SlideShare a Scribd company logo
PORĘCZENIA WEWNĄTRZGRUPOWE
dr Jowita Pustuł
Katedra Prawa Finansowego - Uniwersytet Jagielloński
VI TORUŃSKI PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO
Stan faktyczny
• Wewnątrzgrupowa polityka zabezpieczania zobowiązań kredytowych.
• Każdy podmiot może żądać od spółek powiązanych poręczenia i jednocześnie jest
zobowiązany do udzielenia takiego poręczenia.
• Poręczenie uzależnione od indywidualnych potrzeb członków grupy kapitałowej.
• Każdy podmiot uczestniczący w polityce poręczeń może otrzymać
zabezpieczenie spłaty kredytu od jednego lub kilku uczestników polityki
poręczeń oraz zobowiązuje się do udzielania pozostałym uczestnikom polityki
poręczeń zabezpieczeń spłaty ich kredytów.
• Otrzymane przez Spółkę poręczenie zawsze rodzi po jej stronie zobowiązanie
do świadczenia wzajemnego.
Poręczenia wewnątrzgrupowe
V I TO RU ŃS K I PR ZE GL Ą D O RZE CZNICT WA PO DA TK O WE GO
Stan faktyczny
Możliwe sytuacje:
1. Spółka udzieliła poręczenia konkretnemu podmiotowi, od którego sama uzyskała
poręczenie jeszcze przed uzyskaniem poręczenia od tego podmiotu,
2. Spółka udzieli poręczenia konkretnemu podmiotowi, od którego sama uzyskała
poręczenie w tym samym okresie, w którym uzyskała od niego poręczenie,
3. Spółka udzieli w przyszłości poręczenia konkretnemu podmiotowi, od którego
sama uzyskała poręczenie, na każde żądanie tego podmiotu.
Poręczenia wewnątrzgrupowe
V I TO RU ŃS K I PR ZE GL Ą D O RZE CZNICT WA PO DA TK O WE GO
Poręczenia wewnątrzgrupowe
Czy udzielanie wzajemnych poręczeń zobowiązań
kredytowych w ramach polityki poręczeń grupy kreuje u
Spółki wartość nieodpłatnego świadczenia podlegającą
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych,
jeżeli….
• na zasadzie wzajemności Spółka uzyskuje poręczenie
i udzieliła wcześniej poręczenia,
• na zasadzie wzajemności Spółka uzyskuje poręczenie
i udziela poręczenia,
• na zasadzie wzajemności Spółka uzyskuje poręczenie
i udzieli poręczenia w przyszłości?
Poręczenia wewnątrzgrupowe
Stanowisko WSA w Poznaniu:
• Odniesienie przez Spółkę korzyści (przejawiającej się możliwością
uzyskania poręczenia od innego podmiotu z grupy) nie jest otrzymane
tytułem darmym.
• O tym, w jakim zakresie świadczenia stron będą ekwiwalentne
decyduje wola i zamiar stron - subiektywne przeświadczenie o ich
wzajemnej równowartości w ramach zasady swobody umów,
• Spółka, przystępując do polityki poręczeń, stanie się stroną
wielostronnego stosunku zobowiązaniowego. W tego rodzaju sytuacji
ekwiwalentność świadczeń musi być rozpatrywana w kontekście
całokształtu łączącego ją z innymi podmiotami z grupy stosunku
zobowiązaniowego,
• Udzielanie wzajemnych poręczeń kredytowych w ramach polityki
poręczeń pomiędzy spółkami grupy nie rodzi po stronie Spółki
przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
Poręczenia wewnątrzgrupowe
Stanowisko NSA:
• W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się jednolicie, że
