Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palkkatasotutkimus 2016

13,200 views

Published on

Suomen Ekonomien Palkkatasotutkimus 2016

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Palkkatasotutkimus 2016

 1. 1. 2015 Palkkatasotutkimus Löneundersökning
 2. 2. Kaikki | Samtliga N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Kaikki ekonomi-iän mukaan / Samtliga enligt ekonomålder 0 vuotta/år 139 2400 2725 3100 3560 4210 3228 1 vuosi/år 98 2291 2713 3100 3595 4271 3242 2 vuotta/år 173 2600 2978 3413 3900 4600 3682 3 vuotta/år 154 2613 3100 3583 4200 5236 3756 4 vuotta/år 134 2612 3029 3506 4287 5282 3922 5 vuotta/år 161 2750 3264 3800 4500 5150 4001 6–7 vuotta/år 374 3200 3600 4350 5400 6500 4654 8–9 vuotta/år 316 3309 4000 4792 5887 7181 5124 10–12 vuotta/år 381 3400 4100 4880 6100 7450 5234 13–17 vuotta/år 583 3700 4400 5400 6800 9000 6081 18–23 vuotta/år 625 3750 4683 5963 7950 11000 6870 24–30 vuotta/år 618 3766 4800 6100 7977 10818 6956 31– vuotta/år 451 3450 4400 5500 7300 10000 6366 Yhteensä / Totalt 4207 3023 3800 4900 6500 8540 5589 Kaikki toimipaikan aluetyypin mukaan / Samtliga enligt arbetsplatsens region Helsingin talousalue / Helsingforsregionen 2541 3200 4100 5250 7000 9350 6057 Turun talousalue / Åboregionen 319 2911 3500 4340 5538 7330 4786 Tampereen talousalue / Tammerforsregionen 257 2812 3500 4500 5750 7084 4936 Muu kaupunki > 50 000 as. / Annan stad > 50 000 invånare 774 2800 3400 4267 5400 7000 4701 Muu kaupunki < 50 000 as. / Annan stad < 50 000 invånare 253 2870 3600 4460 5542 7500 4958 Muu kunta / Annan kommun 89 2979 3500 4500 5935 7169 4817 Toimipaikka ei ole Suomessa / Arbetsplatsen inte i Finland 24 3120 4140 6100 11083 24400 10205 Yhteensä / Totalt 4257 3020 3800 4900 6438 8527 5580 Kaikki työnantajan henkilöstömäärän mukaan / Samtliga enligt antal anställda 1–9 274 2500 3000 4000 5875 8188 4876 10–29 343 2900 3600 4665 6500 8278 5513 30–99 559 3098 3855 4960 6581 9476 5684 100–249 520 3100 3853 5018 6691 8900 5675 250–499 484 3200 4000 4950 6300 8800 5541 500–999 604 3073 3600 4800 6274 8320 5410 1000–2999 520 3149 3902 5020 6400 8502 5700 3000 tai enemmän / eller flera 952 3170 4000 5079 6520 8552 5787 Yhteensä / Totalt 4256 3023 3800 4900 6451 8551 5587 Kaikki työnantajittain / Samtliga enligt arbetsgivare Valtio / Staten 225 2894 3800 4500 5245 5900 4499 Valtion liikelaitos / Statligt affärsverk 67 3300 3890 4600 5603 8820 5231 Kunta, kuntayhtymä / Kommun, samkommun 195 2974 3700 4400 5200 6460 4602 Kunnallinen liikelaitos / Kommunalt affärsverk 120 3297 4206 4847 5652 7380 5150 Muu julkisyhteisö / Annan offentlig inrättning 100 2536 3575 4677 5925 8000 5086 Yksityinen sektori yhteensä / Privat företag, samtliga 3216 3100 3850 5095 6774 9000 5831 Yksityinen, kotimainen / Privat företag, finländskt 2331 3050 3789 5000 6700 8800 5697 Yksityinen, ulkomainen / Privat företag, utländskt 885 3188 4100 5225 7000 9926 6185 Yliopisto / Universitet 133 2810 3200 4000 5000 6740 4323 Järjestö, säätiö, vast. / Organisation, stiftelse, motsv. 139 3080 3660 4285 5540 7105 4882 Yrittäjä, ammatinharj. / Egenföretagare, yrkesutövare 40 2180 3000 3970 6500 12050 5985 Muu / Annan 34 2972 4224 4888 6210 7410 5198 Yhteensä / Totalt 4269 3020 3800 4900 6450 8525 5577 Kaikki tehtävittäin / Samtliga enligt arbetsuppgift Yleishallinto / Administration 1131 3500 4350 5700 7800 11400 6840 Yleishallinnolliset tehtävät / Allmän administration 108 2714 3268 4285 5241 7530 4833 Yleisjohto / Allmän företagsledning 607 4225 5206 7000 9600 13519 8272 Strateginen konsultointi / Strategisk konsultation 59 3816 4535 6300 7663 10552 6827 Juridiset tehtävät / Juridiska frågor 17 4072 4600 5700 6320 7730 5705 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling och konsultation 272 3222 4000 4800 5800 6986 5031 Viestintä ja tiedotus / Kommunikation, information och PR 68 3100 3700 4243 4906 6351 4782 Tietojenkäsittely, ICT-tehtävät / IT och ICT 190 3214 4024 4799 5820 6504 4952 Henkilöstöhallinnolliset tehtävät / Personaladministration 182 3002 3657 4685 5773 7950 5041 Henk. hall. yleistehtävät / Allmän personaladministration 103 3000 3696 4994 6714 8522 5443 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling, konsultation 40 3382 3825 4710 5463 6210 4705 Suunnittelu ja osaamisen hallinta / Personalplanering 22 3522 3825 4350 4968 5590 4496 17 2580 3060 3300 4700 5972 4100 Tilastoissa ­mediaani on ­ilmoitettu, jos ryhmässä on ­vähintään seitse­ män vastausta. Tunnusluvut F10, F25, F75 ja F90 on ilmoitettu, jos ko. ryhmään on saatu vähintään 11 vastausta. Medianen ­redovisas bara om det är minst sju svarspersoner i gruppen. Frakti­ lerna F10, F25, F75 och F90 har angetts om minst 11 personer i ­respektive grupp har svarat. Tilastojen rakenne Oheisiin palkkatilastoihin on koostettu vastaajien päätoimesta lokakuussa 2015 saamat bruttokokonaiskuukausiansiot, jotka sisältävät mm. kuukausittain laskettavat provisiot sekä luontoisedut verotusarvostaan. Ylityöansiot ja lomaltapaluurahat eivät niihin sisälly. Varsinaiset tulospalkkauserät eivät myöskään sisälly näihin lukuihin. Lukujen luotettavuuden kannalta oleellinen vastaajamäärä kunkin tunnusluvun kohdalla kannattaa tarkistaa. Koko vastaajaryhmää koskevien tunnuslukujen lisäksi julkaisussa on tarkasteltu eri asematasoja – ylin johto, johto, ­keskijohto, asiantuntijat ja toimihenkilöt – erikseen. Taulukoissa on esitetty taustamuuttujakohtaiset palkkataulukot. Kukin ryhmäkohtainen taulukko pitää ­sisällään ao. taustan ilmoittaneiden tiedot. Tämä on syytä huomata myös ao. vastaajamäärissä. Vertailukelpoisuus aikaisempiin ­tutkimuksiin on pyritty säilyttämään käyttämällä samoja taustamuuttujia kuin edellisillä kerroilla. N vastaajien ­lukumäärä F10 ilmoittaa sen ­palkan, jota ­pienempiä ­palkkoja on 10 prosentilla ko. ryhmään ­kuuluvista. F25 ilmoittaa sen ­palkan, jota ­pienempiä ­palkkoja on 25 prosentilla ko. ryhmään ­kuuluvista. Med eli mediaani on suuruusjärjes­ tyksessä keskim­ mäinen palkka, jota pienempi ja suurempi palkka on puolella ko. ryhmään ­kuuluvista. F75 ilmoittaa sen ­palkan, jota ­suurempia ­palkkoja on 25 prosentilla ko. ryhmään ­kuuluvista. F90 ilmoittaa sen ­palkan, jota ­suurempia ­palkkoja on 10 prosentilla ko. ryhmään ­kuuluvista. Ka. | Mv. keskiarvo Hur statistiken är uppbyggd Lönestatistiken här intill är sammanställd utifrån svarspersonernas totala bruttoinkomst per månad från huvudtjänsten i oktober 2015. Den inkluderar bland annat provisioner som betalas ut en gång per månad samt naturaförmåner som tas upp till skattevärdet. Övertidsersättningar och semesterpremier ingår inte i statistiken. Resultatbonus i egentlig mening finns inte heller med i statistik- siffrorna. Vi rekommenderar att du tittar efter hur många svarspersoner som finns angivna vid respektive nyckeltal. På så sätt får du en mer rättvisande bild av statistiken. Vi presenterar nyckeltal som omfattar hela svarspopulationen. Dessutom redovisar vi separata resultat för ekonomer på olika organisationsnivåer – högsta ledning, ledning, middle management (mellanledning), experter och tjänstemän. Diagrammen visar lön i relation till olika bakgrundsvariabler. Varje gruppdiagram innehåller bakgrundsdata som respektive svarspersoner har angett. Sifforna bör tolkas med försiktighet ifall antalet svarspersoner i en grupp är mycket lågt. Vi har strävat ef- ter att använda samma bakgrundsvariabler som under de föregående åren för att det ska gå att göra jämförelser med tidigare enkäter. N antalet ­svarspersoner F10 anger att 10 ­procent av ­individerna i respektive grupp har en lägre lön. F25 anger att 25 procent av individerna i respektive grupp har en lägre lön. Med eller median är den mittersta ­lönen. Hälften av alla individer i denna grupp har en lägre lön än medianen och hälften har en högre lön. F75 anger att 25 procent av individerna i respektive grupp har en högre lön. F90 anger att 10 procent av individerna i respektive grupp har en högre lön. Ka. | Mv. medelvärde eller genomsnitt KANSIKUVAT:THINKSTOCK(KUVANKÄSITTELYMIKASOIKKELI) © SU O M E N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER2
 3. 3. Kauppatieteellinen koulutus kannattaa! Käsissäsi olevan Suo- men Ekonomien palkkatasotutkimuksen mukaan ekonomien ansiot nousivat keskimäärin 1,9 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen tutkimukseemme. Vertailtavana aikana palkan- saajien yleinen ansiotaso Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan noussut vain 1,1 prosenttia. Suomen Ekonomit tosin tutkii palkkatasoa jäsenkyselyllä, kun Tilastokeskuksen tiedot perustuvat pääosin työnantajajärjestöjen keräämiin palkka- aineistoihin. Ero on silti selvä kauppatieteilijöiden eduksi. Suomen Ekonomien vuosittaista palkkatasotutkimusta voi käyttää urasuunnitteluun, jos rahapalkka on keskeisin työssä innostusta lisäävä tekijä. Eli sinä kylteri tai vastavalmistunut nuori ekonomi, jos palkka on työssäsi tärkein motivaattori, pyri töihin Helsingin talousalueelle ja johtotason tehtäviin! Valitse vielä yksityinen sektori ja sieltä rahoituspalvelut! Alakohtainen ja tehtävätasokohtainen palkkatieto on tarpeen myös palkkatasoaan arvioivalle ekonomille, jonka työtehtävät muuttuvat, tai joka vaihtaa työpaikkaa tai koko- naan alaa. Henkilökohtainen suoriutuminen sekä työnantajan ja työtehtävien muuttuminen ovat hienoisesti tärkeämpiä syitä palkan nousuun kuin yleiskorotukset. Siksi ekonomien palkkatasotiedolla sekä kyvyllä neuvotella oikea palkkataso ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvät palkankorotuk- set on edelleen suuri merkitys.Rahapalkka ei kuitenkaan ole työstä saatu koko kompensaatio. Palkkatasotutkimuksesta eivät käy ilmi muun muassa työn joustot tai lomien pituudet. Palkitsemiseen perehtynyt tutkijatohtori Anu Hakonen valot- taakin (s. 5) hyvin juuri näiden elementtien merkitystä sekä työssä viihtymiseen että työstä saatavan kokonaiskorvauksen mieltämiseen. Jokaisen on hyvä tiedostaa oman alansa palkkakehitys- tilanne. Palkkatasovertailu on kiinnostavaa, aivan kuten verotiedot, mutta on hyvä muistaa, että korkea palkka ei välttämättä ole jokai- selle ekonomille menestyksen mitta. Jokainen ekonomi määrittelee menes- tyksensä itse. Joku mittaa menestystä kehittymismahdollisuuksina, vapaa- aikana tai vaikka valtana. Haluatpa sitten olla rahoitusjohtajana Helsingissä tai elämäntapayrittäjä Muoniossa, tärkeintä on, että olet työhösi ja siitä saamaasi korvaukseen tyytyväinen. Annetaan kaikkien kukkien kukkia! Hanna-Leena Hemming Toiminnanjohtaja Verksamhetsledare Suomen Ekonomit Finlands Ekonomer Ekonomiutbildning lönar sig! Enligt den undersökning om lönenivån som Finlands Ekonomer låtit utföra och som du hål- ler i handen, ökade inkomsterna för ekonomerna med i snitt 1,9 procent jämfört med vår undersökning för ett år sedan. Under motsvarande period steg den allmänna inkomstnivån i Finland med endast 1,1 procent, enligt Statistikcentralen. Finlands Ekonomer undersökte visserligen lönenivå genom en medlemsenkät, medan Statistikcentralens uppgifter huvud- sakligen baserar sig på lönedata som arbetsgivarorganisatio- nerna samlat in, men skillnaden är ändå tydlig till ekonomer- nas fördel. Finlands Ekonomers årliga undersökning om lönenivå är bra att använda för karriärplaneringen, om lönen är den viktigaste sporrande faktorn i arbetet. Om du är ekonomi- studerande eller nyutexaminerad ung ekonom och tycker att lönen är den viktigaste drivkraften i ditt arbete, försök då hitta ett jobb i Helsingforsregionen med arbetsuppgifter på ledningsnivå! Välj dessutom att jobba i den privata sektorn med finansieringstjänster! Löneuppgifter specificerade enligt bransch och uppgiftsni- vå är också viktiga för den ekonom som vill göra en bedömning av lönenivån när hon eller han får nya arbetsuppgifter, eller byter arbetsplats eller bransch. Höjd lön beror något mer på personliga prestationer samt byte av arbetsgivare och nya arbetsuppgifter än på de allmänna löneökningarna. Därför är lönenivåuppgifterna, ekonomernas förmåga att förhandla fram rätt lön och de löneförhöjningar som är kopplade till personlig prestation fortfarande av stor betydelse.Lönen utgör dock inte all den kompensation som fås för arbetet. Till exem- pel flexibilitet på arbetsplatsen och längden på semestrarna framgår inte av undersökningen om lönenivån. Forskaren Anu Hakonen, som studerar belöningssystem, belyser (s. 5) tydligt vilken betydelse just dessa element har för trivseln på jobbet och intrycket av hur man totalt sett kompenseras för utfört arbete. Det är bra för alla att vara medvetna om löneutvecklingen inom den egna branschen. Jämförelser av lönenivån är intressanta, precis som skatteuppgif- terna, med det är bra att komma ihåg att hög lön inte är ett mått på framgång för alla ekonomer. Varje ekonom definierar sin framgång själv. Vissa mäter framgång i möjligheter att utvecklas, eller i hur mycket fritid eller makt man har. Obero- ende om du vill jobba som finansdirektör i Helsingfors eller vara livsstilsföretagare i Muonio, så är det viktigaste att du är nöjd med den ersättning du får. Släpp fram kapaciteten i alla! Rahoitusjohtajaksi Helsinkiin? Finansdirektör i Helsingfors? VESATYNI 3PALKKATASOTUTKIMUS | LÖNEUNDERSÖKNING
