Presentatie werkbijeenkomst 7 juli (totaaldocument).pptx

NATIONALE LLO-KATALYSTOR
Werkbijeenkomst 7 juli
WERKBIJEENKOMST 7 JULI
Programma
Welkomstwoord en update programma
Bouwsteen 1 en 4
Stand van zaken regelingen
Pitches:
DUS-I
Matchcare
Katapult
Npuls
Koffiepauze (11:00-11:10)
Samenwerksessie (deel 1)
Lunchpauze (12:30-13:30)
Samenwerksessie (deel 2)
Plenaire afsluiting (15:00)
Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
NATIONALE LLO-KATALYSTOR
kwestie van transities
die een rol van publieke spelers vereisen
met een nieuwe visie en aanpak
DOELSTELLINGEN
EN AMBITIE
Een ecosysteem dat zelfstandig structureel inzicht
genereert in de behoefte van de markt om daarop
vraaggericht aanbod te ontwikkelen
Continu onderzoek
naar de impact van
maatschappelijke
transities op
werkprocessen en daarbij
benodigde kennis en
vaardigheden
Vraagarticulatie vanuit de
quadruple helix naar
benodigde
onderwijs(producten)
Ontwikkelen van
aantrekkelijke LLO
producten door de
hele keten
Stimuleren van
structurele
ontwikkeling (leren)
door organisaties en
burgers
Structurele
ontwikkeling van
organisaties en
burgers leidt tot
vernieuwing van
werkprocessen
NATIONALE
LLO KATALYSATOR
Zicht op impact transities op
ontwikkelingen op arbeidsmarkt
Ontwikkelingen vertalen naar
benodigde scholingsvragen (kennis,
vaardigheden en competenties ) skills
Ontwikkelen van passende
oplossingen
Stimuleren continu ontwikkelen van
mensen
Vernieuwing van werk
AANPAK
INTEGRAAL EN MET DE SPELERS IN DE QUADRUPLE HELIX
NATIONALE
LLO-
KATALYSATOR
B U R G E R -
M A A T S C H A P P I J
O N D E R W I J S
B E D R I J F S L E V E N O V E R H E I D
O M G E V I N G
2022
VOORBEREIDING PROGRAMMA
GOVERNANCE INRICHTEN
OPSTART TRANCHE-1
2023
UITVOERINGSORGANISATIE
START PILOT ENERGIE-
EN GRONDSTOFFENTRANSITIE
CALL 1 BOUWSTEEN 2 + 3
2024
REGIONALE INITIATIEVEN AAN DE SLAG
LEREN, BIJSTELLEN EN OPSCHALEN CALL 2 + CALL 3
TRAJECTEN ROND BOUWSTENEN 1 EN 4
2025
LEREN, BIJSTELLEN EN OPSCHALEN
INRICHTEN TRANCHE-2
2026
LEREN, BIJSTELLEN EN OPSCHALEN
START TRANCHE-2 MET ANDERE PILOTS
2027
DOORONTWIKKELEN, VERDUURZAMEN
EN VERDER OPSCHALEN
LEREND VERMOGEN VOOR SYSTEEMINNOVATIE
2028
VERDER VERDUURZAMEN EN LOSLATEN
TIJDSLIJN
PROCES
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
KWARTIERMAKERS
OPDRACHT
WERKBIJEENKOMST
23 JUNI
BS 2,3 HELDERE CRITERIA EN AANVRAAG PROCEDURE
KICK-OFF MET ALLE
STAKEHOLDERS
28 JUNI
TECH COLLEGE
NIEUWEGEIN
UITVOERINGSORGANSISATIE OPSTARTEN
7 JULI STAATSCOURANT
EERSTE CALL OPEN BS 2,3
SLUITING MEDIO OKTOBER
ZELF IN DE “REGIO” AAN DE SLAG
ONDERWIJS- EN KENNISINSTELLINGEN
WERKBIJEENKOMST
7 JULI
WERKBIJEENKOMST
SEPTEMBER
LLO-KATALYSATOR PROGRAMMATEAM
KADERS EN RANDVOORWAARDEN CREËREN
CONSORTIA VORMEN AANVRAGEN INDIENEN
DECEMBER TOEKENNINGEN
EERSTE RONDE BS 2,3
BS 1,4 DRAFTS OF REFERENCE VOOR INRICHTING
UITVOERINGSORGANSISATIE GAAT
ONDERSTEUNEN, DELEN EN MONITOREN
UITVOERINGSORGANISATIE
Uitvoerings
organisatie
LLO-K
Instellingen/
consortia met
initiatieven
vanuit het land
(regio, sector,
instelling, etc.)
Regiotransitiedeals
Vraagarticulatie
LLO-oplossingen
ontwikkelen
Professionalisering
instellingen en
medewerkers
Publiek-private
samenwerkingen
Aanhaken bij Npuls
Kennis delen
Change stimuleren
WERKBIJEENKOMST 7 JULI
Programma
Welkomstwoord en stand van zaken
programma
Bouwsteen 1 en 4
Stand van zaken regelingen
Pitches:
DUS-I
Matchcare
Katapult
Npuls
Koffiepauze (11:00-11:10)
Samenwerksessie (deel 1)
Lunchpauze (12:30-13:30)
Samenwerksessie (deel 2)
Plenaire afsluiting (15:00)
Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
Professionaliseren van LLO-
uitvoeringsorganisaties
Stimuleren van
de leercultuur
Faciliteren van
vraagarticulatie
Aanjagen van ontwikkeling
en inzet LLO-
oplossingen
VIER BOUWSTENEN
Skills als relevante basis voor LLO-Radar.
BOUWSTEEN 1
AANJAGEN VAN ONTWIKKELING EN
INZET LLO-OPLOSSINGEN
Inzicht in de vraag naar LLO-aanbod die hieruit voortvloeit.
De LLO-Radar bouwt verder op bestaande onderzoeken en aanwezige kennis,
zoals zicht bij de branches op de impact van trends op toekomstige arbeid.
Regionale samenwerkingsstructuren faciliteren in het voeren van de dialoog over
de inzichten uit de LLO-Radar om strategische prioriteiten te kunnen bepalen.
Het is belangrijk om je te blijven
ontwikkelen: alleen dan kunnen ze
persoonlijke doelen bereiken, groeien,
bijblijven, succesvol zijn, nuttig zijn
voor anderen en waardering krijgen
1
2
3
4
5
6
7
BELEMMERINGEN LLO
UIT ONDERZOEK PANTEIA
Leren moet maatwerk zijn
Dringende zaken in het dagelijks
leven
Persoonlijke begeleiding en een
onafhankelijke loopbaancoach zijn
belangrijk, vanwege hun eigen
eerdere ervaring.
