Järjestökyselyn tuloksia

Verke
VerkeVerke
Järjestökysely
- Kysely internetin käytöstä nuorille
suunnatussa työssä
Vastauksia 142 kpl
Otos (N) 134 kpl
Teetkö työtä nuorten parissa? (N=142)
Kyllä
En
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Maakunta, jossa työskentelet (N=134)
Ahvenanmaan maakunta
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Ikä (N=134)
alle 25 vuotta
25-30 vuotta
31-40 vuotta
41-50 vuotta
51-60 vuotta
yli 60 vuotta
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Sukupuoli (N=134)
Mies
Nainen
En tahdo määritellä
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Koulutustausta (N=134)
Kansakoulu
Peruskoulu
Ylioppilastutkinto
Ammattitutkinto
Opistotason tutkinto
Ammattikorkeakoulututkinto
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Lisensiaatintutkinto
Tohtorintutkinto
Joku muu
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Työsuhde (N=134)
Vakituinen
Määräaikainen
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Työkokemuksesi nuorten parissa työskentelystä? (N=134)
Alle 1 vuotta
1-2 vuotta
3-5 vuotta
6-10 vuotta
11-15 vuotta
16-20 vuotta
Yli 20 vuotta
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Millaisia työmuotoja käytät useimmiten työssäsi? (Valitse
max. 3) (N=134)
Nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja kuuleminen
Vertaisohjaus ja -kasvatus
Nuorten tieto- ja neuvontatyö
Avoin nuorisotyö
Kulttuurinen nuorisotyö
Kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotyö
Luonto- ja elämystoiminta
Ehkäisevä päihdetyö
Poluttava nivelvaihetyö
Nuorten työpajatoiminta
Etsivä nuorisotyö ja työparitoiminta
Sosiaalinen nuorisotyö / kohdennettu, tukeva ja auttava…
Joku muu
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Valitse seuraaviin väittämiin sinulle sopivin vaihtoehto.
(N=134)
Täysin
samaa
mieltä
Osin
samaa
mieltä
Osin eri
mieltä
Täysin eri
mieltä
En osaa
sanoa
Yhteensä
(%)
Nuoret pitää saada pois
internetistä.
0 13 28 58 1 100
Nuorille suunnattua työtä
tekevien järjestöjen tulee
toimia internetissä.
70 24 4 2 0 100
Internetiä tulee käyttää
enemmän nuorille
suunnatussa työssä.
49 43 6 1 2 100
Nuorten kohtaaminen
internetissä on helppoa.
28 47 22 2 1 100
Nuoren kohtaaminen
internetissä on yhtä
arvokasta kuin nuoren
kohtaaminen kasvokkain.
25 37 28 8 2 100
Digitaaliset pelit ovat hyvä
nuorille suunnatun työn
väline.
18 43 20 8 10 100
Internetiä on vaikea
hyödyntää nuorten
ryhmätoiminnassa.
4 19 38 30 9 100
Kuinka tärkeäksi koet internetin käytön seuraavissa nuorille
suunnatun työn toiminnoissa? (N=134)
Erittäin
tärkeä
Melko
tärkeä
Vähän
tärkeä
Ei lainkaan
tärkeä
Yhteensä
(%)
Kohtaaminen ja neuvonta
(esim. reaaliaikainen
keskustelu nuorten kanssa)
52 36 10 1 100
Pelaaminen (esim. lanit,
verkkopelit)
13 29 42 16 100
Ryhmätoiminta (esim.
tapahtuman suunnittelu
netissä)
31 52 16 1 100
Tiedottaminen ja
markkinointi
81 19 0 0 100
Vaikuttamistoiminta (esim.
aloitteet, palautteet)
57 37 5 0 100
Yhteydenpito nuoriin (esim.
