Висновки Менеджмент ВФ КІБіТ 2017(pdf)

Olga Romanenko
Olga RomanenkoProgram Director at Школа бизнеса КИБИТ

Акредитаційні висновки Вінницька філія КІБіТ Менеджмент 2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
про результати акредитаційної експертизи освітньої діяльності
Вінницької філії Приватного вищого навчального закладу
«Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ
з підготовки фахівців напряму 6.030601 «Менеджмент»
освітнього рівня «бакалавр»
галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
ВИСНОВОК
Київ - 2017
3.1. Галушка
2
ВИСНОВКИ
за результатами чергової акредитаційної експертизи
Вінницької філії Приватного вищого навчального закладу
«Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ
підготовки здобувачів вищої освіти
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
(освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»)
Керуючись Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 978 «Про
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів» (зі
змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2015 р.
№ 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти», наказом Міністерства освіти і науки України від
24 грудня 2003 року № 847 «Ліцензійні умови надання освітніх послуг сфері
вищої освіти» (зі змінами), наказом Міністерства освіти і науки, молоді і
спорту України від 13.06.2012 р. № 689 «Про затвердження Державних вимог
до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального
закладу» та на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від
06.06.2017 р. № 892-А експертна комісія у складі:
Галушки Зої Іванівни - завідувача кафедри економічної теорії,
менеджменту і адміністрування Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича, доктора економічних наук, професора, голови
комісії;
Таранич Оксани Вікторівни - доцента кафедри менеджменту
Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидата
економічних наук, доцента, члена комісії,
у період з 21 по 23 червня 2017 року провела безпосередньо на місці у
навчальному закладі чергову акредитаційну експертизу діяльності
Вінницької філії Приватного вищого навчального закладу «Київський
інститут бізнесу та технологій» ТОВ щодо підготовки «бакалаврів» напряму
6.030601 «Менеджмент» .
Під час акредитаційної експертизи було перевірено первинні
документи і фактичні дані, які підтверджують загальні відомості про
Вінницьку філію ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій», зміст
підготовки, кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, наукове й
інформаційне забезпечення підготовки фахівців.
Навчальним закладом експертній комісії представлено такі
засновницькі документи:
- Статут, затверджений Міністерством освіти і науки України 29 березня
2004 р. і зареєстрований Печерською районною в м. Києві державною
адміністрацією від 05 квітня 2004 р. за № 13075;
- Положення про Вінницьку філію КІБіТ;
- Свідоцтво про державну реєстрацію, видане Печерською районною в
м. Києві державною адміністрацією від 23 червня 1995 р. Серія А00
3.1. Галушка
з
№ 025225;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб № 1000466425
від 08.12.2015 р.;
- Ліцензія, що стосуються попередніх періодів діяльності інституту;
- Чинна ліцензія серії АВ № 363670 від 14 грудня 2007 р. із зазначенням
відокремлених структурних підрозділів;
- Сертифікат про акредитацію за зазначеною вище спеціальностю.
Усі копії документів в акредитаційній справі відповідають оригіналам,
законодавчим і нормативним вимогам до них. У процесі перевірки
аналізувалися наступні документи щодо напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент»:
- навчальні плани підготовки бакалавра;
- кадровий склад кафедри менеджменту;
- відомості про навчально-методичне та матеріально-технічне
забезпечення навчального процесу;
- навчальні та робочі програми дисциплін;
- контрольні заходи з дисциплін, комплексні контрольні роботи (ККР);
- інформація про проходження практик, курсові роботи.
Висновок: акредитаційну експертизу зроблено з позицій відповідності
показників вищого навчального закладу освіти критеріям та вимогам
акредитаційних умов підготовки фахівців за напрямом, що акредитується.
Вінницька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій»
розташована за адресою: 21022, Вінницька обл., місто Вінниця,
Замостянський район, вулиця Сергія Зулінського, 46. Телефон (0432) 69-32-
62, факс: (0432) 55-10-26 E-mail: info vn@kibit.edu.ua. З детальнішою
інформацією про КІБіТ можна ознайомитися на сайті www.kibit.edu.ua.
Вінницьку філію ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій»
створено на підставі рішення Загальних зборів учасників Інституту (протокол
№ 6 від 24.12.2002 р.) як навчальний відокремлений структурний підрозділ.
Вінницька філія КІБІТ включена до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (довідка від 08.12.2015 р. № 1000466425
видана відділом статистики у Вінницькій області).
Керівництво діяльності філії здійснює директор - Якимчук Андрій
Анатолійович. 1997 року він закінчив Вінницький державний педагогічний
інститут за спеціальністю фізичне виховання і методика спортивно-масової
роботи. У 1999 році - факультет перепідготовки кадрів Тернопільської
академії народного господарства за спеціальністю: «Фінанси і кредит».
На сьогоднішній день Інститут здійснює діяльність на підставі ліцензії
АЕ № 458744 від 05.08.2014 р. Ліцензований обсяг підготовки студентів
Вінницької філії ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» напряму
підготовки 6.030601 «Менеджмент» за освітнім рівнем «бакалавр» становить
75 осіб (40 осіб денної форми навчання і 35 осіб заочної форми навчання).
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Голова експертної комісії 3.1. Галушка
4
У Вінницькій філії ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій»
навчання здійснюється за 4 спеціальностями за освітнім рівнем «бакалавр»:
«Облік і аудит», «Фінанси, банківська справа та страхування»,
«Менеджмент» та «Психологія».
Всі спеціальності акредитовані за II рівнем.
Контингент студентів у філії за спеціальністю «Менеджмент» на
момент перевірки становить58 осіб, з-поміж них 24 особи на денній формі
навчання, 34 особи -заочної.
Загальна чисельність штатних педагогічних та науково-педагогічних
працівників Вінницької філії - 5 осіб, з них: кандидатів наук - 2 (40%),
викладачів - 3 (60%). Кількість викладачів, які працюють за внутрішнім
сумісництвом (КіБіТ) - 5 осіб, з них: докторів наук - 2 (40%), кандидатів
наук - 3 (60%). Кількість викладачів, які працюють за зовнішнім
сумісництвом - 21 особа, з них: докторів наук - 3 (14%), кандидатів наук -
10 (48%), викладачів - 8 (38%).
Матеріальна база філії включає: навчальні приміщення для занять
студентів, приміщення для науково-педагогічних працівників, лабораторії,
службові приміщення загальною площею 2125 м2, наукову бібліотеку, буфет,
спортивний зал.
Вінницька філія ПВНЗ «Київський інститут Бізнесу і технологій» діє
відповідно до «Положення про Вінницьку філію ПВНЗ «КІБіТ» .
Висновок: надана інститутом інформація до Міністерства освіти і
науки України є достовірною. Установчі документи надані комісії в
оригіналі і повністю відповідають матеріалам справи та підтверджують
правові підстави для здійснення освітньої діяльності інститутом відповідно
з ліцензійним обсягом.
Голова експертної комісії 3.1. Галушка
5
2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
Дані щодо контингенту було надано в акредитаційній справі та
безпосередньо на місці перевірено експертною комісією. Нижче наведено
опис формування контингенту студентів напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр» (табл. 1).
Таблиця 1
Формування контингенту студентів напряму
підготовки 6.030601 «Менеджмент» на 2016/2017 н.р._______
Курс ОР НапрямСпеціальність Денна
форма навчання
Заочна
форма навчання
І Бакалавр (073) Менеджмент 5 2
II Бакалавр (073) Менеджмент 3 2
III
Бакалавр (6.030601) Менеджмент 0 10
Бакалавр (073) Менеджмент 3 6
IV Бакалавр (6.030601) Менеджмент 13 14
V Бакалавр (6.030601) Менеджмент 0 13
Всього 24 47
Разом 71
Набір до Вінницької філії здійснює приймальна комісія, що
знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 46. Навчальний
заклад проводить профорієнтаційну роботу серед потенційних абітурієнтів у
Вінниці та Вінницькій області, при цьому інститут охоплює студентський
контингент і з ряду регіонів України: Чернігівська, Черкаська, Полтавськоа,
Кіровоградська, Житомирська області.
Студентський контингент навчального закладу формується з числа
випускників Економіко-технологічного коледжу КІБіТ (Вінницька філія) з
освітнім рівнем «молодший спеціаліст», а також випускників, які мають
загальну середню, професійно-технічну або неповну вищу освіту, а саме: 1
курс - випускники загальноосвітніх навчальних закладів та випускники з
освітнім рівнем «кваліфікований робітник», 2-3 курси - випускники з
освітнім рівнем «молодший спеціаліст».
Висновок: показники формування контингенту здобувачів вищої
освіти галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму
підготовки 6.030601 «Менеджмент», рівень профорієнтаційної роботи, яку
здійснює інститут та випускова кафедра менеджменту відповідають
рекомендаціям та вимогам Міністерства освіти і науки України,
дозволяють здійснювати навчально-виховний процес згідно зі встановленими
нормативами. Формування контингенту студентів за напрямом підготовки
6.030601 «Менеджмент» відповідає ліцензійному обсягу, підтвердженому
чинною ліцензією.
Голова експертної комісії 3.1. Галушка
6
2. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Експертна комісія перевірила документи, що відображають зміст
підготовки здобувачів вищої освіти за заявленим напрямом підготовки.
Зміст підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 0306 «Менеджмент і
адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», освітнього
рівня «бакалавр» - 2016-2017 навчального року визначено тимчасовими
стандартами вищого навчального закладу, які затверджено рішенням Вченої
ради протокол №12 від 23.04.2016 р.) та ректором Інституту, що відповідає
чинному законодавству.
На основі Галузевих стандартів, із врахуванням нормативно-
розпорядчих документів щодо впровадження Європейської кредитно-
трансферної технології навчання КІБіТ розроблено та затверджено в
установленому порядку навчальні плани підготовки фахівців освітнього
рівня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційна характеристика, які
відповідають вимогам у сфері вищої освіти.
Навчальні плани, робочі програми, НМК дисциплін які містять мету та
завдання курсу, тематичний план, зміст курсу за темами, плани практичних
(семінарських) занять, завдань для самостійної роботи студентів, теми
рефератів, контрольних робіт для студентів-заочників види контролю знань
та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу, розроблено
фахівцями Київського інституту бізнесу та технологій .
