Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Нема лепше вере од хришћанске

7 views

Published on

Епископ Данило
Епископ Амфилохије

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Нема лепше вере од хришћанске

 1. 1. ЕпископДанило ЕпископАмфилохије Немалепшевереодхришћанске СремскиКарловци, 1996. Издаје: СрпскаправославнаЕпархијасремска, СремскиКарловци Штампа: Српскаманастирскаштампарија, СремскиКарловци Отајнивере Штајеправавера? ПрававерајеверауједногаБогауТројици, Творцанебаиземљеисвегавидљивог иневидљивог. БогјеБићебезпочеткаибезкраја. ОнјеДухкојисеневиди, алије свудаприсутан, свевиди, свезна, свеможе, освемубрине. Богјепунљубави премасвимљудимаисвимастворењима. КојеБог?
 2. 2. Прававера, вераправославнаоткриванамијављавеликутајнудајеБогнесамо једаннегоитројичан. БогјеСветаТројица: БогОтац, БогСин, иБогДухСвети. То нисутриБога, негосамоједан, јерТриБожанскеЛичностиимајуједнуисту суштину, каоиједнуљубав, једнумудрост, једанживотисвенеизмернобогатство божанскихвечнихсилаиенергија. УИметогајединогаБогасемикрштавамо. Ту својуверууједногаБогаОцаиСинаиДухаСветогамиисповедамосвакипуткада ставимонасебезнакчасногаКрста. Кадасекрстимо, мисаставимотрипрстадесне рукеданазначимодајенераздељиваТројица- једанБог. КакавјеБог? БогјеЉубав. НесебичнаЉубав. ИпрестварањасветаБогОтацнијебиосам(као штотоучеверскевођеЈеврејаимухамеданаца), негојеволеоСинаиДухаСветога. АСинјеволеоОцаиДухаСветога. СветиДухјеволеоОцаиСина. Тозначидаје БогЉубаводвечности, несамоувремену. СветаТројицаслужинамзапример какоими, људи, којисмостворенеличности, иразличитипонародностии образовању, можемоузпомоћБожијеЉубавидапостанемоједнобогочовечанско Тело, тј. Црква, адапритомсједињењунеизгубимопосебнеодликесваке личности. Којечовек? ЧовекјеукрассвихБожијихстворења. Боггајеобдариосвојимликомиподарио мумоћвечногживота. Створиогајеодразумнедушеидивногтела, дабитело служилоразумнојдуши, аобоједабипосталохрамживотворнеТројице. Каошто Богнијесам, таконичовекнијесам, негоимабезбројбраћеинанебуиназемљи. Косунебескабраћачовекова? Наовомвидномнебупостојесунцеимесецибезбројнезвездекојетајанствено трепереисвојимнемуштимјезикомсведочедајеБогзаистаСветлост, Љубави Лепота. Алипостојииједнодругонебо, невидиво. Тонебомогувидетисамољуди видовитогумаичистасрца. КаоиБога, свогаТворца, којиуњемуобитава. То невидивонебопоприродиједуховно; тоијесунебескабраћачовекова: Серафими иХерувими, АрхангелииАнгелииосталебестелеснеСиленебеске. Тебестелесне СиленебескепунесуљубавиисветлостиБожје, оненепрестаноБогаславеи јављајуљудимавољуБожију. Косуземаљскабраћачовекова? Свиљудисуземаљскабраћачовекова. Свиљудисумеђусобнобраћајеримају једногОца, Творцасвихстворења. Браћасуизатоштоимајуједнуприродучовечју иистепрародитељеАдамаиЕву. Човекјеусродствуисасвимосталим створењима, однајсићушнијихдонајвећих, одатомадозвезда. Јернасвемушто постојиприсутанјеистипечатстваралачкесилеиславеБожје, свејесведокисте
 3. 3. МудростиБожје. БогнасмилујесвојомвечномЉубављупрекосвихстворења видљивихиневидљивих. Свештопостојизрачиљубављуиподстиченаснаљубав. ШтајеОткривењеБожје? ОткривењејесвеоночимесеБогјављаоодпамтивекаичимејеоткриваољудима својенеизрециветајнеисвојувољу. Сватворевинајебогојављење; свастворења сведочеиоткривајуславуисилуБожју, наравноонимасамокојимаумније помраченисрценечисто. ОсобитојеБоготкриваосвојуЉубависвојусветувољу прекосветихАрхангелаиАнгелаипрекобогонадахнутихсветихљуди: Пророка, АпостолаиСветитеља. ИнакрајупрекоСинасвогЈединородног, ХристаГоспода. ШтајеБиблијаилиСветописмо? БиблијаилиСветописмојеКњиганадкњигама. Тосусветисписибогонадахнутих људиБожјих, укојимасуонизаписалиистинеитајнекојејеБоготкриољудима. СветописмојезаписаноОткривењеБожје. ДелисенаСтаризаветиНовизавет. ОткривењеуСтаромзавету ШтајеСтаризавет? СтаризаветјесавезБогасаљудима, склопљенпрекоизабраникаБожјегпатријарха Аврамаињеговогбогоизабраногпотомства. УСветомписмуСтарогзавета, као светимсписима, описујуседогађајиодстварањасвета, падорођењаОногакроз когаирадикогајесветистворен, ирадикогасусесвитидогађајизбивали: ГосподаИсусаХриста. ШтајеНовизавет? НовизаветјесавезБогочовекаИсусаХристасаљудима. Збивањаизагонетке Старогзаветадобилисууњемусвојуодгонеткуипуноћу. УСветомписмуНовог завета, каосветимсписима, очевицисуописалидогађајеодрођењаГосподаИсуса Христа, пасведоњеговогславногВаскрсењаизмртвихиВазнесења. Тујеописан исилазакСветогДуханапрвеХристовеученикеињиховопроповедањеЊеговог светогИменаинаукебожанске. Уњимајеуказаноинасвеоноштоћеседогодити доДругогдоласкаХристовогиСтрашногсуда. КакопочињеСтаризавет? Старизаветпочињеописомпостанкасвета: "УпочеткуствориБогнебоиземљу". Подречју"небо" требаразуметистановникенеба- Ангелеиосталебестелесне небескеСиле. "АЗемљабешебезобличјаипуста", тј. цеостворениматеријални свет.
 4. 4. ШтајествориоБогзашестдана? Првиданстворенајесветлост: "ИречеБог: Некабудесветлост! Ибисветлост. И видеБогсветлостдаједобра; ираставиБогсветлостодтаме". Тајданједанједан: изњегаизвируињемусевраћајусвидани. (Јеврејскареч"јом" дан, можедазначи одређениастрономскиилинеограниченивременскипериоднастанкасвета). ДругиданБогјествориосводнебескиираставиоводуподсводомодводенад сводомасводназваБогнебо. Тојеовонашевидљивонебо. Изањегасеналазе безбројниБожјисветови, названисимболично- "воданадсводом", јеркружеи теку, свакисвојомпутањом, хармоничноибезсударања, побескрајномпростору. ТрећиданснагомречиБожјеоделиласеводаодкопна. Наземљијеизраслатраваи разноврснадрветакојарађајуплод. СиломБожијеречитоједномзасејаносеме, увекдоносиплод, захваљујућиблагословуизаповестиБога. ЧетвртиданБогјествориосветиланасводунебеском. Сунцедауправљаданом, и месецдауправљаноћу, извезде: дасветлеидабудузнацивремена, данаигодина. Првостворенасветлост, расутапоцелојтворевини, сабраласеиособито заблистала, овогдана, крознебескасветила. Сунцејеобасјалоземљу, обавијену дотадагустиммагламаивлагом. ПетиданБогјествориоживастворењауводама, рибеиосталастворењавеликаи мала, каоиптиценебеске, поврстамањиховим. ШестиданствориојеБогстокуиситнеживотињеизвериземаљске, поврстама њиховим. НакрајуречеБог: "ДаначинимочовекаполикуиподобијуНашем, којићебити господародрибаморскихиодптицанебескихиодстокеиодцелеземљеиодсвих животињаштосемичупоземљи. " ПресветаТројица, Богнаш, створиојечовека одпрахаземаљског, иудахнуоуњегадухживота. ПрвојеБогствориоАдама, па мујеондаствориожену, "човечицу", Еву, дамубудепомоћникнапутукавечном циљуњиховогживотаиживотасвихстворења. Човекичовечанствопостајутако тајанственасликаукојојсеогледаСветаТројица: Људисустворенидасеузајамно волеииспуненесебичномбожанскомЉубављу. ШтајеРајукојијеБогувеочовека, створившига? РајјеместоблизинеиприсутностиБожје, укомејечовекбиозаједносаТворцем, обдаренсвимадаровимаиблаженствомвечногживота, добротеиљубави. Човексе уРајухраниосаДрветаживота. ШтајеДрвопознањадобраизла? ДрвопознањадобраизлајезасадиоБогуРајудабисечовеквежбаоуврлини уздржањаиверностисвомеСтворитељу. Дрвоживотајечовекудавалобесмртни