sähköpostilla,
pikaviestimillä)
73 25 1 0 100
Käytätkö internetiä nuorille suunnatussa työssä? (N=134)
Kyllä
En
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Arvioi, kuinka monta tuntia viikossa käytät työaikaasi
nuorille suunnattuun työhön internetissä? (N=128)
Alle 1 h
1-2 h
3-5 h
6-10 h
11-15 h
16-20 h
Yli 20 h
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Missä työmuodoissa käytät internetiä? (N=128)
Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä (%)
Nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja
kuuleminen
16 29 27 20 9 100
Vertaisohjaus ja -kasvatus 9 18 19 34 21 100
Nuorten tieto- ja neuvontatyö 16 41 26 13 4 100
Avoin nuorisotyö (kontaktityö
perustyönä ja kohdennettuna työnä)
5 20 15 27 34 100
Kulttuurinen nuorisotyö (mm. käsityö,
media, musiikki, tanssi, valokuvaus,
teatteri, liikunta)
2 11 7 35 45 100
Kansainvälinen ja monikulttuurinen
nuorisotyö
3 6 19 34 38 100
Luonto- ja elämystoiminta (mm.
ympäristökasvatus, seikkailukasvatus)
0 5 11 26 59 100
Ehkäisevä päihdetyö 7 7 12 20 54 100
Poluttava nivelvaihetyö 0 2 8 17 73 100
Nuorten työpajatoiminta 2 1 2 13 82 100
Etsivä nuorisotyö ja työparitoiminta 1 3 6 13 77 100
Sosiaalinen nuorisotyö / kohdennettu,
tukeva ja auttava erityisnuorisotyö
2 15 9 20 55 100
Kuinka usein ja mihin tarkoituksiin käytät internetiä nuorille
suunnatussa työssä? (N=128)
Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä (%)
Kohtaaminen ja neuvonta (esim.
reaaliaikainen keskustelu nuorten
kanssa)
13 35 23 17 12 100
Pelaaminen (esim. lanit, verkkopelit) 0 1 5 18 76 100
Ryhmätoiminta (esim. tapahtuman
suunnittelu netissä)
5 19 27 31 19 100
Tiedottaminen ja markkinointi 25 45 20 7 3 100
Vaikuttamistoiminta (esim. aloitteet,
palaute)
2 20 30 34 15 100
Yhteydenpito nuoriin (esim.
sähköpostilla tai pikaviestimellä)
26 36 18 11 9 100
Mitä seuraavista palveluista hyödynnät nuorille
suunnatussa työssä ja kuinka usein? (N=128)
Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä (%)
Blogipalveluita (esim. WordPress, Blogger) 4 13 13 20 51 100
Keskustelufoorumeita (esim. Suomi24, Demi) 2 10 13 26 50 100
Linkkien ja uutisten jakopalveluita (esim.
Delicious)
0 7 11 20 62 100
Mediapalveluita (esim. Flickr, YouTube) 3 16 23 33 25 100
Mikroblogipalveluita (esim. Twitter) 5 13 5 20 57 100
Suosittelupalveluita (esim. Yelp) 0 2 2 17 78 100
Organisaation omia verkkosivuja (esim.
nuorisotiedotus)
28 37 21 10 4 100
Sähköpostia 38 26 14 12 11 100
Paikkatietopalveluita (esim. Foursquare) 2 4 7 13 74 100
Peliyhteisöjä (esim. Steam, PlayStation
Network)
0 2 2 9 88 100
Vaikuttamiskanavia (esim. Aloitekanava.fi) 0 0 8 27 66 100
Pilvitallennuspalveluita (esim. Google drive,
Dropbox)
9 9 14 22 46 100
Verkkopelejä (esim. Minecraft, World of
Warcraft, EVE Online)
1 2 2 6 88 100
Virtuaalimaailmoja (esim. Second Life, Habbo
Hotel, Minecraft)
0 2 2 13 83 100
VoIP-palveluita (esim. Skype) 4 8 10 29 49 100
Wiki- ja muita yhteistyöpalveluita (esim.
