Koncepcja pracy szkoły

52 views

Published on

Koncepcja pracy Szkoła Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
52
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Koncepcja pracy szkoły

 1. 1. 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W WADOWICACH NA LATA 2011-2016 I.CHARATERYSTYKA SZKOŁY 1.Dane ogólne szkoły Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wadowicach istnieje od 1 września 2001 r. Organem prowadzącym jest gmina Wadowice. W 17–tu oddziałach kształci się 431 uczniów. Usytuowana jest w centrum dużego, młodego osiedla, stąd też szacunki demograficzne dotyczące liczebności uczniów są raczej stabilne i optymistyczne. kontakt ze szkołą – tel. fax 33 8739920 www.sp1wadowice mail – sp1wadowice@iap.pl 2.Historia szkoły 1998 Rozpoczęcie budowy zespołu oświatowo-sportowego 16.06.1999 Poświęcenie przez Jana Pawła II tablicy z nazwą szkoły 18.06.2001 Poświęcenie budynku szkoły przez kardynała Franciszka Macharskiego 01.09.2001 Uroczysta Małopolska Inauguracja Roku Szkolnego 2001/2002 04.11.2003 Nadanie Sztandaru Szkole 01-05.11.2004 Pielgrzymka Społeczności Szkolnej do Watykanu 14.12.2007 II Diecezjalne Spotkanie Szkół im. Jana Pawła II maj 2011 Pielgrzymka na Beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II wrzesień 2011 Otwarcie Nowego Obiektu Sportowego, jubileusz 10-lecia szkoły 27.04.2014 Kanonizacja Papieża Jana Pawła II /pielgrzymka pracowników/ 2a. Dyrektorzy szkoły 2001-2006 Dyrektor P. Ludwika Tkacz, wicedyrektor (2004-2006) p. Joanna Zając 2006 do teraz Dyrektor p. Joanna Zając, wicedyrektor – p. Magdalena Ścibielska
 2. 2. 2 3. Lokalizacja Budynek, w którym mieści się szkoła usytuowany jest w centrum osiedla Pod Skarpą. Otoczony jest rozległymi terenami zielonymi. Przy szkole znajduje się Przedszkole nr 5 ogólnodostępny, nowoczesny plac zabaw, dwa boiska. Od roku 2012 funkcjonuje miasteczko ruchu drogowego W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się nowoczesny, piękny budynek krytej pływalni „Delfin”. 4.Kadra szkoły W szkole pracuje 35 nauczycieli, pedagog, psycholog, logopeda, oligofrenopedagog. Największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani. Nauczyciele systematycznie zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych (WDN, konferencje, posiedzenia rady pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty, spotkania z rodzicami) oraz w formach zewnętrznych (studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń on line). Pracę szkoły wspiera 15- to osobowy zespół pracowników obsługi i administracji, który zapewnia dzieciom bezpieczne, higieniczne i przyjazne warunki do nauki i zabawy. 5.Baza szkoły Szkoła posiada 12 klasopracowni m. in. informatyczną, przyrodniczą, techniczną, humanistyczną, salę przedszkolną, językową, bibliotekę multimedialną (ICIM), wielofunkcyjne boisko sportowe z placem zabaw. Od września 2011 funkcjonuje nowocześnie uposażona sala sportowa, od 2012 miasteczko ruchu drogowego. Sprawnie i efektywnie działa stołówka i świetlica szkolna, gabinet pielęgniarki. Na szczególne uznanie i podkreślenie zasługuje zaangażowanie i kreatywność Rodziców. 1. Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach w systemie dwuzmianowym. Oddziały przedszkolne gwarantują dzieciom kształcenie i rozwijanie umiejętności dziecka pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Nauczyciele stwarzają doskonałe warunki do rozwoju dzieci poprzez różnorodne zabawy i zajęcia dodatkowe. Realizowane zajęcia skupione są wokół następujących obszarów edukacyjnych: • wychowanie zdrowotno - ruchowe • wychowanie muzyczne • wychowanie plastyczne • kształcenie umiejętności matematycznych
