Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bipolarkurs - Depresjon og blandet episode

36 views

Published on

Presentasjon fra Vestre Vikens bipolarkurs, kurs 5.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bipolarkurs - Depresjon og blandet episode

 1. 1. Depresjon og blandet episode Symptomer og tiltak
 2. 2. Hva er depresjon? Perioder med unormalt senket stemningsleie, tap av lyst (interesse) og glede, og redusert energi- og aktivitetsnivå
 3. 3. Observerbare tegn • Nedsatt psykomotorisk tempo • Mimikkfattighet • Monoton stemme • Latenstid • Tårer/Gråt • Depressivt ansiktsuttrykk og kroppsholdning • Unngår mennesker
 4. 4. Kjennetegn på depresjon Vanligvis varighet på minst to uker for at diagnosen skal kunne stilles • Tidskriteriet faller bort hvis symptomene er svært alvorlige og har en brå debut • Forandrer seg lite fra dag til dag og varierer lite med situasjonen. Men, unntak også vanlig: – Døgnvariasjoner (verst om morgenen, best om kvelden) – Plutselige, markante variasjoner gjennom dagen – Lysner opp ved hyggelige hendelser (atypisk) – Blandede episoder
 5. 5. Depressiv periode • Varer ofte lenger enn de maniske • Gjennomsnittlig varighet på rundt seks måneder, men sjelden mer enn ett år
 6. 6. En depressiv periode Typer: • Mild • Moderat • Alvorlig Type episode avhenger av hvilke og hvor mange symptomer, og symptomenes intensitet
 7. 7. Diagnostiske kriterier (ICD-10, grønn bok) • Generelle kriterier oppfylt (2 uker) • Kjernesymptomer – Depressivt stemningsleie – Interesse- eller gledesløshet – Energitap som fører til trøtthet og redusert aktivitet NB! Ikke nødvendigvis subjektiv nedstemthet ved bipolar depresjon Tilleggssymptomer: • Redusert selvfølelse og selvtillit • Skyldfølelse og selvbebreidelse • Planer om utføring av selvskade eller selvmord • Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet • Agitasjon eller hemming • Søvnforstyrrelser • Appetitt- eller vektendring
 8. 8. Blandet episode • Blanding eller rask veksling mellom maniske/hypomane og depressive symptomer • Begge symptomgrupper er framtredene i det meste av sykdomsepisoden • Må være til stede det meste av tiden i minst to uker
 9. 9. Blandet episode
 10. 10. Psykose Depressive vrangforestillinger (stemningskongruente) • Irrasjonelle forestillinger (overbevisninger), f.eks. om… – at man fortjener straff (f.eks. Guds vrede) – har skyld for andres lidelse (katastrofer, død, sult, terror, finanskrise) – at man er dødelig syk
 11. 11. Årsaker til «vanlige» depresjoner • Folk flest tåler store belastninger hvis man bevarer mestringstroen. • En viktig årsak til depresjoner er avmakt over tid, at man føler seg fanget i en belastende og fastlåst situasjon. Eksempler: – Konflikter med andre (f.eks. sjefen eller partneren) – Indre konflikter (f.eks. å måtte ta et «umulig» valg) – Tap (f.eks. av selvfølelse; noen man er glad i; opplevelse av å være til nytte; psykologiske og kroppslige funksjoner; muligheter; framtidshåp; materielle ressurser…) – Mangel (f.eks. tomhetsfølelse fordi man aldri å ha følt seg elsket, verdsatt, anerkjent, akseptert, trygg…)
 12. 12. Biologiske årsaker til depresjon, f.eks: • Årstid – lys • Abstinenssymptomer rusmidler / legemidler • Somatiske sykdommer eller mangeltilstander (vitaminer, jern) • Hormonelle forhold: hypothyreose, menstruasjon, graviditet / fødsel • Fysisk smerte
 13. 13. Personer med BP kan også oppleve «vanlige» depresjoner • Bipolare depresjoner kan opptre uten noen «god» psykososial grunn. • Men, personer med BP kan naturlig nok også bli deprimert av livsbelastninger. • Viktig å se hele personen, og at ikke all nedstemthet automatisk forstås som en bipolar depresjon. • Å forebygge og behandle livsbelastninger og generelle plager vil også kunne bedre forløpet av den bipolare lidelsen.
