Advertisement
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Advertisement
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Advertisement
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Advertisement
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Advertisement
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Advertisement
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Advertisement
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Advertisement
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)
Upcoming SlideShare
студенческая жизнь в КИБИТестуденческая жизнь в КИБИТе
Loading in ... 3
1 of 39
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Висновки ОКСМ КІБіТ 2017(pdf)

 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ ВИСНОВКИ про результати акредитаційної експертизи освітньої діяльності економіко-технологічного коледжу приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» товариство з обмеженою відповідальністю з підготовки фахівців спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» освітнього рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
 2. ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки здобувачів неповної вищої освіти спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» освітнього рівня «молодший спеціаліст» економіко-технологічного коледжу приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» товариства з обмеженою відповідальністю Згідно з «Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року, № 978, та наказом Міністерства освіти і науки про проведення чергової акредитаційної експертизи від 08.06.2017 року №1084- А, експертна комісія у складі: Березького Олега Миколайовича - завідувача кафедри комп'ютерної інженерії Тернопільського національного економічного університету, доктора технічних наук, професора, голови експертної комісії; Буланчук Галини Григорівни - кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри вищої та прикладної математики ДВНЗ Приазовський державний технічний університет, члена експертної комісії; розглянула подані економіко-технологічним коледжем приватного вищого навчального закладу (ПВНЗ) «Київський інститут бізнесу та технологій» товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) (надалі - Коледж) матеріали акредитаційної справи та провела у період з 19 по 21 червня 2017 року експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності підготовки
 3. молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж». Під час роботи експертна комісія розглянула надані матеріали для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста: установчі та реєстраційні документи, концепцію діяльності ПВНЗ, кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітньої послуги, інформацію щодо ознайомлення громадськості з матеріалами, що стосуються організації роботи з надання освітньої послуги. Комісією перевірено наступне: - достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України економіко-технологічним коледжем ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій»; відповідність показників діяльності Економіко-технологічного коледжу ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» установленим законодавством вимогам щодо навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення; - установчі документи економіко-технологічного коледжу ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій», які підтверджують загальні відомості про економіко-технологічний коледж ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій». Здійснено аналіз виконання студентами комплексних контрольних робіт з гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки. За результатами експертного оцінювання експертна комісія констатує: 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ Згідно з рішенням загальних зборів учасників створено структурний підрозділ ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» економіко-
 4. технологічний коледж у 2011 році. ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ (надалі - Інститут) зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, від 23.06.1995 р., свідоцтво № 025225. Інститут засновано як вищий навчальний заклад недержавної форми власності. Інститут є вищим навчальним закладом освіти ІІІ-ІУ рівня акредитації. Повні юридичні та поштові реквізити Інституту. Місце розташування: 04078, Україна, м. Київ, провулок Зоряний 1/5. Юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. М. Бойчука, 18а. Телефон: 430-15-77,432-75-55 Ідентифікаційний код: 23497925. Електронна адреса: іп&@кіЬі1.е<іи.иа ¥еЬ -сторінка: кіЬіІ.иа Економіко-технологічний коледж є невід'ємним структурним підрозділом ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» без права юридичної особи. Інститут та Коледж створено для освітньої та фахової ступеневої підготовки фахівців. Предметом діяльності Інституту та Коледжу є: • підготовка фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра; • науково-дослідна робота, надання консультацій та освітніх послуг; • підготовка молоді для вступу до вищих навчальних закладів; • науково-методична, культурно-освітня, туристична, • видавнича, спортивно-оздоровча діяльність; • фінансово-економічна, господарська, маркетингова, консультаційна діяльність;
 5. • здійснення зовнішніх зв'язків, міжнародне співробітництво в галузі освітньої діяльності. Інститут очолює президент, керівництво навчально-виховною та науково-методичною роботою здійснює ректор, який одночасно є головою Вченої ради та Приймальної комісії Інституту, а також очолює ректорат. Ректором інституту є Яковлєва Олена Вячеславівна, яка у 1987 році закінчила Київський Політехнічний Інститут за спеціальністю «Електричні системи і мережі». З 1995 року була старшим викладачем кафедри гуманітарних дисциплін Київського інституту бізнесу та технологій. З 1998 року переведена на посаду доцента кафедри гуманітарних дисциплін Київського інституту бізнесу та технологій. В 2002 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук на тему: «Класичний та некласичниий підходи у соціально-філософському дослідженні економічної сфери суспільства (порівняльний аналіз)» за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії захищена у 2002 р. у Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. З 2002 року Яковлєва О.В. обіймає посаду ректора Київського інституту бізнесу та технологій на умовах контракту. У 2015 році захистила докторську дисертацію і здобула науковий ступінь доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.10 - "Філософія освіти» у відділі змісту, філософії та прогнозування вищої освіти за темою «Багатомовність українського суспільства як регулятивний фактор освіти і виховання в системі вищих навчальних закладів у контексті світового досвіду». З лютого 2013 року Яковлєва О.В. - була завідувачем кафедри гуманітарних дисциплін Київського інституту бізнесу та технологій. Оперативне управління Коледжем здійснює директор, який призначається наказом ректора Інституту.
