Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини
Дніпровської районної у місті Києві держадміністрації
Централь...
Бі блі ографі чні покажчики
 "Однаково дбайливо й уважно ві н ставився до кожного
героя" (150-рі ччя ві д дня народження
...
 "Все ми хочемо умі ти" – бі блі отека №16 для ді тей
Бі обі блі ографі чний словник
 «Нашого цві ту по всьому сві ту. У...
Кутняхов" – бі блі отека і м. О.Олеся
І нформаці йні дові дки
 «Меморі альні та анотаці йні дошки Дні провського
району»,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

пропонуємо палітру видань 2014

72 views

Published on

Пропонуємо палітру видань: інформаційний довідник про видання бібліотек Дніпровського району міста Києва в 2014 році / Центральна районна бібліотека ім.П.Тичини. - К.: 2014

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

пропонуємо палітру видань 2014

  1. 1. Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної у місті Києві держадміністрації Центральна районна бібліотека ім. П.Г.Тичини Киї в-2014 вул.. А.Луначарського, 24 м. Киї в – 02 02002 Е-mail: dniprlib@ gmail.com http://dnipоrlib.com.ua Тел. (044)517- 42-38 7
  2. 2. Бі блі ографі чні покажчики  "Однаково дбайливо й уважно ві н ставився до кожного героя" (150-рі ччя ві д дня народження М.Коцюбинського) - Бі блі отека і м. В.Маяковського; Бі блі ографі чні списки  "Киї в та Дні провський район на сторі нках преси" - і нформаці йно-бі блі ографі чний бюлетень (І ,І І пі врі ччя) - ЦРБі м. П.Тичини;  Краєзнавчо-бі блі ографі чні списки сері ї "Ї х і мена в назвах вулиць Дні провського району": "Поет всі х армян: Ованес Туманян" - ЦРБ і м. П.Тичини; "Петро Запорожець: революці йні уні верситети", "Сулейман Стальський: Гомер ХХ столі ття" – бі блі отека і м. К.Симонова; "Мі ж життям і безсмертям мости: Раї са Окі пна" – бі блі отека №134;  "Пантелеймон Кулі ш корифей украї нської лі тератури",– бі блі отека і м. В.Маяковського;  "Таємниці друї ді в", "Рей Бредбері – винахі дник машини щастя" (Ві д фі льму до книги)– бі блі отека і м. О.Олеся;  "Знайома незнайомка: Микі льська Слобі дка" - краєзнавчо-бі блі ографі чний список - ЦРБ і м. П.Тичини;  "Є ці нності святі – любов, життя і ді ти" – бі блі отека і м. К.Симонова;  "Смак сучасної лі тератури" (Нові надходження 2014) - бі блі отека і м. М.Горького;  "Розкажу вам, ді ти, казку…" , "Мі сто, в якому я живу…" (бі блі оекскурсі я по і сторичнимпам"ятникам)- бі блі отека і мВ.Яна;  "Бі лий птах І вана Миколайчука", "Мистецтво гречності ", "Дива, створені свої ми руками" – бі блі отека і м. П.Усенка; дурнями» - ЦРБ і м. П.Тичини. Видання-і грашки  "Катерина Булах "День кота"; "Мі ттерер Ф. «Дивовижне курчатко Ганнуся"; "Кулі ш-Зі нькі в Л. "Сонячний дощик"; "М"ясткі вський А. Зайчик та його друзі "; "Харуки Мураками "Рождество Овцы"; "Лузина Лада "Сказка о новогодней елке" - ЦРБі м. П.Тичини; Методичні видання  «Професі йні хитрощі бі блі отечного портфолі о» методичні рекомендаці ї - ЦРБі м. П.Тичини;  "Пропонуємо палі тру видань. Видання бі блі отек Дні провської ЦБС в 2014 році », "Зведений план випуску бі блі ографі чної продукці ї бі блі отеками Дні провської ЦБС в 2015 році" - і нформаці йний дові дник, ЦРБ і м. П.Тичини І нформаці йнийдові дник пі дготувала зав. ві дді лу дові дково-і нформаці йної та органі заці йно-методичної роботи В.Осипенко Наша адреса: Центральна районна бі блі отека і м..П.Г.Тичини6
