Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Juist gebruik van antibiotica en spiegelinformatie: uitkomsten van het pilotonderzoek antibioticagebruik in verpleeghuizen

97 views

Published on

Bekijk de presentatie.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Juist gebruik van antibiotica en spiegelinformatie: uitkomsten van het pilotonderzoek antibioticagebruik in verpleeghuizen

 1. 1. Disclosure slide 19 november 2018 ‘Congres Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’ 1 (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Pilotstudies zijn mogelijk gemaakt door het RIVM en AMC – locatie Vu
 2. 2. “Juist gebruik Antibiotica” Juist gebruik van antibiotica en spiegelinformatie: uitkomsten van het pilotonderzoek antibioticagebruik in verpleeghuizen Berend Buys Ballot & Romy Smith
 3. 3. Programma ● Inzicht in ABR en de pilots Surveillance & Stewardship ● Eerste resultaten en vervolgstappen ● Vier vragen waar we bij stilstaan: – Wat is juist gebruik? – Hoe bepaal je juist gebruik? – Wat leren we uit de praktijk? – Hoe brengen we dit thema verder na afronding van het project?
 4. 4. Wie zit er in de zaal?
 5. 5. De gevaarlijke ‘superbacterie’ is veel in het nieuws…. Maar wat weet u van ABR? Een korte quiz!
 6. 6. Infectiegerelateerde ziektelast in Europa 2015 A Cassini et al, Lancet 2018
 7. 7. Maar wat is dan juist gebruik?
 8. 8. voorbeeld
 9. 9. Waarom een pilot om voorschrijfgedrag van AB te meten en toetsen met de geldende richtlijnen? ● Goed gebruik AB bevorderen – Onjuist gebruik AB laten afnemen ● Beheersmaatregel tegen de resistentieontwikkeling ● Kosteneffectiviteit van de behandeling te verbeteren ● Het is een middel om interpretatie van richtlijnen en standaarden m.b.t. juist antibioticagebruik te observeren, analyseren en optimaliseren
 10. 10. Doelstelling pilot: het monitoren en bevorderen van “juist gebruik” Stewardship antibiotics: ● Leer- en verbetercyclus ‘juist gebruik antibiotica’ onder zorgprofessionals in huisartspraktijken, ziekenhuizen en verpleeghuizen ● Spiegelinformatie over antibiotica gebruik van patiënten in de eigen zorgorganisatie ten opzichte van actuele richtlijnen en (landelijke) benchmark Surveillance antibioticagebruik: ● Landelijk in kaart brengen van antibiotica gebruik per indicatie (deze pilot richt zich op in eerste instantie op de indicaties Luchtweg Infectie en Urineweg Infectie) ● Inzicht te genereren in (regionale) trends in gebruik van antibiotica afgezet tegen de geldende richtlijnen voor antibiotica gebruik Stewardship Surveillance
 11. 11. Hoe is “juist gebruik” in deze pilot geformuleerd? Het bepalen van juist gebruik is van vele factoren afhankelijk en niet in één parameter te vangen. In dit project wordt ervoor gekozen het antibiotica gebruik per diagnose, op basis van prescriptie-gegevens, te vergelijken met: 1. Richtlijnen antibiotica gebruik Landelijke richtlijnen voor het juist gebruik van antibiotica worden periodiek geëvalueerd en indien nodig herzien. In het dit project worden de meest recente richtlijnen gebruikt voor het vergelijken van antibiotica prescripties per zorgorganisatie bij de betreffende diagnose/indicatie. 2. Benchmark gegevens De prescriptiegegevens van zorginstellingen worden afgezet ten opzichte van de landelijke trend en ten opzichte van vergelijkbare instellingen (met diverse correcties voor case mix).
 12. 12. Delphi studie of nwe richtlijn beslisboom invoegen format | Date_Text Primaire klacht: Acuut hoesten* Start AB Ernstig zieke patiënt** Matig zieke patiënt** Nieuwe, eenzijdige auscultatoire afwijkingen: JA Nieuwe, eenzijdige auscultatoire afwijkingen: NEE Luchtweggerelateerde verschijnselen: tachypnoe, dyspnoe Systemische verschijnselen: koorts, tachycardie, hypotensie, delier Nieuwe, eenzijdige auscultatoire afwijkingen: JA Geen LLWI, andere diagnose Expectatief, actief vervolgen, z.n. revisie (+) Start AB, overweeg ook andere diagnose (+) Nieuwe, eenzijdige auscultatoire afwijkingen: NEE CRP >60 CRP <20 CRP 20-60 * Geen duur van klachten toegevoegd, zoals in NHG standaard, omdat kwetsbare ouderen eerder gezien (dienen te) worden. ** Klinische indruk arts, rekening houdend met algemene ziekteverschijnselen. (+) Klinische oordeel arts doorslaggevend. (Als een patiënt kort na het ontstaan van de ziekteverschijnselen wordt gezien (< 3 dagen) kan het CRP nog stijgende zijn.) Tachypnoe = >25 ah/min Tachycardie = >100 bpm Hypotensie = SBD ≤90 mmHg, DBD ≤60 mmHg Koorts = ≥38°C
