SlideShare a Scribd company logo
NATIONALE LLO-KATALYSATOR
NU EN IN DE TOEKOMST FIT VOOR WERK
17 maart 2023
EEN INITIATIEF VAN
Hoe ziet de dag eruit 01
02
03
04
LLO-Katalysator stand van zaken
Hoofdlijnen subsidieregeling bouwsteen 2 en 3
Break-outs
WELKOM!
WAT GAAN WE BESPREKEN
DOEL EN AGENDA
INFORMEREN, INSPIREREN, CONCRETISEREN
Tijd Programma
10.00-11.05 Introductie en update
11.05-11.20 Pauze
11.20-12.20 Break-out sessies
12.20-13.30 Lunch
13.30-14.30 Break-out sessies
14.30-15.00 Afsluiting
15.00-15.30 Borrel
1. Deze presentatie delen we met alle aanwezigen.
2. Onze Razende Reporters filmen en nemen
interviews af, wil je niet in beeld, geef dit dan bij
hen aan.
3. Heb je speciale dieetwensen doorgegeven meld je
dan bij het restaurant, er ligt lunch apart.
Vegetarisch is een standaard optie.
4. Eventuele vragen bewaren voor verdieping in
break-out sessies.
5. Wij delen veel maar vragen ook een actieve
bijdrage van jullie. We kijken uit naar jullie input.
6. Op de badge staat een QR code naar het
programma.
HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN
WIE ZIJN WIJ?
HET LLO-KATALYSATOR PROGRAMMATEAM
LLO Katalysator
coördinator
Rini Romme
Marjet de Vries
Dick Sweitser
Scilla van Cuijlenborg Koen Janmaat
LLO-KATALYSATOR
HOE ZAT HET OOK ALWEER?
STAND VAN ZAKEN
Rini & Scilla
Onvoldoende inzicht in de vraag naar arbeid in de toekomst 01
02
03
04
Onvoldoende huidig aanbod om aan de vraag te voldoen
Onvoldoende uitrusting en oriëntatie van onderwijsinstellingen op LLO
De leercultuur (in Nederland) is onvoldoende ontwikkeld
VIER UITDAGINGEN VOOR LLO
DOELSTELLINGEN
EN AMBITIE
Een ecosysteem dat zelfstandig structureel inzicht
genereert in de behoefte van de markt om daarop
vraaggericht aanbod te ontwikkelen
Continu onderzoek
naar de impact van
maatschappelijke
transities op
werkprocessen en daarbij
benodigde kennis en
vaardigheden
Vraagarticulatie vanuit de
quadruple helix naar
benodigde
onderwijs(producten)
Ontwikkelen van
aantrekkelijke LLO
producten door de
hele keten
Stimuleren van
structurele
ontwikkeling (leren)
door organisaties en
burgers
Structurele
ontwikkeling van
organisaties en
burgers leidt tot
vernieuwing van
werkprocessen
NATIONALE
LLO-KATALYSATOR
Zicht op impact transities op
ontwikkelingen op arbeidsmarkt
Ontwikkelingen vertalen naar
benodigde scholingsvragen (kennis,
vaardigheden en competenties)
Ontwikkelen van passende
oplossingen
Stimuleren continu ontwikkelen van
mensen
Vernieuwing van werk
AANPAK
INTEGRAAL EN MET DE SPELERS IN DE QUADRUPLE HELIX
NATIONALE
LLO-
KATALYSATOR
B U R G E R -
M A A T S C H A P P I J
O N D E R W I J S
B E D R I J F S L E V E N O V E R H E I D
O M G E V I N G
Professionaliseren van LLO-
uitvoeringsorganisaties
Stimuleren van
de leercultuur
Faciliteren van
vraagarticulatie
Aanjagen van ontwikkeling
en inzet LLO-
oplossingen
VIER BOUWSTENEN
STRUCTUUR
VAN HET PROGRAMMA
LANDELIJK
SCHAKEL
PUNT
Instellingen/
consortia met
initiatieven vanuit
het land (regio,
sector, instelling,
etc)
Regiotransitiedeals
Vraagarticulatie
LLO-oplossingen
ontwikkelen
Professionalisering
instellingen en
medewerkers
Monitoring
Lessons learned
Kennis delen
Change stimuleren
GOVERNANCE
Inhoudelijk/
planning
Klankbord
groepen
Klankbord
groepen
Klankbord
groepen
Beoordelingscommissie Subsidie bureau
Consortia
Instellingen
Ministerie OCW
Ministerie EZK / NGF
Directie Schakelpunt
Landelijk Schakelpunt
Bestuurlijk secretariaat
Raad van Bestuur
Adviesraad
Koepels
Bilaterale
afstemming
Klankbord
groepen
Financieel/
administratief
Inhoudelijk
Aansturen
Adviseren/ ondersteunen
Monitoren/ toezicht houden
Rapporteren
Interactie
2022
VOORBEREIDING PROGRAMMA
GOVERNANCE INRICHTEN
OPSTART TRANCHE-1
2023
LANDELIJK SCHAKELPUNT
START PILOT ENERGIE-
EN GRONDSTOFFENTRANSITIE
2024
REGIONALE INITIATIEVEN AAN DE SLAG
LEREN, BIJSTELLEN EN OPSCHALEN. TRAJECTEN ROND
BOUWSTENEN 1 EN 4
2025
LEREN, BIJSTELLEN EN OPSCHALEN
INRICHTEN TRANCHE-2
2026
LEREN, BIJSTELLEN EN OPSCHALEN
START TRANCHE-2 MET ANDERE PILOTS
2027
DOORONTWIKKELEN, VERDUURZAMEN
EN VERDER OPSCHALEN LEREND VERMOGEN
VOOR SYSTEEMINNOVATIE
2028
VERDER VERDUURZAMEN EN LOSLATEN
ALGEMENE TIJDSLIJN
STAND VAN ZAKEN PROGRAMMA
CONCEPT SUBSIDIEREGELINGEN
BOUWSTEEN 2 EN 3
Marjet & Dick
WAAROM NU DEZE PRESENTATIE?
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze presentatie.
Zodat regio’s en instellingen zich concreter
kunnen voorbereiden op de calls van
bouwsteen 2 en 3
Deze presentatie staat vanaf vandaag op de website
www.llokatalysator.nl. Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief.
Onder voorbehoud – de regelingen zijn nog in concept en
onderhevig aan nieuwe inzichten, haalbaarheid en verschillende
toetsen zoals de staatssteuntoets.
WAAR STAAN WE?
DE TIJDLIJN DIE WE NU VOLGEN
17 maart 2023
1
Zomer 2023
2
1 – 15 oktober 2023
3
17 maart 2023 31 oktober 2023
Concept aanvraag schrijven Aanvraag finetunen Aanvraag indienen
Hoofdlijnen regeling
bekend
Regeling
gepubliceerd
Ronde 1: aanvragen
indienen
Begeleiding vanuit het LSP
Concept
regelingen
Laat weten dat je aan
de slag gaat
Raadpleging
regelingen
Publicatie
regelingen
Voorschouw bij Dus-I
mogelijk
We houden het zo simpel mogelijk voor aanvragers en
beoordelaars.
WAT IS ONS VERTREKPUNT?
Variatie in omvang: van ‘klein met potentie’ naar ‘groot met
impact’.
LLO oplossingen ontwikkelen we samen (comakership).
We werken multilevel in het ontwikkelen van LLO oplossingen: ten
minste 2 onderwijsniveaus.
Werken aan LLO oplossingen (BS2) en aan de interne
professionalisering (BS3). Dit kan gelijktijdig, maar dat hoeft niet.
UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELINGEN
LLO-OPLOSSINGEN
LLO oplossingen
Welke leeractiviteiten/
LLO oplossingen passen daar
dan bij?
Skills ontwikkeling
Wat is nodig bij welke
innovaties?
Vraagarticulatie
Wat moet het resultaat zijn van
leren/ontwikkelen?
Uitgangspunt: de ontwikkelvraag in de regio staat centraal.
Voorbeelden: (in)formele leertrajecten en te waarderen non-
formele leertrajecten zoals een diplomatraject, een set modules,
een learning community of praktijktrainingen.
Impact in aantallen en/of omvang.
BOUWSTEEN 2
Ontwikkelen LLO-oplossingen voor de
energie- en grondstoffentransitie
BOUWSTEEN 2
Overzicht en tijdlijn Bouwsteen 2 01
02
03
04
Mogelijkheden Bouwsteen 2
Onderdelen subsidie aanvraag
Praktische aandachtspunten
05
Beoordeling aanvragen
TIJDLIJN EN BUDGET BOUWSTEEN 2
TRANCHE 1
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
Juli 2023 Dec 2025
mrt 2024 sept 2024
15 okt 2023
€ 39 mln (*)
3 aanvraagrondes
(*) Dit zijn de beschikbare subsidiegelden. Cofinanciering is hier niet in opgenomen en is wel onderdeel van een aanvraag.
