The intelligent-optimist-mindfulness-nl

Klaartje Freeke
Klaartje FreekeCriminal Defense Attorney and Mediator at Freeke & Monster

Artikel in The Optimist over mindfulness in het recht

58 THEOPTIMIST.NL WINTER 2015
Juristen die mediteren, hebben minder stress, zijn
effectiever en vindingrijker. Bovendien maken ze het
rechtssysteem humaner en rechtvaardiger.
‘Mindfulness brengt wijsheid terug in de rechtszaal.’
DOOR MAARTEN VAN DER SCHAAF
‘Mindfulness
heeft juristen
veel te bieden’
Leven
E
EN TIJDJE GELEDEN MOEST STRA-
fadvocate Klaartje Freeke een zaak
overnemen van een collega die met
verlof ging. De eerste rechtszitting
had al plaatsgevonden. Daarin had de man
die verdacht werd van autorijden onder in-
vloed, de rechter verteld dat niet hij maar
zijn vrouw achter het stuur had gezeten. De
man loog kennelijk zo doorzichtig dat de
rechter de man een leugenaar had genoemd.
Voorafgaand aan de tweede zitting gaf
Freeke haar cliënt een ongebruikelijk advies.
Natuurlijk kon de man zijn vrouw laten ge-
tuigen dat zij had gereden, maar waarom,
vroeg Freeke, zou hij niet gewoon toegeven
dat hij had gelogen? De man besloot haar
advies op te volgen. De rechter reageerde
opgelucht op de onverwachte ommezwaai
en oordeelde vervolgens milder dan ver-
wacht: de verdachte kreeg slechts een voor-
waardelijke straf.
Het onconventionele advies van de Am-
sterdamse advocate, die destijds voor het
gerenommeerde advocatenkantoor De Roos
& Pen werkte maar inmiddels haar eigen
kantoor runt, kwam niet uit de lucht vallen.
In een lunchroom aan een van de Amster-
damse grachten vertelt de 38-jarige advocate
hoe ze mindfulness als uitgangspunt neemt
voor de uitoefening van haar beroep. ‘Mijn
mindfulness-oefeningen – voornamelijk
yoga en meditatie – helpen me om empathie
WINTER 2015 THEOPTIMIST.NL 59
DE ADVOCATEN KLAARTJE FREEKE
(RECHTS) EN WIKKE MONSTER BESTEDEN
VEEL AANDACHT AAN MINDFULNESS
IN HUN PRAKTIJK. EEN RESULTAAT
DAARVAN IS BIJVOORBEELD DAT ZIJ
HUN CLIËNTEN BEWUST MAKEN VAN DE
MOGELIJKHEID VAN VERGEVING.
FOTO’S: PIETER DE SWART
60 THEOPTIMIST.NL WINTER 2015
Vergeving en
vergelding
IN HET LITERAIRE TIJDSCHRIFT DE GIDS
schreef Geert Corstens als president van de Hoge
Raad onlangs dat vergeving vaak een heilzamere
werking heeft dan vergelding. In het artikel ‘De
kracht van vergeving’ stelt Corstens dat niet
vergeven verlammend kan werken, terwijl verge-
ven ‘de keten van wraak, vergelding en rancune
kan doorbreken en ruimte kan maken voor de
toekomst van de ander en van onszelf’.
In de week dat Corstens zijn betoog publiceer-
de, was er toevallig een workshop met dezelfde
titel als zijn artikel. De docent: strafrechtadvocaat
en mediator Wikke Monster, die samen met
Klaartje Freeke het advocatenkantoor Freeke &
Monster runt. ‘Als advocaat probeer ik mijn cli-
enten bewust te maken van de mogelijkheid van
vergeving’, vat Monster haar opdracht samen.