 5. 5. животидарразликовањаоногаштојевечноодоногаштојепролазно. Извршавати Божјузаповестзначилоје- јестисадрветаживота; погазитизаповестзначилоје- одвојитисеодБогаињеговевоље, изгубитивечниживотипредатисесмрти. ЈедењесаДрветапознањадобраизлапомрачујеум, уништаваучовекудар разликовањавечногипролазног, отуђујегаодБогаиодводигаупролазнателесна задовољстваиусмрт. Натомдрветуинатојзаповестичовекјеимаодапровери својуљубавислободу: далићебитиверанБогуилићепослушатиЂаволаи његовулаж. КојеЂаво? Ђавојелажаиотацлажи. ОнјебившиАрхангеоДенницакојисепобуниопротив Бога, јерсепогордиоизажелеодабудеједнаксаБогом. Ђавојеизумеогрехисмрт ипакао. Његовазлаиизопаченавољајеизворсвакогзла, којимјезатроваонекеод бившихангелапаондаинашепрародитељеАдамаиЕву, апрекоњихињихове потомке. КојенаговориоЕвудапогазизаповестБожју? ЂавојенаговориоЕву- прекозмије- дауберезабрањеновоћесаДрветапознања добраизла. ЕвајеповеровалаовомБожјемпротивникуиклеветнику(ђавозначи- клеветник), дајеонњенвећипријатељнегоБогипочелаједасехранихраном пролазностиителеснихзадовољстава. Окусившиплодпролазнихзадовољстава, онајепосталасмртна. ПонудившитовоћесвомемужуАдаму, онајеучинилагрех убиства. АлииАдамједобровољноокусиоодистогплодаиучиниотроструки грех: премаБогу, премасебиипремасвомепотомству. Падомугрехчовекје изгубиомоћвечногживота; помрачиомусеум, потамнелосрцеамудростутонула убезумљеилудост. ЗаштосуАдамиЕваистераниизРаја? ЗатоштосуокусилиплодсаДрветапознањадобраизлаитимепреступилиБожју заповест. АлиитоистеривањеизРајаБогјеучиниоизљубавипреманашим прародитељима. УРајупостојииДрвоживота. КоједеплодовесаДрветаживота постајебесмртан. АкобиАдамиЕвајелитеплодове, саотровомсмртиусеби послепада, онибисебеобесмртилиустањугреховностиисмртности. Тобионда бионајстрашнијипакао. Идасетовећезлонебидесилољудима, Богихјеистерао изРаја. ЗначиистераоихјеБогизРајадабиспречиодазлопостаневечно. АлидаАдамиЕвапослеистеривањанепаднууочајање, Богимјеобећаодаћеим послатиСпаситељакојићепобедитиЂаволаЗмијуикојићеихослободитиод смртиипоноводовестиуРај. ШтајеБогказаоАдамуиЕвикадихјепрогнаоизРаја?
 6. 6. Евијерекао: "Смукомћешрађатидецу, ивољаћетвојастајатиподвлашћу мужатвога, ионћетибитигосподар". Адамујерекао: "Земљадајепроклета збогтебе... сазнојемлицасвогаћешјестихлеб, доклесеневратишуземљуод којесиузет; јерсипрахиупрахћешсевратити". Збогчовековоггрехастрадају несамољуди, негоисвастворењаицелатворевинаБожја. Такојевећпрвисин АдамовубиосвогабратаАвеља. ЗаштојеКаинубиоАвеља? Убиогајеиззависти: КаинјезавидеоАвељузатоштојеБогпримиоАвељевуод срцапринетужртву. Такобиваидоданас: завистјеглавниузроксвакога братоубиства. Асвакоубиствојебратоубиствојерсвиљудису- браћа. КојебиоНојеикакосеонспасаоодпотопа? НојејеједанодизабраникаБожјих. Оннијебиопокваренкаоњеговисавременици, негојевероваоуБогаиочекиваобудућегИзбавитеља, СинаБожјег. Богје заповедиоНојуданаправиковчег(лађу) идауњегасместисвојупородицуипо једанпародсвихживотињаназемљи, дасеизбавеодпотопа. Потопједошаода очистинагомиланегрехељудскеидаопереобесвећенуземљу. ЛађаНојеваје тајанственасликаЦрквеХристовеукојојсемиспасавамоодпотопагрехаисмрти изадобијаможивотвечни. Штајеидолопоклонство? ТојеотпадништвоодправогаБогаиклањањекиповима(идолима), укојимасу билиђаволи, лажнибогови. Човекпостајеидолопоклониккадгодпочнедасе клањастворењимауместодаслужиТворцу. Идолопоклоникјеиондакадпочнеда обожавасебеилиделарукусвојих. КојебиоАвраам? Авраамјебиостарозаветнипатријарх. Онсенијеклањаоидолима, каоњегови савременици. ВероваојеуједногаБогаиуобећаногаСпаситеља, којићедоћиса неба. ЊемусепрвомодљудијавилатајанственоСветаТројицаувидутриАнгела, тригостакодМавријскогдуба. ОдАвраамапрекоњеговогсинаИсаканамножио се, поБожјемобећању, ИзабранинародБожји. Имихришћанисмодуховнадеца Авраама. ЗатосемолимодаБогупокојинашууснулубраћуисестреунедрима Аврама, ИсакаиЈакова, нашихпраотаца. КогајеАвраамхтеодапринесенажртву? ХтеоједапринесенажртвусвогјединцаИсака. ТујеБогиспробаоњеговуверу, па кадсеонпоказаоверан, БоггајепрекосинаИсака, обдариовеликимисветим потомством. ИХристосСпаситељјењеговпотомакпотелу, аИсаковажртваје билапредуказањеХристовогстрадањаижртве.
 7. 7. КоликосиновајеимаоЈаков, синИсаков, названиИзраил, покомеје Изабранинароддобиосвојеиме? ПатријархЈаковјеимаодванаестсинова, којисуродоначелницидванаестплемена Израилових. ЊеговогсинаЈосифабраћасуиззавистипродалауЕгипат, алигаје БогспасиоипрекоњегаспасиосвеЈаковљевепотомке. Имихришћанисепо Јакову, названомИзраил, зовемоНовиИзраилБожји, тј. новиизабраниНарод Божји. КакојеЈосифдоспеонадворфараона, цараегипатског? ЈединиЈосифјезнаодапротумачицаревсан. Затогајефараонизвеоизтамницеу којујебионевинбачен. ТумачењесновајебиодарБожји. КакосуживелиЈеврејиуЕгипту? СтариЈаковињеговисиновисудошлизбоггладиуЕгипаткодЈосифа, управитеља целеегипатскеземље. ДоксуЕгипћанипамтилињеговадоброчинства, Јеврејису живелидобро. Каснијесуживеливеоматешко, радећикаоробови. ШтасузидалиВавилонци? Вавилонцисузидалиогромнукулу. Хтелисудаврхкуледопредонеба. Такосу хтелидапркосеБогу. ЗатојеБогпомешаојезикеиградитељинисумоглидасе разумеју. Онисусеразишлиитакосупосталиразнинародикојиговореразличите језике. Такоувекбива: кадгодљудизидајуиличинебезбожнадела, удаљујусене самоодБоганегоиједаноддругога. Усељавасеуњихмржњаипометња, каоу градитељеВавилонскекуле. КојебиоМојсеј? ОнјеодБогаодређендабудеослободитељЈеврејаизропстваегипатскога. Њему сенабрдуХоривујавиоАнгеоупламенуогњеном, изкупинекојајегорелааније сагоревала. МојсејјетупрвиодљудисазнаоИмеБожје, којегласи: Јасамонај којијесте(Јеврејски: ЈАХВЕ). ОнајкојимусејавиобиојеБогСлово, БогРеч. Он сеупоследњавременародиоодДеве, којаГајеродилаиосталаДевојка, каоштоје купинагорелаинијесагоревала. КакојеМојсејизвеојеврејскинародизегипатскогропства? ИзвеогајеБожјомпомоћу. БогјепопустиоказненаЕгипћанеиучиниода Мојсејевштапбудечудотворан. Тимштапомудариојеонпоморуиводеморскесу сераздвојиле, дабијеврејскинародизашаоизЕгиптауЗемљуОбећану.