Veel mensen hebben geen positief
beeld van onderwijs door hun eigen
eerdere ervaring.
Het moet voor volwassenen
makkelijker worden om te blijven
opvoeden en ontwikkelen.
Wat helpt: Rolmodellen, wanneer je
ziet dat een collega of vriend een
cursus gaat doen en daardoor
resultaten behaalt, onderneem je zelf
ook sneller actie.
De beroepsbevolking wordt geïnformeerd, geïnteresseerd, gemotiveerd
en geactiveerd om zich een leven lang te ontwikkelen.
Dat gebeurt door o.a. de inzet van gerichte communicatie- en
marketinginstrumenten.
In samenwerking met studenten en onderwijsaanbieders wordt het mkb
geholpen om te professionaliseren en het leren en ontwikkelen van
werknemers te stimuleren.
BOUWSTEEN 4
STIMULEREN VAN DE LEERCULTUUR
WERKBIJEENKOMST 7 JULI
Programma
Welkomstwoord en stand van zaken
programma
Bouwsteen 1 en 4
Stand van zaken regelingen
Pitches:
DUS-I
Matchcare
Katapult
Npuls
Koffiepauze (11:00-11:10)
Samenwerksessie (deel 1)
Lunchpauze (12:30-13:30)
Samenwerksessie (deel 2)
Plenaire afsluiting (15:00)
Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
PUBLICATIE REGELINGEN IN
STAATSCOURANT
• Uitgangspunten zijn gelijk:
• Zo simpel mogelijk
• Variatie in omvang: van klein met potentie
naar groot met impact
• LLO oplossingen ontwikkelen we samen
(comakership)
• Kleine projectaanvragen: tot € 125.000
looptijd 1 of 2 jaar
• Grote projectaanvragen: tot €2.000.000
looptijd 2 - 4 jaar
JULLIE CASUS GEVAT IN EEN AANVRAAG
• Elementen aanvraag:
• Visiedocument
• Wat is de opgave/het vraagstuk?
• Met (en voor) wie ?
• Hoe zie je het voor je en wat zie je voor je?
• Activiteitenplan (voorbeeld format activiteitenplanning)
• Wat zijn jullie doelstellingen?
• Wat ga je doen?
• Samenwerkingsovereenkomst
• Begroting (verplicht format)
• samenvatting
Kleine projectaanvraag: max 5
A4 of 3200 woorden
Grote projectaanvraag: max 10
A4 of 6400 woorden
*voorschouw is alleen mogelijk bij grote projectaanvragen en alleen als je de eerstkomende ronde wilt indienen.
7 juli 1 sept 2 okt 16 okt
publicatie regelingen
meld je aan voor voorschouw via
het aanmeldformulier*
Voorschouw
gesprekken
10 dagen voor het
gesprek aanleveren
conceptaanvraag bij
dus-i
Je kunt bij dus-i en het aanjaagteam terecht met je vragen. Het aanjaagteam helpt ook met
het leggen van verbinding
Indientermijn ronde 1
Bouwsteen 2 en 3
TIJDLIJN
BEGELEIDING
• Vragen voor aanjaagteam LLO-
Katalysator – info@llokatalysator.nl
• Vragen voor dus-i - LLO-Katalysator
| Subsidie | Dienst Uitvoering
Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)
• Straks aan de slag met het
stappenplan zodat jullie je casussen
kunnen vatten in de contouren
van een aanvraag
WERKBIJEENKOMST 7 JULI
Programma
Welkomstwoord en stand van zaken
programma
Bouwsteen 1 en 4
Stand van zaken regelingen
Pitches:
DUS-I
Matchcare
Katapult
Npuls
Koffiepauze (11:00-11:10)
Samenwerksessie (deel 1)
Lunchpauze (12:30-13:30)
Samenwerksessie (deel 2)
Plenaire afsluiting (15:00)
Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
Subsidieaanvraag
LLO-Katalysator
Wat voor organisatie is DUS-I?
Wat doet DUS-I voor LLO-Katalysator?
Met wie krijgt u bij DUS-I te maken?
Het subsidieproces: de planning
• Begin juli publicatie regeling
• Vanaf 23 juni formats en aanmeldformulier voor adviesgesprek op website DUS-I
• 4 september tot en met 5 oktober adviesgesprekken
• 2 oktober tot en met 16 oktober 2023 eerste aanvraagronde
• In december/januari gesprek met beoordelingscommissie voor grote aanvragen
• Doel: eind januari 2024 bericht over toekenning of afwijzing
Aan de slag!
Voor vragen kunt u mailen naar:
llo-katalysator@minvws.nl
Of kijken op DUS-I.nl voor
veelgestelde vragen en antwoorden
WERKBIJEENKOMST 7 JULI
Programma
Welkomstwoord en update programma
Bouwsteen 1 en 4
Stand van zaken regelingen
Pitches:
DUS-I
Matchcare
Katapult
Npuls
Koffiepauze (11:00-11:10)
Samenwerksessie (deel 1)
Lunchpauze (12:30-13:30)
Samenwerksessie (deel 2)
Plenaire afsluiting (15:00)
Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
Verbinden van onderwijs,
overheid en bedrijfsleven Informatievoorsprong met
toepassingen vanuit het perspectief
van verschillende gebruikers
 Regiobarometer MBO/ VMBO
 Skillsmeter aanpak
 Arbeidsmarkt &
doelmatigheidsonderzoek
 Skillpaspoort
 Talentontwikkeling
Overheid
Onderwijs
Bedrijfsleven
LLO- Katalysator – Bouwsteen 2
Hoe komen wij aan onze data voor de vraagarticulatie?
Toepassingen binnen het onderwijs in dit kader
Skillsmeter Kwalitatieve toetsing gevraagde skills bij het werkveld
RegioBarometer Actualiteit curriculum, ontwikkeling aanvullende
modules, begeleiding student,
arbeidsmarktrends
Onderzoek Haalbaarheidsonderzoek opleiding in het kader van
doelmatigheid HBO - WO
Kwantitatieve aanpak: RegioBarometer ROC NoorderPoort
RegioBarometer MBO ROC NoorderPoort
Skillsmeter – vraagarticulatie vanuit werkgever
Skillsmeter – vraagarticulatie vanuit werkgever
Projecten en ervaring in dit kader
• ICT – Arbeidsmarktmonitor
• Installatie en Mechatronica (i.s.m. CINOP)
• Grafische sector
• Landbouw natuur en voedingskwaliteit
• Onderzoeken voor Hogeschool Zuyd – o.a. architectuur (i.s.m. ROA)
Graag gaan we met u in gesprek om
te ondersteunen bij een aanvraag
WERKBIJEENKOMST 7 JULI
Programma
Welkomstwoord en update programma
Bouwsteen 1 en 4
Stand van zaken regelingen
Pitches:
DUS-I
Matchcare
Katapult
Npuls
Koffiepauze (11:00-11:10)
Samenwerksessie (deel 1)
Lunchpauze (12:30-13:30)
Samenwerksessie (deel 2)
Plenaire afsluiting (15:00)
Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
Katapult
‘Opschaling PPS in
het
beroepsonderwijs’
• Investeren in opschalen van reeds succesvolle publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS)
om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren
• Focus op Klimaat- en Energieopgave & Digitalisering
Doel
• Meer afgestudeerden in sectoren gerelateerd aan Klimaat- en Energieopgave & Digitalisering;
• Méér mkb'ers die samen innoveren; en
• Meer werkenden die deelnemen aan 'leven lang ontwikkelen'-activiteiten.