Verdeling over rondes:
Ronde 1: € 17,5 mln
Ronde 2: € 15 mln
Ronde 3: € 6,5 mln
MOGELIJKHEDEN BOUWSTEEN 2
TRANCHE 1
1. Het testen van een LLO-oplossing in
afgebakende setting.
2. In cocreatie de vraag concretiseren en
een globaal ontwerp van de LLO-
oplossing uitwerken.
Budget: tot €125.000
Looptijd: 1 of 2 jaar
Kleine aanvraag (tot € 125.000)
Het ontwikkelen en uitvoeren van LLO-
oplossingen (een betà ronde is onderdeel
van het subsidiebudget).
Budget: €150.000 - 2.000.000
Looptijd: 2 - 4 jaar
Grote aanvraag (€ 150.000 – €2.000.000)
Publieksvriendelijke
samenvatting
ELEMENTEN AANVRAAG BOUWSTEEN 2
Samenwerkingsovereenkoms
t
Legt de samenwerking binnen het
samenwerkingsverband vast voor ten
minste de duur van het project
Regionale visie LLO Beschrijving van de opgave in de regio,
de beoogde LLO oplossingen en de
impact daarvan
Plan van aanpak
Beschrijving van hoe je in het
subsidieproject je doelstellingen beoogt
te realiseren
Meerjarenbegrotin
g
Opbouw van de kosten over de looptijd
van het project
SAMENWERKING & COFINANCIERING
Het regionale/sectorale vraagstuk (de energie- en grondstoffentransitie
in T1) staat centraal. Daaromheen wordt een coalitie gevormd.
Een coalitie bestaat uit minimaal 2 publieke instellingen uit
verschillende sectoren en 1 bedrijf.
Binnen de coalitie worden er afspraken gemaakt en vastgelegd
om samen te werken aan de geformuleerde resultaten. Iedereen
investeert ‘skin in the game’.
Dat noemen we cofinanciering, en bedraagt minimaal 25% van de
totale projectbegroting.
Een publieke instelling treedt op als penvoerder namens het
samenwerkingsverband.
OMGANG BELEIDSREGEL PUBLIEK-
PRIVAAT
Voor de subsidiabele activiteiten is de beleidsregel publiek-privaat
niet van toepassing.
Alleen activiteiten die niet subsidiabel zijn of buiten het toegekende
budget vallen onder het regime publiek-privaat.
De uitvoerrondes (grote call) moeten gezamenlijk, over de hele
loopduur, integraal kostendekkend worden gerealiseerd.
Ontwikkelkosten hoeven niet meer te worden opgevoerd in de
integrale kostprijs omdat hiervoor subsidie is verstrekt. Alleen
doorontwikkelkosten dienen te worden doorgevoerd.
Dit betreft zowel het ontwerpen en ontwikkelen van leeroplossingen
als het testen van de leeractiviteiten (bètaronde).
BEOORDELING AANVRAGEN
Beoordelingscommissie met het werkveld, het onderwijs en een
onafhankelijk voorzitter.
De beoordelingscommissie beoordeelt aanvragen voor beide
bouwstenen.
Aanvragen worden beoordeeld op basis van beoordelingscriteria.
Op elk criterium scoor je ten minste een voldoende (55/100).
BEOORDELINGSCRITERIA
Zelfde criteria voor kleine & grote calls, andere invulling
Voorlopige uitwerk ing van de beoordelings c riteria is bes c hik baar via de
w ebs ite
Kwaliteit
Impact
Verduurzaming
BOUWSTEEN 3
Professionaliseren publieke
onderwijsinstellingen om beter in te kunnen
spelen op de vraag en behoeften van
lerende professionals en de arbeidsmarkt
BOUWSTEEN 3
Overzicht en tijdlijn Bouwsteen 3 01
02
03
04
Mogelijkheden Bouwsteen 3
Onderdelen subsidie aanvraag
Praktische aandachtspunten
05
Beoordeling aanvragen
TIJDLIJN EN BUDGET BOUWSTEEN 3
TRANCHE 1
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
Juli 2023 Dec 2025
mrt 2024 sept 2024
15 Okt 2023
€ 64 mln
4 aanvraagrondes
Ronde 4
mrt 2025
Verdeling over rondes:
Elke ronde €16 mln
beschikbaar
MOGELIJKHEDEN BOUWSTEEN 3
Kleine aanvraag (tot €125.000)
1. Ontwikkelen van een visie op LLO en
bijbehorende opgaven op de
dienstverlening.
2. Herijken van een visie op LLO en
bijbehorende opgaven op de
dienstverlening.
Grote aanvraag (€150.000 – €2.000.000)
1. Het professionaliseren van de
bedrijfsvoering en het professionaliseren
van medewerkers zodat we in staat zijn
vraaggericht en in co-creatie LLO-
oplossingen voor te bereiden, te
ontwikkelen en uit te voeren.
2. Het verbeteren van de connectie van
onderwijsaanbieders met werkgevers, de
lerende en sociale partners en anderen.
TRANCHE 1
Publieksvriendelijke
samenvatting
ELEMENTEN AANVRAAG BOUWSTEEN 3
Visiedocument op LLO
Analyse van de huidige en gewenste
situatie van de instelling t.a.v. LLO en de
opgaven die hieruit voortvloeien
Plan van aanpak Beschrijving van welke
professionaliseringsactiviteiten (mede
werkers en organisatie) worden opgepakt
Meerjarenbegroting Opbouw van de kosten over de looptijd
van het project
Optioneel:
samenwerkingsovereenkom
st
Legt de samenwerking binnen het
samenwerkingsverband vast voor ten
minste de duur van het project
PRAKTISCHE
AANDACHTSPUNTEN
Een publieke instelling treedt op als penvoerder.
Leren wat werkt staat centraal. Daarom:
Worden kennis en resultaten gedeeld t.b.v. de opbouw van een duurzaam LLO
ecosysteem.
Wordt medewerking verleend aan landelijke of regionale bijeenkomsten t.b.v.
kennisdeling en/of de opbouw van een duurzaam LLO ecosysteem.
BEOORDELINGSCRITERIA
ZELFDE CRITERIA VOOR KLEINE & GROTE CALLS,
ANDERE INVULLING
Voor lopige uitw er k ing van de beoor delings c riteria is bes c hik baar via de
w ebs ite
Kwaliteit
Impact
Verankering
TOT SLOT
DE VERVOLGSTAPPEN
17 maart 2023
1
Zomer 2023
2
1 – 15 oktober 2023
3
17 maart 2023 15 oktober 2023
Concept aanvraag schrijven Aanvraag finetunen Aanvraag indienen
Hoofdlijnen regeling
bekend
Regeling
gepubliceerd
Ronde 1: aanvragen
indienen
Begeleiding vanuit het LSP
Concept
regelingen
Laat weten dat je aan
de slag gaat
raadpleging
regelingen
Publicatie
regelingen
Voorschouw bij DUS-I
mogelijk
VRAGEN?
LAAT WETEN DAT JE AAN DE SLAG
GAAT
Er zijn vijf verschillende break-outsessies die in zowel de ochtend als
middag een sessie verzorgen.
UITLEG BREAK-OUTS
Bij het verlaten van de plenaire zaal kan je een kaartje
bemachtigen voor één ochtend en één middagsessie. Zit jou
voorkeurssessie vol? Niet erg, alle informatie komt online
beschikbaar en we organiseren nog meer werkbijeenkomsten en
Webinars.
De break-outs duren één uur. Zorg dat je tijdig bij de break-out
bent. Er is in iedere zaal water beschikbaar.
OVERZICHT BREAK-OUTS
Ruimte Pax Titel
Vesting 40 Hoe schrijf je een aanvraag
Vooral bedoeld voor deelnemers die een aanvraag willen indienen in de eerste ronde
Touw 35 Hoe creëer je een duurzaam regionaal ecosysteem
Meel 35 Van Tuktuk tot bedrijventerreinen: samenwerking energietransitie in Brabant.
Mood 60 Leren van elkaar; aan de slag met initiatieven
Groene hart 30 Samenhang met andere programma’s [NGF of EU/ anders].
INDELING
Een aanvraag schrijven
Leren van elkaar; aan de slag met
initiatieven
1
2
3
4
Hoe creëer je een duurzaam regionaal
ecosysteem
Van Tuktuk tot bedrijventerreinen:
samenwerking energietransitie in Brabant
Samenhang met andere
programma’s [NGF of EU/
anders].
5
2
3
4
5
Derde verdieping
1
Tweede verdieping
BEDANKT!
LAAT ONS WETEN DAT JE AAN DE
SLAG GAAT
NATIONALE LLO-KATALYSTOR
PLENAIRE AFSLUITING
EEN INITIATIEF VAN
NATIONALE
KICK-OFF
Stakeholders, bestuursleden,
bedrijfsleven en schrijvers van
de originele NGF aanvraag
PUBLICATIE
REGELINGEN
Rond zomer 2023
WERKBIJEENKOMST
Voor initiatieven die een call
gaan indienen.