 8. 8. КакосусеЈеврејихранилиутокучетрдесетогодишњеглутањапопустињи? БогимједаваочудеснуМануијатапрепелица. МанајебилапредуказањеСвете ТајнеПричешћаКрвљуиТеломХристовим, Хлебомкојисилазиснебесаидајесе заживотсвета. ГдејеМојсејдобиоДесетзаповестиБожјих? ДобиоихјенаСинајскојгори. ДесетзаповестиБожјихгласе: 1. ЈасамГосподБогтвој; немојиматидругихбоговаосимМене. 2. Неправисебиидоланитикаквалика; немојимсеклањатинитиимслужити. 3. НеузимајузалудименаГосподаБогасвог. 4. Сећајседанаодморадагасветкујеш; шестданарадииобависвепословесвоје, а седмиданјеодморГосподуБогутвоме. 5. Поштујоцасвогаиматерсвоју, датидобробудеидадугопоживишназемљи. 6. Неубиј. 7. Нечинипрељубе. 8. Неукради. 9. Несведочилажнонаближњегасвога. 10. Непожелиништаштојетуђе. КојебиоДавид, акоГолијат? ДавидјебиоцарИзраилски, аГолијатвојникфилистејски, дивовскевеличинеи снаге. Надвобоју, Давид, иакојошмладићубиојекаменомизпраћкегрдосију Голијата. ШтасуПсалмиДавидови? Псалмисумолитвеустиховима. ЊихјеДавидиспеваокадјебиорадостанили тужан. Има150 псалама. УнекимаодпсаламаДавидсекајезасвојегрехе, у другимаславиБога, утрећимапроричедолазакСпаситељасвета. Такоуједномеод њихописујући, каодагледа, Његовулепотукаже: "Тисинајлепшимеђусиновима људским, благодаттечеизустаТвојих". Псалмисубиликрозвекове, паиданас, најомиљенијемолитвехришћанаиКњигакојапотресаибудииздуховне учмалостинајокамењенијесрцељудско.
 9. 9. КосубилиПророци? ПророцисусветиБожјиљудикојисуобјављиваливољуБожијународу ИзраилскомиосталимнародимаСтарогзавета. Најпознатијасучетиривелика пророка: Исаија, Јеремија, ЕзекилиДанило. Онисвојимречимаиживотом, каои својимкњигама, изобличујузлоигрех, проповедајупокајањеиврлинуу испуњавањуЗаконаБожјег. Богимјеоткрио, претоликовекова, Христовбожански Лик, његовоРођење, страдањезагрехесветаиславноВаскрсење. ШтајеПасха? ПасхајестарозаветнипразниккогасуЈеврејиупролећесветковалиуспомен чудесногослобођењаизропстваегипатског. Тогаданасуони, поредбесквасног хлебаигоркогзеља, јелинажртвупринетопасхалнојагње. Тимесусесећали горкогропстваипроласкакрозЦрвеномореуслободу. ИновозаветнаЦркваимасвојуПасху, Ускрс. ПасхаСтарогзаветајебила припремазаовајПразникнадпразницимакадасесветкујеЈагњеБожје, Христос Господ, којијесвојомсмрћуисвојимваскрсењемослободиогрешночовечанство изропствађаволуиодоковасмрти. ГдејепуноћаСтарогЗавета? ПуноћаСтарогзаветајеуНовомзавету. Старизаветнијезаокруженацелина, ани старозаветниЗаконнијесавршензакон. ЦеоСтаризаветјеочекивањеСинаБожјег, БогомобећаногМесије(јеврејскаречМесијасенагрчкомкажеХристос, аиједно идругозначи- Помазаник- Цар). УНовомзаветуиспуниласусесваочекивања Старогзавета, кадајенајзадобећаниМесија, БогочовекИсусХристос, дошаона Земљудаспасе, сложииобожипотомкеАдамаиЕве. Христос, СинБожји, по пророчанствуИсаијепророка, требалоједасеродиодједнеЈеврејкеДевојкекоја јечистаодгреха. Којијесмисаостарозаветнихприноса(дарова) ижртава? Приноси(дарови) ижртвеБогупостојеуљудскомродуоднајстаријихвремена. ТаковећКаиндаје"приносГосподуодродаземаљскога" аАвељ, његовбрат, од "првинастадасвојега" (Пост. 4, 3-4) ПрважртвакојасеуСтаромзаветупомињејестежртваПатријархаЈакова. Онје принеожртву"нагориисазваобраћусвојунавечеру" (Пост. 31,54). Приношење Богунадариосвећењепрвихземаљскихплодоваикрвнихжртава(јагње, теле, голубовиидр.) билајепотребачовековаиБожијазаповест. Приносиижртвебили сузнакчовековогкајањазагрехеињеговеблагодарностиБогузасвадобраод Њега; умилостивљењеБогаипуточишћењаоднечистотедушевнеителесне. Жртвесуприношенезаочишћењеигрех, запреступ, жртвесвеспаљеницеижртве захвалне(хлеб, брашноидр.). НајзначајнијажртвазаИзабранинародБожјибилаје пасхалноЈагње. ОнојекланоиприношеноуспоменизбављењаЈеврејскогнарода
 10. 10. изропствауЕгипту. Свештенициипрвосвештениксуприносилидаровеижртве најпрезасвојегрехеаондазагрехенарода(Јевр. 7, 27). Но, показалоседасусве овежртвебиленемоћнедаистинскиспасуиочистечовекаодгреха. Каоицео Старизаветионесуслужиле"слициисјенинебеснихстварности" (Јевр. 8,15). Све онесуустварибилесамоприпремазаХристовужртвунакрсту. Онјесебепринео нажртву, једномзасвагда, дасвојомжртвомуништигрех(Јевр. 9,25.26.28). Тако сууњеговојЖртвисвежртведобилепуноћуибилеукинуте, добившисвој коначнисмисаоуХристукојијесебепринео"заживотсвета". Својим жртвоприношењемОнјепостаовечноЈагњеБожијекојеузиманасебегрехесвета. ТакосуисвиприносиидаровидобилисвојправисмисаонаТајнојвечерикадаје Онпринеохлебивино, заменившибескрвномжртвомсвеприносеижртвеи установившисветуТајнуПричешћа. ОткривењеуНовомзавету КакопочињеНовизавет? НовизаветпочињеродословомпотелуГосподаХристаиЊеговимРођењем. ЊеговоРођењеблаговестиАрхангелГаврилопоздрављајућиПресветуДеву небескимпоздравом: "Радујсеблагодатна, Господјестобом, благословенасити међуженама!" КојевладаоЈудејском(Израилском) земљомудобакадасеХристосродиона земљи? ЈудејомјевладаоцарИрод, којијебиоузависностиодримскогимператора Августа. КакосусезвалиродитељиПресветеБогородицеМарије? ЗвалисусеЈоакимиАна. ЊиховаименаспомињемонакрајусвакеЛитургије. ПразниксветогЈоакимаиАнеједанпослепразникаРођењаБогородице(Мала Госпојина). Значи8. септембрапостаромкалендару(21. септембрапоновом). ШтаседогодилонаБлаговести? Благовести- тојепразниккадасветкујемодолазакАрхангелаГаврилакојијејавио БогородициблагувестдаћеоназачетиодДухаСветога(безмушкарца) иродити СинаБожијегкаоСинаЧовечијег, саименомИсусХристос. ПресветаДеваМаријајепристаланатотекпоштојепроверилаАрхангела. Јерона сетајнозаветовалаБогудаћеувекбитидевојка, атојезнаосамоБог, њен тобожњимужЈосифионасама. ОнајезналаизБиблиједасеиђавоможејавитиу обликусветлогАнгела. Затонијебилалаковерна, каонашапраматиЕва.