 13. 13. Werkwijze 1. Opstarten en begeleiden van drie pilots in elk van de domeinen (eerstelijn, tweedelijn, verpleeghuizen) 2. Start met 6 Peilstations in 6 regionale netwerken 3. Het doel is centraal en automatisch aanleveren vanuit het ECD (beperken belasting primair proces) 4. Samenbrengen en opschonen van data t.b.v. van landelijk benchmark (Surveillance) 5. Terugrapportage op basis van richtlijn in wording (Stewardship) 6. Gerichte evaluatie door behandeldienst in samenwerking met de onderzoekers 7. Komen tot een voorstel voor een landelijke werkwijze en een advies aan partijen in het veld
 14. 14. Ziekenhuizen Huisartsengroepen Verpleeghuizen
 15. 15. Rapportages, triggers en formulieren Aantal rapportages 51855 Uitstellen (timeline) 3398? Trigger 10887 Geen trigger 19901 Gestruct ureerd 30788 Ongestru ctureerd 21067 Formulier 8541 Nog open 2346 Nee 6786 Ja 1755 Niet ingevuld 0 Definitief 7968 Niet definitief 606
 16. 16. voorbeeld
 17. 17. voorbeeld
 18. 18. Waar gaat het gesprek met de behandelaars over?
 19. 19. Beoogd resultaat pilot Het project is een succes als: 1. Inzicht ontstaat op landelijk niveau in het gebruik gekoppeld aan de indicatie 2. Op basis van de peilstations een Surveillance structuur kan worden ingericht 3. Per deelnemende instelling een Stewardship rapport wordt opgesteld dat inzicht geeft in de koppeling tussen diagnostiek, diagnose en antibioticum 4. Participerende instelling het nut, de noodzaak en de waarde van de werkwijze onderschrijven 5. Er een voorstel kan worden gedaan voor landelijk beleid
 20. 20. Conclusies 1. Het is mogelijk om AB voorschriften te relateren aan indicaties 2. Deze informatie leidt tot: › een meer gedetailleerd surveillance beeld › zinnige en bruikbare spiegelinformatie voor professionals 3. Professionals zijn zeer positief over de toegevoegde waarde van deze informatie, willen meer! 4. Op basis van eerder onderzoek wordt gedragsverandering verwacht, denk hierbij aan de kwaliteit van de besluitvorming door artsen ● Leidt het ook tot een meetbare gedragsverandering? ● Wat is de impact van deze gedragsverandering? ● Staat de inspanning in verhouding tot de opbrengst?
 21. 21. Aandachtspunten uit de praktijk ● Aanpassingen in alle EPD/ECD’s op basis van deze werkwijze ● Voorschrijfgewoonten in EPD zijn lastig te veranderen ● Privacy van cliënten waarborgen ● Optimaliseren van software in EPD ● Belasting van de professionals ● Downflow informatie van management naar werkvloer ● Focus op cyclus van meten, spiegelen en leren, en voorkomen van nadruk op benchmarken en verantwoorden ● De rol van de branche- en beroepsverenigingen in dergelijke ontwikkelingen
 22. 22. Ervaringen ● “Dankzij de pop-ups en de vragenlijsten ging ik kritischer nadenken over mijn behandelbeslissing. Weet ik zeker dat ik mag uitgaan van een waarschijnlijke infectie?” ● “Na de spiegelgesprekken hebben we niks meer met de rapporten gedaan… Nu is er behoefte aan een doorvertaling en doelstellingen met de nieuwe richtlijnen”
 23. 23. Vervolg: starten tweede meting ● Nieuwe richtlijnen gepubliceerd ● Aanpassingen in de software gedaan om belasting van professionals te verminderen ● Tweede meting peilstations februari – maart 2019 ● Scholing voor deelnemers – Landelijke scholingsdag nieuwe richtlijnen 28 januari – Accreditatie voor spiegelgesprekken op locatie (mei 2019)
 24. 24. Hoe brengen we dit thema verder? ● moeten we op deze weg voort? ● wat zijn vervolgstappen? ● wat kan ik zelf doen?
 25. 25. Dank voor jullie aandacht! Vragen en/of andere informatie kan gedeeld worden via romy.smith@bebright.eu (Romy Smith – projectleider RIVM) Aanmelden voor deelname aan de tweede meting kan via b.vandeursen@vumc.nl (Babette van Deursen – AMC locatie Vu)

×