INHOUDELIJKE
WEBINARS
Op praktische onderwerpen die
bijdragen aan een (succesvolle)
aanvraag.
WAT KOMT ER NOG AAN
HEDEN  ZOMER 2023
WAT HEBBEN WE GELEERD?
LLO-Katalysator presentatie 17 maart - Compleet.pptx
LLO-Katalysator presentatie 17 maart - Compleet.pptx
LLO-Katalysator presentatie 17 maart - Compleet.pptx
LLO-Katalysator presentatie 17 maart - Compleet.pptx
LLO-Katalysator presentatie 17 maart - Compleet.pptx
LLO-Katalysator presentatie 17 maart - Compleet.pptx
LLO-Katalysator presentatie 17 maart - Compleet.pptx
Vragen?
info@llokatalysator.nl
BEDANKT!
TIJD VOOR EEN DRANKJE
BIJLAGEN
Samenwerkingsovereenkoms
t
Regionale visie LLO
Plan van aanpak
Meerjarenbegrotin
g
Publieksvriendelijke
samenvatting
ELEMENTEN AANVRAAG BOUWSTEEN 2
Legt de samenwerking binnen het
samenwerkingsverband vast voor ten
minste de duur van het project
Beschrijving van de opgave in de regio,
de beoogde LLO oplossingen en de
impact daarvan
Beschrijving van hoe je in het
subsidieproject je doelstellingen beoogt
te realiseren
Opbouw van de kosten over de looptijd
van het project
Vo o r l o p i g e u i t we r k i n g v a n d e
e l e m e n t e n o p d e v o l g e n d e
s l i d e s
1. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Legt de samenwerking
binnen het
samenwerkingsverband
vast voor ten minste de
duur van het project
Wordt ondertekend door de partijen
in het samenwerkingsverband
Vastlegging vorm van samenwerking en
betrokkenheid bij uitvoering
Faciliteiten die partijen beschikbaar stellen
Financiële en overige bijdragen die partijen
beschikbaar stellen
Afspraak dat iedereen meewerkt aan
voortgangsrapportage en verstrekken van de
benodigde gegevens
Minimaal 1 arbeidsorganisatie en 2
onderwijsinstellingen van verschillend niveau
2. REGIONALE VISIE OP LLO
Beschrijving van de
opgave in de regio, de
beoogde LLO oplossingen
en de impact daarvan
Beschrijving van de regio
Vormgeving gezamenlijke vraagarticulatie
Beoogde LLO oplossingen
Kwalitatieve en kwalitatieve impact van de LLO
oplossingen
Hoe wordt bijgedragen aan het verbeteren van de
leercultuur
Overwegingen samenstelling: hoe draagt iedereen
bij en complementariteit
Aansluiting sectorale/regionale agenda’s en andere
financieringsinstrumenten
3. PLAN VAN AANPAK
Beschrijving van hoe je in
het subsidieproject je
doelstellingen beoogt te
realiseren
Doelstellingen en activiteitenplan
Beschrijving projectorganisatie
Beschrijving taakverdeling
Beschrijving opbrengst voor alle betrokkenen
Uitwerking van verduurzaming van samenwerking en
aanpak van de opgave tijdens en na afloop van het
project
Risico analyse
Beschrijving hoe je lerende de mogelijkheid geeft om te
laten zien wat hij zij heeft gedaan / geleerd
4. MEERJARENBEGROTING
Opbouw van de kosten
over de looptijd van het
project
Onderbouwd overzicht van de geraamde inkomsten en
uitgaven voor de betreffende kalenderjaren
BEOORDELINGSCRITERIA
BS2
Zelfde criteria voor kleine & grote calls, andere invulling
v o o r l o p i g e u i t we r k i n g v a n d e b e o o r d e l i n g s c r i t e r i a o p d e v o l g e n d e s l i d e s
Kwaliteit
Impact
Verduurzaming
1A. KWALITEIT
BEOORDELINGSCRITERIA KLEINE CALL
A. Er is beschreven hoe het experiment
of de gezamenlijke vraagarticulatie
tot stand komt, uitgewerkt in een
activiteitenplan.
Onderdeel
 Welke resultaten het subsidieproject concreet
oplevert.
 In geval van een experiment: ten minste 1
pilotronde.
 Organisatie- en overlegstructuur.
 Een activiteitenplanning.
 Dat er in het consortium sprake is van
comakership.
 Hoe evaluatie, reflectie en bijsturing over de
voortgang van het project is georganiseerd.
 Risico's en bijbehorende beheersmaatregelen.
Minimum vereisten
1B. KWALITEIT
BEOORDELINGSCRITERIA KLEINE
CALL
B. Er is een inzichtelijke en
evenwichtige begroting die voldoet
aan de eisen van de regeling.
Onderdeel
 Een begroting waaruit blijkt welke kosten door wie
worden gemaakt tegen welke bijdrage. Waarbij de
kosten in een redelijke verhouding staan tot
de beoogde activiteiten.
Minimum vereisten
2. IMPACT
BEOORDELINGSCRITERIA KLEINE CALL
Er is beschreven wat de potentie is van het
subsidieproject.
Onderdeel
 Waarom het experiment of de gezamenlijke
vraagarticulatie nodig is.
 Beschrijving van de potentie van het experiment of
de vraagarticulatie.
 Wat onderzocht wordt in het subsidietraject.
Minimum vereisten
3. VERDUURZAMING
BEOORDELINGSCRITERIA KLEINE
CALL
Er is beschreven wat de instelling met
de (herijkte) visie beoogt te doen en hoe
de visie bestuurlijk wordt geborgd
binnen de onderwijsinstelling.
Onderdeel
 Bij vraagarticulatie: wat het consortium met de
uitkomsten van het project beoogt te doen.
 Bij experiment: beschrijving van het
opschalingspotentieel.
 Hoe het consortium kennisdeling faciliteert.
 Hoe partners met elkaar blijven samenwerken.
Minimum vereisten
1A. KWALITEIT
BEOORDELINGSCRITERIA GROTE
CALL
A. Er is een concrete uitwerking van de
LLO aanpak en hoe deze aansluit bij
de energietransitie en een
leercultuur waarin LLO normaal is
voor werknemers en werkgevers.
Onderdeel
 Welke resultaten de LLO aanpak oplevert.
 Op welke doelgroepen de LLO aanpak zich richt
en hoe wordt aangesloten bij de behoefte van de
doelgroep.
 Beoogde omvang participatie professionals.
Minimum vereisten
Deelaspecten: inhoud, samenwerking, projectuitvoering en financiën
1B. KWALITEIT
BEOORDELINGSCRITERIA GROTE
CALL
B. Er is een gedragen samenwerking
met relevante actoren.
Onderdeel
 Met welke relevante actoren wordt samengewerkt
en waarom.
 Overwegingen samenstelling consortium.
 Beschrijving van de inbreng en actieve rol van elk
van de partners (comakership) tijdens en na de
uitvoering van de LLO oplossing.
Minimum vereisten
Deelaspecten: inhoud, samenwerking, projectuitvoering en financiën
1C. KWALITEIT
BEOORDELINGSCRITERIA GROTE CALL
C. Er is inzichtelijk gemaakt hoe de
aanpak van LLO georganiseerd en
uitgevoerd gaat worden, waardoor
een succesvolle uitvoering mogelijk
is.
Onderdeel
 Organisatie- en overlegstructuur.
 Een activiteitenplanning.
 Hoe evaluatie, reflectie en bijsturing over
de voortgang van het project is georganiseerd.
 Risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen.
Minimum vereisten
Deelaspecten: inhoud, samenwerking, projectuitvoering en financiën
1D. KWALITEIT
BEOORDELINGSCRITERIA GROTE
CALL
D. Er is een inzichtelijke en
evenwichtige begroting die voldoet
aan de eisen van de regeling (incl.
cofinanciering).
Onderdeel
 Een begroting waaruit blijkt welke kosten door wie
worden gemaakt tegen welke bijdrage. Waarbij de
kosten in een redelijke verhouding staan tot de
beoogde activiteiten.
Minimum vereisten
Deelaspecten: inhoud, samenwerking, projectuitvoering en financiën
2. REGIONALE/SECTORALE IMPACT
BEOORDELINGSCRITERIA GROTE
CALL
Er is duidelijk onderbouwd op welke
regio/sector de LLO aanpak gericht is en
welke ambities worden nagestreefd.
Onderdeel
 Welke regio/sector met de LLO aanpak wordt
bediend en waarom voor deze regio/sector is
gekozen.
 Wat de regionale/sectorale vraag is op het gebied
van LLO en welke kloof de LLO aanpak beoogt te
dichten.
 Wat de doelstellingen van de LLO aanpak zijn.
Minimum vereisten
3. VERDUURZAMING
BEOORDELINGSCRITERIA GROTE
CALL
Er is aangegeven hoe het doel van de LLO
aanpak ook in de toekomst kan worden
nagestreefd en hoe de voorgestelde aanpak
daaraan bijdraagt.
