд хэрэглэх нь8. Аналоги, түүнийг өргөтгөхөд хэрэглэх. Жишээ9. Ухагдахууны эзэлхүүнд ангилал хийх10. Ухагдахууны логик квантор агуулсан тодорхойлолт. Жишээ (тоон дараалал, функцынхязгаар)11. Математик өгүүлбэрийг батлах: а) батлах төлөвлөгөө б) баталгааг гүйцэтгэх12. Математик өгүүлбэр түүний логик бүтэц. Теорем, аксиом, товч бичлэг, түүнийг унших,шууд ,урвуу эсрэг теоремууд, зайлшгүй хүрэлцээтэй шинж13. Математик ухагдахуун, төрөл ухагдахуун, математик ухагдахууны тодорхойлолт14. Сургалтын бодлого, бүтэц ангилал ба бодлогын дидактик үүрэг15. Баталгаанд төгс биш анализын арга хэрэглэх нь. Эсрэгээс батлах арга.16. Баталгааны синтез арга.17. Оюуны ерөнхий үйл ажилгаа: ажиглах, хэмжих, турших эдгээрийг сургалтанд хэрэглэхжишээ.18. Баталгааны анализын арга, түүний давуу тал.19. Жиших үйл ажиллагаа. Сургалтанд хэрэглэх жишээ.20. Бодлого бодох анализын арга
 5. 5. 21. Бодлого бодох синтезын арга22. Асуудал шийдвэрлэх замаар мэдээллийг мэдлэгт хувиргах арга23. Математик ухагдахууны тодорхойлолтын конъюнктив бүтэц. Жишээ. (таних үйлийн блоксхем)24. Бодлого бодох аргыг эзэмшүүлэх нь: Бодох төлөвлөгөө зохиох Бодолт хийх Хариуг шинжлэх25. Хичээлийн бэлтгэл- хөтөлбөрийн судалгаа (Кёозай кэнкю)26. Сургалтын судалгаа шинжилгээний арга.27. Боловсролын болон математик сургалтын зорилго, сургалтын технологи, сургалтынпроцесс.28. Сургалтын аргын асуудалд, хичээл зохион байгуулах аргууд29. Төслийн арга30. Ажил хэрэгч тоглоомын арга31. Мэдлэг бүтээх арга зүй32. Мэдээлэл зүйн хичээлийн судалгаа (Жюгё-Кэнкю)1. Мультимедиа танилцуулгын удирдлагын схемүүд2. Excel програм ашиглан үнэлгээний цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах3. Мэдээлэлийн аюулгүй байдал4. Мэдээлэлийн соёл5. Мэдээлийг хамтран эзэмших6. Мэдээллийн нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага7. ЦСХ бэлтгэгчдэд өгөх зөвөлгөө8. Power Point програмаар СХ бэлтгэх, ашиглах, анхаарах зүйлс9. Вэб сайт зохион байгуулах10. Суралцагчдыг үнэлэхд Flash технологи ашиглах арга зүй11. Мэдээлэл зүйн хичээлийн үнэлгээний арга зүй12. “Мэдээл зүйн боловсрол” стандарт13. Хичээлийн мультмедиа танилцуулга бэлтгэх арга зүй, анхаарах зүйлс14. Мэдээлэл зүйн хичээлийн судлах зүйл15. Мэдээлэл зүйн боловсролын цогц чадамж
 6. 6. 16. Мэдээлэл зүйн боловсролын өнөөгийн байдал17. Мэдээлэл зүйн боловсролд хүүхэд төвтэй боловсролыг нэвтрүүлэх нь18. Мэдээлэл зүйн боловсролын дидактик зарчим19. Мэдээлэл зүйн сургалтын орчин үеийн аргууд20. Мэдээлэл зүйн сургалтыг идэвхжүүлэх аргууд21. Мэдээлэл зүйн боловсролын хэрэгцээ22. Мэдээлэл зүйн боловсролын арга зүйн хөгжилийн үндсэн23. Мультимедиа технологи ашиглан СХ боловсруулах арга зүй24. Мэдээлэл зүйн боловсролын зорилго1. Биссектерисийн чанар ба биссектор хавтгайн чанарууд2. Дөрвөн өнцөгтийн диагоналын чанар ,түүний өргөтгөл3. Байгуулах бодлогын анализ ба алгебрийн анализ4. Гурвалжины медиан, түүний элдэв чанар. Медианы уртын томъёо. Цэгээс хэрчмийн дундажхүрэх зай.5. Дөрвөн өнцөгтийн дундаж шугам. Түүний уртыг талууд болон диагоналийн