Висновок: зміст підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент» у Вінницькій філії ПВНЗ КІБіТ відповідає акредитаційним
вимогам, потребам ринку праці і регламентується відповідною
документацією, затвердженою в установленому порядку.
4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Під час перевірки безпосередньо у навчальному закладі експертна
комісія ознайомилась із книгою наказів з кадрових питань (особового складу)
та основної діяльності, оригіналами трудових книжок, дипломами про вищу
освіту, атестатами доцентів, дипломами кандидатів та докторів наук,
документами, що засвідчують підвищення кваліфікації науково-
педагогічного складу, який забезпечує навчальний процес.
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які працюють переважно за внутрішнім або зовнішнім
сумісництвом, забезпечують викладання лекційних годин гуманітарних
дисциплін:
1) доктори наук, професори - 64 год. (36,7%);
2) кандидати наук, доценти - 76 год. (43,6%);
3) викладачі - 32 год. (19,7%);
науково-педагогічних, працівників з науковими ступенями та вченими
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментальних
дисциплін:
Голова експертної комісії --------- 3.1. Галушка
7
1) доктори наук, професори - 20 год. (11,36%);
2) кандидати наук, доценти - 136 год. (77,2%);
3) викладачі -2 0 год. (11,2%);
науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін:
1) доктори наук, професори - 100 год. (11,9%);
2) кандидати наук, доценти - 700 год. (83,3%);
3) викладач - 40 год. (4,8%);
Навчальний процес для студентів напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент» забезпечують викладачі Вінницької філії КІБіТ, КІБіТ
(м. Київ) та викладачі інших вищих навчальних закладів м. Вінниці.
Базовою кафедрою для підготовки бакалаврів з напряму підготовки
6.030601 - «Менеджмент» у Вінницькій філії є кафедра менеджменту.
На кафедрі працює: 1 кандидат економічних наук, доцент - на
постійній основі, 3 кандидати наук, доценти КІБіТ - за внутрішнім
сумісництвом; 2 доктори наук та 1 кандидат наук - за зовнішнім
сумісництвом.
Завідувачем випускової кафедри з 28 серпня 2015 року є кандидат
економічних наук, доцент Черняхович Ірина Анатоліївна, яка у 1983 році
закінчила Київський торговельно-економічний інститут, спеціальність
«Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності», кваліфікація -
економіст, захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю
08.00.04 »Економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)», тема дисертації «Шляхи підвищення ефективності витрат праці
в роздрібній торгівлі»; доцент кафедри з жовтня 2001 року.
Сфера наукових інтересів завідувача кафедри Черняхович І.І, охоплює
проблематику євроінтеграції України.
Наукові праці:
1. Системна трансформація економіки: історико - методологічний
аспект. Монографія /колектив авторів. - Вінниця, 2008.
2. Аналіз змін на ринку праці в умовах глобалізації: В кн.. Вісник
КІБІТ№1, 2013.
3. Актуальні проблеми інтеграції України до Європи, в кн. Вісник
КІБІТ, №2, 2014.
4. Конкурентні переваги України в умовах глобалізації: В кн.:
Структурно-інвестиційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток
регіону:Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції -
Чернівці,2015. - С 62-67.
5. Актуальні проблеми формування зовнішньоекономічної політики
України. В кн.: Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку
регіонів в умовах євро інтеграційних процесів: Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції - Чернівці, 2016. - Є 80-83.
Наукова діяльність кафедри.
Голова експертної комісії <___ Л---/-------------- '7 3.1. Галушка
8
Кафедра менеджменту має достатній науковий потенціал. Щорічно
викладачі кафедри публікують у наукових виданнях понад 14 статей і тез.
Перелік видань містить такі журнали як: «Економіка, фінанси, право»,
«Інвестиції: практика і досвід», «Науковий вісник Київського інституту
бізнесу і технологій» та інші. Викладачі кафедри беруть участь в організації
науково-практичних конференцій. Науковці кафедри КІБіТ беруть участь (в
тому числі і як запрошені доповідачі) у міжнародних наукових конференціях,
що відбувались в Україні, Росії, Польщі, Чехії та ін.
Висновок: Усі викладачі кафедри мають науковий ступінь кандидата
наук, публікують свої доробки у «Віснику КІБіТ» та інших наукових
виданнях. їх науковий рівень достатній для здійснення фахової підготовки за
напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».
3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-
Експертна комісія перевірила документи, що засвідчують право
власності та право користування основними матеріально-технічними
засобами Інституту, а також санітарно-технічний паспорт наявних
приміщень, і дійшла висновку, що вони відповідають вимогам до надання
освітніх послуг у вищому навчальному закладі. У навчальному закладі є
достатня кількість аудиторій, комп'ютерний клас, навчальні площі, що в
цілому забезпечують існуючий обсяг підготовки фахівців, здійснено у
міжакредитаційний період роботу по суттєвому поліпшенню матеріально-
технічної бази навчального процесу-придбано приміщення, де проведено
сучасний ремонт та оснащення.
Лекції проводяться в обладнаних мультимедійними проекторами
аудиторіях. Практичні та семінарські заняття проводяться у спеціально
обладнаних кабінетах, комп’ютерному класі або аудиторіях з використанням
особистого обладнання і технічних засобів, необхідних для навчального
процесу. Відповідно до графіку навчального процесу навчання студентів
проводиться в одну зміну.
Студенти для самостійної підготовки до занять користуються
читальним залом бібліотеки, навчальною електронною бібліотекою базового
інституту та бібліотеками м. Вінниці та м. Києва.
Матеріально-технічна база Вінницької філії ПВНЗ «Київський інститут
бізнесу та технологій» складається з власних приміщень, які
використовуються для організації навчально-виховного процесу та
технічного оснащення цих приміщень. У розпорядженні інституту є
приміщення для здійснення освітньої діяльності загальною площею понад
2 • • •2125 м , за адресою м. Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, 46.
Аудиторний фонд складається з 9 аудиторій та одного комп’ютерного
класу, в яких навчання може відбуватися в одну зміну. Дві аудиторії,
загальною площею 35 м2, розраховані на 16 посадкових місць, чотири -
загальною площею 55 м , розраховані на 24 посадкових місця, одна
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Голова експертної комісії 3.1. Галушка
9
2 в
аудиторія, загальною площею 65 м , розраховані на 27 посадкових місць,
одна аудиторія, загальною площею 60 м2, розраховані на 25 посадкових
місць, одна аудиторія, загальною площею 50 м , розраховані на 22
посадкових місця. Усі робочі місця в комп'ютерному класі під’єднані до
мережі Ігіїегпеї:.
Усі навчальні приміщення інституту відповідають санітарним нормам
та правилам, державним будівельним нормам ДБН В2.2-3-97 «Будинки та
споруди навчальних закладів».
У розпорядженні науково - педагогічних працівників - 6 комп'ютерів, 2
ксерокси, телефони, факси та інша офісна техніка.
В інституті знаходиться бібліотека і читальний зал на 25 посадкових
місць. У читальному залі облаштовано комп’ютеризовані місця для роботи в
мережі ІЩетеї:. Бібліотечний фонд становить майже 786 примірники
наукової, навчальної, методичної і періодичної літератури. Також у
навчальному закладі діють лабораторії та робочі кабінети. Для проведення
занять з фізичної культури використовується спортивний зал.
Висновок: матеріально-технічна база Вінницької філії ПВНЗ КІБіТ, її
санітарний стан загалом та випускової кафедри, зокрема, відповідають
нормативним показникам акредитаційних вимог щодо забезпечення якісної
професійної підготовки здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент».
5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Освітній процес в Інституті організований відповідно до Закону
України «Про вищу освіту», Статуту Інституту, Положення про організацію
освітнього процесу у «Київському Інституті бізнесу і технологій» й,
затверджений, іншими нормативними документами Міністерства освіти і
науки України, а також відповідно до графіку навчального процесу на
підставі навчальних планів, робочих навчальних планів, та забезпечений
необхідним навчально-методичним комплексом та розкладом занять.
5.1. Навчально-методичне забезпечення
Експертною комісією проаналізовано навчальні плани підготовки
студентів напряму 6.030601 «Менеджмент», які розроблено з урахуванням
вимог наказів Міністерства освіти і науки України та в установленому
порядку затверджено. Також проаналізовано навчальні плани (нормативні та
вибіркові дисципліни) на предмет їх відповідності стандартам вищої освіти.
Розглянуто комплекси навчально-методичного забезпечення з кожної
навчальної дисципліни, зокрема, робочі програми, конспекти лекцій та плани
практичних занять, методичні розробки з підготовки до практичних робіт, до
самостійної роботи, питання, задачі, кейси для поточного та підсумкового
контролю знань та вмінь студентів, комплексних контрольних робіт за
окремими дисциплінами.
Навчальні та робочі програми з усіх нормативних і вибіркових
Голова експертної комісії с^- —---------- -у 3.1. Галушка
10
дисциплін розроблено фахівцями базового інституту у 2011 році. Робочі
навчальні програми з кожної дисципліни містять у собі виклад конкретного
змісту дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення. У кожній
з робочих програм наведено опис навчальної дисципліни, заплановані
результати навчання, програма та структура навчальної дисципліни, теми
семінарських (практичних, лабораторних) занять, завдання до самостійної
роботи, індивідуальні завдання, методи контролю, схема нарахування балів,
рекомендована література (основна і допоміжна), інформаційні ресурси в
Інтернеті. Навчально-методичні комплекси дисциплін відповідають
акредитаційним вимогам.
Значна робота проводиться із залучення студентів до науково-дослідної
роботи у різних формах. Про це свідчить щорічне проведення у філії наукових
студентських конференцій та кількість публікацій у збірниках тез наукових
студентських конференцій. Кожного року студенти беруть участь в
університетських олімпіадах.
5.2. Інформаційне забезпечення
Експертна комісія перевірила наявність програми практичної
підготовки та розглянула методичні вказівки щодо проходження практики.
Було зафіксовано, що з заявленої спеціалізації є перелік баз практик та
згідно них є відповідно укладені угоди.
Існують розроблені відповідно до «Положення про організацію
навчального процесу у «Київському інституті бізнесу і технологій» критерії
оцінювання знань і вмінь студентів, схвалені рішенням Вченої ради
Інституту та затверджені ректором. Основними документами, що
регламентують навчальний процес, є розклади занять та екзаменаційно-
залікових сесій, що розроблюються на основі робочих навчальних планів.