Laatst had de advocate een zaak van een al-
leenstaande bijstandsmoeder die werd verdacht
van diefstal met geweld. De vrouw was op
heterdaad betrapt en had, toen ze werd ingere-
kend door de beveiliger, om zich heen getrapt,
gestompt en geschreeuwd. De beveiliger was
zichtbaar aangedaan door haar agressie. Monster:
‘Meestal wordt in zo’n geval door advocaten een
beroep gedaan op verzachtende persoonlijke om-
standigheden en kijken ze niet meer om naar het
slachtoffer, want ja, dan had ie maar geen bevei-
liger moeten worden. De cliënte had bovendien
bekend, dus wat voor moeite zou je verder nog in
zo’n zaak steken? Ik vind dat onbegrijpelijk. Hoezo
komen we in een welvarend land niet verder dan
zo’n schrale benadering van conflict en misdaad?’
Monster pakte het anders aan. Toen ze merkte
dat haar cliënt zich schaamde voor wat ze had
gedaan, stelde ze voor dat de vrouw de beveiliger
een brief zou kunnen schrijven. Zo geschiedde.
In de brief vroeg de vrouw niet letterlijk om ver-
geving, maar ze bood wel oprecht haar excuses
aan. Bovendien opperde de vrouw of ze iets voor
de beveiliger kon doen om het goed te maken.
Monster: ‘Vergeving is heel persoonlijk, maar als
advocate kun je, als een cliënt daarvoor open-
staat, wel toenadering zoeken, een handreiking
doen en onderzoeken of je de situatie kunt helen.’
Monster benadrukt dat vergeving niet in de
plaats van vergelding moet komen, maar dat
het een verrijkende aanvulling kan zijn van het
recht. ‘Het is mijn missie om ervoor te zorgen dat
slachtoffers en verdachten in de toekomst stan-
daard worden geïnformeerd over de mogelijkheid
tot vergeving. De tijd is er rijp voor.’ | M.V.D.S.
te hebben voor anderen’, zegt ze. ‘In de
rechtszaal is dat ongebruikelijk: de advocaat
en de openbaar aanklager staan traditioneel
als vijanden tegenover elkaar. Ze focussen
zich alleen op de wet. Dat leren ze tijdens
hun studie.’
Aan de Universiteit van Amsterdam
(UvA) werd Freeke zelf ook zo opgeleid.
Van de Amerikaanse jurist Charles Halpern,
de man die op deze mooie Hollandse herfst-
dag tegenover haar zit, leerde ze dat het
ook anders kan. Freeke stuitte op Halpern
toen ze op een dag ‘mindful law’ intikte op
Google. Bovenaan prijkte de website van het
in 2011 door Halpern opgerichte Berkeley
Initiative for Mindfulness in Law aan de ge-
renommeerde Berkeley School of Law van
de Universiteit van Californië. Freeke nam
contact op met de Amerikaan en ontwikkel-
de daarop de introductiecursus Mindfulness
in het Recht, die in september van start ging
aan de rechtenfaculteit van de UvA. Halpern
zou daar een dag na onze ontmoeting een
gastcollege geven onder grote belangstelling
van studenten, docenten en praktiserende ju-
risten.
‘Mindfulness heeft juristen veel te bie-
den’, zegt Halpern. Met zijn 75 jaar is hij een
nog opmerkelijk vitale man met vriendelijke
ogen en een gesoigneerde witte baard. Hij
wijst op de stapels met wetenschappelijke
onderzoeken van gerenommeerde Ameri-
kaanse universiteiten zoals Harvard, die heb-
ben aangetoond dat meditatie helpt om stress
te verminderen, ziekte helpt voorkomen en
het concentratievermogen verbetert.
Aangezien uit een recent onderzoek on-
der advocaten in Nederland blijkt dat ruim
een derde van hen stressklachten heeft
en lijdt onder een hoge werkdruk, kunnen
mindfulness-oefeningen veel voor hen be-
tekenen. Niet voor niets adviseerde Advo-
catenblad, dat in oktober een coververhaal
publiceerde rondom de vraag waarom advo-
caten zo ongelukkig zijn, lezers om mindful-
ness-oefeningen te doen.
