Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

טיפול ממוקד העברה

199 views

Published on

מצגת על הגישה של קרנברג לטיפול במטופלים בעלי ארגון אישיות גבולי

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

טיפול ממוקד העברה

 1. 1. ‫העברה‬ ‫ממוקד‬ ‫טיפול‬ ‫גבולי‬ ‫אישיות‬ ‫ארגון‬ ‫עם‬ ‫במטופלים‬ (‫גבוה‬) ‫גיל‬ ‫צבי‬ ‫קליני‬ ‫פסיכולוג‬,‫עמית‬ ‫מכון‬ ‫אביב‬2017
 2. 2. ‫פרנק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הוכנה‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬‫יואומנס‬ •Otto F. Kernbreg’s Transference Focused Psychotherapy with •high-order Borderline Personality Organization •and other personality disorders
 3. 3. ‫אישיות‬ ‫הפרעות‬ ‫של‬ ‫להבנה‬ ‫גישות‬: •‫של‬ ‫גישה‬‫נטיות‬‫או‬‫תכונות‬:‫סדרה‬ ‫של‬ ‫במונחים‬ ‫אנשים‬ ‫לאפיין‬ ‫היא‬ ‫המטרה‬ ‫יציבות‬ ‫התנהגותיות‬ ‫נטיות‬ ‫של‬ ‫מינימלית‬ ‫אך‬ ‫כוללנית‬ •‫גישה‬‫תהליכית‬:‫מתווכות‬ ‫נטיות‬ ‫של‬ ‫כמערכת‬ ‫האישיות‬(‫ציפיות‬,‫מטרות‬, ‫מניעים‬)‫פסיכולוגיים‬ ‫ותהליכים‬(‫קוגניטיביים‬-‫אפקטיביים‬)‫שנמצאות‬ ‫הסיטואציה‬ ‫עם‬ ‫באינטראקציה‬
 4. 4. ‫היא‬ ‫אישיות‬.... •‫הפרט‬ ‫של‬ ‫הפסיכולוגיים‬ ‫והמבנים‬ ‫התפקודים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שמשלב‬ ‫מושג‬. •‫אחרים‬ ‫ושל‬ ‫עצמי‬ ‫של‬ ‫תפישה‬ ‫כרוכים‬ ‫באישיות‬,‫הספציפית‬ ‫בסיטואציה‬ ‫זמן‬ ‫ולאורך‬ •‫אליה‬ ‫ומסתגל‬ ‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫הערכה‬ ‫מבצע‬ ‫אדם‬ ‫שבו‬ ‫הסגנון‬
 5. 5. ‫האישיות‬ ‫מרכיבי‬ •‫מזג‬(‫טמפרמנט‬)–‫נטיה‬‫גנטית‬:‫תפישתית‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫והקצב‬ ‫הסף‬, ‫התנהגותית‬,‫ואפקטיבית‬ ‫קוגניטיבית‬ •‫אופי‬–‫להפנמתן‬ ‫שמובילות‬ ‫ההוריות‬ ‫לדמויות‬ ‫וההתקשרות‬ ‫מזג‬ ‫של‬ ‫השילוב‬ •‫אינטליגנציה‬–‫הסיטואציה‬ ‫של‬ ‫קוגניטיבית‬ ‫להערכה‬ ‫היכולת‬ •‫הערכים‬ ‫מערכת‬‫המוסריים‬ •‫האישיות‬‫הנ‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שמשלבת‬ ‫התשתיתית‬ ‫המערכת‬ ‫היא‬"‫ל‬:‫מזג‬,‫אופי‬, ‫קוגניציה‬,‫מוסר‬
 6. 6. ‫המופרעת‬ ‫האישיות‬ ‫מרכיבי‬: •‫נוקשות‬(‫גמישות‬ ‫העדר‬ ‫או‬)‫ההתנהגות‬ ‫בדפוסי‬,‫לקשיים‬ ‫שמובילה‬ ‫בהסתגלות‬ •‫עיכוב‬(‫בלימה‬)‫נורמטיביות‬ ‫התנהגויות‬ ‫של‬ •‫הגזמה‬‫אחרות‬ ‫בהתנהגויות‬ •‫תנודות‬‫כיאוטיות‬‫אימפולסיביים‬ ‫התנהגות‬ ‫דפוסי‬ ‫בין‬‫לאינהיביטוריים‬ •‫כתוצאה‬,‫קסם‬ ‫מעגלי‬ ‫נוצרים‬:‫לא‬ ‫תגובות‬ ‫מפיקות‬ ‫תקינות‬ ‫לא‬ ‫התנהגויות‬ ‫תקינות‬ •‫לסביבה‬ ‫להסתגל‬ ‫ביכולת‬ ‫ירידה‬ ‫היא‬ ‫מופרעת‬ ‫אישיות‬ ‫של‬ ‫הכללית‬ ‫התוצאה‬ ‫פנימיים‬ ‫פסיכולוגיים‬ ‫צרכים‬ ‫של‬ ‫ולסיפוקם‬ ‫הפסיכוסוציאלית‬
 7. 7. ‫האישיות‬ ‫של‬ ‫ארגון‬ ‫רמות‬: •‫נורמלית‬ •‫נוירוטית‬ •‫גבולית‬(‫ונמוכה‬ ‫גבוהה‬) •‫פסיכוטית‬ •‫של‬ ‫המושג‬'‫האישיות‬ ‫של‬ ‫ארגון‬ ‫רמת‬'‫עומק‬ ‫למבני‬ ‫מתכוון‬,‫זהים‬ ‫שאינם‬ ‫הנצפית‬ ‫להתנהגות‬,‫לסימפטומים‬,‫המטופל‬ ‫של‬ ‫לתלונות‬ ‫או‬
 8. 8. ‫גבולי‬ ‫אישיות‬ ‫ארגון‬: •‫מגובשת‬ ‫לא‬ ‫זהות‬–‫אחרים‬ ‫ושל‬ ‫עצמי‬ ‫של‬ ‫מגובשים‬ ‫מושגים‬ ‫העדר‬ •‫פרימיטיביים‬ ‫הגנה‬ ‫מנגנוני‬(‫פיצול‬,‫אידיאליזציה‬‫ודהבליואציה‬,‫הזדהות‬ ‫השלכתית‬,‫אומניפוטנטית‬ ‫שליטה‬,‫הכחשה‬) •‫יציב‬ ‫לא‬ ‫מציאות‬ ‫בוחן‬(‫תקין‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬,‫להשתנות‬ ‫יכול‬ ‫אך‬)
 9. 9. ‫זהות‬ •‫אובייקטים‬ ‫קביעות‬(‫מעבר‬ ‫גם‬ ‫כיציבים‬ ‫אובייקטים‬ ‫לתפוש‬ ‫היכולת‬ ‫המשתנות‬ ‫להתנהגויותיהם‬) •‫אובייקטים‬ ‫של‬ ‫אוטונומיות‬(‫רצונותיהם‬ ‫לפי‬ ‫מתנהגים‬ ‫שאובייקטים‬ ‫ההבנה‬, ‫דעותיהם‬,‫שלה‬ ‫והאינטרסים‬) •‫יצוגים‬‫פנימיים‬ •‫זמן‬ ‫של‬ ‫פרספקטיבה‬(‫ולעתיד‬ ‫לעבר‬ ‫ההווה‬ ‫של‬ ‫וחיבור‬ ‫תפיסה‬) •‫לעשות‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫להרגיש‬ ‫היכולת‬
 10. 10. ‫גבולית‬ ‫אישיות‬ ‫של‬ ‫קליניים‬ ‫ביטויים‬: •‫ספציפיות‬ ‫לא‬ ‫אגו‬ ‫חולשות‬(‫בדחפים‬ ‫בשליטה‬ ‫קושי‬,‫לחרדה‬ ‫נמוכה‬ ‫סבילות‬) •‫מופרעים‬ ‫אובייקט‬ ‫יחסי‬ •‫ולאהוב‬ ‫לעבוד‬ ‫קשיים‬ •‫המין‬ ‫בחיי‬ ‫פתולוגיות‬(‫לחילופין‬ ‫או‬ ‫עיכוב‬–‫מיניות‬‫כיאוטית‬) •‫המוסרי‬ ‫בתפקוד‬ ‫תקינות‬ ‫אי‬
 11. 11. STIPO–‫אישיות‬ ‫לארגון‬ ‫מובנה‬ ‫ראיון‬ Structural Interview for Personality Organization •‫מימדי‬‫האישיות‬: •‫זהות‬–‫בעבודה‬ ‫להשקיע‬ ‫המרואיין‬ ‫של‬ ‫יכולתו‬ ‫של‬ ‫בדיקה‬,‫בלימודים‬,‫בפעילויות‬ ‫או‬ ‫פנאי‬,‫ערך‬ ‫תחושת‬ ‫ומתוך‬ ‫יציבה‬ ‫בצורה‬;‫קבועים‬ ‫כסובייקטים‬ ‫אחרים‬ ‫של‬ ‫הערכה‬. •‫אובייקט‬ ‫יחסי‬–‫המשמעות‬,‫העומק‬,‫בין‬ ‫יחסים‬ ‫של‬ ‫והיציבות‬-‫אישיים‬,‫קרובים‬ ‫במיוחד‬ ‫ואינטימיים‬. •‫טבע‬‫ההגנות‬–‫פיצול‬,‫אידיאליזציה‬‫ודהבליואציה‬,‫הכחשה‬,‫השלכתית‬ ‫הזדהות‬, ‫סומטיזציה‬,‫פנטסיה‬. •‫התמודדות‬–‫הנטיה‬‫נוקשה‬ ‫לתגובה‬,‫ונשנית‬ ‫חוזרת‬,‫ולהסתגל‬ ‫להתגמש‬ ‫שמתקשה‬. •‫תוקפנות‬–‫עצמי‬ ‫הרס‬ ‫של‬ ‫התנהגויות‬,‫סדיזם‬,‫באחרים‬ ‫אומניפוטנטית‬ ‫שליטה‬,‫שנאה‬. •‫מוסריים‬ ‫ערכים‬–‫אשמה‬ ‫ורגשי‬ ‫מוסריות‬ ‫התנהגויות‬.