 6. Інститут здійснює діяльність на підставі переоформленої ліцензії, розміщеної на сайті Міністерства освіти і науки України від 12.05.2017 (у паперовому вигляді АЕ № 458744 від 05. 08. 2014 р.). Багаторічний досвід підготовки фахівців дозволяє успішно реалізувати мету та завдання вищого навчального закладу через систему заходів з організації та вдосконалення навчального процесу, наукової роботи, господарської діяльності у структурних підрозділах інституту. До ліцензії внесені відокремлені структурні підрозділи інституту. У ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Психологія», «Публічне управління та адміністрування». У Коледжі ведеться підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями: «Соціальна робота», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Комп'ютерна інженерія». Навчальний процес в Коледжі забезпечують чотири циклові комісії: циклова комісія з комп'ютерної інженерії, циклова комісія з соціальної роботи, циклова комісія з фінансів і менеджменту, циклова комісія з природничих та гуманітарних дисциплін, які належним чином укомплектовані науково-педагогічними працівниками. ПВНЗ "Київський інститут бізнесу та технологій» для організації своєї діяльності враховуючи філії, використовує як власні, так і орендовані площі. 2 2 * Власні площі становлять 10 304,2 м і 1 671,8 м орендовані. Бібліотека Інституту має фонд понад 40 000 примірників (з них 18 371 примірників у базовому закладі). Читальний зал у Києві обладнано на 20 посадкових місць та 6 робочих місць з підключенням до мережі Іпіегпеї. У матеріалах ліцензійного самоаналізу Коледжу є всі необхідні документи: заява, засновницькі та реєстраційні документи, статут, довідки
 7. обласного управління статистики (довідка Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ № 07-274), концепція діяльності ВНЗ, затверджене та погоджене обґрунтування можливості щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж», навчальні плани, освітньо- професійна програма, освітньо-кваліфікаційна характеристика та їх варіативні частини, відомості про соціальну інфраструктуру, кадрове, матеріально-технічне забезпечення заявлених видів освітньої діяльності. Загальні показники розвитку економіко-технологічного коледжу ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» приведені в таблиці 1. Таблиця 1. Загальні показники розвитку економіко-технологічного коледжу Показник Значення показника 1 Кількість ліцензованих спеціальностей 4 2 Кількість спеціальностей, акредитованих за 1-2 рівнем 4 3 Контингент студентів на всіх курсах навчання 545 4 Кількість циклових комісій 4 5 Кількість педагогічних та науково- педагогічних працівників, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів та бакалаврів (враховуючи сумісників внутрішніх та зовнішніх) ЗО 6 Кількість робочих місць з ПЕОМ 40 7 Кількість робочих місць з ПЕОМ з виходом в Інтернет 40 Висновок: експертна комісія підтверджує наявність і достовірність оригіналів документів, що забезпечують правові основи діяльності економіко-технологічного коледжу ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій». Засновницькі документи відповідають вимогам Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1019 „Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг ". 2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 8. Експертна комісія перевірила кадрове забезпечення щодо можливості підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» на підставі відповідних наказів ректора, особових справ та трудових книжок викладачів. На основі проведеної перевірки підтверджено достовірність інформації про кількісний та якісний склад науково-педагогічного персоналу, що забезпечуватиме навчально-виховний процес у Коледжі згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України. Коледж застосовує комплексну систему формування педагогічного складу на основі залучення до навчально-виховного процесу та викладацької роботи провідних науково-педагогічних працівників та обдарованих молодих випускників. Згідно з концепцією розвитку коледжу передбачено такі напрями формування викладацького складу коледжу для забезпечення навчально-виховного процесу підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» у галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»: - забезпечення навчального процесу штатними працівниками циклових комісій та відповідних кафедр Інституту; - залучення до навчального процесу на умовах штатного сумісництва провідних викладачів інших навчальних закладів та провідних фахівців- практиків підприємств, установ та організацій; - підготовка власних науково-педагогічних кадрів шляхом підвищення кваліфікації, атестації та навчання в аспірантурі. Навчально-виховний процес з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем та мереж» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» забезпечують ЗО викладачів, із них 9 науково-педагогічних працівників випускової циклової
 9. комісії. Із числа науково-педагогічних працівників 3 (10%) доктори наук та 7 викладачів з науковим ступенем кандидата наук (24%), викладачів вищої категорії 19 (64%), 11 викладачів - спеціалісти першої і другої категорії (36%). Частка педагогічних працівників вищої категорії, що працюють на постійній основі складає 14 (74%). Провідні викладачі випускової циклової комісії з комп'ютерної інженерії мають спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології», «Математика і програмування», «Радіофізика та електроніка», «Технологія машинобудування». Уточнено викладачів, які читають навчальні дисципліни - «Елементи вищої математики» - Заводовський М.В., канд. ф.-м. наук, «Основи метрології, стандартизації, нострифікація» - Хіст В.В. канд. ф.-м. наук, «Мікропроцесорні системи» та «Мікросхемотехніка» - Яковлев В.Я. аспірант, «Технічне обслуговування ЕОМ» та «Архітектура ЕОМ» - Ткаченко В.О. викл. 1 категорії, «Інформаційні технології» - Ставицький О.В. канд. економічних, наук, «Основи автоматики» - Михалін Г.О. канд. ф.-м. наук, «Основи СУБД та експертних систем» - Дудка Н.С. канд. ф.-м. наук. «Основи інформаційної безпеки» «Основи менеджменту» - , «Основи маркетингу», «Креслення» навчальним планом не передбачені. Викладачі згідно з вимогами пройшли підвищення кваліфікації, стажування в інших вищих навчальних закладах, установах та організаціях - Київський національний університет ім. Шевченка, Київський університет ім. Бориса Грінченка, Запорізький національний технічний університет, Університет сучасних знань та інше. Випускову циклову комісію з комп'ютерної інженерії очолює кандидат фіз.-мат. наук, д-р. пед. Наук (зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти») доцент Михалін Геннадій Олександрович, який закінчив Київський державний педагогічний інститут імені А.М. Горького у