 3. 3. 3 • przygotowanie do nauki czytania i pisania. Wszystkim dzieciom zapewniona jest nauka religii oraz języka angielskiego w ramach godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym. Dzieci z wadami wymowy objęte są zajęciami logopedycznymi, natomiast dzieci z wadą postawy mają możliwość skorzystania z zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Szkoła organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 2. Każda klasa 2-6 w ramach wychowania fizycznego uczestniczy w zajęciach na pływalni. 3. Prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne – umożliwiające rozwijanie własnych zainteresowań i pasji naszych wychowanków m. in. * sportowych, * ekologicznych, * plastycznych, * komputerowych, * muzycznych, * biblijnych, * literackich *językowych Możemy się poszczycić licznymi sukcesami w tychże dziedzinach na szczeblu gminnym i wojewódzkim. 4. W szkole działa Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne, które rozwija wśród młodzieży zamiłowanie do poznawania szlaków turystycznych swojej „Małej Ojczyzny”. Koło SKKT osiąga corocznie liczne sukcesy w marszach na orientacje, w rajdach rowerowych i pieszych. 5. Na stałe w kalendarzu szkolnym znajdują się międzyszkolny konkurs regionalny "Co wiem o Wadowicach i okolicy", konkursy czytelnicze i literackie, ekologiczne, Spotkanie Integracyjne z Osobami Niepełnosprawnymi, Ogólnopolskie Urodzinowe Spotkanie Szkół Jana Pawła II. 6. Corocznie prowadzimy w klasach akcję "Ratujemy i uczymy ratować" - pierwsza pomoc przedmedyczna. Zadania z zakresu profilaktyki, zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy socjalnej rzetelnie realizują powołane zespoły wykwalifikowanych pedagogów współpracujących na co dzień z instytucjami oświatowymi, służbami porządkowymi i innymi na terenie miasta i gminy. II. MISJA SZKOŁY „Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć” J.P. II W naszej szkole uczymy prawdy, kształtujemy wrażliwość na piękno, wychowujemy do twórczego działania i współpracy. Uczymy szacunku do człowieka i jego pracy, dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia. Z odwagą podejmujemy codzienne obowiązki i wyzwania.
 4. 4. 4 III. WIZJA SZKOŁY i CELE STRATEGICZNE Nasza szkoła to drugi dom, w którym współpracując z Rodzicami dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia, w oparciu o wartości wypływające z życia i nauczania naszego Patrona Ojca Świętego Jana Pawła II. 1. Strategiczne kierunki rozwoju. Bardzo ważnymi celami do zrealizowania w kolejnych latach są: 1) dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki; 2) wychowanie ucznia zgodnie z ideami Patrona – Ojca Świętego Jana Pawła II 3) zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia; 4) rozwój bazy dydaktycznej; 5) poprawa warunków pracy i nauki; 6) rozwój stosowania technologii komputerowej i informacyjnej; 7) doposażenie biblioteki szkolnej i rozwój czytelnictwa; 8) promowanie szkoły i wartości edukacji w środowisku lokalnym; 9) propagowanie właściwych relacji interpersonalnych i zachowań społecznych; 10) doskonalenie efektywności kształcenia i doskonalenia zawodowego; 11) rozwój samorządności uczniów; 12) rozwijanie zainteresowań uczniów; 13) włączanie rodziców do życia szkoły; 14) współpraca szkoły z instytucjami w dziedzinie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa 2. Uczniowie oraz absolwenci. Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy do wykształcenia i wychowania ucznia, który swe życie opiera na dekalogu wartości . Naszych uczniów cechuje 1. Rzetelna nauka i praca 2. Odpowiedzialność za życie swoje i innych 3. Aktywność, inspiracja do rozwijania pasji i zainteresowań. 4. Respektowanie prawa do życia, miłości i szacunku, wzrastania w kochającej się rodzinie. 5. Empatia i wrażliwość na piękno przyrody, sztuki. 6. Miłość i tożsamość z „Małą Ojczyzną” oraz Polską. Znajomość historii i polskich tradycji.