Onderdeel
 Hoe de ontwikkelde producten ook na afloop van
de subsidieperiode worden ingezet. En welke
prijsstelling voor deelnemers wordt gehanteerd.
 Hoe het consortium kennisdeling faciliteert.
 Hoe partners met elkaar blijven samenwerken.
Minimum vereisten
Visiedocument op LLO
Plan van aanpak
Meerjarenbegroting
Optioneel:
samenwerkingsovereenkom
st
Publieksvriendelijke
samenvatting
ELEMENTEN AANVRAAG BOUWSTEEN 3
Analyse van de huidige en gewenste
situatie van de instelling t.a.v. LLO en de
opgaven die hieruit voortvloeien
Beschrijving van welke
professionaliseringsactiviteiten (mede
werkers en organisatie) worden opgepakt
Opbouw van de kosten over de looptijd
van het project
Legt de samenwerking binnen het
samenwerkingsverband vast voor ten
minste de duur van het project
v o o r l o p i g e u i t we r k i n g v a n d e
e l e m e n t e n o p d e v o l g e n d e
s l i d e s
1. VISIEDOCUMENT OP LLO
Analyse van de huidige
en gewenste situatie van
de instelling t.a.v. LLO en
de opgaven die hieruit
voortvloeien
Beschrijving van de gewenste profilering
en positionering van de instelling op LLO en hoe
LLO is ingebed in de strategische koers van
de instelling.
Analyse van de huidige situatie t.o.v. de
gewenste situatie om vraaggericht en op maat
LLO oplossingen te kunnen voorbereiden,
ontwikkelen en uitvoeren.
Een beschrijving van de
professionaliseringsopgaven (van de
medewerkers en/of de organisatie) om
vraaggericht en op maat te kunnen
voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren
2. PLAN VAN AANPAK
Beschrijving van welke
professionaliserings-
activiteiten (medewerkers
en organisatie) worden
opgepakt
Doelstellingen en relatie tot de
professionaliseringsopgave(n)
Een activiteitenplan aansluitend bij de doelstellingen
Beschrijving projectorganisatie
Beschrijving van werkwijze voortgangsrapportages en
evaluatie/monitoring
Risico analyse
Uitwerking verankering LLO professionalisering
3. MEERJARENBEGROTING
Opbouw van de kosten
over de looptijd van het
project
Onderbouwd overzicht van de geraamde inkomsten en
uitgaven voor de betreffende kalenderjaren
BEOORDELINGSCRITERIA
BS3
Zelfde criteria voor kleine & grote calls, andere invulling
v o o r l o p i g e u i t we r k i n g v a n d e b e o o r d e l i n g s c r i t e r i a o p d e v o l g e n d e s l i d e s
Kwaliteit
Impact
Verduurzaming
1A. KWALITEIT
BEOORDELINGSCRITERIA KLEINE
CALL
A. Er wordt beschreven hoe de nieuwe
visie of de herijking van de visie tot
stand komt, uitgewerkt in een
activiteitenplan.
Onderdeel
 Organisatie- en overlegstructuur.
 Een activiteitenplanning.
 Hoe wordt beoogt samen te werken met externe
stakeholders en interne ketenpartners.
 Hoe evaluatie, reflectie en bijsturing over de
voortgang van het project is georganiseerd.
 Risico's en bijbehorende beheersmaatregelen.
Minimum vereisten
1B. KWALITEIT
BEOORDELINGSCRITERIA KLEINE
CALL
B. Er is een inzichtelijke en
evenwichtige begroting die voldoet
aan de eisen van de regeling.
Onderdeel
 Een begroting waaruit blijkt welke kosten door wie
worden gemaakt tegen welke bijdrage. Waarbij de
kosten in een redelijke verhouding staan tot
de beoogde activiteiten.
Minimum vereisten
2. IMPACT
BEOORDELINGSCRITERIA KLEINE CALL
Er is beschreven wat de noodzaak is voor
het opstellen of herijken van een visie op
LLO en bijbehorende dienstverlening.
Onderdeel
 De noodzaak voor het opstellen of herijken van
een visie op LLO en bijbehorende dienstverlening.
 Het beoogde resultaat van het subsidietraject.
Minimum vereisten
3. VERDUURZAMING
BEOORDELINGSCRITERIA KLEINE
CALL
Er is beschreven wat de instelling met
de (herijkte) visie beoogt te doen en hoe
de visie bestuurlijk wordt geborgd
binnen de onderwijsinstelling.
Onderdeel
 Op welke manier de (herijkte) visie wordt geborgd
in de onderwijsinstelling.
 Een beschrijving van wat de instelling met de
(herijkte) visie beoogt te doen.
Minimum vereisten
1A. KWALITEIT EN HAALBAARHEID
BEOORDELINGSCRITERIA GROTE CALL
A. Er is een gedegen analyse van de
LLO opgaven van de instelling(en)
en er wordt zichtbaar gemaakt hoe
de projectdoelstellingen aansluiten
bij de analyse.
Onderdeel
 Een heldere en daadkrachtige analyse van de
huidige stand van zaken, de gewenste stand van
zaken en de LLO opgaven van de instelling.
Minimum vereisten
Deelaspecten: inhoud, samenwerking, projectuitvoering en financiën
1B. KWALITEIT EN HAALBAARHEID
BEOORDELINGSCRITERIA GROTE
CALL
B. Er is inzichtelijk gemaakt hoe het
plan van aanpak eruit ziet, hoe deze
verbonden wordt met het
professionaliseringstraject van de
onderwijsinstelling(en) en hoe een
leercultuur ontstaat waarin LLO een
duidelijke plek heeft.
Onderdeel
 Welke resultaten het gekozen LLO
professionaliseringstraject concreet oplevert.
 Met welke relevante actoren (intern en extern)
wordt samengewerkt en waarom.
 Indien wordt gewerkt met een consortium van
onderwijsinstellingen: welke overwegingen bij het
samenstellen van het consortium een rol hebben
gespeeld. En welke inbreng en actieve rol elk van
de partners in het samenwerkingsverband heeft.
 Wat het draagvlak is voor de LLO aanpak en het
professionaliseringstraject bij interne en externe
stakeholders.
Minimum vereisten
Deelaspecten: inhoud, samenwerking, projectuitvoering en financiën
1C. KWALITEIT EN HAALBAARHEID
BEOORDELINGSCRITERIA GROTE
CALL
C. Er is inzichtelijk gemaakt hoe het
professionaliseringstraject LLO voor
de onderwijsinstelling(en)
georganiseerd en uitgevoerd gaat
worden, waardoor realisatie van de
doelstellingen mogelijk wordt.
Onderdeel
 Organisatie- en overlegstructuur.
 Welke activiteiten (onderscheiden naar doelgroep)
in samenhang worden ondernomen om de
doelstellingen te behalen, vormgegeven in een
activiteitenplan.
 Hoe de evaluatie, reflectie en bijsturing over de
voortgang van het project is georganiseerd.
 Risico's en bijbehorende beheersmaatregelen.
Minimum vereisten
Deelaspecten: inhoud, samenwerking, projectuitvoering en financiën
1D. KWALITEIT EN HAALBAARHEID
BEOORDELINGSCRITERIA GROTE
CALL
D. Er is een inzichtelijke en
evenwichtige begroting die voldoet
aan de eisen van de regeling.
Onderdeel
 Een begroting waaruit blijkt welke kosten door wie
worden gemaakt tegen welke bijdrage. Waarbij de
kosten in een redelijke verhouding staan tot de
beoogde activiteiten.
Minimum vereisten
Deelaspecten: inhoud, samenwerking, projectuitvoering en financiën
2A. IMPACT OP DE
ONDERWIJSORGANISATIE
A. Er is onderbouwd wat de LLO visie
van de instelling is en hoe deze
aansluit bij de kenmerken, behoeften
en vraag van de werkgevers in de
regio/sector.
Onderdeel
 Wat de opgaven zijn op het gebied van LLO, welke
kloof de LLO aanpak beoogt te dichten en hoe de
LLO aanpak van de onderwijsinstelling(-en) daar
op aansluit.
Minimum vereisten
BEOORDELINGSCRITERIA GROTE
CALL
B. Er wordt beschreven welke ambities,
vertaald in concrete doelstellingen,
worden nagestreefd.
Onderdeel
 Wat de ambities van de LLO aanpak van de
onderwijsinstelling(en) zijn.
 Hoe deze ambities impact hebben op de
organisatie, bedrijfsvoering en de medewerkers
(zowel op korte als lange termijn).
 Kwantitatief en kwalitatief uitgewerkte
doelstellingen.
Minimum vereisten
2B. IMPACT OP DE
ONDERWIJSORGANISATIE
BEOORDELINGSCRITERIA GROTE
CALL
C. Welke doelgroepen meegenomen
worden in het
professionaliseringstraject.
Onderdeel
 Op welke doelgroepen het LLO
professionaliseringstraject zich richt.
 Wat de beoogde omvang per doelgroep is.