 4. 4. T yössä on kyse eräänlaisesta vaihtosuhteesta. Työntekijä antaa osaamisensa ja aikansa työnantajan käyttöön. Työn- antaja antaa siitä vastineeksi palkan ja muita palkkioita: rahaa tai aineettomia etuja. Rahapalkkioista yleisiä ovat tulospalkkiot, joita maksetaan erityisesti toiminnallisten tavoitteiden saavuttami- sesta ja voittopalkkiot, joita maksetaan pääasiassa yrityksen voitosta. Näiden lisäksi on kertaluonteisia palkkioita. Esimerkiksi aloitepalkkioita ja pikapalkkioita maksetaan, kun työnte- kijä tekee hyvän ehdotuksen toiminnan kehittämisestä tai suoriutuu tehtävistään poikkeuksellisen hyvin. Palkitsemiseen perehtynyt tutkija- tohtori Anu Hakonen muistuttaa, että palkitseminen on kokonaisuus. ”Pelkkää palkkatasoa vertailemalla saa rajallisen käsityksen siitä, mitä omasta työpanoksestaan saa vastineeksi.” ”Esimerkiksi vähäisiltä tuntuvat edut, kuten vaikka ilmainen kahvi tai liikun- taedut, puhumattakaan kouluttautumis- mahdollisuuksista, ovat rahanarvoinen lisä palkkaan”, Hakonen sanoo. Usein sen huomaa viimeistään silloin, jos niistä joutuu luopumaan esimerkiksi työnantajan talouden kiristyessä tai työ- paikkaa vaihtaessa. KUMPI MOTIVOI: RAHA VAI JOUSTAVUUS? Rahassa mitattavien palkkioiden lisäksi aineettomien palkkioiden merkitys on työntekijän kannalta melko suuri. Kun työnantaja rekrytoi uusia työn- tekijöitä, rahapalkan suuruus näyttelee merkittävää osaa. Palkka on eksakti sum- ma. Sitä voi vertailla muiden työnantajien tarjoamiin palkkoihin ja samalla pohtia, onko palkka riittävä suhteutettuna omaan koulutukseen ja kokemukseen. ”Kun ihminen on jo jossain töissä, aineettomat palkitsemiset voivat olla jopa TEKSTI MIKKO HUOTARI KUVAT ALEKSI POUTANEN Työelämä on pullollaan erilaisia palkitsemistapoja, joita käytetään varsinaisen palkan lisänä. Mutta onko aineettomassa palkitsemisessa kyse vain hyväuskoisten työntekijöiden jymäyttämisestä? Pelkkä palkka ei riitä 4 © SU O M E N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER
 5. 5. Raha ei motivoi kaikkia. ­Palkitsevina seikkoina voidaan pitää myös esimerkiksi työn jatkuvuutta ja joustavuutta, toteaa Anu Hakonen. 5PALKKATASOTUTKIMUS | LÖNEUNDERSÖKNING
 6. 6. © SU O M E N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER6
 7. 7. Palkitseminen on kokonaisuus Uutta työpaikkaa hakiessa kannattaa jo etukäteen selvittää, millä perus- teella työnantaja maksaa palkkioita. • Selvitä, millä perusteella palkat ja palkankorotukset määräytyvät organisaatiossa. • Kysy, minkälaisia palkkioita työntekijät voivat saada ja kuinka omalla työllä voi vaikuttaa niiden saavuttamiseen. • Muista, että palkkiot ovat verotet- tavaa tuloa. Jos saat kertaluontei- sia palkkioita, selvitä miten vero- tukseen liittyvät kulut hoidetaan, etteivät ne tule yllätyksenä. tärkeämpiä kuin raha”, Hakonen huo- mauttaa. Palkitsemisella pyritään motivoimaan työntekijöitä. Hakosen mukaan joitakin motivoi raha, mutta useimpien motivaa- tiota kasvattavat esimerkiksi kiinnostava työn sisältö, uuden oppiminen ja kehitty- minen, omat vaikutusmahdollisuudet ja hyvä johtaminen. Hän nostaa palkitseviksi seikoiksi muun muassa työn jatkuvuuden ja jous- tavuuden. Työn jatkuvuus takaa mielen- rauhan tulevaisuudesta. Joustavuus antaa puolestaan mahdollisuudet sommitella työ oman elämäntilanteen kannalta sopivaksi. ”Työntekijän kannalta on tärkeää, sallitaanko etätöitä ja minkälaisessa muo- dossa, onko kiinteä työaika vai toimitaan- ko liukumien puitteissa.” Työaikaan liittyvissä sopimuksissa on paljon vaihtoehtoja, joita voidaan hyödyntää palkitsemistapana. Jollekin voi olla merkityksellistä, että saa tehdä neljä pitkää työpäivää ja viettää kolmen päivän viikonlopun. IHMISEN HUOMIOIMINEN ON ILMAISTA Työhyvinvoinnin kannalta on oleellista, että työntekijä kokee olevansa työssään merkittävä toimija. Hakosen mukaan palkitsemista on sekin, että työntekijälle annetaan mahdollisuus entistä aktiivi- sempaan rooliin. ”Esimerkiksi työn ’tuunaamisesta’ on puhuttu paljon. Silloin työntekijä voi omista lähtökohdistaan muokata työn tekemisen järjestystä tai vaikkapa omaa työpistettään”, Hakonen selittää. Kaikenlaiset vaikutusmahdollisuudet ovat hyvä palkitsemistapa. Tällöin työn- tekijä voi omalla tiedollaan vaikuttaa jopa yrityksen tulokseen. Ainakin työviihty- vyys paranee. Ja kun palkitsemista ajatellaan oikein laajasti, positiivinen palaute on merkittä- vässä roolissa. ”Työhyvinvoinnin kannalta on erittäin tärkeä asia, että ihmistä arvostetaan työpaikalla, ja että hän saa riittävästi palautetta.” ”AINEETTOMAT PALKITSEMISTAVAT, KUTEN HYVÄN PALAUTTEEN ANTAMINEN, EIVÄT MAKSA MITÄÄN.” ANU HAKONEN, TUTKIJATOHTORI Hakosen mukaan erityisesti huonoina aikoina olisi tärkeä saada ihmiset innos- tumaan siitä, mitä he tekevät työkseen. ”Harva tekee työtä hyvää hyvyyttään, ja siksi työnantajan täytyy panostaa näihin asioihin etenkin silloin, kun ei mene kovin hyvin. Tällä hetkellä tingitään paljon henkilöstön huomioimisesta, enkä usko, että yritykset muuttuvat sillä tavalla kannattaviksi.” Palkan lisäksi tarjotuista rahallisista ja aineettomista palkitsemisista muodostuu paketti, joka on vastine tehdystä työstä ja panoksesta. ”Työnantajien kannattaisi näinä aikoi- na miettiä, että aineettomat palkitsemis- tavat kuten hyvän palautteen antaminen ja se, että otetaan ihminen huomioon, eivät maksa mitään”, Hakonen sanoo. Työhyvinvointi paranee, kun tekijä kokee olevansa ­työssään aktiivisessa roolissa. 7PALKKATASOTUTKIMUS | LÖNEUNDERSÖKNING
 8. 8. A rbete handlar om ett slags utbyte. Den anställda ställer sin kompetens och sin tid till arbet- sgivarens förfogande. Arbetsgi- varen ger i gengäld en lön eller andra belöningar: pengar eller immateriella förmåner. Bland belöningar i form av pengar är resultat- och vinstbonusar vanliga. Resultatbo- nusar utbetalas då målen i verksamheten har uppnåtts och vinstbonusar delas i huvudsak ut från företagets vinst. Förutom dessa förekommer engångs- bonusar. Exempelvis utbetalas förslags- bonusar och snabbonusar till anställda som har kommit med ett bra förslag om förbättring av verksamheten eller som har utfört sin sina arbetsutgifter excep- tionellt bra. Anu Hakonen, som är forskare och studerar belöningssystem, påpekar att belöningar utgör en helhet. ”Genom att jämföra den egna löne­ nivån får man en begränsad uppfattning om vad man får i utbyte för sin arbetsin- sats.” ”Exempelvis förmåner som uppfattas som små, t.ex. gratis kaffe eller friskvård, för att inte tala om utbildningsmöjlighe- ter, är tillskott på lönen”, säger Hakonen. Om inte förr så märks det om man tvingas avstå från förmånerna, exem- pelvis när arbetsgivarens ekonomi är ansträngd eller när man byter jobb. VILKET MOTIVERAR: PENGAR ELLER FLEXIBILITET? Förutom belöningar som kan mätas i pengar är också immateriella belöningar viktiga för den anställda. När arbetsgivaren rekryterar ny per- sonal spelar lönen en viktig roll. Lönen är ett exakt belopp. Den kan jämföras med de löner som andra arbetsgivare erbjuder och man kan samtidigt fundera på om lönen är tillräcklig i förhållande till den egna utbildningen och erfarenheten. ”De immateriella belöningarna kan till och med vara viktigare än pengar för en anställd”, påpekar Hakonen. TEXT MIKKO HUOTARI BILD ALEKSI POUTANEN Syftet med att ge belöningar är att motivera de anställda. Enligt Hakonen motiveras vissa av pengar, men för de flesta höjs motivationen av exempelvis intressant arbete, inlärning av nya saker och utveckling, egna påverkningsmöjlig- heter och bra ledning. Hon lyfter fram kontinuiteten i arbetet och flexibiliteten som belönande faktorer. Kontinuitet i arbetet ger trygghet för framtiden. Flexibiliteten å sin sida ger möjlighet att anpassa arbetet till den egna livssituationen. ”För den anställda är det viktigt huru- vida distansarbete är tillåtet och i vilken form det sker, huruvida arbetstiden är fast eller om flextid tillämpas.” I de delar av avtalen som rör arbetsti- den står många alternativ till förfogande som kan användas för att belöna den anställda. För vissa kan det vara viktigt att ha fyra långa arbetsdagar och sedan förlänga veckoslutet till tre dagar. DET ÄR GRATIS ATT UPPMÄRKSAMMA Med tanke på arbetshälsan är det av stor betydelse att den anställda upplever att hon eller han är viktig på arbetsplatsen. Enligt Hakonen är det också en form av belöning om den anställda ges möjlighe- ter att få en mer aktiv roll. Arbetslivet är fullt av olika belöningssystem som ­komplement till den egentliga lönen. Men handlar den immateriella ­belöningen bara om att föra ­godtrogna anställda bakom ljuset? Enbart lön räcker inte ”IMMATERIELLA BELÖNINGAR, SOM EXEMPELVIS ATT GE POSITIV FEEDBACK, KOSTAR INTE NÅGONTING.” ANU HAKONEN, FORSKARDOKTOR © SU O M E N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER8
 9. 9. Det har exempelvis varit mycket prat om ”omformning” av arbetet. Den anställda kan då, utifrån sina egna förut- sättningar, ändra på i vilken ordningsföljd arbetsuppgifterna utförs eller göra om sin egen arbetsplats ”, säger Hakonen. Alla typer av påverkningsmöjligheter är bra belöningssätt. Då kan den anställda med sina egna kunskaper till och med påverka företagets resultat. Åtminstone trivseln på arbetsplatsen ökar. Tänker man på belöning i en riktigt vid bemärkelse spelar positiv feedback en viktig roll. ”Med tanke på arbetshälsan är det av stor vikt att människorna får uppskatt- ning på arbetsplatsen, och att de får tillräckligt med feedback.” Enligt Hakonen vore det särskilt vik- tigt i dåliga tider att förmå människorna att engagera sig i sitt arbete. ”Få jobbar av ren godhet, och därför bör arbetsgivaren göra en insats gällande detta, särskilt när det råder dåliga tider. För närvarande får personalen mindre uppmärksamhet, och jag tror inte att det är något som gagnar lönsamheten i ett företag.” Lönen tillsammans med de belöningar Belöningen är en helhet När du söker jobb lönar det sig att på förhand ta reda på vilken policy arbetsgivaren har gällande utbetalning av bonusar. • Ta reda på hur lönerna och lönehöjningarna bestäms i organisationen. • Fråga vilka bonusar de anställda kan få och vad du själv kan göra i ditt arbete för att få bonusar. • Kom ihåg att bonusar är beskattningsbar inkomst. Om du får en ­engångsbonus, ta reda på hur kostnaderna som hänför sig till ­beskattningen hanteras, så att de inte kommer som en överraskning. som ges immateriellt och i form av pengar bildar det paket som utgör gottgörelse för utfört arbete och utförd insats. ”Det skulle vara bra om arbetsgivarna i dessa tider kunde ha i åtanke att immate- riella belöningar, som exempelvis att ge positiv feedback och att ge uppmärksam- het till de anställda, inte kostar någon- ting”, säger Hakonen. Alla motiveras inte av pengar. Kontinuiteten och flexibiliteten i arbetet kan också anses utgöra belönande faktorer, konstaterar Anu Hakonen. 9PALKKATASOTUTKIMUS | LÖNEUNDERSÖKNING
