Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Зведений план підготувала до друку
зав. відділу довідково-інформаційної та
організаційно-методичної роботи В.Осипенко
Цент...
СТР. 2
Цикл «Їх імена в назвах вулиць Дніпровського району»
«Герої-визволителі
України: генерал
Жмаченко»
«Талант багатог-...
СТР. 6
Нові надходження
літератури
Бібліографіч-
ний бюлетень
І-ІУ кв. ЦРБ ім.
П.Тичини
Проза з
«бульбашками»:
Діна Рубіна...
СТР. 4
Право
«Правова екс-
прес-інформація»
(пільги окремим
категоріям насе-
лення, зміни в
законодавстві і т.
д.)
Інформа...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

зведений план

93 views

Published on

Зведений план випуску бібліографічної продукції бібліотеками Дніпровського району міста Києва в 2015 році / Центральна районна бібліотека ім.П.Тичини. - К.: 2014

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

зведений план

  1. 1. Зведений план підготувала до друку зав. відділу довідково-інформаційної та організаційно-методичної роботи В.Осипенко Центральна районна бібліотека ім. П. Тичини вул. А. Луначарського, м. Київ – 02002 E-maiІ:dnipгIib@gmaiI.соm http://dniprоlib.com.ua Тел. (044) 517-42-38 СТР. 8 Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації. Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини Київ- Зведений план випуску бібліографічної продукції бібліотеками Дніпровського району міста Києва в 2015 році
  2. 2. СТР. 2 Цикл «Їх імена в назвах вулиць Дніпровського району» «Герої-визволителі України: генерал Жмаченко» «Талант багатог- ранний:Едуард Ві- льде» Краєзнавчо- бібліографічні списки Тра- вень тра- вень Бібліотека ім. А.Малишка ЦРБ ім. П.Тичини Серія «Визначні особистості Дніпровського району» «Знані українці» «Творчі особистос- ті Воскресенки» Біобібліогра- фічний слов- ник Біобібліогра- фічний слов- ник Квітень ІУ кв. ЦРБ ім. П.Тичини Бібліотека ім. К.Симонова Київ та Дніпровський район «Вуличне мистецт- во по-київськи» Ілюстратив- но- бібліографіч- ний альбом сер- пень ЦРБ ім. П.Тичини «Від конки до мет- ра» (дещо з історії київського транс- порту» Краєзнавчо- бібліографіч- на розвідка лютий Бібліотека ім. П.Усенка «Дніпровський ра- йон на сторінках преси» Інформацій- но- бібліографіч- ний бюлетень Чер- вень гру- день ЦРБ ім. П.Тичини «Мій Києве слав- ний, мій граде яс- ний!» Бібліографіч- ний путівник по видатним новобудовам Києва І кв. Бібліотека ім. В.Сосюри СТР. 7 Рік Європи в Україні «Відкрий Європу для себе» Інформаційно- бібліографіч- ний альбом ІІ кв. ЦРБ ім. П.Тичини «Євро – грошова одиниця Європей- ського Союзу» Інформаційно- бібліографічна довідка ІІ кв. Бібліотека ім. В.Сосюри Інші «Вегетаріанство як стиль життя» Бібліографіч- ний список І кв. Бібліотека ім. К.Симонова «Що потрібно зна- ти кожному. ПДГ – користувачам біб- ліотеки» Цикл інформа- ційних пам’яток І, ІІІ кв. ЦРБ ім. П.Тичини «Знайди дорогу до себе» Інформаційна пам»ятка травень Бібліотека ім. Є.Кравченк а