 12. 12. ‫ניהול‬‫הראיון‬‫המבני‬: •‫וסימפטומים‬ ‫תלונות‬ ‫על‬ ‫בשאלות‬ ‫מתחילים‬,‫של‬ ‫הגעתו‬ ‫של‬ ‫הסובייקטיבית‬ ‫הסיבה‬ ‫לראיון‬ ‫המטופל‬ •‫אישיות‬ ‫תכונות‬ ‫של‬ ‫בדיקה‬(‫העכשוויות‬ ‫לבעיות‬ ‫מעבר‬ ‫קבועות‬ ‫תכונות‬) •‫הזהות‬ ‫גיבוש‬ ‫של‬ ‫בדיקה‬ •‫מציאות‬ ‫בוחן‬ •‫בין‬ ‫יחסים‬-‫אישיים‬ •‫אופייניות‬ ‫הגנות‬ •‫התמודדות‬ ‫סגנונות‬ •‫תוקפנות‬ •‫ערכים‬,‫מוסר‬,‫מצפון‬
 13. 13. ‫ניהול‬‫הראיון‬‫המבני‬: •‫ערוצים‬ ‫לשלושה‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫יש‬–‫מילולי‬,‫מילולי‬ ‫לא‬,‫והעברתי‬ •‫אובייקטיביות‬ ‫של‬ ‫בעמדה‬ ‫המראיין‬‫נייטרלית‬ •‫בראיון‬ ‫טכניקות‬: •‫הבהרה‬ •‫עימות‬ •‫בוחן‬ ‫פירושי‬ •‫הפנימית‬ ‫החוויה‬ ‫מכלול‬ ‫עם‬ ‫באמפתיה‬ ‫להיות‬ ‫משתדל‬ ‫המראיין‬ ‫המבני‬ ‫בראיון‬ ‫המרואיין‬ ‫של‬–‫לה‬ ‫מודע‬ ‫שהמרואיין‬ ‫הסובייקטיבית‬ ‫החוויה‬ ‫עם‬ ‫רק‬ ‫לא‬
 14. 14. ‫גבולית‬ ‫באישיות‬ ‫טיפוליות‬ ‫גישות‬: •‫תרופות‬–‫רוח‬ ‫מצב‬ ‫מייצבי‬,‫דיכאון‬ ‫נוגדי‬,‫נוירולפטים‬‫נמוך‬ ‫במינון‬ •‫קוגניטיבית‬ ‫פסיכותרפיה‬-‫התנהגותית‬(DBT,‫סכימה‬‫תרפיה‬) •‫פסיכודינמית‬ ‫פסיכותרפיה‬(‫תמיכתית‬,‫מבוסס‬ ‫טיפול‬‫מנטליזציה‬,‫תמיכתית‬- ‫אקספרסיבית‬,‫העברה‬ ‫מבוססת‬)
 15. 15. . Change in attachment patterns and reflective function in a randomized control trial of transference-focused psychotherapy for borderline personality disorder. Levy KN1, Meehan KB, Kelly KM, Reynoso JS, Weber M, Clarkin JF, Kernberg OF. J. Consult. Clin. Psychol. 74(6): 1027-1040, 2006 Abstract Changes in attachment organization and reflective function (RF) were assessed as putative mechanisms of change in 1 of 3 year-long psychotherapy treatments for patients with borderline personality disorder (BPD). Ninety patients reliably diagnosed with BPD were randomized to transference-focused psychotherapy (TFP), dialectical behavior therapy, or a modified psychodynamic supportive psychotherapy. Attachment organization was assessed with the Adult Attachment Interview and the RF coding scale. After 12 months of treatment, participants showed a significant increase in the number classified secure with respect to attachment state of mind for TFP but not for the other 2 treatments. Significant changes in narrative coherence and RF were found as a function of treatment, with TFP showing increases in both constructs during treatment. No changes in resolution of loss or trauma were observed across treatments. Findings suggest that 1 year of intensive TFP can increase patients' narrative coherence and RF. Future research should establish the relationship between these 2 constructs and relevant psychopathology, identify treatment components responsible for effecting these changes, and examine the long-term outcome of these changes.
 16. 16. ‫ההעברה‬ ‫מבוסס‬ ‫הטיפול‬ ‫מטרות‬: •‫לאינטגרציה‬ ‫מפיצול‬ ‫לעבור‬ •‫המחשבות‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לנטילת‬ ‫מהשלכות‬ ‫מעבר‬,‫הרגשות‬,‫של‬ ‫והפעולות‬ ‫הפרט‬(‫הסכיזואידית‬ ‫מהעמדה‬ ‫לעבור‬-‫הדפרסיבית‬ ‫לעמדה‬ ‫פרנואידית‬)
 17. 17. ‫העברה‬ ‫מהי‬? •‫המטפל‬ ‫עם‬ ‫היחסים‬ ‫בתוך‬ ‫מופנמים‬ ‫אובייקט‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫ההפעלה‬ •‫אינם‬ ‫משמעותיים‬ ‫אחרים‬ ‫עם‬ ‫אלה‬ ‫מופנמים‬ ‫יחסים‬‫יצוגים‬‫יחסים‬ ‫של‬ ‫ישירים‬ ‫מהעבר‬,‫מעובדים‬ ‫אלא‬(modified)‫והגנות‬ ‫פנטסיות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ •(‫התקה‬ ‫רק‬ ‫אינה‬ ‫העברה‬(displacement)‫דחיסה‬ ‫גם‬ ‫אלא‬(condensation) •‫מזה‬ ‫זה‬ ‫פוצלו‬ ‫המופנמים‬ ‫האובייקט‬ ‫יחסי‬ ‫גבוליים‬ ‫אצל‬,‫פנטסיות‬ ‫וכוללים‬ ‫רודפניות‬‫יחסים‬ ‫של‬ ‫ואידיאליזציה‬ •‫מופנמים‬ ‫אובייקט‬ ‫יחסי‬ ‫עם‬ ‫הטיפולית‬ ‫העבודה‬‫שמשופעלים‬‫בכאן‬‫של‬ ‫ועכשיו‬ ‫לחוויה‬ ‫קרוב‬ ‫שהוא‬ ‫טיפול‬ ‫יוצרת‬ ‫הטיפולית‬ ‫הסיטואציה‬(near experience) ‫המטופל‬ ‫של‬
 18. 18. ‫משמעה‬ ‫ההעברה‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬... •‫החוצה‬ ‫לצאת‬ ‫המופנמים‬ ‫היחסים‬ ‫את‬ ‫לגרות‬ •‫למטופל‬ ‫לעזור‬: •‫מודעות‬ ‫ולשאת‬ ‫להשיג‬‫ליצוגים‬‫המופנמים‬ ‫היחסים‬ ‫של‬ •‫קוהרנטית‬ ‫לשלמות‬ ‫שלהם‬ ‫אינטגרציה‬ ‫לעשות‬ •‫אחרים‬ ‫ליחסים‬ ‫הטיפולית‬ ‫ההתנסות‬ ‫את‬ ‫להכליל‬
