Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SOS radionice samostalnih odluka supermladih

1,077 views

Published on

Aktivnost Ekonomsko-trgovinske škole iz Požarevca koja je na trećem Nacionalnom Euroguidance takmičenju dobrih praksi karijernog vođenja i savetovanja 2018 dobila priznanje.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SOS radionice samostalnih odluka supermladih

  1. 1. NAZIV AKTIVNOSTI: SOS RADIONICE SAMOSTALNIH ODLUKA SUPERMLADIH PODNOSILAC PRIJAVE: EKONOMSKO-TRGOVINSKAŠKOLAPOŽAREVAC AUTORI/REALIZATORI: Sanja Novaković,Valentina Milanov, Maja Marić, Sibinka Živanović AKTIVNOSTI: SOS radionice obuhvataju tri zasebna segmenta: a) obuku iz karijernog vođenja i savetovanja učenika (ispitivanje interesovanja, sposobnosti, veština; kompetencija koje su važne za poslovno okruženje i razvoj karijere); b) edukativne radionice usmerene na razvoj socijalnih veština (ovladavanje tehnikama komunikacije sa kolegama, klijentima; veštinama timskog rada, prezentovanja i javnog nastupa; podsticanju slobode izraža- vanja mišljenja); c) obuku o preduzetništvu (informisanje o zakonskom okviru delovanja preduzetnika i preduzeća, upoznavanje sa profilom preduzetni- ka i značajem dobre preduzetničke ideje, izrada biznis plana). Svaki segment sadrži 9 setova radionica u trajanju od po 90 minuta. Obuke su realizovane u školi, kao projektne aktivnosti u saradnji sa Kreativno-zabavnom radionicom za mlade Urban stream-om. Obuku iz KViS učenika sprovodi Sanja Nova- ković, pedagog, trener za KViS. Radionice usmerene na razvoj socijalnih veština sprovodi Maja Marić, omladinski radnik. Obuku iz preduzetništva spro- vodi nastavnik preduzetništva Valentina Milanov. REZULTATI: Efekte usluge merimo: popunjavanjem evaluacionih listića, kroz konkretne produkte (izrađen biznis plan), učešćem polaznika obuka u volonterskim aktivnostima u okviru Urban stream-a, čime potvđuju stečene socijalne i liderske veštine, usvojena znanja. Neki učenici su otkrili svoja in- teresovanja i angažovali se na odredjenim pozicijama u Urban stream-u (anketari, novinari, asistenti PR menadžera...) i drugim nevladinim udruženjima i organizacijama u gradu (Omladina JAZAS -a), a istovremeno su se priklučili i radu u sekcijama u školi (informatičko - novinarska sekcija, dramska sekcija, statistička...). KRATAK OPIS: SOS radionice samostalnih odluka supermladih su aktivnost karijernog savetovanja koja učenici- ma završnih razreda omogućava da preispitaju svoja interesovanja i razviju veštine upravljanja karijerom, da se o- sposobe da samostalno traže posao ili pokrenu sopstveni posao, kao i da steknu socijalne veštine za ponašanje u poslovnoj sredini, koristeći radioničarski rad, individualni i grupni rad, što dovodi do formiranja ličnosti koja će biti uspešna u obavljanju poslova i u komuniciranju sa kolegama. CILJNA GRUPA: Ciljna grupa bili su učenici završnog razreda, 25 do 30 učenika (komercijalisti, trgovinski te- hničari, trgovci, konobari i kuvari), sa akcentom na većoj participaciji učenika završnog razreda trogodišnjih obra- zovnih profila. CILJ/ISHOD: SOS radionice samostalnih odluka supermladih predstavljaju uslugu koja se pruža učenicima završnog razreda sa ciljem da učenici prepoznaju svoje jake strane za dalji lični i profesionalni razvoj, da otkriju različite izvore informisanja o obrazovnim i karijernim mogućnostima, da steknu veštine planiranja profesionalnog razvoja i da budu spremni da preuzmu odgovornost za donete odluke, a sve to na osnovu poznavanja obrazovne ponude i karijernih mo- gućnosti, kao i svojih kapaciteta. NACIONALNO EUROGUIDANCE TAKMIČENJE DOBRIH PRAKSI U OBLASTI KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA PRIZNANJE 2018 TEMPUS F O N D A C I J A NAGRADA: Priznanje za kontinuitet aktivnosti i ostvarivanje međusektorske saradnje

×