 10. 1969 році за спеціальністю «Математика і програмування». Має 121 наукову роботу. Сфера наукових інтересів - теорія викладання вищої математики; використання комп'ютера при формуванні основних понять у студентів; використання комп'ютерних систем для розв'язку окремих математичних задач. Випускова циклова комісія налічує 9 осіб, з них: спеціалістів вищої категорії - 5 осіб, першої категорії - 2 особи. Усі педагогічні та науково- педагогічні працівники мають посвідчення про підвищення кваліфікації, стажування відповідно до змісту навчальної дисципліни, що викладають. Висновок: експертна комісія відзначає, що кадрове забезпечення навчального процесу за кількісними та якісними показниками спеціальності, що акредитується, відповідає нормам чинного законодавства та Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Правила прийому до Коледжу розробляються на підставі Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених Міністерством освіти і науки України, які розглядаються приймальною комісією Київського інституту бізнесу та технологій та затверджуються ректором. В Коледжі наявні плани та розроблені заходи з профорієнтаційної роботи. Під час навчального року застосовуються різні форми та методи профорієнтаційної роботи: дні відкритих дверей, публікації в місцевій пресі, відвідування професійно-технічних навчальних закладів членами педагогічного колективу. Показники формування контингенту студентів Коледжу за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» і 123 «Комп'ютерна інженерія» наведені в таблиці 3. 3. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
 11. Студентський контингент економіко-технологічного коледжу ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» формується з числа української молоді, що має неповну середню, загальну середню та професійно-технічну освіту. Набір до Коледжу здійснює Приймальна комісія, що знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Зоряний 1/5. Соціальна програма, що створена у Коледжі, направлена на надання студентам знижок в оплаті за навчання за умов успішності протягом року (що стимулює постійно підтверджувати свій рівень). У таблиці 2 подано загальний контингент студентів економіко- технологічного коледжу ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» Таблиця 2 Загальний контингент студентів економіко-технологічного коледжу ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» Напрям та спеціальність Ліцензійний обсяг прийому Денна форма навчання 1. 5.01010601 Соціальна педагогіка 60/- 721. 231 Соціальна робота 60/- 45 2. 5.03050802 Оціночна діяльність 90/- 1032. 072 Фінанси, банківська справа та страхування 90/- 62 3. 5.03060101 Організація виробництва 80/- 993. 073 Менеджмент 80/- 85 4. 5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж 30/- 42 4. 123 Комп'ютерна інженерія 30/- 37 Всього 545 У таблиці 3 наведено контингент студентів спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» у галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за останні 4 роки. Таблиця 3.
 12. Таблиця 3. Контингент студентів спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» у галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за останні 4 роки Напрям, спеціальність 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» 21 46 78 42 123 Комп'ютерна інженерія - - - 37 студентів відбувається в межах ліцензованого обсягу прийому. Експертна комісія рекомендує посилити окремі складові профорієнтаційної роботи, які б сприяли збільшенню прийому осіб на заявлену спеціальність і наближували їх чисельність до ліцензованого обсягу, наприклад роботу у соціальних мережах. 4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА Матеріально-технічна база Коледжу складається з власних та орендованих приміщень, які використовуються для організації навчально - виховного процесу. Базовий навчальний заклад Інституту (м. Київ) має власне приміщення 2 • 2 площею 737,1 м . та орендує приміщення загальною площею 690,9 м . Зазначені площі знаходяться за адресами: орендоване приміщення м. Київ, вул. Білицька, 41/43 (площа 690,9 м ), 4-ий поверх середньої школи № 68: • • 2 окремий вхід; власне приміщення (площею 737,1 м ) за адресою м. Київ, пров. Зоряний 1/5, що знаходиться поряд зі школою. Аудиторний фонд Коледжу по вул. Білицькій 41/43 складається з 9 аудиторій та 2-х комп'ютерних класів, в яких навчання відбувається в дві зміни. Для підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» навчальним планом задіяно 9 кабінетів та 2 лабораторії-комп'ютерних класи. Всі робочі місця в комп'ютерних класах під'єднані до мережі Іпіегпеї.
 13. В розпорядженні науково-педагогічних працівників 26 комп'ютерів, 13 ксероксів, 12 мультимедійних центрів, телефони, факси та інша офісна техніка. Для проведень занять з фізичної культури використовується спортивні майданчики СШ №68, що знаходяться безпосередньо біля навчального корпусу. Студенти і співробітники Інституту та Коледжу користуються кафе, яке знаходиться в приміщенні Інституту за адресою пров. Зоряний 1/5 та їдальнею СШ № 68. Для надання невідкладної медичної допомоги в Інституті функціонує медичний пункт, яким, при нагальній потребі, користуються усі студенти. Для проживання вітчизняних та іноземних студентів Інститутом укладено угоду з «Санаторієм-профілакторієм «Славутич», що знаходиться за адресою Пуща Водиця, вул. Миколи Юнкерова 38. Студентам надається місце для проживання за встановленою нормою. Санітарно-технічний стан будівель і споруд Коледжу та Інституту, а також стан допоміжних приміщень відповідають санітарно-технічним нормам і правилам відповідно до висновку висновок санітарно- епідеміологічної експертизи 05-2/3367 від 20.03.2017. Також наданий висновок протипожежного стану 26-7261/261 від 25.05.2016. Лекції проводяться у обладнаних мультимедійними пристроями аудиторіях на 20-50 осіб. Лабораторні і практичні заняття проводяться у спеціально обладнаних лабораторіях, кабінетах, комп'ютерних з використанням обладнання і технічних засобів навчання. Лабораторні заняття проводяться з поділом на підгрупи по 10-12 осіб. Заняття з фізичного виховання проводять у спортивному залі Київської загальноосвітньої школи №68 і стадіоні, які обладнані для проведення занять згідно з робочими навчальними програмами фізичного виховання.