Hoe?
• Versterken van ketens en ecosystemen
• Talentontwikkeling
• Leven lang ontwikkelen
• Innovatie van de beroepspraktijk
• Fysieke infrastructuur
Achtergrond
Wat zien we m.b.t. LLO?
• Samenwerking en structurering: verbeteren van de structuur en inhoud van het huidige aanbod van LLO
en het faciliteren van samenwerking tussen 3 O’s.
• Ontwikkeling en competentieversterking: Verschillende doelstellingen gericht op cursorisch opleiden,
leercultuur ontwikkeling en het aanbieden van vraaggericht onderwijs.
Voorbeelden:
• Opleidingsontwikkeling: (Door)-ontwikkelen van opleidingen en programma's gericht op LLO
• Versterken of ontwikkelen en organiseren van masterclasses en ontwikkelprogramma’s: Opzetten van
specifieke trainingsprogramma's voor specifieke doelgroepen of rondom bepaalde thema’s en
stimuleren van professionele ontwikkeling en kennisverwerving op deze gebieden
• Learning communities: Opzetten van gemeenschappen waarin mensen kunnen samenwerken, leren en
kennis delen.
• Informeel leeraanbod evalueren en opschalen: ontwikkelen en uitbreiden van informele leeractiviteiten,
zoals technocafés, workshops, etc.
Stand van zaken
• 21 aanvragen ingediend
• 15 toegekend  start september ’23
Kansen voor verbinding?
Zeker!
• Bekijk de gehonoreerde programma’s en
neem direct contact op.
• Andere PPS’en betrekken? Neem contact op
met mij / een collega van Katapult en laten we
kijken wat passend is!
Bekijk de netwerkkaart + samenvattingen via deze QR-code
SAMEN MAKEN
WE IMPACT!
https://www.wijzijnkatapult.nl/groeifonds/
Yorrick van Bree
y.vanbree@ptvt.nl
WERKBIJEENKOMST 7 JULI
Programma
Welkomstwoord en update programma
Bouwsteen 1 en 4
Stand van zaken regelingen
Pitches:
DUS-I
Matchcare
Katapult
Npuls
Koffiepauze (11:00-11:10)
Samenwerksessie (deel 1)
Lunchpauze (12:30-13:30)
Samenwerksessie (deel 2)
Plenaire afsluiting (15:00)
Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
10 July 2023
Npuls
werkbijeenkomst LLO-katalysator
In deze presentatie
1. Peiling
2. (Van) wie is Npuls
3. Missie & visie
4. Wat gaan we doen?
5. CTL-regeling
6. Vragen
Wat weet je van Npuls?
Nooit
gehoord
Wel wat… Alles
43
Wie ben ik?
Secretaris Npuls
Judith.huisman@npuls.nl
info@npuls.nl
Van wie is Npuls
45
Alle publieke
onderwijsinstellingen
Vraagstelling, mede-ontwikkeling en
implementatie
SURF Penvoerder
SURF, MBO-digitaal Ontwikkeling ict-infrastructuur & ict-
expertise
NRO Onderzoek en kennisdeling
OCW Link naar nationaal beleid (incl andere
NGF-projecten)
OCW (+ NGF) Monitoring
Wat willen we bereiken?
46
Verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs
Verhoging van de
adaptiviteit van het onderwijs
Verbetering van functionele
en kritische digitale
vaardigheden van lerenden
en docenten
In deze presentatie
Stip op de horizon:
In de sector delen we een collectieve
verantwoordelijkheid voor de
organisatie van het onderwijs,
zodat de individuele instelling in staat
is de inhoud, vorm en kwaliteit van
haar onderwijs blijvend te
Hoe gaan we daar komen?
48
(Nog) meer weten
over de
transformatiehubs
en infrastructuren?
• Lees de FAQ, de nieuwsberichten
en de bio’s van onze aanvoerders
en programmamanagers.
• Hou ook de agenda in de gaten
• Aanmelden voor de nieuwsbrief
kan via info@npuls.nl o.v.v
‘Aanmelden nieuwsbrief’
• www.npuls.nl
CTL-REGELING
NPULS
EEN KORTE TEASER – ONDER
VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN
“IN 2028 HEEFT ELKE MBO/HBO/WO
INSTELLING EEN CENTER FOR TEACHING &
LEARNING”
51
KERNDOELSTELLINGEN VAN EEN CTL
52
Kennisdelen Innovatie
Professionalisering
& ontwikkeling
Ondersteuning Onderzoek
• Informeel impliciet;
leergemeenschappen,
kennisdelen, netwerken
• Formele expliciete trajecten;
leergangen, BDB, BKO, PDG
• Zorgen dat kennis over
onderwijsinnovatie binnen de
instelling zijn weg vindt naar
docenten en docenten teams
• Zorgen dat landelijke kennis
over en onderwijsinnovatie
beschikbaar is binnen de
instelling
• Onderwijsinnovatie aanjagen en
stimuleren binnen een
onderwijsinstelling
• Adviseren over
onderwijsinnovatie aan
docenten,
onderwijsprogramma’s,
docententeams, scholen
• Onderwijsinnovatie (op project
en/of grassroot basis) samen
met docenten opzetten en
uitvoeren
• Adviseren van
onderwijsmanagement,
ondersteunende diensten,
onderwijsbeleid over
ontwikkeling en ondersteunings
behoefte van docenten
• Directe ondersteuning bieden
aan docenten (didactisch,
praktisch en technisch)
• Onderzoek doen naar onderwijs
en geïmplementeerde
onderwijsinnovaties en
resultaten terugkoppelen
binnen de instelling en breder
• Meedoen aan nationale of
internationale
samenwerkingsverbanden van
onderzoeksprojecten naar
onderwijsinnovatie
Voorwaarden en
uitgangspunten
- €500.000 per instelling, 70% van
aangevraagde bedrag in
matching (kan bestaande
formatie zijn)
- Passend bij de eigen organisatie
- Belangrijke (maar niet enige)
sleutel tot verandering
- Duurzame verankering
- Samenwerken met andere
instellingen gestimuleerd
In deze presentatie
Meer weten?