 14. 14. Maskert/atypisk depresjon • Når andre symptomer er mer framtredene • Endringer i stemningsleie kan skjules av: – Irritabilitet – Stort alkoholkonsum – Teatralsk atferd – Forverring av tidligere symptomer på fobier, tvangstanker eller hypokondriske tanker
 15. 15. «Depresjonsspiral» At man kommer inn i en ond sirkel • Tanker, følelser og atferd påvirker hverandre gjensidig i en nedadgående, negativ spiral… • Hvordan bryte denne onde sirkelen? – Må først vite hvordan symptomene virker på hverandre…
 16. 16. Følelser: • Nedstemt/trist • Lav selvfølelse/ selvtillit • Skyldfølelse og selvbebreidelser • Skam Atferd • Lite energi • Søvnforstyrrelser - Økt søvnbehov • Apati eller agitasjon • Appetitt- eller vektendring • Alkohol- og rusmisbruk • Isolasjonstendens Tankeinnhold (hva): • Blir overdrevent opptatt av spesielle tema - Bekymringer/grublerier • Hvordan endres holdninger til seg selv og andre? - Kognitive feiltolkninger. Tolker egne prestasjoner og andres intensjoner i negativ favør • Selvmordstanker Tankeprosesser (hvordan) • Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet -tenker sakte • Selektiv hukommelse og oppmerksomhet -husker og legger merke til det negative
 17. 17. Pause 15 minutter
 18. 18. Egenaktivitet til i dag Stemningsdagbok • Forebyggelsesplan Del 4 – Symptomer – Risikosituasjoner – Aktuelle tiltak – Kriseplan ved suicidalfare
 19. 19. Forebyggelsesplan Del 4A
 20. 20. Summegruppe 15 min.
 21. 21. Depresjonsspiralen • Beskrivelse: Se beskrivelse av depresjonsspiralen i Arbeidsboka • Øvelse: Se øvelse i Verktøykassa: Hvordan ser min depresjonsspiral ut?
 22. 22. Tiltak ved depresjon Forebyggelsesplanen del 4 c) • Mestringsatferd I (Pkt. 9 – hva man bør gjøre) • Mestringsatferd II (Pkt. 10 – hva man ikke bør gjøre) • Hva kan andre gjøre og hvordan bruke nettverket?
 23. 23. Tiltak ved selvmordstanker • Viktig å søke hjelp og fortelle noen om det! • Husk hva selvmordstanker er: – et alvorlig symptom på depresjon og som forsvinner når du får behandling for depresjonen • Bruk ”Kriseplan ved suicidalfare” – Viktig å ha utarbeidet på forhånd
 24. 24. Andre tiltak ved depresjon Øvelser i Verktøykassa: • Trinn 2: Aktivitetsmetoden – Skriftlig registrere og opprettholde aktiviteter gjennom dagen (bruke aktivitetskalender) – Påfyll og planlegging av positive aktiviteter / gjøremål som vanligvis gir glede
 25. 25. Andre tiltak ved depresjon Trinn 3: Kognitiv restrukturering • Identifisere negative automatiske tanker (bevisstgjøring) • Utfordre negative automatiske tanker Trinn 4: Gradert oppgaveløsning
 26. 26. Hvorfor jobbe kognitivt med depresjon? • Tendensen til å tenke negativt gir økt sårbarhet for depresjon • Negative tanker er med på å opprettholde og forsterke depresjonsspiralen • Negative tanker kan også være varselsymptom på depresjon
 27. 27. Egenaktivitet til neste gang Egne erfaringer med bruk av medikamenter: • Stemningsstabiliserende • Medikamenter ved hypomani/mani • Medikamenter ved depresjon • Problemer med å etterleve foreskrevet behandling? Hvorfor? Fortsette å føre Stemningsdagbok
 28. 28. • Pasientkurs i bipolar lidelse og kurspakken © er utarbeidet av psykolog Nina Andresen ved Josefinesgate DPS, voksenpsykiatrisk poliklinikk, i prosjekt ”Forebygging av bipolar lidelse” (2005-2007) – ansvarlig Gunnar Morken, St. Olavs Hospital. Bidrag til kurset har kommet fra Elin Wullum, psykolog, St. Olavs Hospital, avd. Østmarka og Ole Andreassen, professor dr. med., Ullevål universitetssykehus. • Rådet for psykisk helse tildelte midler til prosjektet på vegne av Helse og Rehabilitering, med Extra-midler (Norsk Tipping) • Ansatte i Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken, ved Forsknings- og utviklingsavdelingen har i 2018 videreutviklet og revidert presentasjonene i kurspakken slik de fremstår i denne kursrekken. Denne presentasjonen er revidert av psykologspesialist og forsker Dag Vegard Skjelstad.

×