 14. Висновок: експертна комісія відзначає, що матеріально-технічна база економіко-технологічного коледжу ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально- виховного процесу у економіко-технологічному коледжі ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» включає такі компоненти: • планування навчально-виховного процесу; • методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін; • методичне забезпечення практичного навчання; • ділова навчальна документація закладу і навчальних підрозділів. Інформаційно-методичне забезпечення в Інституті здійснюється відповідно до чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Навчальний план, за яким відбувається підготовка молодших спеціалістів, розроблено на основі галузевого стандарту підготовки молодших спеціалістів з названої спеціальності і погоджено навчально- методичною радою Коледжу та затверджено ректором Інституту. Відповідно до навчального плану та типових навчальних програм викладачами розроблені робочі навчальні програми, де визначено тематичний план навчальних дисциплін, обсяг годин (кредитів) на вивчення тем та бюджет часу на вивчення всієї дисципліни, форму контролю, вимоги
 15. до знань і вмінь, перелік необхідної літератури, передбачено міждисциплінарний зв'язок з іншими дисциплінами навчального плану з урахуванням структурно-логічних схем викладання дисциплін. Контроль за станом виконання навчального плану та програм відбувається через систему внутрішнього контролю. Виконання навчальних планів і робочих програм дисциплін аналізується щомісячно. З метою організованого проведення навчальної та виробничої практики студентів за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» цикловою комісією розроблена наскрізна програма практики та методичного забезпечення. Практичне навчання в економіко-технологічному коледжі ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» здійснюється згідно з «Положенням про практики студентів вищих навчальних закладів України» №93 від 08.04.1993 року і діючими навчальними планами та наскрізними програмами практик. Завданнями навчальних практик є отримання професійних умінь та навичок із гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін, передбачених навчальним планом. Комплекс методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін складається з навчальних програм, навчально-методичних карт занять, комплексу візуального супроводу, до складу якого входять як традиційні наочні посібники, так і сучасні електронні мультимедійні засоби. Бібліотечний фонд інституту щорічно поповнюється новими виданнями. Так, на комплектування навчального фонду у 2016-2017 роках інститутом виділено 62 2893 грн. Одним з джерел інформаційного забезпечення навчального процесу є база даних, яка зберігається на електронних носіях. В Інституті створена медіатека. Це дозволяє накопичувати в електронному вигляді підручники,
 16. посібники, пакети прикладних програм, законодавчі, інструктивні, нормативні, довідкові, методичні й інші матеріали та ефективно використовувати їх у навчальному процесі. Висновок: Експертна комісія констатує, що стан навчально- методичного та інформаційного забезпечення дисциплін навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» відповідає Ліцензійним умовам. Кількість періодичних видань, які відносяться до заявленої спеціальності відповідає встановленим нормативам. Студенти забезпечені необхідною літературою, можуть користуватися електронними ресурсами та мають можливість доступу до мережі Іпіегпеі. 6. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ ТА З метою контролю поточної успішності та самостійної роботи у коледжі двічі на семестр проводяться атестації студентів з усіх дисциплін, які вивчаються у даному семестрі. Для проведення атестацій використовуються результати планових контрольних робіт, оцінки за практичні та семінарські заняття, виконання домашніх завдань, тощо. Результати екзаменаційних сесій та атестацій обговорюються на засіданнях комісії Коледжу. Аналіз результатів останньої екзаменаційної сесії свідчить, що якість навчання студентів у Економіко-технологічному коледжі, ПВНЗ «Київського інституту бізнесу та технологій», відповідає вимогам акредитації. Комплексні контрольні роботи (ККР) з гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін виконувалися студентами в присутності експертної комісії. Для проведення ККР були використані пакети ККР, розроблені у економіко-технологічного коледжі ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та IX ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
 17. технологій», які містять теоретичні та практичні завдання і складені у відповідності з освітньо-професійною програмою. Нижче, у таблиці 4 представлено результати виконання ККР студентів спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж». Таблиця 4 ККР студентів спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж». 3 них одержали оцінки Абсолют № Найменуван Усього З'явили відміни добре задовіль незадові на Якість Середи ій бал п/ ня студент сь на 0 добре но л. успішніст навчанн Середи ій бал п дисципліни ів іспит кіль к % кіль к % кіль к % кільк % ь, % я, % Середи ій бал Цикл гуманітарної підготовки 1 Історія України 17 17 3 18 % 11 64 % 3 18% - - 100% 82% 83 Цикл природничо-наукової та загально-економічнапідготовки 1 Вища математика 15 15 3 20 % 10 66 % 2 14% - - 100% 86% 82 2 Теорія 20 % 66 % електричних га магнітних кіл 15 15 3 20 % 10 66 % 2 14% - - 100% 86% 86 Цикл професійно-орієнтованих дисциплін 1 Комп'ютерні системи та мереж 15 15 3 20 % 9 60 % 3 20% 100% 80% 82 Всього : 18 % 64 % 18 % 100% 83,5% 83,25 Аналіз проведених ККР з циклу професійно-практичної підготовки показав, що більшість студентів виконали поставлені завдання, виявили достатню теоретичну підготовку. Студенти володіють теоретичними та практичними аспектами комп'ютерної електроніки, здатні читати, аналізувати та розробляти електронні схеми із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій. Також студенти знають принципи, методи та засоби проектування, побудови та обслуговування сучасних комп'ютерних мереж різного виду та призначення. В цілому студенти вдало засвоїли
