Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hvordan bringer vi brugerne tættere på udviklerne?

215 views

Published on

Talk @testlab's #meetup. Sep., 5th, 2017.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hvordan bringer vi brugerne tættere på udviklerne?

 1. 1. HVORDAN BRINGER VI BRUGERNE TÆTTERE PÅ UDVIKLERNE? T I N A Ø V A D @ T E S T L A B , 6 . S E P T E M B E R 2 0 1 7 M E D F O K U S P Å A G I L U X
 2. 2. ONCE UPON A TIME…
 3. 3. 3 VANDFALDSMODELLEN Kravspecifikation Design Konstruktion Integration Verifikation Installation Vedligeholdelse Royce (1970) F o r d e l e : • G o d b a s i s f o r e t g e n n e m f ø r t o g k o n s i s t e n t d e s i g n • V e d l i g e h o l d e l s e s v e n l i g t s l u t p r o d u k t U l e m p e r : • S W p r o j e k t e r f ø l g e r s j æ l d e n t e t s t r e n g t s e k v e n t i e l t f o r l ø b • P r o j e k t e t ” b l a c k b o x ” f o r k u n d e n , i n d t i l u d v i k l i n g e n e r f æ r d i g
 4. 4. 4 VANDFALDSMODELLEN Kravspecifikation Design Konstruktion Integration Verifikation Installation Vedligeholdelse Royce (1970) Potentiel brugerinddragelse
 5. 5. 5 VANDFALDSMODELLEN
 6. 6. 6 = Potentiel brugerinddragelse VANDFALDSMODELLEN
 7. 7. 8 AGIL UDVIKLING F o r d e l e : • E v n e n t i l a t r e a g e r e p å s k i f t e n d e k r a v i p r o j e k t e t • I n g e n g æ t m e l l e m t e a m o g k u n d e , d a d e r e r k o n t i n u e r l i g k o m m u n i k a t i o n o g i n p u t f r a k u n d e n U l e m p e r : • D e t e r o f t e s v æ r t v e d s t o r e p r o j e k t e r a t b e d ø m m e t i d o g r e s s o u r c e r • S e n i o r u d v i k l e r e h a r b e d r e m u l i g h e d f o r a t t r æ f f e d e b e s l u t n i n g e r , d e r e r n ø d v e n d i g e f o r d e n a g i l e u d v i k l i n g
 8. 8. 9 AGIL UDVIKLING = Potentiel brugerinddragelse
 9. 9. INTRODUKTION T I N A Ø V A D E N G I N E E R I N G P S Y C H O L O G I S T , P H D • Senior UX & Usability Lead at • Founder & Owner of • External Lecturer at
 10. 10. INTEGRATIONS FRAMEWORKS 12
 11. 11. 13 PROCESSER S a t e l l i t e U S c r u m D e m e s t g æ n g s e p r o c e s s e r f o r a t a r b e j d e m e d U X i a g i l e m i l j ø e r e r : • P a r a l l e l • S a t e l l i t e • U s c r u m P a r a l l e l
 12. 12. 14 PROCESSER S a t e l l i t e U S c r u m D e m e s t g æ n g s e p r o c e s s e r f o r a t a r b e j d e m e d U X i a g i l e m i l j ø e r e r : • P a r a l l e l • S a t e l l i t e • U s c r u m P a r a l l e l
 13. 13. 15 PROCESSER S a t e l l i t e U S c r u m D e m e s t g æ n g s e p r o c e s s e r f o r a t a r b e j d e m e d U X i a g i l e m i l j ø e r e r : • P a r a l l e l • S a t e l l i t e • U s c r u m P a r a l l e l
 14. 14. 16 PROCESSER S a t e l l i t e U S c r u m D e m e s t g æ n g s e p r o c e s s e r f o r a t a r b e j d e m e d U X i a g i l e m i l j ø e r e r : • P a r a l l e l • S a t e l l i t e • U s c r u m P a r a l l e l U d f o r d r i n g e r : • I n g e n a f t i l g a n g e n e e r l y k k e d e s m e d a t i n t e g r e r e U X f u l d t m e d a g i l u d v i k l i n g • M a n g l e n d e k r y d s f u n k t i o n e l s y n e r g i a f a t a r b e j d e i n t e r d i s c i p l i n æ r t • S o f t w a r e u d v i k l e r n e e r i k k e b l e v e t b r u g t s o m e n U X - a r b e j d s r e s s o u r c e • D e r m a n g l e r v e j l e d n i n g o m , h v o r d a n m a n i n t e g r e r e r d e t o p r o c e s s e r p å d a g l i g b a s i s