 10. 10. S uomen Ekonomien vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten si- joittumisesta työmarkkinoilla sekä heidän palkkauksestaan lokakuussa 2015. Kyselyyn vastaajista 83 prosenttia oli toistaiseksi voimassa olevas- sa ja viisi prosenttia määräaikaisessa kokopäivätyössä. Sivutoimisina yrittäjinä toimi kuusi prosenttia vastaajista. Asian- tuntijatasolla toimi 43 prosenttia työssä olevista vastaajista (tässä nousua kaksi prosenttiyksikköä), ylimmässä johdossa tai johdossa puolestaan 21 prosenttia. Ekonomit työllistyvät erityisesti yksityiselle palvelusektorille. Valtion palveluksessa oli viiden prosentin osuus työssä olleista vastaajista, vastaava osuus työllistyi myös kuntasektorille. Järjestöis- sä tai säätiöissä puolestaan oli kolmen, neljän prosentin osuus työssä olleista. Helsingin talousalueella työskenteli edel- leen selvä enemmistö, 59 prosenttia vas- taajista. Vastaajien iän keskiarvo oli nyt 42,9 vuotta, se nousi kahden kuukauden verran. Ekonomit työskentelevät viikossa keskimäärin 41,0 tuntia, keskiarvo on sama kuin vuotta aiemmin. Asiantunti- joilla todellisen viikkotyöajan keskiarvo oli 40,3, keskijohdossa 41,5 ja johtotasolla TEKSTI JUHA OKSANEN KUVA MILAN JURKOVIC/THINKSTOCK Ekonomien ­mediaanipalkka 4 900 euroa Lokakuussa 2015 kokopäivätyössä olleen ekonomin keskiarvopalkka oli ilman tulospalkkioita 5 585 euroa kuukaudessa. Mediaanipalkka oli nyt 4 900 euroa. Vastavalmistunut kauppatieteilijä ansaitsi mediaanitasolla 3 100 euroa. © SU O M E N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER10
 11. 11. kilöillä ja etenkin ylimmässä johdossa. Luontoisetujen yhteenlaskettu vero- tusarvo oli kokopäiväisten vastaajien osal- ta hieman pienempi kuin vuotta aiemmin, keskimäärin 319 euroa kuukaudessa. Mediaanitasolla se oli yhä puhelinedun verran, 20 euroa. Tilastokeskuksen laskema kulutta- jahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli lokakuussa –0,3 ja marraskuussa –0,2 prosenttia. Vuositasolla ansiotasoindek- sin kehityksen arvioidaan vuonna 2016 olevan 1,1 tai 1,2 prosenttia (Palkansaajien tutkimuslaitoksen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Valtiovarainministe- riön ennusteet). Kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan 0,7–1,1 prosenttia vuonna 2016 (PT, Etla ja VM). Palkansaa- jien nimellisansiot nousivat Tilastokes- kuksen mukaan vuoden 2015 heinä–syys- kuussa 1,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot nousivat 1,4 prosenttia edel- lisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna. Reaaliansioiden nousuun vaikutti kuluttajahintojen lasku. Näitä taustoja vastaan on hyvä peilata myös ekonomien ansiokehitystä. PALKANNOUSUT YHTÄ YLEISIÄ KUIN VUOSI SITTEN 67 prosenttia työssä olleista vastaajista ilmoitti ansioidensa nousseen tarkaste- luvuoden aikana. Vuosi sitten osuus oli sama. 23 prosenttia työssä olleista ilmoitti palkkansa pysyneen ennallaan. Viisi prosenttia vastaajista ilmoitti palkkansa laskeneen. Yleiskorotuksen ilmoitti saaneensa 49 prosenttia niistä vastaajista, joilla palkka oli muuttunut suhteessa vuoden takai- seen, tässä laskua jopa yhdeksän prosent- tiyksikköä. Vastaavasti henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvän palkankoro- tuksen ilmoitti saaneensa 25 prosent- tia palkassaan muutoksen kokeneista vastaajista. 15 prosenttia palkassaan tapahtuneen muutoksen kokeneista vas- taajista oli aloittanut uudessa tehtävässä ja 12 prosenttia oli vaihtanut työnantajaa vuoden aikana. Työpaikan vaihtaminen on selvästi tyypillisempää uran alussa. Tämänkin tutkimuksen vastaajien kohdalla mahdolliset sopimuskorotukset määräytyivät vuonna 2015 sopimusaloit- tain eri tavoin ja kohdistuivat eri ajan- kohtiin. Työehtosopimuksista ja niihin perustuvista alakohtaisista, työllisyys- ja kasvusopimukseen pohjautuvista palkankorotuksista lisätietoa löytyy Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n sivuilta www.ytn.fi sekä julkisen puolen akava- laisten virka- ja työehtosopimusten osalta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjes- tön JUKO ry:n sivuilta www.juko.fi. Hyvin moni ekonomi, tyypillisesti asiantun- tijana tai keskijohdossa, työskentelee työehtosopimuksettomilla aloilla (esim. kauppa, vakuutus, tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi, elintarvi- keala) jolloin mahdollinen yleiskorotus perustuu lähinnä työnantajan omaan päätökseen. TYÖNANTAJASEKTORIEN VÄLISET PALKKAEROT EDELLISVUODEN TASOLLA Yksityisen sektorin mediaanipalkka oli 5 095 euroa ja keskiarvopalkka 5 831 euroa. Mediaani ja keskiarvo nousivat vuoden ai- kana 1,9 prosenttia. Valtion palveluksessa olevien mediaani oli 4 500 euroa eli heidän ”euronsa” yksityiseen sektoriin verrattuna oli yhä 88 senttiä. Kuntasektorin mediaani­ palkka oli 4 400 euroa, tässä nousua vuoden takaisesta 2,1 prosenttia. ASEMATASOKOHTAISET PALKAT (€) MEDIAANI KESKIARVO 8 620 10 240 7 000 7 657 5 532 5 861 4 352 4 617 3 200 3 509 Ylin johto Johto Keskijohto Asiantuntija Toimihenkilö 44,0 tuntia, nämäkin ovat edellisvuoden tasolla. Tutkimuksen tuloksia käytetään jäsenten käytössä olevan palkkaneuvon- taohjelma ”Palkkatutkan” tausta-aineis- tona. Tutkimuksessa mukana oli yhdessä muiden YTN-liittojen kanssa toteutettu osio, jossa tarkasteltiin etenkin koettuun työn muutokseen ja työtyytyväisyyteen liittyviä teemoja. Näiden osalta keskeisis- tä tuloksista tiedotetaan myöhemmin. PALKKAKEHITYS ILAHDUTTAVA OLOSUHTEET HUOMIOIDEN, ALKUPALKOISSA EI JUURI MUUTOSTA Ekonomien keskimääräinen palkkakehitys näyttää tarkastelujakson – lokakuusta 2014 lokakuuhun 2015 – aikana kääntyneen taas positiiviseksi. Säännöllisen työajan ansioista (ilman tulospalkkioita) laskettu mediaanipalkka nousi 2,1 prosenttia, kun se vuosi sitten vastaavassa kyselyssä oli vie- lä laskenut 1,9 prosenttia. Tarkasteltaessa kehityslukuja on myös muistettava, että eri vuosien vastaajajoukko ei ole henki- löidenttinen, vaan kyselyn kohderyhmä muodostetaan aina erikseen samojen sa- tunnaisotosperiaatteiden mukaan Suomen Ekonomien jäsenrekisteristä. Palkkamediaani oli jopa aiempaa selvemmin keskitasoa pienempi – medi- aani vain 4 000 euroa – alle 10 henkilön organisaatioissa. Helsingin talousalueella mediaanipalkka oli 5 250 euroa. Tuolla alueella palkkojen mediaani nousikin vuoden aikana jopa 2,9 prosenttia. Koko aineistossa ns. alkupalkkamediaani oli 3 100 euroa kuukaudessa. Edellisenä syk- synä mediaani oli 3 080 euroa kuukaudes- sa. 20 euron nousu alkupalkkamediaanis- sa on prosentteina mitaten 0,6. Työn vaativuutta kuvataan pelkiste- tysti asematasolla. Oheisessa kuviossa kokopäivätyössä olleiden vastaajien mediaani- ja keskiarvopalkat on kuvattu asematasoittain. Johtotasolla mediaa- nipalkka pysyi edellisvuoden tasolla. Keskijohdossa mediaanipalkka nousi 0,6 prosenttia, ja suurimmassa ryhmässä eli asiantuntijoilla 1,3 prosenttia. Palkka nou- sikin prosentuaalisesti eniten toimihen- 11PALKKATASOTUTKIMUS | LÖNEUNDERSÖKNING
 12. 12. Vastaajarakenteesta Kyselylomake postitettiin joka toiselle jäsenrekisterin mu- kaan kotimaassa asuvalle, alle 65-vuotiaalle, työvoimaan kuuluvalle jäsenelle. Kaikkiaan vajaat 4 800 jäsentä joko palautti lomakkeen tai vastasi siihen verkossa annettuun määräaikaan mennessä. Kokopäivätyön kuukausian- siotieto löytyi nyt vajaan 4 300 vastaajan lomakkeesta. Vastausaste, noin 35 prosenttia, hieman nousi ja on varsin hyvä. Vastaajien sekä jäsenrekisteristä poimitun perusjoukon rakennetta voidaan verrata toisiinsa joidenkin tausta- muuttujatietojen – iän, sukupuolen, alueellisen jakauman, toimialan sekä asematason – suhteen. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta nämä ryhmät vastaavat toisi- aan varsin hyvin. Vertailtavuus aikaisempiin vuosiin on pääsääntöisesti mahdollista vastaajarakenteen saman- kaltaisuuden ansiosta. Ensimmäisen kerran jäsenrekiste- ritietojen mukaan päätoimisina yrittäjinä toimivat jätettiin nyt pois otoksesta, mikä aavistuksen vaikuttaa vastaaja- rakenteeseen. Tulospalkkausjärjestelmien yleisyys ei muuttunut vuoden takaiseen tilantee- seen verrattuna. 55 prosenttia vastaajista kuului järjestelmien piiriin, yksityisellä sektorilla osuus oli jopa 66 prosenttia. 76 prosenttia tulospalkkiojärjestelmän pii- riin kuuluneista sai vuoden aikana tulok- seen perustuvia palkaneriä; tässä nousua suhteessa syksyn 2014 tilanteeseen oli kaksi prosenttiyksikköä. Järjestelmät ovat yleisimmin käytössä suurissa yrityksissä. Tulospalkkioiden osuus vuosiansioista mediaanilla ilmaistuna oli kokopäivätöis- sä olleilla tälläkin kerralla 10 prosenttia. Tulokseen perustuvat palkanosat vaih- televat: osuuden keskiarvo, 15 prosenttia vuosiansiosta, oli aavistuksen suurempi kuin vuosi aiemmin. Osuus vaihtelee muun muassa asematason mukaan. Asiantuntijoilla mediaani oli 8 prosenttia ja keskijohdossa 10 prosenttia vuosi­ ansioista. Ylin johto Henkilöstö­ hallinto Yleishallinto Materiaali­ talous Muut ­tehtävät Siht., kirj. vaihto Tietojen­ käsittely Opetus ja tutkimus Markkinointi Teollisuus Koulutus Palvelut liike-elämälle Julkinen hallinto Muut ­toimialatKauppa Rahoitus Talous Johto Keskijohto Asiantuntija Toimihenkilö Opetus­ henkilökunta TYÖVOIMAAN KUULUVAT EKONOMIJÄSENET (%) ASEMATASO, JOS TIEDOSSA TEHTÄVÄ ­PÄÄLUOKITTAIN, JOS TIEDOSSA TOIMIALA ­PÄÄLUOKITTAIN, JOS TIEDOSSA 8,6 4,4 13,7 38,6 20,8 18,6 1,9 1,9 40,3 5,7 3,5 3,720,4 13,1 4,9 22,6 10,0 14,6 7,4 7,3 27,9 10,3 © SU O M E N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER12
 13. 13. F inlands Ekonomer genomför varje år en enkät bland med- lemmarna för att få en bild av genomsnittsekonomens lön och position i arbetslivet. Här pre- senterar vi resultatet av enkäten i oktober 2015. 83 procent av svarsperso- nerna hade en fast heltidstjänst, medan fem procent var tidsbegränsat heltids- anställda. Sex procent av de svarande driver ett företag på deltid vid sidan av en anställning. 43 procent uppgav att de arbetade som experter, en ökning med två procentenheter. 21 procent satt i högsta ledningen eller på andra ledande poster. Flest ekonomer är anställda inom den privata tjänstesektorn. Andelen svarsper- soner som var statligt anställda utgjorde fem procent. En lika stor andel arbetade inom den kommunala sektorn. Tre fyra procent av dem som förvärvsarbetade hade en organisation eller stiftelse som arbetsgivare. En fortsatt klar majoritet av de svarande, 59 procent, hade sin arbetsplats i Helsingforsregionen. Ge- nomsnittsåldern bland svarspersonerna i årets enkät var 42,9 år, en ökning med två månader. Ekonomerna hade en genom- snittlig arbetstid på 41,0 timmar per vecka, vilket var i nivå med året innan. Den faktiska arbetstiden per vecka var 40,3 timmar i genomsnitt för experter, 41,5 timmar för mellanchefer och 44,0 TEXT JUHA OKSANEN SVENSK ÖVERSÄTTNING MARINA LJUNGQVIST BILD MILAN JURKOVIC/THINKSTOCK timmar för personer i ledande ställning. Även dessa siffror låg på samma nivå som för ett år sedan. Resultaten från enkäten ger oss un- derlag för ”Löneradarn”, programmet för lönekonsultation till våra medlemmar. Enkäten innehöll ett antal frågor om för- ändringar i arbetet och tillfredsställelse eller missnöje med olika faktorer i arbe- tet. Samma frågor ställdes till medlem- marna i de andra förbunden inom FHT. Resultaten i detta avsnitt presenteras i ett senare nummer av EKONOMI. GOD LÖNEUTVECKLING TROTS EKONOMILÄGET, INGÅNGSLÖNERNA PRAKTISKT TAGET OFÖRÄNDRADE Den genomsnittliga löneutvecklingen för ekonomer under analysperioden från oktober 2014 till oktober 2015 har åter vänt uppåt. Ekonomernas medianlön för ordinarie arbetstid (utan resultatbo- nus) visade en uppgång med 2,1 procent jämfört med en nedgång på 1,9 procent föregående år. När du tittar på trenderna är det bra att komma ihåg att svarspo- pulationen inte består av exakt samma individer alla år. Svarspersonerna tas fram ur Ekonomförbundets medlemsre- gister genom ett nytt slumpmässigt urval varje år, men urvalet sker enligt samma principer från år till år. Ekonomerna har 4 900 euro i medianlön I oktober 2015 tjänade en heltidsanställd ekonom 5 585 euro per månad i genomsnitt utan resultatbonus. Medianlönen låg på 4 900 euro. En nyutexaminerad ekonom hade en medianlön på 3 100 euro. MEDIANLÖNER ENLIGT POSITION (€) MEDIAN GENOMSNITT 8 620 10 240 7 000 7 657 5 532 5 861 4 352 4 617 3 200 3 509 Högsta ledningen Ledningen Mellanledningen Experter Tjänstemän 13PALKKATASOTUTKIMUS | LÖNEUNDERSÖKNING
