Successfully reported this slideshow.

Blockchain Innovation Lab

Loading in …3
×
1 of 11
1 of 11

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Blockchain Innovation Lab

 1. 1. ‫نوآوری‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫زنجیره‬‫بلوک‬ ‫پورفر‬‫نقی‬ ‫مصطفی‬ Naghipourfar Naghipourfar M.Naghipourfar Naghipourfar
 2. 2. ‫چیست؟‬ ‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ •‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫همگانی‬ ‫دفتر‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫داده‬ ‫ساختار‬ •‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫کاربرد‬ ‫معروفترین‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫کوین؛‬ ‫بیت‬
 3. 3. ‫کوین‬ ‫بیت‬ ‫و‬ ‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫ارتباط‬
 4. 4. ‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫آینده‬
 5. 5. ‫راهبرد‬‫ما‬–‫مدت‬ ‫کوتاه‬(3‫تا‬12‫ماه‬) •‫تهیه‬‫راه‬ ‫نقشه‬‫توسعه‬‫نوآوری‬ ‫و‬ •‫شناسایی‬‫ها‬ ‫فرصت‬‫در‬‫رمزنگاری‬ ‫ارزهای‬ ‫و‬ ‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫حوزه‬ •‫انجام‬‫مستمر‬ ‫تحقیقات‬‫تغییرات‬ ‫پیگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫رمزنگاری‬ ‫ارزهای‬ ‫و‬ ‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫فناوری‬ •‫برگزاری‬‫جلسات‬‫دورهمی‬(‫بالکچین‬ ‫کافه‬)‫و‬‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫کارگاه‬ •‫اجرای‬ ‫و‬ ‫تدوین‬‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫ای‬‫حرفه‬ ‫آموزش‬ ‫برنامه‬(Summer School) •‫شروع‬‫فناوری‬ ‫آزمون‬‫و‬‫رصد‬‫حوزه‬ ‫این‬ ‫استارتاپهای‬
 6. 6. ‫بالکچین‬ ‫کافه‬
 7. 7. ‫بالکچین‬ ‫کافه‬
 8. 8. ‫کارآموزی‬
 9. 9. ‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫تابستانی‬ ‫مدرسه‬ ‫هدف‬:‫ایجاد‬‫فرآیند‬‫نوآوری‬‫و‬‫کارآفرینی‬‫برای‬‫متخصصین‬‫از‬‫یک‬‫سو‬‫و‬‫حل‬،‫مسائل‬‫نیازها‬‫و‬‫های‬‫چالش‬‫های‬‫شرکت‬‫فناور‬‫بزرگ‬‫و‬‫متوسط‬‫در‬‫حوزه‬‫های‬ ‫مختلف‬‫کسب‬‫وکاری‬‫به‬‫کمک‬‫فناوری‬‫متحول‬‫کننده‬‫زنجیره‬‫بلوکی‬ ‫محتوای‬‫رویداد‬:‫آموزش‬‫مبانی‬‫فکری‬‫زنجیره‬،‫بلوکی‬‫آموزش‬‫جزئیات‬‫فنی‬‫به‬‫نحوی‬‫که‬‫شرکت‬‫کنندگان‬‫بر‬‫بخش‬‫های‬‫فنی‬‫مسلط‬،‫شوند‬‫آم‬‫های‬‫وزش‬‫اولیه‬ ‫مرتبط‬‫با‬‫برنامه‬‫نویسی‬‫زنجیره‬‫بلوکی‬‫بر‬‫بستر‬‫یکی‬‫از‬‫شناخته‬‫شده‬‫ترین‬‫پلتفرم‬‫ها‬(‫اتریوم‬)‫کارتیمی‬‫به‬‫همراه‬‫منتورینگ‬‫و‬‫مشاوره‬‫ف‬‫نی‬‫و‬‫وکار‬‫کسب‬‫در‬ ‫سرفصل‬‫های‬‫از‬‫پیش‬‫تعریف‬‫شده‬‫سازمان‬،‫فناور‬‫ارائه‬‫نتایج‬‫کار‬،‫ها‬‫تیم‬،‫داوری‬‫انتخاب‬‫های‬‫تیم‬‫برتر‬‫جهت‬،‫توسعه‬‫شتابدهی‬‫و‬‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫مخاطبان‬:‫متخصصان‬‫و‬‫مدیران‬‫داخلی‬‫های‬‫شرکت‬‫بنیان‬‫دانش‬+‫عالقمندان‬‫به‬‫حوزه‬‫زنجیره‬‫بلوکی‬‫و‬‫استارت‬‫آپی‬ ‫تعداد‬‫‌کنندگان‬‫ت‬‫شرک‬:40‫الی‬50‫نفر‬(‫به‬‫نسبت‬‫افزایش‬‫تعداد‬،‫کنندگان‬‫شرکت‬‫تعداد‬‫منتورها‬‫نیز‬‫افزایش‬‫یابد‬‫می‬) ‫شرح‌رویداد‬: ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫طی‬ ‫رویداد‬ ‫این‬ ‫در‬10‫کاری‬ ‫روزه‬(‫بیشتر‬ ،‫مسائل‬ ‫در‬ ‫تعمیق‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬)‫ف‬ ‫جدید‬ ‫نسل‬ ،‫ابتدا‬ ‫یابند‬‫می‬ ‫فرصت‬ ‫کنندگان‬‫شرکت‬ ،‫ناوری‬ ‫اینترنت‬3.0‫مزایا‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫را‬،‫برنام‬ ‫به‬ ‫خودشان‬ ،‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫عینی‬ ‫و‬ ‫عملی‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ،‫نمایند‬ ‫درک‬ ،‫ها‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫کارکردها‬‫ه‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مربیان‬ ‫و‬ ‫منتورها‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫نویسی‬‫ایده‬ ‫یک‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ ‫آغازین‬ ‫های‬‫گام‬ ،‫پویا‬ ‫و‬ ‫رقابتی‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫وکار‬ ‫فن‬ ‫داوران‬ ‫ارزیابی‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ،‫بردارند‬ ‫را‬ ‫صنعت‬ ‫آن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آن‬ ،‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫یکیاز‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫نوآورانه‬،‫ی‬‫داوران‬ ‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫وکار‬‫کسب‬.‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫رویداد‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫نهادها‬ ‫و‬ ‫ها‬‫شرکت‬ ‫تمایل‬ ‫باعث‬ ‫رویداد‬ ‫بودن‬ ‫محور‬ ‫مسأله‬ ،‫طرفی‬ ‫از‬‫آنان‬ ‫کند‬‫می‬ ‫هموار‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬‫شرکت‬ ‫برتر‬ ‫های‬‫ایده‬ ‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫مسیر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫رویداد‬ ‫در‬.
 10. 10. ‫راهبرد‬‫ما‬–‫میان‬‫مدت‬(1‫تا‬5‫سال‬) •‫ایجاد‬Startup Factory‫شتابدهی‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫اشتراک‬ ‫فضای‬ ‫کنار‬ ‫در‬ •‫و‬ ‫شناسایی‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫پیشرو‬ ‫و‬ ‫برگزیده‬ ‫استارتاپهای‬ ‫در‬ •‫ترسیم‬‫بلوکی‬ ‫زنجیره‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ،‫بانکی‬ ،‫مالی‬ ‫صنایع‬ ‫برای‬‫ح‬ ،‫سالمت‬ ،‫نفت‬ ،‫مخابرات‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫مل‬... •‫تشکیل‬‫بلوکی‬ ‫زنجیره‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫تیم‬‫پیشرو‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ •‫بلوک‬ ‫زنجیره‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مشکالت‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫صنایع‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ •‫آن‬ ‫اولیه‬ ‫عمومی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫رمزنگاری‬ ‫ارزهای‬ ‫طراحی‬(ICO) •‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫بلوکی‬ ‫زنجیره‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬
 11. 11. ‫راهبرد‬‫ما‬–‫مدت‬ ‫بلند‬(5‫تا‬10‫سال‬) •‫تبدیل‬‫شدن‬‫به‬‫قطب‬‫تحقیق‬،‫توسعه‬‫و‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫در‬‫حوزه‬‫زنجیره‬‫بلوک‬‫و‬‫ارزهای‬‫رمزنگاری‬‫شده‬‫در‬‫ایران‬ •‫مشارکت‬‫و‬‫جذب‬‫سرمایه‬‫به‬‫منظور‬‫ایجاد‬‫بزرگترین‬‫هلدینگ‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫جسورانه‬‫در‬‫حوزه‬‫زنجیره‬‫بلوک‬‫و‬‫ارزهای‬‫رمزنگ‬‫اری‬‫شده‬ ‫شوید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫آینده‬‫اینجاست‬

×