Навчальний процес проходить по розробленому розкладу на семестр, який
розміщується у доступних місцях як для студентів, так і викладачів.
У Вінницькій філії започатковано впровадження автоматизованої
системи управління навчальним закладом. Контроль за виконанням та якістю
проведення навчального процесу забезпечується плановими та неплановими
перевірками, як з боку керівництва Інституту, так і за рахунок взаємного
відвідування занять викладачами кафедр. Штатні викладачі протягом
семестру проводять взаємні відвідування занять, що зафіксовано у
відповідному журналі взаємовідвідувань.
Організація навчально-виховного процесу в Інституті та його
навчально-методичне забезпечення здійснюється згідно з Законом України
«Про вищу освіту» і «Про мови» та іншими державними стандартами вищої
освіти України, які включають освітньо-професійну програму та освітньо-
кваліфікаційну характеристику бакалавра, затверджені відповідним наказом
МОН України.
Одним з джерел інформаційного забезпечення навчального процесу є
база даних, яка зберігається на електронних носіях. У базовому інституті
створено медіатеку, яку активно використовує Вінницька філія. Це дозволяє
накопичувати в електронному вигляді підручники, посібники, пакети
Голова експертної комісії — -— -—-^7 3.1. Галушка
11
прикладних програм, законодавчі, інструктивні, нормативні, довідкові,
методичні й інші матеріали та ефективно використовувати їх у навчальному
процесі.
Є можливість використовувати у навчальному процесі сучасні технічні
засоби навчання, а саме мультимедійні проектори, он-лайн курси. Локальна
комп’ютерна мережа Інституту об’єднує комп’ютери різних структурних
підрозділів, що дозволяє інтенсифікувати організацію і контроль навчального
процесу.
Приміщення для науково-педагогічного і допоміжного персоналу
оснащені необхідною сучасною оргтехнікою (комп’ютери, принтери,
сканери). Всі співробітники і студенти мають вільний доступ до мережі
Метеї:.
Бібліотека Вінницької філії поповнюється спеціалізованою літературою
і періодичними виданнями, які пов'язані з напрямом роботи кафедри: Вісник
КНТЕУ (№№ 1-6); Економіка. Менеджмент. Бізнес ( №№ 1-4); Економіка
України ( №№ 1-12); Економіст ( №№ 1-12); Кадровик України (№№ 1-12);
Консультант кадровика (№ 1-24).
Здійснена передплата на фахові періодичні видання: «Економіка,
фінанси. Право», «Економіка України»
Висновок: стан навчально-методичного та інформаційного
забезпечення в цілому відповідає даним, наведеним у звіті про самоаналіз та
дозволяє здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти напряму
підготовки 6.030601 «Менеджмент». Методична література наявна у
достатній кількості, є всі умови для її повсякденного використання
студентами. Навчально-методичне забезпечення (НМК нормативних
дисциплін) розроблено фахівцями КІБіТ у 2011 році (перед попередньою
акредитацією, потребує систематичного оновлення).
Наукова діяльність випускової кафедри менеджменту організована та
здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про
наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Інституту, Положення про
наукову діяльність. Керівні документи з організації науково-дослідної
діяльності на кафедрі в наявності та відпрацьовуються у повному обсязі.
З 2004 року КІБіТ видає науково-практичний журнал «Вісник
Київського інституту бізнесу та технологій». У статтях «Вісника»
відображаються результати наукових досліджень студентів і викладачів. З
2010 року «Вісник Київського інституту бізнесу та технологій» включено до
переліку фахових видань ВАК за напрямком економіка.
У 2016 році відбулася 21 щорічна міжнародна науково-практична
конференція «Студент-Дослідник-Фахівець». Був виданий окремий номер
«Вісника» з тезами доповідей. У конференції брали участь більше 150
учасників, модераторами секцій були фахівці з бізнесу та запрошені
професори з провідних ВНЗ Києва. У рамках конференції студентами
6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
3.1. Галушка
12
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» було відвідано 2 компанії, а
саме - Кока-Кола та Innovées.
КІБіТ підтримує тісні наукові зв’язки з Київським національним
економічним університетом ім. В.Гетьмана, Інститутом світової економіки та
міжнародних відносин Національної академії наук України, Національним
університетом ім. Тараса Шевченка. Інститутом налагоджено також наукові
зв’язки із зарубіжними вищими навчальними закладами та громадськими
організаціями, що приділяють увагу організації освіти, опікуються
процесами входження в загальноєвропейський освітянський простір.
Активною є співпраця з міжнародними організаціями, діяльність яких,
зокрема, пов’язана з освітою: CEUME (Консорціум з удосконалення
менеджмент-освіти в Україні). Інститут є членом кількох асоціацій:
Української асоціації з розвитку менеджмент- та бізнес-освіти (УАРМБО),
ректор - д-р. філос. наук Яковлева О.В. є дійсним головою цієї асоціації,
Центрально- та Східно-європейської асоціації з менеджменту (CEEMAN).
Висновок: наукова діяльність викладачів, які забезпечують підготовку
здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі
знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», відповідає вимогам та
критеріям, що висуваються до науково-педагогічних працівників, які
здійснюють підготовку за освітнім рівнем «бакалавр», та має достатній
науковий та практичний потенціал для підготовки фахівців спеціальності,
що акредитується.
7. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ, ЇХ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Здійснені заходи дозволяють констатувати достатній рівень підготовки
студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», а
також достатньо високий рівень організації роботи, пов’язаної з
проходженням практики студентами і самостійною роботою студентів
(зокрема, написання курсових робіт).
Результати екзаменаційних сесій та атестацій обговорюються на
засіданнях кафедри, вченої ради Інституту.
Показники успішності студентів напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент» за результатами сесії складають 92%, якість навчання
становить 68%, середній баіл-75. Студенти мають змогу проходити практику
на підприємствах і організаціях (в наявності є укладені відповідні договори
про проходження практики) на таких підприємствах (організаціях): АКБ
«Укрсоцбанк», АКБ «ПриватБанк», АКБ «Райффайзен банк Аваль», ТОВ
НВП «Аргон», ТОВ «Нова Пошта», ПАТ «Вінницяобленерго»,
ПрАТ «ПК ПОДІЛЛЯ», ТОВ «ПОДОЛЯНКА», ДП «Фуршет Центр», ПМП
«ПАНДА».
У базовому інституті використовуються різноманітні форми
міжнародного співробітництва: функціонує Українсько-Польська програма
Голова експертної комісії 3.1. Галушка
13
сприяння розвитку менеджменту, стабільні зв’язки з вузами Польщі
факультет менеджменту Лодзьської політехніки), США (Університет Берклі),
Білоруський державний технологічних університет, з яким інтенсивно
проводяться літні програми обміну студентами, в тому числі і студентами
Вінницької філії.
У таблицях нижче подано результати ККР студентів напряму
підготовки 6.030601 «Менеджмент», проведених кафедрою менеджменту у
травні 2017 року.
Результати виконання комплексних контрольних робіт
(самоаналіз) студентами за напрямом 6.030601 «Менеджмент», ОР
_________________ «Бакалавр»____________________ _
№
п/
п
Дисципліна
Кількістьстудентів
Виконали
ККР
Одержали оцінки при самоаналізі
Абсолютна
успішність,%
Якість,%
Середнійбал
5 4 3 2
Кіль­
кість
%
Кіль­
кість
%
Кіль­
кість
% Кіль­
кість
% Кіль­
кість
%
1. Дисципліни п»маніта зної та соціально-економічної підготовки
1. Історія
України
12 12 100% 1 8.3% 5 41.7% 6 50% 0 0 100 50 74.2
2. Д исципліни фундаментальної та природничо-наукової підготовки
1. Менеджмент 19 19 100% 4 21.1% 6 31.6% 9 47.4% 0 0 100 53 76.2
3. Д исципліни професійної та практичної підготовки
1. Операційний
менеджмент
27 27 100% 4 14.8% 8 29.6% 13 48.1% 0 0 100 44.4 72.7
Висновок: результати перевірених знань студентів відповідають
встановленим вимогам.
8. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ) КОНТРОЛЮЮЧИХ
ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ
За результатами проведеної попередньої акредитаційної експертизи
2012 року експерти висловили окремі зауваження та побажання, які було
усунуто протягом звітного періоду:
і ^______________ Перелік зауважень та заходи з їх усунення __________
№
з/п
Зміст зауваження Заходи з усунення Стан
виконання
1 Ширше використовувати
новітні, інтерактивні
технології у навчальній роботі
та наукових дослідження.
Удосконалити зміст
індивідуальної роботи зі
студентами.
За звітний період кафедри
розробили і продовжують
розробляти курси в платформі
Google-class, що сприяє високому
рівню підготовки фахівців.
Виконано
Голова експертної комісії 3.1. Галушка
14
2 Розширити перелік баз
практики з врахуванням
особливостей спеціальності
Щороку перелік баз практики
розширюється з врахуванням
особливостей спеціальності.
Виконано
3 Активізувати роботу науково-
педагогічних працівників
щодо вдосконалення методів
перевірки якості знань
студентів.
Більшість викладачів випускової
кафедри в роботі зі студентами
використовують силабус. Також
працює постійно-діюча Школа
пед-майстерності.
Виконано
9. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
На підставі поданих на акредитацію матеріалів Вінницької філії ПВНЗ
«Київський інститут бізнесу та технологій» та перевірки діяльності інституту
на місці експертна комісія дійшла до таких висновків:
1. Кадровий склад випускової кафедри та кафедр, що забезпечують
освітній процес підготовки здобувачів напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент», освітнього рівня «бакалавр» сформований з числа викладачів
базового інституту (КІБіТ) м. Київ, Вінницької філії ПВНЗ КІБіТ, вищих
навчальних закладів м. Вінниці відповідної науково-педагогічної
спеціальності, що відповідає акредитаційним вимогам. У Вінницькій філії
КІБіТ на випусковій кафедрі на постійній основі працює лише один викладач -
завідувач кафедри, к.е.н., доцент Черняхович I.A. За внутрішнім сумісництвом у
викладанні задіяні 2 викладачі КІБіТ - Полонець В.М., Янковой Р.В., 1викладач
Вінницької ФІЛІЇ - Бобрук А.М., а також за зовнішнім сумісництвом 3 викладачі
інших ВНЗ м. Вінниці - Мироненко М.Ю., Сірко A.B., Клочко О.В. Для більш
ефективної роботи необхідно збільшити кількість працівників з відповідними
кваліфікаційними характеристиками, які працюють на постійній основі.