 19. 19. ‫טכניקות‬ ‫דרך‬ ‫לטקטיקות‬ ‫מאסטרטגיות‬ •‫העברה‬ ‫מבוסס‬ ‫טיפול‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיות‬: •‫הדומיננטיים‬ ‫האובייקט‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫הבנה‬: •1.‫בהעברה‬ ‫מתגלה‬ ‫שהוא‬ ‫כפי‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫הפנימי‬ ‫העולם‬ ‫של‬ ‫הבלבול‬ ‫את‬ ‫ומכיל‬ ‫מתנסה‬ ‫המטפל‬ •2.‫רגע‬ ‫באותו‬ ‫שדומיננטית‬ ‫האובייקט‬ ‫התייחסות‬ ‫את‬ ‫עצמו‬ ‫בתוך‬ ‫מזהה‬ ‫המטפל‬ •3.‫פעולתם‬ ‫ואת‬ ‫האובייקטים‬ ‫את‬ ‫מתאר‬ ‫המטפל‬ •4.‫המטופל‬ ‫של‬ ‫להתנהגות‬ ‫מגיב‬ ‫המטפל‬ •‫המטופל‬ ‫שעושה‬ ‫התפקידים‬ ‫בהיפוך‬ ‫ופירוש‬ ‫התבוננות‬(‫המטופל‬‫כולה‬ ‫הדיאדה‬ ‫עם‬ ‫מזדהה‬ ‫שלה‬ ‫אחד‬ ‫צד‬ ‫עם‬ ‫רק‬ ‫ולא‬) •‫האובייקט‬ ‫יחסי‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫של‬ ‫ופירוש‬ ‫התבוננות‬‫שמגינים‬‫זה‬ ‫כנגד‬ ‫זה‬,‫במטרה‬ ‫החלקים‬ ‫בין‬ ‫אינטגרציה‬ ‫לעשות‬‫הרודפניים‬‫ההתנסות‬ ‫של‬ ‫האידיאליים‬ ‫והחלקים‬.‫זה‬ ‫מגובשת‬ ‫הלא‬ ‫הזהות‬ ‫של‬ ‫להתרה‬ ‫מוביל‬ •‫מההעברה‬ ‫כשונים‬ ‫יחסים‬ ‫של‬ ‫החוויה‬:‫לבין‬ ‫ההעברה‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫עיבוד‬ ‫במציאות‬ ‫יחסים‬
 20. 20. ‫ההעברה‬ ‫ממוקד‬ ‫הטיפול‬ ‫טקטיקת‬ •‫ברור‬ ‫טיפולי‬ ‫חוזה‬ ‫קביעת‬:‫המטפל‬ ‫על‬ ‫שמירה‬,‫המטופל‬ ‫על‬,‫הטיפול‬ ‫ועל‬,‫משניים‬ ‫רווחים‬ ‫וסילוק‬ ‫מהטיפול‬ •‫הטיפול‬ ‫של‬ ‫והגבולות‬ ‫המסגרת‬ ‫קביעת‬‫בפעולה‬ ‫מימוש‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ‫להשגת‬(acting out) •‫ולהתערבות‬ ‫לקשב‬ ‫המוקד‬ ‫בחירת‬: •‫רגשית‬ ‫מבחינה‬ ‫שדומיננטי‬ ‫למה‬ ‫לב‬ ‫שים‬ •‫בהעברה‬ ‫קורה‬ ‫למה‬ ‫לב‬ ‫שים‬ •‫הטיפול‬ ‫של‬ ‫לקדימויות‬ ‫לב‬ ‫שים‬ •‫המציאות‬ ‫של‬ ‫נורמטיביות‬ ‫תפיסות‬ ‫להעביר‬ •‫ושליליות‬ ‫חיוביות‬ ‫העברות‬ ‫של‬ ‫ניתוח‬ •‫רגשית‬ ‫מעורבות‬ ‫של‬ ‫העוצמה‬ ‫ויסות‬
 21. 21. ‫המטרה‬: •‫בפעולה‬ ‫ממימוש‬ ‫לנוע‬(acting out)‫להעברה‬ •‫הטיפולי‬ ‫החוזה‬:‫הטיפול‬ ‫של‬ ‫המציאות‬ ‫והגדרת‬ ‫הבעיה‬ ‫של‬ ‫הדדית‬ ‫הבנה‬ ‫המטופל‬ ‫ושל‬ ‫המטפל‬ ‫של‬ ‫האחריויות‬ ‫הגדרת‬ ‫בבהירות‬ ‫לחשוב‬ ‫המטפל‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫ההעברה‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫יוכל‬ ‫שבו‬ ‫בטוח‬ ‫מקום‬ ‫למטופל‬ ‫לספק‬ ‫ממנו‬ ‫סטיות‬ ‫של‬ ‫פירוש‬ ‫תאפשר‬ ‫ברור‬ ‫חוזה‬ ‫קביעת‬ ‫עוגן‬ ‫להיות‬ ‫לטיפול‬ ‫שמאפשרת‬ ‫מארגנת‬ ‫טיפולית‬ ‫מסגרת‬ ‫מאפשר‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫בחייו‬ ‫בחירותיו‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫למטופל‬ ‫מאפשרת‬,‫זהות‬ ‫גיבוש‬ ‫של‬ ‫התחלה‬ ‫שזו‬
 22. 22. ‫הטיפולי‬ ‫החוזה‬ ‫תכני‬ •‫המטופל‬ ‫אחריות‬: •‫בהן‬ ‫ולהשתתף‬ ‫לפגישות‬ ‫להופיע‬ •‫לשלם‬ •‫לצנזר‬ ‫בלי‬ ‫ורגשות‬ ‫מחשבות‬ ‫על‬ ‫לדווח‬ •‫המטפל‬ ‫אחריות‬: •‫לפגישות‬ ‫להופיע‬ •‫האפשר‬ ‫ובמידת‬ ‫להבין‬ ‫מאמץ‬ ‫כל‬ ‫לעשות‬–‫להגיב‬ •‫המטפל‬ ‫של‬ ‫ההתערבות‬ ‫גבולות‬ ‫של‬ ‫הבהרה‬(‫למטופלים‬ ‫במיוחד‬ ‫נחוץ‬ ‫גבולות‬ ‫לאתגר‬ ‫שנוטים‬) •‫של‬ ‫חיזוי‬‫ארועים‬‫הטיפול‬ ‫על‬ ‫לאיים‬ ‫שעלולים‬,‫אליהם‬ ‫להתייחסות‬ ‫פרמטרים‬ ‫ומיסוד‬
 23. 23. ‫ארועים‬‫הטיפול‬ ‫על‬ ‫איום‬ ‫ליצור‬ ‫שעלולים‬: •‫עצמי‬ ‫נזק‬ ‫של‬ ‫והתנהגויות‬ ‫אובדנות‬ •‫אלימות‬ ‫פעולות‬ ‫או‬ ‫דחפים‬,‫המטפל‬ ‫נגד‬ ‫כולל‬ •‫מידע‬ ‫להסתיר‬ ‫או‬ ‫לשקר‬ •‫לרעה‬ ‫שימוש‬‫בחמרים‬‫אסורים‬ •‫נשלטות‬ ‫לא‬ ‫אכילה‬ ‫הפרעות‬ •‫לפגישות‬ ‫סדירה‬ ‫לא‬ ‫הופעה‬ •‫המטפל‬ ‫של‬ ‫לחייו‬ ‫חדירה‬ ‫של‬ ‫אחרות‬ ‫צורות‬ ‫או‬ ‫מרובות‬ ‫טלפון‬ ‫שיחות‬ •‫כנדרש‬ ‫לשלם‬ ‫לא‬ •‫ארועים‬‫לו‬ ‫להפריע‬ ‫עלולים‬ ‫אבל‬ ‫לטיפול‬ ‫מחוץ‬ ‫שהתרחשו‬ •‫פסיבי‬ ‫חיים‬ ‫סגנון‬,‫מהמחלה‬ ‫שנובע‬ ‫משני‬ ‫רווח‬ ‫שמעדיף‬
 24. 24. ‫אובדניים‬ ‫מטופלים‬ ‫עם‬ ‫שמומלץ‬ ‫בחוזה‬ ‫החלק‬ •‫להתאבד‬ ‫דחף‬ ‫מרגיש‬ ‫אם‬– •‫הקרובה‬ ‫הטיפולית‬ ‫בפגישה‬ ‫בזה‬ ‫דן‬.‫או‬: •‫מיון‬ ‫לחדר‬ ‫הולך‬.‫או‬: •‫למטפל‬ ‫מתקשר‬,‫שביניהם‬ ‫החוזה‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫שמזכיר‬,‫מיון‬ ‫לחדר‬ ‫הולך‬ ‫והמטופל‬.‫או‬: •‫פסיכיאטרית‬ ‫לעזרה‬ ‫מסרב‬ ‫המטופל‬.‫שנחוץ‬ ‫מה‬ ‫עושה‬ ‫המטפל‬.‫חוזר‬ ‫המטופל‬ ‫כאשר‬ ‫לאיתנו‬,‫להמשיך‬ ‫יכול‬ ‫הטיפול‬ ‫אם‬ ‫דנים‬ ‫הם‬. •‫להתאבד‬ ‫מנסה‬ ‫המטופל‬ ‫אם‬– •‫עזרה‬ ‫מזעיק‬ ‫המטופל‬,‫לאיתנו‬ ‫חוזר‬ ‫וכאשר‬,‫להמשיך‬ ‫יכול‬ ‫הטיפול‬ ‫אם‬ ‫דנים‬.‫או‬: •‫עזרה‬ ‫מזעיק‬ ‫המטפל‬,‫לאיתנו‬ ‫חוזר‬ ‫המטופל‬ ‫וכאשר‬,‫להמשך‬ ‫יכול‬ ‫הטיפול‬ ‫אם‬ ‫דנים‬.