 18. теоретичний матеріал і вміють застосовувати свої практичні навики. Середня абсолютна успішність складає 100,0%, середня якість навчання - 82%. Отримані результати відповідають акредитаційним умовам забезпечення якості підготовки. Результати ККР, проведених під час самоаналізу та експертизи, відповідають критеріям та вимогам акредитації щодо підготовки молодших спеціалістів. Експертною комісією перевірено курсові проекти студентів спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж». Тематика курсового проектування відповідає програмам дисциплін і має практичну направленість. У таблиці 5 наведені відомості по окремих курсових проектах, що перевірені експертною комісією. № п/п Прізвище, ім'я, по- батькові, студента Тема курсового проекту Рік Оцінка комісії Експертна оцінка Дисципліна «Програмування» 1 Акопов Давід Олексійович Розробка корпоративної комп'ютерної мережі. 2017 добре добре 2 Алєксєєнко Сергій Володимирович Мережева безпека: мережеві атаки та способи безпеки. 2017 добре добре 3 Бірчин Євген Іванович Шифрування інформації в мережі Інтернет. 2017 відмінно відмінно 4 Бреус Володимир В"ячеславович Розробка корпоративної мережі, яка складається з 6 роутерів, 18 хабів та 64-х комп'ютерів. 2017 добре добре 5 Деркач Максим Максимович Вивчення основ інформаційного моделювання у ВНЗ. 2017 відмінно добре 6 Євстратов Данило Максимович Завадостійкість каналу передачі даних з хаотичними сигналами в комп'ютерних мережах. 2017 відмінно відмінно 7 Кобижський Нікіта Вікторович Оцінка ефективності роботи пошукових систем Інтернет. 2017 відмінно добре 8 Ланевський Лев Анатолійович Програмний засіб фірми з ремонту комп'ютерів. 2017 добре добре 9 Ляшенко Владислав Володимирович Мережеве програмне забезпечення обробки текстового ¥еЬ- контенту. 2017 добре добре 10 Мирош Назар Романович Основи алгоритмізації та програмування: лабораторний практикум у школах поглибленого вивчення. 2017 відмінно відмінно 11 Півторацький Євген Технологія СІГОА паралельних 2017 відмінно відмінно
 19. Васильович обчислень на графічному процесорі 12 Сердюк Тимур Вадимович Мобільне застосування з підтримки процесу організації художніх виставок 2017 відмінно відмінно 13 Скрипник Олексій Юрійович Застосування з генерування лабіринтів для комп'ютерних ігор 2017 відмінно відмінно 14 Снєжок Іван Олександрович Інструментарій для оцінки технічної якості тестових завдань 2017 добре добре 15 Хмельов Іван Миколайович ¥ЕВ-застосування з підтримки роботи автомийки 2017 добре добре 16 Кіричок Андрій Леонідович ¥ЕВ-застосування з підтримки діяльності кінотеатру 2017 добре добре 17 Лисенко Марія Вадимівна Комплекс задач формування і обробки первинної медичної документації 2017 добре добре Дисципліна «Архітектура ЕОМ» 18 Бадоян Артур Манукович Комплекс задач з попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії 2017 добре добре 19 Доманський Валентин Денисович Мобільне застосування «Динамічна навігація» 2017 добре добре 20 Дудченко Володимир Павлович Застосування для моніторингу пристроїв у комп'ютерній мережі великої розмірності 2017 відмінно відмінно 21 Дупеліч Дмитро Юрійович ^ЕВ-сервіс для перевірки коду на плагіат 2017 відмінно відмінно 22 Зельдіч Павло Олександрович Мобільне застосування «Особиста бухгалтерія» 2017 відмінно добре 23 Науменко Олександр Віталійович Програмне забезпечення для пошуку зображень з заданим текстом 2017 відмінно відмінно 24 Толмачова Анна Федорівна Програмне забезпечення «Військовий комісаріат» 2017 відмінно відмінно 25 Шикалов Єгор Тимурович Програмне забезпечення для вивчення слів іноземних мов 2017 відмінно добре Державна атестація випускників згідно із навчальним планом здійснюється шляхом захисту дипломних проектів. Керівниками дипломних проектів призначені досвідчені викладачі циклової комісії, які мають достатній стаж педагогічної роботи і виробничий досвід. Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) створена у відповідності до нормативних вимог. Результати виконання дипломних проектів відображаються в протоколі ДЕК,
 20. звіті голови та обговорюються на засіданнях циклової комісії та педагогічної ради і за останні 2 роки склали наступні показники (таблиця 6): Таблиця 6 Результати виконання дипломних проектів студентів спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» за 2016-2017 роки Рік К-ть студентів Захистили ДП Успішність % Якість %Рік К-ть студентів на «5» на «4» на «3» на «2» Успішність % Якість % 2016 19 72 28 - - 100 100 2017 2 50 50 - - 100 100 Експертною комісією перевірено дипломні проекти студентів спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» за 2016-2017 роки. Теми дипломних проектів обираються на підприємствах та фірмах, на яких студенти проходять практику, а також з врахуванням вимог коледжу. Дипломні проекти мають широку тематику і багато з них рекомендовані до впровадження на підприємствах і фірмах. У таблицях 7 і 8 наведені відомості по окремих дипломних проектах, що перевірені експертною комісією. Таблиця 7. Результати перевірки дипломних проектів № п/п Призвіще, ім'я, по-баткові студента Тема дипломного проекту Рік захисту Оцінка ДЕК Експертна оцінка 1 Бондарьков Євгеній Михайлович Розробка ¥еЬ сайту 2016 відмінно відмінно 2 Долгополюк Данил Олександрович Установка та обслуговування ¥і-Рі мережі 2016 добре добре 3 Заєць Віталій Сергійович ¥і-Рі мережа в гуртожитку учбового закладу 2016 відмінно відмінно 4 Климентовський Олексій Андрійович Розробка навчального сайту з дисципліни «Комп'ютерна логіка» 2016 добре добре 5 Кривонос Ростислав Анатолійович Розробка системи скорочень Інтернет-посилань 2016 добре добре 6 Ларін Вадим Анатолійович Дослідження та розробка автоматизованих сервісів для дистанційної освіти 2016 відмінно відмінно 7 Малько Розробка пристрою для 2016 добре добре
 21. Владислав Олександрович діагностики мережевих кабелів на мікроконтролерів 8 Матула Олександр Романович Розробка моделі мережі ЬАИ підприємства з використанням продукту Сізсо Раскеї Тгасег 2016 добре добре 9 Підлипній Вячеслав Дмитрович Локальна комп'ютерна мережа навчального закладу 2016 добре добре 10 Погребняк Анастасія Володимирівна Багатофункціональний текстовий редактор 2016 добре добре 11 Рижій Любомир Васильович Розробка бази даних шкіл Вінницької області 2016 добре добре 12 Сінгх Ігор Нірмалович Основи програмування. Дауа 2016 добре добре 13 Скорич Владислав Олександрович Розробка сайту для працевлаштування: дизайн, БД користувачів, модуль коментарів, головна сторінка 2016 задовільно задовільно 14 Стужук Максим Геннадійович Розробка систем тестового контролю знань 2016 добре добре 15 Тимофєєв Володимир Валерійович Розробка моделі мережі ЬАИ підприємства з використа- нням продукту Сізсо Раскеї Тгазег 2016 добре добре 16 Тузурідзе Максим Владиславович Сучасні моделі оптимізації коду 2016 задовільно задовільно 17 Урсол Вадим Сергійович Сучасні методи розробки мобільних ігор 2016 добре добре 18 Цариченський Олександр Олегович Безпека ¥і-Рі мережі на підприємстві 2016 відмінно відмінно 19 Цимбалістий Артем Леонідович Розробка бази даних педагогічного навантаження викладачів 2016 добре добре Таблиця 8.Результати перевірки дипломних проектів № п/п Призвіще, ім'я, по-баткові студента Тема дипломного проекту Рік захисту Оцінка ДЕК Експертна оцінка 1 Зінчук Микола Сергійович Еволюційні алгоритми у задачах оптимізації. 2017 добре добре 2 Тімофеєв Юрій Васильович Розробка бізнес-логіки та їх реалізація на рівні фізичної моделі даних. 2017 відмінно відмінно