udzielenie podatnikowi przez powiązaną z nim spółkę gwarancji czy
poręczenia w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego podatnikowi
przez bank, podlega opodatkowaniu jako nieodpłatne świadczenie
na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.
• umowa poręczenia jest umową dwustronnie zobowiązującą,
• zobowiązanie się do udzielenia poręczenia jest prowadzi do
przysporzenia majątkowego ani do uszczerbku majątkowego.
• udzielenie w tym samym czasie poręczenia innej spółce z grupy, który
poręczyła za dług Spółki, nie może być uznane za ekwiwalent
świadczenia otrzymanego przez Spółkę.
Poręczenia wewnątrzgrupowe
V I TO RU ŃS K I PRZ E GL Ą D O RZE CZNICTWA PO DA TK O WE GO
Wyroki NSA
30.05.2019r.
II FSK 1773/17
II FSK 1774/17
Wyrok NSA
3.09.2019r.
II FSK 3194/17
Wyrok NSA
16.01.2020r.
II FSK 373/18.
Wyroki NSA
4.02.2020r.
II FSK 493/18
II FSK 494/18
II FSK 495/18
Poręczenia wewnątrzgrupowe
• Ocena skutków wzajemnych poręczeń udzielanych przez spółki należące do
grupy kapitałowej jest trudna, a może być w praktyce niemożliwa, jeżeli to
samo ryzyko podlega wielokrotnym gwarancjom,
• Może się okazać, że otrzymanie poręczeń od pozostałych spółek należących do
grupy nie zwiększy zdolności kredytowej danej spółki.
Stanowisko OECD (Plan BEPS – działanie 8-10)
Jeśli wsparcie otrzymane w związku z otrzymaniem poręczeń od
pozostałych członków grupy kapitałowej nie doprowadzi do
otrzymania przez daną spółkę korzyści większych niż wynikające
z faktu przynależności do grupy to nie ma podstaw do
pobierania opłat za udzielenie gwarancji !
Poręczenia wzajemne w systemie cash poolingu
• Uczestnik systemu cash-poolingowego udziela gwarancji innym członkom grupy,
ale nie ma on kontroli nad kwotą ich zadłużenia (wykazywaniem sald ujemnych),
• Może nie mieć pełnej informacji na temat podmiotów, którym udziela gwarancji,
bo nie ma kontroli nad członkostwem w grupie kapitałowej, do której należy.
• Udzielane przez uczestników systemu cash-poolingowego wzajemne gwarancje
mogą być rozpatrywane jako formalne potwierdzenie wsparcia udzielanego pool
leaderowi.
• Korzyści uzyskiwane przez uczestnika systemu cash-poolingowego wykazującego
saldo ujemne mogą nie być większe niż korzyści uzyskiwane w związku z
przynależnością do grupy kapitałowej.
Poręczenia wewnątrzgrupowe
V I TO RU ŃS K I PR ZE GL Ą D O RZE CZNICT WA PO DA TK O WE GO
Poręczenia wewnątrzgrupowe
Czy rzeczywiście poręczenie
prowadzi do powstania
przychodu (przysporzenia
majątkowego)?
Czy „jednolita” linia jest
słuszna?
Czy nie należy uwzględnić
specyfiki wielostronnych
poręczeń
wewnątrzgrupowych?
1 2 3
Poręczenia wewnątrzgrupowe
Czy poręczenie zwiększa
zdolność kredytową?
Czy poręcznie zapewnia
efekt analogiczny jak
przynależność do grupy tzw.
wsparcie pasywne?
W czyim interesie jest
udzielane poręczenie?
Jak obliczyć przychód z
nieodpłatnych świadczeń?
Czy zasadne jest
dokonywanie porównania
warunków stosowanych
przez niezależne instytucje
finansowe?
4 5 6
Dziękuję za
uwagę!