 25. 25. ‫שניה‬ ‫הזדמנות‬ •‫אומרים‬ ‫שהם‬ ‫למה‬ ‫מתכוונים‬ ‫שאחרים‬ ‫מאמינים‬ ‫אינם‬ ‫רבים‬ ‫מטופלים‬.‫לכן‬ ‫בחוזה‬ ‫שנוסח‬ ‫במה‬ ‫יעמוד‬ ‫שהמטפל‬ ‫חשוב‬. •‫המטפל‬ ‫תגובת‬:‫החוזה‬ ‫שבירת‬ ‫של‬ ‫והתוצאות‬ ‫הסיכון‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ •‫ש‬‫החוזה‬ ‫בירת‬(‫למשל‬,‫אובדנות‬ ‫באמצעות‬)‫לצאת‬ ‫דרך‬ ‫בעצם‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫המטפל‬ ‫האשמת‬ ‫תוך‬ ‫מהטיפול‬. •‫המטפל‬ ‫תגובת‬:‫את‬ ‫מפרש‬‫האמביוולנציה‬‫וסיבות‬ ‫לטיפול‬ ‫ביחס‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫להתנגדות‬ ‫משוערות‬
 26. 26. ‫והוסכם‬ ‫נוסח‬ ‫הטיפולי‬ ‫שהחוזה‬ ‫לאחר‬... •‫הטיפולי‬ ‫החוזה‬ ‫את‬ ‫לאתגר‬ ‫או‬ ‫מבחנים‬ ‫לעשות‬ ‫צפוי‬ ‫המטופל‬. •‫א‬ ‫פירוש‬':‫במטופל‬ ‫לשלוט‬ ‫יוכל‬ ‫אם‬ ‫בודק‬–‫פוחד‬ ‫הוא‬ ‫וממנו‬ ‫משתוקק‬ ‫הוא‬ ‫שאליו‬ ‫דבר‬ •‫ב‬ ‫פירוש‬':‫ממנו‬ ‫אכפת‬ ‫מספיק‬ ‫למטפל‬ ‫אם‬ ‫בודק‬=(‫החוזה‬ ‫את‬ ‫מקיים‬) •‫מספר‬ ‫לאחר‬ ‫בפעולה‬ ‫מימוש‬ ‫של‬ ‫באינטנסיביות‬ ‫הפחתה‬ ‫יש‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫טיפול‬ ‫חודשי‬ •‫פירוש‬:‫בטיפול‬ ‫להתמקד‬ ‫מתחילים‬ ‫המטופל‬ ‫חיי‬ •‫המטופל‬ ‫של‬ ‫בחייו‬ ‫המטפל‬ ‫של‬ ‫הגוברת‬ ‫לחשיבות‬ ‫המודעות‬ ‫עולה‬ •‫התוצאה‬:‫זה‬ ‫נגד‬ ‫הגנות‬ ‫מתעוררות‬,‫ועליה‬ ‫התקשרות‬ ‫בתכני‬ ‫עיסוק‬ ‫של‬ ‫בצורה‬ ‫הפגישות‬ ‫של‬ ‫הרגשית‬ ‫בעוצמה‬
 27. 27. ‫בטיפול‬ ‫נוספות‬ ‫טקטיקות‬ •‫ולהתערבות‬ ‫לקשב‬ ‫המוקד‬ ‫את‬ ‫לבחור‬: •‫רגשית‬ ‫מבחינה‬ ‫שדומיננטי‬ ‫למה‬ ‫לב‬ ‫שים‬ •‫בהעברה‬ ‫קורה‬ ‫למה‬ ‫לב‬ ‫שים‬ •‫הטיפול‬ ‫של‬ ‫הכלליות‬ ‫לקדימויות‬ ‫לב‬ ‫שים‬ •‫המציאות‬ ‫של‬ ‫נורמטיביות‬ ‫תפיסות‬ ‫מסד‬ •‫ושלילית‬ ‫חיובית‬ ‫העברה‬ ‫נתח‬ •‫רגשית‬ ‫מעורבות‬ ‫של‬ ‫העוצמה‬ ‫את‬ ‫וסת‬ •‫פגישה‬ ‫בכל‬,‫הטיפול‬ ‫של‬ ‫והגבולות‬ ‫המסגרת‬ ‫את‬ ‫קבע‬: •‫דחופים‬ ‫לדברים‬ ‫התייחס‬,‫כאלה‬ ‫יש‬ ‫אם‬ •‫בפעולה‬ ‫במימוש‬ ‫שליטה‬,‫נחוץ‬ ‫אם‬,‫ופרשנות‬ ‫גבולות‬ ‫קביעת‬ ‫באמצעות‬ •‫אובייקט‬ ‫ליחסי‬ ‫בפעולה‬ ‫מימוש‬ ‫התמר‬‫שמשופעלים‬‫בהעברה‬
 28. 28. ‫הטיפולי‬ ‫במפגש‬ ‫הקדימויות‬ ‫הירארכיית‬: •‫לחקירה‬ ‫להתנגדויות‬ ‫התייחס‬,‫עולם‬ ‫את‬ ‫חקור‬ ‫ואז‬‫היצוגים‬‫של‬ ‫הפנימיים‬ ‫אחרים‬ ‫ושל‬ ‫עצמי‬ ‫של‬ ‫המטופל‬ •‫אפשריות‬ ‫להתנגדויות‬ ‫דוגמאות‬: •‫אלימות‬ ‫או‬ ‫אובדנות‬ ‫איומי‬ •‫הטיפול‬ ‫רציפות‬ ‫על‬ ‫איומים‬(‫משלם‬ ‫לא‬,‫מגורים‬ ‫מקום‬ ‫עובר‬,‫לחופשה‬ ‫יוצא‬,‫פגישות‬ ‫מדלל‬) •‫מידע‬ ‫של‬ ‫הסתרה‬ ‫או‬ ‫כנות‬ ‫חוסר‬(‫למטפל‬ ‫משקר‬,‫מסוימים‬ ‫בנושאים‬ ‫לדון‬ ‫מסרב‬,‫רוב‬ ‫שותק‬ ‫הזמן‬) •‫הטיפולי‬ ‫החוזה‬ ‫של‬ ‫הפרות‬(‫הטיפול‬ ‫של‬ ‫אחרים‬ ‫אספקטים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫משתף‬ ‫לא‬,‫נטילת‬ ‫כמו‬ ‫תרופות‬) •‫הטיפולי‬ ‫המפגש‬ ‫בתוך‬ ‫בפעולה‬ ‫מימוש‬(‫החדר‬ ‫בתוך‬ ‫יפה‬ ‫לא‬ ‫מתנהג‬,‫צועק‬,‫בסוף‬ ‫לעזוב‬ ‫מסרב‬ ‫הפגישה‬) •‫או‬ ‫רגשיים‬ ‫לא‬ ‫נושאים‬ ‫של‬ ‫העלאה‬‫טריביאליים‬
 29. 29. ‫ההעברה‬ ‫של‬ ‫ברורים‬ ‫ביטויים‬ •‫למטפל‬ ‫מילוליות‬ ‫התייחסויות‬ •‫למטפל‬ ‫מילוליות‬ ‫לא‬ ‫התייחסויות‬(‫גוף‬ ‫תנוחות‬) •‫אחרות‬ ‫טיפוליות‬ ‫לדמויות‬ ‫התייחסויות‬(‫רופאים‬,‫סמכות‬ ‫דמויות‬) •‫ההעברה‬ ‫של‬ ‫אנליזה‬–‫הטיפוליים‬ ‫ביחסים‬ ‫עיוותים‬ ‫ניתוח‬ •‫מיסוד‬‫טכנית‬ ‫ניטרליות‬–‫חיובית‬ ‫אובייקטיביות‬ ‫של‬ ‫עמדה‬,‫בבעיות‬ ‫שקיעה‬ ‫ללא‬ ‫מביא‬ ‫שהמטופל‬ •‫נגדית‬ ‫להעברה‬ ‫במודעות‬ ‫שימוש‬
 30. 30. ‫הפרשני‬ ‫התהליך‬ •‫הבהרה‬(clarification) •‫עימות‬(clarification) •‫פירוש‬(intepretation) •‫מטרה‬–‫קידום‬‫מנטליזציה‬ •‫הטיפולית‬ ‫התקשורת‬ ‫ערוצי‬: •‫מילולי‬ •‫מילולי‬ ‫לא‬ •‫נגדית‬ ‫העברה‬ breaches
