Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMata Pelajaran     : BahasaMelayuTahun         : 3 TigerBil.Murid       : 3...
Bahan Bantu Belajar       Bil   Jenis        1   Kompterriba        2   Pembesarsuara      ...
danmuridbersoaljawabmenge                        nailagu.                     ...
Kosa katacadangan: 10) Guru      -menghulurkan       merumuskannilaimurniyang      -dodol       ...
Aktiviti:          1) Guru menjalankanaktiviti radio BBB:      “SiapaPeka”          rosak.    ...
Sosial:         i-nilaimurni yang-Menyebut        diperolehdalam PDP.     Nilaimurni:“Selamathariraya”...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

8

Share

Download to read offline

RPH KSSR BM (kemahiran mendengar dan bertutur)

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

RPH KSSR BM (kemahiran mendengar dan bertutur)

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMata Pelajaran : BahasaMelayuTahun : 3 TigerBil.Murid : 38 orangMasa : 8.10pagi – 9.10 pagiTarikh : 4/ 3 / 2013Tema : PerpaduanTajuk : SuasanaPerayaan STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.5 1.5.1 Berceritadanmenceritakansesuatuperkarasem Berceritatentangsesuatuperkarad uladengantepatmenggunakansebutan yang engantepat, sebutan yang jelasdanintonasi yang betul. jelasdanintonasi yang betulmenggunakanayattunggalda nayatmajmukdenganbetul.Objektif : Padaakhir proses pengajarandanpembelajaranini, muridberupaya: i) Menjawabsoalankuizdenganbetulsecaralisan. ii) Berceritamengenaisituasidenganbetul. iii) Menyampaikanperkara yang didengardenganbetul.SistemBahasa Kosa Kata : mengunjungi, dodol, menghidangkan, menghulurkan.PengisianKurikulum/ ElemenMerentasKurikulum Ilmu : KajianTempatan, Pendidikan Moral, Muzik Nilaimurni : Hormat-menghormati,prihatin, disiplin.Strategi KB : Menyelesaikanmasalah, menaakul, mengecam TKP : Verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal kinestatik, visual, muzik BCB : Memprosesmaklumatmengenaisambutanperayaankaum majoriti di Malaysia. Pembelajarankontekstual : Menghubungkaitdengansambutan perayaanmasing-masing.
 2. 2. Bahan Bantu Belajar Bil Jenis 1 Kompterriba 2 Pembesarsuara 3 LCD 4 Lembaranpetikan “SambutanPerayaanUpindanIpin” 5 Soalanbergambar LangkahPengajaran:Langkah/ Isi Pelajaran AktivitiPengajaran Catatan Masa danPembelajaran Lagu: 1) Guru BBB: -Hari Raya Aidilfitri memintasemuamuridmenump -komputerriba -TahunBaruCina ukanperhatian. -pembesarsuara -HariDeepavali 2) Murid- -lagu muriddiperdengarkandengan Soalancadangan: 3 buahlaguperayaan. Teknik: i) Pernahkanandam 3) Murid- -soaljawabInduksi Set endengarlagu- muriddimintamendengarlagud -perbincangan (5 minit) laguini? enganteliti. ii) Bilakahbisanyalag 4) Guru TKP: uinididengar? mengulangsemulalagudanmur -visual iii) Berapakahperaya ankaumutama di id- -verbal Malaysia? muridbolehbernyanyibersama -muzik iv) Bagaimanakahsus -sama. -interpersonal anasambutanhari 5) Murid- perayaan? muriddimintamenekajenislagu BCB: v) Bolehkahkaum yang yang -k.mendengar berbezamenyamb diperdengarkanmengikutpera -k.bertutur utperayaansetiapk yaankaummasing-masing. aum lain? 6) Guru
 3. 3. danmuridbersoaljawabmenge nailagu. 7) Guru menyatakantajukpengajaranp adahariini. Petikan dialog: 1) Guru BBB: “SuasanaPerayaanU mengedarkanpetikankepadas -petikan pindanIpin” emuamurid. SuasanaPerayaanUpindan 2) Murid- Teknik: Ipin muriddimintamembacapetikan -perbincangan Padapagiraya yang indah, UpindanIpinmenjemputraka secaramentalis. -sumbang saran n-rakanmerekauntukberaya 3) Beberapa orang di rumahmereka. UpindanUpinberpakaianbaju muriddipilihuntukmembacaka TKP: Melayubewarnakuningdanbi ru. npetikansecaramekanis. -verbal Opahmenjemputrakan- 4) Murid- -intrapersonal rakanUpindanIpinmasukked alamrumah.KakRos pula muridmembacakanpetikanme -interpersonal menghidangkankuihmuih, ketupatdan air yang ngikutkumpulan. -kinestetik sedapkepadamereka.MerekLangkah 1 amakandengangembira. 