 14. 14. Medianlönen för ekonomer i företag och organisationer med mindre än tio anställda var bara 4 000 euro eller lägre än den genomsnittliga nivån för alla svarspersoner. Ekonomer i Helsingforsre- gionen hade en medianlön på 5 250 euro. Medianlönen i regionen steg med hela 2,9 procent under året. Den så kallade ingångslönemedianen var 3 100 euro i månaden, om man ser till hela materialet. Hösten innan uppgick medianen till 3 080 euro per månad. Ökningen på 20 euro motsvarar 0,6 procent. Svårighetsgraden i ett arbete redovisas som organisationsnivå. Diagrammet här intill visar median- och genomsnittslö- nerna för heltidsanställda ekonomer på olika organisationsnivåer. Medianlönen för ekonomer i ledande ställning låg kvar på samma nivå som året innan. Ekonomer på mellanchefsnivån fick en medianlöne- ökning på 0,6 procent. Experter fick en 1,3 procent högre medianlön. De utgör den största gruppen. Tjänstemän och framför allt personer i högsta ledningen fick det procentuellt sett största lönelyftet. Totala skattepliktiga värdet på natura- förmåner för svarspersoner i heltidsan- ställning uppgick till 319 euro per månad i genomsnitt. Det var något lägre än föregå- ende år. Motsvarande median var 20 euro liksom föregående år, vilket motsvarar skattevärdet för fri telefon. Siffror från Statistikcentralen visar att den årliga inflationen för konsumentpri- serna uppgick till –0,3 procent i oktober och till –0,2 procent i november. Inkomst- index väntas stiga med 1,1 eller 1,2 procent under 2016 enligt prognoser som tagits fram av Löntagarnas forskningsinstitut (PT), Näringslivets forskningsinstitut (ETLA) och Finansministeriet. Konsu- mentprisindex beräknas gå upp med mel- lan 0,7 och 1,1 procent under 2016 enligt PT, ETLA och Finansministeriet. Lönta- garnas nominella inkomster steg med 1,1 procent från juli till september 2015 jämfört med samma period året innan, uppger Statistikcentralen. Under samma kvartal ökade realinkomsterna med 1,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det berodde på att lönerna steg i snabbare takt än konsumentpriser- na. Mot denna bakgrund är det viktigt att titta lite närmare på inkomstutvecklingen för ekonomer. EN LIKA STOR ANDEL SOM ÅRET INNAN FICK HÖGRE LÖN 67 procent av svarspersonerna uppgav att deras inkomster hade ökat under undersökningsåret. Andelen var lika stor som föregående år. 23 procent hade ringat in svarsalternativet Oförändrad lön. Fem procent rapporterade att lönen hade minskat. 49 procent av de svarspersoner som angav att deras lön hade förändrats jämfört med läget ett år tidigare hade fått en generell löneförhöjning. Det är en minskning med hela nio procentenheter. Däremot meddelade 25 procent av de svarspersoner som hade fått förändrad lön under året att löneökningen berodde på att arbetsgivaren varit nöjd med deras insatser. Femton procent av dem som upplevde att lönekuvertet hade blivit tjockare under året hade övergått till en ny befattning. Tolv procent hade fått anställning hos en annan arbetsgivare. Jobbyte sker fortfarande oftast i början av ekonomkarriären. Även svaren i 2015 års enkät visar att avtalsenliga löneförhöjningar genom- fördes på lite olika sätt och vid lite olika tidpunkter beroende på bransch. Mer information om branschspecifika kol- lektivavtal och löneförhöjningar enligt bestämmelserna i avtalet om sysselsätt- ning och tillväxt finns på www.ytn.fi, den webbplats som drivs av Förhandlingsor- ganisationen för de högre tjänstemännen, FHT. Språken på sajten är finska och engelska. Intresseorganisationen JUKO, som representerar högutbildade inom den offentliga sektorn, informerar om tjänste- och arbetskollektivavtal på sin hemsida www.juko.fi. Sidan är enbart på finska. Väldigt många ekonomer – främst experter och mellanchefer – är anställda i branscher som saknar kollektivavtal. Hit hör till exempel handel, försäkring, revi- sion, konsultation till företagsledningen och livsmedelsindustrin. Här är det i för- sta hand arbetsgivaren som bestämmer om en eventuell generell löneförhöjning ska genomföras eller ej. LÖNESKILLNADER MELLAN ARBETSGIVARSEKTORER I NIVÅ MED 2014 Medianlönen inom privatsektorn uppgick till 5 095 euro och genomsnittslönen till 5 831 euro. Medianen och genomsnittet ökade med 1,9 procent under året. Medi- anlönen för statligt anställda var 4 500 euro. Därmed fick de fortsättningsvis nöja sig med 88 cent för varje euro som privata ekonomer tjänade. Ekonomer inom den kommunala sektorn hade 4 400 euro i medianlön, en ökning med 2,1 procent jämfört med året innan. Antalet ekonomer som fick resultat- baserad lön var oförändrat jämfört med föregående år. 55 procent av svarsper- sonerna rapporterade att de omfattades av någon typ av bonussystem. Inom © SU O M E N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER14
 15. 15. Högsta ledningen Personal­ administration Allmän administration Material­ ekonomi Övriga ­uppgifter Sekr., korres­ pondens Informations­ behandlingUnder­ visning och forskning Marknads­ föring Industri Utbildning Affärs­ tjänster Offentlig förvaltning Övriga branscherHandel Finansiering Ekonomi Ledningen Mellan­ ledningen Expert Tjänstemän Undervisnings­ personal FÖRVÄRVSARBETANDE EKONOMMEDLEMMAR (%) POSITION, OM ANGIVEN BEFATTNING, OM ANGIVEN BRANSCH, OM ANGIVEN 8,6 4,4 13,7 38,6 20,8 18,6 1,9 1,9 40,3 5,7 3,5 3,720,4 13,1 4,9 22,6 10,0 14,6 7,4 7,3 27,9 10,3 Svarspopulationen Enkätblanketten postades till varannan medlem i vårt register som var bosatt i Finland, under 65 år och förvärvsarbetande. Totalt knappt 4 800 medlemmar returnerade pappersblanket- ten före deadline eller fyllde i den elektroniska blankett som fanns utlagd på webben. Cirka 4 300 ekonomer i heltidsan- ställning svarade på de frågor som gällde månadsinkomsten. Svarsfrekvensen uppgick till cirka 35 procent, vilket var en liten ökning från föregående år och ett relativt bra enkätresultat. Svarspopulationen och den undersökningspopulation som valdes ut ur medlemsregistret är strukturmässigt jämförbara när det gäller vissa bakgrundsvariabler – ålder, kön, regional fördelning, bransch och organisationsnivå. Profilerna på de två populationerna är tillräckligt lika varandra för att enkäten ska vara tillförlitlig. Det brukar gå bra att göra jämförelser med tidigare år, eftersom strukturen på svarspopulationen är rätt likartad från år till år. Ekonomer som enligt medlemsregistret driver ett eget företag på heltid valdes för första gången bort i undersökningen. Det påverkar svarspopulationens representa- tivitet i någon mån. den privata sektorn var andelen hela 66 procent. 76 procent av dem som hade rätt till lönebonus hade fått någon form av resultatbaserad ersättning under året, en ökning med två procentenheter jämfört med läget under hösten 2014. Lönesys- tem som delvis är baserade på resultatet existerar främst inom storföretag. Även årets enkät visar att den resul- tatbaserade lönedelen utgör tio procent av den totala årsinkomsten för ekonomer med heltidsanställning. Den andel av lönen som baserades på resultatet visade stora variationer. Genomsnittligt uppgick den till 15 procent av totallönen, vilket var något högre än föregående år. Den resul- tatbaserade lönedelen varierade bland annat beroende på ställning i organisa- tionen. Bland experter var medianen åtta procent och bland personer i mellanled- ningen tio procent av årsinkomsten. 15PALKKATASOTUTKIMUS | LÖNEUNDERSÖKNING
 16. 16. Kaikki | Samtliga N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Kaikki ekonomi-iän mukaan / Samtliga enligt ekonomålder 0 vuotta/år 139 2400 2725 3100 3560 4210 3228 1 vuosi/år 98 2291 2713 3100 3595 4271 3242 2 vuotta/år 173 2600 2978 3413 3900 4600 3682 3 vuotta/år 154 2613 3100 3583 4200 5236 3756 4 vuotta/år 134 2612 3029 3506 4287 5282 3922 5 vuotta/år 161 2750 3264 3800 4500 5150 4001 6–7 vuotta/år 374 3200 3600 4350 5400 6500 4654 8–9 vuotta/år 316 3309 4000 4792 5887 7181 5124 10–12 vuotta/år 381 3400 4100 4880 6100 7450 5234 13–17 vuotta/år 583 3700 4400 5400 6800 9000 6081 18–23 vuotta/år 625 3750 4683 5963 7950 11000 6870 24–30 vuotta/år 618 3766 4800 6100 7977 10818 6956 31– vuotta/år 451 3450 4400 5500 7300 10000 6366 Yhteensä / Totalt 4207 3023 3800 4900 6500 8540 5589 Kaikki toimipaikan aluetyypin mukaan / Samtliga enligt arbetsplatsens region Helsingin talousalue / Helsingforsregionen 2541 3200 4100 5250 7000 9350 6057 Turun talousalue / Åboregionen 319 2911 3500 4340 5538 7330 4786 Tampereen talousalue / Tammerforsregionen 257 2812 3500 4500 5750 7084 4936 Muu kaupunki > 50 000 as. / Annan stad > 50 000 invånare 774 2800 3400 4267 5400 7000 4701 Muu kaupunki < 50 000 as. / Annan stad < 50 000 invånare 253 2870 3600 4460 5542 7500 4958 Muu kunta / Annan kommun 89 2979 3500 4500 5935 7169 4817 Toimipaikka ei ole Suomessa / Arbetsplatsen inte i Finland 24 3120 4140 6100 11083 24400 10205 Yhteensä / Totalt 4257 3020 3800 4900 6438 8527 5580 Kaikki työnantajan henkilöstömäärän mukaan / Samtliga enligt antal anställda 1–9 274 2500 3000 4000 5875 8188 4876 10–29 343 2900 3600 4665 6500 8278 5513 30–99 559 3098 3855 4960 6581 9476 5684 100–249 520 3100 3853 5018 6691 8900 5675 250–499 484 3200 4000 4950 6300 8800 5541 500–999 604 3073 3600 4800 6274 8320 5410 1000–2999 520 3149 3902 5020 6400 8502 5700 3000 tai enemmän / eller flera 952 3170 4000 5079 6520 8552 5787 Yhteensä / Totalt 4256 3023 3800 4900 6451 8551 5587 Kaikki työnantajittain / Samtliga enligt arbetsgivare Valtio / Staten 225 2894 3800 4500 5245 5900 4499 Valtion liikelaitos / Statligt affärsverk 67 3300 3890 4600 5603 8820 5231 Kunta, kuntayhtymä / Kommun, samkommun 195 2974 3700 4400 5200 6460 4602 Kunnallinen liikelaitos / Kommunalt affärsverk 120 3297 4206 4847 5652 7380 5150 Muu julkisyhteisö / Annan offentlig inrättning 100 2536 3575 4677 5925 8000 5086 Yksityinen sektori yhteensä / Privat företag, samtliga 3216 3100 3850 5095 6774 9000 5831 Yksityinen, kotimainen / Privat företag, finländskt 2331 3050 3789 5000 6700 8800 5697 Yksityinen, ulkomainen / Privat företag, utländskt 885 3188 4100 5225 7000 9926 6185 Yliopisto / Universitet 133 2810 3200 4000 5000 6740 4323 Järjestö, säätiö, vast. / Organisation, stiftelse, motsv. 139 3080 3660 4285 5540 7105 4882 Yrittäjä, ammatinharj. / Egenföretagare, yrkesutövare 40 2180 3000 3970 6500 12050 5985 Muu / Annan 34 2972 4224 4888 6210 7410 5198 Yhteensä / Totalt 4269 3020 3800 4900 6450 8525 5577 Kaikki tehtävittäin / Samtliga enligt arbetsuppgift Yleishallinto / Administration 1131 3500 4350 5700 7800 11400 6840 Yleishallinnolliset tehtävät / Allmän administration 108 2714 3268 4285 5241 7530 4833 Yleisjohto / Allmän företagsledning 607 4225 5206 7000 9600 13519 8272 Strateginen konsultointi / Strategisk konsultation 59 3816 4535 6300 7663 10552 6827 Juridiset tehtävät / Juridiska frågor 17 4072 4600 5700 6320 7730 5705 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling och konsultation 272 3222 4000 4800 5800 6986 5031 Viestintä ja tiedotus / Kommunikation, information och PR 68 3100 3700 4243 4906 6351 4782 Tietojenkäsittely, ICT-tehtävät / IT och ICT 190 3214 4024 4799 5820 6504 4952 Henkilöstöhallinnolliset tehtävät / Personaladministration 182 3002 3657 4685 5773 7950 5041 Henk. hall. yleistehtävät / Allmän personaladministration 103 3000 3696 4994 6714 8522 5443 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling, konsultation 40 3382 3825 4710 5463 6210 4705 Suunnittelu ja osaamisen hallinta / Personalplanering 22 3522 3825 4350 4968 5590 4496 Rekrytointi / Personalrekrytering 17 2580 3060 3300 4700 5972 4100 © SU O M E N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER16
