Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blockchain Innovation Lab

35 views

Published on

Blockchain is the most promising Future Technology which will disrupt many industries

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Blockchain Innovation Lab

 1. 1. ‫نوآوری‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫زنجیره‬‫بلوک‬ ‫پورفر‬‫نقی‬ ‫مصطفی‬ Naghipourfar Naghipourfar M.Naghipourfar Naghipourfar
 2. 2. ‫چیست؟‬ ‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ •‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫همگانی‬ ‫دفتر‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫داده‬ ‫ساختار‬ •‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫کاربرد‬ ‫معروفترین‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫کوین؛‬ ‫بیت‬
 3. 3. ‫کوین‬ ‫بیت‬ ‫و‬ ‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫ارتباط‬
 4. 4. ‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫آینده‬
 5. 5. ‫راهبرد‬‫ما‬–‫مدت‬ ‫کوتاه‬(3‫تا‬12‫ماه‬) •‫تهیه‬‫راه‬ ‫نقشه‬‫توسعه‬‫نوآوری‬ ‫و‬ •‫شناسایی‬‫ها‬ ‫فرصت‬‫در‬‫رمزنگاری‬ ‫ارزهای‬ ‫و‬ ‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫حوزه‬ •‫انجام‬‫مستمر‬ ‫تحقیقات‬‫تغییرات‬ ‫پیگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫رمزنگاری‬ ‫ارزهای‬ ‫و‬ ‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫فناوری‬ •‫برگزاری‬‫جلسات‬‫دورهمی‬(‫بالکچین‬ ‫کافه‬)‫و‬‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫کارگاه‬ •‫اجرای‬ ‫و‬ ‫تدوین‬‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫ای‬‫حرفه‬ ‫آموزش‬ ‫برنامه‬(Summer School) •‫شروع‬‫فناوری‬ ‫آزمون‬‫و‬‫رصد‬‫حوزه‬ ‫این‬ ‫استارتاپهای‬
 6. 6. ‫بالکچین‬ ‫کافه‬
 7. 7. ‫بالکچین‬ ‫کافه‬
 8. 8. ‫کارآموزی‬
 9. 9. ‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫تابستانی‬ ‫مدرسه‬ ‫هدف‬:‫ایجاد‬‫فرآیند‬‫نوآوری‬‫و‬‫کارآفرینی‬‫برای‬‫متخصصین‬‫از‬‫یک‬‫سو‬‫و‬‫حل‬،‫مسائل‬‫نیازها‬‫و‬‫های‬‫چالش‬‫های‬‫شرکت‬‫فناور‬‫بزرگ‬‫و‬‫متوسط‬‫در‬‫حوزه‬‫های‬ ‫مختلف‬‫کسب‬‫وکاری‬‫به‬‫کمک‬‫فناوری‬‫متحول‬‫کننده‬‫زنجیره‬‫بلوکی‬ ‫محتوای‬‫رویداد‬:‫آموزش‬‫مبانی‬‫فکری‬‫زنجیره‬،‫بلوکی‬‫آموزش‬‫جزئیات‬‫فنی‬‫به‬‫نحوی‬‫که‬‫شرکت‬‫کنندگان‬‫بر‬‫بخش‬‫های‬‫فنی‬‫مسلط‬،‫شوند‬‫آم‬‫های‬‫وزش‬‫اولیه‬ ‫مرتبط‬‫با‬‫برنامه‬‫نویسی‬‫زنجیره‬‫بلوکی‬‫بر‬‫بستر‬‫یکی‬‫از‬‫شناخته‬‫شده‬‫ترین‬‫پلتفرم‬‫ها‬(‫اتریوم‬)‫کارتیمی‬‫به‬‫همراه‬‫منتورینگ‬‫و‬‫مشاوره‬‫ف‬‫نی‬‫و‬‫وکار‬‫کسب‬‫در‬ ‫سرفصل‬‫های‬‫از‬‫پیش‬‫تعریف‬‫شده‬‫سازمان‬،‫فناور‬‫ارائه‬‫نتایج‬‫کار‬،‫ها‬‫تیم‬،‫داوری‬‫انتخاب‬‫های‬‫تیم‬‫برتر‬‫جهت‬،‫توسعه‬‫شتابدهی‬‫و‬‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫مخاطبان‬:‫متخصصان‬‫و‬‫مدیران‬‫داخلی‬‫های‬‫شرکت‬‫بنیان‬‫دانش‬+‫عالقمندان‬‫به‬‫حوزه‬‫زنجیره‬‫بلوکی‬‫و‬‫استارت‬‫آپی‬ ‫تعداد‬‫‌کنندگان‬‫ت‬‫شرک‬:40‫الی‬50‫نفر‬(‫به‬‫نسبت‬‫افزایش‬‫تعداد‬،‫کنندگان‬‫شرکت‬‫تعداد‬‫منتورها‬‫نیز‬‫افزایش‬‫یابد‬‫می‬) ‫شرح‌رویداد‬: ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫طی‬ ‫رویداد‬ ‫این‬ ‫در‬10‫کاری‬ ‫روزه‬(‫بیشتر‬ ،‫مسائل‬ ‫در‬ ‫تعمیق‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬)‫ف‬ ‫جدید‬ ‫نسل‬ ،‫ابتدا‬ ‫یابند‬‫می‬ ‫فرصت‬ ‫کنندگان‬‫شرکت‬ ،‫ناوری‬ ‫اینترنت‬3.0‫مزایا‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫را‬،‫برنام‬ ‫به‬ ‫خودشان‬ ،‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫عینی‬ ‫و‬ ‫عملی‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ،‫نمایند‬ ‫درک‬ ،‫ها‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫کارکردها‬‫ه‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مربیان‬ ‫و‬ ‫منتورها‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫نویسی‬‫ایده‬ ‫یک‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫آغازین‬ ‫های‬‫گام‬ ،‫پویا‬ ‫و‬ ‫رقابتی‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫وکار‬ ‫فن‬ ‫داوران‬ ‫ارزیابی‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ،‫بردارند‬ ‫را‬ ‫صنعت‬ ‫آن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آن‬ ،‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫یکیاز‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫نوآورانه‬،‫ی‬‫داوران‬ ‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫وکار‬‫کسب‬.‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫رویداد‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫نهادها‬ ‫و‬ ‫ها‬‫شرکت‬ ‫تمایل‬ ‫باعث‬ ‫رویداد‬ ‫بودن‬ ‫محور‬ ‫مسأله‬ ،‫طرفی‬ ‫از‬‫آنان‬ ‫کند‬‫می‬ ‫هموار‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬‫شرکت‬ ‫برتر‬ ‫های‬‫ایده‬ ‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫مسیر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫رویداد‬ ‫در‬.
 10. 10. ‫راهبرد‬‫ما‬–‫میان‬‫مدت‬(1‫تا‬5‫سال‬) •‫ایجاد‬Startup Factory‫شتابدهی‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫اشتراک‬ ‫فضای‬ ‫کنار‬ ‫در‬ •‫و‬ ‫شناسایی‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫پیشرو‬ ‫و‬ ‫برگزیده‬ ‫استارتاپهای‬ ‫در‬ •‫ترسیم‬‫بلوکی‬ ‫زنجیره‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ،‫بانکی‬ ،‫مالی‬ ‫صنایع‬ ‫برای‬‫ح‬ ،‫سالمت‬ ،‫نفت‬ ،‫مخابرات‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫مل‬... •‫تشکیل‬‫بلوکی‬ ‫زنجیره‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫تیم‬‫پیشرو‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ •‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مشکالت‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫صنایع‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ •‫آن‬ ‫اولیه‬ ‫عمومی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫رمزنگاری‬ ‫ارزهای‬ ‫طراحی‬(ICO) •‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫بلوکی‬ ‫زنجیره‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬
 11. 11. ‫راهبرد‬‫ما‬–‫مدت‬ ‫بلند‬(5‫تا‬10‫سال‬) •‫تبدیل‬‫شدن‬‫به‬‫قطب‬‫تحقیق‬،‫توسعه‬‫و‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫در‬‫حوزه‬‫زنجیره‬‫بلوک‬‫و‬‫ارزهای‬‫رمزنگاری‬‫شده‬‫در‬‫ایران‬ •‫مشارکت‬‫و‬‫جذب‬‫سرمایه‬‫به‬‫منظور‬‫ایجاد‬‫بزرگترین‬‫هلدینگ‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫جسورانه‬‫در‬‫حوزه‬‫زنجیره‬‫بلوک‬‫و‬‫ارزهای‬‫رمزنگ‬‫اری‬‫شده‬ ‫شوید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫آینده‬‫اینجاست‬

×