Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zdokumentované problémy Pirátů a doporučení jejich řešení

17 views

Published on

Výstup projektu - Upgrade Pirátů

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zdokumentované problémy Pirátů a doporučení jejich řešení

  1. 1. PROBLÉMY PIRÁTŮ – SHRNUTÍ Piráti jako strana prochází velkými a hlavně překotnými změnami. Fenomenální úspěch v parlamentních volbách 2017 způsobil, že se před námi otevřela možnost a potřeba řady nových činností, které Piráti dříve neznali. Stoupá složitost i množství činností zároveň. Dřívější leadeři jsou aktivní především ve Sněmovně a ne již tolik dovnitř strany. A letos blíží se další volby, tentokrát komunální, které budou klást velké nároky právě na nové členy a příznivce v místních a krajských sdruženích, kteří postrádají praktické zkušenosti s kampaní i s politikou obecně. Považuji za přínosné: - Rozložit cíle do delšího horizontu – ne vše se podaří uskutečnit hned. - Budovat dále vnitřní sílu strany. Tento úkol musí mít prioritu i před některými úkoly poslaneckého klubu. - Posílit sdílení znalostí a informací. Tuto činnost bude třeba standardizovat a automatizovat. - Posílit program školení pro členy i zaměstnance strany (i poslaneckého klubu). - Posílit servis, který strana poskytuje poslancům, krajům a dalším složkám (např. RV), tedy především zlepšit fungování odborů (a v menší míře garantů). - Posílit schopnost krajských a místních sdružení zvládat všechny svoje činnosti. Hlavní problémy, které nám brání skokově zvládnout výše uvedený nutný posun, vidím v těchto oblastech, které bohužel tvoří v podstatě uzavřený kruh: 1. PERSONÁLNÍ „TENKOST“ Konkrétní podoba problému: nezastupitelnost vedoucích, ale i dalších pracovníků - Odbory - Vedení strany – všichni členové RP jsou zároveň poslanci. - Krajské vedení - (Garanti) 2. NEDOSTATEK ORGANIZAČNÍCH A MANAŽERSKÝCH SCHOPNOSTÍ - Vedoucí odborů (konkrétně dále) - Krajské a republikové vedení - Poslanecký klub
  2. 2. 3. NEDOSTATEK PENĚZ - Nedostatečné financování činí řešení předchozích dvou problémů výrazně těžší - Fundraising bude vyžadovat přípravu a vytvoření materiálů Konkrétně chybí peníze na - hard-skills – plánování - soft-skills školení – komunikační a jiné dovednosti pro vedoucí odborů, ale i poslance a další vedoucí pracovníky a členy - masivní školení systémů pro členy
  3. 3. STAV ODBORŮ AO - Velmi omezené zdroje - Není manažerské vedení - Chybí strategický pohled na rozvoj odboru - Chybí zastupitelnost - Procesy jsou funkční, ale pomalé – díky nedostatku personálních sil - Velká provázanost na další odbory (TO, PO, FO), komunikace s nimi je velmi omezená TO - Velmi omezené zdroje - Není manažerské vedení - Není projektový management - Chybí zastupitelnost - Velká provázanost na další odbory (AO, PO), komunikace s nimi je velmi omezená FO - Velmi omezené zdroje - Chybí zastupitelnost - Řeší nový účetní systém MO - Velký rozpočet - Funguje velmi dobře směrem ven - Musí fungovat z části i směrem dovnitř PO - Dobré manažerské vedení (vrůstající trend) - Chybí zastupitelnost - Bude potřebovat další zdroje na personální rozvoj ZO - Nezkušené vedení, ale nemá zásadní problém s řízením odboru - Chybí komunikace vlastní činnosti dovnitř strany (již je v procesu změny) - Zátěžovou zkouškou budou Eurovolby 2019 – nutnost důkladné přípravy
  4. 4. DOPORUČENÍ V PŮSOBNOSTI RP: 1. Pravidelný a neustálý fundraising - definice odpovědnosti za tento proces – např. člen RP, volební/manažer kampaně - definice procesů a příprava materiálů 2. Pravidelné meetingy mezi RP a odbory - první takový meeting se konal v pátek 4.5. se zaměřením na definici strategie strany do roku 2020. - nové nastavení odpovědnosti odborů vůči RP jako celku – bližší dohled a vzájemná koordinace na této platformě 3. Pravidelné meetingy mezi gesčními členy RP a vedoucími příslušných odborů - posílit dohled členů RP nad vedením odborů - systematizovat odměňování vedoucích odborů členy RP 4. Změna procesu obsazování pozic vedoucích odborů – nominace do volby na základě manažerských a profesních schopností V PŮSOBNOSTI ODBORŮ: 5. Pravidelné meetingy (a zlepšení interní komunikace) odborů, které tak ještě nečiní – TO, FO, ZO, AO 6. Plánování rozvoje jednotlivých odborů - plán rozvoje činností - plán rozvoje zdrojů - zajištění personální zastupitelnosti (výběr a školení zástupců uvnitř i vně odborů) 7. Vnitřní procesy odborů - organizace práce – plán, termíny, plnění - komunikace - školení zaměstnanců a dobrovolníků - odměňování dle plnění úkolů OBECNÉ 8. Zřízení centrálního úložiště a komunikační platformy pro případové studie, školení, materiály apod. - příprava plán v diskuzi především mezi PO, AO a TO 9. Rozvoj samostatnosti regionů - návrh metod, které pomohou rozvíjet regionální (ale i pražská) místní a krajská sdružení i v situaci, kdy 10. Rozvoj šířky témat – větší atraktivity Pirátů pro další příznivce a členy s důrazem na ženy - návrh témat - diskuze
  5. 5. AKTUÁLNÍ PLÁN PROJEKTU NA DALŠÍ MĚSÍCE 1. One-on-one školení základních procesů s odbory – průběžně do konce roku - AO - TO - FO - ZO - v menší míře PO – procesy Nalodění a Náboru - MO – komunikace dovnitř strany, interní organizace odboru 2. Fundraising – do konce května - návrh celkového plánu obsahujícího 2-3 způsoby získávání peněz - obecný návrh mediálních/podpůrných materiálů 3. Podpora pro TO, AO a PO v plánování systémů/platformy sdílení znalostí – do konce června - iniciovat schůzku mezi těmito odbory se záměrem - obecná definice požadavků platformy pro sdílení znalostí 4. Regiony – postupně do konce roku - self-management – 1-2 pilotní místní sdružení V delším horizontu také: - rozšíření témat a podpora atraktivnosti strany pro ženy/Pirátky - systematizace činnosti garantů
  6. 6. AKTUÁLNÍ PLÁN PROJEKTU NA DALŠÍ MĚSÍCE 1. One-on-one školení základních procesů s odbory – průběžně do konce roku - AO - TO - FO - ZO - v menší míře PO – procesy Nalodění a Náboru - MO – komunikace dovnitř strany, interní organizace odboru 2. Fundraising – do konce května - návrh celkového plánu obsahujícího 2-3 způsoby získávání peněz - obecný návrh mediálních/podpůrných materiálů 3. Podpora pro TO, AO a PO v plánování systémů/platformy sdílení znalostí – do konce června - iniciovat schůzku mezi těmito odbory se záměrem - obecná definice požadavků platformy pro sdílení znalostí 4. Regiony – postupně do konce roku - self-management – 1-2 pilotní místní sdružení V delším horizontu také: - rozšíření témat a podpora atraktivnosti strany pro ženy/Pirátky - systematizace činnosti garantů

×