2. Навчально-методичне, інформаційне, матеріально-технічне
забезпечення навчального процесу, якісна характеристика підготовки
здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»,
освітнього рівня «бакалавр» в інституті в цілому відповідають ліцензійним та
акредитаційним вимогам. Викладачам кафедри менеджменту та сумісникам
необхідно постійно (систематично) удосконалювати рівень навчально-
методичного забезпечення навчальних дисциплін, активніше здійснювати
підготовку навчально-методичної літератури (підручників, посібників,
методичних матеріалів).
3. Філії необхідно також організувати додаткове придбання нових
підручників, монографій та навчальних посібників, виданих провідними
навчальними закладами з підготовки фахівців напряму 6.030601
«Менеджмент» (073 Менеджмент) освітнього рівня «бакалавр», а також
вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного або
спорідненого профілю (у тому числі й електронні ресурси).
4. Для поліпшення практичної підготовки фахівців необхідно розробити
наскрізну програму практики студентів за спеціальністю 073 Менеджмент.
Голова експертної комісії г; уі/-"_______ 3.1. Галушка
15
5. Рекомендувати викладачам активніше публікувати наукові статті у
рейтингових наукових виданнях; проблематику наукових публікацій пов’язувати
з тематикою навчальних дисциплін, що викладаються у Вінницькій філії КІБіТ.
6. З метою підвищення ефективності набору абітурієнтів (у тому числі
й іноземних) необхідно запроваджувати більш сучасні форми та методи
профорієнтаційної роботи, активно використовувати можливості подання
інформації на сайті філії.
Порівняльна таблиця відповідності наявних умов провадження освітньої
діяльності вимогам акредитації подана у додатках.
На підставі проведення експертизи у Вінницькій філії Приватного
вищого навчального закладу Київський інститут бізнесу та технологій щодо
спроможності здійснювати підготовку фахівців за напрямом підготовки
6.030601 за освітнім рівнем «бакалавр» експертна комісія засвідчує, що:
1. Матеріали, наведені в акредитаційній справі відповідають переліку
необхідних відомостей про навчальний заклад, кадрове, матеріально-
технічне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення підготовки
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» у Вінницькій філії Київського
інститут бізнесу та технологій, визначених Постановою Кабінету Міністрів
України постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2015 р.
№ 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти».
2. Показники кадрового, матеріально-технічного, навчально-
методичного, інформаційного забезпечення за напрямом підготовки 6.030601
«Менеджмент» у Вінницькій філії ПВНЗ Київський інститут бізнесу та
технологій відповідають акредитаційній критеріальним вимогам з надання
освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом МОН від
24.12.2003 року №847.
3. Вінницька філія ГЮНЗ Київський інститут бізнесу та технологій
спроможна здійснювати освітню діяльність за напрямом підготовки 6.030601
«Менеджмент» (073 «Менеджмент») на денній та заочній формі навчання з
ліцензійним обсягом 40/35.
Голова експертної комісії::
завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту
і адміністрування Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича,
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ
доктор економічних наук, професор
Член експертної комісії:
доцент кафедри менеджменту Донецького
національного університету імені і
кандидат економічних наук, доцен'
Голова експертної комісії 3.1. Галушка
Приватного вищого навчального за;
«Київський інститут бізнесу та техно
доктор філософських наук, доцент
З висновками комісії ознайомлений:
Директор
Вінницької філії
Київського інституту бізнесу та технологій А.А.Якимчук
Голова експертної комісії 3.1. Галушка
17
ДОДАТКИ
до висновків експертної комісії Міністерства освіти і науки України
про підсумки акредитаційної експертизи
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
(073 Менеджмент згідно акту узгодження),
освітнього рівня «бакалавр» здобувачів вищої освіти у Вінницькій філії
«Київський інститут бізнесу та технологій»
Голова експертної комісії ..— .......... " “X 3.1. Галушка
18
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
відповідності стану забезпечення навчального закладу
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та
державним вимогам до акредитації
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
освітнього рівня «бакалавр» здобувачів вищої освіти
у Вінницькій філії ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій»
Назвапоказникаі(нормшиву)
Значення
показника
(нормативу)
Фактичне
значення
показника
Відхилення
фактичного
значення
показника
віднорматив­
ного
1 2 3 4 5
1. Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом
(спеціальністю), погоджена з Київською
державною адміністрацією
+ +
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма
навчання/заочна форма навчання)
40/35 5/2 -35/-33
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленого напряму
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
соціально-гуманітарного циклу дисциплін
навчального плану спеціальності (% від
кількості годин),
75 80,3 +5,3
у тому числі які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
роботи
50 69,7 +19,7
2.2. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
фундаментального циклу дисциплін
навчального плану спеціальності (% від
кількості годин) (за винятком військових
|навчальних дисциплін),
75 77,2 +2,2
у тому числі які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
роботи
50 55 +5
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів наук або професорів
дозволяється прирівнювати двох кандидатів
наук, доцентів, які мають стаж безперервної
науково-педагогічної роботи в даному
навчальному закладі не менше 10 років, а також
є авторами (співавторами) підручників,
навчальних посібників з грифом (Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України або
монографій, до одного доктора наук або
10 10 0
Голова експертної комісії 3.1. Галушка
19
№з/п Назвапоказника(нормативу)
Значення
показника
(нормашву)
Фактичне
значення
показника
Відхилення
фактичною
значення
показника
віднорматив­
ного
1 2 3 4 5
професора)
2.3. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
фахових дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин),
75 95 +20
у тому числі які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
роботи
50 57,1 +7,1
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів наук або професорів
дозволяється прирівнювати двох кандидатів
наук, доцентів, які мають стаж безперервної
науково-педагогічної роботи в даному
навчальному закладі не менше 10 років, а також
є авторами (співавторами) підручників,
навчальних посібників з грифом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України або
монографій, до одного доктора наук або
професора)
10 11,9 +1,9
2.4. Частка педагогічних працівників вищої
категорії, які викладають лекційні години
дисциплін навчального плану спеціальності та
працюють у даному навчальному закладі за
основним місцем роботи (% від кількості годин
для кожного циклу дисциплін навчального
плану)
2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з
фундаментальної підготовки
+ +
2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної
науково-педагогічної спеціальності:
+ +
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент + +
3. Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами,
обладнанням, устаткуванням, необхідним для
виконання навчальних програм (у % від
потреби)
100 100
3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від
потреби)
- -
Голова експертної комісії -— . 3.1. Галушка
20
№з/п Назвапоказника(нормативу)
Значення
показника
(нормативу)
Фактичне
значення
показника
Відхилення
фактичного
значення
показника
віднорматив­
ного
1 2 3 4 5
3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100
студентів
12 12
3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100
студентів (для спеціальностей, які належать до
галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і
здоров'я людини» і 0202 «Мистецтво», крім
спеціальності «Дизайн»)
3.5. Наявність пунктів харчування + +
3.6. Наявність спортивного залу + +
3.7. Наявність стадіону або спортивного
майданчика
+ - +
3.8. Наявність медичного пункту + - +
4. Навчально-методичне забезпечення
4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної
характеристики фахівця (у тому числі
варіативної компоненти)
+ +
4.2. Наявність освітньо-професійної програми
підготовки фахівця (у тому числі варіативної
компоненти)
+ +
4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в
установленому порядку
+ +
4.4.
4.4.1.
Наявність навчально-методичного забезпечення
для кожної навчальної дисципліни навчального
плану (% від потреби):
Навчальних і робочих навчальних програм
дисциплін
100 100
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять,
завдань для лабораторних робіт (% від потреби)
100 100
4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних,
курсових робіт (проектів)
100 100
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для
перевірки знань з дисциплін соціально-
гуманітарної, фундаментальної та фахової
підготовки (% від потреби)
100 100
4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик
(% від потреби)
100 100
4.7. Наявність методичних указівок щодо
виконання дипломних робіт (проектів),
державних екзаменів
+ +
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи
студентів (у тому числі з використанням
інформаційних технологій) (% від потреби)
100 100
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь
студентів
+ +
Голова експертної комісії 3.1. Галушка
21
№з4і Назвапоказника(нормативу)
Значення
показника
(нормативу)
Фактичне
значення
показника
Відхилення
фактичного
значення
показника
віднорматив­
ного
1 2 3 4 5
5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів підручниками,
навчальними посібниками, наявними у власній
бібліотеці (% від потреби)
100 100
5.2. Співвідношення посадкових місць у власних
читальних залах до загальної чисельності
студентів (% від потреби)
5 5
5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими
періодичними виданнями
4 4
5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до
Інтернету як джерела інформації:
наявність обладнаних лабораторій
наявність каналів доступу
+
+
+
+
+
+
Голова експертної комісії:
завідувач кафедри економічної теорії,
менеджменту і адміністрування
Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича,
доктор економічних наук, професор
Члени експертної комісії:
доцент кафедри менеджменту
Донецького національного
університету імені Василя Стуса,
кандидат економічних наук, доцент
З висновками комісії ознайомлений:
Директор
Вінницької філії
Київського інституту бізнесу та технологій
З.І.Галушка
О.В.Таранич
А.А.Якимчук
23 червня 2017 р.
Голова експертної комісії ——'—" " ^ 7 З.І.Галушка
ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ВИМОГАМ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
(073 «Менеджмент» згідно акту узгодження)
Найменування показника (нормативу)
Норматив Фактично Відхилення
1. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних
занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для
фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з
урахуванням навчання за змінами)
2,4 3,2 +0,6
2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для
одночасного використання в навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)
30 60 +30
3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального залу + +
2) пунктів харчування + +
3) актового чи концертного залу + +
4) спортивного залу + +
5) стадіону та/або спортивних майданчиків + +
6) медичного пункту + _
+
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком
(мінімальний відсоток потреби)
70 - -70
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями,
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням,
необхідними для виконання навчальних планів
+ +
Голова експертної комісії:
завідувач кафедри економічної теорії,
менеджменту і адміністрування
Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича,
доктор економічних наук, професор
Члени експертної комісії:
доцент кафедри менеджменту
Донецького національного
університету імені Василя Стуса,
кандидат економічних наук, доцент
З висновками комісії ознайомлений:
Директор
Вінницької філії
Київського інституту бізнесу та технологій
23 червня 2017 р.