Halpern, die zelf elke ochtend twintig mi-
nuten mediteert, wijst erop dat mindfulness
de emotionele intelligentie vergroot. In zijn
cursussen op Berkeley laat hij studenten rol-
lenspellen spelen waarin de advocaat met
volledige aandacht naar zijn cliënt moet luis-
teren, zonder hem of haar te onderbreken.
In de praktijk hebben advocaten daar grote
moeite mee, weet Halpern, die zelf jarenlang
als advocaat werkte voordat hij decaan werd
aan de rechtenafdeling van de Stadsuniversi-
teit van New York. ‘Advocaten zijn meestal
razenddruk en hebben nauwelijks aandacht
voor het persoonlijke verhaal van hun cliën-
ten’, vindt Halpern. ‘Ze richten zich direct
op de juridische kant van de zaak. Wist je
dat advocaten hun cliënten tijdens het eerste
gesprek gemiddeld al na dertig seconden on-
derbreken? Daardoor missen ze belangrijke
informatie.’
Als advocaten minder stress hebben en
beter luisteren, zijn ze effectiever en vinding-
rijker, stelt Halpern. ‘Innerlijke rust helpt ad-
vocaten bijvoorbeeld tijdens een betoog voor
de rechtbank. Daarnaast zullen ze minder
eenzijdig gefocust zijn op hun eigen verhaal
en beter luisteren naar het betoog van de op-
ponent.’ Volgens Freeke helpt mindfulness
ook om elke nieuwe zaak weer fris te bena-
deren. ‘Met een beginner’s mind kom je tot
creatievere oplossingen.’
Terwijl mindfulness advocaten veel te
bieden heeft, is het daarnaast misschien
nog wel belangrijker dat rechters medite-
ren. Net als advocaten hebben zij het vaak
razenddruk en staan ze onder flinke tijds-
druk. Begin dit jaar bleek uit een onder-
zoek van de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak (NVvR) dat de helft van de
rechters vreest voor ‘mogelijke dwalingen
of pijnlijke fouten’ als gevolg van de hoge
werkdruk. ‘Mindfulness kan rechters helpen
om alle partijen in een zaak aan te horen
zonder meteen een oordeel te vellen’, stelt
Halpern. ‘Zo kan worden voorkomen dat
tunnelvisie ontstaat, met juridische missers
tot gevolg.’
Mediterende advocaten, officieren van
justitie en rechters functioneren niet alleen
beter, ze maken het rechtssysteem ook recht-
vaardiger en humaner. Halpern: ‘Mediteren-
de juristen gebruiken behalve hun verstand
ook hun hart. Ze verruimen het juridische
vocabulaire met universele waarden zoals
empathie, compassie, liefde, vriendelijkheid
en vergeving. Daardoor keert de wijsheid,
traditioneel de hoogste waarde in het recht,
terug in de rechtspraak.’
Hoewel mindfulness in het recht nog
in de kinderschoenen staat, is het gedach-
tegoed wel al verankerd in het herstelrecht,
dat internationaal aan een opmars bezig is.
Het herstelrecht, ook wel restorative justice
genoemd, is een relatief nieuwe stroming
WINTER 2015 THEOPTIMIST.NL 61
Wat is mindfulness?
MINDFULNESS, WAT ‘ACHTZAAM-
heid’ of ‘opmerkzaamheid’ betekent, komt
oorspronkelijk uit het boeddhisme. Omdat
er allerlei verschillende manieren zijn
om opmerkzaamheid te oefenen − zoals
meditatie, yoga, tai chi en qi gong − lijkt
mindfulness soms wel een container-
begrip. Toch draaien al die technieken
uiteindelijk om hetzelfde: je aandacht naar
binnen keren.