Wikipedia, MediaWiki)
2 10 16 27 46 100
Yhteisöpalveluita (esim. Facebook, IRC-
Galleria, GoSupermodel)
44 30 8 7 11 100
Käytätkö Facebookia nuorille suunnatussa työssä? (N=128)
Kyllä
En
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Käytätkö Facebook-profiilia nuorille suunnatussa työssä...?
(N=114)
Henkilökohtaisella profiililla
Ammatillisella profiililla
Henkilökohtaisella ja ammatillisella
profiililla
En käytä Facebook-profiilia nuorille
suunnatussa työssä
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Käytätkö Facebook-ryhmää nuorille suunnatussa työssä...?
(N=114)
Henkilökohtaisella profiililla
Ammatillisella profiililla
Henkilökohtaisella ja ammatillisella
profiililla
En käytä Facebook-ryhmää nuorille
suunnatussa työssä
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Käytätkö Facebook-sivua nuorille suunnatussa työssä...?
(N=114)
Henkilökohtaisella profiililla
Ammatillisella profiililla
Henkilökohtaisella ja ammatillisella
profiililla
En käytä Facebook-sivua nuorille
suunnatussa työssä
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Mitkä ovat keskeisimpiä tekijöitä siihen, ettet käytä internetiä
nuorille suunnatussa työssä? (Valitse max. 3) (N=6)
Koen, että internetissä tehtävä työ ei ole oikeaa/aitoa nuorille
suunnattua työtä.
Koen, ettei internetin käyttäminen tuo työhöni lisäarvoa.
Koen, että osaamiseni ei ole riittävää.
Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä.
Käytettävissäni ei ole riittävää infrastruktuuria (esim.
verkkoyhteydet).
Työnantaja on estänyt minulta pääsyn joillekin sivustoille
(esim. palomuuri).
Työaikani ei riitä internetin käyttämiseen.
Esimieheni ei tue internetin käytössä.
Organisaationi ei tue internetin käytössä.
Joku muu tekijä
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Haluaisitko käyttää internetiä nuorille suunnatussa työssä?
(N=6)
Kyllä
En
En osaa sanoa
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Käytetäänkö työyhteisössäsi internetiä nuorille suunnatussa
työssä? (N=6)
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Kuinka usein käytät internetiä vapaa-ajallasi? (N=134)
Päivittäin
Viikoittain
Kuukausittain
Harvemmin
En koskaan
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Mihin tarkoituksiin käytät internetiä vapaa-ajallasi ja kuinka
usein? (N=134)
Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä (%)
Sosiaalinen kanssakäyminen (esim.
sähköposti, sosiaalinen
media, pikaviestimet)
83 13 1 3 0 100
Viihdekäyttö (esim.
musiikki, elokuvat, pelaaminen, inter
netin selailu)
55 32 7 4 1 100
Tiedon hakeminen 65 33 2 0 0 100
Asioiden hoitaminen (esim.
pankkiasiat, verkkokauppa)
22 72 6 0 0 100
Millainen työnantajan tarjoama välineistö sinulla on
työaikana käytössäsi? (N=134)
Omassa
käytössä
Jaetussa
käytössä
Ei lainkaan
käytössä
Yhteensä
(%)
Matkapuhelin 81 7 13 100
Älypuhelin 43 1 56 100
Tabletti (esim. iPad) 7 6 87 100
Kannettava tietokone 69 16 14 100
Pöytätietokone 50 9 41 100
Kuinka paljon sinulla on työnantajan / esimiehen kanssa sovittua
resursoitua työaikaa viikossa internetin käyttämiseen nuorille
suunnatussa työssä? (N=134)
Ei lainkaan
Alle 1h
1-2 h
3-5 h
6-10 h
11-15 h
16-20 h
yli 20 h
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Oletko osallistunut viimeisen vuoden aikana työajallasi
koulutukseen internetin käytöstä tai internetissä toimimisesta?