1. Bekijk de
website https://npuls.nl/ctl/
oor...
1. Presentatie van de kick-off (27
juni j.l.)
2. Uitgebreide(re) Q&A over de
regeling (coming soon)
3. Data en updates over
publicatie
Presentatie werkbijeenkomst 7 juli (totaaldocument).pptx
WERKBIJEENKOMST 7 JULI
Programma
Welkomstwoord en update programma
Bouwsteen 1 en 4
Stand van zaken regelingen
Pitches:
DUS-I
Matchcare
Katapult
Npuls
Koffiepauze (11:00-11:10)
Samenwerksessie (deel 1)
Lunchpauze (12:30-13:30)
Samenwerksessie (deel 2)
Plenaire afsluiting (15:00)
Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
NATIONALE LLO-KATALYSTOR
Werkbijeenkomst 7 juli
Samenwerksessies:
aan de slag!
WERKBIJEENKOMST 7 JULI
Programma
Welkomstwoord en update programma
Bouwsteen 1 en 4
Stand van zaken regelingen
Pitches:
DUS-I
Matchcare
Katapult
Npuls
Koffiepauze (11:00-11:10)
Samenwerksessie (deel 1)
Lunchpauze (12:30-13:30)
Samenwerksessie (deel 2)
Plenaire afsluiting (15:00)
Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
1 of 58

Recommended

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
22K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.3K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.1K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.6K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides

More Related Content

Featured

Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.4K views138 slides
12 Ways to Increase Your Influence at Work by
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.6K views64 slides
ChatGPT webinar slides by
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani
30.3K views36 slides
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
3.6K views12 slides
Barbie - Brand Strategy Presentation by
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
25.1K views46 slides

Featured(20)

Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.4K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.3K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx by Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.6K views
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) by Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K views
4 Strategies to Renew Your Career Passion by Daniel Goleman
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122K views
The Student's Guide to LinkedIn by LinkedIn
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
The Student's Guide to LinkedIn
LinkedIn87.9K views
Different Roles in Machine Learning Career by Intellipaat
Different Roles in Machine Learning CareerDifferent Roles in Machine Learning Career
Different Roles in Machine Learning Career
Intellipaat12.4K views
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf by TechSoup
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdfDefining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf
TechSoup 9.7K views

Presentatie werkbijeenkomst 7 juli (totaaldocument).pptx

 • 2. WERKBIJEENKOMST 7 JULI Programma Welkomstwoord en update programma Bouwsteen 1 en 4 Stand van zaken regelingen Pitches: DUS-I Matchcare Katapult Npuls Koffiepauze (11:00-11:10) Samenwerksessie (deel 1) Lunchpauze (12:30-13:30) Samenwerksessie (deel 2) Plenaire afsluiting (15:00) Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
 • 3. NATIONALE LLO-KATALYSTOR kwestie van transities die een rol van publieke spelers vereisen met een nieuwe visie en aanpak
 • 4. DOELSTELLINGEN EN AMBITIE Een ecosysteem dat zelfstandig structureel inzicht genereert in de behoefte van de markt om daarop vraaggericht aanbod te ontwikkelen Continu onderzoek naar de impact van maatschappelijke transities op werkprocessen en daarbij benodigde kennis en vaardigheden Vraagarticulatie vanuit de quadruple helix naar benodigde onderwijs(producten) Ontwikkelen van aantrekkelijke LLO producten door de hele keten Stimuleren van structurele ontwikkeling (leren) door organisaties en burgers Structurele ontwikkeling van organisaties en burgers leidt tot vernieuwing van werkprocessen NATIONALE LLO KATALYSATOR Zicht op impact transities op ontwikkelingen op arbeidsmarkt Ontwikkelingen vertalen naar benodigde scholingsvragen (kennis, vaardigheden en competenties ) skills Ontwikkelen van passende oplossingen Stimuleren continu ontwikkelen van mensen Vernieuwing van werk
 • 5. AANPAK INTEGRAAL EN MET DE SPELERS IN DE QUADRUPLE HELIX NATIONALE LLO- KATALYSATOR B U R G E R - M A A T S C H A P P I J O N D E R W I J S B E D R I J F S L E V E N O V E R H E I D O M G E V I N G
 • 6. 2022 VOORBEREIDING PROGRAMMA GOVERNANCE INRICHTEN OPSTART TRANCHE-1 2023 UITVOERINGSORGANISATIE START PILOT ENERGIE- EN GRONDSTOFFENTRANSITIE CALL 1 BOUWSTEEN 2 + 3 2024 REGIONALE INITIATIEVEN AAN DE SLAG LEREN, BIJSTELLEN EN OPSCHALEN CALL 2 + CALL 3 TRAJECTEN ROND BOUWSTENEN 1 EN 4 2025 LEREN, BIJSTELLEN EN OPSCHALEN INRICHTEN TRANCHE-2 2026 LEREN, BIJSTELLEN EN OPSCHALEN START TRANCHE-2 MET ANDERE PILOTS 2027 DOORONTWIKKELEN, VERDUURZAMEN EN VERDER OPSCHALEN LEREND VERMOGEN VOOR SYSTEEMINNOVATIE 2028 VERDER VERDUURZAMEN EN LOSLATEN TIJDSLIJN
 • 7. PROCES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December KWARTIERMAKERS OPDRACHT WERKBIJEENKOMST 23 JUNI BS 2,3 HELDERE CRITERIA EN AANVRAAG PROCEDURE KICK-OFF MET ALLE STAKEHOLDERS 28 JUNI TECH COLLEGE NIEUWEGEIN UITVOERINGSORGANSISATIE OPSTARTEN 7 JULI STAATSCOURANT EERSTE CALL OPEN BS 2,3 SLUITING MEDIO OKTOBER ZELF IN DE “REGIO” AAN DE SLAG ONDERWIJS- EN KENNISINSTELLINGEN WERKBIJEENKOMST 7 JULI WERKBIJEENKOMST SEPTEMBER LLO-KATALYSATOR PROGRAMMATEAM KADERS EN RANDVOORWAARDEN CREËREN CONSORTIA VORMEN AANVRAGEN INDIENEN DECEMBER TOEKENNINGEN EERSTE RONDE BS 2,3 BS 1,4 DRAFTS OF REFERENCE VOOR INRICHTING UITVOERINGSORGANSISATIE GAAT ONDERSTEUNEN, DELEN EN MONITOREN
 • 8. UITVOERINGSORGANISATIE Uitvoerings organisatie LLO-K Instellingen/ consortia met initiatieven vanuit het land (regio, sector, instelling, etc.) Regiotransitiedeals Vraagarticulatie LLO-oplossingen ontwikkelen Professionalisering instellingen en medewerkers Publiek-private samenwerkingen Aanhaken bij Npuls Kennis delen Change stimuleren
 • 9. WERKBIJEENKOMST 7 JULI Programma Welkomstwoord en stand van zaken programma Bouwsteen 1 en 4 Stand van zaken regelingen Pitches: DUS-I Matchcare Katapult Npuls Koffiepauze (11:00-11:10) Samenwerksessie (deel 1) Lunchpauze (12:30-13:30) Samenwerksessie (deel 2) Plenaire afsluiting (15:00) Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
 • 10. Professionaliseren van LLO- uitvoeringsorganisaties Stimuleren van de leercultuur Faciliteren van vraagarticulatie Aanjagen van ontwikkeling en inzet LLO- oplossingen VIER BOUWSTENEN
 • 11. Skills als relevante basis voor LLO-Radar. BOUWSTEEN 1 AANJAGEN VAN ONTWIKKELING EN INZET LLO-OPLOSSINGEN Inzicht in de vraag naar LLO-aanbod die hieruit voortvloeit. De LLO-Radar bouwt verder op bestaande onderzoeken en aanwezige kennis, zoals zicht bij de branches op de impact van trends op toekomstige arbeid. Regionale samenwerkingsstructuren faciliteren in het voeren van de dialoog over de inzichten uit de LLO-Radar om strategische prioriteiten te kunnen bepalen.