 31. 31. ‫ההעברה‬ ‫של‬ ‫אנליזה‬ •‫ביחסים‬ ‫עיוותים‬ ‫של‬ ‫רציף‬ ‫ניתוח‬(‫עצמך‬ ‫את‬ ‫שאל‬:‫אדם‬ ‫עושה‬ ‫היה‬ ‫מה‬ '‫נורמלי‬'‫הזה‬ ‫במצב‬?) •‫טיפוליים‬ ‫החוץ‬ ‫בחיים‬ ‫מקבילים‬ ‫לעיוותים‬ ‫בטיפול‬ ‫שמתבלטים‬ ‫עיוותים‬ ‫חבר‬ •‫טכנית‬ ‫ניטרליות‬: •‫המנעות‬‫המטופל‬ ‫של‬ ‫שבחייו‬ ‫בקונפליקטים‬ ‫שכרוכים‬ ‫כוחות‬ ‫עם‬ ‫צד‬ ‫מלקחת‬(‫משאלות‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫דחפים‬ ‫או‬,‫המנעויות‬‫המטופל‬ ‫של‬,‫המציאות‬ ‫דרישות‬) •‫של‬ ‫עמדה‬ ‫שימור‬‫צופה‬‫ולקשייו‬ ‫למטופל‬ ‫ביחס‬ •‫ה‬ ‫עם‬ ‫התחברות‬'‫המתבונן‬ ‫אני‬'(observing ego)‫המטופל‬ ‫של‬ •‫המטופל‬ ‫כלפי‬ ‫נפש‬ ‫שוויון‬ ‫משמעה‬ ‫אין‬ ‫ניטרליות‬ •‫רגשי‬ ‫ריחוק‬ ‫משמעה‬ ‫אין‬ ‫ניטרליות‬;‫הפנימיות‬ ‫בתגובותיו‬ ‫ניטרלי‬ ‫אינו‬ ‫המטפל‬ (‫הנגדית‬ ‫ההעברה‬)‫המטופל‬ ‫כלפי‬
 32. 32. ‫המטפל‬ ‫של‬ ‫הניטרליות‬... •‫הטיפול‬ ‫לתוך‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫באישיותו‬ ‫הקונפליקטים‬ ‫של‬ ‫הכוונה‬ ‫מעודדת‬ •‫רגע‬ ‫בכל‬ ‫שמופעלים‬ ‫הפנימיים‬ ‫האובייקט‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫למטפל‬ ‫מאפשרת‬ •‫המטופל‬ ‫של‬ ‫הצופה‬ ‫האני‬ ‫את‬ ‫מחזקת‬ •‫של‬ ‫אינטגרציה‬ ‫מקדמים‬ ‫ניטרלית‬ ‫מעמדה‬ ‫הניתנים‬ ‫פירושים‬‫יצוגי‬‫אובייקט‬ ‫מפוצלים‬ ‫מופנמים‬ •‫המחשה‬:‫הצופה‬ ‫באני‬ ‫תמוך‬ ‫החלוקה‬ ‫על‬ ‫הצבע‬(‫הפיצול‬?)‫המטופל‬ ‫שבתוך‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫עם‬ ‫להסכים‬ ‫או‬ ‫להזדהות‬ ‫בלי‬ ‫שבחלוקה‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫תאר‬
 33. 33. ‫סטיה‬‫מהניטרליות‬ •‫המטופל‬ ‫של‬ ‫לביטחון‬ ‫איום‬ ‫של‬ ‫במקרים‬ •‫אחרים‬ ‫של‬ ‫לביטחון‬ ‫איום‬ •‫הטיפול‬ ‫המשך‬ ‫על‬ ‫איום‬ •‫בפעולה‬ ‫מימוש‬ ‫להכיל‬ ‫מצליחים‬ ‫אינם‬ ‫ופירוש‬ ‫עימות‬ ‫כאשר‬ •‫הניטרליות‬ ‫את‬ ‫להפר‬ ‫בוחר‬ ‫המטפל‬ ‫כאשר‬:‫את‬ ‫ולהסביר‬ ‫במפורש‬ ‫זאת‬ ‫לציין‬ ‫רצוי‬ ‫הסיבה‬ •‫המטופל‬ ‫של‬ ‫בחייו‬ ‫המטפל‬ ‫של‬ ‫להתנהגות‬ ‫מקבילה‬ ‫למצוא‬ ‫לנסות‬ ‫כדאי‬ •‫למטופל‬ ‫עושה‬ ‫המטפל‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫התנהגות‬ ‫מה‬ ‫לחקור‬(‫מזניח‬?‫מגונן‬?) •‫חקירה‬,‫עימות‬,‫הקונפליקט‬ ‫של‬ ‫ופירוש‬‫שהוחצן‬ •‫השטח‬ ‫לפני‬ ‫מתחת‬ ‫שמתרחשת‬ ‫להעברה‬ ‫חבר‬
 34. 34. ‫טכנית‬ ‫ניטרליות‬–‫סיכום‬: •‫ה‬ ‫בגישת‬ ‫למטפל‬ ‫חיונית‬ ‫זו‬ ‫ניטרליות‬-TFP •‫למטופל‬ ‫איום‬ ‫נוצר‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫ממנה‬ ‫לסטות‬ ‫מותר‬,‫לטיפול‬,‫לאחרים‬ ‫או‬ •‫שאפשרי‬ ‫ברגע‬ ‫אליה‬ ‫לחזור‬ •‫הנגדית‬ ‫בהעברה‬ ‫מקורן‬ ‫מהניטרליות‬ ‫נחוצות‬ ‫לא‬ ‫סטיות‬
 35. 35. ‫נגדית‬ ‫העברה‬ •‫הקלסית‬ ‫הגישה‬‫היתה‬‫במטפל‬ ‫ממוקדת‬ •‫הקלייניאנית‬ ‫הגישה‬‫היתה‬‫במטופל‬ ‫ממוקדת‬ •‫שבתוך‬ ‫הרגשיות‬ ‫התגובות‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקחת‬ ‫הרחבה‬ ‫הגישה‬ ‫המטפל‬ •‫הנגדית‬ ‫להעברה‬ ‫מקורות‬: •‫המטופל‬ ‫של‬ ‫ההעברה‬ •‫המטופל‬ ‫של‬ ‫חייו‬ •‫המטופל‬ ‫אל‬ ‫המטפל‬ ‫של‬ ‫ההעברה‬ •‫המטפל‬ ‫של‬ ‫חייו‬
 36. 36. ‫גבוליים‬ ‫מטופלים‬ ‫עם‬ ‫נגדית‬ ‫העברה‬ •‫על‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫המטופל‬ ‫על‬ ‫אומרת‬ ‫גבוליים‬ ‫מטופלים‬ ‫עם‬ ‫נגדית‬ ‫העברה‬ ‫המטפל‬ •‫על‬ ‫הפנימי‬ ‫מעולמם‬ ‫אספקטים‬ ‫הגנתי‬ ‫באופן‬ ‫משליכים‬ ‫גבוליים‬ ‫מטופלים‬ ‫המטפל‬ •‫שימוש‬‫בהגנות‬‫המטפל‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫פרימיטיביות‬ •‫תואמת‬ ‫הזדהות‬(concordant)–‫של‬ ‫העצמי‬ ‫חווית‬ ‫עם‬ ‫מזדהה‬ ‫המטפל‬ ‫המטופל‬ •‫משלימה‬ ‫הזדהות‬(complementary)–‫אובייקטים‬ ‫עם‬ ‫מזדהה‬ ‫המטפל‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫וחיצוניים‬ ‫פנימיים‬
 37. 37. ‫הזדהות‬ •‫גבוליים‬ ‫מטופל‬ ‫עם‬ ‫דומיננטית‬ ‫היא‬ ‫משלימה‬ ‫הזדהות‬.‫הזדהות‬ ‫מבטאת‬ ‫היא‬ ‫השלכתית‬,‫החוויה‬ ‫עם‬ ‫באמפתיה‬ ‫להיות‬ ‫המטפל‬ ‫של‬ ‫ליכולת‬ ‫להפריע‬ ‫ויכולה‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫העכשווית‬ ‫הרגשית‬. •‫לעומתה‬,‫לאמפתיה‬ ‫הבסיס‬ ‫היא‬ ‫התואמת‬ ‫ההזדהות‬–"‫עצמך‬ ‫את‬ ‫לשים‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫בנעליים‬."
 38. 38. ‫גבוליים‬ ‫מטופלים‬ ‫עם‬ ‫נגדית‬ ‫העברה‬ •‫במהירות‬ ‫מתפתחת‬ •‫עוצמתית‬ •‫יציבה‬ ‫לא‬ •‫מבלבלת‬ •‫לחץ‬ ‫יוצרת‬'‫משהו‬ ‫לעשות‬'
 39. 39. ‫נגדית‬ ‫העברה‬ •‫היא‬ ‫נגדית‬ ‫העברה‬"‫השלישי‬ ‫התקשורת‬ ‫ערוץ‬"‫העולם‬ ‫על‬ ‫למידע‬ ‫חיוני‬ ‫כמקור‬ ‫ומשמשת‬ ‫האובייקט‬ ‫יחסי‬ ‫על‬ ‫ובמיוחד‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫הפנימי‬‫שמשופעלים‬‫בהעברה‬. •‫של‬ ‫הפנימי‬ ‫עולמו‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫המטפל‬ ‫של‬ ‫יכולתו‬ ‫את‬ ‫לשבש‬ ‫יכולה‬ ‫הנגדית‬ ‫ההעברה‬ ‫ולתקשר‬ ‫המטופל‬‫איתו‬‫יעילה‬ ‫בצורה‬. •‫במלים‬ ‫לבטא‬ ‫מסוגלים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫בהתנהגותם‬ ‫מבטאים‬ ‫גבוליים‬ ‫מטופלים‬. •‫ורגשות‬ ‫מחשבות‬ ‫של‬ ‫השראה‬ ‫באמצעות‬ ‫מתבטאים‬ ‫משמעותיים‬ ‫אובייקט‬ ‫ויחסי‬ ‫נושאים‬ ‫המטפל‬ ‫אצל‬. •‫הנגדית‬ ‫ההעברה‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬=(‫המטפל‬ ‫את‬ ‫חווה‬ ‫המטופל‬ ‫איך‬)‫עצמך‬ ‫את‬ ‫שאל‬" :‫איך‬ ‫להרגיש‬ ‫לי‬ ‫גורמים‬?( "how am I being made to feel)
 40. 40. ‫הנגדית‬ ‫ההעברה‬ ‫ניהול‬ •‫בפעולה‬ ‫במימוש‬ ‫להגיב‬ ‫בלי‬ ‫אליו‬ ‫מעביר‬ ‫שהמטופל‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫מכיל‬ ‫המטפל‬ •‫האובייקט‬ ‫יחסי‬ ‫על‬ ‫לומר‬ ‫עשוי‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫ומפרש‬ ‫אליו‬ ‫העביר‬ ‫שהמטופל‬ ‫מה‬ ‫משקף‬ ‫המטפל‬ ‫שמשופעלים‬‫בהעברה‬ •‫אקוטית‬ ‫נגדית‬ ‫העברה‬: •‫הנתון‬ ‫ברגע‬ ‫המטפל‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ •‫במהירות‬ ‫משתנה‬ •‫להכלה‬ ‫קשה‬ ‫להיות‬ ‫עשויה‬ •‫כרונית‬ ‫נגדית‬ ‫העברה‬: •‫תקופה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫המטפל‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ •‫המטפל‬ ‫אצל‬ ‫יחסית‬ ‫יציבה‬ ‫לעמדה‬ ‫גורמת‬ •‫רגשית‬ ‫מבחינה‬ ‫טעונה‬ ‫מאד‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫סובטילית‬ •‫להבחנה‬ ‫קשה‬ ‫לעתים‬,‫בהדרכה‬ ‫רק‬ ‫ועולה‬ •‫להעברה‬ ‫המטפל‬ ‫של‬ ‫אופיינית‬ ‫תגובתיות‬ ‫משקפת‬
 41. 41. ‫לניטרליות‬ ‫נגדית‬ ‫העברה‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ •‫מהניטרליות‬ ‫לסטיות‬ ‫העיקרי‬ ‫המקור‬ ‫היא‬ ‫נגדית‬ ‫העברה‬ •‫המטפל‬ ‫ניטרליות‬ ‫של‬ ‫מעמדה‬ ‫רק‬ ‫כי‬ ‫קריטית‬ ‫חשיבות‬ ‫בעלת‬ ‫היא‬ ‫הניטרליות‬ ‫של‬ ‫ההבנה‬ ‫את‬ ‫להעמיק‬ ‫כדי‬ ‫הנגדית‬ ‫ההעברה‬ ‫את‬ ‫ולעבד‬ ‫לשקף‬ ‫יכול‬ ‫המטופל‬
 42. 42. ‫ההעברה‬ ‫פירושי‬ •‫זו‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫שנבנות‬ ‫התערבויות‬ ‫של‬ ‫כסדרה‬ ‫מומשגים‬ •‫פירוש‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫מחזור‬ ‫להשלים‬ ‫כדי‬ ‫רבים‬ ‫טיפוליים‬ ‫מפגשים‬ ‫נחוצים‬ ‫לעתים‬, ‫רבים‬ ‫פירושים‬ ‫מניב‬ ‫אחד‬ ‫מפגש‬ ‫ולעתים‬ •‫הבהרה‬ ‫עם‬ ‫מתחיל‬ ‫הפירוש‬(clarification:) •‫רגע‬ ‫באותו‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫העצמי‬ ‫תפישת‬ ‫הבהרת‬ •‫המטפל‬ ‫או‬ ‫האחר‬ ‫את‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫התפישה‬ ‫הבהרת‬ •‫עיוותים‬ ‫להבהיר‬ ‫ועוזרת‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫הפנימי‬ ‫העולם‬ ‫על‬ ‫אור‬ ‫זורה‬ ‫זו‬ ‫טכניקה‬ =(‫מקדמת‬‫מנטליזציה‬)
 43. 43. ‫עימות‬(confrontation) •‫מדובר‬ ‫לא‬‫באתגור‬‫עוין‬,‫בתוך‬ ‫כסתירה‬ ‫שנראה‬ ‫למה‬ ‫ביחס‬ ‫כנה‬ ‫בחקירה‬ ‫אלא‬ ‫ובין‬‫התקשורות‬‫המטופל‬ ‫של‬ ‫מילוליות‬ ‫והלא‬ ‫המילוליות‬ •‫מזה‬ ‫זה‬ ‫שמפוצלים‬ ‫העצמי‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫באספקטים‬ ‫להתבונן‬ ‫למטופל‬ ‫הזמנה‬ ‫זו‬ •‫ערוץ‬ ‫באותו‬ ‫סתירה‬" :‫נהדר‬ ‫מטפל‬ ‫שאני‬ ‫אמרת‬ ‫מקודם‬,‫אומר‬ ‫אתה‬ ‫וכעת‬ ‫אותך‬ ‫מעצבן‬ ‫שאני‬" •‫ערוצים‬ ‫בין‬ ‫סתירה‬" :‫עלי‬ ‫כועס‬ ‫שאתה‬ ‫לי‬ ‫אומר‬ ‫אתה‬,‫אתה‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫אבל‬ ‫אלי‬ ‫מחייך‬"