 11. 11. НапразникБлаговести, БогородицајесвојомпослушношћуБогуисправилаЕвин грехнепослушности. Евајеупотребиласвојуслободуназлоинарадостђавола, а БогородицајеупотребиласвојуслободунасветуслужбуБогуисмирено ускликнула: "ЕвослушкињеГосподње, некамибудепотвојојречи! " Благовестисе празнују25. мартапостаром(7. априлапоновом) календару. ГдесеродиоСпаситељ? РодиосеуЈудеји, уградукојисезовеВитлејем, недалекоодЈерусалима, каошто суипрореклидревниПророци. ШтазначиимеИсус? ИмеИсусјеснебадарованоиоткривеноречимаАрхангелаГаврилаупућеним чеднојДевиМарији: "ИнаденимуимеИсус". ТојеИмеузвишенијеодсваког имена, безкогасениједанчовекиниједностворењенеможеспасти. ИмеИсус значиСпаситељ. КојепрвипосетиоипрепознаоноворођеногаХристаБога? ТосубилитриМудрацасаИстока. Онисуишлизадотадневиђеномзвездом. И светлосттечудеснезвездезауставиласенадпећиномуВитлејемугдесеродио Христос. ОнисууЊемупрепозналиЦаранебескогипоклонилиМуседоземље. МудрацисудалиХристударове: злато, тамјаниизмирну. ШтасупевалиангелинанебесимакадсеродиоБогочовек? Певалисурадоснупесму: "СлаваБогунависини, иназемљимир, међуљудима добравоља" КосубилиМудрацисаИстока? Мудрацисубилиучениљудикојисупосматрализвездеипоњимапредсказивали будућност. ШтајетражиолукавицарИрододМудраца? ДамујавегдесетачноналазиноворођениХристос, Царнебески, дабиГаубио. Међутим, Мудрацисусевратилидругимпутем, нежелећидаиспунењегову заповест. КудасуотишлиправедниЈосифиБогородицаМаријасамалимХристом? ОнисукришомпобеглиуЕгипат, дабисеизбавилиодИрода. Иродје, тражећида убијемалогХриста, побиочетрнаестхиљаданевиневитлејемскедеце. Тосубили
 12. 12. првимученицизаХриста: ипрвасветажетвазаНебескоцарствоХристово, Царствоживотаирадостибезкраја. КојебиопобожнистарацСимеон? ПобожнистарацСимеонназивасеиБогопримац. ЊемујеБогрекаоданећеумрети докневидиХристаСпаситеља. Онјетодочекаоипримиојенарукемалога ХристаБога. ЗатосезовеБогопримац. ТомдогађајујепосвећенпразникСретење, празнујесе2. фебруарапостаром(15. фебруарапоновом) календару. ЗаштојемалиХристос, кадмујебилоосамдана, однесенујерусалимски храм? ПоМојсијевомЗакону, сваконоворођеномушкодетеморалојебитиобрезано. ОбрезањејебиознакстарозаветногсавезасаБогом. ГосподХристоссеобрезаода бипоказаодаОнниједошаодаразориЗакониПророке, негодаихиспуни; обрезањејетакођесведочанстводајеонистинскичовек, несамоБог. Испунивши ЗаконГосподјенамаоставиодуховнообрезање, обрезањесрца- светутајну Крштења, закојејетелеснообрезањебиласамоприпрема. ОбрезањеХристовосе празнује1. јануара(14. јануарапоновомкалендару). КојипророкјенепосредноприпремиољудезадолазакСинаБожјег? ТојебиодивниЈованПретеча. ОнјепроповедаоупустињидолазакСпаситеља светаречима: "Покајтесе, јерсеприближиЦарствонебеско. " ГдејеживеоичимесехраниосветиЈованКрститељ? ЈованПретеча, којијекрстиоХристаурециЈордану, живеојеупустињикао испосник. Храниосепустињскимбиљемидивљиммедом. Какојеонзавршиосвојживог? ПоштојеЈованКрститељпрекореоцараИродазаженидбусасвојомснахом, царицаИродијадагајемрзелаинаговорилајецарадаодсечеглавусветомЈовану. Тојеониучинио, погубившиовогнајвећегчовекарођеногоджене, какозањега кажесамСпаситељ, инајвећегпророка. Његовемученичкесмртимисесећамона данУсековањаглавесветогЈованаКрститеља(29. августапостаром, 11. септембра поновомкалендару). Извеликогпоштовањапремастрогомиспосникуимученику ЈовануПретечи, тогаданасвиправославнистрогопосте. Штајерекаосв. ЈованКрститељкадјепрвипутвидеоГосподаХриста? Рекаојепророчкеречи: "Гле, ЈагњеБожјекојеносигрехецелогасвета. "
 13. 13. СветиЈованКрститељјезнаодајеХристосбезгрехаиданемапотребедабуде крштен(погруженуводу), заштогајеипаккрстиоуЈордану? Христосједвострукобезгрешан: икаоБогикаоЧовек, рођенодПречистедевојке. Алиједобровољнохтеодасепонизиидадођенакрштење, каодајегрешан- "да испунисвакуправду", какоСамкажеПретечи. Ибашумоментутогдобровољног понижењајавиласеславаБожја, јавиосеБогнаводамарекеЈордана. КакосејавиоБогнаЈордану? КадјеЈованпогружаваоХристауводерекеЈордана, чуосеснебесагласБогаОца: "ОвојеСинмојљубљени, којијепоМојојвољи". УЈорданујестајалодругоЛице СветеТројице, СинБожји, каоБогочовек, анадСиномБожјимлебдеојеДухСвети уобликусветлосногаголуба. ТојебилоБогојављење. ТусејавнооткриоБогкао Отац, СиниДухСвети, каоСветаТројица. Богсејавиоивасељенупросветио. Богојављењесепразнује6. јануарапостаромкалендару(19. јануарапоновом). На тајданосвећујесеводакојасеносикућиипијерадиздрављаипросвећењадушеи тела. Табогојављенскаводицаникадасенеквари, јеруњојпребивасилаДуха Светога. ЧимејеЂавокушаоХриста? Првокушањејебилохлебом. Христосјепостиочетрдесетданаичетрдесетноћи. Огладнеојевеома. ТадаМуприђекушачирече: "АкосиСинБожији, рецидаови каменовипостанухлебови". АлијеХристоснатоодговориоЂаволу: "Неживи човексамоохлебу, негоодсвакеречикојаизлазиизустаБожијих. " Многизбог земаљскогпролазногхлебапродајудушуСатаниизаборавенавечнихлеб, Реч Божију, којајеХлебживота. Другокушањејебилочудотворством. Ђавојеодвео ХристанаврхјерусалимскогхрамаирекаоМу: "АкосиСинБожији, бациседоле; јерјенаписанодаћеБог"АнгелимасвојимнаредитизаТебе, инарукамаћете носити, дагденезапнешнакаменногомсвојом". АлимуХристосодговори: "Ито јенаписано: НеискушавајГоспода, Богасвога". Трећеискушењејебиловлашћу земаљском. ЂавојеодвеоХристанависокупланинуипоказаоМусвацарства овогасветаирекаоМу: "Даћутисвеово, акопаднешипоклонишмисе". Христос мујеодговорио: "Одлази, Сатано; јерјенаписано: КлањајсеГосподуБогусвомеи Њемујединомеслужи". ИстаоватриискушењастављаСатанапредсвакогчовека исвељудесвихвремена: искушаваихслашћу(уживањем), чудотворствоми влашћу. СамоверниХристуспособнисудаимодолеидамуодговоре: Одлазиод мене, Сатано! ГосподуБогумомесеклањамињемујединомеслужим! ЗаштосеГосподИсусХристосназиваБогочовек? ГосподИсусХристосјестеБогочовекјеримаусебидвеприроде: божанскуодБога ОцаичовечанскуодСвојеМајке, ПресветеДевеМарије. ОнајеБогародилау човечанскомтелу. ПоречимаСветихОтацаЧетвртогвасељенскогсабора(451. г.) божанскаичовечанскаприродасусеуједномиистомХристу, СинуБожјем