 Hoe bovenstaande in samenhang wordt
uitgevoerd.
Minimum vereisten
2C. IMPACT OP DE
ONDERWIJSORGANISATIE
BEOORDELINGSCRITERIA GROTE
CALL
3. VERANKERING IN BELEID &
BEDRIJFSVOERING
Er is aangegeven hoe de LLO aanpak
duurzaam verankerd is en wordt in het
beleid en de PDCA-beleidscyclus van de
onderwijsinstelling(en).
Onderdeel
 Hoe de activiteiten en resultaten van het
subsidieproject duurzaam geborgd worden in de
organisatiestructuur- en cultuur.
 Hoe de onderwijsinstelling(en) samenhangend
blijft investeren in deskundigheidsbevordering en
organisatieontwikkeling.
 Hoe de onderwijsinstelling(en) kennisdeling
faciliteert gedurende en na afloop van het
subsidieproject.
Minimum vereisten
BEOORDELINGSCRITERIA GROTE
CALL

More Related Content

Featured

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 

Featured (20)

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 

LLO-Katalysator presentatie 17 maart - Compleet.pptx

 • 1. NATIONALE LLO-KATALYSATOR NU EN IN DE TOEKOMST FIT VOOR WERK 17 maart 2023 EEN INITIATIEF VAN
 • 2. Hoe ziet de dag eruit 01 02 03 04 LLO-Katalysator stand van zaken Hoofdlijnen subsidieregeling bouwsteen 2 en 3 Break-outs WELKOM! WAT GAAN WE BESPREKEN
 • 3. DOEL EN AGENDA INFORMEREN, INSPIREREN, CONCRETISEREN Tijd Programma 10.00-11.05 Introductie en update 11.05-11.20 Pauze 11.20-12.20 Break-out sessies 12.20-13.30 Lunch 13.30-14.30 Break-out sessies 14.30-15.00 Afsluiting 15.00-15.30 Borrel 1. Deze presentatie delen we met alle aanwezigen. 2. Onze Razende Reporters filmen en nemen interviews af, wil je niet in beeld, geef dit dan bij hen aan. 3. Heb je speciale dieetwensen doorgegeven meld je dan bij het restaurant, er ligt lunch apart. Vegetarisch is een standaard optie. 4. Eventuele vragen bewaren voor verdieping in break-out sessies. 5. Wij delen veel maar vragen ook een actieve bijdrage van jullie. We kijken uit naar jullie input. 6. Op de badge staat een QR code naar het programma. HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN
 • 4. WIE ZIJN WIJ? HET LLO-KATALYSATOR PROGRAMMATEAM LLO Katalysator coördinator Rini Romme Marjet de Vries Dick Sweitser Scilla van Cuijlenborg Koen Janmaat
 • 5. LLO-KATALYSATOR HOE ZAT HET OOK ALWEER? STAND VAN ZAKEN Rini & Scilla
 • 6. Onvoldoende inzicht in de vraag naar arbeid in de toekomst 01 02 03 04 Onvoldoende huidig aanbod om aan de vraag te voldoen Onvoldoende uitrusting en oriëntatie van onderwijsinstellingen op LLO De leercultuur (in Nederland) is onvoldoende ontwikkeld VIER UITDAGINGEN VOOR LLO
 • 7. DOELSTELLINGEN EN AMBITIE Een ecosysteem dat zelfstandig structureel inzicht genereert in de behoefte van de markt om daarop vraaggericht aanbod te ontwikkelen Continu onderzoek naar de impact van maatschappelijke transities op werkprocessen en daarbij benodigde kennis en vaardigheden Vraagarticulatie vanuit de quadruple helix naar benodigde onderwijs(producten) Ontwikkelen van aantrekkelijke LLO producten door de hele keten Stimuleren van structurele ontwikkeling (leren) door organisaties en burgers Structurele ontwikkeling van organisaties en burgers leidt tot vernieuwing van werkprocessen NATIONALE LLO-KATALYSATOR Zicht op impact transities op ontwikkelingen op arbeidsmarkt Ontwikkelingen vertalen naar benodigde scholingsvragen (kennis, vaardigheden en competenties) Ontwikkelen van passende oplossingen Stimuleren continu ontwikkelen van mensen Vernieuwing van werk
 • 8. AANPAK INTEGRAAL EN MET DE SPELERS IN DE QUADRUPLE HELIX NATIONALE LLO- KATALYSATOR B U R G E R - M A A T S C H A P P I J O N D E R W I J S B E D R I J F S L E V E N O V E R H E I D O M G E V I N G
 • 9. Professionaliseren van LLO- uitvoeringsorganisaties Stimuleren van de leercultuur Faciliteren van vraagarticulatie Aanjagen van ontwikkeling en inzet LLO- oplossingen VIER BOUWSTENEN
 • 10. STRUCTUUR VAN HET PROGRAMMA LANDELIJK SCHAKEL PUNT Instellingen/ consortia met initiatieven vanuit het land (regio, sector, instelling, etc) Regiotransitiedeals Vraagarticulatie LLO-oplossingen ontwikkelen Professionalisering instellingen en medewerkers Monitoring Lessons learned Kennis delen Change stimuleren
 • 11. GOVERNANCE Inhoudelijk/ planning Klankbord groepen Klankbord groepen Klankbord groepen Beoordelingscommissie Subsidie bureau Consortia Instellingen Ministerie OCW Ministerie EZK / NGF Directie Schakelpunt Landelijk Schakelpunt Bestuurlijk secretariaat Raad van Bestuur Adviesraad Koepels Bilaterale afstemming Klankbord groepen Financieel/ administratief Inhoudelijk Aansturen Adviseren/ ondersteunen Monitoren/ toezicht houden Rapporteren Interactie
 • 12. 2022 VOORBEREIDING PROGRAMMA GOVERNANCE INRICHTEN OPSTART TRANCHE-1 2023 LANDELIJK SCHAKELPUNT START PILOT ENERGIE- EN GRONDSTOFFENTRANSITIE 2024 REGIONALE INITIATIEVEN AAN DE SLAG LEREN, BIJSTELLEN EN OPSCHALEN. TRAJECTEN ROND BOUWSTENEN 1 EN 4 2025 LEREN, BIJSTELLEN EN OPSCHALEN INRICHTEN TRANCHE-2 2026 LEREN, BIJSTELLEN EN OPSCHALEN START TRANCHE-2 MET ANDERE PILOTS 2027 DOORONTWIKKELEN, VERDUURZAMEN EN VERDER OPSCHALEN LEREND VERMOGEN VOOR SYSTEEMINNOVATIE 2028 VERDER VERDUURZAMEN EN LOSLATEN ALGEMENE TIJDSLIJN STAND VAN ZAKEN PROGRAMMA
 • 14. WAAROM NU DEZE PRESENTATIE? Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze presentatie. Zodat regio’s en instellingen zich concreter kunnen voorbereiden op de calls van bouwsteen 2 en 3 Deze presentatie staat vanaf vandaag op de website www.llokatalysator.nl. Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief. Onder voorbehoud – de regelingen zijn nog in concept en onderhevig aan nieuwe inzichten, haalbaarheid en verschillende toetsen zoals de staatssteuntoets.
 • 15. WAAR STAAN WE? DE TIJDLIJN DIE WE NU VOLGEN 17 maart 2023 1 Zomer 2023 2 1 – 15 oktober 2023 3 17 maart 2023 31 oktober 2023 Concept aanvraag schrijven Aanvraag finetunen Aanvraag indienen Hoofdlijnen regeling bekend Regeling gepubliceerd Ronde 1: aanvragen indienen Begeleiding vanuit het LSP Concept regelingen Laat weten dat je aan de slag gaat Raadpleging regelingen Publicatie regelingen Voorschouw bij Dus-I mogelijk
 • 16. We houden het zo simpel mogelijk voor aanvragers en beoordelaars. WAT IS ONS VERTREKPUNT? Variatie in omvang: van ‘klein met potentie’ naar ‘groot met impact’. LLO oplossingen ontwikkelen we samen (comakership). We werken multilevel in het ontwikkelen van LLO oplossingen: ten minste 2 onderwijsniveaus. Werken aan LLO oplossingen (BS2) en aan de interne professionalisering (BS3). Dit kan gelijktijdig, maar dat hoeft niet. UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELINGEN
 • 17. LLO-OPLOSSINGEN LLO oplossingen Welke leeractiviteiten/ LLO oplossingen passen daar dan bij? Skills ontwikkeling Wat is nodig bij welke innovaties? Vraagarticulatie Wat moet het resultaat zijn van leren/ontwikkelen? Uitgangspunt: de ontwikkelvraag in de regio staat centraal. Voorbeelden: (in)formele leertrajecten en te waarderen non- formele leertrajecten zoals een diplomatraject, een set modules, een learning community of praktijktrainingen. Impact in aantallen en/of omvang.