 22. В Коледжі функціонує відділ практики і працює бюро по працевлаштуванню. Одним з основних напрямків діяльності коледжу є підбір такого місця проходження практики, яке по закінченню навчання може виступити, як місце роботи випускника. Позитивний досвід такої роботи в коледжі існує відносно випускників всіх попередньо акредитованих спеціальностей. У цьому році відбулась двадцять перша щорічна міжнародна науково- практична конференція Інституту «Студент-Дослідник-Фахівець». Був виданий окремий номер «Вісника» з тезами доповідей. У конференції брали участь більше 150 учасників, модераторами секцій були фахівці з бізнесу та запрошені професори з провідних ВНЗ Києва. У рамках конференції студенти за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» провели хакатон та відвідали компанію ІППОУЄСЗ. Виробничу практику студенти Коледжу проходять у підприємствах, установах та організаціях, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів. • Центральна наукова бібліотека імені В.І. Вернадського. • Український мовно-інформаційний фонд НАН України. • ТОВ «Ланцет 21 століття». • ТОВ «О-Хорос». • Компанія ІППОУЄСЗ. Також студенти беруть участь у професійних форумах (іРогит), майстер-класах від інших ВНЗ Києва та симпозіумах Національної академії наук. Висновок: загальна успішність та якість виконання контрольних завдань відповідає державнш/і вимогам до акредитаїцї; рівень підготовки фахівців економіко-технологічного коледжу ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» зі спеціальності 5.05010201 «Обслуговування
 23. комп 'ютерних систем і мереж» відповідає державним вимогам. Тематика курсових робіт є актуальною, відповідає сучасному рівню розвитку науки та практики, вимагає від студентів використання теоретичних та практичних знань. їх виконання є на достатньому рівні, а якісні показники відповідають встановленим вимогам. Експертна комісія проаналізувала стан організації та методичного забезпечення дипломного проектування, якість підготовки та виконання дипломних проектів і констатує відповідність їх рівня вимогам акредитації. 7. ЗАУВАЖЕННЯ, ЩО БУЛИ ЗРОБЛЕНІ ПІД ЧАС ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ АКРЕДИТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ За результатами проведеної попередньої акредитаційної експертизи (наказ № 1561л від 19.06.2015 року) експерти висловили окремі зауваження та побажання, які було усунуто протягом звітного періоду (таблиця 9): Таблиця 9 Зауваження проведеної попередньої акредитаційної експертизи № з/п Зміст зауваження Заходи з усунення Стан виконання 1 Ширше використовувати новітні, інтерактивні технології у навчальній роботі та наукових дослідження. Удосконалити зміст індивідуальної роботи зі студентами. За звітний період кафедри розробили і продовжують розробляти курси в платформі Соо§1е-с1аз8, що сприяє високому рівню підготовки фахівців. Виконано 2 Розширити перелік баз практики з врахуванням особливостей спеціальності Щороку перелік баз практики розширюється з врахуванням особливостей спеціальності. Виконано 3 Активізувати роботу науково- педагогічних працівників щодо вдосконалення методів перевірки якості знань студентів. Більшість викладачів випускової кафедри в роботі зі студентами використовують силабус. Також працює постійно-діюча Школа пед-майстерності. Виконано 4 Звернути особливу увагу на підготовку викладачів вищої категорії з числа молодих викладачів циклової комісії. За звітний період отримали вищу категорію 1 викладач і 3 першу категорію. Виконано За результатами попередньої експертизи поданих матеріалів акредитаційної справи спеціальності 5.05010201 «Обслуговування
 24. комп'ютерних систем і мереж» (вх. №425-ас від ЗО березня 2017р.) вказано ряд зауважень. Зауваження попередньої експертизи акредитаційних матеріалів. Результати перевірки вказаних зауважень приведені у таблиці 10. Таблиця 10. Результати перевірки зауважень попередньої експертизи акредитаційних матеріалів від 19.06.2017року. Зауваження експерта Результати перевірки Навчальний заклад не в повному обсязі забезпечив подання інформації, щодо матеріально-технічного та кадрового забезпечення, до бази ЄДЄБО (Постановка КМУ № 1187 від 30.12.2015 Р± Інформація, щодо матеріально-технічного та кадрового забезпечення, до бази ЄДЄБО подана в повному обсязі. (Додатки1-4) Навчальний заклад не забезпечив подання інформації, щодо голови циклової комісії для спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ю- терних систем і мереж», до бази ЄДЄБО (Постановка КМУ № 1187 від 30.12.2015 Рі Інформація, щодо голови циклової комісії Михаліна Г.О. для спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ю- терних систем і мереж», до бази ЄДЄБО подана в повному обсязі.(Додаток 6) Перевірити наявності передплати на фахові періодичні видання станом на 2017 для спеціальності 5.05010201 « Обслуговування комп'ютерних систем і мереж». (Надати з експертними висновками) Є в наявності фахові періодичні видання: 1. Компьютерьі и средства связи: (2011- 2015г.г.) 2. Нагсі & 8ой: (2012г.) 3. ЄНІР : (2012-2016 г.г.) 4. Ьі-ТесЬ: (2012-2017 г.г.) 5. Компьютер: (2014-2017г.г.) 6. Компьютерьі, сети, программирование (2017) 7. Сети и бизнес (2017). (Додаток 8.1) Згідно поданого навчального плану за звітній період не забезпечені викладачами дисципліни: «Основи менеджменту», «Основи маркетингу», «Елементи вищої математики», «Кре- слення», «Основи метрології, стандарти- зації, нострифікації», «Мікросхемотех- ніка», «Технічне обслуговування ЕОМ», «Архітектура ЕОМ», «Мікропроцесорні системи», «Інформаційні технології», «Основи автоматики», «Основи СУБД та експертних систем», «Основи інформа- ційної безпеки», що порушує Наказ МОН № 1377 від 29.11.2011. Уточнено викладачів, які читають предмети - «Вища математики» Заводовський М.В., канд. ф.-м. наук, «Основи метрології, стандартизації, нострифікація», «Основи автоматики» та «Мікросхемотехніка» - Хіст В.В. канд. ф.- м. наук, «Мікропроцесорні системи» - Немченко Ю.В., канд.пед.наук, «Технічне обслуговування ЕОМ» та «Архітектура ЕОМ» - Ткаченко В.О. викл. 1 категорії, «Інформаційні технології» - Михалін Е.О. канд. ф.-м. наук, «Основи СУБД та експертних систем» - Ставицький О.В. канд. е. наук, «Основи інформаційної безпеки» «Основи менеджменту» - , «Основи маркетингу», «Креслення» навчальним планом не передбачені.