  3. 3.  "Все ми хочемо умі ти" – бі блі отека №16 для ді тей Бі обі блі ографі чний словник  «Нашого цві ту по всьому сві ту. Украї нці за кордоном» - ЦРБі м. П.Тичини; Бі обі блі ографі чні нариси, довідки  Сері я «Меценати Украї ни": "Прагнемо до суспі льної користі . Родина Терещенкі в», "Безкорисливо ві ддані мистецтву. Родина Ханенкі в", "Давати так, щоб лі ва рука не знала, що робить права – родинний принцип Симиренкі в" - бі блі отека і м. В.Маяковського;  «Легенда украї нської сцени: Богдан Ступка» - бі блі отека і м. П.Усенка;  "Сері я "Коронаці я слова": "Кононенко Євгені я- сучасна украї нська письменниця і перекладачка" - бі блі отека і м. В.Яна;  "Пі шла, щоб залишитися… у пам"яті і ролях: Маргарита Криницина" - ЦРБ і м. П.Тичини І нформаці йні буклети  «Гаджеты и дети: правила игры», «Ві дкриваємо нові і мена: Ксені я Баженова», «Улюблений автор читачі в: Анна Гавальда», «Сетевые мошенники», «Школа танці в для ді тей у Києві » - бі блі отека і м. В.Маяковського;  «Ві дді л опі ки, пі клування, усиновлення та влаштування ді тей» з циклу «ПДГ – користувачам бі блі отеки» - ЦРБі м. П.Тичини;  «І сторі я бі блі отеки і м. А.Малишка; факти, поді ї , люди» - бі блі отека і м. А.Малишка;  «Укниг не буває кані кул» - бі блі отека і м. В.Сосюри;  "Гот вампі ру не товариш", "Музей мі ського транспорту", "Мистецтво – духовний код: художник Микола дитячої книги" - бі блі отека і м. В.Яна Путі вники  "Ті шу свою уяву картинами златоглавого, каштанами уві нчаного Києва…" (Шевченкі вськими мі сцями Києва) – бі блі отека і м. В.Сосюри;  "Парки – окраса району" – бі блі отека і м. А.Малишка Газети  "Бі блі оСфера" №1,2,3,4 2014 – бі блі отека і м. Є.Кравченка; Шорт-листки  "Цикл "Колесо книжкової фортуни": Андрі й Курков, Тетяна Полякова, Густав Майрі нк, Лайонел Шрайвер, Пол Догерті , Сара Билстон – бі блі отека і м. К.Симонова;  "Золоті зерна поезі ї безсмертного Кобзаря", "Десь сю казочку чув, та кі нець забув…" (для ді тей дошкі льного та молодшого шкі льного ві ку), "Ольга Компані єць" - бі блі отека і м. В.Яна;  Цикл "Бі блі отека і м В.Яна і нформує спі вві тчизникі в і з зони АТО": "Соці альний захиствнутрі шньо перемі щених осі б"; "Як влаштувати дитину до садочка чи школи" - бі блі отека і м. В.Яна;  "10 найпопулярні ших лі тературних творі в в Украї ні : успі х у читачі в в 2013 році " - бі блі отека і м. В.Яна;  "Что входитв обязанности дворника зимой?", "Топ-10 советов от лидеров тестов", "Рецепти з шоколаду" – бі блі отека і м. В.Маяковського;  Сері я"Дебютний роман. Лі тературні ві зитки": "Халед Хоссейні "Той, що бі жить за ві тром"; "Умберто Еко "І м"я рози"; "Стефані Майер "Суті нки"; "Харукі Муракамі "Слухай пі сню ві тр"; "Джоан Ролі нг "Гаррі Потер і фі лософський камі нь" – бі блі отека і м. В.Маяковського; Позитиватори  «Хто ця людина – ти хочешзнати? Ді знайся, що любить вона читати», «Усамі тнення з книгоюкраще товариства з 25