уртаарилэрхийлэх нь. Дөрвөн өнцөгтийн 2 диагональ перпендикуляр байх зайлшгүй бөгөөдхүрэлцээтэй нөхцөл.6. Гурвалжны орших хавтгайн аливаа цэгээс хүндийн төв хүрэх зай болон гурван орой хүрэхзайн хамаарал (Лейбнецийн томъёо).7. Гурвалжны өндөр, түүний чанар. Ортотөвийн гурвалжин.8. Эйлерийн шулуун, тойрог.9. Өнцгийн биссектрис, өнцөгт багтсан тойрог. Гурвалжны өнцгийн биссектрис, гадаад,дотоод өнцгийн биссектрисийн урт.10. Гадуур багтсан тойрог, түүний радиус гурвалжны багтсан ба багтаасан тойргийн радиусынхолбоо.11. Өнцөг, тойргийн харилцан байршил, өнцгийн хэмжээ. Тойргийн хөвч, шүргэгчийн чанар.Цэгийг тойрогтой харьцуулсан зэрэг.12. Гурвалжны багтсан болон багтаасан тойргийн төвийн хоорондох зай (Эйлерийн томъёо).Багтаасан тойргийн төвөөс ортотөв хүрэх зай.13. Чевын теорем. Түүний хэрэглээ (өндөр, биссектрис мэтээр жишээ болго).14. Менелайн теорем. Түүний элдэв хэрэглээ(элдэв талт гурвалжны гадаад өнцгийнбиссектрисээр жишээлэх )
 7. 7. 15. Стюартын теорем. Түүний хэрэглээнээс жишээ тат.16. Дөрвөн өнцөгт тойрогт багтсан болон тойрог багтаасан байх зайлшгүй бөгөөдхүрэлцээтэй нөхцөл. Птолемейн теорем17. Дөрвөн өнцөгтийн косинусын нэгдүгээр теорем.18. Дөрвөн өнцөгтийн косинусын нэгдүгээр теорем-Бретшнейдерийн теорем .өгсөлтийн шалгалтад бэлтгэгчдэд зориулсанбие дааж бодох бодлогуудБэлтгэсэн А.Хашбаатар2010 оны 11-р сарын 91. Трапецийн сууриудтай параллель хоёр шулуун хажуу талуудыг гурван тэнцүү хэ-сэгт хуваасан байхад трапецийн талбайн хуваагдсан гурван хэсгийн захын (өгсөнтрапецтай нэг нэг ерөнхий суурьтай ) хоёр хэсгийн талбай S1 , S2 байсан бол дундхэсгийн талбайг ол.2. Ерөнхий хөвчүүд нь тэнцүү, гурван тойрог нэг цэгт огтлолцсон бөгөөд, тэдгээрийнтөв 13cm, 14cm, 15cm талтай гурвалжны орой байсан бол дурьдсан хөвчүүдийн уртыгол.3. ABC өнцөг дотор орших M цэгийг дайрсан шулууныг, өнцгийн талуудаар хашигдсанхэрчим M цэгээр 1 : 2 харьцаатай хэсгүүдэд хуваагдаж байхаар тат.4. 1cm, 2cm, 5cm радиустай гурван тойргийн 2cm радиустай нь нөгөө хоёрыгоо шүргэсэнбөгөөд төвүүд нь нэг шулуун дээр байгаа бол энэ гурвыг шүргэсэн дөрөв дэх тойргийнрадиусыг ол.5. Адил хажуут гурвалжны суурийг, энэ гурвалжны талбай, хажуу талуудад татсанхоёр медианы хоорондох өнцөг α хоёроор илэрхийл.6. Адил хажуут трапецэд багтсан 5cm радиустай тойрог хоёр хажуу талыг хоорондоо8cm зайтай цэгүүдэд шүргэсэн бол трапецийн талбайг ол.7. ABCD параллелограмм бөгөөд AM : N D = p, DN : N C = q байжээ. Хэрэв AN, BMхоёр шулуун Q цэгт огтлолцсон бол AQ : QN, BQ : QM хоёр харьцааг ол.8. BA = BC гурвалжинд AY биссектрисс татахад SABY = S1 , SACY = S2 байсан болAC талыг ол.9. Хагас тойргийн диаметрийн нэг үзүүр адил хажуут гурвалжны суурийн нэг орой-