(N=134)
Kyllä
En
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Onko organisaatiossasi laadittu työntekijöille kirjallinen
sosiaalisen median ohjeistus? (N=134)
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Onko organisaatiossasi laadittu sosiaalisen median strategia
tai toimintasuunnitelma? (N=134)
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Oletko saanut esimieheltäsi epävirallista ohjeistusta
sosiaalisen median käytöstä? (N=134)
Kyllä
En
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Onko organisaatiossasi asetettu seuraavia mittareita tai
tunnuslukuja internetin käytölle nuorille suunnatussa työssä?
(N=134)
Kyllä Ei En osaa sanoa Yhteensä (%)
Verkkopalveluiden
kävijämäärät / tykkäykset
50 37 13 100
Verkossa yksilöllisesti
kohdattujen nuorten määrä
31 54 14 100
Verkon pienryhmissä
tavoitettujen nuorten määrä
22 59 19 100
Nuorten tyytyväisyys
verkkopalveluita kohtaan
28 54 18 100
Nuorten kiinnostus
verkkopalveluita kohtaan
26 55 19 100
Millaiseksi arvioit tietotaitosi seuraavista internetiin
liittyvistä teemoista? (N=134)
Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Heikko Yhteensä (%)
Digitaaliset pelit ja
verkkopelaaminen
7 16 29 49 100
Laitteistot 7 45 37 11 100
Mediasisältöjen tuottaminen
(esim. animaatio, blogit,
musiikki, videot, pelit)
7 17 40 36 100
Ohjelmat ja sovellukset 11 40 34 14 100
Ohjelmointi 1 4 25 69 100
Sosiaalinen media 30 50 16 4 100
Verkkokulttuurit 10 37 33 20 100
Verkkoturvallisuus (esim.
tietoturva, yksityisyys)
16 51 25 8 100
Verkkovaikuttaminen ja -
aktivismi
9 31 42 18 100
Millaiseksi arvioit osaamisesi seuraavista osa-alueista liittyen
internetin käyttöön nuorille suunnatussa työssä? (N=134)
Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Heikko Yhteensä
(%)
Ammattietiikka ja
menetelmälliset
erityispiirteet internetissä
20 51 19 10 100
Digitaalisten pelien
hyödyntäminen nuorille
suunnatussa työssä
4 6 22 68 100
Mediakasvatus 12 39 37 13 100
Nuorten omaehtoisen
toiminnan tukeminen
internetissä
7 40 37 16 100
Nuorten verkkokulttuurit ja
verkkokäyttäytyminen
9 37 34 20 100
Sosiaalisen median
työkalujen hyödyntäminen
nuorille suunnatussa työssä
22 31 32 15 100
Vuorovaikutus ja
kohtaaminen internetissä
23 49 19 9 100
Mihin seuraaviin osa-alueisiin liittyen haluat erityisesti kehittää
omaa ammatillista osaamistasi? (Valitse max. 5) (N=134)
Ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet internetissä
Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorille suunnatussa
työssä
Mediakasvatus
Mediasisältöjen tuottaminen (esim.
animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit)
Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen internetissä
Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen
Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorille
suunnatussa työssä
Tekninen osaaminen (esim. laitteistot, ohjelmat)
Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä
Joku muu
En koe tarvetta osaamisen kehittämiseen
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Onko työssäsi tekijöitä, jotka vaikeuttavat internetin
käyttämistä nuorille suunnatussa työssä? (N=134)
Kyllä
Ei
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä tekijöitä työssäsi, jotka
vaikeuttavat internetin käyttämistä nuorille suunnatussa työssä?
(Valitse max. 3) (N=55)
Koen, että osaamiseni ei ole riittävää.
Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä.
Käytettävissäni ei ole riittävää infrastruktuuria (esim.
verkkoyhteyksiä).
Työnantaja on estänyt minulta pääsyn joillekin sivustoille
(esim. palomuuri).
Työaikani ei riitä internetin käyttämiseen.
Esimieheni ei tue internetin käyttöä.
Organisaationi ei tue internetin käyttöä.