 • 18. BOUWSTEEN 2 Ontwikkelen LLO-oplossingen voor de energie- en grondstoffentransitie
 • 19. BOUWSTEEN 2 Overzicht en tijdlijn Bouwsteen 2 01 02 03 04 Mogelijkheden Bouwsteen 2 Onderdelen subsidie aanvraag Praktische aandachtspunten 05 Beoordeling aanvragen
 • 20. TIJDLIJN EN BUDGET BOUWSTEEN 2 TRANCHE 1 Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Juli 2023 Dec 2025 mrt 2024 sept 2024 15 okt 2023 € 39 mln (*) 3 aanvraagrondes (*) Dit zijn de beschikbare subsidiegelden. Cofinanciering is hier niet in opgenomen en is wel onderdeel van een aanvraag. Verdeling over rondes: Ronde 1: € 17,5 mln Ronde 2: € 15 mln Ronde 3: € 6,5 mln
 • 21. MOGELIJKHEDEN BOUWSTEEN 2 TRANCHE 1 1. Het testen van een LLO-oplossing in afgebakende setting. 2. In cocreatie de vraag concretiseren en een globaal ontwerp van de LLO- oplossing uitwerken. Budget: tot €125.000 Looptijd: 1 of 2 jaar Kleine aanvraag (tot € 125.000) Het ontwikkelen en uitvoeren van LLO- oplossingen (een betà ronde is onderdeel van het subsidiebudget). Budget: €150.000 - 2.000.000 Looptijd: 2 - 4 jaar Grote aanvraag (€ 150.000 – €2.000.000)
 • 22. Publieksvriendelijke samenvatting ELEMENTEN AANVRAAG BOUWSTEEN 2 Samenwerkingsovereenkoms t Legt de samenwerking binnen het samenwerkingsverband vast voor ten minste de duur van het project Regionale visie LLO Beschrijving van de opgave in de regio, de beoogde LLO oplossingen en de impact daarvan Plan van aanpak Beschrijving van hoe je in het subsidieproject je doelstellingen beoogt te realiseren Meerjarenbegrotin g Opbouw van de kosten over de looptijd van het project
 • 23. SAMENWERKING & COFINANCIERING Het regionale/sectorale vraagstuk (de energie- en grondstoffentransitie in T1) staat centraal. Daaromheen wordt een coalitie gevormd. Een coalitie bestaat uit minimaal 2 publieke instellingen uit verschillende sectoren en 1 bedrijf. Binnen de coalitie worden er afspraken gemaakt en vastgelegd om samen te werken aan de geformuleerde resultaten. Iedereen investeert ‘skin in the game’. Dat noemen we cofinanciering, en bedraagt minimaal 25% van de totale projectbegroting. Een publieke instelling treedt op als penvoerder namens het samenwerkingsverband.
 • 24. OMGANG BELEIDSREGEL PUBLIEK- PRIVAAT Voor de subsidiabele activiteiten is de beleidsregel publiek-privaat niet van toepassing. Alleen activiteiten die niet subsidiabel zijn of buiten het toegekende budget vallen onder het regime publiek-privaat. De uitvoerrondes (grote call) moeten gezamenlijk, over de hele loopduur, integraal kostendekkend worden gerealiseerd. Ontwikkelkosten hoeven niet meer te worden opgevoerd in de integrale kostprijs omdat hiervoor subsidie is verstrekt. Alleen doorontwikkelkosten dienen te worden doorgevoerd. Dit betreft zowel het ontwerpen en ontwikkelen van leeroplossingen als het testen van de leeractiviteiten (bètaronde).
 • 25. BEOORDELING AANVRAGEN Beoordelingscommissie met het werkveld, het onderwijs en een onafhankelijk voorzitter. De beoordelingscommissie beoordeelt aanvragen voor beide bouwstenen. Aanvragen worden beoordeeld op basis van beoordelingscriteria. Op elk criterium scoor je ten minste een voldoende (55/100).
 • 26. BEOORDELINGSCRITERIA Zelfde criteria voor kleine & grote calls, andere invulling Voorlopige uitwerk ing van de beoordelings c riteria is bes c hik baar via de w ebs ite Kwaliteit Impact Verduurzaming
 • 27. BOUWSTEEN 3 Professionaliseren publieke onderwijsinstellingen om beter in te kunnen spelen op de vraag en behoeften van lerende professionals en de arbeidsmarkt
 • 28. BOUWSTEEN 3 Overzicht en tijdlijn Bouwsteen 3 01 02 03 04 Mogelijkheden Bouwsteen 3 Onderdelen subsidie aanvraag Praktische aandachtspunten 05 Beoordeling aanvragen
 • 29. TIJDLIJN EN BUDGET BOUWSTEEN 3 TRANCHE 1 Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Juli 2023 Dec 2025 mrt 2024 sept 2024 15 Okt 2023 € 64 mln 4 aanvraagrondes Ronde 4 mrt 2025 Verdeling over rondes: Elke ronde €16 mln beschikbaar
 • 30. MOGELIJKHEDEN BOUWSTEEN 3 Kleine aanvraag (tot €125.000) 1. Ontwikkelen van een visie op LLO en bijbehorende opgaven op de dienstverlening. 2. Herijken van een visie op LLO en bijbehorende opgaven op de dienstverlening. Grote aanvraag (€150.000 – €2.000.000) 1. Het professionaliseren van de bedrijfsvoering en het professionaliseren van medewerkers zodat we in staat zijn vraaggericht en in co-creatie LLO- oplossingen voor te bereiden, te ontwikkelen en uit te voeren. 2. Het verbeteren van de connectie van onderwijsaanbieders met werkgevers, de lerende en sociale partners en anderen. TRANCHE 1
 • 31. Publieksvriendelijke samenvatting ELEMENTEN AANVRAAG BOUWSTEEN 3 Visiedocument op LLO Analyse van de huidige en gewenste situatie van de instelling t.a.v. LLO en de opgaven die hieruit voortvloeien Plan van aanpak Beschrijving van welke professionaliseringsactiviteiten (mede werkers en organisatie) worden opgepakt Meerjarenbegroting Opbouw van de kosten over de looptijd van het project Optioneel: samenwerkingsovereenkom st Legt de samenwerking binnen het samenwerkingsverband vast voor ten minste de duur van het project
 • 32. PRAKTISCHE AANDACHTSPUNTEN Een publieke instelling treedt op als penvoerder. Leren wat werkt staat centraal. Daarom: Worden kennis en resultaten gedeeld t.b.v. de opbouw van een duurzaam LLO ecosysteem. Wordt medewerking verleend aan landelijke of regionale bijeenkomsten t.b.v. kennisdeling en/of de opbouw van een duurzaam LLO ecosysteem.
 • 33. BEOORDELINGSCRITERIA ZELFDE CRITERIA VOOR KLEINE & GROTE CALLS, ANDERE INVULLING Voor lopige uitw er k ing van de beoor delings c riteria is bes c hik baar via de w ebs ite Kwaliteit Impact Verankering
 • 34. TOT SLOT DE VERVOLGSTAPPEN 17 maart 2023 1 Zomer 2023 2 1 – 15 oktober 2023 3 17 maart 2023 15 oktober 2023 Concept aanvraag schrijven Aanvraag finetunen Aanvraag indienen Hoofdlijnen regeling bekend Regeling gepubliceerd Ronde 1: aanvragen indienen Begeleiding vanuit het LSP Concept regelingen Laat weten dat je aan de slag gaat raadpleging regelingen Publicatie regelingen Voorschouw bij DUS-I mogelijk
 • 36. LAAT WETEN DAT JE AAN DE SLAG GAAT
 • 37. Er zijn vijf verschillende break-outsessies die in zowel de ochtend als middag een sessie verzorgen. UITLEG BREAK-OUTS Bij het verlaten van de plenaire zaal kan je een kaartje bemachtigen voor één ochtend en één middagsessie. Zit jou voorkeurssessie vol? Niet erg, alle informatie komt online beschikbaar en we organiseren nog meer werkbijeenkomsten en Webinars. De break-outs duren één uur. Zorg dat je tijdig bij de break-out bent. Er is in iedere zaal water beschikbaar.
 • 38. OVERZICHT BREAK-OUTS Ruimte Pax Titel Vesting 40 Hoe schrijf je een aanvraag Vooral bedoeld voor deelnemers die een aanvraag willen indienen in de eerste ronde Touw 35 Hoe creëer je een duurzaam regionaal ecosysteem Meel 35 Van Tuktuk tot bedrijventerreinen: samenwerking energietransitie in Brabant. Mood 60 Leren van elkaar; aan de slag met initiatieven Groene hart 30 Samenhang met andere programma’s [NGF of EU/ anders].
