Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

oferta vanzare

97 views

Published on

vanzare terenuri

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

oferta vanzare

  1. 1. Me . 3 59/09. 0 5. / .‘<: » OFERTA DE VANZARE TEREN 1. SubsemnatuI/ Subsemnatal), CNP avand adresa de comunicare in: localitatea . ... ... str. . .nr. .. ..L3.§ . ... , codul postal vand teren agricol sitpat ir} extravilan, ‘n suprafata de, .Q. [Xf2. ‘8.! -m (ha), |-3 PI'EtU| de (Ieif), adica . ... ... lei. Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: Date privind identificarea terenului Specifica re (*) Se completeaza de catre ' n vanzator A ‘ "___"- Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286[2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzator/ Imputerni ‘t, Hoeoogmyéicqmzg. (numele si prenumele in clar) Semnatura . ... ... ... ... ... .. .5. Data :20/Dr-1. NOTE: — Campuriie notate cu (‘) sunt obligatoriu de completat. — Campu rile notate cu [”) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. ’]Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. 1) Se va completa in cifre si litere. 3) Se cornpleteaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, Iivezile, pepinierele vviticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele. serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu far: parte din amenaja mentele silvice, pasunile impadurite, cefe ocupate cu constructii si instalatii agrazootehnice, amenajarile piscfcole side imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploata re agricola, platformele si spatiile de depozitare care serves: nevoilor pfoductiei agricole si terenurile neproductive care pot fl amenajate si folosite pentru productia agricola. ‘) Se completeaza cu , ,X" rubricile in care inforrnatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele dz stare civila, altele asemenea.

×