З.І.Галушка
О.В.Таранич
А.А.Якимчук
Голова експертної комісії
------у* З.І.Галушка
ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ВИМОГАМ
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
(073 «Менеджмент» згідно акту узгодження)
Найменування показника (нормативу) Норматив Фактично Відхилення
1. Наявність опису освітньої програми + +
2. Наявність навчального плану та
пояснювальної записки до нього
+ +
3. Наявність робочої програми з кожної
навчальної дисципліни навчального плану
+ +
4. Наявність комплексу навчально-
методичного забезпечення з кожної
навчальної дисципліни навчального плану
+ +
5. Наявність програми практичної
підготовки, робочих програм практик
+ +
6. Забезпеченість студентів навчальними
матеріалами з кожної навчальної
дисципліни навчального плану
+ +
7. Наявність методичних матеріалів для
проведення атестації здобувачів
+ +
Голова експертної комісії:
завідувач кафедри економічної теорії,
менеджменту і адміністрування
Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича,
доктор економічних наук, професор З.І.Галушка
Члени експертної комісії:
доцент кафедри менеджменту
Донецького національного
університету імені Василя Стуса,
кандидат економічних наук, доцент
З висновками комісії ознайомлений:
Директор
Вінницької філії
Київського інституту бізнесу та технологій
23 червня 2017 р.
О.В.Таранич
А.А.Якимчук
Голова експертної комісії ... -------------- у З.І.Галушка
ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ВИМОГАМ
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої
освіти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
______ (073 «Менеджмент» згідно акту узгодження)
Найменування показника (нормативу)
Норматив Фактично Відхилення
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними
та закордонними фаховими періодичними
виданнями відповідного або спорідненого
профілю, в тому числі в електронному
вигляді
не менш як
п’ять
найменувань
7 +2
2. Наявність доступу до баз даних
періодичних наукових видань англійською
мовою відповідного або спорідненого
профілю (допускається спільне
користування базами кількома закладами
освіти)
+ +
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу
освіти, на якому розміщена основна
інформація про його діяльність (структура,
ліцензії та сертифікати про акредитацію,
освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна (наукових кадрів)
діяльність, навчальні та наукові структурні
підрозділи та їх склад, перелік навчальних
дисциплін, правила прийому, контактна
інформація)
+ +
4. Наявність електронного ресурсу закладу
освіти, який містить навчально-методичні
матеріали з навчальних дисциплін
навчального плану, в тому числі в системі
дистанційного навчання (мінімальний
відсоток навчальних дисциплін)
60 60
Голова експертної комісії:
завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування
Чернівецького національного університету імені Юрія Федькоішта,
доктор економічних наук, професор сГ '7 '4~_____у
Члени експертної комісії:
доцент кафедри менеджменту Донецького національного
університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук,
доцент
З висновками комісії ознайомлений:
Директор Вінницької філії
Київського інституту бізнесу та технологій
23 червня 2017 р.
З.І.Галушка
О.В.Таранич
А.А.Якимчук
Голова експертної комісії З.І.Галушка

More Related Content

Recently uploaded(20)

vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform726 views
Č-UKencik.na web..pptxČ-UKencik.na web..pptx
Č-UKencik.na web..pptx
savcenkoalena25 views
katovani golodom.pptxkatovani golodom.pptx
katovani golodom.pptx
Бібліографи ОДБ ім. Т. Г. Шевченка21 views
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky107 views
EP_presentation_DD.pdfEP_presentation_DD.pdf
EP_presentation_DD.pdf
dereviankodenys17 views
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef16 views
111.pptx111.pptx
111.pptx
Svetlana Solyanik14 views
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdf
ssuser7541ef122 views

Featured(20)

How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC4.1K views
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.1K views
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.3K views
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking6.9K views
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K views
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsRead with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
Kayla Martin-Gant1.1K views

Висновки Менеджмент ВФ КІБіТ 2017(pdf)

 • 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ про результати акредитаційної експертизи освітньої діяльності Вінницької філії Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ з підготовки фахівців напряму 6.030601 «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ВИСНОВОК Київ - 2017 3.1. Галушка
 • 2. 2 ВИСНОВКИ за результатами чергової акредитаційної експертизи Вінницької філії Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ підготовки здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр») Керуючись Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів» (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847 «Ліцензійні умови надання освітніх послуг сфері вищої освіти» (зі змінами), наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 13.06.2012 р. № 689 «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу» та на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2017 р. № 892-А експертна комісія у складі: Галушки Зої Іванівни - завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктора економічних наук, професора, голови комісії; Таранич Оксани Вікторівни - доцента кафедри менеджменту Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидата економічних наук, доцента, члена комісії, у період з 21 по 23 червня 2017 року провела безпосередньо на місці у навчальному закладі чергову акредитаційну експертизу діяльності Вінницької філії Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ щодо підготовки «бакалаврів» напряму 6.030601 «Менеджмент» . Під час акредитаційної експертизи було перевірено первинні документи і фактичні дані, які підтверджують загальні відомості про Вінницьку філію ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій», зміст підготовки, кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, наукове й інформаційне забезпечення підготовки фахівців. Навчальним закладом експертній комісії представлено такі засновницькі документи: - Статут, затверджений Міністерством освіти і науки України 29 березня 2004 р. і зареєстрований Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією від 05 квітня 2004 р. за № 13075; - Положення про Вінницьку філію КІБіТ; - Свідоцтво про державну реєстрацію, видане Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією від 23 червня 1995 р. Серія А00 3.1. Галушка
 • 3. з № 025225; - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб № 1000466425 від 08.12.2015 р.; - Ліцензія, що стосуються попередніх періодів діяльності інституту; - Чинна ліцензія серії АВ № 363670 від 14 грудня 2007 р. із зазначенням відокремлених структурних підрозділів; - Сертифікат про акредитацію за зазначеною вище спеціальностю. Усі копії документів в акредитаційній справі відповідають оригіналам, законодавчим і нормативним вимогам до них. У процесі перевірки аналізувалися наступні документи щодо напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»: - навчальні плани підготовки бакалавра; - кадровий склад кафедри менеджменту; - відомості про навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу; - навчальні та робочі програми дисциплін; - контрольні заходи з дисциплін, комплексні контрольні роботи (ККР); - інформація про проходження практик, курсові роботи. Висновок: акредитаційну експертизу зроблено з позицій відповідності показників вищого навчального закладу освіти критеріям та вимогам акредитаційних умов підготовки фахівців за напрямом, що акредитується. Вінницька філія ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» розташована за адресою: 21022, Вінницька обл., місто Вінниця, Замостянський район, вулиця Сергія Зулінського, 46. Телефон (0432) 69-32- 62, факс: (0432) 55-10-26 E-mail: info vn@kibit.edu.ua. З детальнішою інформацією про КІБіТ можна ознайомитися на сайті www.kibit.edu.ua. Вінницьку філію ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» створено на підставі рішення Загальних зборів учасників Інституту (протокол № 6 від 24.12.2002 р.) як навчальний відокремлений структурний підрозділ. Вінницька філія КІБІТ включена до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка від 08.12.2015 р. № 1000466425 видана відділом статистики у Вінницькій області). Керівництво діяльності філії здійснює директор - Якимчук Андрій Анатолійович. 1997 року він закінчив Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю фізичне виховання і методика спортивно-масової роботи. У 1999 році - факультет перепідготовки кадрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю: «Фінанси і кредит». На сьогоднішній день Інститут здійснює діяльність на підставі ліцензії АЕ № 458744 від 05.08.2014 р. Ліцензований обсяг підготовки студентів Вінницької філії ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за освітнім рівнем «бакалавр» становить 75 осіб (40 осіб денної форми навчання і 35 осіб заочної форми навчання). 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Голова експертної комісії 3.1. Галушка
 • 4. 4 У Вінницькій філії ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» навчання здійснюється за 4 спеціальностями за освітнім рівнем «бакалавр»: «Облік і аудит», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент» та «Психологія». Всі спеціальності акредитовані за II рівнем. Контингент студентів у філії за спеціальністю «Менеджмент» на момент перевірки становить58 осіб, з-поміж них 24 особи на денній формі навчання, 34 особи -заочної. Загальна чисельність штатних педагогічних та науково-педагогічних працівників Вінницької філії - 5 осіб, з них: кандидатів наук - 2 (40%), викладачів - 3 (60%). Кількість викладачів, які працюють за внутрішнім сумісництвом (КіБіТ) - 5 осіб, з них: докторів наук - 2 (40%), кандидатів наук - 3 (60%). Кількість викладачів, які працюють за зовнішнім сумісництвом - 21 особа, з них: докторів наук - 3 (14%), кандидатів наук - 10 (48%), викладачів - 8 (38%). Матеріальна база філії включає: навчальні приміщення для занять студентів, приміщення для науково-педагогічних працівників, лабораторії, службові приміщення загальною площею 2125 м2, наукову бібліотеку, буфет, спортивний зал. Вінницька філія ПВНЗ «Київський інститут Бізнесу і технологій» діє відповідно до «Положення про Вінницьку філію ПВНЗ «КІБіТ» . Висновок: надана інститутом інформація до Міністерства освіти і науки України є достовірною. Установчі документи надані комісії в оригіналі і повністю відповідають матеріалам справи та підтверджують правові підстави для здійснення освітньої діяльності інститутом відповідно з ліцензійним обсягом. Голова експертної комісії 3.1. Галушка