 8. 8. той давхцаад, нөгөө үзүүр нь мөн суурь дээр байжээ. Хэрэв тэр тойрог гурвалжнынэг хажуу талыг шүргээд, нөгөө хажуу талыг суурь талаас нь тоолоход 5cm, 4cmхэсгүүдэд хуваасан цэгт огтолсон бол радиусыг нь ол.10. Тэгш өнцөгт гурвалжинд багтсан тойргийн радиус r, гипотенузийн гадуур багтсантойргийн радиус r3 бол гипотенузыг ол.11. Трапецийн сууриудтай паралель хоёр шулуун хажуу талуудыг гурван тэнцүү хэсэгтхуваажээ. Трапецийн хуваагдсан гурван хэсгийн дунд хэсгийн талбайг захын хоёрхэсгийн талбай S1 , S2 -оор илэрхийл.112. ABC гурвалжныг багтаасан тойргийн радиус R, ортотөвийн (өндрүүдийн суурь дээроройтой) гурвалжны периметр 2P бол ABC гурвалжны талбайг ол.13. ABC гурвалжны BC, CA талын гадуур багтсан тойргийн радиус харгалзан r1 , r2 , AB =c бол талбайг нь ол.14. ABCD параллелограммын A оройг дайрсан тойрог AD, AB тал болон AC диагона-лийг харгалзан E, G, F цэгт огтолбол AC · AF = AB · AG + AD · AE байхыг батал.15. Хурц өнцөгт ABC гурвалжны өндрүүд AH1 , CH3 ; ABC, BH1 H3 гурвалжны пери-9метр харгалзан 15cm, 9cm, BH1 H3 гурвалжны багтаасан тойргийн радиус cm бол5AC талын уртыг ол.16. Зөв ABC гурвалжны A, B хоёр орой α хавтгайгаас h, C орой d зайтай (h = d) болэнэ гурвалжны хүндийн төв мөн хавтгайгаас ямар зайтай байх вэ?17. Зөв n өнцөгт пирамидын орой дахь хавтгай өнцөг γ, хажуу ирмэгийн суурьт налсанөнцөг α, хажуу талсын суурьт налсан өнцөг β, хажуу ирмэг дэх хоёр талст өнцөг δбол δ-г α, β, γ өнцгөөр тус тус илэрхийл.18. Орой дахь хавтгай өнцөг нь α хэмжээтэй байх пирамидын өндөр h байсан бол түү-нийг багтаасан бөмбөлгийн радиусыг ол.19. Конус багтаасан зөв гурвалжин пирамидын орой дахь хавтгай өнцөг α, хажуу ир-мэгийн урт байсан бол конусын эзлэхүүнийг ол.20. Конусын байгуулагч, түүнд багтсан R радиустай бөмбөлгийн төвөөс α өнцгөөр ха-рагдах бол эзлэхүүн нь ямар байх вэ?21. sin |z| > 0 нөхцөл хангадаг комплекс хавтгайн цэгийн олонлогийг байгуул.22. |z + 1 − i| = |3 − z + 2i| = |z + i| системийг бод.
 9. 9. а) алгебр хэлбэрт шилжихгүйгээрб) алгебр хэлбэрт шилжиж23. Нэгж радиустай тойрогт багтсан зөв n өнцөгтийн бүх талын квадратын нийлбэрийгкомплекс тоо ашиглаж ол.24. ABC гурвалжны ∠A = π , ∠B = 2π , ∠C = 4π , BC = a, CA = b, AB = c бол777a2 + b2 + c2 = 7R2 байхыг комплекс тоо ашиглаж батал.25. ABC гурвалжны A оройн дотоод өнцгийн AL биссектрис BC талыг BL = 2, CL = 1хэсэгт хуваажээ. Хэрэв ∠ALC = 60o бол AL хэрчмийн урт болон гурвалжны өнц-гүүдийг ол.26. ABC гурвалжны A оройн дотоод өнцгийн биссектрис AL бөгөөд ∠C − ∠B = 45o ,√CL = 1, BL = 2 бол AC талын урт болон B, C оройн өнцгийг тус тус ол.27. ABC гурвалжны BC = a, CA = b, A болон B оройн дотоод өнцгийн ялгаварCH өндрийг ол.28. Аливаа ABC гурвалжинд ha ≤a урттай талд буусан өндөр.π2болp(p − a) гэж батал. Үүнд: p хагас периметр, ha нь229. ABC гурвалжинд багтсан тойргийн төв, AB талын дундач хоёрыг дайрсан шулуунC оройг, багтсан тойргийн AB талтай шүргэлцсэн цэгтэй холбосон хэрчмийн дунда-жийг дайрдаг гэж батал.30. ABC гурвалжинд багтсан тойргийн төв, AB талын дундаж хоёрыг дайрсан шулуун-тай параллель C оройг дайрсан шулуун гурвалжны периметрийг таллан хуваадгийгбатал.31. Хэрэв гурвалжны гурван өндөр, багтсан тойргийн радиус h1 + h2 + h3 = 9r нөхцөлхангавал зөв гурвалжин байдаг гэж батал. Урвуу чанар нь үнэн үү.32. Хэрэв гурвалжны багтсан тойргийн радиус r, гадуур багтсан гурван тойргийн радиус
