Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ABP: l'habitatge i les seves instalacions

60 views

Published on

Exemple concret de treball d'un ABP per projectes. El producte final és dissenyar i contruir un habitatge i les seves instal·lacions

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ABP: l'habitatge i les seves instalacions

 1. 1. L'ús Metodològic Dels Projectes A L'aula De Tecnologia EL NOSTRE PROJECTE: FEM UN “ABP” ABP (Aprenentatge basat en projectes) LES INSTAL·LACIONS DE L’HABITATGE 4t d’ESO Optativa Tecnologia INS TERRES DE PONENT Esther Pintó
 2. 2. INTRODUCCIÓ QUÈ ÉS UN “ABP”? TASQUES  GLOSSARI DE TERMES  INSTAL·LACIÓ DE GAS  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  INSTAL·LACIÓ D’AIGUA  EL PROJECTE FINAL  LA CONSTRUCCIÓ REPARTIMENT DE ROLS CALENDARI DE L’ABP MÈTODE D’AVALUACIÓ  AVALUACIÓ ACTIVITATS PARCIALS  AVALUACIÓ PROJECTE  AVALUACIÓ EXPOSICIÓ  AVALUACIÓ CONSTRUCCIÓ  AUTOAVALUACIÓ TREBALL EN EQUIP  AVALUEM ALS COORDINADORS  FULL RECULL D’AVALUACIÓ INDEX
 3. 3. INTRODUCCIÓ Els esmentats alumnes ja han dissenyat i construït la seva maqueta de l’habitatge. Ara bé, gairebé tots ells estan molt motivats i engrescats en participar com a expositors en el MERCATEC. Per això, amb la finalitat d’ampliar el seu projecte volem incloure algunes instal·lacions, concretament la instal·lació elèctrica. Als nostres habitatges tenim diverses instal·lacions (de calefacció, electricitat, aigua,...) que ens permeten gaudir d'una gran qualitat de vida. Heu pensat mai tot el que succeeix quan aneu al bany i obriu l'aixeta de l'aigua calenta? L'estructura de les instal·lacions d'un habitatge resulta força complexa, però aquí us presentem una ABP per tal que us familiaritzeu amb els seus aspectes més rellevants. Mitjançant aquest projecte ens endinsarem en aquesta estructura per tal de conèixer els elements més importants i el seu funcionament. Preparats? Doncs, endavant, i esperem que us agradi! Es planteja un problema a la classe de 4t C Avaluació Tasques Graelles Conclusions Avaluació Tasques Graelles Conclusions
 4. 4. A diferència del procés tecnològic, l’aprenentatge basat en projectes (ABP) cerca que l’alumne faci seva la proposta de treball i, és per això, que cal crear un equip de treball on cada individu assumeix un rol determinat. L’equip estarà comprés per un coordinador que haurà de vetllar perquè les tasques es duguin a terme en el temps previst. A la vegada aquests mateixos alumnes participaran en la resta de tasques del projecte on altres companys seran els coordinadors. El procés tecnològic serà l’eina potent que permetrà aconseguir els diferents objectius. En el nostre projecte, són:  Adquirir coneixements sobre les diferents instal·lacions de l’habitatge.  Realitzar la instal·lació elèctrica en la nostra maqueta.  Crear una presentació multimèdia per difondre el nostre projecte. QUÈ ÉS UN “ABP”? IAvaluació Tasques Graelles Conclusions
 5. 5. A continuació, pots desplegar el següent “mapmind” click aquí. Aquest et permetrà endinsar-te en aquest mètode. El programa FreeMind per visualitzar els arxius ‘Mapmind’ de la presentació està disponible aquí. L’ABP I EL SEU PROCÉS (I)
 6. 6. L’ABP I EL SEU PROCÉS (II) Continuem amb el “mapmind” ...