 • 12. Het is belangrijk om je te blijven ontwikkelen: alleen dan kunnen ze persoonlijke doelen bereiken, groeien, bijblijven, succesvol zijn, nuttig zijn voor anderen en waardering krijgen 1 2 3 4 5 6 7 BELEMMERINGEN LLO UIT ONDERZOEK PANTEIA Leren moet maatwerk zijn Dringende zaken in het dagelijks leven Persoonlijke begeleiding en een onafhankelijke loopbaancoach zijn belangrijk, vanwege hun eigen eerdere ervaring. Veel mensen hebben geen positief beeld van onderwijs door hun eigen eerdere ervaring. Het moet voor volwassenen makkelijker worden om te blijven opvoeden en ontwikkelen. Wat helpt: Rolmodellen, wanneer je ziet dat een collega of vriend een cursus gaat doen en daardoor resultaten behaalt, onderneem je zelf ook sneller actie.
 • 13. De beroepsbevolking wordt geïnformeerd, geïnteresseerd, gemotiveerd en geactiveerd om zich een leven lang te ontwikkelen. Dat gebeurt door o.a. de inzet van gerichte communicatie- en marketinginstrumenten. In samenwerking met studenten en onderwijsaanbieders wordt het mkb geholpen om te professionaliseren en het leren en ontwikkelen van werknemers te stimuleren. BOUWSTEEN 4 STIMULEREN VAN DE LEERCULTUUR
 • 14. WERKBIJEENKOMST 7 JULI Programma Welkomstwoord en stand van zaken programma Bouwsteen 1 en 4 Stand van zaken regelingen Pitches: DUS-I Matchcare Katapult Npuls Koffiepauze (11:00-11:10) Samenwerksessie (deel 1) Lunchpauze (12:30-13:30) Samenwerksessie (deel 2) Plenaire afsluiting (15:00) Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
 • 15. PUBLICATIE REGELINGEN IN STAATSCOURANT • Uitgangspunten zijn gelijk: • Zo simpel mogelijk • Variatie in omvang: van klein met potentie naar groot met impact • LLO oplossingen ontwikkelen we samen (comakership) • Kleine projectaanvragen: tot € 125.000 looptijd 1 of 2 jaar • Grote projectaanvragen: tot €2.000.000 looptijd 2 - 4 jaar
 • 16. JULLIE CASUS GEVAT IN EEN AANVRAAG • Elementen aanvraag: • Visiedocument • Wat is de opgave/het vraagstuk? • Met (en voor) wie ? • Hoe zie je het voor je en wat zie je voor je? • Activiteitenplan (voorbeeld format activiteitenplanning) • Wat zijn jullie doelstellingen? • Wat ga je doen? • Samenwerkingsovereenkomst • Begroting (verplicht format) • samenvatting Kleine projectaanvraag: max 5 A4 of 3200 woorden Grote projectaanvraag: max 10 A4 of 6400 woorden
 • 17. *voorschouw is alleen mogelijk bij grote projectaanvragen en alleen als je de eerstkomende ronde wilt indienen. 7 juli 1 sept 2 okt 16 okt publicatie regelingen meld je aan voor voorschouw via het aanmeldformulier* Voorschouw gesprekken 10 dagen voor het gesprek aanleveren conceptaanvraag bij dus-i Je kunt bij dus-i en het aanjaagteam terecht met je vragen. Het aanjaagteam helpt ook met het leggen van verbinding Indientermijn ronde 1 Bouwsteen 2 en 3 TIJDLIJN
 • 18. BEGELEIDING • Vragen voor aanjaagteam LLO- Katalysator – info@llokatalysator.nl • Vragen voor dus-i - LLO-Katalysator | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl) • Straks aan de slag met het stappenplan zodat jullie je casussen kunnen vatten in de contouren van een aanvraag
 • 19. WERKBIJEENKOMST 7 JULI Programma Welkomstwoord en stand van zaken programma Bouwsteen 1 en 4 Stand van zaken regelingen Pitches: DUS-I Matchcare Katapult Npuls Koffiepauze (11:00-11:10) Samenwerksessie (deel 1) Lunchpauze (12:30-13:30) Samenwerksessie (deel 2) Plenaire afsluiting (15:00) Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
 • 20. Subsidieaanvraag LLO-Katalysator Wat voor organisatie is DUS-I? Wat doet DUS-I voor LLO-Katalysator? Met wie krijgt u bij DUS-I te maken?