Charles Halpern mediteert sinds
de jaren tachtig elke ochtend twintig
minuten. ‘Ik zit dan rechtop en richt
mijn aandacht op mijn ademhaling. Alle
gedachten die opdoemen, probeer ik
voorbij te laten gaan, zonder daarover te
oordelen. Dat klinkt heel eenvoudig, maar
in de praktijk blijkt het niet zo gemak-
kelijk.’ Meditatie is geen tovermiddel,
benadrukt Halpern. ‘Geduld en regelmatig
oefenen is belangrijk. Het is beter om elke
dag vijf minuten te mediteren dan zo nu
en dan een uur.’ | M.V.D.S.
‘MEDITERENDE JURISTEN GEBRUIKEN BEHALVE
HUN VERSTAND OOK HUN HART’, ZEGT CHARLES
HALPERN, PIONIER OP HET GEBIED VAN
MINDFULNESS IN HET RECHT.
binnen het strafrecht waarbij alle betrokken
partijen samen actief op zoek gaan naar een
oplossing voor een conflict. Behalve naar
schuld, straf en vergelding, wordt daarbij
ook gekeken naar de behoefte van de da-
der, zijn of haar toekomstige terugkeer in de
maatschappij en de gevolgen van een straf
voor de omgeving van de dader.Als bijvoor-
beeld de kostwinner van een gezin de cel in
gaat, zorgt dat immers voor nieuwe maat-
schappelijke problemen.
‘De Maori’s in Nieuw-Zeeland pakken
dat traditioneel zo aan’, vertelt Freeke. ‘Uit
de overtuiging dat iedereen met elkaar ver-
bonden is, ontmoeten de families van de
dader en het slachtoffer elkaar om samen
tot een oplossing te komen waarmee recht
wordt gedaan.’
Mediation, een vorm van herstelrecht, is
sinds 1 januari 2012 opgenomen in het Ne-
derlandse strafrecht. Wanneer de verdachte
en het slachtoffer ervoor kiezen om met be-
hulp van een mediator in gesprek te gaan om
tot een oplossing te komen, moet de rechter
daarmee rekening houden bij zijn oordeel.
In de Verenigde Staten vormt herstelrecht
al langer onderdeel van het strafrecht. In
2011 diende daar een spraakmakende her-
stelrechtszaak waarin een 19-jarige man uit
Florida zijn vriendin had doodgeschoten.
De dader kon de doodstraf krijgen, maar
de ouders van het slachtoffer verzetten zich
daartegen. Onder leiding van Sujatha Baliga
– een van oorsprong Indiase strafadvocate
en mediator die al jarenlang mediteert – ont-
moetten de dader, de ouders van de dader en
de ouders van het slachtoffer elkaar, in de
hoop om samen tot een rechtvaardige straf
te komen. Uiteindelijk kwamen ze samen
overeen dat een gevangenisstraf van twintig
jaar voldoende was. Daarnaast spraken ze af
dat de dader in zijn proeftijd zijn verhaal zal
gaan vertellen op middelbare scholen.
Hoewel een rechtssysteem dat is geba-
seerd op mindfulness, humaner en recht-
vaardiger is, wil dat niet zeggen dat mensen
niet meer worden gestraft of opgesloten.
Dat blijft altijd nodig, concludeert Halpern
terwijl hij een laatste slok neemt van zijn
gember-citroenthee. ‘We moeten mensen
alleen niet meer straffen uit haat, maar als
sociale verantwoordelijkheid om de rust en
rechtvaardigheid in de samenleving te her-
stellen.’
Mocht MAARTEN VAN DER SCHAAF ooit op het
slechte pad raken, dan hoopt hij een mindful
rechter te treffen.