 17. 17. › N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Taloudelliset tehtävät / Ekonomi 1458 3100 3800 5000 6449 8338 5497 Taloudelliset yleistehtävät / Allmän ekonomi 396 3308 4488 5708 7500 9275 6337 Sisäisen laskennan tehtävät / Intern redovisning 245 3300 4000 4700 5461 6500 4870 Ulkoisen laskennan tehtävät / Extern redovisning 146 2761 3236 4200 5392 6598 4678 Rahoitus- ja sijoitustoiminta / Finansiering, investering 237 3480 4370 5870 8000 10000 6491 Sisäinen tarkastus / Intern revision 35 3858 4795 5600 6990 7800 5831 Tilintarkastus / Revision 126 2900 3113 3700 5459 6800 4461 Verotus / Skatter 63 2461 3450 4105 5300 6678 4513 Yritystutkimus / Due diligence 18 3154 3603 4569 5539 5790 4865 Tal. hall. kehittäminen ja konsultointi / Ekonomiutveckling 128 3300 4000 4800 5725 6930 5109 Muu / Annat 64 2806 3215 4034 5450 6931 4659 Markkinointitehtävät / Marknadsföring 728 2854 3500 4716 6000 8000 5114 Markkinoinnin yleistehtävät / Allmän marknadsföring 135 2824 3376 4650 6000 7596 4942 Markkinointisuunnittelu / Marknadsplanering 46 2810 3111 3625 5015 6100 4311 Markkinatutkimus / Marknadsundersökningar 13 3240 3414 4589 5500 6925 4739 Myynti / Försäljning 257 2952 3700 5100 6500 8200 5420 Vienti / Export 29 3074 3300 5067 6500 7860 5192 Kehittäminen ja konsultointi / Marknadsutveckling 52 3025 3509 4350 5505 6990 4889 Asiakasvastuulliset tehtävät / Arbete med kundansvar 168 2875 3665 4650 6013 8060 5287 Muu / Annat 28 2576 3150 3641 4425 4965 3923 Logistiikka / Logistik 136 3200 3591 4500 5600 6866 4757 Opetus- ja tutkimustehtävät / Undervisning och forskning 207 2986 3746 4264 4986 6000 4408 Opetus ja tutkimus / Undervisning och forskning 56 3078 3874 4400 5032 5950 4509 Koulutuksen suunnittelu / Utbildningsplanering 19 2800 3170 3815 4150 5005 3820 Opetus / Undervisning 66 3500 4000 4432 4800 5615 4460 Tutkimus / Forskning 66 2450 3278 4200 5315 6900 4439 Palvelu ja neuvonta / Service och rådgivning 102 2200 2538 3164 4000 5098 3490 Palvelu- ja neuvontatehtävät / Service och rådgivning 53 2218 2526 3280 4300 5640 3684 Sihteerin, assistentin teht. / Sekreterar-, assistentarbete 45 2140 2530 3100 3646 4460 3201 Muut tehtävät / Övriga uppgifter 127 3000 3422 4200 5089 6433 4418 Yhteensä / Totalt 4261 3025 3800 4900 6445 8550 5587 Kaikki asematasoittain / Samtliga enligt ställningen Ylin johto / Högsta ledning 260 4248 6260 8610 12015 16154 10179 Johto / Ledning 639 4500 5398 7000 9000 11484 7670 Ylempi keskijohto / Upper middle management 663 4200 4956 5883 7081 8519 6244 Alempi keskijohto / Lower middle management 345 3500 4100 4950 5870 6792 5108 Asiantuntija / Fackexpert 1812 3100 3600 4352 5216 6370 4616 Toimihenkilö, ei esimiesas. / Tjänsteman, inte i chefsställning 484 2356 2700 3200 4026 5000 3521 Yrittäjä / Egenföretagare 19 1960 2450 3500 4500 6100 3950 Muu / Annan 35 2654 3282 4320 5550 7120 4825 Yhteensä / Totalt 4257 3020 3800 4900 6450 8540 5582 POIMINTOJA Ylimmän johdon mediaanipalkka nousi yli 10 pro­ senttia verrattuna vuoteen 2014. 225€ Yksityinen sektori ulkomaat vs. kotimaa ­mediaaniero. +4,6% Toimihenkilöiden mediaanipalkka nousi vuodesta 2014. +10,5% PLOCK Medianlönen för den högsta led­ ningen ökade med över 10 procent jämfört med 2014. 225€ Privata sektorn utlandet vs. ­Finland median­ skillnad. +4,6% Medianlönen för tjänstemännen ökade jämfört med 2014. +10,5% 17PALKKATASOTUTKIMUS | LÖNEUNDERSÖKNING
 18. 18. Kaikki | Samtliga N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Kaikki toimialoittain / Samtliga enligt bransch Teollisuus / Tillverkning 810 3300 4100 5300 7000 9800 6167 Elint., juomien, tup. valm / Tillverkning av livsmedel, drycker, tobak 120 3418 4191 5500 6806 9130 6116 Tekstiilien, vaatteiden, nahkat. valm./ Tillverkning av textiler, ­kläder, läder, lädervaror 16 3500 4430 5060 7210 8475 5909 Sahatavaran, puu- ja korkkituotteiden valm. / Tillverkning av ­sågat virke, trävaror 14 3261 3765 4910 7250 8850 5560 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valm./ Tillverkning av papper, pappersvaror, kartong 87 3921 4760 6120 8050 10332 6979 Jalostettujen öljytuotteiden, kemikaalien ym. valm. / Tillverkning av oljeprodukter, läkemedel 128 3478 4495 5700 7106 10260 6512 Perusmetallien jalostus, metallituott. valm. / Framställning av metall och produkter av metall 63 2874 3679 4600 6300 8160 5280 Koneiden, laitt., kulkun. valm / Tillverkning av maskiner, utrustning, motorfordon 227 3170 3693 4840 6500 10200 5725 Tietokoneiden, elektroniikan, sähkötuott. valm. / Tillverkning av datorer, elektronik, optik osv. 86 3320 4328 6250 7587 9900 6867 Muu valmistus / Annan tillverkning 64 3244 3771 5210 6850 8546 6255 Kauppa / Handel 351 3150 4020 5295 7422 9435 6229 Moottoriajoneuvojen tukku- ja väh. kauppa ja korjaus / Parti- och detaljhandel med motorfordon 39 3219 3869 5604 7788 9247 6164 Tukkukauppa / Partihandel 163 3550 4400 5500 7600 9596 6280 Vähittäiskauppa / Detaljhandel 149 2944 3600 5000 6972 9000 6189 Finanssiala / Finansiell verksamhet 630 3231 4200 5421 7008 9803 6179 Rahoituspalvelut / Finanstjänster 395 3139 4175 5500 7125 10000 6228 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoim. / Försäkring, återförsäkring, pensionsfondsverksamhet 108 3420 4217 5327 6727 8830 6084 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta / Finansiella ­stödtjänster, stödtjänster till försäkring 127 3442 4208 5300 6924 9029 6107 Muut toimialat / Andra branscher Maa-, metsä- ja kalatalous, kaivost. / Jord- och skogsbruk, viltvård, fiskeri 26 3350 4168 5000 5980 8742 5598 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto / Försörjning av el, gas, ­värme, vatten 76 3648 4462 5205 7335 8000 6062 Rakentaminen / Byggverksamhet 90 3120 4208 5407 7988 10050 6204 Kuljetus, varastointi (ml. postitoiminta) / Transport, lagring, inkl. expedition 94 3213 4008 5000 6651 8372 5623 Majoitus- ja ravitsemist. / Hotell-, restaurangverksamhet 48 3210 3648 5000 6578 9075 6140 Televiestintä / Telekommunikation 92 3256 4085 5270 6661 7500 5416 Ohjelmistot, tietopalvelutoiminta / Mjukvara, IT-tjänster 289 3140 4000 4800 6300 8000 5438 Kustannus, radio-, tv-toiminta / Förlagsverksamhet, radio, TV 57 3568 4500 5300 7550 9140 6488 Kiinteistöala / Fastighetsverksamhet 88 2891 3715 4900 6063 8083 5545 Laskentatoimen palvelut / Redovisningstjänster 241 2800 3070 3700 5000 7000 4472 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen / Forskning och utveckling 55 2708 3075 4000 4694 6640 4375 Liikkeenjohdon konsultointi / Konsultation till företagsledningen 136 3121 3714 4763 6625 9600 5679 Mainostoiminta ja markkinatutkimus / Reklam, marknadsundersökningar 71 2750 3190 4500 6050 8180 5204 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle / Andra typer av ­affärstjänster 130 2815 3540 4675 6410 8320 5410 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta / Administration, stödtjänster 36 2313 2898 3700 5024 6725 4843 Julk. hall., maanpuolustus, sos. vak. / Offentlig förvaltning, försvar, social försäkring 274 2926 3851 4539 5300 6100 4615 Koulutus / Utbildning 258 3000 3710 4300 5000 6100 4465 Terveys- ja sosiaaliala / Hälsovårds- och socialtjänster 109 3098 3818 4670 5900 7848 5034 Järjestöt, säätiöt, tms. / Stiftelser eller liknande 109 3100 3650 4570 5700 7100 4887 Muu palvelutoiminta / Andra tjänster 43 2560 3150 4400 5591 6680 4653 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta / Internationella organisationer och organ 10 4836 5224 Muu toimiala / Annan bransch 132 2752 3206 4515 6205 8967 5352 Yhteensä / Totalt 4255 3022 3800 4900 6451 8551 5590 © SU O M E N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER18
 19. 19. Ylin johto | Högsta ledningen N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Ylin johto ekonomi-iän mukaan / Högsta ledningen enligt ekonomålder 6–7 vuotta/år 7 6268 6738 8–9 vuotta/år 10 7081 8228 10–12 vuotta/år 19 5716 6213 6600 8098 9489 7269 13–17 vuotta/år 41 4020 5800 8000 11000 14500 9780 18–23 vuotta/år 59 6080 7510 10845 14558 18238 12083 24–30 vuotta/år 57 5280 7500 10000 14500 24200 12118 31– vuotta/år 51 4118 6050 8500 11595 14520 9450 Yhteensä / Totalt 255 4350 6284 8620 12088 16426 10240 Ylin johto toimipaikan aluetyypin mukaan / Högsta ledningen enligt arbetsplatsens region Helsingin talousalue / Helsingforsregionen 146 5216 7457 10000 14075 18231 11484 Turun talousalue / Åboregionen 22 4131 6059 8415 9773 11180 7942 Tampereen talousalue / Tammerforsregionen 8 10260 11259 Muu kaupunki > 50 000 as. / Annan stad > 50 000 invånare 44 4032 5354 6924 9263 12999 7966 Muu kaupunki < 50 000 as. / Annan stad < 50 000 invånare 20 3968 5182 7210 9893 11906 7903 Muu kunta / Annan kommun 14 4650 5540 6350 7395 8474 6581 Yhteensä / Totalt 258 4244 6245 8600 12044 16263 10179 Ylin johto työnantajan henkilöstömäärän mukaan / Högsta ledningen enligt antal anställda 1–9 66 3000 4109 6000 7914 10500 6827 10–29 44 4075 5540 7600 10934 14791 9386 30–99 58 5910 8400 10050 12221 15000 10691 100–249 25 6155 9000 12118 14100 17000 11758 250–499 22 7048 7567 10500 13150 14401 10443 500–999 14 6840 7425 8900 10715 20100 11211 1000–2999 15 5614 9050 14520 20500 23660 15393 3000 tai enemmän / eller flera 14 6278 6675 8920 22500 40251 16900 Yhteensä / Totalt 258 4244 6245 8635 12044 16263 10201 Ylin johto työnantajittain / Högsta ledningen enligt arbetsgivare Kunta, kuntayhtymä / Kommun, samkommun 16 6100 6375 7487 8105 9050 7513 Kunnallinen liikelaitos / Kommunalt affärsverk 12 6240 6442 7325 10663 11000 8239 Yksityinen sektori yhteensä / Privat företag, samtliga 190 5000 7000 9348 13600 18050 11034 Yksityinen, kotimainen / Privat företag, finländskt 140 4500 6515 8610 13137 16194 10163 Yksityinen, ulkomainen / Privat företag, utländskt 50 5972 8746 11150 14437 22750 13472 Järjestö, säätiö, vast. / Organisation, stiftelse, motsv. 17 3882 4229 5260 9600 10570 6899 Yrittäjä, ammatinharj. / Egenföretagare, yrkesutövare 15 2700 3250 4700 9750 16800 8083 Yhteensä / Totalt 257 4242 6237 8600 12000 15740 10085 Ylin johto tehtävittäin / Högsta ledningen enligt arbetsuppgift Yleishallinto / Administration 228 4500 6500 8988 12162 16763 10382 Yleishallinnolliset tehtävät / Allmän administration 9 9850 9823 Yleisjohto / Allmän företagsledning 212 4520 6500 8905 12162 16530 10379 Taloudelliset tehtävät / Ekonomi 16 3800 5225 7565 9873 14750 9560 Markkinointitehtävät / Marknadsföring 12 2812 4925 6213 7457 15240 7733 Myynti / Försäljning 8 6213 5636 Yhteensä / Totalt 257 4242 6237 8620 12000 16318 10185 Ylin johto toimialoittain / Högsta ledningen enligt bransch Teollisuus / Tillverkning 37 5600 8800 10500 14247 18800 12342 Elint., juomien, tup. valm / Tillverkning av livsmedel, drycker, tobak 7 9100 12377 Koneiden, laitt., kulkun. valm / Tillverkning av maskiner, utrustning, motorfordon 9 11415 12213 Kauppa / Handel 38 5711 6985 9441 13800 19733 11798 Tukkukauppa / Partihandel 26 5075 6587 8400 10319 13600 9060 Vähittäiskauppa / Detaljhandel 9 19190 19826 Finanssiala / Finansiell verksamhet 29 5520 7100 9831 14200 18849 11177 Rahoituspalvelut / Finanstjänster 20 3968 6000 8840 14000 16980 10178 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoim. / Försäkring, återförsäkring, pensionsfondsverksamhet 7 14200 15152 Muut toimialat / Andra branscher Kuljetus, varastointi (ml. postitoiminta) / Transport, lagring, inkl. expedition 8 9368 11542 Ohjelmistot, tietopalvelutoiminta / Mjukvara, IT-tjänster 10 10825 10322 Kiinteistöala / Fastighetsverksamhet 8 8880 10208 Laskentatoimen palvelut / Redovisningstjänster 7 5000 9017 Liikkeenjohdon konsultointi / Konsultation till företagsledningen 14 4000 5113 9200 11375 13764 8805 Mainostoiminta ja markkinatutkimus / Reklam, ­marknadsundersökningar 9 8045 9811 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle / Andra typer av affärstjänster 15 3220 5510 8500 12173 14750 8737 Julk. hall., maanpuolustus, sos. vak. / Offentlig förvaltning, försvar, social försäkring 12 4316 6100 6660 7567 8525 6679 Järjestöt, säätiöt, tms. / Stiftelser eller liknande 13 4094 5022 5600 9600 10140 6870 Muu toimiala / Annan bransch 14 4026 5800 8360 13789 15350 9755 Yhteensä / Totalt 257 4242 6268 8620 12058 16318 10212 19PALKKATASOTUTKIMUS | LÖNEUNDERSÖKNING