 • 21. Het subsidieproces: de planning • Begin juli publicatie regeling • Vanaf 23 juni formats en aanmeldformulier voor adviesgesprek op website DUS-I • 4 september tot en met 5 oktober adviesgesprekken • 2 oktober tot en met 16 oktober 2023 eerste aanvraagronde • In december/januari gesprek met beoordelingscommissie voor grote aanvragen • Doel: eind januari 2024 bericht over toekenning of afwijzing
 • 22. Aan de slag! Voor vragen kunt u mailen naar: llo-katalysator@minvws.nl Of kijken op DUS-I.nl voor veelgestelde vragen en antwoorden
 • 23. WERKBIJEENKOMST 7 JULI Programma Welkomstwoord en update programma Bouwsteen 1 en 4 Stand van zaken regelingen Pitches: DUS-I Matchcare Katapult Npuls Koffiepauze (11:00-11:10) Samenwerksessie (deel 1) Lunchpauze (12:30-13:30) Samenwerksessie (deel 2) Plenaire afsluiting (15:00) Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
 • 24. Verbinden van onderwijs, overheid en bedrijfsleven Informatievoorsprong met toepassingen vanuit het perspectief van verschillende gebruikers  Regiobarometer MBO/ VMBO  Skillsmeter aanpak  Arbeidsmarkt & doelmatigheidsonderzoek  Skillpaspoort  Talentontwikkeling Overheid Onderwijs Bedrijfsleven
 • 25. LLO- Katalysator – Bouwsteen 2
 • 26. Hoe komen wij aan onze data voor de vraagarticulatie?
 • 27. Toepassingen binnen het onderwijs in dit kader Skillsmeter Kwalitatieve toetsing gevraagde skills bij het werkveld RegioBarometer Actualiteit curriculum, ontwikkeling aanvullende modules, begeleiding student, arbeidsmarktrends Onderzoek Haalbaarheidsonderzoek opleiding in het kader van doelmatigheid HBO - WO
 • 29. RegioBarometer MBO ROC NoorderPoort
 • 32. Projecten en ervaring in dit kader • ICT – Arbeidsmarktmonitor • Installatie en Mechatronica (i.s.m. CINOP) • Grafische sector • Landbouw natuur en voedingskwaliteit • Onderzoeken voor Hogeschool Zuyd – o.a. architectuur (i.s.m. ROA)
 • 33. Graag gaan we met u in gesprek om te ondersteunen bij een aanvraag
 • 34. WERKBIJEENKOMST 7 JULI Programma Welkomstwoord en update programma Bouwsteen 1 en 4 Stand van zaken regelingen Pitches: DUS-I Matchcare Katapult Npuls Koffiepauze (11:00-11:10) Samenwerksessie (deel 1) Lunchpauze (12:30-13:30) Samenwerksessie (deel 2) Plenaire afsluiting (15:00) Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
 • 36. • Investeren in opschalen van reeds succesvolle publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren • Focus op Klimaat- en Energieopgave & Digitalisering Doel • Meer afgestudeerden in sectoren gerelateerd aan Klimaat- en Energieopgave & Digitalisering; • Méér mkb'ers die samen innoveren; en • Meer werkenden die deelnemen aan 'leven lang ontwikkelen'-activiteiten. Hoe? • Versterken van ketens en ecosystemen • Talentontwikkeling • Leven lang ontwikkelen • Innovatie van de beroepspraktijk • Fysieke infrastructuur Achtergrond
 • 37. Wat zien we m.b.t. LLO? • Samenwerking en structurering: verbeteren van de structuur en inhoud van het huidige aanbod van LLO en het faciliteren van samenwerking tussen 3 O’s. • Ontwikkeling en competentieversterking: Verschillende doelstellingen gericht op cursorisch opleiden, leercultuur ontwikkeling en het aanbieden van vraaggericht onderwijs. Voorbeelden: • Opleidingsontwikkeling: (Door)-ontwikkelen van opleidingen en programma's gericht op LLO • Versterken of ontwikkelen en organiseren van masterclasses en ontwikkelprogramma’s: Opzetten van specifieke trainingsprogramma's voor specifieke doelgroepen of rondom bepaalde thema’s en stimuleren van professionele ontwikkeling en kennisverwerving op deze gebieden • Learning communities: Opzetten van gemeenschappen waarin mensen kunnen samenwerken, leren en kennis delen. • Informeel leeraanbod evalueren en opschalen: ontwikkelen en uitbreiden van informele leeractiviteiten, zoals technocafés, workshops, etc.
 • 38. Stand van zaken • 21 aanvragen ingediend • 15 toegekend  start september ’23 Kansen voor verbinding? Zeker! • Bekijk de gehonoreerde programma’s en neem direct contact op. • Andere PPS’en betrekken? Neem contact op met mij / een collega van Katapult en laten we kijken wat passend is! Bekijk de netwerkkaart + samenvattingen via deze QR-code
 • 40. WERKBIJEENKOMST 7 JULI Programma Welkomstwoord en update programma Bouwsteen 1 en 4 Stand van zaken regelingen Pitches: DUS-I Matchcare Katapult Npuls Koffiepauze (11:00-11:10) Samenwerksessie (deel 1) Lunchpauze (12:30-13:30) Samenwerksessie (deel 2) Plenaire afsluiting (15:00) Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
 • 42. In deze presentatie 1. Peiling 2. (Van) wie is Npuls 3. Missie & visie 4. Wat gaan we doen? 5. CTL-regeling 6. Vragen
 • 43. Wat weet je van Npuls? Nooit gehoord Wel wat… Alles 43
 • 44. Wie ben ik? Secretaris Npuls Judith.huisman@npuls.nl info@npuls.nl
 • 45. Van wie is Npuls 45 Alle publieke onderwijsinstellingen Vraagstelling, mede-ontwikkeling en implementatie SURF Penvoerder SURF, MBO-digitaal Ontwikkeling ict-infrastructuur & ict- expertise NRO Onderzoek en kennisdeling OCW Link naar nationaal beleid (incl andere NGF-projecten) OCW (+ NGF) Monitoring
 • 46. Wat willen we bereiken? 46 Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs Verhoging van de adaptiviteit van het onderwijs Verbetering van functionele en kritische digitale vaardigheden van lerenden en docenten
 • 47. In deze presentatie Stip op de horizon: In de sector delen we een collectieve verantwoordelijkheid voor de organisatie van het onderwijs, zodat de individuele instelling in staat is de inhoud, vorm en kwaliteit van haar onderwijs blijvend te Hoe gaan we daar komen?