 • 39. INDELING Een aanvraag schrijven Leren van elkaar; aan de slag met initiatieven 1 2 3 4 Hoe creëer je een duurzaam regionaal ecosysteem Van Tuktuk tot bedrijventerreinen: samenwerking energietransitie in Brabant Samenhang met andere programma’s [NGF of EU/ anders]. 5 2 3 4 5 Derde verdieping 1 Tweede verdieping
 • 40. BEDANKT! LAAT ONS WETEN DAT JE AAN DE SLAG GAAT
 • 42. NATIONALE KICK-OFF Stakeholders, bestuursleden, bedrijfsleven en schrijvers van de originele NGF aanvraag PUBLICATIE REGELINGEN Rond zomer 2023 WERKBIJEENKOMST Voor initiatieven die een call gaan indienen. INHOUDELIJKE WEBINARS Op praktische onderwerpen die bijdragen aan een (succesvolle) aanvraag. WAT KOMT ER NOG AAN HEDEN  ZOMER 2023
 • 43. WAT HEBBEN WE GELEERD?
 • 54. Samenwerkingsovereenkoms t Regionale visie LLO Plan van aanpak Meerjarenbegrotin g Publieksvriendelijke samenvatting ELEMENTEN AANVRAAG BOUWSTEEN 2 Legt de samenwerking binnen het samenwerkingsverband vast voor ten minste de duur van het project Beschrijving van de opgave in de regio, de beoogde LLO oplossingen en de impact daarvan Beschrijving van hoe je in het subsidieproject je doelstellingen beoogt te realiseren Opbouw van de kosten over de looptijd van het project Vo o r l o p i g e u i t we r k i n g v a n d e e l e m e n t e n o p d e v o l g e n d e s l i d e s
 • 55. 1. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Legt de samenwerking binnen het samenwerkingsverband vast voor ten minste de duur van het project Wordt ondertekend door de partijen in het samenwerkingsverband Vastlegging vorm van samenwerking en betrokkenheid bij uitvoering Faciliteiten die partijen beschikbaar stellen Financiële en overige bijdragen die partijen beschikbaar stellen Afspraak dat iedereen meewerkt aan voortgangsrapportage en verstrekken van de benodigde gegevens Minimaal 1 arbeidsorganisatie en 2 onderwijsinstellingen van verschillend niveau
 • 56. 2. REGIONALE VISIE OP LLO Beschrijving van de opgave in de regio, de beoogde LLO oplossingen en de impact daarvan Beschrijving van de regio Vormgeving gezamenlijke vraagarticulatie Beoogde LLO oplossingen Kwalitatieve en kwalitatieve impact van de LLO oplossingen Hoe wordt bijgedragen aan het verbeteren van de leercultuur Overwegingen samenstelling: hoe draagt iedereen bij en complementariteit Aansluiting sectorale/regionale agenda’s en andere financieringsinstrumenten
 • 57. 3. PLAN VAN AANPAK Beschrijving van hoe je in het subsidieproject je doelstellingen beoogt te realiseren Doelstellingen en activiteitenplan Beschrijving projectorganisatie Beschrijving taakverdeling Beschrijving opbrengst voor alle betrokkenen Uitwerking van verduurzaming van samenwerking en aanpak van de opgave tijdens en na afloop van het project Risico analyse Beschrijving hoe je lerende de mogelijkheid geeft om te laten zien wat hij zij heeft gedaan / geleerd
 • 58. 4. MEERJARENBEGROTING Opbouw van de kosten over de looptijd van het project Onderbouwd overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven voor de betreffende kalenderjaren
 • 59. BEOORDELINGSCRITERIA BS2 Zelfde criteria voor kleine & grote calls, andere invulling v o o r l o p i g e u i t we r k i n g v a n d e b e o o r d e l i n g s c r i t e r i a o p d e v o l g e n d e s l i d e s Kwaliteit Impact Verduurzaming
 • 60. 1A. KWALITEIT BEOORDELINGSCRITERIA KLEINE CALL A. Er is beschreven hoe het experiment of de gezamenlijke vraagarticulatie tot stand komt, uitgewerkt in een activiteitenplan. Onderdeel  Welke resultaten het subsidieproject concreet oplevert.  In geval van een experiment: ten minste 1 pilotronde.  Organisatie- en overlegstructuur.  Een activiteitenplanning.  Dat er in het consortium sprake is van comakership.  Hoe evaluatie, reflectie en bijsturing over de voortgang van het project is georganiseerd.  Risico's en bijbehorende beheersmaatregelen. Minimum vereisten
 • 61. 1B. KWALITEIT BEOORDELINGSCRITERIA KLEINE CALL B. Er is een inzichtelijke en evenwichtige begroting die voldoet aan de eisen van de regeling. Onderdeel  Een begroting waaruit blijkt welke kosten door wie worden gemaakt tegen welke bijdrage. Waarbij de kosten in een redelijke verhouding staan tot de beoogde activiteiten. Minimum vereisten
 • 62. 2. IMPACT BEOORDELINGSCRITERIA KLEINE CALL Er is beschreven wat de potentie is van het subsidieproject. Onderdeel  Waarom het experiment of de gezamenlijke vraagarticulatie nodig is.  Beschrijving van de potentie van het experiment of de vraagarticulatie.  Wat onderzocht wordt in het subsidietraject. Minimum vereisten
 • 63. 3. VERDUURZAMING BEOORDELINGSCRITERIA KLEINE CALL Er is beschreven wat de instelling met de (herijkte) visie beoogt te doen en hoe de visie bestuurlijk wordt geborgd binnen de onderwijsinstelling. Onderdeel  Bij vraagarticulatie: wat het consortium met de uitkomsten van het project beoogt te doen.  Bij experiment: beschrijving van het opschalingspotentieel.  Hoe het consortium kennisdeling faciliteert.  Hoe partners met elkaar blijven samenwerken. Minimum vereisten
 • 64. 1A. KWALITEIT BEOORDELINGSCRITERIA GROTE CALL A. Er is een concrete uitwerking van de LLO aanpak en hoe deze aansluit bij de energietransitie en een leercultuur waarin LLO normaal is voor werknemers en werkgevers. Onderdeel  Welke resultaten de LLO aanpak oplevert.  Op welke doelgroepen de LLO aanpak zich richt en hoe wordt aangesloten bij de behoefte van de doelgroep.  Beoogde omvang participatie professionals. Minimum vereisten Deelaspecten: inhoud, samenwerking, projectuitvoering en financiën
 • 65. 1B. KWALITEIT BEOORDELINGSCRITERIA GROTE CALL B. Er is een gedragen samenwerking met relevante actoren. Onderdeel  Met welke relevante actoren wordt samengewerkt en waarom.  Overwegingen samenstelling consortium.  Beschrijving van de inbreng en actieve rol van elk van de partners (comakership) tijdens en na de uitvoering van de LLO oplossing. Minimum vereisten Deelaspecten: inhoud, samenwerking, projectuitvoering en financiën
 • 66. 1C. KWALITEIT BEOORDELINGSCRITERIA GROTE CALL C. Er is inzichtelijk gemaakt hoe de aanpak van LLO georganiseerd en uitgevoerd gaat worden, waardoor een succesvolle uitvoering mogelijk is. Onderdeel  Organisatie- en overlegstructuur.  Een activiteitenplanning.  Hoe evaluatie, reflectie en bijsturing over de voortgang van het project is georganiseerd.  Risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen. Minimum vereisten Deelaspecten: inhoud, samenwerking, projectuitvoering en financiën
 • 67. 1D. KWALITEIT BEOORDELINGSCRITERIA GROTE CALL D. Er is een inzichtelijke en evenwichtige begroting die voldoet aan de eisen van de regeling (incl. cofinanciering). Onderdeel  Een begroting waaruit blijkt welke kosten door wie worden gemaakt tegen welke bijdrage. Waarbij de kosten in een redelijke verhouding staan tot de beoogde activiteiten. Minimum vereisten Deelaspecten: inhoud, samenwerking, projectuitvoering en financiën
 • 68. 2. REGIONALE/SECTORALE IMPACT BEOORDELINGSCRITERIA GROTE CALL Er is duidelijk onderbouwd op welke regio/sector de LLO aanpak gericht is en welke ambities worden nagestreefd. Onderdeel  Welke regio/sector met de LLO aanpak wordt bediend en waarom voor deze regio/sector is gekozen.  Wat de regionale/sectorale vraag is op het gebied van LLO en welke kloof de LLO aanpak beoogt te dichten.  Wat de doelstellingen van de LLO aanpak zijn. Minimum vereisten
 • 69. 3. VERDUURZAMING BEOORDELINGSCRITERIA GROTE CALL Er is aangegeven hoe het doel van de LLO aanpak ook in de toekomst kan worden nagestreefd en hoe de voorgestelde aanpak daaraan bijdraagt. Onderdeel  Hoe de ontwikkelde producten ook na afloop van de subsidieperiode worden ingezet. En welke prijsstelling voor deelnemers wordt gehanteerd.  Hoe het consortium kennisdeling faciliteert.  Hoe partners met elkaar blijven samenwerken. Minimum vereisten