More Related Content

Featured

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 

Featured (20)

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 

2021 03 Konferencja orzecznicza Toruń

 • 1. PORĘCZENIA WEWNĄTRZGRUPOWE dr Jowita Pustuł Katedra Prawa Finansowego - Uniwersytet Jagielloński VI TORUŃSKI PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO
 • 2. Stan faktyczny • Wewnątrzgrupowa polityka zabezpieczania zobowiązań kredytowych. • Każdy podmiot może żądać od spółek powiązanych poręczenia i jednocześnie jest zobowiązany do udzielenia takiego poręczenia. • Poręczenie uzależnione od indywidualnych potrzeb członków grupy kapitałowej. • Każdy podmiot uczestniczący w polityce poręczeń może otrzymać zabezpieczenie spłaty kredytu od jednego lub kilku uczestników polityki poręczeń oraz zobowiązuje się do udzielania pozostałym uczestnikom polityki poręczeń zabezpieczeń spłaty ich kredytów. • Otrzymane przez Spółkę poręczenie zawsze rodzi po jej stronie zobowiązanie do świadczenia wzajemnego. Poręczenia wewnątrzgrupowe V I TO RU ŃS K I PR ZE GL Ą D O RZE CZNICT WA PO DA TK O WE GO
 • 3. Stan faktyczny Możliwe sytuacje: 1. Spółka udzieliła poręczenia konkretnemu podmiotowi, od którego sama uzyskała poręczenie jeszcze przed uzyskaniem poręczenia od tego podmiotu, 2. Spółka udzieli poręczenia konkretnemu podmiotowi, od którego sama uzyskała poręczenie w tym samym okresie, w którym uzyskała od niego poręczenie, 3. Spółka udzieli w przyszłości poręczenia konkretnemu podmiotowi, od którego sama uzyskała poręczenie, na każde żądanie tego podmiotu. Poręczenia wewnątrzgrupowe V I TO RU ŃS K I PR ZE GL Ą D O RZE CZNICT WA PO DA TK O WE GO
 • 4. Poręczenia wewnątrzgrupowe Czy udzielanie wzajemnych poręczeń zobowiązań kredytowych w ramach polityki poręczeń grupy kreuje u Spółki wartość nieodpłatnego świadczenia podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli…. • na zasadzie wzajemności Spółka uzyskuje poręczenie i udzieliła wcześniej poręczenia, • na zasadzie wzajemności Spółka uzyskuje poręczenie i udziela poręczenia, • na zasadzie wzajemności Spółka uzyskuje poręczenie i udzieli poręczenia w przyszłości?
 • 5. Poręczenia wewnątrzgrupowe Stanowisko WSA w Poznaniu: • Odniesienie przez Spółkę korzyści (przejawiającej się możliwością uzyskania poręczenia od innego podmiotu z grupy) nie jest otrzymane tytułem darmym. • O tym, w jakim zakresie świadczenia stron będą ekwiwalentne decyduje wola i zamiar stron - subiektywne przeświadczenie o ich wzajemnej równowartości w ramach zasady swobody umów, • Spółka, przystępując do polityki poręczeń, stanie się stroną wielostronnego stosunku zobowiązaniowego. W tego rodzaju sytuacji ekwiwalentność świadczeń musi być rozpatrywana w kontekście całokształtu łączącego ją z innymi podmiotami z grupy stosunku zobowiązaniowego, • Udzielanie wzajemnych poręczeń kredytowych w ramach polityki poręczeń pomiędzy spółkami grupy nie rodzi po stronie Spółki przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
 • 6. Poręczenia wewnątrzgrupowe Stanowisko NSA: • W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się jednolicie, że udzielenie podatnikowi przez powiązaną z nim spółkę gwarancji czy poręczenia w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego podatnikowi przez bank, podlega opodatkowaniu jako nieodpłatne świadczenie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. • umowa poręczenia jest umową dwustronnie zobowiązującą, • zobowiązanie się do udzielenia poręczenia jest prowadzi do przysporzenia majątkowego ani do uszczerbku majątkowego. • udzielenie w tym samym czasie poręczenia innej spółce z grupy, który poręczyła za dług Spółki, nie może być uznane za ekwiwalent świadczenia otrzymanego przez Spółkę.
 • 7. Poręczenia wewnątrzgrupowe V I TO RU ŃS K I PRZ E GL Ą D O RZE CZNICTWA PO DA TK O WE GO Wyroki NSA 30.05.2019r. II FSK 1773/17 II FSK 1774/17 Wyrok NSA 3.09.2019r. II FSK 3194/17 Wyrok NSA 16.01.2020r. II FSK 373/18. Wyroki NSA 4.02.2020r. II FSK 493/18 II FSK 494/18 II FSK 495/18
 • 8. Poręczenia wewnątrzgrupowe • Ocena skutków wzajemnych poręczeń udzielanych przez spółki należące do grupy kapitałowej jest trudna, a może być w praktyce niemożliwa, jeżeli to samo ryzyko podlega wielokrotnym gwarancjom, • Może się okazać, że otrzymanie poręczeń od pozostałych spółek należących do grupy nie zwiększy zdolności kredytowej danej spółki. Stanowisko OECD (Plan BEPS – działanie 8-10) Jeśli wsparcie otrzymane w związku z otrzymaniem poręczeń od pozostałych członków grupy kapitałowej nie doprowadzi do otrzymania przez daną spółkę korzyści większych niż wynikające z faktu przynależności do grupy to nie ma podstaw do pobierania opłat za udzielenie gwarancji !
 • 9. Poręczenia wzajemne w systemie cash poolingu • Uczestnik systemu cash-poolingowego udziela gwarancji innym członkom grupy, ale nie ma on kontroli nad kwotą ich zadłużenia (wykazywaniem sald ujemnych), • Może nie mieć pełnej informacji na temat podmiotów, którym udziela gwarancji, bo nie ma kontroli nad członkostwem w grupie kapitałowej, do której należy. • Udzielane przez uczestników systemu cash-poolingowego wzajemne gwarancje mogą być rozpatrywane jako formalne potwierdzenie wsparcia udzielanego pool leaderowi. • Korzyści uzyskiwane przez uczestnika systemu cash-poolingowego wykazującego saldo ujemne mogą nie być większe niż korzyści uzyskiwane w związku z przynależnością do grupy kapitałowej. Poręczenia wewnątrzgrupowe V I TO RU ŃS K I PR ZE GL Ą D O RZE CZNICT WA PO DA TK O WE GO
 • 10. Poręczenia wewnątrzgrupowe Czy rzeczywiście poręczenie prowadzi do powstania przychodu (przysporzenia majątkowego)? Czy „jednolita” linia jest słuszna? Czy nie należy uwzględnić specyfiki wielostronnych poręczeń wewnątrzgrupowych? 1 2 3
 • 11. Poręczenia wewnątrzgrupowe Czy poręczenie zwiększa zdolność kredytową? Czy poręcznie zapewnia efekt analogiczny jak przynależność do grupy tzw. wsparcie pasywne? W czyim interesie jest udzielane poręczenie? Jak obliczyć przychód z nieodpłatnych świadczeń? Czy zasadne jest dokonywanie porównania warunków stosowanych przez niezależne instytucje finansowe? 4 5 6