Recommended

Overzicht bijeenkomsten-mindfulnessinhetrecht by
Overzicht bijeenkomsten-mindfulnessinhetrechtOverzicht bijeenkomsten-mindfulnessinhetrecht
Overzicht bijeenkomsten-mindfulnessinhetrechtKlaartje Freeke
906 views9 slides
Interview New Financial Magazine by
Interview New Financial MagazineInterview New Financial Magazine
Interview New Financial MagazineKlaartje Freeke
71 views5 slides
Design of justice Rietveld UvA 2018-2019 by
Design of justice Rietveld  UvA 2018-2019Design of justice Rietveld  UvA 2018-2019
Design of justice Rietveld UvA 2018-2019Klaartje Freeke
446 views24 slides
Bemiddeling in strafzaken zorgt voor vergeving by
Bemiddeling in strafzaken zorgt voor vergevingBemiddeling in strafzaken zorgt voor vergeving
Bemiddeling in strafzaken zorgt voor vergevingKlaartje Freeke
83 views1 slide
Conferentie Het nieuwe recht by
Conferentie Het nieuwe rechtConferentie Het nieuwe recht
Conferentie Het nieuwe rechtKlaartje Freeke
395 views1 slide
Mediation door advocaten verder promoten by
Mediation door advocaten verder promotenMediation door advocaten verder promoten
Mediation door advocaten verder promotenKlaartje Freeke
91 views1 slide

More Related Content

Featured

Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.6K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.3K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.9K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides
The six step guide to practical project management by
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.6K views27 slides

Featured(20)

Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.6K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.3K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views

The intelligent-optimist-mindfulness-nl

  • 1. 58 THEOPTIMIST.NL WINTER 2015 Juristen die mediteren, hebben minder stress, zijn effectiever en vindingrijker. Bovendien maken ze het rechtssysteem humaner en rechtvaardiger. ‘Mindfulness brengt wijsheid terug in de rechtszaal.’ DOOR MAARTEN VAN DER SCHAAF ‘Mindfulness heeft juristen veel te bieden’ Leven E EN TIJDJE GELEDEN MOEST STRA- fadvocate Klaartje Freeke een zaak overnemen van een collega die met verlof ging. De eerste rechtszitting had al plaatsgevonden. Daarin had de man die verdacht werd van autorijden onder in- vloed, de rechter verteld dat niet hij maar zijn vrouw achter het stuur had gezeten. De man loog kennelijk zo doorzichtig dat de rechter de man een leugenaar had genoemd. Voorafgaand aan de tweede zitting gaf Freeke haar cliënt een ongebruikelijk advies. Natuurlijk kon de man zijn vrouw laten ge- tuigen dat zij had gereden, maar waarom, vroeg Freeke, zou hij niet gewoon toegeven dat hij had gelogen? De man besloot haar advies op te volgen. De rechter reageerde opgelucht op de onverwachte ommezwaai en oordeelde vervolgens milder dan ver- wacht: de verdachte kreeg slechts een voor- waardelijke straf. Het onconventionele advies van de Am- sterdamse advocate, die destijds voor het gerenommeerde advocatenkantoor De Roos & Pen werkte maar inmiddels haar eigen kantoor runt, kwam niet uit de lucht vallen. In een lunchroom aan een van de Amster- damse grachten vertelt de 38-jarige advocate hoe ze mindfulness als uitgangspunt neemt voor de uitoefening van haar beroep. ‘Mijn mindfulness-oefeningen – voornamelijk yoga en meditatie – helpen me om empathie
  • 2. WINTER 2015 THEOPTIMIST.NL 59 DE ADVOCATEN KLAARTJE FREEKE (RECHTS) EN WIKKE MONSTER BESTEDEN VEEL AANDACHT AAN MINDFULNESS IN HUN PRAKTIJK. EEN RESULTAAT DAARVAN IS BIJVOORBEELD DAT ZIJ HUN CLIËNTEN BEWUST MAKEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN VERGEVING. FOTO’S: PIETER DE SWART