 14. 14. Јединородном, сјединиле"несливено, непромениво, неразделиво, неразлучно". ХристосјестогаистовременоБогиЧовек, затосеиназиваБогочовек. КоликојебилоАпостолаикојисупрвибилипозвани? БилоједванаестАпостола. ПрвозванијебиоапостолАндреј, азатимњеговбрат Петар(којисеранијезваоСимон). "Апостол" јегрчкаречизначи- Христов изасланик, проповедникХристаиЊеговебожанскенауке. КојејепрвочудоучиниоХристос? НасвадбиуКаниГалилејскојпретвориојеводуувино. ТопрвочудоХристосје учинионамолбуПресветеБогородицеињиметајанственопризваосвељудена препородипреображај. КаоштосеЊеговомречјуводапретворилаувино, такосе иљуди, силомЊеговогСветогДухаивером, могупроменитиодстарихунове, од смртнихубесмртне, одогреховљених, уздраведушомителом. Овајдогађајовину читасемладенциманаВенчању. ТимеихЦркваподсећадасуониусветојТајни БракапризванинановиживотуХристуИсусу; дасупризванида"воду" свог пролазногживотапретворе, веромиљубављу, у"вино" вечногживота, тј. да претворебракодпролазневезеуСветуТајнуБожију. Затонемаправогбракабез венчањауЦркви. ШтајеучиниоХристоссатрговцимаухраму? Бичемјеистераотрговцеизхрама, јерјехрамБожијидоммолитве, анетрговине. ТимејепоказаодасесаверомисаБогомнеможеинесметрговати. ШтајеХристосрекаожениСамарјанкиомолитви? ЈеврејииСамарјани(мешанинарододЈеврејаистароседелацамногобожаца) веровалисудајеместозамолитвусамохрамуЈерусалиму, односноуСамарији. ХристоскаоБогунапредјезнаодаћесеЊеговаЦрквапроширитинасвенароде света. ЗатојерекаоСамарјанкинаЈаковљевомкладенцу: "Доћићевреме, ивећје настало, кадаћесеправибогомољцимолитиБогудухомиистином, јерОтацхоће таквихбогомољаца. Богједух; икојимусемоле, духомиистиномтребадасе моле. " КакојеХристосисцелиоцаревогчиновника? Христосмујерекао: "Иди, синјетвојздрав". КакојеХристосисцелиогубавога? НeизлечивигубавацвероваоједагаХристосможеизлечитииузвикнуоје: "Господе, акохоћеш, очистиме". Христосмујеодговорио: "Хоћу, очистисе!" И губавацјепостаоздрав. Значи, Богочекујеверуодчовека, дабимупомогао. Ко
 15. 15. верујебићеспасен. Свештонијеодвере, грехје. Верајенеуништиваснагау човеку. ОномекојиистинскиверујеуХристаиЊеговучудотворнуиисцелитељску моћ, свејемогуће. ТојеосновнапорукаХристовауНовомзавету. Коимавере макарколикозрногорушично, устањуједапремештачитавепланиненевољаи патњи, дасеослободиодсвакогзла, болестиибеде. ТаистинаНовогзаветаје потврђенабезбројпутауисторији, исвакодневносепотврђуједоданаданашњега. КакосуХристапримилиуЊеговомродномградуНазарету? ПримилисуГаиспочеткалепо, аликадимјерекаоистинуразљутилисусенањега ихтелидаГабацеупровалију. ОнинисуималивереуЊегакаоСинаБожјег, а душебезвересумртведуше, неспособнедавидеистинуБожју, уХристуљудима откривену. КакојеХристосисцелиоузетога? Онјерекаоузетоме(парализованом): "Опраштајутисегреховитвоји". Ина многимдругимпримеримауНовомзаветуГосподјепоказаоиоткриодајегреху човекуузрокителеснихидушевнихболести. Штозначи: немачовекуправог исцељењаиоздрављењабезисцељењаодгреха, бездубокевереипокајања. ШтајеказаоХристососуботи? СуботајеуСтаромзаветубиладанодмора: почетвртојзаповестиБожјој- Тоје данпосвећенГосподуБогу. ТојебиоданучествовањаурадостиБожијегстварања иданпокојаодшестодневногтруда. КаоисвеосталоуСтаромзавету, исуботаје билаприпремазапуноћуНовогзавета, зарадостновогБожијегстварања- ХристовогРођењаиВаскрсења. СуботајестворенарадиновогЧовека, васкрслог, и радиновогданаодмора, ДанаГосподњег, данаХристовогваскрсења- недеље. Христосјебиогосподариодсуботе, каоБогочовек, затојеОниусуботуделао делоспасењаичудесноисцељивао. Фарисејима, којисузбогтогахулилинаЊегаи билиокамењеногсрца, каоиданашњисуботари, Онјерекао: "Нијечовекстворен радисуботе, негосуботарадичовека". ШтасуБлаженства? ХристосјеусвојојБесединаГориизрекаодеветблаженстава. Блаженствасублага ирадоснавестоновомживоту. БеседанаГоријенајузвишенијипрогласу историјиродаљудског. ПатријархЈаковјевидеоуСтаромзаветуЛествицукојом силазеиузлазеАнгели. ЗаповестиБлаженставасутелествицекојимасечовек уздижедоБогаипостаје, каосветитељи, небескичовекиземаљскиангео. Блаженствасупутубожанскосавршенство. Уовихдеветбожанскихврлина, дата сучовекуноваправилаживота, новаправиламишљења, новаправилаосећањаи делања. ТајновиживотуХриступочињесиромаштвомдуха, тј. смирењеми завршавасестрадањемрадиИменаХристоваивечномрадошћуиблаженствому
 16. 16. Рају. Свакомстеченомновомврлиномстичесеиновоблаженствоиновидарод Бога. Деветблаженставагласе: 1. Блаженисусиромашнидухом, јерјењиховоЦарствонебеско. 2. Блаженисутужни, јерћесеониутешити. 3. Блаженисукротки, јерћеонинаследитиземљу. 4. Блаженисумилостиви, јерћеонибитипомиловани. 5. Блаженисумилостиви, јерћеонибитипомиловани. 6. Блаженисучистисрцем, јерћеониБогавидети. 7. Блаженисумиротворци, јерћесеонисиновиБожијиназвати. 8. Блаженисупрогнаниправдеради, јерјењиховоЦарствонебеско. 9. Блаженистекадвас, Менеради, руженпрогонеи, лажући, набедесваким злом. Радујтесеивеселитесе, јерјенаградавашавеликананебесима; јерсу такопрогонилипророкекојисубилипревас." КомејеГосподХристосрекао: "Вистесоземљи... Вистесветлостсвету"? Христосјеоверечиупутиосвојимпрвимученицима, Апостолима, апослењихи прекоњихисвимхришћанимасвихвремена. Којесудвенајвећезаповести? ХристосјесажеосвезаповестиСтарогзаветаудвенајвећезаповести: 1. ЉубиГосподаБогасвогасвимсрцемсвојимисвомдушомсвојомисвим умомсвојимисвомснагомсвојом. 2. Љубиближњегасвогакаосамогасебе. НовизаветјесавршенијиодСтарогаупоимањуљубавиипремаБогуипрема ближњем. Тонијеникакочудо, јерсеуНовомзаветуиБогсавршенијеоткрио, и савршенијегчовекапоказаоистворио. БогсејавиокаоЉубав: ОтациСиниДух Свети. ПоставшиБогочовек, СинБожијијепоказаоиоткриодајеичовекстворен дабуденештосавршенијеодчовека- богочовек. Азапоимањеистварањетогаје неопходнадубљаиширавераибескрајнијаљубав.
 17. 17. НовизаветјесавршенијиодСтарога, јерсуЈеврејизаближњегасвогасматрали самосународникеЈеврејеиобраћенике. ВернициНовогзаветазаближњесвоје сматрајусвељудебезобзиранањиховубојукоже, веруилинародност. НовизаветјесавршенијиодСтарогазаветанесамопошириниљубавипрема свимаљудиманегоипојачиниљубави: Хришћанинволисвогаближњеганесамо каосамогасебенегоивишеодсебесамога. ОнволиближњегакаоштојеИсус Христосволеонас, аХристосјежртвоваоСамогаСеберадинасизанашеспасење. Господјерекаоученицимасвојимнесамодаволесвојеближњекаосамесебенего даихволе, каоштојеОнзаволеонас(ЕванђељепоЈовану, глава13, стих34). ГосподХристосје, дакле, волеонасвишенегоСамогаСебе. Онјерадинас понизиоСебедосмртинакрсту. Тубожанскинесебичну, саможртвенуљубав ГосподаХристамизнамопотоме"штојеОнзанасдушусвојуположио". Због тога, поЊеговојзаповести, имисмо"дужниполагатидушусвојузабраћу" (Прва посланицаЈованова, глава3, стих16). Текјетоправасавршенаљубав: љубавкоја нетражисвоје. Христоскаочудотворац? ЈединоБогчиничудеса. ХристосјеБогуљудскомтелу, затојесасвимприроднода Опчиничудеса: Онјеистераођаволаиздушебесомучнога, даовидслепорођеном човеку, васкрсаоизмртвихЈаировукћер, пасинајединцаНаинскеудовице, ана ЛазаревусуботуподигаоизмртвихсвогапријатељаЛазаракојијевећчетиридана лежаомртавугробу. ХристоскаоБогочовекјенадзаконимаприроде, јерОнјеТворацприроде. Кадје Онзаповедиоветрудапрестане- буранаморусеодмахутишала. Господидепо таласимамораинетоне. Онсапетхлебоваможечудомумножавањаданахрани десетхиљадаљуди. ШтазначеречиХристове: "ОтацјеуМениијауЊему... ЈаиОтацмисмо једно"? ТозначидасуБогОтациХристосистебожанскесуштинеиистевечнеенергије; и дасуонисаДухомСветимједанБог. ШтазначеречиХристове: "Лакшејекамилипроћикрозигленеушинего богаташуућиуЦарствонебеско"? Тозначидајебогатомчовекутешкосавладатисвојусебичност, асебичниљудине могуућиуЦарствонебеско. Богаташнијесамоонајкојиимаматеријално богатство, негоионајкојијестекаознањеигордисењиме. Таквомјејоштеже стећисмирењеиослободитисегордости, тј. постати"сиромашандухом". Алии једанидругибогаташмогубитиспасени: првиаконесебичноделимилостињу сиротима, адругиакосеодрекнезнањакојенадимаипригрлисмиренумудрост СвемудрогаХриста.