 • 5. 5 2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ Дані щодо контингенту було надано в акредитаційній справі та безпосередньо на місці перевірено експертною комісією. Нижче наведено опис формування контингенту студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр» (табл. 1). Таблиця 1 Формування контингенту студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» на 2016/2017 н.р._______ Курс ОР НапрямСпеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання І Бакалавр (073) Менеджмент 5 2 II Бакалавр (073) Менеджмент 3 2 III Бакалавр (6.030601) Менеджмент 0 10 Бакалавр (073) Менеджмент 3 6 IV Бакалавр (6.030601) Менеджмент 13 14 V Бакалавр (6.030601) Менеджмент 0 13 Всього 24 47 Разом 71 Набір до Вінницької філії здійснює приймальна комісія, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 46. Навчальний заклад проводить профорієнтаційну роботу серед потенційних абітурієнтів у Вінниці та Вінницькій області, при цьому інститут охоплює студентський контингент і з ряду регіонів України: Чернігівська, Черкаська, Полтавськоа, Кіровоградська, Житомирська області. Студентський контингент навчального закладу формується з числа випускників Економіко-технологічного коледжу КІБіТ (Вінницька філія) з освітнім рівнем «молодший спеціаліст», а також випускників, які мають загальну середню, професійно-технічну або неповну вищу освіту, а саме: 1 курс - випускники загальноосвітніх навчальних закладів та випускники з освітнім рівнем «кваліфікований робітник», 2-3 курси - випускники з освітнім рівнем «молодший спеціаліст». Висновок: показники формування контингенту здобувачів вищої освіти галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», рівень профорієнтаційної роботи, яку здійснює інститут та випускова кафедра менеджменту відповідають рекомендаціям та вимогам Міністерства освіти і науки України, дозволяють здійснювати навчально-виховний процес згідно зі встановленими нормативами. Формування контингенту студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» відповідає ліцензійному обсягу, підтвердженому чинною ліцензією. Голова експертної комісії 3.1. Галушка
 • 6. 6 2. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ Експертна комісія перевірила документи, що відображають зміст підготовки здобувачів вищої освіти за заявленим напрямом підготовки. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», освітнього рівня «бакалавр» - 2016-2017 навчального року визначено тимчасовими стандартами вищого навчального закладу, які затверджено рішенням Вченої ради протокол №12 від 23.04.2016 р.) та ректором Інституту, що відповідає чинному законодавству. На основі Галузевих стандартів, із врахуванням нормативно- розпорядчих документів щодо впровадження Європейської кредитно- трансферної технології навчання КІБіТ розроблено та затверджено в установленому порядку навчальні плани підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційна характеристика, які відповідають вимогам у сфері вищої освіти. Навчальні плани, робочі програми, НМК дисциплін які містять мету та завдання курсу, тематичний план, зміст курсу за темами, плани практичних (семінарських) занять, завдань для самостійної роботи студентів, теми рефератів, контрольних робіт для студентів-заочників види контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу, розроблено фахівцями Київського інституту бізнесу та технологій . Висновок: зміст підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» у Вінницькій філії ПВНЗ КІБіТ відповідає акредитаційним вимогам, потребам ринку праці і регламентується відповідною документацією, затвердженою в установленому порядку. 4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Під час перевірки безпосередньо у навчальному закладі експертна комісія ознайомилась із книгою наказів з кадрових питань (особового складу) та основної діяльності, оригіналами трудових книжок, дипломами про вищу освіту, атестатами доцентів, дипломами кандидатів та докторів наук, документами, що засвідчують підвищення кваліфікації науково- педагогічного складу, який забезпечує навчальний процес. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які працюють переважно за внутрішнім або зовнішнім сумісництвом, забезпечують викладання лекційних годин гуманітарних дисциплін: 1) доктори наук, професори - 64 год. (36,7%); 2) кандидати наук, доценти - 76 год. (43,6%); 3) викладачі - 32 год. (19,7%); науково-педагогічних, працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментальних дисциплін: Голова експертної комісії --------- 3.1. Галушка
 • 7. 7 1) доктори наук, професори - 20 год. (11,36%); 2) кандидати наук, доценти - 136 год. (77,2%); 3) викладачі -2 0 год. (11,2%); науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін: 1) доктори наук, професори - 100 год. (11,9%); 2) кандидати наук, доценти - 700 год. (83,3%); 3) викладач - 40 год. (4,8%); Навчальний процес для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» забезпечують викладачі Вінницької філії КІБіТ, КІБіТ (м. Київ) та викладачі інших вищих навчальних закладів м. Вінниці. Базовою кафедрою для підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент» у Вінницькій філії є кафедра менеджменту. На кафедрі працює: 1 кандидат економічних наук, доцент - на постійній основі, 3 кандидати наук, доценти КІБіТ - за внутрішнім сумісництвом; 2 доктори наук та 1 кандидат наук - за зовнішнім сумісництвом. Завідувачем випускової кафедри з 28 серпня 2015 року є кандидат економічних наук, доцент Черняхович Ірина Анатоліївна, яка у 1983 році закінчила Київський торговельно-економічний інститут, спеціальність «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності», кваліфікація - економіст, захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 »Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», тема дисертації «Шляхи підвищення ефективності витрат праці в роздрібній торгівлі»; доцент кафедри з жовтня 2001 року. Сфера наукових інтересів завідувача кафедри Черняхович І.І, охоплює проблематику євроінтеграції України. Наукові праці: 1. Системна трансформація економіки: історико - методологічний аспект. Монографія /колектив авторів. - Вінниця, 2008. 2. Аналіз змін на ринку праці в умовах глобалізації: В кн.. Вісник КІБІТ№1, 2013. 3. Актуальні проблеми інтеграції України до Європи, в кн. Вісник КІБІТ, №2, 2014. 4. Конкурентні переваги України в умовах глобалізації: В кн.: Структурно-інвестиційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону:Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції - Чернівці,2015. - С 62-67. 5. Актуальні проблеми формування зовнішньоекономічної політики України. В кн.: Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку регіонів в умовах євро інтеграційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції - Чернівці, 2016. - Є 80-83. Наукова діяльність кафедри. Голова експертної комісії <___ Л---/-------------- '7 3.1. Галушка
 • 8. 8 Кафедра менеджменту має достатній науковий потенціал. Щорічно викладачі кафедри публікують у наукових виданнях понад 14 статей і тез. Перелік видань містить такі журнали як: «Економіка, фінанси, право», «Інвестиції: практика і досвід», «Науковий вісник Київського інституту бізнесу і технологій» та інші. Викладачі кафедри беруть участь в організації науково-практичних конференцій. Науковці кафедри КІБіТ беруть участь (в тому числі і як запрошені доповідачі) у міжнародних наукових конференціях, що відбувались в Україні, Росії, Польщі, Чехії та ін. Висновок: Усі викладачі кафедри мають науковий ступінь кандидата наук, публікують свої доробки у «Віснику КІБіТ» та інших наукових виданнях. їх науковий рівень достатній для здійснення фахової підготовки за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». 3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО- Експертна комісія перевірила документи, що засвідчують право власності та право користування основними матеріально-технічними засобами Інституту, а також санітарно-технічний паспорт наявних приміщень, і дійшла висновку, що вони відповідають вимогам до надання освітніх послуг у вищому навчальному закладі. У навчальному закладі є достатня кількість аудиторій, комп'ютерний клас, навчальні площі, що в цілому забезпечують існуючий обсяг підготовки фахівців, здійснено у міжакредитаційний період роботу по суттєвому поліпшенню матеріально- технічної бази навчального процесу-придбано приміщення, де проведено сучасний ремонт та оснащення. Лекції проводяться в обладнаних мультимедійними проекторами аудиторіях. Практичні та семінарські заняття проводяться у спеціально обладнаних кабінетах, комп’ютерному класі або аудиторіях з використанням особистого обладнання і технічних засобів, необхідних для навчального процесу. Відповідно до графіку навчального процесу навчання студентів проводиться в одну зміну. Студенти для самостійної підготовки до занять користуються читальним залом бібліотеки, навчальною електронною бібліотекою базового інституту та бібліотеками м. Вінниці та м. Києва. Матеріально-технічна база Вінницької філії ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» складається з власних приміщень, які використовуються для організації навчально-виховного процесу та технічного оснащення цих приміщень. У розпорядженні інституту є приміщення для здійснення освітньої діяльності загальною площею понад 2 • • •2125 м , за адресою м. Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, 46. Аудиторний фонд складається з 9 аудиторій та одного комп’ютерного класу, в яких навчання може відбуватися в одну зміну. Дві аудиторії, загальною площею 35 м2, розраховані на 16 посадкових місць, чотири - загальною площею 55 м , розраховані на 24 посадкових місця, одна ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Голова експертної комісії 3.1. Галушка
 • 9. 9 2 в аудиторія, загальною площею 65 м , розраховані на 27 посадкових місць, одна аудиторія, загальною площею 60 м2, розраховані на 25 посадкових місць, одна аудиторія, загальною площею 50 м , розраховані на 22 посадкових місця. Усі робочі місця в комп'ютерному класі під’єднані до мережі Ігіїегпеї:. Усі навчальні приміщення інституту відповідають санітарним нормам та правилам, державним будівельним нормам ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів». У розпорядженні науково - педагогічних працівників - 6 комп'ютерів, 2 ксерокси, телефони, факси та інша офісна техніка. В інституті знаходиться бібліотека і читальний зал на 25 посадкових місць. У читальному залі облаштовано комп’ютеризовані місця для роботи в мережі ІЩетеї:. Бібліотечний фонд становить майже 786 примірники наукової, навчальної, методичної і періодичної літератури. Також у навчальному закладі діють лабораторії та робочі кабінети. Для проведення занять з фізичної культури використовується спортивний зал. Висновок: матеріально-технічна база Вінницької філії ПВНЗ КІБіТ, її санітарний стан загалом та випускової кафедри, зокрема, відповідають нормативним показникам акредитаційних вимог щодо забезпечення якісної професійної підготовки здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». 5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Освітній процес в Інституті організований відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Інституту, Положення про організацію освітнього процесу у «Київському Інституті бізнесу і технологій» й, затверджений, іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки України, а також відповідно до графіку навчального процесу на підставі навчальних планів, робочих навчальних планів, та забезпечений необхідним навчально-методичним комплексом та розкладом занять. 5.1. Навчально-методичне забезпечення Експертною комісією проаналізовано навчальні плани підготовки студентів напряму 6.030601 «Менеджмент», які розроблено з урахуванням вимог наказів Міністерства освіти і науки України та в установленому порядку затверджено. Також проаналізовано навчальні плани (нормативні та вибіркові дисципліни) на предмет їх відповідності стандартам вищої освіти. Розглянуто комплекси навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни, зокрема, робочі програми, конспекти лекцій та плани практичних занять, методичні розробки з підготовки до практичних робіт, до самостійної роботи, питання, задачі, кейси для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь студентів, комплексних контрольних робіт за окремими дисциплінами. Навчальні та робочі програми з усіх нормативних і вибіркових Голова експертної комісії с^- —---------- -у 3.1. Галушка