Joku muu tekijä
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Arvioi, tuleeko internetin käyttäminen omassa nuorille
suunnatussa työssäsi... (N=134)
Lisääntymään
Vähenemään
Pysymään ennallaan
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Arvioi, tuleeko internetin käyttäminen nuorille suunnatussa
työssä organisaatiossasi... (N=134)
Lisääntymään
Vähenemään
Pysymään ennallaan
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1 of 39

More Related Content

Järjestökyselyn tuloksia

 • 1. Järjestökysely - Kysely internetin käytöstä nuorille suunnatussa työssä Vastauksia 142 kpl Otos (N) 134 kpl
 • 2. Teetkö työtä nuorten parissa? (N=142) Kyllä En 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 • 3. Maakunta, jossa työskentelet (N=134) Ahvenanmaan maakunta Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 • 4. Ikä (N=134) alle 25 vuotta 25-30 vuotta 31-40 vuotta 41-50 vuotta 51-60 vuotta yli 60 vuotta 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 • 5. Sukupuoli (N=134) Mies Nainen En tahdo määritellä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 • 6. Koulutustausta (N=134) Kansakoulu Peruskoulu Ylioppilastutkinto Ammattitutkinto Opistotason tutkinto Ammattikorkeakoulututkinto Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Lisensiaatintutkinto Tohtorintutkinto Joku muu 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
 • 8. Työkokemuksesi nuorten parissa työskentelystä? (N=134) Alle 1 vuotta 1-2 vuotta 3-5 vuotta 6-10 vuotta 11-15 vuotta 16-20 vuotta Yli 20 vuotta 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
 • 9. Millaisia työmuotoja käytät useimmiten työssäsi? (Valitse max. 3) (N=134) Nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja kuuleminen Vertaisohjaus ja -kasvatus Nuorten tieto- ja neuvontatyö Avoin nuorisotyö Kulttuurinen nuorisotyö Kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotyö Luonto- ja elämystoiminta Ehkäisevä päihdetyö Poluttava nivelvaihetyö Nuorten työpajatoiminta Etsivä nuorisotyö ja työparitoiminta Sosiaalinen nuorisotyö / kohdennettu, tukeva ja auttava… Joku muu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 • 10. Valitse seuraaviin väittämiin sinulle sopivin vaihtoehto. (N=134) Täysin samaa mieltä Osin samaa mieltä Osin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Yhteensä (%) Nuoret pitää saada pois internetistä. 0 13 28 58 1 100 Nuorille suunnattua työtä tekevien järjestöjen tulee toimia internetissä. 70 24 4 2 0 100 Internetiä tulee käyttää enemmän nuorille suunnatussa työssä. 49 43 6 1 2 100 Nuorten kohtaaminen internetissä on helppoa. 28 47 22 2 1 100 Nuoren kohtaaminen internetissä on yhtä arvokasta kuin nuoren kohtaaminen kasvokkain. 25 37 28 8 2 100 Digitaaliset pelit ovat hyvä nuorille suunnatun työn väline. 18 43 20 8 10 100 Internetiä on vaikea hyödyntää nuorten ryhmätoiminnassa. 4 19 38 30 9 100
 • 11. Kuinka tärkeäksi koet internetin käytön seuraavissa nuorille suunnatun työn toiminnoissa? (N=134) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Yhteensä (%) Kohtaaminen ja neuvonta (esim. reaaliaikainen keskustelu nuorten kanssa) 52 36 10 1 100 Pelaaminen (esim. lanit, verkkopelit) 13 29 42 16 100 Ryhmätoiminta (esim. tapahtuman suunnittelu netissä) 31 52 16 1 100 Tiedottaminen ja markkinointi 81 19 0 0 100 Vaikuttamistoiminta (esim. aloitteet, palautteet) 57 37 5 0 100 Yhteydenpito nuoriin (esim. sähköpostilla, pikaviestimillä) 73 25 1 0 100