 • 70. Visiedocument op LLO Plan van aanpak Meerjarenbegroting Optioneel: samenwerkingsovereenkom st Publieksvriendelijke samenvatting ELEMENTEN AANVRAAG BOUWSTEEN 3 Analyse van de huidige en gewenste situatie van de instelling t.a.v. LLO en de opgaven die hieruit voortvloeien Beschrijving van welke professionaliseringsactiviteiten (mede werkers en organisatie) worden opgepakt Opbouw van de kosten over de looptijd van het project Legt de samenwerking binnen het samenwerkingsverband vast voor ten minste de duur van het project v o o r l o p i g e u i t we r k i n g v a n d e e l e m e n t e n o p d e v o l g e n d e s l i d e s
 • 71. 1. VISIEDOCUMENT OP LLO Analyse van de huidige en gewenste situatie van de instelling t.a.v. LLO en de opgaven die hieruit voortvloeien Beschrijving van de gewenste profilering en positionering van de instelling op LLO en hoe LLO is ingebed in de strategische koers van de instelling. Analyse van de huidige situatie t.o.v. de gewenste situatie om vraaggericht en op maat LLO oplossingen te kunnen voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren. Een beschrijving van de professionaliseringsopgaven (van de medewerkers en/of de organisatie) om vraaggericht en op maat te kunnen voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren
 • 72. 2. PLAN VAN AANPAK Beschrijving van welke professionaliserings- activiteiten (medewerkers en organisatie) worden opgepakt Doelstellingen en relatie tot de professionaliseringsopgave(n) Een activiteitenplan aansluitend bij de doelstellingen Beschrijving projectorganisatie Beschrijving van werkwijze voortgangsrapportages en evaluatie/monitoring Risico analyse Uitwerking verankering LLO professionalisering
 • 73. 3. MEERJARENBEGROTING Opbouw van de kosten over de looptijd van het project Onderbouwd overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven voor de betreffende kalenderjaren
 • 74. BEOORDELINGSCRITERIA BS3 Zelfde criteria voor kleine & grote calls, andere invulling v o o r l o p i g e u i t we r k i n g v a n d e b e o o r d e l i n g s c r i t e r i a o p d e v o l g e n d e s l i d e s Kwaliteit Impact Verduurzaming
 • 75. 1A. KWALITEIT BEOORDELINGSCRITERIA KLEINE CALL A. Er wordt beschreven hoe de nieuwe visie of de herijking van de visie tot stand komt, uitgewerkt in een activiteitenplan. Onderdeel  Organisatie- en overlegstructuur.  Een activiteitenplanning.  Hoe wordt beoogt samen te werken met externe stakeholders en interne ketenpartners.  Hoe evaluatie, reflectie en bijsturing over de voortgang van het project is georganiseerd.  Risico's en bijbehorende beheersmaatregelen. Minimum vereisten
 • 76. 1B. KWALITEIT BEOORDELINGSCRITERIA KLEINE CALL B. Er is een inzichtelijke en evenwichtige begroting die voldoet aan de eisen van de regeling. Onderdeel  Een begroting waaruit blijkt welke kosten door wie worden gemaakt tegen welke bijdrage. Waarbij de kosten in een redelijke verhouding staan tot de beoogde activiteiten. Minimum vereisten
 • 77. 2. IMPACT BEOORDELINGSCRITERIA KLEINE CALL Er is beschreven wat de noodzaak is voor het opstellen of herijken van een visie op LLO en bijbehorende dienstverlening. Onderdeel  De noodzaak voor het opstellen of herijken van een visie op LLO en bijbehorende dienstverlening.  Het beoogde resultaat van het subsidietraject. Minimum vereisten
 • 78. 3. VERDUURZAMING BEOORDELINGSCRITERIA KLEINE CALL Er is beschreven wat de instelling met de (herijkte) visie beoogt te doen en hoe de visie bestuurlijk wordt geborgd binnen de onderwijsinstelling. Onderdeel  Op welke manier de (herijkte) visie wordt geborgd in de onderwijsinstelling.  Een beschrijving van wat de instelling met de (herijkte) visie beoogt te doen. Minimum vereisten
 • 79. 1A. KWALITEIT EN HAALBAARHEID BEOORDELINGSCRITERIA GROTE CALL A. Er is een gedegen analyse van de LLO opgaven van de instelling(en) en er wordt zichtbaar gemaakt hoe de projectdoelstellingen aansluiten bij de analyse. Onderdeel  Een heldere en daadkrachtige analyse van de huidige stand van zaken, de gewenste stand van zaken en de LLO opgaven van de instelling. Minimum vereisten Deelaspecten: inhoud, samenwerking, projectuitvoering en financiën
 • 80. 1B. KWALITEIT EN HAALBAARHEID BEOORDELINGSCRITERIA GROTE CALL B. Er is inzichtelijk gemaakt hoe het plan van aanpak eruit ziet, hoe deze verbonden wordt met het professionaliseringstraject van de onderwijsinstelling(en) en hoe een leercultuur ontstaat waarin LLO een duidelijke plek heeft. Onderdeel  Welke resultaten het gekozen LLO professionaliseringstraject concreet oplevert.  Met welke relevante actoren (intern en extern) wordt samengewerkt en waarom.  Indien wordt gewerkt met een consortium van onderwijsinstellingen: welke overwegingen bij het samenstellen van het consortium een rol hebben gespeeld. En welke inbreng en actieve rol elk van de partners in het samenwerkingsverband heeft.  Wat het draagvlak is voor de LLO aanpak en het professionaliseringstraject bij interne en externe stakeholders. Minimum vereisten Deelaspecten: inhoud, samenwerking, projectuitvoering en financiën
 • 81. 1C. KWALITEIT EN HAALBAARHEID BEOORDELINGSCRITERIA GROTE CALL C. Er is inzichtelijk gemaakt hoe het professionaliseringstraject LLO voor de onderwijsinstelling(en) georganiseerd en uitgevoerd gaat worden, waardoor realisatie van de doelstellingen mogelijk wordt. Onderdeel  Organisatie- en overlegstructuur.  Welke activiteiten (onderscheiden naar doelgroep) in samenhang worden ondernomen om de doelstellingen te behalen, vormgegeven in een activiteitenplan.  Hoe de evaluatie, reflectie en bijsturing over de voortgang van het project is georganiseerd.  Risico's en bijbehorende beheersmaatregelen. Minimum vereisten Deelaspecten: inhoud, samenwerking, projectuitvoering en financiën
 • 82. 1D. KWALITEIT EN HAALBAARHEID BEOORDELINGSCRITERIA GROTE CALL D. Er is een inzichtelijke en evenwichtige begroting die voldoet aan de eisen van de regeling. Onderdeel  Een begroting waaruit blijkt welke kosten door wie worden gemaakt tegen welke bijdrage. Waarbij de kosten in een redelijke verhouding staan tot de beoogde activiteiten. Minimum vereisten Deelaspecten: inhoud, samenwerking, projectuitvoering en financiën
 • 83. 2A. IMPACT OP DE ONDERWIJSORGANISATIE A. Er is onderbouwd wat de LLO visie van de instelling is en hoe deze aansluit bij de kenmerken, behoeften en vraag van de werkgevers in de regio/sector. Onderdeel  Wat de opgaven zijn op het gebied van LLO, welke kloof de LLO aanpak beoogt te dichten en hoe de LLO aanpak van de onderwijsinstelling(-en) daar op aansluit. Minimum vereisten BEOORDELINGSCRITERIA GROTE CALL
 • 84. B. Er wordt beschreven welke ambities, vertaald in concrete doelstellingen, worden nagestreefd. Onderdeel  Wat de ambities van de LLO aanpak van de onderwijsinstelling(en) zijn.  Hoe deze ambities impact hebben op de organisatie, bedrijfsvoering en de medewerkers (zowel op korte als lange termijn).  Kwantitatief en kwalitatief uitgewerkte doelstellingen. Minimum vereisten 2B. IMPACT OP DE ONDERWIJSORGANISATIE BEOORDELINGSCRITERIA GROTE CALL
 • 85. C. Welke doelgroepen meegenomen worden in het professionaliseringstraject. Onderdeel  Op welke doelgroepen het LLO professionaliseringstraject zich richt.  Wat de beoogde omvang per doelgroep is.  Hoe bovenstaande in samenhang wordt uitgevoerd. Minimum vereisten 2C. IMPACT OP DE ONDERWIJSORGANISATIE BEOORDELINGSCRITERIA GROTE CALL
 • 86. 3. VERANKERING IN BELEID & BEDRIJFSVOERING Er is aangegeven hoe de LLO aanpak duurzaam verankerd is en wordt in het beleid en de PDCA-beleidscyclus van de onderwijsinstelling(en). Onderdeel  Hoe de activiteiten en resultaten van het subsidieproject duurzaam geborgd worden in de organisatiestructuur- en cultuur.  Hoe de onderwijsinstelling(en) samenhangend blijft investeren in deskundigheidsbevordering en organisatieontwikkeling.  Hoe de onderwijsinstelling(en) kennisdeling faciliteert gedurende en na afloop van het subsidieproject. Minimum vereisten BEOORDELINGSCRITERIA GROTE CALL