 44. 44. ‫הפירוש‬‫עצמו‬ ‫בפני‬ •‫העכשווית‬ ‫בחוויה‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫למרכיבים‬ ‫ביחס‬ ‫השערה‬ •‫פסיכולוגיים‬ ‫קונפליקטים‬ ‫להתיר‬ ‫מנסים‬ •‫המחשבות‬ ‫על‬ ‫מודע‬ ‫הלא‬ ‫תכני‬ ‫של‬ ‫להשפעה‬ ‫מודעות‬ ‫להעלות‬ ‫מנסים‬, ‫רגשות‬,‫המטופל‬ ‫של‬ ‫והתנהגויות‬ •‫פתולוגית‬ ‫והגנה‬ ‫ויסות‬ ‫חוסר‬ ‫של‬ ‫במעגל‬ ‫להתערב‬ ‫מנסה‬ •‫החוויה‬ ‫של‬ ‫מנותקים‬ ‫אספקטים‬ ‫של‬ ‫אינטגרציה‬ ‫לעשות‬ ‫מנסה‬ •‫בהדחקות‬ ‫פיצול‬ ‫של‬ ‫המבוססות‬ ‫הגנות‬ ‫מחליף‬ •‫זהות‬ ‫בלבול‬ ‫של‬ ‫התרה‬ •‫וראיית‬ ‫עצמית‬ ‫להתבוננות‬ ‫יכולת‬ ‫קידום‬‫בהקשר‬ ‫ההתנסות‬
 45. 45. ‫ההעברה‬ ‫וחוויית‬ ‫הגבולי‬ ‫המטופל‬ •‫פרימיטיביים‬ ‫אובייקט‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫שפעול‬ ‫בעצם‬ ‫הינו‬ ‫עוצמתיים‬ ‫כרגשות‬ ‫חווה‬ ‫שהמטופל‬ ‫מה‬ •‫הטיפולי‬ ‫המערך‬ ‫את‬ ‫מציפים‬ ‫אלה‬ ‫חזקים‬ ‫רגשות‬ •‫קונקרטי‬ ‫באופן‬ ‫המטפל‬ ‫את‬ ‫חווה‬ ‫המטופל‬.‫המשמעות‬:‫להבחין‬ ‫מוגבלת‬ ‫יכולת‬ ‫יש‬ ‫למטופל‬ ‫החיצונית‬ ‫המציאות‬ ‫לבין‬ ‫הפנימית‬ ‫חווייתו‬ ‫בין‬ •‫התפתחותית‬ ‫מבחינה‬ ‫פרימיטיביים‬ ‫שהם‬ ‫רגשות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫נשלטת‬ ‫ההעברה‬(‫למשל‬, ‫אידיאליזציה‬ ‫או‬ ‫שנאה‬),‫ללא‬‫יצוג‬‫האובייקט‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫קוגניטיבי‬‫המשופעלים‬ •‫לחוויה‬ ‫ביחס‬ ‫הפרספקטיבה‬ ‫או‬ ‫המתאים‬ ‫המרחק‬ ‫את‬ ‫ליצור‬ ‫מתקשה‬ ‫המטופל‬‫המיידית‬ ‫ההעברה‬ ‫את‬ ‫שלו‬ •‫כתוצאה‬,‫מבוכה‬ ‫או‬ ‫בלבול‬ ‫לחוות‬ ‫עשויים‬ ‫המטפל‬ ‫וגם‬ ‫המטופל‬ ‫גם‬ •‫דרך‬ ‫או‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫התנהגותו‬ ‫דרך‬ ‫הן‬ ‫ההעברה‬ ‫לביטוי‬ ‫ביותר‬ ‫החזקות‬ ‫הדרכים‬ ‫הנגדית‬ ‫ההעברה‬
 46. 46. ‫ההעברה‬ ‫את‬ ‫חווה‬ ‫הגבולי‬ ‫המטופל‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫של‬ ‫התוצאות‬: •‫של‬ ‫מסורתיים‬ ‫בפירושים‬ ‫ולהשתמש‬ ‫לקבל‬ ‫מתקשה‬ ‫המטופל‬ ‫בתחילה‬ ‫משתמש‬ ‫בהם‬ ‫ההגנה‬ ‫מנגנוני‬ ‫ושל‬ ‫חרדותיו‬ •‫פגיעה‬ ‫או‬ ‫כביקורת‬ ‫התערבות‬ ‫כל‬ ‫חווה‬ ‫המטופל‬ •‫למטופל‬ ‫לעזור‬ ‫כדי‬ ‫שימושיות‬ ‫להיות‬ ‫יכולות‬ ‫בסיסיות‬ ‫יותר‬ ‫התערבויות‬ ‫להכיל‬/‫יכולתו‬ ‫את‬ ‫ולקדם‬ ‫הרגשיות‬ ‫חוויותיו‬ ‫את‬ ‫להחזיק‬‫ליצוג‬‫קוגניטיבי‬ ‫שלהן‬ •‫של‬ ‫סימבולי‬ ‫לניהול‬ ‫יכולת‬ ‫לפיתוח‬ ‫בהדרגה‬ ‫להוביל‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬‫חוויתו‬‫של‬ ‫בהעברה‬ ‫המטופל‬
 47. 47. ‫גבולי‬ ‫מטופל‬ ‫עם‬ ‫הפרשנות‬ ‫של‬ ‫המוקד‬ •‫פיצול‬ ‫על‬ ‫המבוססים‬ ‫הגנה‬ ‫מנגנוני‬ ‫של‬ ‫הדומיננטיות‬ ‫בגלל‬(‫על‬ ‫במקום‬ ‫אצל‬ ‫כמו‬ ‫הדחקה‬‫נוירוטים‬),‫של‬ ‫מנותקים‬ ‫אספקטים‬ ‫על‬ ‫מתמקדת‬ ‫הפרשנות‬ ‫למודעות‬ ‫נגישים‬ ‫שהם‬ ‫החוויה‬‫לסירוגין‬(‫עקביות‬ ‫שהן‬ ‫הדחקות‬ ‫לעומת‬) •‫הטיפול‬ ‫התקדמות‬ ‫עם‬‫ההגנות‬‫להגנות‬ ‫דרך‬ ‫מפנות‬ ‫הדיסוציאטיביות‬ ‫הדחקתיות‬,‫המודחקים‬ ‫בתכנים‬ ‫להתמקד‬ ‫יכולים‬ ‫הפירושים‬ ‫ואז‬ •‫ואת‬ ‫הדומיננטיים‬ ‫האובייקט‬ ‫יחסי‬ ‫של‬ ‫הטבע‬ ‫את‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫מבטא‬ ‫הפירוש‬ ‫הדיאדה‬ ‫של‬ ‫הקטבים‬ ‫שני‬ ‫עם‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫הקושי‬ •‫הדיאדה‬ ‫בין‬ ‫הפיצול‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫הפירוש‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬‫הרודפנית‬‫לדיאדה‬ ‫האידיאלית‬.‫להשתנות‬ ‫יכולה‬ ‫השטח‬ ‫פני‬ ‫שעל‬ ‫שהדיאדה‬ ‫לכך‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫יש‬ ‫למשנהו‬ ‫מרגע‬ ‫במהירות‬