 • 12. Käytätkö internetiä nuorille suunnatussa työssä? (N=134) Kyllä En 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
 • 13. Arvioi, kuinka monta tuntia viikossa käytät työaikaasi nuorille suunnattuun työhön internetissä? (N=128) Alle 1 h 1-2 h 3-5 h 6-10 h 11-15 h 16-20 h Yli 20 h 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
 • 14. Missä työmuodoissa käytät internetiä? (N=128) Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä (%) Nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja kuuleminen 16 29 27 20 9 100 Vertaisohjaus ja -kasvatus 9 18 19 34 21 100 Nuorten tieto- ja neuvontatyö 16 41 26 13 4 100 Avoin nuorisotyö (kontaktityö perustyönä ja kohdennettuna työnä) 5 20 15 27 34 100 Kulttuurinen nuorisotyö (mm. käsityö, media, musiikki, tanssi, valokuvaus, teatteri, liikunta) 2 11 7 35 45 100 Kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotyö 3 6 19 34 38 100 Luonto- ja elämystoiminta (mm. ympäristökasvatus, seikkailukasvatus) 0 5 11 26 59 100 Ehkäisevä päihdetyö 7 7 12 20 54 100 Poluttava nivelvaihetyö 0 2 8 17 73 100 Nuorten työpajatoiminta 2 1 2 13 82 100 Etsivä nuorisotyö ja työparitoiminta 1 3 6 13 77 100 Sosiaalinen nuorisotyö / kohdennettu, tukeva ja auttava erityisnuorisotyö 2 15 9 20 55 100
 • 15. Kuinka usein ja mihin tarkoituksiin käytät internetiä nuorille suunnatussa työssä? (N=128) Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä (%) Kohtaaminen ja neuvonta (esim. reaaliaikainen keskustelu nuorten kanssa) 13 35 23 17 12 100 Pelaaminen (esim. lanit, verkkopelit) 0 1 5 18 76 100 Ryhmätoiminta (esim. tapahtuman suunnittelu netissä) 5 19 27 31 19 100 Tiedottaminen ja markkinointi 25 45 20 7 3 100 Vaikuttamistoiminta (esim. aloitteet, palaute) 2 20 30 34 15 100 Yhteydenpito nuoriin (esim. sähköpostilla tai pikaviestimellä) 26 36 18 11 9 100
 • 16. Mitä seuraavista palveluista hyödynnät nuorille suunnatussa työssä ja kuinka usein? (N=128) Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä (%) Blogipalveluita (esim. WordPress, Blogger) 4 13 13 20 51 100 Keskustelufoorumeita (esim. Suomi24, Demi) 2 10 13 26 50 100 Linkkien ja uutisten jakopalveluita (esim. Delicious) 0 7 11 20 62 100 Mediapalveluita (esim. Flickr, YouTube) 3 16 23 33 25 100 Mikroblogipalveluita (esim. Twitter) 5 13 5 20 57 100 Suosittelupalveluita (esim. Yelp) 0 2 2 17 78 100 Organisaation omia verkkosivuja (esim. nuorisotiedotus) 28 37 21 10 4 100 Sähköpostia 38 26 14 12 11 100 Paikkatietopalveluita (esim. Foursquare) 2 4 7 13 74 100 Peliyhteisöjä (esim. Steam, PlayStation Network) 0 2 2 9 88 100 Vaikuttamiskanavia (esim. Aloitekanava.fi) 0 0 8 27 66 100 Pilvitallennuspalveluita (esim. Google drive, Dropbox) 9 9 14 22 46 100 Verkkopelejä (esim. Minecraft, World of Warcraft, EVE Online) 1 2 2 6 88 100 Virtuaalimaailmoja (esim. Second Life, Habbo Hotel, Minecraft) 0 2 2 13 83 100 VoIP-palveluita (esim. Skype) 4 8 10 29 49 100 Wiki- ja muita yhteistyöpalveluita (esim. Wikipedia, MediaWiki) 2 10 16 27 46 100 Yhteisöpalveluita (esim. Facebook, IRC- Galleria, GoSupermodel) 44 30 8 7 11 100
