Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Pravilnik o članarinama

Advertisement

More Related Content

Advertisement

Pravilnik o članarinama

  1. 1. На основу члана 8, став 3, тачка 3 Статута удружења Асоцијација Индустрије Видео Игара Србијe, Скупштина је дана 01.07.2020. на седници једногласно донела следећи: ПРАВИЛНИК О ВИСИНИ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПЛАЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ Члан 1. Предмет Овим правилником утврђују се висина, начин и рокови плаћања чланарине (у даљем тексту: чланарина) Асоцијације индустрије видео игара Србије (у даљем тексту Асоцијација) за пуноправне чланове Удружења. Члан 2. Висина чланарине Годишња чланарина Асоцијације за различите пакете износи: Start пакет - 240 евра Pro пакет - 1.200 евра Premium пакет - 3.600 евра Service пакет - 960 евра Чланарина се уплаћује у динарској противвредности по средњем НБС курсу на дан уплате. Члан 3. Начин плаћања чланарине Чланарина из Члана 2. може се по избору члана уплатити једнократно за целу календарску годину, два пута на шест месеци или квартално. Чланови су дужни да у пријавној форми за чланство у Асоцијацији обавесте Извршну канцеларију Асоцијације о начину плаћања чланарине. Члан 4. Рок за плаћање чланарине Чланови који се определе за једнократну уплату чланарине дужни су да изврше уплату целокупне чланарине најкасније 15 дана након потписивања Споразума о чланству. Чланови који се определе за уплату чланарине два пута на шест месеци дужни су да изврше уплату прве половине чланарине најкасније 15. дана након
  2. 2. потписивања Споразума о чланству, а другу половину чланарине најкасније до истека шест месеци од дана потписивања Споразума. Чланови који се определе за кварталну уплату чланарине дужни су да изврше уплату прве четвртине чланарине најкасније 15. дана након потписивања Споразума о чланству, а преостале четвртине најкасније до истека три, шест и девет месеци од дана потписивања Споразума. Члан 5. Завршне одредбе Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. У Београду, 01.07.2020. Председавајући Никола Чавић

×