 7. 7. LA METODOLOGIA ABP Per tal de visualizar el ‘MapMind’ següent click aquí
 8. 8. La vostra tasca, més ben dit, el projecte final consistirà a presentar el disseny de la instal·lació elèctrica i fer-ne posteriorment la seva difusió, és a dir, la presentació multimèdia. Tot el procés culminarà amb la “construcció” de la instal·lació elèctrica i la simulació de la resta d’instal·lacions a la vostra maqueta. Ara bé, el treball final també ha d’incloure les activitats següents: TASQUES A REALITZAR TAULA D’ACTIVITATS ACTIVITAT 1 GLOSSARI DE TERMES ACTIVITAT 2 LA INSTAL·LACIÓ DE GAS ACTIVITAT 3 LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ACTIVITAT 4 LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROJECTE FINAL EL DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ. ELE. PRESENTACIÓ MULTIMÈDIA CONSTRUCCIÓ LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA MAQUETA
 9. 9. Començarem per elaborar un glossari relacionat amb les diferents instal·lacions. Aquest forma part del glossari de l’habitatge del curs de Moodle que porta el mateix nom. Dins d’aquest definirem una categoria per cada instal·lació. En primer lloc revisarem una mica el vocabulari del tema. Fent servir un cercador trobeu la definició dels conceptes següents :  Inst. de gas: Termostat, Purgador, Vas d'expansió, Caldera  Inst. elèctrica: Reglament electrònic de baixa tensió (REBT), Interruptor de control de potència màxima (ICPM), Interruptor diferencial (ID), Connexió a terra, Sobrecàrrega, Curtcircuit  Inst. d’aigua: sifons, vàlvules reductores, grups de pressió, baixants ACTIVITAT 1: GLOSSARI DE L’HABITATGE
 10. 10. Activitat 2A A continuació us oferim una adreça amb informació sobre el tema. Estudieu-la i responeu les qüestions que es plantegen. http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/calefaccio/index.htm# Quins són els components d'un sistema de calefacció per aigua calenta? Quins són els elements presents en una factura de calefacció? Prepareu un croquis de la instal·lació de calefacció del vostre habitatge. Activitat 2B Estudieu la informació que dóna l'enllaç següent, i contesteu: http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1081 Indiqueu en què es diferencien els gasos GLP i els gasos canalitzats. Expliqueu les diferències en la instal·lació de gas per GLP i per gasos canalitzats. Expliqueu com funciona un sistema de calefacció centralitzada per caldera. ACTIVITAT 2: LA INSTAL·LACIÓ DE GAS
 11. 11. Activitat 3A Ara us proposem que estudieu la informació que es presenta en la següent adreça electrònica, i contesteu: http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/electricitat/index.htm# Quins són els element presents en una factura del corrent elèctric? Quin significat té la unitat de KWh? Feu un croquis de la instal·lació elèctrica del vostre habitatge, seguint els consells de seguretat que es donen en l'enllaç anterior Activitat 3B Després de visitar la pàgina següent, contesteu: http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1081 Indiqueu quina és la tensió del corrent elèctric en les diferents etapes, des de la seva generació en una central, fins als habitatges. Quins són els circuits interiors més habituals (protegits cadascú per un PIA)? Expliqueu el codi de colors dels conductors de la instal·lació. ACTIVITAT 3: LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
 12. 12. ACTIVITAT 4: LA INSTAL·LACIÓ DE L’AIGUA Activitat 4A A continuació teniu un enllaç amb informació sobre diverses instal·lacions de l'habitatge. Estudieu la informació relativa a la instal·lació d'aigua i realitzeu les activitats que es proposen. http://tecno12-14.info/serveisurbans.htm Quina és la utilitat, i com funcionen, els sifons en la xarxa de sanejament? Realitzeu un croquis de la instal·lació d'aigua del vostre habitatge. Activitat 4B Ara us proposem que estudieu els diferents elements que determinen l'import de la factura de l'aigua. Ho podeu fer a través de l'enllaç següent: http://www.bcn.es/agenda21/Models/aigua/in_aigua.htm Expliqueu com s'estructura en trams la factura del servei d'aigües. Activitat 4C A partir de la pàgina que venim consultant fins ara, contesteu: Expliqueu per què i quan poden ser necessàries les vàlvules reductores de pressió i els grups de pressió. Raoneu quina és la funció dels baixants. Què són les derivacions de la instal·lació?