 • 17. Käytätkö Facebookia nuorille suunnatussa työssä? (N=128) Kyllä En 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 • 18. Käytätkö Facebook-profiilia nuorille suunnatussa työssä...? (N=114) Henkilökohtaisella profiililla Ammatillisella profiililla Henkilökohtaisella ja ammatillisella profiililla En käytä Facebook-profiilia nuorille suunnatussa työssä 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 • 19. Käytätkö Facebook-ryhmää nuorille suunnatussa työssä...? (N=114) Henkilökohtaisella profiililla Ammatillisella profiililla Henkilökohtaisella ja ammatillisella profiililla En käytä Facebook-ryhmää nuorille suunnatussa työssä 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 • 20. Käytätkö Facebook-sivua nuorille suunnatussa työssä...? (N=114) Henkilökohtaisella profiililla Ammatillisella profiililla Henkilökohtaisella ja ammatillisella profiililla En käytä Facebook-sivua nuorille suunnatussa työssä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 • 21. Mitkä ovat keskeisimpiä tekijöitä siihen, ettet käytä internetiä nuorille suunnatussa työssä? (Valitse max. 3) (N=6) Koen, että internetissä tehtävä työ ei ole oikeaa/aitoa nuorille suunnattua työtä. Koen, ettei internetin käyttäminen tuo työhöni lisäarvoa. Koen, että osaamiseni ei ole riittävää. Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä. Käytettävissäni ei ole riittävää infrastruktuuria (esim. verkkoyhteydet). Työnantaja on estänyt minulta pääsyn joillekin sivustoille (esim. palomuuri). Työaikani ei riitä internetin käyttämiseen. Esimieheni ei tue internetin käytössä. Organisaationi ei tue internetin käytössä. Joku muu tekijä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 • 22. Haluaisitko käyttää internetiä nuorille suunnatussa työssä? (N=6) Kyllä En En osaa sanoa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 • 23. Käytetäänkö työyhteisössäsi internetiä nuorille suunnatussa työssä? (N=6) Kyllä Ei En osaa sanoa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 • 24. Kuinka usein käytät internetiä vapaa-ajallasi? (N=134) Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 • 25. Mihin tarkoituksiin käytät internetiä vapaa-ajallasi ja kuinka usein? (N=134) Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä (%) Sosiaalinen kanssakäyminen (esim. sähköposti, sosiaalinen media, pikaviestimet) 83 13 1 3 0 100 Viihdekäyttö (esim. musiikki, elokuvat, pelaaminen, inter netin selailu) 55 32 7 4 1 100 Tiedon hakeminen 65 33 2 0 0 100 Asioiden hoitaminen (esim. pankkiasiat, verkkokauppa) 22 72 6 0 0 100
 • 26. Millainen työnantajan tarjoama välineistö sinulla on työaikana käytössäsi? (N=134) Omassa käytössä Jaetussa käytössä Ei lainkaan käytössä Yhteensä (%) Matkapuhelin 81 7 13 100 Älypuhelin 43 1 56 100 Tabletti (esim. iPad) 7 6 87 100 Kannettava tietokone 69 16 14 100 Pöytätietokone 50 9 41 100
 • 27. Kuinka paljon sinulla on työnantajan / esimiehen kanssa sovittua resursoitua työaikaa viikossa internetin käyttämiseen nuorille suunnatussa työssä? (N=134) Ei lainkaan Alle 1h 1-2 h 3-5 h 6-10 h 11-15 h 16-20 h yli 20 h 0% 5% 10% 15% 20% 25%
 • 28. Oletko osallistunut viimeisen vuoden aikana työajallasi koulutukseen internetin käytöstä tai internetissä toimimisesta? (N=134) Kyllä En 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 • 29. Onko organisaatiossasi laadittu työntekijöille kirjallinen sosiaalisen median ohjeistus? (N=134) Kyllä Ei En osaa sanoa 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 • 30. Onko organisaatiossasi laadittu sosiaalisen median strategia tai toimintasuunnitelma? (N=134) Kyllä Ei En osaa sanoa 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 • 31. Oletko saanut esimieheltäsi epävirallista ohjeistusta sosiaalisen median käytöstä? (N=134) Kyllä En 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 • 32. Onko organisaatiossasi asetettu seuraavia mittareita tai tunnuslukuja internetin käytölle nuorille suunnatussa työssä? (N=134) Kyllä Ei En osaa sanoa Yhteensä (%) Verkkopalveluiden kävijämäärät / tykkäykset 50 37 13 100 Verkossa yksilöllisesti kohdattujen nuorten määrä 31 54 14 100 Verkon pienryhmissä tavoitettujen nuorten määrä 22 59 19 100 Nuorten tyytyväisyys verkkopalveluita kohtaan 28 54 18 100 Nuorten kiinnostus verkkopalveluita kohtaan 26 55 19 100