 • 48. 48
 • 49. (Nog) meer weten over de transformatiehubs en infrastructuren? • Lees de FAQ, de nieuwsberichten en de bio’s van onze aanvoerders en programmamanagers. • Hou ook de agenda in de gaten • Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via info@npuls.nl o.v.v ‘Aanmelden nieuwsbrief’ • www.npuls.nl
 • 50. CTL-REGELING NPULS EEN KORTE TEASER – ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN
 • 51. “IN 2028 HEEFT ELKE MBO/HBO/WO INSTELLING EEN CENTER FOR TEACHING & LEARNING” 51
 • 52. KERNDOELSTELLINGEN VAN EEN CTL 52 Kennisdelen Innovatie Professionalisering & ontwikkeling Ondersteuning Onderzoek • Informeel impliciet; leergemeenschappen, kennisdelen, netwerken • Formele expliciete trajecten; leergangen, BDB, BKO, PDG • Zorgen dat kennis over onderwijsinnovatie binnen de instelling zijn weg vindt naar docenten en docenten teams • Zorgen dat landelijke kennis over en onderwijsinnovatie beschikbaar is binnen de instelling • Onderwijsinnovatie aanjagen en stimuleren binnen een onderwijsinstelling • Adviseren over onderwijsinnovatie aan docenten, onderwijsprogramma’s, docententeams, scholen • Onderwijsinnovatie (op project en/of grassroot basis) samen met docenten opzetten en uitvoeren • Adviseren van onderwijsmanagement, ondersteunende diensten, onderwijsbeleid over ontwikkeling en ondersteunings behoefte van docenten • Directe ondersteuning bieden aan docenten (didactisch, praktisch en technisch) • Onderzoek doen naar onderwijs en geïmplementeerde onderwijsinnovaties en resultaten terugkoppelen binnen de instelling en breder • Meedoen aan nationale of internationale samenwerkingsverbanden van onderzoeksprojecten naar onderwijsinnovatie
 • 53. Voorwaarden en uitgangspunten - €500.000 per instelling, 70% van aangevraagde bedrag in matching (kan bestaande formatie zijn) - Passend bij de eigen organisatie - Belangrijke (maar niet enige) sleutel tot verandering - Duurzame verankering - Samenwerken met andere instellingen gestimuleerd
 • 54. In deze presentatie Meer weten? 1. Bekijk de website https://npuls.nl/ctl/ oor... 1. Presentatie van de kick-off (27 juni j.l.) 2. Uitgebreide(re) Q&A over de regeling (coming soon) 3. Data en updates over publicatie
 • 56. WERKBIJEENKOMST 7 JULI Programma Welkomstwoord en update programma Bouwsteen 1 en 4 Stand van zaken regelingen Pitches: DUS-I Matchcare Katapult Npuls Koffiepauze (11:00-11:10) Samenwerksessie (deel 1) Lunchpauze (12:30-13:30) Samenwerksessie (deel 2) Plenaire afsluiting (15:00) Afsluiting en borrel (15:15-16:00)
 • 57. NATIONALE LLO-KATALYSTOR Werkbijeenkomst 7 juli Samenwerksessies: aan de slag!
 • 58. WERKBIJEENKOMST 7 JULI Programma Welkomstwoord en update programma Bouwsteen 1 en 4 Stand van zaken regelingen Pitches: DUS-I Matchcare Katapult Npuls Koffiepauze (11:00-11:10) Samenwerksessie (deel 1) Lunchpauze (12:30-13:30) Samenwerksessie (deel 2) Plenaire afsluiting (15:00) Afsluiting en borrel (15:15-16:00)

Editor's Notes

 1. De nationale LLO- Katalysator is hét schakelpunt van en voor het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs, overheid en de professionals zelf voor leven lang ontwikkel initiatieven. De Katalysator initieert en coördineert samenwerking, creëert nieuwe oplossingen daar waar ‘gaten’ vallen en verstrekt waar nodig middelen om LLO landelijk en regionaal efficiënter en effectiever te organiseren. De LLO Katalysator jaagt de doorontwikkeling van LLO met kracht aan.
 2. Een katalysator voor het proces van vraagarticulatie, aanbodontwikkeling en activeren van de participatie in LLO van de beroepsbevolking.
 3. De nationale LLO- Katalysator is hét schakelpunt van en voor het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs, overheid en de professionals zelf voor leven lang ontwikkel initiatieven. De Katalysator initieert en coördineert samenwerking, creëert nieuwe oplossingen daar waar ‘gaten’ vallen en verstrekt waar nodig middelen om LLO landelijk en regionaal efficiënter en effectiever te organiseren. De LLO Katalysator jaagt de doorontwikkeling van LLO met kracht aan.
 4. Een katalysator voor het proces van vraagarticulatie, aanbodontwikkeling en activeren van de participatie in LLO van de beroepsbevolking.
 5. IN DE EERSTE TRANCHE (-2026) ZIJN DE SAMENWERKINGEN GERICHT OP DE ENERGIE- EN GRONDSTOFFENTRANSITIE Activiteiten per bouwsteen: In kaart brengen wat al bekend is aan (lange termijn) skillsbehoeften (zoals via Topsector Energie) Starten van regionale co-creatielabs gericht op de energie- en grondstoffentransitie, inrichten van regiotransitiedeals Uitvoeren van startmetingen en toekennen van de eerste professionaliserings-budgetten Mkb-bedrijven waar skills nodig zijn helpen om stappen te zetten en pilots voor het versterken van de leercultuur
 6. Een katalysator voor het proces van vraagarticulatie, aanbodontwikkeling en activeren van de participatie in LLO van de beroepsbevolking.
 7. 22 mei 2019 belemmeringen voor een leven lang leren Onderzoeksbureau Panteia concludeert dat na onderzoek onder verschillende doelgroepen in een rapport dat het vanmiddag presenteerde aan de Vaste Commissies voor Onderwijs en Sociale Zaken van de Tweede Kamer.
 8. Een katalysator voor het proces van vraagarticulatie, aanbodontwikkeling en activeren van de participatie in LLO van de beroepsbevolking.
 9. De regelingen zijn in de afgelopen periode afgestemd met en binnen OCW. Er is gekeken naar staatssteun, juridische correctheid, regeldruk, uitvoerbaarheid.  Echt het resultaat van co makerschip en steeds zicht houden op de stip op de horizon: wat zien we voor ons als het gaat om BS 2 en BS 3: twee regelingen dus, met een toelichting en heldere criteria Toelichten: wanneer klein en wanneer groot voor BS2 en 3
 10. Betrokkenheid arbeidsmarkt /werkgevers
 11. DUS-I: voorschouw (vanaf wanneer ..) Indienen, Max omvang, formulieren op website DUS-I, in te dienen vanaf 2 okt – 16 oktober. Evt ontbrekende delen aan te vullen beoordeling door onafhankelijke beoordelingscommissie Beoordelen voor eind jan – of zover eerder als mogelijk. Dat hebben we zelf in de hand: schiet met scherp, benut alle hulp, gebuit de feedback: pas aan, verschuif naar volgende ronde op trek in. Zo komen we tot overzichtelijke aanvragen en beoordeelbare voorstellen!
 12. Voorlopig aanjaagteam: Sanne en Carin Vragen ook bij dus-i Nieuwsbrief, stappenplannen, geven vragen en antwoorden en plaatsen deze in Q&A, en verbinding Vragen beoordelingsprocedure kan naar dus-i
 13. Een katalysator voor het proces van vraagarticulatie, aanbodontwikkeling en activeren van de participatie in LLO van de beroepsbevolking.