 13. 13. EL PROJECTE FINAL Fase A: El disseny Feu servir tota la informació de què disposeu per realitzar el plànol de la instal·lació elèctrica del vostre habitatge. Primerament, feu un croquis de la instal·lació elèctrica de l’habitatge, seguint els consells de seguretat que es donen en les pàgines que heu visitat. A continuació, s’adjunta el següent plànol perquè us pugui servir com a referència. Veure plànol adjunt de la instal·lació elèctrica. Fase B: La difusió Es realitzarà una presentació multimèdia que inclourà totes les tasques que s’han dut a terme. Posteriorment, aquesta s’editarà com a pàgina web. Properament, s’indicaran els requisits del disseny Finalment, cada grup farà l’exposició del seu ABP.
 14. 14. EXEMPLE DE PLÀNOL DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
 15. 15. LA CONSTRUCCIÓ A partir de tota la informació que tenim, és hora que anem a l’aula de tecnologia i posen de manifest tot el que sabem. És a dir, comencem a realitzar la instal·lació elèctrica en la nostra maqueta i la simulació de la resta d’instal·lacions (aigua i gas). Per la realització d’aquesta es tindran en compte tot una sèrie de condicionants que es donaran en el moment que comenci el projecte. Nota: aquesta és la tasca on s’implementa el nostre pla d’acció. Pla d’acció: Netegem l’aula de tecnologia
 16. 16. REPARTIMENT DE ROLS Recordeu que heu de començar per formar grups de tres alumnes amb un coordinador i/o tècnic per grup i assumir el vostre rol. Quan ja ho tingueu decidit, comenceu amb les activitats. Cada alumne serà coordinador i tècnic de dues activitats. Exemple d’un equip: Equip 1 Activitat 1 Activitat 2 Activitat 3 Activitat 4 Projecte Construcció/ Simulació Coordinador (1r integrant) x y1 y2 x y1 y1 Tècnic (2n integrant) y2 x y2 y2 x y2 3r integrant y3 y3 x y3 y3 x **A la classe de 4t ESO hi haurà 6 equips diferents Avaluació Tasques Graelles Conclusions
 17. 17. REALITZACIÓ DE LES TASQUES 1a sessió: Explicar l’ABP i realitzar el qüestionari “predisposició per entendre el problema” 2a sessió: Treball a classe. Activitats parcials 3a a 6a: Treball a classe. Activitats parcials. LLiurament 7a a 10a: Projecte final. LLiurament 11 a 14a: Construcció. LLiurament 15 a 16a: Exposicions ( 9 grups ) DATES DE LLIURAMENT Lliurament activitats parcials (tasques al Moodle) Lliurament Projecte en format digital Lliurament maqueta Exposicions CALENDARI DE L’ABP Avaluació Tasques Graelles Conclusions
 18. 18. Per tal de superar l’ABP heu de presentar el resultat de totes les activitats, el projecte final i la construcció. El resultat de les diferents activitats pot ser un document de text, el qual, s’enviarà com a tasca en la data prevista. La construcció consisteix en la vostra maqueta que ha d’incloure la instal·lació elèctrica i la simulació de la resta d’instal·lacions. El Projecte final consistirà en una presentació multimèdia per presentar el disseny que s’ha indicat i la resta de tasques. Avaluarem el treball en base als percentatges següents: Activitats parcials : 4 punts ( 1 per activitat si és coordinat i 2 si és coordinador i/o tècnic) Construcció : 2 punts (l’alumne coordinador/tècnic 3 punts) Projecte final : 2 punts (l’alumne coordinador/tècnic 3 punts). Concreció: Fase disseny: 1 punt Fase difusió: 0,5 presentació multimèdia 0,5 exposició La vostra qualificació es calcularà en els diferents apartats, en base a les indicacions de les graelles següents. Tingueu-les en compte des del començament, per tal de millorar les vostres actuacions. MÈTODE D’AVALUACIÓ Avaluació Tasques Graelles Conclusions
 19. 19. EINES D’AVALUACIÓ: QÜESTIONARI Predisposició per entendre el problema  Explica amb les teves paraules què és un ABP?  Quantes tasques o activitats diferents hi ha?  En quantes activitats intervens com a coordinador?  Quina funció té el coordindor?  Qui avalua al coordinador?  Quins tipus d’avaluació hi ha? Avaluació Tasques Graelles Conclusions