 20. 20. Johto | Ledningen N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Johto ekonomi-iän mukaan / Ledningen enligt ekonomålder 2 vuotta/år 10 4250 4582 3 vuotta/år 9 4800 5163 5 vuotta/år 12 4220 4475 4588 4908 5200 4709 6–7 vuotta/år 33 4333 4900 6020 7500 8660 6190 8–9 vuotta/år 51 3700 4900 6000 6933 8500 5990 10–12 vuotta/år 51 4500 5070 6500 7965 9000 6638 13–17 vuotta/år 104 4829 5609 6950 8778 10175 7338 18–23 vuotta/år 136 5147 6275 8175 10466 12500 8736 24–30 vuotta/år 124 5258 6700 7993 10000 12331 8737 31– vuotta/år 83 4880 6219 7600 9559 12594 8429 Yhteensä / Totalt 628 4500 5399 7000 9000 11486 7657 Johto toimipaikan aluetyypin mukaan / Ledningen enligt arbetsplatsens region Helsingin talousalue / Helsingforsregionen 399 4878 6083 7900 9771 12000 8408 Turun talousalue / Åboregionen 34 3997 4981 6141 7470 9375 6435 Tampereen talousalue / Tammerforsregionen 35 4380 5050 5900 7400 9560 6491 Muu kaupunki > 50 000 as. / Annan stad > 50 000 invånare 93 3920 4800 6020 7400 8975 6327 Muu kaupunki < 50 000 as. / Annan stad < 50 000 invånare 50 4490 5015 5450 7182 8540 6201 Muu kunta / Annan kommun 18 4385 4681 5390 6451 7650 5752 Yhteensä / Totalt 633 4500 5369 7000 8900 11363 7642 Johto työnantajan henkilöstömäärän mukaan / Ledningen enligt antal anställda 1–9 41 3000 3600 5000 7666 8850 5881 10–29 79 4048 4500 5700 7039 8320 6093 30–99 131 4492 5030 6020 7381 8900 6506 100–249 106 4943 5740 7414 8675 10000 7525 250–499 70 5038 6075 7140 8950 10801 7739 500–999 59 5196 6740 8401 11000 12469 9139 1000–2999 64 5329 6375 8100 10275 12880 8758 3000 tai enemmän / eller flera 86 5206 7101 9042 10950 15900 10023 Yhteensä / Totalt 636 4500 5389 7000 9000 11440 7666 Johto työnantajittain / Ledningen enligt arbetsgivare Valtion liikelaitos / Statligt affärsverk 8 9865 10141 Kunta, kuntayhtymä / Kommun, samkommun 36 4432 4775 5450 6425 7159 5735 Kunnallinen liikelaitos / Kommunalt affärsverk 20 4822 5307 5975 7384 7600 6158 Muu julkisyhteisö / Annan offentlig inrättning 8 5146 5726 Yksityinen sektori yhteensä / Privat företag, samtliga 515 4620 5658 7450 9325 11695 7971 Yksityinen, kotimainen / Privat företag, finländskt 402 4500 5412 7094 9188 11590 7801 Yksityinen, ulkomainen / Privat företag, utländskt 113 5508 6550 8100 9500 12180 8574 Yliopisto / Universitet 8 6650 6908 Järjestö, säätiö, vast. / Organisation, stiftelse, motsv. 28 4072 4449 5806 7077 8216 6078 Yhteensä / Totalt 636 4500 5389 7000 9000 11440 7660 Johto tehtävittäin / Ledningen enligt arbetsuppgift Yleishallinto / Administration 244 4419 5239 7000 9440 12000 7871 Yleishallinnolliset tehtävät / Allmän administration 20 4010 4438 5211 6209 8260 5825 Yleisjohto / Allmän företagsledning 197 4500 5396 7100 9500 12140 8042 Strateginen konsultointi / Strategisk konsultation 9 7088 8596 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling och konsultation 10 6283 6603 Viestintä ja tiedotus / Kommunikation, information och PR 7 9150 9970 Tietojenkäsittely, ICT-tehtävät / IT och ICT 9 7000 8500 7284 Henkilöstöhallinnolliset tehtävät / Personaladministration 40 4790 5193 6783 8926 9614 7245 Henk. hall. yleistehtävät / Allmän personaladministration 30 4872 5760 7728 9171 10610 7774 Taloudelliset tehtävät / Ekonomi 235 4508 5635 7000 8800 11090 7728 Taloudelliset yleistehtävät / Allmän ekonomi 163 5012 6000 7318 8900 11326 8027 Sisäisen laskennan tehtävät / Intern redovisning 13 3960 4492 5400 6827 7899 5810 Ulkoisen laskennan tehtävät / Extern redovisning 9 6275 6000 Rahoitus- ja sijoitustoiminta / Finansiering, investering 18 5485 6721 9100 10875 12031 8895 Tal. hall. kehittäminen ja konsultointi / Ekonomiutveckling 18 3916 5195 5650 6900 8473 6009 Muu / Annat 7 8220 7651 Markkinointitehtävät / Marknadsföring 92 4320 5370 7160 9038 11245 7407 Markkinoinnin yleistehtävät / Allmän marknadsföring 30 4590 5558 6763 7950 9455 6817 Myynti / Försäljning 35 4103 5150 7900 9800 11300 7629 Asiakasvastuulliset tehtävät / Arbete med kundansvar 8 7750 8348 Logistiikka / Logistik 11 5000 5490 7500 8655 9100 7110 Yhteensä / Totalt 636 4500 5400 7000 9000 11490 7685 © SU O M E N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER20
 21. 21. N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Johto toimialoittain / Ledningen enligt bransch Teollisuus / Tillverkning 152 5255 6500 8000 10125 12500 8778 Elint., juomien, tup. valm / Tillverkning av livsmedel, drycker, tobak 21 5620 6827 8200 9860 11500 8839 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valm./ Tillverkning av papper, pappersvaror, kartong 21 6000 7620 9522 11333 15500 10285 Jalostettujen öljytuotteiden, kemikaalien ym. valm. / Tillverkning av oljeprodukter, läkemedel 25 4814 6300 8500 9800 12300 9053 Perusmetallien jalostus, metallituott. valm. / Framställning av metall och produkter av metall 13 4830 6500 7500 9150 10720 8115 Koneiden, laitt., kulkun. valm / Tillverkning av maskiner, utrustning, motorfordon 41 5200 6100 7450 11000 12580 8650 Tietokoneiden, elektroniikan, sähkötuott. valm. / Tillverkning av datorer, elektronik, optik osv. 11 6800 7000 8500 10225 11150 8725 Muu valmistus / Annan tillverkning 11 5220 6090 7400 7809 9614 7322 Kauppa / Handel 85 4123 5300 7700 8900 10680 7593 Moottoriajoneuvojen tukku- ja väh. kauppa ja korjaus / Parti- och detaljhandel med motorfordon 13 5334 6120 7675 9000 9389 7443 Tukkukauppa / Partihandel 44 3550 4968 7181 8500 10000 7215 Vähittäiskauppa / Detaljhandel 28 5027 6150 8350 9109 11160 8258 Finanssiala / Finansiell verksamhet 49 4500 5300 8000 10000 11456 8331 Rahoituspalvelut / Finanstjänster 30 4450 5913 8110 10375 12350 9062 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta / Finansiella stödtjänster, stödtjänster till försäkring 15 4808 4993 7200 8450 9128 6802 Muut toimialat / Andra branscher Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto / Försörjning av el, gas, värme, vatten 18 6469 7384 7650 8000 10775 8258 Rakentaminen / Byggverksamhet 25 5000 6020 8000 9700 11902 8357 Kuljetus, varastointi (ml. postitoiminta) / Transport, lagring, inkl. expedition 17 4680 5400 6953 8000 8900 6959 Majoitus- ja ravitsemist. / Hotell-, restaurangverksamhet 13 4928 5000 6570 8500 10650 6975 Televiestintä / Telekommunikation 9 7500 9500 7441 Ohjelmistot, tietopalvelutoiminta / Mjukvara, IT-tjänster 42 4510 5238 6735 8725 11475 7561 Kustannus, radio-, tv-toiminta / Förlagsverksamhet, radio, TV 17 6200 7020 7800 10850 15200 9791 Kiinteistöala / Fastighetsverksamhet 16 4685 5100 5690 6138 7900 6343 Laskentatoimen palvelut / Redovisningstjänster 12 4096 5135 6960 9130 12652 7624 Liikkeenjohdon konsultointi / Konsultation till företagsledningen 10 7639 8341 Mainostoiminta ja markkinatutkimus / Reklam, marknadsundersökningar 12 5520 5925 6860 8235 8490 6809 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle / Andra typer av affärstjänster 18 4775 6004 7269 9175 11895 8053 Julk. hall., maanpuolustus, sos. vak. / Offentlig förvaltning, försvar, social försäkring 23 4482 4887 5400 6400 6852 5627 Koulutus / Utbildning 24 4101 4400 5350 6325 6926 5590 Terveys- ja sosiaaliala / Hälsovårds- och socialtjänster 29 4360 5200 6020 7600 9023 6447 Järjestöt, säätiöt, tms. / Stiftelser eller liknande 23 4100 4499 4979 6263 7114 5471 Muu palvelutoiminta / Andra tjänster 13 3600 4096 5200 5900 7300 5380 Muu toimiala / Annan bransch 17 5075 6100 7300 10020 12820 8544 Yhteensä / Totalt 636 4500 5399 7000 9000 11490 7679 POIMINTOJA Helsingin talous­ alueen palkkojen mediaaniero ­verrattuna muihin alueisiin yhteen­ laskettuna. 24%:lla Kokopäivätyössä olleista vastaajista todellinen työaika 45 h/viikko tai yli. 15,2% Tulospalkkion keskimääräinen osuus vuosi­ ansioista vuonna 2015.880€ PLOCK Medianskillnaden för löner i Helsing­ forsregionen ­jämfört med de övriga regionerna sammanlagt. 24% Av de svarande som jobbar heltid hade en reell arbetstid på minst eller över 45h/vecka.15,2% Genomsnittlig andel för resultat­ bonusen av den årliga inkomsten 2015.880€ 21PALKKATASOTUTKIMUS | LÖNEUNDERSÖKNING
 22. 22. Keskijohto | Mellanledningen N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Keskijohto ekonomi-iän mukaan / Mellanledningen enligt ekonomålder 0 vuotta/år 18 2970 3061 3628 4138 4800 3751 1 vuosi/år 9 3940 3976 2 vuotta/år 23 2734 3215 3700 4527 5420 3891 3 vuotta/år 26 3475 3888 4200 5065 5450 4373 4 vuotta/år 19 3240 3982 4330 5346 6727 4670 5 vuotta/år 30 2990 3653 4420 5121 5803 4407 6–7 vuotta/år 87 3880 4319 5200 6000 6704 5266 8–9 vuotta/år 84 4029 4500 5100 6017 7825 5439 10–12 vuotta/år 100 3800 4590 5410 6500 7202 5622 13–17 vuotta/år 160 4218 4892 5810 6800 8530 6233 18–23 vuotta/år 170 4400 5129 6150 7175 8468 6347 24–30 vuotta/år 176 4400 5120 6200 7490 8545 6500 31– vuotta/år 94 4547 5200 5868 7275 9058 6511 Yhteensä / Totalt 996 3800 4549 5532 6700 8100 5861 Keskijohto toimipaikan aluetyypin mukaan / Mellanledningen enligt arbetsplatsens region Helsingin talousalue / Helsingforsregionen 592 4300 5000 5932 7043 8552 6271 Turun talousalue / Åboregionen 65 3226 4000 4860 5744 6960 4969 Tampereen talousalue / Tammerforsregionen 76 3500 4212 5325 6200 7350 5355 Muu kaupunki > 50 000 as. / Annan stad > 50 000 invånare 181 3700 4300 4980 5950 7050 5171 Muu kaupunki < 50 000 as. / Annan stad < 50 000 invånare 65 3546 4220 5020 5800 7640 5376 Muu kunta / Annan kommun 19 3475 3770 4520 5993 6340 4842 Yhteensä / Totalt 1001 3800 4550 5520 6700 8100 5855 Keskijohto työnantajan henkilöstömäärän mukaan / Mellanledningen enligt antal anställda 1–9 23 3000 3146 3400 5530 7860 4531 10–29 71 3000 3685 4700 5932 7270 4933 30–99 126 3545 4226 5010 5817 6944 5214 100–249 105 3940 4553 5300 6438 8150 5810 250–499 114 4149 4625 5300 6500 8270 5995 500–999 131 4220 5127 6000 7045 8450 6292 1000–2999 150 4017 4763 5749 6705 7903 5914 3000 tai enemmän / eller flera 282 4130 4839 5885 7002 8595 6225 Yhteensä / Totalt 1002 3800 4547 5532 6700 8100 5860 Keskijohto työnantajittain / Mellanledningen enligt arbetsgivare Valtio / Staten 38 4470 4900 5232 5741 6120 5350 Valtion liikelaitos / Statligt affärsverk 9 6300 6014 Kunta, kuntayhtymä / Kommun, samkommun 42 3611 4084 4450 5000 5435 4514 Kunnallinen liikelaitos / Kommunalt affärsverk 30 4032 4440 4972 5400 5705 4894 Muu julkisyhteisö / Annan offentlig inrättning 25 3260 4250 5400 6500 8000 5584 Yksityinen sektori yhteensä / Privat företag, samtliga 798 3897 4700 5800 6943 8381 6064 Yksityinen, kotimainen / Privat företag, finländskt 566 3800 4630 5700 6800 8214 5955 Yksityinen, ulkomainen / Privat företag, utländskt 232 4000 4744 5883 7300 8929 6331 Yliopisto / Universitet 24 3823 4014 4409 5575 7320 5037 Järjestö, säätiö, vast. / Organisation, stiftelse, motsv. 