 • 10. 10 дисциплін розроблено фахівцями базового інституту у 2011 році. Робочі навчальні програми з кожної дисципліни містять у собі виклад конкретного змісту дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення. У кожній з робочих програм наведено опис навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, програма та структура навчальної дисципліни, теми семінарських (практичних, лабораторних) занять, завдання до самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи контролю, схема нарахування балів, рекомендована література (основна і допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті. Навчально-методичні комплекси дисциплін відповідають акредитаційним вимогам. Значна робота проводиться із залучення студентів до науково-дослідної роботи у різних формах. Про це свідчить щорічне проведення у філії наукових студентських конференцій та кількість публікацій у збірниках тез наукових студентських конференцій. Кожного року студенти беруть участь в університетських олімпіадах. 5.2. Інформаційне забезпечення Експертна комісія перевірила наявність програми практичної підготовки та розглянула методичні вказівки щодо проходження практики. Було зафіксовано, що з заявленої спеціалізації є перелік баз практик та згідно них є відповідно укладені угоди. Існують розроблені відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у «Київському інституті бізнесу і технологій» критерії оцінювання знань і вмінь студентів, схвалені рішенням Вченої ради Інституту та затверджені ректором. Основними документами, що регламентують навчальний процес, є розклади занять та екзаменаційно- залікових сесій, що розроблюються на основі робочих навчальних планів. Навчальний процес проходить по розробленому розкладу на семестр, який розміщується у доступних місцях як для студентів, так і викладачів. У Вінницькій філії започатковано впровадження автоматизованої системи управління навчальним закладом. Контроль за виконанням та якістю проведення навчального процесу забезпечується плановими та неплановими перевірками, як з боку керівництва Інституту, так і за рахунок взаємного відвідування занять викладачами кафедр. Штатні викладачі протягом семестру проводять взаємні відвідування занять, що зафіксовано у відповідному журналі взаємовідвідувань. Організація навчально-виховного процесу в Інституті та його навчально-методичне забезпечення здійснюється згідно з Законом України «Про вищу освіту» і «Про мови» та іншими державними стандартами вищої освіти України, які включають освітньо-професійну програму та освітньо- кваліфікаційну характеристику бакалавра, затверджені відповідним наказом МОН України. Одним з джерел інформаційного забезпечення навчального процесу є база даних, яка зберігається на електронних носіях. У базовому інституті створено медіатеку, яку активно використовує Вінницька філія. Це дозволяє накопичувати в електронному вигляді підручники, посібники, пакети Голова експертної комісії — -— -—-^7 3.1. Галушка
 • 11. 11 прикладних програм, законодавчі, інструктивні, нормативні, довідкові, методичні й інші матеріали та ефективно використовувати їх у навчальному процесі. Є можливість використовувати у навчальному процесі сучасні технічні засоби навчання, а саме мультимедійні проектори, он-лайн курси. Локальна комп’ютерна мережа Інституту об’єднує комп’ютери різних структурних підрозділів, що дозволяє інтенсифікувати організацію і контроль навчального процесу. Приміщення для науково-педагогічного і допоміжного персоналу оснащені необхідною сучасною оргтехнікою (комп’ютери, принтери, сканери). Всі співробітники і студенти мають вільний доступ до мережі Метеї:. Бібліотека Вінницької філії поповнюється спеціалізованою літературою і періодичними виданнями, які пов'язані з напрямом роботи кафедри: Вісник КНТЕУ (№№ 1-6); Економіка. Менеджмент. Бізнес ( №№ 1-4); Економіка України ( №№ 1-12); Економіст ( №№ 1-12); Кадровик України (№№ 1-12); Консультант кадровика (№ 1-24). Здійснена передплата на фахові періодичні видання: «Економіка, фінанси. Право», «Економіка України» Висновок: стан навчально-методичного та інформаційного забезпечення в цілому відповідає даним, наведеним у звіті про самоаналіз та дозволяє здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Методична література наявна у достатній кількості, є всі умови для її повсякденного використання студентами. Навчально-методичне забезпечення (НМК нормативних дисциплін) розроблено фахівцями КІБіТ у 2011 році (перед попередньою акредитацією, потребує систематичного оновлення). Наукова діяльність випускової кафедри менеджменту організована та здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Інституту, Положення про наукову діяльність. Керівні документи з організації науково-дослідної діяльності на кафедрі в наявності та відпрацьовуються у повному обсязі. З 2004 року КІБіТ видає науково-практичний журнал «Вісник Київського інституту бізнесу та технологій». У статтях «Вісника» відображаються результати наукових досліджень студентів і викладачів. З 2010 року «Вісник Київського інституту бізнесу та технологій» включено до переліку фахових видань ВАК за напрямком економіка. У 2016 році відбулася 21 щорічна міжнародна науково-практична конференція «Студент-Дослідник-Фахівець». Був виданий окремий номер «Вісника» з тезами доповідей. У конференції брали участь більше 150 учасників, модераторами секцій були фахівці з бізнесу та запрошені професори з провідних ВНЗ Києва. У рамках конференції студентами 6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 3.1. Галушка
 • 12. 12 напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» було відвідано 2 компанії, а саме - Кока-Кола та Innovées. КІБіТ підтримує тісні наукові зв’язки з Київським національним економічним університетом ім. В.Гетьмана, Інститутом світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України, Національним університетом ім. Тараса Шевченка. Інститутом налагоджено також наукові зв’язки із зарубіжними вищими навчальними закладами та громадськими організаціями, що приділяють увагу організації освіти, опікуються процесами входження в загальноєвропейський освітянський простір. Активною є співпраця з міжнародними організаціями, діяльність яких, зокрема, пов’язана з освітою: CEUME (Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні). Інститут є членом кількох асоціацій: Української асоціації з розвитку менеджмент- та бізнес-освіти (УАРМБО), ректор - д-р. філос. наук Яковлева О.В. є дійсним головою цієї асоціації, Центрально- та Східно-європейської асоціації з менеджменту (CEEMAN). Висновок: наукова діяльність викладачів, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», відповідає вимогам та критеріям, що висуваються до науково-педагогічних працівників, які здійснюють підготовку за освітнім рівнем «бакалавр», та має достатній науковий та практичний потенціал для підготовки фахівців спеціальності, що акредитується. 7. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ, ЇХ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ Здійснені заходи дозволяють констатувати достатній рівень підготовки студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», а також достатньо високий рівень організації роботи, пов’язаної з проходженням практики студентами і самостійною роботою студентів (зокрема, написання курсових робіт). Результати екзаменаційних сесій та атестацій обговорюються на засіданнях кафедри, вченої ради Інституту. Показники успішності студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за результатами сесії складають 92%, якість навчання становить 68%, середній баіл-75. Студенти мають змогу проходити практику на підприємствах і організаціях (в наявності є укладені відповідні договори про проходження практики) на таких підприємствах (організаціях): АКБ «Укрсоцбанк», АКБ «ПриватБанк», АКБ «Райффайзен банк Аваль», ТОВ НВП «Аргон», ТОВ «Нова Пошта», ПАТ «Вінницяобленерго», ПрАТ «ПК ПОДІЛЛЯ», ТОВ «ПОДОЛЯНКА», ДП «Фуршет Центр», ПМП «ПАНДА». У базовому інституті використовуються різноманітні форми міжнародного співробітництва: функціонує Українсько-Польська програма Голова експертної комісії 3.1. Галушка
 • 13. 13 сприяння розвитку менеджменту, стабільні зв’язки з вузами Польщі факультет менеджменту Лодзьської політехніки), США (Університет Берклі), Білоруський державний технологічних університет, з яким інтенсивно проводяться літні програми обміну студентами, в тому числі і студентами Вінницької філії. У таблицях нижче подано результати ККР студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», проведених кафедрою менеджменту у травні 2017 року. Результати виконання комплексних контрольних робіт (самоаналіз) студентами за напрямом 6.030601 «Менеджмент», ОР _________________ «Бакалавр»____________________ _ № п/ п Дисципліна Кількістьстудентів Виконали ККР Одержали оцінки при самоаналізі Абсолютна успішність,% Якість,% Середнійбал 5 4 3 2 Кіль­ кість % Кіль­ кість % Кіль­ кість % Кіль­ кість % Кіль­ кість % 1. Дисципліни п»маніта зної та соціально-економічної підготовки 1. Історія України 12 12 100% 1 8.3% 5 41.7% 6 50% 0 0 100 50 74.2 2. Д исципліни фундаментальної та природничо-наукової підготовки 1. Менеджмент 19 19 100% 4 21.1% 6 31.6% 9 47.4% 0 0 100 53 76.2 3. Д исципліни професійної та практичної підготовки 1. Операційний менеджмент 27 27 100% 4 14.8% 8 29.6% 13 48.1% 0 0 100 44.4 72.7 Висновок: результати перевірених знань студентів відповідають встановленим вимогам. 8. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ) КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ За результатами проведеної попередньої акредитаційної експертизи 2012 року експерти висловили окремі зауваження та побажання, які було усунуто протягом звітного періоду: і ^______________ Перелік зауважень та заходи з їх усунення __________ № з/п Зміст зауваження Заходи з усунення Стан виконання 1 Ширше використовувати новітні, інтерактивні технології у навчальній роботі та наукових дослідження. Удосконалити зміст індивідуальної роботи зі студентами. За звітний період кафедри розробили і продовжують розробляти курси в платформі Google-class, що сприяє високому рівню підготовки фахівців. Виконано Голова експертної комісії 3.1. Галушка
 • 14. 14 2 Розширити перелік баз практики з врахуванням особливостей спеціальності Щороку перелік баз практики розширюється з врахуванням особливостей спеціальності. Виконано 3 Активізувати роботу науково- педагогічних працівників щодо вдосконалення методів перевірки якості знань студентів. Більшість викладачів випускової кафедри в роботі зі студентами використовують силабус. Також працює постійно-діюча Школа пед-майстерності. Виконано 9. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ На підставі поданих на акредитацію матеріалів Вінницької філії ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» та перевірки діяльності інституту на місці експертна комісія дійшла до таких висновків: 1. Кадровий склад випускової кафедри та кафедр, що забезпечують освітній процес підготовки здобувачів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», освітнього рівня «бакалавр» сформований з числа викладачів базового інституту (КІБіТ) м. Київ, Вінницької філії ПВНЗ КІБіТ, вищих навчальних закладів м. Вінниці відповідної науково-педагогічної спеціальності, що відповідає акредитаційним вимогам. У Вінницькій філії КІБіТ на випусковій кафедрі на постійній основі працює лише один викладач - завідувач кафедри, к.е.н., доцент Черняхович I.A. За внутрішнім сумісництвом у викладанні задіяні 2 викладачі КІБіТ - Полонець В.М., Янковой Р.В., 1викладач Вінницької ФІЛІЇ - Бобрук А.М., а також за зовнішнім сумісництвом 3 викладачі інших ВНЗ м. Вінниці - Мироненко М.Ю., Сірко A.B., Клочко О.В. Для більш ефективної роботи необхідно збільшити кількість працівників з відповідними кваліфікаційними характеристиками, які працюють на постійній основі. 2. Навчально-методичне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, якісна характеристика підготовки здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», освітнього рівня «бакалавр» в інституті в цілому відповідають ліцензійним та акредитаційним вимогам. Викладачам кафедри менеджменту та сумісникам необхідно постійно (систематично) удосконалювати рівень навчально- методичного забезпечення навчальних дисциплін, активніше здійснювати підготовку навчально-методичної літератури (підручників, посібників, методичних матеріалів). 3. Філії необхідно також організувати додаткове придбання нових підручників, монографій та навчальних посібників, виданих провідними навчальними закладами з підготовки фахівців напряму 6.030601 «Менеджмент» (073 Менеджмент) освітнього рівня «бакалавр», а також вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного або спорідненого профілю (у тому числі й електронні ресурси). 4. Для поліпшення практичної підготовки фахівців необхідно розробити наскрізну програму практики студентів за спеціальністю 073 Менеджмент. Голова експертної комісії г; уі/-"_______ 3.1. Галушка