 5. 5. 5 7. Tolerancja wobec innych nacji, poglądów- równość i godność dla wszystkich. 8. Otwartość do ludzi i ciekawość świata. 9. Optymizm, wiara w swoje możliwości, osiąganie sukcesów. 10. Zamiłowanie do sportu, turystyki. Rozdział IV Zadania szkoły w podstawowych obszarach. 1. Działalności dydaktyczna: a) rozwijanie i poszerzanie umiejętności oraz wiedzy uczniów poprzez realizację programów nauczania obejmujących pełną podstawę programową z dostosowaniem do możliwości i potrzeb uczniów; b) stosowanie różnorodnych metod i form pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; c) organizowanie w szkole dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz wychowawczo- opiekuńczych; d) realizacja projektów edukacyjnych, w tym projektów z wykorzystaniem środków MEN, UE, prowadzenie zajęć wyrównawczych lub rozwojowych wg KN art. 42 a, ust. 2, lit. a i b, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów e) motywacja i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i predyspozycje uczniów; f) organizowanie gminnego konkursu „Co wiem o Wadowicach i okolicy” dla klas 4-6 oraz regionalno- ekologicznego dla klas III g) analiza wyników sprawdzianu klas: III i VI,; z analiz wyciągane są wnioski, których wdrażanie przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia; h) organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami, w tym pracę zespołów przedmiotowych. 2. Działalność wychowawczo-opiekuńcza: a) analizowanie podejmowanych działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań; ocenianie ich skuteczności oraz modyfikowanie w razie potrzeb; b) opracowanie co roku programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, a następnie monitorowanie realizacji tych planów; c) spójność klasowych planów wychowawczych z programem szkoły; d) organizowanie spotkań promujących właściwe zachowania np.: przeciwdziałanie agresji, właściwe odżywianie, udzielanie pierwszej pomocy, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, uczenie asertywnych zachowań itp.;
 6. 6. 6 e) przeprowadzanie pogadanek, konkursów wiedzy o uzależnieniach i realizowanie zadań w ramach zajęć profilaktycznych sportowych, edukacji regionalnej i innych; f) rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w SU i wspieranie ich inicjatyw przez nauczycieli oraz dyrekcję szkoły; g) stosowanie statutowych nagród za zachowania godne naśladowania i kar za zachowania niewłaściwe; h) stosowanie procedur postępowania z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze; i) informowanie na bieżąco rodziców o problemach wychowawczych i podejmowanie wspólnych działań; j) dba się o bezpieczeństwo uczniów( zapewnienie opieki podczas przerw); k) nauczyciele, wychowawcy współpracują z pedagogiem i psychologiem oraz dyrektorem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; l) doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie udzielania pomocy uczniom sprawiającym problemy wychowawcze; m) wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci poprzez rozmowy indywidualne, pedagogizację rodziców w czasie zebrań; n) wspomaganie rodziców i rozwoju uczniów poprzez działalność świetlicy szkolnej; o) zapewnienie obiadu dla uczniów poprzez działalność stołówki szkolnej; p) udział szkoły w akcjach: „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole” i innych wraz z promowaniem zdrowego odżywiania się; q) dyżury pielęgniarki szkolnej oraz propagowanie profilaktyki zdrowotnej; r) organizowanie dla uczniów przez dyrekcję szkoły bezpłatnych form odpoczynku w czasie ferii zimowych: „Feriada” s) organizowanie wraz z rodzicami wspólnych zadań i imprez: „Szkolna Spartakiada”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Święto Rodziny” „Zabawa Karnawałowa”, Festyn Rodzinny; Wigilie klasowe, rajdy rodzinne t) organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej. 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym: a) wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz rozwoju szkoły (współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku co korzystnie wpływa na rozwój uczniów); b) wykorzystywanie informacji o losach absolwentów (szkoła współpracuje ze swoimi absolwentami; absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia); c) promowanie wartości edukacji ( szkoła prezentuje informacje o ofercie edukacyjnej i osiągnięciach; promuje w środowisku potrzebę uczenia się; jest pozytywnie postrzegana w środowisku);