32 3233 3698 4821 5345 6090 4726 Muu / Annan 9 4980 5716 Yhteensä / Totalt 1007 3800 4548 5520 6700 8100 5855 Keskijohto tehtävittäin / Mellanledningen enligt arbetsuppgift Yleishallinto / Administration 290 3800 4424 5498 6838 8354 5966 Yleishallinnolliset tehtävät / Allmän administration 26 3007 3763 4275 4500 5849 4488 Yleisjohto / Allmän företagsledning 180 3980 4681 5790 7000 8555 6228 Strateginen konsultointi / Strategisk konsultation 10 6400 6813 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling och konsultation 56 4000 4403 5571 6836 8145 5996 Viestintä ja tiedotus / Kommunikation, information och PR 16 3875 4200 4450 5193 5540 4737 Tietojenkäsittely, ICT-tehtävät / IT och ICT 51 4200 4600 5573 6357 6800 5617 Henkilöstöhallinnolliset tehtävät / Personaladministration 51 3821 4334 4994 5613 6800 5162 Henk. hall. yleistehtävät / Allmän personaladministration 32 3839 4325 4947 5830 7259 5201 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling, konsultation 10 5475 5266 Taloudelliset tehtävät / Ekonomi 326 4360 5000 5974 7050 8482 6249 Taloudelliset yleistehtävät / Allmän ekonomi 115 4358 4783 5600 6475 7598 5777 Sisäisen laskennan tehtävät / Intern redovisning 62 4405 5084 5650 6500 7300 5908 Ulkoisen laskennan tehtävät / Extern redovisning 35 4218 4560 5584 6576 7680 5725 Rahoitus- ja sijoitustoiminta / Finansiering, investering 53 5116 6150 7300 8751 11432 7953 Sisäinen tarkastus / Intern revision 7 6888 6804 Tilintarkastus / Revision 13 5035 5600 6200 8100 8470 6784 Tal. hall. kehittäminen ja konsultointi / Ekonomiutveckling 23 3908 4800 5700 6750 8635 5981 Muu / Annat 12 3990 5181 5502 6653 7893 6128 © SU O M E N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER22
 23. 23. N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Markkinointitehtävät / Marknadsföring 188 3414 4300 5230 6413 8010 5532 Markkinoinnin yleistehtävät / Allmän marknadsföring 33 3000 3800 5120 6024 7200 5057 Markkinointisuunnittelu / Marknadsplanering 9 5020 5649 Myynti / Försäljning 78 3427 4801 5460 6500 8235 5724 Kehittäminen ja konsultointi / Marknadsutveckling 17 3718 4300 4942 5700 6948 5168 Asiakasvastuulliset tehtävät / Arbete med kundansvar 41 3400 4040 5000 6400 8600 5539 Logistiikka / Logistik 49 4300 4800 5520 6150 7233 5635 Opetus- ja tutkimustehtävät / Undervisning och forskning 16 3450 3963 5114 6025 7200 5184 Palvelu ja neuvonta / Service och rådgivning 12 2537 2967 4359 5525 6017 4308 Palvelu- ja neuvontatehtävät / Service och rådgivning 10 3917 4122 Muut tehtävät / Övriga uppgifter 20 3655 3925 5149 6579 6901 5322 Yhteensä / Totalt 1003 3800 4550 5520 6700 8100 5857 Keskijohto toimialoittain / Mellanledningen enligt bransch Teollisuus / Tillverkning 243 4158 4825 6000 6900 8222 6131 Elint., juomien, tup. valm / Tillverkning av livsmedel, drycker, tobak 32 4500 5230 5750 6488 8093 5899 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valm./ Tillverkning av papper, pappersvaror, kartong 37 4553 5450 6400 7200 9207 6672 Jalostettujen öljytuotteiden, kemikaalien ym. valm. / Tillverkning av oljeprodukter, läkemedel 39 4324 5010 6300 6910 7633 6225 Perusmetallien jalostus, metallituott. valm. / Framställning av metall och produkter av metall 19 3968 4485 4994 6175 6420 5254 Koneiden, laitt., kulkun. valm. / Tillverkning av maskiner, utrustning, motorfordon 49 4160 4643 5800 6520 7686 6206 Tietokoneiden, elektroniikan, sähkötuott. valm. / Tillverkning av datorer, elektronik, optik osv. 29 4704 5200 6400 7300 8602 6470 Muu valmistus / Annan tillverkning 27 3758 4663 6024 6735 7500 5789 Kauppa / Handel Moottoriajoneuvojen tukku- ja väh. kauppa ja korjaus / Parti- och detaljhandel med motorfordon 10 6360 6056 Tukkukauppa / Partihandel 42 4410 4592 5500 6483 7262 5721 Vähittäiskauppa / Detaljhandel 55 3780 4459 5500 6630 7330 5473 Finanssiala / Finansiell verksamhet Rahoituspalvelut / Finanstjänster 97 4060 5400 6140 7630 10460 6935 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoim. / Försäkring, återförsäkring, pensionsfondsverksamhet 27 4484 5375 6000 6974 8390 6290 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta / Finansiella stödtjänster, stödtjänster till försäkring 37 3612 5300 5800 7800 10340 7000 Muut toimialat / Andra branscher Maa-, metsä- ja kalatalous, kaivost. / Jord- och skogsbruk, viltvård, fiskeri 7 5461 5690 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto / Försörjning av el, gas, värme, vatten 25 3820 4300 5019 5750 6475 5084 Rakentaminen / Byggverksamhet 20 4227 4654 5678 8118 8875 6424 Kuljetus, varastointi (ml. postitoiminta) / Transport, lagring, inkl. expedition 17 3795 4500 5340 7100 7892 5753 Majoitus- ja ravitsemist. / Hotell-, restaurangverksamhet 10 4410 4636 Televiestintä / Telekommunikation 24 4730 5495 6584 7078 7710 6283 Ohjelmistot, tietopalvelutoiminta / Mjukvara, IT-tjänster 66 4060 4544 5475 6575 7789 5771 Kustannus, radio-, tv-toiminta / Förlagsverksamhet, radio, TV 9 6500 6818 Kiinteistöala / Fastighetsverksamhet 16 4350 4544 5150 6424 7850 5602 Laskentatoimen palvelut / Redovisningstjänster 28 3868 4803 5800 7888 8465 6065 Liikkeenjohdon konsultointi / Konsultation till företagsledningen 29 4240 5034 6300 7790 9693 6953 Mainostoiminta ja markkinatutkimus / Reklam, marknadsundersökningar 14 2715 3141 4300 4828 5500 4165 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle / Andra typer av affärstjänster 26 3578 4688 5349 6035 7060 5368 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta / Administration, stödtjänster 8 4305 4251 Julk. hall., maanpuolustus, sos. vak. / Offentlig förvaltning, försvar, social försäkring 57 4135 4579 5000 5652 6000 5137 Koulutus / Utbildning 43 3804 4060 4750 5425 6560 4926 Terveys- ja sosiaaliala / Hälsovårds- och socialtjänster 26 4030 4300 4890 5380 6050 4959 Järjestöt, säätiöt, tms. / Stiftelser eller liknande 25 3148 3670 4700 5250 5828 4607 Muu palvelutoiminta / Andra tjänster 8 3897 3986 Muu toimiala / Annan bransch 28 2910 3270 5150 6265 6643 4997 Yhteensä / Totalt 1005 3800 4550 5520 6700 8100 5858 23PALKKATASOTUTKIMUS | LÖNEUNDERSÖKNING
 24. 24. Asiantuntijat | Experter N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Asiantuntijat ekonomi-iän mukaan / Experter enligt ekonomålder 0 vuotta/år 66 2760 2924 3120 3488 4150 3327 1 vuosi/år 52 2400 2850 3135 3485 3972 3196 2 vuotta/år 97 2872 3050 3470 3900 4522 3860 3 vuotta/år 91 2800 3100 3500 4000 4500 3658 4 vuotta/år 66 2936 3203 3620 4298 5197 3912 5 vuotta/år 84 3173 3375 3800 4400 4757 4087 6–7 vuotta/år 199 3200 3510 4125 4895 5582 4299 8–9 vuotta/år 145 3206 3773 4460 5100 6018 4578 10–12 vuotta/år 166 3673 4100 4500 5020 6112 4709 13–17 vuotta/år 228 3629 4100 4796 5526 6700 5067 18–23 vuotta/år 207 3560 4100 5000 5812 7170 5205 24–30 vuotta/år 217 3618 4300 5100 6200 7007 5347 31– vuotta/år 158 3485 4200 4900 5796 6830 5133 Yhteensä / Totalt 1776 3100 3600 4352 5223 6378 4617 Asiantuntijat toimipaikan aluetyypin mukaan / Experter enligt arbetsplatsens region Helsingin talousalue / Helsingforsregionen 1136 3200 3838 4600 5563 6749 4904 Turun talousalue / Åboregionen 144 3015 3500 4040 4800 5585 4237 Tampereen talousalue / Tammerforsregionen 96 2950 3323 3910 4710 5640 4109 Muu kaupunki > 50 000 as. / Annan stad > 50 000 invånare 321 2800 3216 3850 4650 5500 4025 Muu kaupunki < 50 000 as. / Annan stad < 50 000 invånare 70 2897 3300 3884 4452 4910 3922 Muu kunta / Annan kommun 24 3020 3286 4200 4558 5078 4102 Toimipaikka ei ole Suomessa / Arbetsplatsen inte i Finland 8 5400 7963 Yhteensä / Totalt 1799 3100 3600 4354 5207 6351 4616 Asiantuntijat työnantajan henkilöstömäärän mukaan / Experter enligt antal anställda 1–9 86 2450 3005 3640 4515 5175 3928 10–29 93 2914 3400 4100 5000 6160 4541 30–99 177 3065 3520 4160 5020 6300 4581 100–249 208 3173 3590 4400 5353 6633 4694 250–499 228 3100 3691 4408 5200 5811 4536 500–999 332 3100 3500 4282 5100 6426 4542 1000–2999 231 3100 3661 4340 5300 6300 4540 3000 tai enemmän / eller flera 445 3200 3800 4650 5500 6600 4871 Yhteensä / Totalt 1800 3100 3600 4350 5200 6356 4614 Asiantuntijat työnantajittain / Experter enligt arbetsgivare Valtio / Staten 153 3289 3830 4400 5117 5844 4464 Valtion liikelaitos / Statligt affärsverk 42 3510 3927 4508 5279 5554 4565 Kunta, kuntayhtymä / Kommun, samkommun 69 2993 3500 4000 4429 4787 3929 Kunnallinen liikelaitos / Kommunalt affärsverk 50 3145 3638 4450 4886 5337 4311 Muu julkisyhteisö / Annan offentlig inrättning 46 2950 3813 4677 6450 8000 5262 Yksityinen sektori yhteensä / Privat företag, samtliga 1305 3100 3590 4420 5400 6550 4721 Yksityinen, kotimainen / Privat företag, finländskt 934 3053 3516 4300 5258 6500 4596 Yksityinen, ulkomainen / Privat företag, utländskt 371 3170 3900 4700 5764 6800 5035 Yliopisto / Universitet 78 2835 3148 3811 4375 5405 3912 Järjestö, säätiö, vast. / Organisation, stiftelse, motsv. 45 3116 3444 3820 4435 5672 4088 Muu / Annan 14 3570 4331 4600 5203 6176 4805 Yhteensä / Totalt 1804 3100 3600 4352 5216 6374 4617 Asiantuntijat tehtävittäin / Experter enligt arbetsuppgift Yleishallinto / Administration 295 3251 3838 4550 5500 6500 4781 Yleishallinnolliset tehtävät / Allmän administration 23 3366 4225 4713 5300 5660 4717 Strateginen konsultointi / Strategisk konsultation 35 3560 4110 5764 6635 7680 5585 Juridiset tehtävät / Juridiska frågor 12 3912 4500 5550 6205 7832 5622 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling och konsultation 183 3232 3828 4600 5500 6216 4717 Viestintä ja tiedotus / Kommunikation, information och PR 38 3100 3529 4000 4495 5000 4027 Tietojenkäsittely, ICT-tehtävät / IT och ICT 114 3159 3863 4490 5285 6149 4581 Henkilöstöhallinnolliset tehtävät / Personaladministration 76 2995 3218 4013 4728 5677 4141 Henk. hall. yleistehtävät / Allmän personaladministration 32 2850 3015 3978 5046 5892 4121 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling, konsultation 25 3292 3642 4300 5020 5567 4371 Suunnittelu ja osaamisen hallinta / Personalplanering 12 3525 3788 3993 4728 4805 4206 Rekrytointi / Personalrekrytering 7 3213 3297 Taloudelliset tehtävät / Ekonomi 713 3100 3580 4398 5300 6697 4737 Taloudelliset yleistehtävät / Allmän ekonomi 67 3185 3568 4260 5050 6840 4582 Sisäisen laskennan tehtävät / Intern redovisning 137 3300 3750 4450 5020 5602 4478 Ulkoisen laskennan tehtävät / Extern redovisning 64 3006 3387 4076 5059 5966 4700 Rahoitus- ja sijoitustoiminta / Finansiering, investering 142 3700 4223 5140 7000 8330 5745 Sisäinen tarkastus / Intern revision 21 3300 4215 4800 5980 6980 5111 Tilintarkastus / Revision 101 2900 3150 3600 4770 6250 4145 Verotus / Skatter 50 3181 3640 4211 5350 6715 4672 Yritystutkimus / Due diligence 15 3152 3378 4420 5460 5698 4824 Tal. hall. kehittäminen ja konsultointi / Ekonomiutveckling 79 3091 3860 4500 5250 5984 4599 Muu / Annat 37 2800 3200 3750 4398 5640 3926 © SU O M E N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER24