 25. 5 Звертаємо увагу, що у навчальних планах відсутня інформація щодо розгляду та затвердження їх на Вченій раді університету, дата та рік, вимога Закону України про вищу освіту ст.36. (Завірені плани додати з експертними висновками). Всі навчальні плани розглянуто та затверджено Вченою радою інституту, копії додаються. (Додаток 5) 6 Звернути увагу та перевірити курси підвищення кваліфікації викладачів, а саме Пошкурлат А.В., Ковальова В.В., Гаркуша В.В. згідно наказу МОН № 689. (Надати інформацію з експертними висновками про заплановані курси підвищення кваліфікації). Викладачі Ковальова В.В., Гаркуша В.В. пройшли курси підвищення кваліфікації, копії свідоцтв додаються. 7 Звернути увагу на забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою за останні 5 років, згідно Наказу МОН № 689 від 13.06.2012 п.3.5. (Надати з експертними висновками) Бібліотека КІБіТ має фонд понад 40 000 примірників (з них 18 371 примірників у базовому закладі). Бібліотечний фонд постійно оновлюється. (Додаток 8) 8 Навчальний заклад не подав інформацію про загальні площі приміщень, що використовуються в навчальному процесі (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.). (Надати з експертними висновками) ПВНЗ "Київський інститут бізнесу та технологій» для організації своєї діяльності (враховуючи філії) використовує як власні, так і орендовані площі. Власні площі становлять 10 304,2 2 2 м і 1 671,8 м орендовані. (Додаток 7) 9 Навчальний заклад не подав таблицю про соціальну інфраструктуру, перевірити кількість студентів на одне посадкове місце у їдальнях при нормативній вимозі ДБН В.2.2-3-97 (п. 3.78) не більше 5 осіб. Студенти і співробітники Інституту та Коледжу користуються кафе, яке знаходиться в приміщенні Інституту за адресою пров. Зоряний 1/5 та їдальнею СШ № 68. (Додаток 7) 10 Звернути увагу та перевірити навчальний заклад не подав інформацію про наявність бібліотеки та кількість посадкових місць (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.). Читальний зал у Києві обладнано на 20 посадкових місць та 6 робочих місць з підключенням до мережі Іпіегпеї. (Додаток 7) 11 З'ясувати наявність пунктів харчування, гуртожитку, спортивної зали, стадіону чи спортивного майданчику, медичного пункту (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.). Для проведень занять з фізичної культури використовується спортивні майданчики СШ №68, що знаходяться безпосередньо біля навчального корпусу. Студенти і співробітники Інституту та Коледжу користуються кафе, яке знаходиться в приміщенні Інституту за адресою пров. Зоряний 1/5 та їдальнею СШ № 68. Для надання невідкладної медичної допомоги в Інституті функціонує медичний пункт, яким, при нагальній
 26. потребі, користуються усі студенти. Для проживання вітчизняних та іноземних студентів Інститутом укладено угоду 3 «Санаторієм-профілакторієм «Славутич», що знаходиться за адресою Пуща Водиця, вул. Миколи Юнкерова 38. Студентам надається місце для проживання за встановленою нормою. (Додаток 7) 12 Перевірити терміни дії угод для проходження практики студентами на перспективний навчальний рік (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.). Всі студенти коледжу проходять практику на підприємствах згідно з укладеними угодами. (Додаток 9) 13 Звернути увагу та перевірити забезпечення обладнанням лабораторій та спеціалізованих кабінетів для спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж». Для спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» коледж має комп'ютерний клас на 20 посадкових місць, лабораторію для проведення лабораторних робіт з навчальних дисциплін: «Архітектура комп'ютерів», «Технічне обслуговування ЕОМ», «Периферійні пристрої». В планах на 2017/2018 н.р. створення лабораторії для проведення занять з дисциплін «Радіоелектроніка» та «Комп'ютерна схемотехніка». Висновок: експертна комісія перевірила роботу з усунення зауважень та констатує, що всі зауваження своєчасно та повністю усунені, що відповідає Державним вимогам до акредитації. 8. ПІДСТАВИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ На підставі вивчення матеріалів акредитаційної справи і перевірки на місці результатів діяльності економіко-технологічного коледжу ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» зі спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» за освітньо-кваліфікційним рівнем молодшого спеціаліста експертна комісія МОН України дійшла висновку: 1. Засновницькі документи, ліцензія, сертифікат про акредитацію спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і
 27. мереж» економіко-технологічного коледжу представлені і відповідають вимогам чинного законодавства. 2. Формування контингенту студентів здійснюється згідно з ліцензією у відповідності до правил прийому до економіко- технологічного коледжу. 3. Зміст підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» відповідає акредитаційним вимогам. Освітня програма та навчальний план підготовки фахівців за спеціальністю, що акредитується, затверджені у встановленому порядку та відповідають діючим вимогам змісту підготовки молодших спеціалістів з обслуговування комп'ютерних систем і мереж. 4. Кадрове забезпечення освітнього процесу спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» відповідає встановленим вимогам. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи 30%. 5. Стан матеріально-технічної бази економіко-технологічного коледжу відповідає вимогам підготовки спеціалістів у сучасних умовах. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (на одну особу для фактичного контингенту в 2 студентів) становить 3,6 м . 6. Стан організаційного та навчально-методичного забезпечення навчального процесу відповідає нормативам показників діяльності вищого навчального закладу першого рівня акредитації. Дисципліни навчального плану спеціальності повністю забезпечені навчально- методичними комплексами, підручниками і навчальними посібниками.
