Successfully reported this slideshow.

Minna-Mari Kaila, MTK: Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta

Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 9
1 of 9

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Minna-Mari Kaila, MTK: Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta

  1. 1. Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta Hevosyrittäjäpäivät 13.11.2015
  2. 2. Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Luontaistalous Fossiilitalous 1900 2014 2030 Biotalous: •Käyttää biologisia luonnonvaroja kestävästi tuotteiden, energian, ravinnon ja palveluiden tuottamiseen Pyrkii: •vähentämään riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista •ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä •edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja 2.9.2015
  3. 3. Hallitusohjelma perustuu kärkihankkeisiin, joista maaseudun yrityksille keskeisiä ovat:
  4. 4. Kärkihanke 3: Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon KUVAUS: Valmistellaan kierrätystä edistävää sääntelyä ja ratkaisuja kiertotalouden mahdollistamiseksi. Kokeilu- ja demonstraatiohankkeilla lisätään materiaalien ja ravinteiden kierrätystä sekä siihen liittyvää liiketoimintaa. Tehostetaan toimia Itämeren suojelemiseksi ja vesien kuormituksen vähentämiseksi. TAVOITE: Hyödynnetään kiertotalouden kasvavia mahdollisuuksia. Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi toimitaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Vesistöihin huuhtoutuvien ravinteiden ja humuksen määrää vähennetään ja lisätään maatalouden ravinne- ja energiaomavaraisuutta. Kiertotalouden liiketoiminta kasvaa ja syntyy uusia työpaikkoja. PÄÄTOIMENPITEET: 1. Kokeilu-, TK-, ja demonstraatiohankkeita kiertotalouden edistämiseksi 2. Vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoidon toimenpideohjelma 3. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus- ja kokeiluohjelma 12/161/16 3/16 1/17 Jätteiden käyttö maarakentami- sessa laajenee (asetus) Jätehuollon yksinoikeuksien rajaaminen (HE) ja yhdyskunta- jätteet kiertoon (Vnp) Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus- ja kokeiluohjelma käynnistyy Kiertotalouden ja vesiensuojelun parhaat ratkaisut viety käytäntöön 12/18 Kiertotalouden pilotti- ja demohankkeet liikkeelle
  5. 5. Kärkihanke 4: Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun KUVAUS: Turvataan ruoantuotannon ja maatalouden rakennekehityksen edellytykset. Parannetaan elintarvikeketjun toimijoiden toiminta- mahdollisuuksia ja kilpailukykyä purkamalla normeja. Edistetään vesi- ja kalavaroihin perustuvan liiketoiminnan kasvua sinisen biotalouden kehittämissuunnitelman toimenpitein. TAVOITE: Maatalouden kannattavuus on parantunut ja maatilojen maksuvalmiutta on vahvistettu. Hallituskaudelle ei säädetä uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita. Puhtaiden elintarvikkeidemme sekä kala- ja vesivarojen kotimaista käyttöä ja vientiä edistetään. PÄÄTOIMENPITEET: 1. Maatilatalouden kehittämisrahastoon lisärahoitus maatalouden investointeihin 2. Sujuvoitetaan lupa- ja ilmoitusmenettelyjä sekä puretaan normeja 3. Luodaan edellytyksiä elintarvikkeiden ja osaamisen viennille sekä lisätään elintarvikeketjun yhteistyötä ja osaamista 4. Valmistellaan ja toteutetaan sinisen biotalouden kehittämissuunnitelma 12/165/16 12/17 12/18 Sinisen biotalouden kansallinen kehittämis- suunnitelma valmis Lupa- ja ilmoitus- menettelyiden muutostarpeet selvitetty Sähköiset vientitodistukset käytössä. Normien purkuun liittyvät säädös-muutokset tehty Ruoantuotannon ja viennin toimenpiteet tehty. Vesivientiohjelma ja sinisen biotalouden kokeiluhankkeet toteutettu 1/16 Maatalouden tuotantorakennetta ja kilpailukykyä parantavat investoinnit liikkeelle
  6. 6. Hallitusohjelma huomioi maaseudun yritysten keskeiset kysymykset: • Siirtyminen uusiutuvaan energiaan => hevosen lannan käyttö • Ravinteiden kierrätyksen tehostaminen • Maatalouden kannattavuuden parantaminen • Normien purku. Ei kansallista säädäntää yli EU-tason. • Ei kustannuksia lisääviä säädöksiä => Nitraattiasetus, eläinsuojelulaki • Alkuperämerkinnät, julkiset hankinnat, tuottajaorganisaatiot. • Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus. Minimoidaan viranomaisvalitukset => esim. ympäristöluvat • Yrittäjyyden edistäminen, yrittäjävähennys • Maaseudun infrastruktuuri => alemmanasteinen tieverkko
  7. 7. KÄRKIHANKE: Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti ”Sallitaan hevosen lannan käyttö energiatuotannossa.” => Hevosenlanta tulisi muun tuotantoeläinten lannan tapaan ensisijaisesti saattaa kehittyneen käsittelyn piiriin ja kierrättää lannan ravinteet. Perustetaan hevosenlannan ravinteiden kierrätyshanke ja mahdollistetaan hevosenlannan polttoainekäyttö. => Hevosenlannan kierrätyshanke käynnistetään 2016 alussa. Käynnistetään välittömästi keskustelut EU:n komission kanssa hevosenlannan polton mahdollistamisesta joko EU:n sivutuotelainsäädäntöä muuttamalla tai kansallisella säädöksellä.
  8. 8. KIITOS! minna-mari.kaila@mtk.fi

×