Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Building renovation. Logbook

Building renovation. Logbook

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Building renovation. Logbook

  1. 1. Контроль якості будівельних робіт Контроль якості будівельних робіт є невід’ємною частиною концепції Стратегічної реновації будівлі, адже виконання будівельних робіт із дотриманням відповідних вимог, нор- мативів та термінів напряму впливає на кінцевий результат та отримання очікуваних показників енергоефективності. Запровадження ефективної системи оперативного контр- олю за ходом робіт забезпечується через автоматизацію процесу постійної фіксації порушень та прогресу виконан- ня робіт з попередньо визначеною періодичністю та вне- сення інформації до єдиної системи в онлайн режимі. Стратегічна реновація будівлі Інноваційний інструмент планування модернізації будівель в Україні Журнал реновації будівлі Індивідуальний підхід Гарантія покращення енергоефективності Новий формат взаємовідносин Істотний внесок в досягнення кліматичних та енергетичних цілей Детальніше Інструментарій Концепції забезпечує аналіз для підтримки переваг оновлення, як на рівні окремих будівель, так і з метою реалізації довгострокових національних стратегій у цій галузі. Головна мета Концепції — розробка індивідуальних Дорожніх карт відновлення будівель, які у поєднанні з іншими інструментами Концепції — Журналом реновації будівлі та системою Контролю якості за будівельно-ремонтними роботами закликані підвищити обізнаність та створити умови для проведення робіт з реконструкції будівель, що гарантує покращення енергоефективності кожного разу, коли відбуватиметься реконструкція. Концепція Стратегічної реновації будівель — це сучасний підхід до масштабної модернізації будівель. Концепція розглядає будівлю в цілому і надає індивідуальний покроковий план оновлення на середньо- та довгостроковий період з урахуванням потреб власників/ користувачів будівлі та конкретної технічної ситуації на об’єкті. Журнал реновації будівлі є основним сховищем всієї відповідної інформа- ції про будівлю та складається з 5-ти основних блоків (загальна та адміні- стративна інформація, технічна інформація, інформація про експлуатацію будівлі, дані щодо енергоефективності та інтелектуальна інформація). Дорожня карта реновації будівлі Індивідуальна Дорожня карта, що будується на основі аналізу даних Журналу реновації з урахуванням конкретної ситуації на об’єкті, є особи- стим планом поетапного оновлення конкретної будівлі, що дозволяє під- вищити енергоефективність будівлі та підтримувати працездатність всіх систем будівлі в належному стані в ході її експлуатації. Докладніше про принципи, переваги та інструменти Концепції Стратегічної реновації будівлі за посиланням: Завантажити

×