 • 15. 15 5. Рекомендувати викладачам активніше публікувати наукові статті у рейтингових наукових виданнях; проблематику наукових публікацій пов’язувати з тематикою навчальних дисциплін, що викладаються у Вінницькій філії КІБіТ. 6. З метою підвищення ефективності набору абітурієнтів (у тому числі й іноземних) необхідно запроваджувати більш сучасні форми та методи профорієнтаційної роботи, активно використовувати можливості подання інформації на сайті філії. Порівняльна таблиця відповідності наявних умов провадження освітньої діяльності вимогам акредитації подана у додатках. На підставі проведення експертизи у Вінницькій філії Приватного вищого навчального закладу Київський інститут бізнесу та технологій щодо спроможності здійснювати підготовку фахівців за напрямом підготовки 6.030601 за освітнім рівнем «бакалавр» експертна комісія засвідчує, що: 1. Матеріали, наведені в акредитаційній справі відповідають переліку необхідних відомостей про навчальний заклад, кадрове, матеріально- технічне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення підготовки напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» у Вінницькій філії Київського інститут бізнесу та технологій, визначених Постановою Кабінету Міністрів України постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти». 2. Показники кадрового, матеріально-технічного, навчально- методичного, інформаційного забезпечення за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» у Вінницькій філії ПВНЗ Київський інститут бізнесу та технологій відповідають акредитаційній критеріальним вимогам з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом МОН від 24.12.2003 року №847. 3. Вінницька філія ГЮНЗ Київський інститут бізнесу та технологій спроможна здійснювати освітню діяльність за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» (073 «Менеджмент») на денній та заочній формі навчання з ліцензійним обсягом 40/35. Голова експертної комісії:: завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ доктор економічних наук, професор Член експертної комісії: доцент кафедри менеджменту Донецького національного університету імені і кандидат економічних наук, доцен' Голова експертної комісії 3.1. Галушка
 • 16. Приватного вищого навчального за; «Київський інститут бізнесу та техно доктор філософських наук, доцент З висновками комісії ознайомлений: Директор Вінницької філії Київського інституту бізнесу та технологій А.А.Якимчук Голова експертної комісії 3.1. Галушка
 • 17. 17 ДОДАТКИ до висновків експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (073 Менеджмент згідно акту узгодження), освітнього рівня «бакалавр» здобувачів вищої освіти у Вінницькій філії «Київський інститут бізнесу та технологій» Голова експертної комісії ..— .......... " “X 3.1. Галушка
 • 18. 18 ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та державним вимогам до акредитації напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр» здобувачів вищої освіти у Вінницькій філії ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» Назвапоказникаі(нормшиву) Значення показника (нормативу) Фактичне значення показника Відхилення фактичного значення показника віднорматив­ ного 1 2 3 4 5 1. Загальні вимоги 1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Київською державною адміністрацією + + 1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/заочна форма навчання) 40/35 5/2 -35/-33 2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленого напряму 2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин), 75 80,3 +5,3 у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи 50 69,7 +19,7 2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових |навчальних дисциплін), 75 77,2 +2,2 у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи 50 55 +5 з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом (Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або 10 10 0 Голова експертної комісії 3.1. Галушка
 • 19. 19 №з/п Назвапоказника(нормативу) Значення показника (нормашву) Фактичне значення показника Відхилення фактичною значення показника віднорматив­ ного 1 2 3 4 5 професора) 2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин), 75 95 +20 у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи 50 57,1 +7,1 з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора) 10 11,9 +1,9 2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи (% від кількості годин для кожного циклу дисциплін навчального плану) 2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки + + 2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності: + + доктор наук або професор кандидат наук, доцент + + 3. Матеріально-технічна база 3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у % від потреби) 100 100 3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби) - - Голова експертної комісії -— . 3.1. Галушка
 • 20. 20 №з/п Назвапоказника(нормативу) Значення показника (нормативу) Фактичне значення показника Відхилення фактичного значення показника віднорматив­ ного 1 2 3 4 5 3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів 12 12 3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів (для спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» і 0202 «Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн») 3.5. Наявність пунктів харчування + + 3.6. Наявність спортивного залу + + 3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика + - + 3.8. Наявність медичного пункту + - + 4. Навчально-методичне забезпечення 4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у тому числі варіативної компоненти) + + 4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у тому числі варіативної компоненти) + + 4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку + + 4.4. 4.4.1. Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (% від потреби): Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін 100 100 4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт (% від потреби) 100 100 4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів) 100 100 4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально- гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (% від потреби) 100 100 4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від потреби) 100 100 4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів + + 4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у тому числі з використанням інформаційних технологій) (% від потреби) 100 100 4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів + + Голова експертної комісії 3.1. Галушка
 • 21. 21 №з4і Назвапоказника(нормативу) Значення показника (нормативу) Фактичне значення показника Відхилення фактичного значення показника віднорматив­ ного 1 2 3 4 5 5. Інформаційне забезпечення 5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від потреби) 100 100 5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної чисельності студентів (% від потреби) 5 5 5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями 4 4 5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернету як джерела інформації: наявність обладнаних лабораторій наявність каналів доступу + + + + + + Голова експертної комісії: завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор економічних наук, професор Члени експертної комісії: доцент кафедри менеджменту Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук, доцент З висновками комісії ознайомлений: Директор Вінницької філії Київського інституту бізнесу та технологій З.І.Галушка О.В.Таранич А.А.Якимчук 23 червня 2017 р. Голова експертної комісії ——'—" " ^ 7 З.І.Галушка
 • 22. ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ВИМОГАМ щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (073 «Менеджмент» згідно акту узгодження) Найменування показника (нормативу) Норматив Фактично Відхилення 1. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами) 2,4 3,2 +0,6 2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій) 30 60 +30 3. Наявність соціально-побутової інфраструктури: 1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + 2) пунктів харчування + + 3) актового чи концертного залу + + 4) спортивного залу + + 5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + 6) медичного пункту + _ + 4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 70 - -70 5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних планів + + Голова експертної комісії: завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор економічних наук, професор Члени експертної комісії: доцент кафедри менеджменту Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук, доцент З висновками комісії ознайомлений: Директор Вінницької філії Київського інституту бізнесу та технологій 23 червня 2017 р. З.І.Галушка О.В.Таранич А.А.Якимчук Голова експертної комісії ------у* З.І.Галушка
 • 23. ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ВИМОГАМ щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (073 «Менеджмент» згідно акту узгодження) Найменування показника (нормативу) Норматив Фактично Відхилення 1. Наявність опису освітньої програми + + 2. Наявність навчального плану та пояснювальної записки до нього + + 3. Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни навчального плану + + 4. Наявність комплексу навчально- методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану + + 5. Наявність програми практичної підготовки, робочих програм практик + + 6. Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану + + 7. Наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів + + Голова експертної комісії: завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор економічних наук, професор З.І.Галушка Члени експертної комісії: доцент кафедри менеджменту Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук, доцент З висновками комісії ознайомлений: Директор Вінницької філії Київського інституту бізнесу та технологій 23 червня 2017 р. О.В.Таранич А.А.Якимчук Голова експертної комісії ... -------------- у З.І.Галушка
 • 24. ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ВИМОГАМ щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ______ (073 «Менеджмент» згідно акту узгодження) Найменування показника (нормативу) Норматив Фактично Відхилення 1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді не менш як п’ять найменувань 7 +2 2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю (допускається спільне користування базами кількома закладами освіти) + + 3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація) + + 4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання (мінімальний відсоток навчальних дисциплін) 60 60 Голова експертної комісії: завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія Федькоішта, доктор економічних наук, професор сГ '7 '4~_____у Члени експертної комісії: доцент кафедри менеджменту Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук, доцент З висновками комісії ознайомлений: Директор Вінницької філії Київського інституту бізнесу та технологій 23 червня 2017 р. З.І.Галушка О.В.Таранич А.А.Якимчук Голова експертної комісії З.І.Галушка