  • 3. 60 THEOPTIMIST.NL WINTER 2015 Vergeving en vergelding IN HET LITERAIRE TIJDSCHRIFT DE GIDS schreef Geert Corstens als president van de Hoge Raad onlangs dat vergeving vaak een heilzamere werking heeft dan vergelding. In het artikel ‘De kracht van vergeving’ stelt Corstens dat niet vergeven verlammend kan werken, terwijl verge- ven ‘de keten van wraak, vergelding en rancune kan doorbreken en ruimte kan maken voor de toekomst van de ander en van onszelf’. In de week dat Corstens zijn betoog publiceer- de, was er toevallig een workshop met dezelfde titel als zijn artikel. De docent: strafrechtadvocaat en mediator Wikke Monster, die samen met Klaartje Freeke het advocatenkantoor Freeke & Monster runt. ‘Als advocaat probeer ik mijn cli- enten bewust te maken van de mogelijkheid van vergeving’, vat Monster haar opdracht samen. Laatst had de advocate een zaak van een al- leenstaande bijstandsmoeder die werd verdacht van diefstal met geweld. De vrouw was op heterdaad betrapt en had, toen ze werd ingere- kend door de beveiliger, om zich heen getrapt, gestompt en geschreeuwd. De beveiliger was zichtbaar aangedaan door haar agressie. Monster: ‘Meestal wordt in zo’n geval door advocaten een beroep gedaan op verzachtende persoonlijke om- standigheden en kijken ze niet meer om naar het slachtoffer, want ja, dan had ie maar geen bevei- liger moeten worden. De cliënte had bovendien bekend, dus wat voor moeite zou je verder nog in zo’n zaak steken? Ik vind dat onbegrijpelijk. Hoezo komen we in een welvarend land niet verder dan zo’n schrale benadering van conflict en misdaad?’ Monster pakte het anders aan. Toen ze merkte dat haar cliënt zich schaamde voor wat ze had gedaan, stelde ze voor dat de vrouw de beveiliger een brief zou kunnen schrijven. Zo geschiedde. In de brief vroeg de vrouw niet letterlijk om ver- geving, maar ze bood wel oprecht haar excuses aan. Bovendien opperde de vrouw of ze iets voor de beveiliger kon doen om het goed te maken. Monster: ‘Vergeving is heel persoonlijk, maar als advocate kun je, als een cliënt daarvoor open- staat, wel toenadering zoeken, een handreiking doen en onderzoeken of je de situatie kunt helen.’ Monster benadrukt dat vergeving niet in de plaats van vergelding moet komen, maar dat het een verrijkende aanvulling kan zijn van het recht. ‘Het is mijn missie om ervoor te zorgen dat slachtoffers en verdachten in de toekomst stan- daard worden geïnformeerd over de mogelijkheid tot vergeving. De tijd is er rijp voor.’ | M.V.D.S. te hebben voor anderen’, zegt ze. ‘In de rechtszaal is dat ongebruikelijk: de advocaat en de openbaar aanklager staan traditioneel als vijanden tegenover elkaar. Ze focussen zich alleen op de wet. Dat leren ze tijdens hun studie.’ Aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) werd Freeke zelf ook zo opgeleid. Van de Amerikaanse jurist Charles Halpern, de man die op deze mooie Hollandse herfst- dag tegenover haar zit, leerde ze dat het ook anders kan. Freeke stuitte op Halpern toen ze op een dag ‘mindful law’ intikte op Google. Bovenaan prijkte de website van het in 2011 door Halpern opgerichte Berkeley Initiative for Mindfulness in Law aan de ge- renommeerde Berkeley School of Law van de Universiteit van Californië. Freeke nam contact op met de Amerikaan en ontwikkel- de daarop de introductiecursus Mindfulness in het Recht, die in september van start ging aan de