 25. 25. N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Markkinointitehtävät / Marknadsföring 299 2916 3452 4336 5342 6453 4653 Markkinoinnin yleistehtävät / Allmän marknadsföring 41 3431 3664 4500 5200 5560 4507 Markkinointisuunnittelu / Marknadsplanering 27 2812 2978 3400 4412 5041 3674 Markkinatutkimus / Marknadsundersökningar 9 4000 4359 Myynti / Försäljning 79 2920 3600 4500 5900 6960 4992 Vienti / Export 9 5067 4757 Kehittäminen ja konsultointi / Marknadsutveckling 27 2968 3100 3600 4650 5532 4008 Asiakasvastuulliset tehtävät / Arbete med kundansvar 90 2900 3805 4685 5862 7028 5091 Muu / Annat 17 2520 3200 3960 4400 4890 3797 Logistiikka / Logistik 46 3200 3433 3995 4735 5000 4135 Opetus- ja tutkimustehtävät / Undervisning och forskning 151 3006 3746 4200 4762 5600 4271 Opetus ja tutkimus / Undervisning och forskning 41 3006 3500 4200 4960 5600 4297 Koulutuksen suunnittelu / Utbildningsplanering 12 2834 3185 3633 4025 4190 3648 Opetus / Undervisning 46 3746 4100 4445 4800 5350 4496 Tutkimus / Forskning 52 2662 3293 4113 4792 5760 4194 Palvelu ja neuvonta / Service och rådgivning 36 2800 3260 3751 4261 5300 4075 Palvelu- ja neuvontatehtävät / Service och rådgivning 25 2800 3350 3705 4500 5320 4213 Sihteerin, assistentin teht. / Sekreterar-, assistentarbete 8 3624 3762 Muut tehtävät / Övriga uppgifter 74 3178 3585 4246 4900 6180 4415 Yhteensä / Totalt 1804 3100 3600 4352 5204 6350 4615 Asiantuntijat toimialoittain / Experter enligt bransch Teollisuus / Tillverkning 257 3300 3700 4500 5270 6688 4821 Elint., juomien, tup. valm / Tillverkning av livsmedel, drycker, tobak 44 3444 3788 5000 5625 6126 4841 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valm./ Tillverkning av papper, pappersvaror, kartong 21 3787 4000 4400 5570 6933 4983 Jalostettujen öljytuotteiden, kemikaalien ym. valm. / Tillverkning av oljeprodukter, läkemedel 47 3348 4044 4819 5589 6970 4951 Perusmetallien jalostus, metallituott. valm. / Framställning av metall och produkter av metall 15 3246 3500 3700 4283 5644 4128 Koneiden, laitt., kulkun. valm. / Tillverkning av maskiner, utrustning, motorfordon 80 3170 3515 4214 4906 6045 4431 Tietokoneiden, elektroniikan, sähkötuott. valm. / Tillverkning av datorer, elektronik, optik osv. 33 3220 4100 5103 6550 7400 5937 Muu valmistus / Annan tillverkning 9 4520 4552 Kauppa / Handel 74 2917 3402 4125 4838 5714 4231 Tukkukauppa / Partihandel 29 3799 4100 4500 5000 5868 4672 Vähittäiskauppa / Detaljhandel 39 2794 3000 3800 4200 5560 3905 Finanssiala / Finansiell verksamhet 323 3415 4200 5074 6096 7792 5474 Rahoituspalvelut / Finanstjänster 198 3439 4300 5140 6200 7965 5506 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoim. / Försäkring, återförsäkring, pensionsfondsverksamhet 58 3320 4206 5100 5700 7543 5203 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta / Finansiella stödtjänster, stödtjänster till försäkring 67 3442 4100 4800 5720 6940 5611 Muut toimialat / Andra branscher Maa-, metsä- ja kalatalous, kaivost. / Jord- och skogsbruk, ­viltvård, fiskeri 9 4800 4647 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto / Försörjning av el, gas, värme, vatten 27 3512 4153 4520 5321 6720 4904 Rakentaminen / Byggverksamhet 27 3176 3580 4700 5900 6800 4908 Kuljetus, varastointi (ml. postitoim.) / Transport, lagring, inkl. exped. 37 3275 4000 4650 5300 5640 4599 Majoitus- ja ravitsemist. / Hotell-, restaurangverksamhet 13 3303 3500 3833 4825 4980 3928 Televiestintä / Telekommunikation 35 3386 3927 4700 5510 6102 4742 Ohjelmistot, tietopalvelutoiminta / Mjukvara, IT-tjänster 140 3211 3850 4510 5313 6452 4714 Kustannus, radio-, tv-toiminta / Förlagsverksamhet, radio, TV 24 3190 3803 4740 4963 5500 4474 Kiinteistöala / Fastighetsverksamhet 35 2664 3200 4090 5242 6450 4593 Laskentatoimen palvelut / Redovisningstjänster 152 2901 3138 3587 4551 6219 4076 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen / Forskning och utveckling 37 2739 3250 3900 4200 4655 3819 Liikkeenjohdon konsultointi / Konsultation till företagsledningen 78 3085 3363 4060 4890 6305 4425 Mainostoiminta ja markkinatutkimus / Reklam, markn. undersökn. 32 3000 3115 3745 4313 4882 3836 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle / Andra typer av affärstjänster 53 2827 3600 4036 4900 5889 4312 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta / Administration, stödtjänster 14 2176 2463 3500 4013 5070 3531 Julk. hall., maanpuolustus, sos. vak. / Offentlig förvaltning, försvar, social försäkring 149 3313 3800 4400 4900 5692 4433 Koulutus / Utbildning 145 3100 3590 4135 4700 5351 4185 Terveys- ja sosiaaliala / Hälsovårds- och socialtjänster 34 3205 3500 3960 4982 5970 4327 Järjestöt, säätiöt, tms. / Stiftelser eller liknande 32 3110 3464 3852 5244 6354 4387 Muu palvelutoiminta / Andra tjänster 12 2420 2975 4185 5170 6406 4293 Muu toimiala / Annan bransch 55 2770 3050 4000 4850 6050 4112 Yhteensä / Totalt 1797 3100 3600 4353 5200 6361 4617 25PALKKATASOTUTKIMUS | LÖNEUNDERSÖKNING
 26. 26. Toimihenkilöt | Tjänstemän N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Toimihenkilöt ekonomi-iän mukaan / Tjänstemän enligt ekonomålder 0 vuotta/år 45 2010 2400 2510 3100 3428 2717 1 vuosi/år 27 2178 2385 2722 3016 3482 2786 2 vuotta/år 42 2300 2620 2825 3188 3797 2962 3 vuotta/år 22 1965 2610 2919 3475 3660 2874 4 vuotta/år 39 2390 2700 3080 3460 3902 3142 5 vuotta/år 29 2131 2450 2800 3284 4007 2867 6–7 vuotta/år 43 2808 3088 3420 4200 4776 3713 8–9 vuotta/år 22 2740 3255 3900 5190 6000 4309 10–12 vuotta/år 41 2622 2934 3700 4275 5200 3756 13–17 vuotta/år 40 2848 3094 3660 5105 6512 4600 18–23 vuotta/år 40 2416 3075 3459 4411 5700 3827 24–30 vuotta/år 31 2984 3450 4095 4960 5750 4259 31– vuotta/år 50 2480 2939 3475 4324 5102 3689 Yhteensä / Totalt 471 2350 2700 3200 4013 5000 3509 Toimihenkilöt toimipaikan aluetyypin mukaan / Tjänstemän enligt arbetsplatsens region Helsingin talousalue / Helsingforsregionen 229 2400 2830 3320 4285 5604 3835 Turun talousalue / Åboregionen 44 2212 2575 3126 3563 4172 3239 Tampereen talousalue / Tammerforsregionen 35 2180 2475 2884 3195 4388 3034 Muu kaupunki > 50 000 as. / Annan stad > 50 000 invånare 115 2400 2539 3150 3735 4207 3240 Muu kaupunki < 50 000 as. / Annan stad < 50 000 invånare 41 2450 2800 3125 4200 4553 3397 Muu kunta / Annan kommun 13 2234 2400 2934 3000 3359 2814 Yhteensä / Totalt 482 2352 2703 3200 4022 5000 3520 Toimihenkilöt työnantajan henkilöstömäärän mukaan / Tjänstemän enligt antal anställda 1–9 40 2495 2674 3000 3541 4504 3391 10–29 46 2500 2740 3100 4085 5250 3528 30–99 61 2520 2800 3150 3820 4712 3417 100–249 67 2280 2600 3223 4012 5248 3526 250–499 44 2330 2500 3243 4200 4700 3487 500–999 61 2530 2827 3200 3670 4615 3420 1000–2999 51 2400 2917 3420 4348 5240 3645 3000 tai enemmän / eller flera 109 2200 2700 3250 4050 5103 3647 Yhteensä / Totalt 479 2350 2705 3200 4030 5020 3524 Toimihenkilöt työnantajittain / Tjänstemän enligt arbetsgivare Valtio / Staten 23 2068 2260 2440 4100 4873 3093 Valtion liikelaitos / Statligt affärsverk 8 2760 2934 Kunta, kuntayhtymä / Kommun, samkommun 22 2300 2400 2803 3766 4319 3096 Kunnallinen liikelaitos / Kommunalt affärsverk 7 3300 3500 4615 4680 4764 4119 Muu julkisyhteisö / Annan offentlig inrättning 15 2423 2534 2700 3895 5057 3325 Yksityinen sektori yhteensä / Privat företag, samtliga 371 2425 2800 3250 4068 5100 3610 Yksityinen, kotimainen / Privat företag, finländskt 260 2400 2800 3200 3875 4901 3459 Yksityinen, ulkomainen / Privat företag, utländskt 111 2680 2877 3400 4375 5300 3963 Yliopisto / Universitet 14 2018 2468 3035 3335 3500 2910 Järjestö, säätiö, vast. / Organisation, stiftelse, motsv. 15 1738 2611 3125 3595 4186 3236 Yhteensä / Totalt 481 2350 2700 3200 4023 5000 3521 Toimihenkilöt tehtävittäin / Tjänstemän enligt arbetsuppgift Yleishallinto / Administration 50 2395 2705 3150 4131 5230 3448 Yleishallinnolliset tehtävät / Allmän administration 27 2380 2608 2920 3301 3617 2993 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling och konsultation 14 2971 3238 3988 5175 6000 4207 Tietojenkäsittely, ICT-tehtävät / IT och ICT 12 2544 3044 3533 4077 4821 3676 Henkilöstöhallinnolliset tehtävät / Personaladministration 14 1904 2715 2965 3350 3414 3088 Henk. hall. yleistehtävät / Allmän personaladministration 9 1680 2686 3100 3400 4203 3238 Taloudelliset tehtävät / Ekonomi 150 2400 2713 3123 4033 4924 3557 Taloudelliset yleistehtävät / Allmän ekonomi 39 2394 2434 2870 3671 4200 3124 Sisäisen laskennan tehtävät / Intern redovisning 30 3029 3128 3629 4200 5133 3880 Ulkoisen laskennan tehtävät / Extern redovisning 35 2604 2715 3000 3586 4783 3359 Rahoitus- ja sijoitustoiminta / Finansiering, investering 19 2480 2794 3170 5211 6220 4915 Tilintarkastus / Revision 8 2950 3044 Verotus / Skatter 7 2310 2558 Muu / Annat 8 3072 3226 © SU O M E N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER26
 27. 27. N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Markkinointitehtävät / Marknadsföring 128 2476 2828 3310 4200 5404 3724 Markkinoinnin yleistehtävät / Allmän marknadsföring 29 2380 2750 3000 3320 3822 3091 Myynti / Försäljning 51 2500 3000 4000 5050 7010 4275 Vienti / Export 9 3250 3448 Asiakasvastuulliset tehtävät / Arbete med kundansvar 24 2360 2783 3720 4275 5420 3800 Muu / Annat 7 3400 3201 Logistiikka / Logistik 29 2680 3150 3400 3820 4200 3439 Opetus- ja tutkimustehtävät / Undervisning och forskning 22 2410 2875 3950 4481 4656 3686 Opetus / Undervisning 12 2533 3332 3950 4470 4655 3778 Palvelu ja neuvonta / Service och rådgivning 51 2100 2304 2634 3164 3646 2874 Palvelu- ja neuvontatehtävät / Service och rådgivning 17 2100 2200 2450 2800 3000 2749 Sihteerin, assistentin teht. / Sekreterar-, assistentarbete 34 2025 2425 2860 3356 3859 2936 Muut tehtävät / Övriga uppgifter 22 2583 3025 3735 4662 5610 4022 Yhteensä / Totalt 478 2350 2703 3200 4036 5030 3527 Toimihenkilöt toimialoittain / Tjänstemän enligt bransch Teollisuus / Tillverkning 114 2703 2937 3400 4200 5140 3683 Elint., juomien, tup. valm / Tillverkning av livsmedel, drycker, tobak 16 2857 2988 3500 3746 5318 3744 Jalostettujen öljytuotteiden, kemikaalien ym. valm. / Tillverkning av oljeprodukter, läkemedel 10 3825 4228 Perusmetallien jalostus, metallituott. valm. / Framställning av metall och produkter av metall 13 2472 2710 2830 4100 4296 3315 Koneiden, laitt., kulkun. valm / Tillverkning av maskiner, utrustning, motorfordon 44 2671 3003 3419 4200 4644 3568 Tietokoneiden, elektroniikan, sähkötuott. valm. / Tillverkning av datorer, elektronik, optik osv. 8 3402 4248 Muu valmistus / Annan tillverkning 12 2810 3043 3309 3446 4369 3431 Kauppa / Handel 40 2490 2863 3210 4006 5140 3687 Tukkukauppa / Partihandel 18 2455 3038 3640 4850 7493 4142 Vähittäiskauppa / Detaljhandel 18 2600 2713 3172 3442 4564 3291 Finanssiala / Finansiell verksamhet 57 2254 2500 3100 4200 5273 3792 Rahoituspalvelut / Finanstjänster 42 2300 2425 3022 3768 5500 3895 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoim. / Försäkring, återförsäkring, pensionsfondsverksamhet 11 2500 3025 4200 4310 4500 3705 Muut toimialat / Andra branscher Rakentaminen / Byggverksamhet 12 2530 2950 3427 4650 5118 3779 Kuljetus, varastointi (ml. postitoiminta) / Transport, lagring, inkl. expedition 15 2032 2975 3400 4018 4074 3332 Televiestintä / Telekommunikation 18 2470 2825 3690 4845 6000 3968 Ohjelmistot, tietopalvelutoiminta / Mjukvara, IT-tjänster 29 2480 2800 3200 4000 5140 3595 Kiinteistöala / Fastighetsverksamhet 10 3527 3396 Laskentatoimen palvelut / Redovisningstjänster 34 2500 2631 2865 3199 3955 3115 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle / Andra typer av affärstjänster 14 2500 2654 2910 3442 3996 3186 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta / Administration, stödtjänster 8 3290 3489 Julk. hall., maanpuolustus, sos. vak. / Offentlig förvaltning, försvar, social försäkring 29 2150 2400 2622 3341 4128 3013 Koulutus / Utbildning 27 2360 2687 3500 4386 4633 3477 Terveys- ja sosiaaliala / Hälsovårds- och socialtjänster 12 2087 2261 2465 3440 3984 2845 Järjestöt, säätiöt, tms. / Stiftelser eller liknande 12 1465 2468 3063 3568 4222 3196 Muu toimiala / Annan bransch 15 2416 2620 3000 3258 3680 3049 Yhteensä / Totalt 480 2369 2708 3200 4026 5000 3522 POIMINTA Kauppatieteellisen jatkotutkinnon ­suorittaneiden ­palkkakeskiarvo (muilla 5 572 e/kk).6 043€/kk PLOCK Medellönen för dem som har en forskar­ examen inom ekonomi (övriga 5 572 e/mån.). 6 043€/mån 27PALKKATASOTUTKIMUS | LÖNEUNDERSÖKNING
 28. 28. Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors Puh./Tel. 0201 299 299 www.ekonomit.fi

×