 14. Een katalysator voor het proces van vraagarticulatie, aanbodontwikkeling en activeren van de participatie in LLO van de beroepsbevolking.
 15. Een katalysator voor het proces van vraagarticulatie, aanbodontwikkeling en activeren van de participatie in LLO van de beroepsbevolking.
 16. Een katalysator voor het proces van vraagarticulatie, aanbodontwikkeling en activeren van de participatie in LLO van de beroepsbevolking.
 17. Vraagstelling, mede-ontwikkeling en implementatie: Alle publieke onderwijsinstellingen voor mbo, hbo en wo Penvoerder: SURF Ontwikkeling ict-infrastructuur & ict-expertise: SURF Onderzoek en kennisdeling: NRO Link naar nationaal beleid: OCW Monitoring: OCW
 18. Binnen Npuls werken mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in Nederland samen aan drie hoofddoelen van het programma: onderwijskwaliteit verbeteren, wendbaarheid van het onderwijs vergroten én digitale vaardigheden van docenten en lerenden verbeteren
 19. Samenwerken.
 20. We werken samen aan… Randvoorwaarden voor de organisatie van onderwijs, en het delen van kennis: de “infrastructuren” Innovatiekracht op bepaalde thema’s – zodat die nieuwe kennis en ontwikkeling in het onderwijs ingezet kan worden. Innovatiekracht zit in “transformatiehubs”: samenwerkingen van mensen uit onderwijs, ontwikkelaars, onderzoekers, bedrijfsleven, etc. > Eerst op de thema’s die je hier ziet, maar ook op gebied van XR, EdTech en Studiedata en AI. De ICT-infrastructuur: Afspraken over de ‘inrichting’ van een ict-toepassing, zodat het koppelbaar is; afspraken over privacy, databeheer en eigenaarschap, etc Ontwikkelen van nieuwe vragen uit de transformatiehubs Zorgen dat systemen van instellingen met landelijke systemen kunnen “praten”; ondersteunen bij de implementatie in de instellingen Kennisinfrastructuur Nieuwe kennis over onderwijs Betere vindbaarheid en bruikbaarheid van kennis over onderwijs Ondersteunen van docenten in gebruik van kennis Stimuleren van onderwijvernieuwing in de instelling: CTL-regeling
 21. De introductie van Centers for Teaching & Learning (afgekort: CTL) of de versterking van bestaande CTL’en is een belangrijk middel om de doelstellingen van het programma Npuls te realiseren. CTL’en hebben de functie om kennis over leren en onderwijzen binnen onderwijsinstellingen te verspreiden, versterken en benutten. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor de inzet van digitale middelen in het onderwijs.    Een Center for Teaching & Learning heeft als doel om het leren te versterken in een onderwijs instelling. Dat doet zij o.a. door:  Docenten te ondersteunen bij het verbeteren van hun onderwijs door het delen van kennis en ervaring onder andere over het inzetten van digitale middelen in en voor het onderwijs. Een Center for Teaching & Learning organiseert afstemming binnen een onderwijsinstelling over docentprofessionalisering, onderwijsinnovatie en evidence informed werken tussen onder andere bestuur, onderwijsbeleid, onderwijsdirecteuren, onderwijskundigen, onderzoek van onderwijs, ICT-afdelingen, Onderwijs- en Studentzaken, bibliotheken et cetera. ​ Bij de inrichting van Centers for Teaching & Learning kunnen het succesvolle model van de Digital Competence Centers en practoraten als inspiratie dienen. Deze worden door instellingen met dezelfde reden ingericht voor onderzoek en zijn net als de Centers for Teaching & Learning permanente onderdelen van onderwijsinstellingen.​ Het Center for Teaching & Learning fungeert als schakelpunt tussen de instelling en de nationale voorzieningen: de instelling levert input aan het programma Npuls en kan bijdragen aan de implementatie en opschaling van beschikbare nationale resultaten binnen de eigen instelling. Instellingen kunnen hun eigen Center for Teaching & Learning zo inrichten dat het aansluit op al bestaande structuren. In de instellingen waar al een Teaching and Learning Center bestaat, kan de samenwerking en integratie met (bijvoorbeeld) het Digital Competence Center verder worden gebracht. ​ Omdat hun taak lokaal is en ze deze taak optimaal moeten kunnen vervullen, zullen en mogen de Centers for Teaching & Learning onderling verschillen. ​Samenwerking en kennisdeling tussen Centers for Teaching & Learning wordt ten zeerste aangemoedigd.
 22. De CTL regeling draagt op verschillende manieren bij aan de doelen van het programma Npuls: Doel 1: Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs​ Professionalisering en ondersteuning van docenten wordt systematisch binnen elke onderwijsinstelling georganiseerd.​ De kennis en ICT-voorzieningen worden via de Centers for Teaching & Learning in elke instelling toegepast op een manier die past bij de eigen context, cultuur en structuur, waardoor het not invented heresyndroom zo veel mogelijk wordt voorkomen. ​ Lerenden profiteren van onderwijs dat aansluit bij de state-of-the-art van de (ICT-)ontwikkelingen. ​ Doel 2. Het verhogen van de adaptiviteit van het onderwijs​ Kennis en samenwerkingsmechanismen die op nationaal niveau zijn ontwikkeld, vinden snel hun weg naar alle docenten van mbo, hbo en wo.​ Ondersteuning en professionalisering van docenten wordt op basis van nationaal ontwikkelde kennis in de eigen instelling georganiseerd op een manier die past bij de eigen context, cultuur en structuur. ​ Doel 3. Het verbeteren van functionele en kritische digitale vaardigheden van lerenden en docenten​ Kennis, afspraken en ontwikkelde producten zoals onderwijsmodules die op nationaal niveau zijn ontwikkeld, vinden snel hun weg naar alle docenten van mbo, hbo en wo.​ Ondersteuning en professionalisering van docenten en lerenden wordt op basis van nationaal ontwikkelde kennis in de eigen instelling georganiseerd op een manier die past bij de eigen context, cultuur en structuur​
 23. Een katalysator voor het proces van vraagarticulatie, aanbodontwikkeling en activeren van de participatie in LLO van de beroepsbevolking.
 24. De nationale LLO- Katalysator is hét schakelpunt van en voor het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs, overheid en de professionals zelf voor leven lang ontwikkel initiatieven. De Katalysator initieert en coördineert samenwerking, creëert nieuwe oplossingen daar waar ‘gaten’ vallen en verstrekt waar nodig middelen om LLO landelijk en regionaal efficiënter en effectiever te organiseren. De LLO Katalysator jaagt de doorontwikkeling van LLO met kracht aan.
 25. Een katalysator voor het proces van vraagarticulatie, aanbodontwikkeling en activeren van de participatie in LLO van de beroepsbevolking.