rechtenfaculteit van de UvA. Halpern zou daar een dag na onze ontmoeting een gastcollege geven onder grote belangstelling van studenten, docenten en praktiserende ju- risten. ‘Mindfulness heeft juristen veel te bie- den’, zegt Halpern. Met zijn 75 jaar is hij een nog opmerkelijk vitale man met vriendelijke ogen en een gesoigneerde witte baard. Hij wijst op de stapels met wetenschappelijke onderzoeken van gerenommeerde Ameri- kaanse universiteiten zoals Harvard, die heb- ben aangetoond dat meditatie helpt om stress te verminderen, ziekte helpt voorkomen en het concentratievermogen verbetert. Aangezien uit een recent onderzoek on- der advocaten in Nederland blijkt dat ruim een derde van hen stressklachten heeft en lijdt onder een hoge werkdruk, kunnen mindfulness-oefeningen veel voor hen be- tekenen. Niet voor niets adviseerde Advo- catenblad, dat in oktober een coververhaal publiceerde rondom de vraag waarom advo- caten zo ongelukkig zijn, lezers om mindful- ness-oefeningen te doen. Halpern, die zelf elke ochtend twintig mi- nuten mediteert, wijst erop dat mindfulness de emotionele intelligentie vergroot. In zijn cursussen op Berkeley laat hij studenten rol- lenspellen spelen waarin de advocaat met volledige aandacht naar zijn cliënt moet luis- teren, zonder hem of haar te onderbreken. In de praktijk hebben advocaten daar grote moeite mee, weet Halpern, die zelf jarenlang als advocaat werkte voordat hij decaan werd aan de rechtenafdeling van de Stadsuniversi- teit van New York. ‘Advocaten zijn meestal razenddruk en hebben nauwelijks aandacht voor het persoonlijke verhaal van hun cliën- ten’, vindt Halpern. ‘Ze richten zich direct op de juridische kant van de zaak. Wist je dat advocaten hun cliënten tijdens het eerste gesprek gemiddeld al na dertig seconden on- derbreken? Daardoor missen ze belangrijke informatie.’ Als advocaten minder stress hebben en beter luisteren, zijn ze effectiever en vinding- rijker, stelt Halpern. ‘Innerlijke rust helpt ad- vocaten bijvoorbeeld tijdens een betoog voor de rechtbank. Daarnaast zullen ze minder eenzijdig gefocust zijn op hun eigen verhaal en beter luisteren naar het betoog van de op- ponent.’ Volgens Freeke helpt mindfulness ook om elke nieuwe zaak weer fris te bena- deren. ‘Met een beginner’s mind kom je tot creatievere oplossingen.’ Terwijl mindfulness advocaten veel te bieden heeft, is het daarnaast misschien nog wel belangrijker dat rechters medite- ren. Net als advocaten hebben zij het vaak razenddruk en staan ze onder flinke tijds- druk. Begin dit jaar bleek uit een onder- zoek van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) dat de helft van de rechters vreest voor ‘mogelijke dwalingen of pijnlijke fouten’ als gevolg van de hoge werkdruk. ‘Mindfulness kan rechters helpen om alle partijen in een zaak aan te horen zonder meteen een oordeel te vellen’, stelt Halpern. ‘Zo kan worden voorkomen dat tunnelvisie ontstaat, met juridische missers tot gevolg.’ Mediterende advocaten, officieren van justitie en rechters functioneren niet alleen beter, ze maken het rechtssysteem ook recht- vaardiger en humaner. Halpern: ‘Mediteren- de juristen gebruiken behalve hun verstand ook hun hart. Ze verruimen het juridische vocabulaire met universele waarden zoals empathie, compassie, liefde, vriendelijkheid en vergeving. Daardoor keert de wijsheid, traditioneel de hoogste waarde in het recht, terug in de rechtspraak.’ Hoewel mindfulness in het recht nog in de kinderschoenen staat, is het gedach- tegoed wel al verankerd in het herstelrecht, dat internationaal aan een opmars bezig is. Het herstelrecht, ook wel restorative justice genoemd, is een relatief nieuwe stroming