 18. 18. ШтајерекаоХристосоплаћањупорезацаруилидржави? Христосјерекао: "ПодајтеБогубожијеацаруцарево". Тозначидатребададамо Богуцелосвојебиће, душуитело, ацару(властима), дадајемоновац(поштоје новацковансаликомцаревим) идужнопоштовање. Новацприпададржави, затои плаћамопорездржави, душаителоприпадајуБогу, јерсустворениполикуи подобијуБожијем. Затосетребаувек, поречимаАпостола, "већмапокоравати Богунегољудима" (ДелаАпостолска, глава4, стих20). КоједочекаоСпаситељауЈерусалимунаЦвети? СавнародјесаодушевљењемклицаоХристу, јерсучуликакојеваскрсаоиз мртвихЛазараизВитаније. ИдецасуклицалаХристуимахалаМупалмовим гранчицама(миСрби, поштонемамопалме, натајдандочекујемоХристаса гранчицамаврбе. ЗатосетајпразниккоднасзовеВрбица. ВрбицаиЦветипадају накрајУскршњегпоста, недељуданапреУскрса). КадајебилаТајнавечера? ХристосјенаВеликичетвртаксабраосвојеАпостолеуједнусобууЈерусалимуи туобавиоТајнувечеру. НањојјеГосподучинионајвећечудо: претвориојехлебу својеТело, авиноусвојуКрв. ОндајеОнпричестиосвесвојеАпостоле. Алиу једногодњихсреброљупца, званогЈудаИскариотски, ушаојеђавоионјеизишао ииздаоХристазатридесетсребреника. ШтајеХристосрекаонаТајнојвечерикадјеблагословиохлеб? ХристосјерекаосвојимАпостолима(ихришћанимасвихвремена); "Узмите, једите, овојеТеломојекојеселомизавас, радиопроштењагрехова". ШтајеХристосрекаонаТајнојвечерикадјеблагословиоЧашувина? Рекаоје: "Пијтеизњесви; овојеКрвмојаНовогазаветакојаселијезавас, иза многе, радиопроштењагрехова". КакосезовеСветатајнакојујеХристосустановионаТајнојвечери? ЗовесеСветатајнаПричешћаилиЕвхаристија. Онајебилаиосталасредиштеи срцесвихТајниБожијихуЦркви. НемахришћанскогживотабезСв. Причешћа ТеломиКрвљуХристаГоспода. ОникојиседостојнохранеТеломиКрвљу Христовомосигуравајусебибесмртностиживотвечни. КрозсветоПричешћеми сталнообнављамосвојсавезсаГосподомХристомикаопојединциикао"Народ Божији". СветаЛитургијанакојојсепричешћујемо, продужетакјеовепрвеТајне вечере. ЗаСв. Причешћехришћанисеприпремајупостомдушеитела, исповешћу исвесрднимпокајањем, молећисеувекприсутномХристудаих"учини
 19. 19. заједничаримаЊеговеТајнеВечере." ИобећавајућидаМунећедати"издајнички целивкаоЈуда." ШтајерекаоХристосАпостолимауГетсиманскомвртууочиВеликогпетка? ПоштосуАпостолибилипоспани, Христосимјерекао: "МолишесеБогудане паднетеунапаст, јерједухкрепак, алијетелослабо". ШтајеХристосрекаоЈудииздајнику, послеиздајничкогцелива? Рекаомује: "ЗарпољупцемиздајешСинаЧовечијега"? КакојеумроЈудаиздајник? Јудасеобесио. СхватившидајеиздаоПраведника, уместодасепокаје, онјепаоу очајање. КоликопутасеПетародрекаоХриста? Утокуједненоћи, ПетарсеодрекаоХристатрипута, алисепослепокајаоигорко заплакао. ЗатогајеГосподпослеВаскрсењатрипутапитао: "СимонеЈонин, волиш лиме?" ипоштојеовајпотврдиосвојуљубав, повратиомујеапостолско достојанство. КојесупоследњеречиРаспетогаХристанаКрсту? ПоследњеречиХристовенаКрстубилесуречиљубавииопроштајачакионима којисугаразапели: "Боже, опростиимјернезнајуштачине... Оче, урукеТвоје предајемдухмој!" КојепомогаоХристуданосиКрстдоГолготе? ТојебиоСимонКиринејски. КојескинуоХристовомртвотелосаКрста? ЊеговотелосускинуласаКрстаЊеговадватајнаученика: ЈосифизАриматејеи Никодим, кнезјеврејски. ШтаседесилокадајеХристосиздахнуонаКрсту? КадајеГосподиспустиодухсвој, завесаухрамусепоцепаланадвоје; земљасе затресла, сунцепомрачило; отворилисусегробовииоживелисунекимртвииз околинеЈерусалима. ТозначидајеисамаХристовасмртималаантисмртнои васкрситељнодејствоидајеХристоснаВеликипетаксвојомсмрћупобедиосмрт. АХристовадушасишлајетадауАд, местогдејеСатанадржаоумракудуше
 20. 20. упокојенеодАдамаиЕведосветогЈованаКрститеља. Христосјепроповедаотим душамарадоснувестспасењаразбиооковеПаклаиизбавиопрародитељеАдамаи ЕвуисвеупокојенељудскедушекојесугапримилекаосвогаГосподаи Спаситеља. СилаЊеговогВаскрсењапотреслајеАд, земљуинебеса. ЗатојеУскрс најрадоснијипразник. Тадасепоздрављамо: "Христосвоскресе"? и отпоздрављамо: "Ваистинувоскресе!" КојепрвисазнаодајеХристосваскрсаоизмртвих? ОдБожијихстворењапрвисувиделиХристововаскрсењеАнгелиБожији. Један светлосниАнгеоодвалиојекаменодгробаипоказаоженамаМироносицамадаје Христосвећваскрсаоиуказаоимнапразангроб. ЗатимјеМаријаМагдалина виделаВаскрслогГоспода. ПоцрквеномусменомПредањуХристоссе, уствари, послеВаскрсењајавионајпреБогородици, дањуобрадујекаоМајку, којаје највишестрадалагледајућисвограспетогСинанаКрсту. СветиЕвангелистито намернонисузаписали, данебинекорекаокакојеПресветаДевауматеринској тузиизмислилаВаскрсењесвогаСина. ПослеВаскрсења, одУскрсадоВазнесења, коликосепутајавиоГосподсвојим ученицима? ГосподсејављаопоВаскрсењуједанаестпута. Посебнојезначајнојављање неверномАпостолуТоми, којијепосумњаоуЊегововаскрсење, пакадГаје опипаоиметнуопрстеуранеЊегове, ускликнуоје: "ГосподмојиБогмој!" А Господмујенаторекао: "Затоштосивидео, повероваоси! Блаженићебитиони којиневидешеаповероваше". ТоминапровераХристовогваскрсењајеопомена свимасумњалицамадокрајавекаисветадајеХристосзаиставаскрсао. ШтајерекаоХристосАпостолимаучетрдесетиданпослеВаскрса, пренего штосеузнеонанебеса? НадансвогаВазнесења(тајдансекоднасзовеСпасовдан) Христосјерекао Апостолима: "Мениједанасвавластнанебуиназемљи. Затоидитеиучишесве народе, крстећиихуимеОцаиСинаиСветогаДуха, поучавајућиихдадржесве штосамвамзаповедио. Иево, јасамсвамаусведанедосвршеткасвета. " СвојимКрштењемурециЈордануиовомпоследњомзаповешћу, Господје установиосветуТајнуКрштења, којасезовеиТајнаПросвећења, акрозкојусе постајечланЦркве, безкојенемаспасења. УЕванђељујезаКрштењеупотребљена реч"ваптизма", штозначи- "погружавање". ОнајкојисекрштавауимеОцаиСина иСветогаДуха, погружавасецеотрипутауводи; узнакумирањастарогчовека, греховног, распадљивог, којиживипопохотамателаиутаминезнања; ирађања новог, обнављаногполикуОногакојигајествориоипросвећиваногпросвећењем разумаипобожности, усељавањемуњегаДухаСветога. ПогружаванисаХристом умиредабисаХристомваскрсао. ПриступајућитајниКрштења(Погружења) са искреномверомипокајањем, новокрштенисеослобађапрародитељскоггреха,
 21. 21. којимјезатрованаираслабљенаљудскаприрода, чистисесиломБожјомиод својихличнихгрехова; облачисеуХристаипостајеспособанзастицање божанскогсавршенстваивечитогживота. КрштењемсеулазиуЦркву, свети Богочовечанскиорганизам, комејеГлаваХристос. Кадседетекрштава, његови родитељиикумисповедајуверуиобећавајупредБогомисветомЦрквом Његовом, даћегаваспитатиуверииупутитиухришћанскиживот; акосекрштава одраслаособа, обавезнајеонасамадасе, узпомоћсвештеникаидругиххришћана, упознасатајнамаВере, дасеискренопокајезасвојдотадањиживотитекондада приступисветомкрштењу. Аколитаконеуради, водаћегапримити, алисеДух Божијинећеуселитиуњега. Штозначи: идаљећеостатиробдухалажи, духа идолопослужења, духалакомостиисвакенечистоте. ПравоКрштењејеостварено крозпотпунопогружење; телауводу, адушеутајнуновогбесмртногживотау ХристуИсусуГосподунашем, силомДухаСветога. ЗатогајеГосподиназвао "крштењемводомиДухом". ГрехјевршитиКрштењесамокропљењеми крштаватионекојисенисуистинскиприпремиливеромипокајањем. ШтаседогодилонаПедесетницу(Тројичиндан, Духовдан)? ПослеВазнесењаХристовог, АпостолисусевратилиуградЈерусалимитусви једнодушнобилисталнонамолитви, заједносапобожнимженамаиМаријом матеромИсусовомиЊеговомбраћом, синовимаправедногЈосифаизпрвогбрака. КадсенавршилопедесетданаодХристовогваскрсења, доксуонибили једнодушноумолитви, изненадајенасталахукасанеба, каодувањесилногветра, ииспунилацеодомгдесуониседели. Изаблисталисуимнадглавамараздељени језицикаоогњени, испустилисенасвакогодњихпојединачно. Такосусеони испунилиДухаСветогаипросвећениЊиме, почелидапроповедајуваскрслоги вазнесеногХриста, наразнимјезицима. ТакосеиспунилообећањеХристово, даих нећеоставитисироте, негоћеимпослатиДухаУтешитеља, којићеихупутитиу свакуистину. ЗатосеовајданзовеиДуховдан. ЗовесеиТројичиндан, јерјетобио врхунацоткривењаСветеТројице, ОцаиСинаиДухаСветога. Дотадасеније јаснозналодајеиДухСвети- Бог, каоОтациСин. ДуховданјеиданпуногрођењаХристовеЦркве. ОдтогаданасуАпостоли, испуњенисиломДухаСветога, кренулипоцеломесветудапроповедајуЕванђеље Христовосвимаљудимаисвимастворењима. ОдтадајеиживотЦркве- непрестанаПедесетница, тј. изливањеДухаСветоганасвастворења. Одтадаи свакихришћаниндоживљавасвојуПедесетницукрозсветуТајнуМиропомазања. НовокрштенипримакрозпомазањеСветимМирисомблагодатнедарове: прима "ПечатдараДухаСветога", каоисветиАпостолинаДуховдан. Самооникојису секрстилиимиропомазалимогупримитиСветоПричешћеиосталеСветеТајне; самотаквимогуживетиистинскимдуховнимживотомидостићимерураста висинеХристове. КојеописаоХристовземаљскиживот? ОписалисугачетириЕвангелиста: Матеј, Марко, ЛукаиЈован.