 28. 9. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ З метою підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальності, що акредитується, експертна комісія рекомендує керівництву Коледжу: 1. Продовжити оновлення бібліотечного фонду новими підручниками та навчальними посібниками з комп'ютерних дисциплін, в тому числі рекомендованих науково-методичною комісією з галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» 2. Продовжити роботу щодо покращення матеріально-технічної бази коледжу та створити спеціалізовану навчальну лабораторію по апаратному забезпеченню комп'ютерної інженерії. 3. Покращити рівень профорієнтаційної роботи у школах та професійно- технічних навчальних закладах, що дозволить збільшити обсяг прийому студентів на спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія» з метою наближення їх чисельності до ліцензованих обсягів. 4. Розширити базу установ і організацій з профільного підвищення кваліфікації викладачів циклової комісії комп'ютерних систем і мереж і проходження переддипломної практики студентів. На підставі поданих на акредитацію матеріалів економіко- технологічного коледжу ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» та перевірки результатів діяльності на місці експертна комісія дійшла висновку, що стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності, фінансово-майнові гарантії та інфраструктура відповідають заявленому рівню підготовки фахівців зі спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» державним 10. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
 29. вимогам до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. Економіко- технологічний коледж ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» спроможний забезпечити державну гарантію якості вищої освіти. Експертна комісія вважає за можливе прийняти рішення про акредитацію освітньої послуги з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» у галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» в економіко- технологічному коледжі ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» з ліцензованим обсягом 30 осіб за денною формою навчання. Голова експертної комісії, завідувач кафедри комп'ютерної інженерії Тернопільського національного економічного університету, д-р. техн. наук, професор Член комісії, доцент кафедри вищої та прикладної математики ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», канд. фіз.-мат.наук О.М.Березький Г.Г.Буланчук З висновками ознайомлена і один примірник отримала: Ректор Приватного вищого навчального заклад; «Київський інститут бізнесу та технолог доктор філософських наук, доцент пгі .ИТШІ*' & .„.і —* «сів Ю.В. Яковлева 22 червня 2017 р.
 30. ДОДАТКИ до висновків експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» освітнього рівня «молодший спеціаліст» економіко-технологічного коледжу приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» товариство з обмеженою відповідальністю
 31. Додаток 1 ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері неповної вищої освіти та державним вимогам до акредитації спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» освітнього рівня «молодший спеціаліст» № з/п Назва показника (нормативу) Значення показника (норма- тиву) Фактичне значення показника Відхилення фактичного значення показника від норматив- ного 1 2 3 4 5 1. Загальні вимоги 1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Київською державною адміністрацією + + відповідає 1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/заочна форма навчання) ЗО 30 2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленого напряму 2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально- гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин), у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи - - відповідає
 32. № з/п Назва показника (нормативу) Значення показника (норма- тиву) Фактичне значення показника Відхилення фактичного значення показника від норматив- ного 1 2 3 4 5 2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін), у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи - - відповідає з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково- педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом (Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора) 2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин), у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи
 33. № з/п Назва показника (нормативу) Значення показника (норма- тиву) Фактичне значення показника Відхилення фактичного значення показника від норматив- ного 1 2 3 4 5 з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково- педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора) 2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи (% від кількості годин для кожного циклу дисциплін навчального плану) 25 ЗО відповідає 2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки + + відповідає 2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково- педагогічної спеціальності: доктор наук або професор кандидат наук, доцент - - 3. Матеріально-технічна база 3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, 100 100 відповідає
 34. № з/п Назва показника (нормативу) Значення показника (норма- тиву) Фактичне значення показника Відхилення фактичного значення показника від норматив- ного 1 2 3 4 5 устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у % від потреби) 3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби) 70 70 відповідає 3.3. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів (крім спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» і 0202 «Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн») 6 14,3 відповідає 3.4. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів (для спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» і 0202 «Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн») — — — 3.5. Наявність пунктів харчування + + відповідає 3.6. Наявність спортивного залу + - - 3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика + + відповідає 3.8. Наявність медичного пункту + + відповідає 4. Навчально-методичне забезпечення 4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у тому числі варіативної компоненти) + + відповідає 4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у тому числі варіативної компоненти) + + відповідає 4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку + + відповідає
Advertisement