  3. 3. СТР. 6 Нові надходження літератури Бібліографіч- ний бюлетень І-ІУ кв. ЦРБ ім. П.Тичини Проза з «бульбашками»: Діна Рубіна» Бібліографіч- ний список ІІ кв. Бібліотека ім. О.Олеся «Світ казок братів Грімм» (230- річ- чя від дня наро- дження) Біобібліогра- фічний екс- курс жовтень Бібліотека ім. П.Усенка «Ставав на всяке жниво…» Борис Грінченко Бібліографіч- ний покажчик листо- пад Б-ка ім. В.Маяковсь кого Методичні видання «Бібліограф реко- мендує» Цикл міні- закладок но- вих надхо- джень І – ІУ кв. «Бібліотрансфор мер – форма ре- комендаційної бі- бліографії» Методична рекомендація липень ЦРБ ім. П.Тичини «Запрошуємо у світ бібліографії 2015» Рекламні ка- лендарі І,ІУ кв. ЦРБ ім. П.Тичини Зведений план випуску бібліогра- фічної продукції бібліотеками Дніпровського ра- йону м Києва в 2016 році» Інформацій- ний довідник грудень ЦРБ ім. П.Тичини «Магістри бібліо графічного пошу- ку» Мультимедій- на навчальна презентація з методики по- шуку інформа- ції в ЕК ІІ кв. ЦРБ ім. П.Тичини СТР. 3 «Про що мовчать химери: сучасні міські легенди» Бібліографіч- на довідка ІІІ кв. Бібліотека ім. О.Олеся «Садові старожили Києва» Інформаційна довідка тра- вень Бібліотека ім. В.Яна «Чи знаєте ви, що в Києві…» Інформацій- ний список з серії «Відкрий для себе рід- не місто» тра- вень Бібліотека ім. В.Яна Історія Григорій Сковоро- да; Іван Огієнко; Олесь Бердник Серія біобіб- ліографічних довідок Квітень Липень жов- тень Б-ка ім. В.Маяковсь кого «Доньки Ярослава на престолах Єв- ропи» Бібліографіч- ний список липень ЦРБ ім. П.Тичини «Живи, Україно, живи у віках» (історія України в творах укр. літера- тури) Бібліографіч- ний список листо- пад Бібліотека ім. В.Яна «Пилип Орлик – творець вікопом- ного документу» (305 років як Пи- лип Орлик був об- раний гетьманом) Бібліографіч- ний список липень Б-ка ім. В.Маяковсь кого
  4. 4. СТР. 4 Право «Правова екс- прес-інформація» (пільги окремим категоріям насе- лення, зміни в законодавстві і т. д.) Інформаційні пам’ятки, до- відки (4) І – ІУ кв. ЦРБ ім. П.Тичини Педагогіка. Освіта «Батькам на замі- тку: агресія у ді- тей» Інформацій- ний список квітень Бібліотека ім. А.Малишка «Говоримо укра їнською» Вип.3,4 з циклу «Навчаймося ра- зом» Практичні поради Квітень вересень ЦРБ ім. П.Тичини «Сімейне читання в новому форма- ті» Рекоменда- ційний спи- сок літерату- ри травень Бібліотека ім. Є.Кравчен ка «Увага, діти! Не- безпека в Інтер- неті» Інформацій- на пам»ятка вересень Бібліотека ім. А.Малишка Мистецтво «Франківські істо- рії» (до 95-річчя Національного академічного теа- тру ім. І.Франка) Інформацій- но- бібліографіч- на довідка І кв. Бібліотека ім. В.Сосюри «Життя в мисте- цтві: народний художник Тетяна Яблонська» Краєзнавчо- бібліографіч- ний нарис з циклу «Почесні громадяни Києва» липень Бібліотека ім. П.Усенка СТР. 5 Книга. Читання. Література «Безлюдний острів Робінзона Крузо» (355 років від дня народження Д.Дефо) Бібліографіч- ний список з серії «Улюблені ге- рої» квітень Бібліотека ім. П.Усенка «В країні Мурлян- дії» Видання- іграшки (5) чер- вень ЦРБ ім. П.Тичини «Відкриваємо нові імена» «Улюблений автор наших читачів» Цикл шорт- листків 2 3 І – ІУ кв. Б-ка ім. В.Маяковсь кого «Відкриваючи кни- гу – відкриваєш світ» Цикл шорт- листків (4) І – ІУ кв. Бібліотека ім. К.Симонова «Вічність поетич- ного слова Макси- ма Рильського» Бібліографіч- ний список лютий Бібліотека ім. А.Малишка «Книги трьох поко- лінь» (дитячі книги бабусі, мами …) Бібліографіч- ний список для дітей се- реднього шкі- льного віку квітень Бібліотека ім. В.Яна «Найкращі книжки Європи, або Що має прочитати ко- жен» Цикл рекоме- ндаційних списків літе- ратури (3) І-ІІІ кв. Бібліотека ім. Є.Кравчен ка «Ні, не вмерла Україна!» (до 80- річчя В.Симоненка) «Зоряне небо Ми- хайла Старицько- го» Шорт-листки І кв. ІІІ кв. Бібліотека ім. В.Сосюри

×