 22. 22. Црквауисторији ШтајеЦркваикојасуњенасвојства? ЦрквајесвеобухватнаТајнасветаиживота. Поречимасв. ГригоријаНисијског, већјестварањесветабиотајанственипочетакстварањаЦркве; дејствоми присуствомуњемувечногСлова(Смисла) Божијег. Тодејствоиприсуствојошје израженијеунастанкучовекакаословесног(смисаоног) бића, силомДухаБожијег; такођеусталномБожанскомПромислуочовекуисвету, нарочитооИзабраном народуБожијем. Кадајепакдошлапунотавремена, послаБогтовечноСлово своје, СинасвогаЈединородног, дапрекоЊегаиуЊемуподарисветуичовеку спасење, савршенствоиПунотуживота. Његовимоваплоћењемицелокупним богочовечанскимделомконачнојеобликованаиутемељенаЦркваБожија. Онаје његовоТелоаонњенавечнаГлава. ИкаоштојеСветаТројицаједанБог, иједанје ИсусХристосСпаситељнаш, такојеиЦркваБожјаједна, света, саборнаи апостолска. СветвариисвабићапризванисудауђуутуједнуЦркву, дањомеиу њојистински"узрастамоуОногакојијеГлава- Христос" (Еф. 4,15). КакопочињеисторијаНовозаветнеЦркве? ИсторијаЦрквеБожијепочињепроповедањемистрадањемАпостола. Њенепрве светестраницесуописанеу"ДелимаАпостолским" (написаоихјесвети ЕвангелистЛука, којијебиоипрвииконописац- насликаојеиконуМајкеБожије саБогодететомИсусом). УДелимаАпостолскимјеописаноимучеништвоза ХристаСв. АрхиђаконаСтефанаиАпостолаЈакова, БратаЈованаБогослова. Од тадападоданасидокрајавекаисвета, мученичкакрвјебилаиосталасемеза новехришћане. ЗапочетасиласкомДухаСветогаиделимаАпостола, историја ЦрквесенастављазабележенаубезбројнимжитијамаоподвизимаСветихи Мученикакрозвекове. ИсторијаЦрквеиЕванђељеХристовосеиданаспишу, и писаћесенепрекиднодокрајасветаивека. Алинеперомимастилом, него дејствомДухаСветога, којиобједињававером, подвизимаисаможртвовањем препорођенеипросвећенедуше. Поред"ДелаАпостолских", гдесујошописанипроповед, делаиучењеСветих Апостола, каоиоснивањепрвиххришћанскихОпштина? ОсвемутоменамсведочеПосланицеСветихАпостола, особиточетрнаест посланицаАпостолаПавла; онјепрвобиогонитељхришћана, апоштомусе ХристосГосподјавионапутузаДамаск- једаноднајвећихблаговесникаистине Христовесвихвремена. ДивнеПосланицесунамоставилииАпостолПетар(две), АпостолЈован(триПосланицеиОткривењеЈованово) иАпостолиЈудаиЈаков. СветеПосланицесуорганскидеоНовогзаветаипродужењечетириЕванђеља, у којимајеописанживотГосподаХриста.
 23. 23. КојепродужиопроповедиделоСветихАпостолаусвету? Продужилисуњиховинаследници: Епископи, презвитери(свештеници) иђакони. ГдегодсуоснивалиновецрквенеЗаједнице, АпостолисурукополагалиЕпископе засвојенаследнике, аовидоцнијезапомоћникесебипрезвитереиђаконе. Тоје црквенајерархија. ОнаводипореклоодсамогаГосподаХристаиодСветогаДуха којијесишаонаАпостоле. Апостолисупредалисвојимнаследницимаоноштосу примилиодГоспода: истуверу, истоКрштење, истеСветеТајне, истиживотпо Богу. Њиховинаследницисутопредаваликрозполагањеруку(крозСветуТајну Свештенства) својимнаследницима, аовиопетсвојим, итакосекрозто непрекиднонаслеђе, апостолскопрејемствопродужавадоданас, ипродужаваће седосвршеткавека. Свештенствопроповеда, чуваправославнуверуивршиСвете Тајне; безњеганеможебитиЦркве, јербезњегаЦркванебимоглаобављатисвоју спасоноснуслужбу. АпостолскопроповедањеХристаињиховосветоделопродужујуисвихришћани. СвихришћанисупозванидабудуапостолиХристови, дабудусоисветлостсвету; дабудусведоциХристови- речју, делима, аакозатребаимученичкомкрвљу. Јер НародБожијијечуварвереправославнеакобивисокајерархијазатајила. Изборипосвећењеуправославнујерархијуидеодозго, санеба. ЛичноХристосје изабраодванаестАпостола. Онису, касније, изабиралипрвеепископе, а епископскисаборисуизабралиновеепископе. Уствари, ХристосДухомСветими даљепозивауапостолскуслужбуСвојеизабранике- прекоАрхијерејскихсабора. Значи, ПравославнаЦрквајеЈединоначалијеСветеТројице, БожијеЦарствона Земљи. Алинапоменимоодмахјошово: нашЦариБог, ИсусХристос, биојена Земљирадник, дрводеља. Онједошаосанебаданасослободиодсвихкомплекса: најужаснијегкомплексастрахаодсмрти, Својимваскрсењем, каоинајсмешнијег комплексашколскихдиплома, Својимуказивањемљубавипремасвима, јерсваки човекјенезаменљивуникат, безобзиранастепенобразовањаилинеобразовања. СупротноодЦрквеправославне, изборудемократијамаидеодоздо, одвећине гласача. Масабирасвогделегатаиуздижегауфотељупарламентаилиувладу. ШтајеСветаТајнаПокајања(Исповести)? Свештеницисудобилиидардалечеверникекојиболујуодгрижесавестиикајусе предБогомипредАнгелима. Покајањејесветатајнаукојојхришћанинисповеда својегреховепредсвештеником, ипрекоњегадобијаневидивиопроштајгрехова одсамогаГосподаИсусаХриста, одсамеЦркве, јерјесвакигрех- грехпротив Бога, противЦркве, противљудиисвихстворења. Безисповестинемаправог покајања, абезпокајањанемаспасења. ТајнуПокајањајеустановиоГосподпосле Васкрсења, кадјерекаоученицима: "ПримитеДухаСветога. Којимаотпустите грехе, отпустићеимсе; икојимазадржите, задржаћесе". Тусеопраштајугреси учињенипослеКрштења.