 • 33. Millaiseksi arvioit tietotaitosi seuraavista internetiin liittyvistä teemoista? (N=134) Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Heikko Yhteensä (%) Digitaaliset pelit ja verkkopelaaminen 7 16 29 49 100 Laitteistot 7 45 37 11 100 Mediasisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit) 7 17 40 36 100 Ohjelmat ja sovellukset 11 40 34 14 100 Ohjelmointi 1 4 25 69 100 Sosiaalinen media 30 50 16 4 100 Verkkokulttuurit 10 37 33 20 100 Verkkoturvallisuus (esim. tietoturva, yksityisyys) 16 51 25 8 100 Verkkovaikuttaminen ja - aktivismi 9 31 42 18 100
 • 34. Millaiseksi arvioit osaamisesi seuraavista osa-alueista liittyen internetin käyttöön nuorille suunnatussa työssä? (N=134) Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Heikko Yhteensä (%) Ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet internetissä 20 51 19 10 100 Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorille suunnatussa työssä 4 6 22 68 100 Mediakasvatus 12 39 37 13 100 Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen internetissä 7 40 37 16 100 Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen 9 37 34 20 100 Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorille suunnatussa työssä 22 31 32 15 100 Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä 23 49 19 9 100
 • 35. Mihin seuraaviin osa-alueisiin liittyen haluat erityisesti kehittää omaa ammatillista osaamistasi? (Valitse max. 5) (N=134) Ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet internetissä Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorille suunnatussa työssä Mediakasvatus Mediasisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit) Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen internetissä Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorille suunnatussa työssä Tekninen osaaminen (esim. laitteistot, ohjelmat) Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä Joku muu En koe tarvetta osaamisen kehittämiseen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 • 36. Onko työssäsi tekijöitä, jotka vaikeuttavat internetin käyttämistä nuorille suunnatussa työssä? (N=134) Kyllä Ei 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 • 37. Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä tekijöitä työssäsi, jotka vaikeuttavat internetin käyttämistä nuorille suunnatussa työssä? (Valitse max. 3) (N=55) Koen, että osaamiseni ei ole riittävää. Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä. Käytettävissäni ei ole riittävää infrastruktuuria (esim. verkkoyhteyksiä). Työnantaja on estänyt minulta pääsyn joillekin sivustoille (esim. palomuuri). Työaikani ei riitä internetin käyttämiseen. Esimieheni ei tue internetin käyttöä. Organisaationi ei tue internetin käyttöä. Joku muu tekijä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 • 38. Arvioi, tuleeko internetin käyttäminen omassa nuorille suunnatussa työssäsi... (N=134) Lisääntymään Vähenemään Pysymään ennallaan 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 • 39. Arvioi, tuleeko internetin käyttäminen nuorille suunnatussa työssä organisaatiossasi... (N=134) Lisääntymään Vähenemään Pysymään ennallaan 0% 20% 40% 60% 80% 100%