5) Guru(15minit) Selepasmakan, membincangkanisipetikanbers BCB: Opahmenghulurkanduitraya kepadaUpin, Ipin, Jarjit, Mei amamurid-murid. -k.mendengar Mei, EhsandanFizi.Merekasemua 6) Guru -k.bertutur bermaaf-maafan di hariraya. danmuridberbincangmengena -k.membaca Selepasitu, Upin, Ipindanrakan- ikosa kata yang tidakdifahami. rakanpergiberaya di rumahTokDalangdan Pak 7) Guru Nilai: Mail. TokDalangmenyediakandod menjalankansesisoaljawabsec -Keberanian ol yang sedapuntukmereka.Pak Mail aralisanberdasarkanpetikan. -Hormat- pula menghidangkanketupatdanr 8) Murid- menghormati endang yang sangatenak. muriddipilihberdasarkancabut -Prihatin Upin, Ipindanrakan- rakanberasasangatgembira anberacun. di hariraya.Merekadapatberku 9) Murid yang mpulberamai-ramai, bermaaf- dapatmenjawabsoalandengan maafandanmengunjungisan aksaudara di hariraya. tepatakanmendapatganjaran.
 4. 4. Kosa katacadangan: 10) Guru -menghulurkan merumuskannilaimurniyang -dodol terdapatdalamaktivitiini. -mengunjungi -menghidangkan Aktiviti: 1) Guru BBB: “JomReka” memberikanlembaranbergam - barkepadasemuamurid. lembaranbergam 2) Semuamuriddikehendakimem bar bacasoalansecarasenyap. Dan atau lalu yang 3) Guru KB: menerangkankehendaksoalan -menaakul . 4) Murid- Teknik: muriddimintamembinasebuah -peneranganLangkah cerita yang -perbincangan 2 sesuaiberdasarkangambar.(15minit) Hariinimerupakansamb 5) Murid- TKP: utanHari Raya Aidilfitri.Penduduk muridbolehmenggunakanayatt -visual Taman Kuning Sari unggalatauayatmajmuk yang -interpersonal telahmengadakanmajli sesuai. -intrapersonal srumahterbuka.Terdap atpelbagai 6) Murid- -verbal __________________ muriddigalakkanberbincangde __________________ __________________ nganahlikumpulan. BCB: __________________ 7) Guru -k.bertutur membimbingpenggunaan kata -k.mendengar hubung. -k.menulis 8) Beberapawakilkumpulanakan dipilihuntukmembacakancerita Nilai: yang direka di hadapankelas. -Prihatin 9) Guru membimbingayatmurid. -Kerjasama 10) Guru merumuskannilai yang terdapatdalamaktivitiini.
 5. 5. Aktiviti: 1) Guru menjalankanaktiviti radio BBB: “SiapaPeka” rosak. -kadtugasanLangkah 3 Ah Chong 2) Setiapketuakumpulandimintak mendapatangpaupad(20minit) ehadapankelasuntukmencabu TKP: asambutanTahunBaru Cina yang lalu. tkadtugasan. -interpersonal 3) Selepasmembacadenganteliti, -intrapersonal ketuaperlumembisikkanayat -verbal yang -kinestatik Terdapatketupat, rendangdandodol di dipilihkepadaahlikumpulanme Hari Raya Aidilfitri. ngikutturutan. KB: 4) Ahlikumpulan yang -mengecam terakhirdimintakehadapankela Rajusukamakanmur sdanmenuturkansemulaapa BCB: uku di Hari Raya yang didengarnya. -k.mendengar Deepavali. 5) Kumpulan yang -k.bertutur dapatmenuturkansemulaayat yang dipilihdengantepatatau UpindanIpinberaya di hamper rumahTokDalangda tepatdikirasebagaipemenang. n Pak Mail. 6) Aktivitidiulanguntukayat yang kedua. 7) Guru merumuskannilai yang terdapatdalamaktivitiini. Rumusanisipelajaran. 1) Guru BBB: bertanyakantentangsambutan -komputerriba Kognitif: perayaanpelbagaikaum. -pembesarsuara - 2) Murid- -LCD Aktivitimemupukkeha muriddikehendakimemberikan rmonian contohaktiviti yang TKP:Penutup -Cara mengeratkanhubunganantara -muzik(5 minit) menghormatiperayaa kaum. kaum lain 3) Guru KB: memintamuridmenyatakannila -merumus
 6. 6. Sosial: i-nilaimurni yang-Menyebut diperolehdalam PDP. Nilaimurni:“Selamathariraya” 4) Guru danmuridbersama- -perihatinberamai-ramai samamenyanyikanlaguhariray -bekerjasama- a. -tanggungjawabNyanyianlagu“BalikK -hormat-ampung”. menghormati
 • SitiMastura10

  Apr. 25, 2021
 • sitihaslindalinda7

  Aug. 28, 2015
 • MRonOFFon

  Aug. 7, 2015
 • fiqbecks

  Jul. 23, 2015
 • othmanleman

  Apr. 2, 2015
 • dynals

  Mar. 12, 2015
 • arif0845

  Dec. 6, 2014
 • wahidahhamidon

  Apr. 12, 2014

Views

Total views

27,427

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

1,488

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×