 20. 20. GRAELLA D’AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS PARCIALS AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS PARCIALS Aspectes Sense fer 0 Fluix 4 Acceptable 7 Excel·lent 10 Punts Cerca d’informació Poc esforç en la cerca i poca qualitat dels materials trobats Cert esforç en la cerca, tot i que els materials poden millorar Esforç apreciable en la cerca d'informació i en la qualitat del material trobat Bona cerca i tria dels millors materials Elaboració Del contingut El material ha estat reproduït sense elaboració Material poc elaborat, que no s'adapta al que es demana Contingut força elaborat Contingut molt ben elaborat amb un enfocament original Llenguatge i simbologia Ple de faltes d'ortografia i sense utilitzar la simbologia Hi ha bastants errors d'ortografia i rarament utilitza la simbologia Poques faltes d'ortografia i força correcció a l’emprar els símbols Correcció ortogràfica i simbologia correcta Presentació Confús, incomplet i sense un estil clar Cada apartat està organitzat, però no hi ha una línia estètica Força coherent i ben organitzat Molt bona presentació, a més a més original TOTAL Aquestes activitats seran avaluades per: professor Si les activitats no s’entreguen en la data prevista: (-10 punts) Avaluació Tasques Graelles Conclusions
 21. 21. GRAELLA D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE AVALUACIÓ DEL PROJECTE Aspectes Sense fer 0 Fluix 4 Acceptable 7 Excel.lent 10 Punts Plànol instal. elèctrica L'escala del plànol no és correcta, ni està ben dibuixat Escala i mides correctes, tot i que la representació no s'ajusta a l'escala Correcte en mides i escala i ben presentat Molt ben calculades les dimensions i molt ben realitzat Simbologia emprada Nul·la Pocs i mal emprats Correctes però, en faltaria algun Els necessaris i ben utilitzats TOTAL Presentació Poc esforç en la presentació i manca de coherència. Pocs recursos Presentació correcta tot i la manca de recursos Força ben presentat, molt coherent i força utilització de recursos Tot el projecte té una línia de presentació i està reforçat amb molts recursos i exemples TOTAL Exposició S’AVALUA A LA SEGÜENT GRAELLA Aquestes activitats seran avaluades per: professor Si les activitats no s’entreguen en la data prevista: (-10 punts) Avaluació Tasques Graelles Conclusions
 22. 22. GRAELLA D’AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 3 5 7,5 10 Punts Contingut Idees simplistes Idees correctes però incomplet S’han cobert els diferents punts. S’ha aprofundit en els diferents punts Organització del contingut Mal estructural i difícil d’entendre Seqüència correcta però apartats aïllats S’ha intentat relacionar les diferents explicacions S’ha fet una planificació per fer l’exposició Comunicació Poc clara. Difícil de seguir Clara i entenedora, en general Fluid, el públic segueix amb interès Fluida i llenguatge precís. Materials de suport Pocs i no gaire encertats Adequats però no gaire aprofitats Adequats, han ajudat ha entendre els conceptes Han resultat ser un excel·lent suport Respostes a les preguntes formulades Cap Resposta poc o gens argumentada Tenia coneixements però no s’ha fet entendre La resposta ha estat clara i satisfactòria. TOTAL Aquestes activitats seran avaluades per: professor L’alumne també participa avaluant als companys: coavaluació Avaluació Tasques Graelles Conclusions
 23. 23. EXPOSICIÓ (L’omplen els coordinadors) Ordena les presentacions de la que més t’ha agradat a la que menys. COAVALUACIÓ DELS COMPANYS Nom de la presentació El teu nom: 9: 8: 7: AVALUACIÓ FEINA INDIDUAL (L’omple cada alumne) Ordena als teus companys del que més ha treballat al que menys. Nom dels companys El teu nom: 3: 2: 1 Ha d’haver-hi els 9 grups Avaluació Tasques Graelles Conclusions