 15. 15. 17 VORES TILGANG UX team UX team UX team Company with in-house UX specialists Company without in-house UX specialists Software team Software team Sprints Sprints External UX consultants External UX consultants
 16. 16. 18 VORES TILGANG UX team UX team UX team Company with in-house UX specialists Company without in-house UX specialists Software team Software team Sprints Sprints External UX consultants External UX consultants Ve d a t b r u g e s o f t w a r e u d v i k l e r n e s o m e n U X - a r b e j d s r e s s o u r c e , e r d e t m u l i g t a t : • F a c i l i t e r e e n g e n n e m s y r i n g a f U X g e n n e m h e l e u d v i k l i n g e n • G ø r e U X a r b e j d e t m e r e t r a n s p a r e n t • F r e m m e e t f æ l l e s s p r o g i u d v i k l i n g s t e a m e t • M i n i m e r e p o t e n t i e l l e U X f l a s k e h a l s e D e t t e e r i k k e e n e r s t a t n i n g f o r d e t e k s i s t e r e n d e U X t e a m - d e t b ø r s e s s o m e n t i l f ø j e l s e
 17. 17. 19 Bang & Olufsen
 18. 18. WE CREATE MAGICAL EXPERIENCES BY BRINGING USERS CLOSER TO DEVELOPMENT presentation title 20
 19. 19. 21 R & D U s e r S u c c e s s Te a m U s e r t e s t b e f o r e e v e r y s y s t e m d e m o ( m o n t h l y ) C I & A ANSVAR FOR BRUGERINVOLVERING I n s i g h t s : N e w p r o d u c t s I n s i g h t s L a u n c h e d p r o d u c t s C o n c e p t / d e s i g n S o f t w a r e P r o d u c t i o n B e t a - t e s t i n g C I & A
 20. 20. 22 C I & A I n s i g h t s : N e w p r o d u c t s I n s i g h t s L a u n c h e d p r o d u c t s C I & A U s e r t e s t b e f o r e e v e r y s y s t e m d e m o ( m o n t h l y ) C o n c e p t / d e s i g n S o f t w a r e P r o d u c t i o n B e t a - t e s t i n g ANSVAR FOR BRUGERINVOLVERING R & D U s e r S u c c e s s Te a m
 21. 21. 23 HVORDAN VI BRINGER BRUGERNE TÆTTERE PÅ UDVIKLERNE A U T O N O M E T E A M S A N D R E I N I T E R A T I V E R U X K P I ’ E R A G I L E U X U X T O O L B O X
 22. 22. 24 D e f i n e r e t o g m å l t M å l t O u r d e v e l o p m e n t m o d e l P r o d u k t t e a m d e f i n e r e r U X K P I ’ e r o g t a r g e t f o r h v e r K P I ( 1 - 5 ) UX KPI’ER
 23. 23. 25 UX KPI - FRAMEWORK Concept Comfortableness Polish Industry standard Differentiating (Hero) Heuristic evaluation User tests (life style experts) System Usability Scale (SUS) User tests Brand expert review Methods Design Usability & UX
 24. 24. 26 HVORDAN VI BRINGER BRUGERNE TÆTTERE PÅ UDVIKLERNE A U T O N O M E T E A M S A N D R E I N I T E R A T I V E R U X K P I ’ E R A G I L E U X U X T O O L B O X
 25. 25. Udvikling Test • Designe UI komponenter til 2 • Skrive user stories til 2 • Samle information til 3 0 1 2Sprint • Backend • Low UI • Samle information til 2 • Review accept. kriterier til 2 • Rådgive om design fra 1 • Skabe design til 3 • Designe UI komponenter til 3 • Skrive user stories til 3 • Samle information til 4 • Implementere design fra 1 • Test output fra 1 • Samle information til 3 • Review accept. kriterier til 3 n … … … Design, UX, UI Mellemgate2&3 Etteam AGILE UX – STANDARD SPRINT