  • 4. WINTER 2015 THEOPTIMIST.NL 61 Wat is mindfulness? MINDFULNESS, WAT ‘ACHTZAAM- heid’ of ‘opmerkzaamheid’ betekent, komt oorspronkelijk uit het boeddhisme. Omdat er allerlei verschillende manieren zijn om opmerkzaamheid te oefenen − zoals meditatie, yoga, tai chi en qi gong − lijkt mindfulness soms wel een container- begrip. Toch draaien al die technieken uiteindelijk om hetzelfde: je aandacht naar binnen keren. Charles Halpern mediteert sinds de jaren tachtig elke ochtend twintig minuten. ‘Ik zit dan rechtop en richt mijn aandacht op mijn ademhaling. Alle gedachten die opdoemen, probeer ik voorbij te laten gaan, zonder daarover te oordelen. Dat klinkt heel eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het niet zo gemak- kelijk.’ Meditatie is geen tovermiddel, benadrukt Halpern. ‘Geduld en regelmatig oefenen is belangrijk. Het is beter om elke dag vijf minuten te mediteren dan zo nu en dan een uur.’ | M.V.D.S. ‘MEDITERENDE JURISTEN GEBRUIKEN BEHALVE HUN VERSTAND OOK HUN HART’, ZEGT CHARLES HALPERN, PIONIER OP HET GEBIED VAN MINDFULNESS IN HET RECHT. binnen het strafrecht waarbij alle betrokken partijen samen actief op zoek gaan naar een oplossing voor een conflict. Behalve naar schuld, straf en vergelding, wordt daarbij ook gekeken naar de behoefte van de da- der, zijn of haar toekomstige terugkeer in de maatschappij en de gevolgen van een straf voor de omgeving van de dader.Als bijvoor- beeld de kostwinner van een gezin de cel in gaat, zorgt dat immers voor nieuwe maat- schappelijke problemen. ‘De Maori’s in Nieuw-Zeeland pakken dat traditioneel zo aan’, vertelt Freeke. ‘Uit de overtuiging dat iedereen met elkaar ver- bonden is, ontmoeten de families van de dader en het slachtoffer elkaar om samen tot een oplossing te komen waarmee recht wordt gedaan.’ Mediation, een vorm van herstelrecht, is sinds 1 januari 2012 opgenomen in het Ne- derlandse strafrecht. Wanneer de verdachte en het slachtoffer ervoor kiezen om met be- hulp van een mediator in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen, moet de rechter daarmee rekening houden bij zijn oordeel. In de Verenigde Staten vormt herstelrecht al langer onderdeel van het strafrecht. In 2011 diende daar een spraakmakende her- stelrechtszaak waarin een 19-jarige man uit Florida zijn vriendin had doodgeschoten. De dader kon de doodstraf krijgen, maar de ouders van het slachtoffer verzetten zich daartegen. Onder leiding van Sujatha Baliga – een van oorsprong Indiase strafadvocate en mediator die al jarenlang mediteert – ont- moetten de dader, de ouders van de dader en de ouders van het slachtoffer elkaar, in de hoop om samen tot een rechtvaardige straf te komen. Uiteindelijk kwamen ze samen overeen dat een gevangenisstraf van twintig jaar voldoende was. Daarnaast spraken ze af dat de dader in zijn proeftijd zijn verhaal zal gaan vertellen op middelbare scholen. Hoewel een rechtssysteem dat is geba- seerd op mindfulness, humaner en recht- vaardiger is, wil dat niet zeggen dat mensen niet meer worden gestraft of opgesloten. Dat blijft altijd nodig, concludeert Halpern terwijl hij een laatste slok neemt van zijn gember-citroenthee. ‘We moeten mensen alleen niet meer straffen uit haat, maar als sociale verantwoordelijkheid om de rust en rechtvaardigheid in de samenleving te her- stellen.’ Mocht MAARTEN VAN DER SCHAAF ooit op het slechte pad raken, dan hoopt hij een mindful rechter te treffen.