 7. 7. 7 d) rodzice są partnerami szkoły ( szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy; wspiera rodziców w wychowaniu dzieci; rodzice współdecydują i uczestniczą w podejmowanych działaniach; e) prowadzenie współpracy w celu poszerzania oferty edukacyjnej, w ramach programu wychowania i profilaktyki Współpraca szkoły ze środowiskiem, instytucjami  Radą Osiedlową nr 9  Komendą Powiatowej Policji  Powiatową Strażą Pożarną  Delegatura Wadowice  Urząd Miejski w Wadowicach  Parafią św. Piotra Ap. w Wadowicach  Parafią ONMP w Wadowicach  Małopolskim Stowarzyszeniem Szkół im. Jana Pawła II  DPS Sióstr Nazaretanek w Wadowicach,  DPS ul. Parkowa w Wadowicach,  Stowarzyszeniem „Dać Szansę”,  PTTK  ZHP  Sanepid  Basen „Delfin”  szkoła w Canale d’Agordo  Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej  WCK w Wadowicach,  Basenem „Delfin” w Wadowicach,  ZPC Skawa w Wadowicach,  Maspex w Wadowicach,  UNIMARK w Wadowicach,  Bank BGŻ Wadowice  Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP  PCPR  Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II  Agrado  Klub Victoria
 8. 8. 8  Biblioteka Miejska w Wadowicach  Poradnia PP  Sąd rodzinny, kuratorzy  MOPS  ALPS, PUKS Karol, MKS Skawa  Klub Szachowy „Wieża” f) współpraca w zakresie bezpieczeństwa obiektu i terenu szkolnego oraz uczniów i pracowników z Powiatową Komendą Straży Pożarnej, Powiatową Komendą Policji, firmą ochrony i Strażą Miejską; 4. Zarządzanie i organizacja pracy szkoły: 1. Podejmowanie działań zmierzających do uzyskiwania znaczących wyników w nauczaniu, przygotowywanie i liczny udział uczniów w konkursach 2. Zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, materialnej dzieciom i ich rodzinom 3. Dbałość o różnorodność i efektywność działalności kół i zajęć pozalekcyjnych 4. Pokonywanie bariery językowej poprzez działalność w szkole koła teatralnego języka angielskiego, korespondencję w języku angielskim, akcje, hapeeningi 5. Zorganizowanie dla chętnych uczniów, nauczycieli kursu języka włoskiego stopnia podstawowego 6. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w rozwój samorządności w szkole- kontynuacja spotkań comiesięcznych na apelach wychowawczych, organizowanie debat uczniowskich, dzień otwarty w radiowęźle / co najmniej 1x w miesiącu/ 7. Systematyczne i ukierunkowane działania edukacyjno-wychowawcze pogłębiające wiedzę o Patronie szkoły, poznanie dziedzictwa bł. Jana Pawła II, naśladowanie Go w życiu codziennym, współorganizowanie ogólnopolskich spotkań szkół im. Jana Pawła II, organizacja wyjazdów dzieci i rodziców do Grobu Ojca Św. 8. Organizowanie spotkań muzyczno- poetyckich o treści patriotycznej dla uczniów i rodziców, konkursów wiedzy o regionie i historii naszego kraju, rozbudowa Kącika regionalnego/ tablica ważnych wydarzeń naszego Narodu/, rajdy, wycieczki, wystawy. 9. Wykorzystanie nowego obiektu sportowego do utworzenia sekcji piłki siatkowej i koszykowej, promowanie aktywnego stylu życia. Zwrócenie uwagi na kulturę wypoczynku, spędzania czasu z rodziną. 10. Przysposobienie nowej świetlicy szkolnej, gabinetów do pracy indywidualnej z dziećmi,
 9. 9. 9 11. Dostosowywanie bazy materialnej szkoły do bieżących potrzeb, zadbanie o atrakcyjne pomoce dydaktyczne. 12. Uczczenie 10-letniej historii istnienia szkoły, wręczenie statuetek wdzięczności sponsorom i darczyńcom. 13. Kontynuowanie otwartej i partnerskiej współpracy z rodzicami, c.d. Szkoły Rodzica /tradycje rodzinne -modele wychowania, autorytety wychowawcze/ 14. Włączanie się społeczności szkolnej w akcje, programy podnoszące jakość kształcenia, wychowania i opieki. 15. Podtrzymywanie i kultywowanie zwyczajów świątecznych w łączności szkoła –dom. 16. Przestrzeganie prawa oświatowego i wdrażania zmian prawnych; 17. Organizowanie i wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi szkoły; 18. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w sposób planowy, dokonywanie ewaluacji nadzoru oraz wykorzystywanie wniosków do rozwoju szkoły; 19. Systematyczna współpraca dyrektora z Radą Rodziców i SU 20. Modernizacja pracowni komputerowej i zwiększenie liczby stanowisk komputerowych dla uczniów; Rozdział V – Ewaluacja koncepcji. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem na okres pięciu lat. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego dyrektor wraz zespołem nauczycieli przygotowujących Plan Pracy Szkoły na kolejny rok szkolny dokonają przeglądu zadań w podstawowych obszarach szkoły. W przypadku dużych zmian zostaną zaproponowane poprawki do Koncepcji Pracy. Po 5 latach zostanie podjęta ewaluacja Koncepcji Pracy Szkoły, a wnioski i rekomendacje będą podstawą do opracowania kolejnej. Sposobami ewaluacji będą: obserwacja, ankiety i dyskusja przedstawicieli społeczności szkoły, a w razie potrzeby inne techniki ewaluacji.

×