 24. 24. GRAELLA D’AVALUACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ Aquestes activitats seran avaluades per: l’alumne coordinador. Aquest avaluarà a la resta de grups. Si les activitats no s’entreguen en la data prevista: (-10 punts) AVALUACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ Aspectes Sense fer 0 Fluix 4 Acceptable 7 Excel.lent 10 Punts Nº estances Il·luminades Gairebé cap La meitat menys una. Totes menys dues o tres. Totes elles Funcionament Simplement no funciona No sempre funciona, o bé alguna part d’ell Gairebé correcte, però falla alguna cosa Correcte, fins i tot els petis detalls Coherència amb el plànol No han seguit el fixat en el plànol Només han seguit el plànol parcialment Han seguit el plànol, excepte alguna modificació La coherència és total, fins i tot, en alguns canvis Acabats Aquesta fase és inexistent S’havia de tenir més cura en els acabats (el cable passa per qualsevol lloc) S’ha de millorar lleugerament aquesta fase (element de protecció) Els acabats són gairebé perfectes. TOTAL Avaluació Tasques Graelles Conclusions
 25. 25. AUTOVALUACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP ENS AUTOAVALUEM I PER TANT... MILLOREM Aspectes Sense fer 0 Fluix 4 Acceptable 7 Excels·lent 10 Punts Planificació No s'aprecia una planificació prèvia del treball a realitzar S'aprecia una planificació prèvia, tot i que falta la previsió en l'organització temporal El treball és planificat i es segueix correctament aquesta planificació Treball molt ben planificat, tant des del punt de vista temporal com de la distribució de tasques Coordinació No s'aprecia coordinació en les diferents tasques realitzades L'equip es coordina mínimament per tal de realitzar tot el treball L'equip treballem coordinat des del començament La bona organització de tot l'equip i això es reflectirà en el producte final Rols dels membres Els membres de l'equip no assumim plenament el nostre rol Cada membre de l'equip assumeix el seu rol, però falla la transmissió d'informació dins de l'equip Cada membre de l'equip assumeix el seu rol i la transmissió d'informació tre els membres de l'equip resulta correcta Els rols estan plenament assumits Ús d’Internet Cerca pobra d'informació en xarxa, i poc elaborada L'equip utilitza les eines de cerca en internet de manera correcta Bon domini dels cercadors i del navegador i bona selecció Molt bon ús d'internet per cercar la informació adient Què hem de millorar? ,
 26. 26. AVALUEM ALS COORDINADORS L’alumne coordinat omple aquesta fitxa per avaluar al seu coordinador AVALUACIÓ COORDINADOR Activitat: Nom del coordinador: Puntuació: Nom de l’alumne: Avaluació Tesque Graelles Conclusions
 27. 27. FULL RECULL D’AVALUACIÓ ALUMNE Activitats Parcials(4) Auto-avaluació Projecte- Disseny(1) Projecte- Presentació(0,5) Exposició(0,5) Construcció/Simulació(2) Tascadels Coordinadorsi/otècnics(2) Puntuació total Nota final
 28. 28. Heu arribat al final de la vostra tasca : felicitats! Al llarg d'aquest ABP hem intentat que entengueu com funcionen les diferents insta·locions de les nostres llars, així com que tingueu una visió general dels diferents elements que les constitueixen. És el moment de fer una reflexió al voltant del camí que heu seguit:  Heu format grups de tres alumnes, assolint diferents rols en cadascuna de les activitats.  Heu treballat en un projecte global, però responsabilitzant-vos d'una part de la tasca.  Heu treballat en col·laboració amb els altres grups d'alumnes, per tal de participar en el mateix procés.  Heu participat de forma activa en el vostre procés d’aprenentatge i avaluació.  Heu fet servir Internet per tal de trobar informacions concretes del vostre interès.  Heu fet servir altres recursos TIC, com la plataforma Moodle per cerca les pautes del treball i trametre posterior les tasques. Esperem que us hagi agradat!!! CONCLUSIONS Avaluació Tasques Graelles Conclusions

×