  4. 4. Кутняхов" – бі блі отека і м. О.Олеся І нформаці йні дові дки  «Меморі альні та анотаці йні дошки Дні провського району», «Права закордонних украї нці в», «Ві д чого залежить перелі к житлово-комунальних послуг, що надаються споживачам?», "Я жі нка і знаюсвої права" - ЦРБі м. П.Тичини;  «Соці окультурна карта Дні провського району» - ЦРБ і м. П.Тичини;  "Музейні скарби Дні провського" - ЦРБі м. П.Тичини;  "Сві точ науки та осві ти" (Киї вському наці ональному уні верситету і м. Т.Г.Шевченка – 180) – бі блі отека і м. В.Сосюри; Закладки  «Вдовиченко Г. Лі га непарних шкарпеток» (З мамоюв тиху годину) з циклу «Радимо почитати»- ЦРБі м. П.Тичини;  «Ві йна і з книжних сторі нок» з циклу «Пропонуємо почитати» - бі блі отека і м. А.Малишка;  Цикл "Бі блі ограф рекомендує": "Євген Положі й "Юрі й Юрі йович, улюбленець жі нок"; "Марина Троян"Облі ковець" - ЦРБі м. П.Тичини І нформаці йні пам’ятки  «Мі ські дозві льні центри та районні центри надання адмі нпослуг в м.Києві », «Бі женці з Криму можуть звернутися за допомогою на «гарячі » лі ні ї », «Куди поскаржитись на хабарництво?», «Як отримати дипломи випускникамВНЗ, розташованих на тимчасово окуповані й територі ї Украї ни», «Куди звертатися переселенцям: телефони соц.. фонді в, Червоного Хреста, громадських органі заці й, волонтері в, медикі в», "Мі сця укриття населення в пі дземному просторі Дні провського району мі ста Києва", "Насильство в сі м»ї : де шукати допомогу" - ЦРБі м. П.Тичини;  «Ду юспик инглиш?», «Информация для тех., кто выехал из оккупированного Россией Крыма и киевлян, которые желаютимпомочь», «Як перевестися до вищих навчальних закладі в Украї ни студентамАРК», "Корисна і нформаці я для бі женці в і з зони АТО", "Гарячі " телефонні лі ні ї органі в пенсі йного фонду в мі сті Києві ", "Лі вша, правша чи амбі декстр", "Як ді знатися, що дитина лі вша", "Якщо дитина лі вша: поради психолога", "Як отримати субсиді ї ", "У вас в сі м"ї школярик: як допомогти першокласнику звикнути до школи?" – бі блі отека і м. В.Маяковського;  «На тому жмі сці в певний час: завжди бі блі отека!» - бі блі отека і м. К.Симонова;  «Батькам на замі тку: чому дитина неслухняна?» - бі блі отека і м. А.Малишка;  "Ді ти та І нтернет" (пам'ятка для батькі в); "І нтернет безпеку уві мкнено!" (пам'ятка для ді тей) – бі блі отека і м. Є.Кравченка;  "Говоримо украї нською" Вип.1, вип.2 з циклу "Навчаймося разом" - практичні рекомендаці ї - ЦРБ і м. П.Тичини;  "Телефонний дові дник екстренних, аварі йних та дові дково-і нформаці йних служб мі ста Києва", "10 способі в енергозбереження. Практичні рекомендаці ї " - ЦРБі м. П.Тичини;  "На хвилях зачарованої Десни" (до 120-рі ччя Олександра Довженка), "Ясна зі рка украї нського театру" (до 160-рі ччя Марі ї Заньковецької ) – бі блі отека і м. В.Сосюри;  "17 причин читати дитячі книжки: Шведська Академі я 3 4

×