 48. 48. ‫הפירוש‬ ‫שלבי‬ •‫א‬.‫רגע‬ ‫באותו‬ ‫העצמי‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫זהה‬(‫של‬ ‫ראשונה‬ ‫רמה‬‫מנטליזציה‬) •‫ב‬.‫האחר‬ ‫של‬ ‫החוויה‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫קח‬(‫למשל‬:‫המטפל‬)‫רגע‬ ‫באותו‬,‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫ושהיא‬ ‫המטופל‬ ‫משל‬ ‫שונה‬ •‫ג‬.‫נחוץ‬ ‫אם‬,‫הרגע‬ ‫את‬ ‫חווה‬ ‫המטפל‬ ‫איך‬ ‫של‬ ‫גרסה‬ ‫למטופל‬ ‫תציע‬ •‫ד‬.‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫להקשר‬ ‫הרגע‬ ‫את‬ ‫תפתח‬:‫החוויה‬ ‫את‬ ‫תעמת‬‫המיידית‬‫ושל‬ ‫העצמי‬ ‫של‬ ‫אחרים‬ ‫בזמנים‬ ‫שנצפית‬ ‫זו‬ ‫עם‬ ‫המטפל‬(‫של‬ ‫שניה‬ ‫רמה‬‫מנטליזציה‬) •‫ה‬.‫עם‬ ‫הזדהות‬ ‫בין‬ ‫התנודות‬ ‫את‬ ‫שתבהיר‬ ‫כך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫קונפליקטים‬ ‫או‬ ‫פיצולים‬ ‫על‬ ‫הצבע‬ ‫יצוגי‬‫עם‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫העצמי‬‫יצוגי‬‫האובייקט‬ •‫ו‬.‫ההפוכה‬ ‫הרגשית‬ ‫הערכיות‬ ‫עם‬ ‫הדיאדות‬ ‫בין‬ ‫הפיצול‬ ‫של‬ ‫המוטיבציה‬ ‫את‬ ‫פרש‬
 49. 49. ‫במטפל‬ ‫הממוקדים‬ ‫פירושים‬ •‫שבה‬ ‫רגשית‬ ‫מבחינה‬ ‫והטעונה‬ ‫הקונקרטית‬ ‫לדרך‬ ‫מלים‬ ‫נותנים‬ ‫אלה‬ ‫פירושים‬ ‫המטפל‬ ‫את‬ ‫חווה‬ ‫המטופל‬,‫אלטרנטיבית‬ ‫מבט‬ ‫נקודת‬ ‫להציע‬ ‫בלי‬,‫ומבלי‬ ‫לחוויה‬ ‫אחראי‬ ‫שהמטופל‬ ‫להציע‬ •‫שנחווים‬ ‫רגשיים‬ ‫מצבים‬ ‫של‬ ‫קוגניטיבית‬ ‫הכלה‬ ‫מאפשרים‬ ‫אלה‬ ‫פירושים‬ ‫קונקרטית‬ ‫בצורה‬ •‫להבין‬ ‫מנסה‬ ‫באמת‬ ‫ושהמטפל‬ ‫מובן‬ ‫להיות‬ ‫של‬ ‫חוויה‬ ‫למטופל‬ ‫מאפשרים‬ ‫הם‬ ‫אותו‬
 50. 50. ‫סיכום‬:‫הפירוש‬ ‫מעגל‬ •‫שלו‬ ‫המודעת‬ ‫הרגשית‬ ‫החוויה‬ ‫את‬ ‫להבהיר‬ ‫למטופל‬ ‫לעזור‬ ‫מאמץ‬ ‫עם‬ ‫מתחיל‬ ‫בהעברה‬ •‫של‬ ‫להבנה‬ ‫מאמץ‬‫היצוגים‬‫שמופעלים‬ ‫אחרים‬ ‫ושל‬ ‫עצמי‬ ‫של‬ ‫הספציפיים‬ ‫המטפל‬ ‫על‬ ‫ומושלכים‬ •‫אובייקט‬ ‫יחסי‬ ‫אותם‬ ‫חווה‬ ‫הוא‬ ‫אחרים‬ ‫שבזמנים‬ ‫זה‬ ‫עם‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫עימות‬ ‫הפוכים‬ ‫בתפקידים‬ ‫אבל‬ •‫היחסים‬ ‫של‬ ‫פרשני‬ ‫קישור‬‫הרודפניים‬‫שנעשו‬ ‫המטפל‬ ‫עם‬ ‫שלו‬ ‫והאידיאליים‬ ‫מודעים‬,‫הדדית‬ ‫הכחשה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הגנתית‬ ‫בצורה‬ ‫פוצלו‬ ‫אבל‬
 51. 51. ‫בטיפול‬ ‫אפשריים‬ ‫סיבוכים‬ •ACTING OUT–‫תפרש‬ ‫קודם‬,‫גבולות‬ ‫תציב‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ •‫אובדנית‬ ‫התנהגות‬ •‫אכילה‬ ‫הפרעות‬,‫בסמים‬ ‫שימוש‬,‫סוציאלית‬ ‫אנטי‬ ‫התנהגות‬,‫או‬ ‫התנהגות‬ ‫פסיכופאתית‬ ‫העברה‬–‫הכלה‬ ‫צריכים‬,‫מחדש‬ ‫מסגור‬ ‫אולי‬ •‫מהטיפול‬ ‫נשירה‬,‫רגשיות‬ ‫סערות‬(‫בולטות‬ ‫או‬ ‫סמויות‬),‫או‬ ‫פרנואידית‬ ‫רגרסיה‬ '‫פסיכוזות‬ ‫מיקרו‬' •‫דיסוציאטיביות‬ ‫תגובות‬–‫פיצול‬ ‫של‬ ‫צורה‬ •‫ארוטיזציה‬ •‫אשפוז‬
 52. 52. ‫הטיפול‬ ‫של‬ ‫טיפוסית‬ ‫התפתחות‬ •‫החוזה‬ ‫את‬ ‫מאתגר‬ ‫או‬ ‫בוחן‬ ‫המטופל‬ •‫הנגדית‬ ‫ההעברה‬ ‫ובאמצעות‬ ‫מילוליים‬ ‫לא‬ ‫תקשורת‬ ‫ערוצי‬ ‫על‬ ‫מוקדמת‬ ‫הדגשה‬ •‫בפעולה‬ ‫במימוש‬ ‫הפחתה‬(acting out)‫מתחילים‬ ‫המטופל‬ ‫של‬ ‫חייו‬ ‫כאשר‬ ‫נגרמת‬ ‫בטיפול‬ ‫להתמקד‬ •‫למטופל‬ ‫המטפל‬ ‫של‬ ‫לחשיבות‬ ‫המודעות‬ ‫של‬ ‫העלאה‬,‫וההגנות‬‫זה‬ ‫כנגד‬ ‫שננקטות‬ (‫התקשרות‬ ‫של‬ ‫נושאים‬:)‫הטיפוליים‬ ‫המפגשים‬ ‫בתוך‬ ‫ברגשיות‬ ‫לעליה‬ ‫מובילים‬ ‫אלה‬ •‫הטיפול‬ ‫התקדמות‬ ‫עם‬,‫של‬ ‫פירוש‬‫ההגנות‬‫אינטגרציה‬ ‫כנגד‬ •‫מחדש‬ ‫מופיעה‬ ‫בעייתית‬ ‫דינמיקה‬ ‫שבו‬ ‫מעגל‬,‫ומוגבלת‬ ‫מוכלת‬ ‫יותר‬ ‫בדרך‬ ‫אבל‬ •‫אינטגרציה‬ ‫מתחילה‬,‫ארעית‬ ‫עדיין‬ ‫היא‬ ‫אבל‬,‫לפיצולים‬ ‫בנסיגות‬ ‫ומתחלפת‬ •‫בחיים‬ ‫מוקדמים‬ ‫בשלבים‬ ‫שנעשו‬ ‫מבחירות‬ ‫שנובעות‬ ‫בעיות‬ ‫מופיעות‬,‫מתאימות‬ ‫לא‬ ‫ושכבר‬
 53. 53. ‫מבניים‬ ‫לשינויים‬ ‫קליניים‬ ‫ביטויים‬ •‫ל‬ ‫יובילו‬ ‫יותר‬ ‫אינטגרטיבית‬ ‫פסיכולוגית‬ ‫לחוויה‬ ‫המבנית‬ ‫ברמה‬ ‫שינויים‬: •‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫תפקוד‬,‫ובהתנהגויות‬ ‫בסימפטומים‬ ‫הפחתה‬ ‫עם‬‫מאלאדפטיביות‬ •‫העולם‬ ‫של‬ ‫ובחוויה‬ ‫העצמי‬ ‫של‬ ‫בתחושה‬ ‫שינויים‬ •‫לחץ‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫יכולות‬‫וארועים‬‫שליליים‬ •‫מלאה‬ ‫יותר‬ ‫בצורה‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫לחיות‬,‫סיפוק‬ ‫של‬ ‫מציאותית‬ ‫השגה‬ ‫עם‬ ‫ובעבודה‬ ‫באהבה‬

×