 26. 26. Udvikling Test • Designe UI komponenter til 2 • Skrive user stories til 2 • Samle information til 3 0 1 2Sprint • Backend • Low UI • Samle information til 2 • Review accept. kriterier til 2 • Rådgive om design fra 1 • Skabe design til 3 • Designe UI komponenter til 3 • Skrive user stories til 3 • Samle information til 4 • Implementere design fra 1 • Test output fra 1 • Samle information til 3 • Review accept. kriterier til 3 n … … … Design, UX, UI Etteam AGILE UX – STANDARD SPRINT Mellemgate2&3
 27. 27. Udvikling Test • Skabe design • Samle information til næste sprint Design Sprint (e.g. Google Ventures) • Deltage i design sprint • Rådgive om tekniske spørgsmål • Kvalitetsarbejde • Backend • Low UI • User tests Design, UX, UI Etteam AGILE UX – DESIGN/ENABLER SPRINT
 28. 28. 30 HVORDAN VI BRINGER BRUGERNE TÆTTERE PÅ UDVIKLERNE A U T O N O M E T E A M S A N D R E I N I T E R A T I V E R U X K P I ’ E R A G I L E U X U X T O O L B O X
 29. 29. 31 Developer (UX designer) Arkitekt Tester Scrum Master Vi a r b e j d e r d e r f o r p å a t : • L e t t e a r b e j d e t f o r d e t e a m s , d e r h a r U X k o m p e t e n c e r o U X To o l b o x o L e t a d g a n g t i l t e s t d e l t a g e r e o U X i n t e r n s • E m p o w e r t e a m s u d e n U X k o m p e t e n c e r o U n d e r v i s e u d v i k l e r e i u s a b i l i t y & U X o U n d e r v i s e u d v i k l e r e i f o r s k e l l i g e m o d i f i c e r e d e u s a b i l i t y & U X m e t o d e r o U X To o l b o x o L e t a d g a n g t i l t e s t d e l t a g e r e o U X i n t e r n s AUTONOME TEAMS
 30. 30. 32 HVORDAN VI BRINGER BRUGERNE TÆTTERE PÅ UDVIKLERNE A U T O N O M E T E A M S A N D R E I N I T E R A T I V E R U X K P I ’ E R A G I L E U X U X T O O L B O X
 31. 31. 33 UX TOOLBOX I n d e h o l d e r : • M o d i f i c e r e d e u s a b i l i t y & U X m e t o d e r, d e r p a s s e r t i l v o r e s m å d e a t a r b e j d e p å • Tr e n i v e a u e r a f m a t e r i a l e : G u i d e l i n e , t e m p l a t e s & c h e a t s h e e t s • Tr æ n i n g i d e f o r s k e l l i g e m e t o d e r • L e t a d g a n g t i l t e s t d e l t a g e r e v i a d e a l e r s & e v t . t e s t p a r t i c i p a n t p o o l
 32. 32. 34 HVORDAN VI BRINGER BRUGERNE TÆTTERE PÅ UDVIKLERNE A U T O N O M E T E A M S A N D R E I N I T E R A T I V E R U X K P I ’ E R A G I L E U X U X T O O L B O X
 33. 33. ANDRE INITERATIVER 35 T ætte re p å kund ese rvi c e B rug a f b e ta- & V IP teste re A nal yti cs, N P S & C S I
 34. 34. 36 F o k u s p å U X d e s i g n g e n n e m p r o d u k t u d v i k l i n g v i l f ø r e t i l : • F a s t e r t i m e t o m a r k e d + b e d r e l a n c e r i n g s n ø j a g t i g h e d ( Q u a l i t y, C o s t , S c h e d u l e ) • H ø j e r e N P S s c o r e • B e d r e C S I • F æ r r e k u n d e i n c i d e n t s ( c u s t o m e r s e r v i c e ) • F æ r r e b r u g e r f e j l S t ø r r e b r u g e r t i l f r e d s h e d BUSINESS VÆRDI
 35. 35. S U B H E A D E R T E X T tiv@bang-olufsen.dk tinaoevad http://simpelt.org
 36. 36. WE EXISTS TO MOVE YOU WITH ENDURING MAGICAL EXPERIENCES
 37. 37. 39

×