 10. 10. r1 , r2 , r3 бол rr1 r2 r3 = S 2 болохыг батал.33. Нэгж радиустай тойргийн аль ч цэгээс түүнийг багтаасан квадратын орой хүртэлхзайг нэг чиглэлд тойруулан a, b, c, d гэвэл a2 c2 + b2 d2 = 10 байхыг батал.34. Гурвалжин пирамидын солбисон хоёр ирмэгийн урт a, b тэдгээрийн хоорондох өнцөгφ, зай c бол эзлэхүүн нь 1 abc sin φ байхыг үзүүл.635. Тойргийн CD хөвч AB даиметртэй M цэгт огтлолцохдоо 45o өнцөг үүсгэвэл CM 2 +DM 2 нийлбэр M цэгийн байрлалаас хамаарахгүй тогтмол утгатай байхыг батлаадтэр утгыг ол. Хэдэн аргаар бодож чадах вэ?36. Аливаа гүдгэр ABCD дөрвөн өнцөгтийн талбай SABCD ≤байдгийг батлаад тэнцэх нөхцлийг хэл.1(AB2· CD + BC · AD)37. 2,5 см диаметртэй цилиндр хэлбэрийн устай саванд 1 см диаметртэй дөрвөн ширхэгтөмөр бөмбөг живүүлэхэд ус нь савныхаа амсрыг дүүрээд зогссон бол хэдий хэмжээ-ний ус байсан бэ?38. Адил хажуут гурвалжны суурь болон багтаасан тойргийн суурьт тулсан (богино) нумхоёрыг шүргэсэн бүх тойрогт оройгоос татсан шүргэгчийн шүргэсэн цэгийн олонло-гийг ол.39. ABC гурвалжинд багтсан тойргийн төв J бол JA · JB · JC = 4Rr2 гэж батал.40.ABC гурвалжинд багтсан тойргийн төв J бол CJ 2 = ab − 4Rr байхыг батал.Математикийн хичээл Тестийн зө влө хийн санал Стандарт тест гэдэг нь нэг талаас даалгавруудын хүндрэлийн түвшин нь нормаль тархалтандзахирагдана гэж хэлж болно.
 11. 11. Тэгвэл дэлхийд хамгийн өндөр түвшинд стандарт тест боловсруулдаг байгууллага нь ETS(Educational Testing Service) юм. Тэдний боловсруулсан тест (TOEFL, GRE, SAT, GMAT, CLEPгэх мэт) нь 24 бэрхшээлийн түвшингээр тодорхойлогдог. Харин бидний баримталж байгаа тестийн зарчим бол 5 хүндрэлийн түвшинтэй тестболовсруулна. Энэ нь нормаль тархалтын хуулиар бол даалгавруудын эзлэх хувь 1 : 5 : 8 : 5 : 1гэсэн харьцаатай байх боловч улсын боловсролын бодлого, тухайн хичээлийн агуулга,шалгуулагчдын түвшин зэргээс болж өөрчлөгдөж болдог. Тухайлбал, манай улсын хувьдакадемик сургалт давамгайлсан тул I, II түвшин давамгайлсан тест ихэнхдээ боловсруулагдаххандлагатай байдаг. Иймд та бүхэн өөрийн БҮТ-ийн болон тестийн зөвлөхийн санал болгож байгаа технологийнматриц дээр тулгуурлан тестээ боловсруулахыг зөвлөж байна. Боловсролын ү нэлгээний тө вөө с ЕШ-2009-д баримталсан технологийн матриц Блумын таксономийн түвшин Нийт Агуулга Мэдэх Ойлгох Хэрэглэх Анализ, Үнэлэх Тоо Хувь синтез1. Тоо тоолол 2 3 1 6 23.1
 12. 12. 2. Алгебр 1 2 3 3 1 10 38.53. Геометр 1 1 2 2 6 23.14. Магадлал, 1 1 2 4 15.4 статистик Тоо 5 7 8 5 1 26 Хувь 19.2 26.9 30.8 19.2 3.8 100% ТЕСТИЙН ХАМТ БИДЭНД ИРҮҮ ЛЭХ БАРИМТ: 1. Таны ү зэл бодлоор тестэнд баримталсан технологийн матриц Блумын таксономийн түвшин Нийт Агуулга Мэдэх Ойлгох Хэрэглэх Анализ, Үнэлэх Тоо Хувь синтез1.2.3.4.5. Тоо Хувь 2. Тестийн даалгаврын мэдээлэл (тест бү рийн хувьд) Танин Даалгаврын Ай Сэдэв мэдэхүйн Зөв хариу ОнооДаалгаврын хэлбэр түвшиндугаар1.2.
 13. 13. …… 3. Хариу ба заавар:Энэ хэсэгт зөвхөн оригиналь тестийн хувьд зөв хариу сонгох болсон тухай мэдээлэл бичигдэнэ. Параллель (хувилбар) тестийн хувьд бичихгүй.

×