 24. 24. ГосподједаосвојимУченицимаињиховимнаследницимаблагодатопраштањаи исцељивањадушевнихителеснихнемоћииуСветојТајниЈелеосвећења (Свештањамасла). ЈошсуАпостоли, позаповестиХристовој, "мазалиуљем болесникеиисцељивалиих". ТакорадиЦркваидоданас: свештеницичитају молитвеиодломкеизНовогзавета, благосиљајууљеињимепомазујуседампута болесникауимеГосподње, иГосподгаисцељујеоддушевненемоћи- греха, аиод телеснеболести, померивереиусрдностимолитве. ДалијеГосподпредаопрекоАпостоласвојојЦрквијошнекеСветеТајне? ОбичнокажемодауЦрквиимаседамСветихТајни, јербројседамозначава савршенство. Међутим, уЦрквисубезбројнесвететајне; свејеуњојСветаТајна, цеоњенблагодатнибогочовечанскиживот. ИосвећењеводицејеСветаТајна, и монашењеиосвећењехрамаилииконе; иосвећењедомова, ибунараиосвећење свакествари. ИсвакамолитвајеСветаТајнајерњомесилазинанасинанаше даровеинастворењаистаБожјаСила, истаблагодатДухаСветога. Сваки, и нечујни, призивДухаСветогаисусретсаЊим, прерастаипретварасеуСвету ТајнуопштењасаХристом, којијенеописиваинеизрециваСветајнаживотаи свемира. ШтајеСветоПредање? АпостолинисусвезаписалиштојеГосподговорио. Јер, поречимавољеног ХристовогученикаЕвангелистаЈована, кадбисесвезаписалоштојеИсусучинио, ниуцеосветнебимоглестатинаписанекњиге. МногествариитајнеАпостолису усменопредалиисачували, атосекаоСветоПредањепреносилоусменоса поколењанапоколење. Такојенапримерсачуванобичајокретањапремаистокуза времемолитве, знаккрста, поштовањаиконаисл. Светописмојезаписано, аСвето ПредањенезаписаноСветоОткривење. СветоПредањејеприсуствоДухаСветога усвимапоколењимаправославних, докрајасветаивека, безобзиранањиховброј; онојеплодтајанственесарадњеДухаСветогасадухоноснимљудима. Тоживои животворноСветоПредање, којесобомобухватаиписануБожјуречинезаписано искуствосветихљуди, особитојепосведоченоуделимаСветихОтаца. Цркве, црквенимканонскимПравилима, одлукамаВасељенскихсабораињима потврђених, помеснихсабораЦркве. Косубилипрвигонитељихришћана? ТосубилијеврејскипрвосвештенициикнезовикојинисуповеровалиуХристакао БогаиГосподаиобећаногСпаситеља. Ускоросухришћанепочелидагонеи многобошциначелусаримскимцаревима. Римскицаревисузахтевалиод хришћанадасеклањајумногимбоговима, аињимасамимкаобожанствима. ХришћанисенисухтеликлањатиникомедругомесемХристу, јединомистинитом Богу. Затосуонибилибацанипредзвери, мучени, разапињани- иубијани. То страшногоњењехришћанатрајалојесведосв. цараКонстантинакојије Миланскимедиктомпрогласиослободухришћанскевере(313 г.). Тадапочиње
 25. 25. новихиљадугодишњипериодживотаЦрквеХристове. ИмеХристовосепроповеда инаИстокуинаЗападуинаСеверуинаЈугу. Многинародисуутомпериоду примилихришћанскуверу. Цркваје, ипоредунутрашњихиспољашњихтешкоћа, којеникаднисупрестајале, уродиладивнимплодовимаиобогатилаЦарство небескобезбројнимсветитељима, подвижницима, мученицима, дивним књижевнимделима, величанственимхрамовима, иконамаифрескама. ШтасуВасељенскисабори? ТосускуповиСветихОтацаиученихбогословаизцелогахришћанскогсвета, на којимасерасправљалооосновнимпитањимавереицрквеногживота. СветиОци, епископиЦркве, натимСаборимасубранилиправославнуверуодјеретичких заблудаилажнихучења. КадјепресталоспољашњегоњењеЦркве, ондасусе појавилиунутрашњинепријатељивере, лажниучитељи(званијеретици), којису покушавалидаразореједину, свету, саборнуиапостолскуЦрквуипунотуистинеу њој. ЦрквајетаквенаВасељенскимсаборимаосудила. Поредтихсвеопштих СаборабилојеиПомеснихсабора. ЊихсусазивалепојединепомеснеЦркве. ОдлукемногиходтихСаборакаснијесупризнатенаВасељенскимсаборимакао општеважећезацелуЦркву. Васељенскисаборисубилииосталинајвишавласту Православнојцркви. КојијепрвиСаборуисторијиЦркве? ПрвиСаборјесазванјошуапостолсковремеусветомградуЈерусалиму(51. г.). Он сезовеАпостолскисабор. Натомсабору, надахнутиДухомСветим, Апостолису донелиодлукудаобрезањенијеобавезнозаонекојиизмногобоштвадолазедасе крсте. Одњихсетражидасечувајусамоодидолскихжртава, одблуда, данеједу месоудављенихживотињаиживотињскукрв. ОдлукаАпостолскогсаборапочиње речима: "ИзволисеДухуСветомеинама... " ТозначидајеЦркванепогрешива самоондакадајевернаДухуСветомеикадасаборнодоносисвојеодлуке. КоликојебилоВасељенскихсабораикојесуодлукедонели? БилојеседамВасељенскихсабора, аПомеснихмноговише, итодонајновијих времена(одлукенекиходПомеснихсабора, иранијихиновијих, имајувасељенски значај, самимтимштоихјецелаПравославнацркваприхватилакаосвоје). На ПрвомиДругомвасељенскомсабору, сазванимуНикеји(325) иЦариграду(381), СветиОцисуборећисепротивАријаидухобораца, саставилисажетоИсповедање вере, званоСимволвере, којииданасчитамоипевамонасвакојСв. Литургији. НаТрећемвасељенском. сабору(431. г. уЕфесу) СветиОцисупосведочилидаје ПресветаДеваМаријазаистаБогородица, јерјеБогародилаучовечанскомтелу. Они, заједносасветимАпостолимаисвимаСветима, исповедајуједногиистог Христа, СинаБожијег, Јединородног, одОцарођеногпресвихвекова, аодДуха СветогиПресветеДевеувремену.
 26. 26. НаЧетвртом(451), Петом(553) иШестомвасељенскомсабору(680) богомудри Оцибранеодмонофизитаимонотелитаипосведочујуистооноштоисви претходниСабори: дајеБогочовек, савршениБогисавршеничовек, удвема природамаисадвевољеиенергије, божанскомичовечанском. Тосевидиу Гетсиманскојграни, гдесеХристоспотресномоли: "Оче, акојемогућедаме мимоиђеЧашаова"... ТуједошладоизразаичовечанскавољауХристу. Јерпо својојвољичовек, природно, нежелидаумре. Седмивасељенскисабор(787) потврђујеистутуистинуоГосподуХристуи Његовомоваплоћењу(учовечењу), алиовогапутакрозодбранупоштовањасветих Икона: првоЊеговеИконе, паондаиосталихикона: Богородице, Ангелаисвих Светих. Иконоборцису, наиме, тврдилидајепоштовањеикона- повратаку идолопоклонство. Међутим, СветиОцисуобјаснилиипоказалидасехришћанине клањајудрветунакомесуиконенасликане. Онипрекоиконеизражавајусвоје поштовањеиљубавпремапрволику, премаономекојенањиманасликан. Иконесу Еванђељеубојама, веронауказаочи. Њимасеосвећујечовековоокоиоткрива ЛепотаБожјеглика. Онесу, итојенајважније, сведочанстводајеБогзаиста постаочовек, дабичовекмогаодасеспасеодђавола, грехаисмртиида, најзад, постанеБогпоблагодати. Поштујућиицеливајућисветеиконемиодајемопреко њихпоштовањеХристуиСветимаукојимаобитаваБог. Таконаиконамами видимоколикоје"ДиванБогусветимасвојим." ИконесузаставаПравославне цркве, знакпрепознавањамеђусвимнеправославнимхришћанимаиверама. Зато оникојинепоштујусветеИконе, показујуданезнајудухСветогписмаида, скривеноилијавно, неверујудајеБогпостаочовек. Ноиконенемогуинесмеју битисликанебилокако: онетребадабудусликанеудухуЕванђељаисагласно многовековномискуствусветихиконописацаправославнеЦркве(потврђеноми разрађеномуправославнојВизантији, уСрбијиНемањића, управославнојРусијии другде.). ДалијебилојошВасељенскихсабора? Многиприхватају, инебезразлога, каоВасељенскииСабородржануЦариграду завремесв. Фотија, патријархацариградског(867. г.) накомејеосуђенозападно лажноучење, унесеноиуСимволвередаСветиДухисходиодОца"иодСина" (Филиокве). Тајдодатак, доцније, постаојеједанодглавнихразлогадасе Римокатоличкацркваодвојилаодједине, свете, саборнеиапостолскеЦркве православне. ВасељенскогкарактерасуиодлукеисихастичкогСабораодржаногтакођеу Цариграду(1351. г.). НатомСаборујеузетоузаштитубогонадахнутоучењеЦркве овечнојТаворскојсветлости, тј. овечнимбожанскименергијама, којимаје ТројичинБогстварноприсутануисторијисветаичовека. Штитећиправуверуод јеретикаварламита, исведочећиистинитостразликеизмеђубожанскесуштинеи божанскеенергије, ОциовогСабора, начелусасв. ГригоријемПаламом, бранили суцелоОткривењеивековноблагодатноискуствоЦрквекаоимогућностстварног општењаизмеђуБогаичовека. Крозтосубранилијединунадузачовекаи

×