Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Artikel Lokaal 14-09-14 p22 en 23

213 views

Published on

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Artikel Lokaal 14-09-14 p22 en 23

  1. 1. bestuurskracht fínancieel beleid Hoeveel kost de uitbating van uw gemeentehuis? n de beleidsnota Binnenlands Be- stuur 2009-2014 gaf toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois aan dat er geen beleidsruimte was voor belangrijke íinanciēle extra's voor de gemeenten. Lokale overheden zouden zelf in volle verantwoordelijkheid moeten werken aan hun eßíciēntie en dus met minder middelen een beter bestuur en een betere dienstverlening tot stand brengen. Ook in de toekomst valt er geen extra budgettaire ruimte te verwachten. Een belangrijk deel van het lokale bud- get gaat naar gebouwen en hun exploita- tie. Deze uitgaven omvatten de kosten voor het verwerven van het vastgoed, maar ook de betaling van energievoorzie- ning, technisch onderhoud, schoonmaak, ICTvuitrusting, catering, werkplek- inrichting of archiefbeheer. We moeten daarbij een onderscheid maken tussen soorten vastgoed. In eerste instantie gaat het om onroerende goederen die ook op de vastgoedmarkt te vinden zijn, zoals kantoorgebouwen, vergaderzalen, maar ook opslagplaatsen, ateliers en andere. Daarnaast beschikken lokale besturen ook over niet courant vastgoed, speciíiek verbonden aan de opdracht van een over- heid, zoals schoolgebouwen, sportinfra~ structuur, musea en bibliotheken. Deze gebouwen bepalen mee het gezicht van de gemeente. Het dure vastgoed Dat de kosten voor vastgoed sterk kun- nen oplopen, is duidelíjk. Zo tonen stu- dies van AOS-Studley (2011), de Neder- 22 september 2014 Lokaal landse stichting NFC-index (2011) en het onafhankelijke adviesbureau Fier. fm (2012) aan dat een werkplek in een stan- daardkantoor meer dan 10.000 euro per jaar kost, of ongeveer 400 euro per m” bruto vloeroppervlakte. Uit onderzoek van Fierƒm in 25 gemeenten in Neder- land (2012) blijkt dat een werkplek in een gemeentehuis ruim 12.700 euro per jaar kost. Daarvan gaat 3261 euro naar de huisvesting zelf, 4244 euro naar diensten en middelen, 4385 euro naar ICT en 841 euro naar facilitair management. Bij de huisvestingskosten (26 procent van het totaal) horen vooral de huur of afschrijvingen, de verzekeringen, het technische onderhoud en het verbruik. De kosten voor diensten en middelen (33 procent) omvatten onder meer de schoonmaak, de receptie, de werkple- kinrichting, de beveiliging, de kantoor- benodigdheden en het documentbeheer. De ICT-kosten zijn goed voor 34 procent van het totaal. Het professioneel behe- ren van het vastgoed en de bijhorende diensten ten slotte maken samen onge- veer 7 procent van de totale kosten uit. Deze aanzienlijke bedragen vereisen een strikte opvolging. Bezetting van het gebouw Daarnaast rijst de vraag of het gebruik van de beschikbare ruimte wel optimaal is. Metingen bij veel organisaties, waar- onder ook gemeenten, tonen aan dat de effectieve bezettingsgraad van de werk- plekken in kantoorgebouwen tussen veertig en zeventig procent ligt. Het ver- mínderen van het aantal lege werkplek- ken (en de daaraan gekoppelde vierkan› temeterkosten) heeft dus een enorm effect op de benodigde budgettaire middelen. Alternatieve kantoorconcepten, waar- bij de werkomgeving en de middelen aan~ gepast worden aan de behoeften van de gebruiker en van de burger-klant, vinden steeds meer ingang. Van combikantoren tot flexibele werkplekken: ze kun nen het Comfort van de gebruiker verbeteren en door de hogere bezettingsgraad de kos- ten beperken. Van combikantoren tot flexibele werkplekken: ze kunnen het Comfort van de gebruiker verbeteren en door de hogere bezettingsgraad de kosten beperken
  2. 2. Het is de bedoeling om via een webtoepassing gegevens over de vastgoedportefeuille van de gemeenten te verzamelen. Na de verwerking kunnen de gemeenten hun kosten anoniem vergelijken en hun vastgoedbeleid waar nodig optimaliseren. Beheersbaar maken Een aantal vooral grotere steden hebben het gebouxwenbeheer ingebed in een fa- cilitaire organisatiestructuur met doel- stellingen zoals innovatief, economisch veranttvoord, correcte dienstverlening. Andere gemeenten evolueren geleidelijk naar een bundeling van de ondersteunen- de diensten. Om het vastgoedpatrimonium beheers- baar te maken is managementintormaitie nodig. Dnarbij rijst in de eerste plants de vraag ofliet beschikbare vastgoed beant- woordt aan de wensen van de gebruikers. Met die gebruikers bedoelen we zowel de medewerkers als de burgers-klanten. Ten tweede moet worden onderzocht of de uitgaven voor het Vastgoed verantwoord zijn. Tot slot kan gekeken worden ofhet patrimoníum verbeterd kan worden door de kwaliteit te verhogen en de kosten te beperken. Alle 308 gemeenten staan voor een der- gelijke analyse. Waarom dan niet op een gestructureerde basis in lbrmatie verzame- len en vergelijken over het vastgoed bin- nen de gemeente, het gebruik ervan en de daaraan verbonden kosten? Op basis van dergelijke managementíntormatie kunnen de juiste stappen in het beheersen van de vastgoedkosten gezet worden. FAKL-benchmarkinghe Het benchmarkingproject FAKL-bench- markingbe zet hierop in. De Hogeschool Sínt-Lieven (Gent) heeft het project opge- zet in samenwerking met de VVSG, de be- roepsvereniging facility managers IFMA, nitgeverij Vanden Broele, Procos, Fienfm en de Hogeschool Universiteit Brussel. Het is de bedoeling om via een webtoepassing op een gestructureerde manier kostenken- get-Allen van een aantal gebouwen uit de 'vastgoedportefeuille van de gemeenten te verzamelen. Na de verwerking worden deze kengetallen en de bexrindingen op- nieuw tel' beschikking gesteld aan de deel- nemende besturen, zodat zij hun kosten anoniem kunnen vergelijken met die van andere organisaties en hun vastgoedbeleid waar nodig kunnen optimaliseren, Sinds oktober 2013 lopen de voorberei- dingen voor het project. In het najaar van 2014 worden in een aantal testlocaties de kosten en uitbatingsgegevens van gemeen- tehuizen in kaart gebraclit, Op basis van deze bevindingen wordt het project in het voorjaar 2015 Liitgerold waarbij, met de nodige ondersteuning, vastgoedgegevens en de bijhorende Ltitbatingskosten via een ivebtoepassing opgevraagd worden bij alle 308 Vlaamse gemeenten. Deze resultaten worden nadien verwerkt en teruggekop- peld tegen medio 2015. Door deel te nemen draagt een gemeen- te ertoe bii dat de algetnene resultaten rea- listiscli. vergelijkbaar, betrouivbaar en dus interessaint worden. Tegelijk ontvangen de deelnemers de nodige management- informatie om hun vastgoedporteteuille te iusteren, u Johan Ryckx is docent facílitalr management aan de Hogeschoolsint-Lieven in Cent -w www FAKL-henthmarlmnųbe 't ma ”benthwtarlttng be Lokaal : errenvoev ZFM 23

×