Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Gebiedsmanagers - Smarticipatie inspiratiesessie Houten - 9 oktober 2019

10 views

Published on

Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Gebiedsmanagers - Smarticipatie inspiratiesessie Houten - 9 oktober 2019

 1. 1. Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid Onze integrale en innovatieve aanpak voor toekomstbestendige buitenruimte
 2. 2. Inhoud Kennismaken Wie zijn wij? Wie zijn jullie? Interpretatie van de opgave Technische aanleiding Maatschappelijke aanleiding Klimatologische aanleiding Werkwijze 1. Inventarisatie 2. Betrekken van bewoners en gebruikers 3. Opbrengst uitwerken naar ontwerp 4. Technische uitwerking Vragen Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019
 3. 3. Wie zijn wij? Gebiedsmanagers: Civieltechnisch adviesbureau uit Maassluis Cyril Parchomov: Projectleider Jesse Kleijwegt, Adviseur Actief voor middelgrote gemeenten in de regio Rotterdam Structurele, meerjarige samenwerking met netwerkpartners Overtuigd van de participatieve aanpak als basisprincipe Overtuigd van duurzaamheid en innovatie als kompas Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Kennismaken
 4. 4. Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Kennismaken Onze Volhoudbaarheidsvisie
 5. 5. Meerwaarde leveren: Van abstract, Tot concreet! Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019
 6. 6. Meerwaarde leveren: Van abstract, Tot concreet! Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019
 7. 7. Wie zit er in de zaal? Kort rondje door de zaal: welke organisatie werkt u voor? Welke afdeling? Beheer / ontwikkeling In welke deel van het proces bent u betrokken? Klimaatadaptatie of participatie onderdeel van uw dagelijks werk? Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Kennismaken
 8. 8. Technische aanleiding Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Interpretatie van de opgave Noodzaak verduurzamen buitenruimte: Verzakkingen Waterproblematiek Technische staat is aan einde levensduur Parkeerdruk Sociale problemen Relatie met andere projecten: Het Nieuwe Inzamelen Energietransitie Wateropgave / stresstest
 9. 9. Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Kansen en knelpunten publiek + privaat terrein Beleidsthema’s en onderzoek meenemen, zoals: Water en riolering Verkeer en openbare verlichting Groen en ecologie Speelplekken Planning en participatie Verkennen mogelijkheden duurzaamheidsambities Interpretatie van de opgave Technische aanleiding
 10. 10. Maatschappelijke aanleiding Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Interpretatie van de opgave Naast de technische opgave verandert de samenleving ook:  Post-crisis: kennis en initiatief bij de markt en de gebruiker  Burger wil en kan zich beter organiseren; doet dat via internet  Digitalisering: van statisch en analoog naar dynamisch en digitaal  Participatiesamenleving: de maatschappij als netwerk
 11. 11. Maatschappelijke aanleiding Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Interpretatie van de opgave
 12. 12. Maatschappelijke aanleiding Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Interpretatie van de opgave  Huidige trend is dus: bottom-up, gebiedsgericht, digitaal, integraal  De overheid doet mee in deze trend met als instrument: de Omgevingswet!  Ons werk verandert: het wordt noodzaak om de participatieve aanpak te kiezen!  Naast de noodzaak is participatie ook zeer nuttig!  Lokale kennis van stakeholders  meer draagvlak  robuuster project  Projectresultaat duurzamer wanneer afgestemd op wensen gebruiker.  Maar hoe dan? Want participatie organiseren kan lastig zijn:  Met wat voor type(n) bewoners heb ik te maken?  Hoe communiceer je met bepaalde typen gebruikers van een gebied?
 13. 13. Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Centraal in de opgave: Klimaatadaptatie! Werken vanuit theoretische beleidskaders: 2013; Manifest Klimaatbestendige stad Basis voor handreiking Ruimtelijke Adaptatie Uitvoeren van een stresstest voor lokale klimaatopgaves Bewustwording onder bewoners, bedrijven en organisaties creëren Opstellen adaptatiestrategie 2014; Vaststelling Deltabeslissingen 2020; klimaatbestendige inrichting onderdeel van beleid en handelen van overheden 2050; ruimtelijke inrichting structureel minder kwetsbaar voor klimaatverandering Verkennen mogelijkheden voor maken CityDeal Klimatologische aanleiding Interpretatie van de opgave
 14. 14. Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Klimatologische aanleiding Interpretatie van de opgave Provinciale klimaatatlassen voor lokale klimaatopgaven
 15. 15. Kenmerken van de wijk Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Feiten: Sociaal-demografisch Woningmarkt Bestaand bewonersonderzoek: Beleving Tevredenheid Ontevredenheid Werkwijze – 1. Inventarisatie
 16. 16. Betrekken beheer Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 De meerwaarde van vroegtijdig betrekken beheerders Verhoogt inzicht op de haalbaarheid en maakbaarheid van ontwerp Verlaagt risico’s t.a.v. aanleg, beheer en onderhoud. We gaan samen met beheerders in gesprek over de duurzaamheidsambities Wegbeheer Betrekken als wegbouwkundig expert Validatie & borging van klimaatadaptieve oplossingen Groenbeheer: Betrekken als technische expert groenbeheer Ambitie: bijv. gecertifieerde aansluiting bij GreenLabel / BREAAM Werkwijze – 1. Inventarisatie
 17. 17. Start participatieproces Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Werkwijze – 2. Betrekken van bewoners en gebruikers Onze basisfilosofie: Bewoner heeft lokale kennis, gebruik van deze kennis leidt tot robuuster project Projectresultaat dat is afgestemd op gebruiker is toekomstbestendiger
 18. 18. Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Welke stappen op projectniveau: Startpunt: afstemmen randvoorwaarden voor het participatieproces met de opdrachtgever Welke ambitie uit beleid (buiten projecten) Welke principe-oplossingen t.a.v. klimaatadaptatie? Betrek de bewoners en gebruikers: ophalen van informatie Ontwerp een proces voor de omgang met de bewoner Toepassen leefstijlen o.b.v. beschikbaar onderzoek (optioneel) Inzicht in houding en gedrag van bewoner Tot op postcode-6 niveau maatwerk in communicatie Werkwijze – 2. Betrekken van bewoners en gebruikers Start participatieproces
 19. 19. Methode: digitale enquêtetool Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Werkwijze – 2. Betrekken van bewoners en gebruikers ‘’Innovatie in participatie’’: naar een robuuste herinrichting met maximaal draagvlak Onze methode: Online, Geo-gestuurde Enquêtetool Specifiek ontwerp voor thema’s in het project Koppeling met de plattegrond van de projectlocatie In te vullen op PC, tablet of smartphone Met één druk op de knop antwoorden indienen Sluit naadloos aan bij de trends in het vakgebied: Digitaal werken (BIM, Omgevingswet) Integraal werken (GIS-gestuurd) Lokaal werken (bottom-up) Standaard meegenomen in onze wijkgerichte aanpak!
 20. 20. Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Werkwijze – 2. Betrekken van bewoners en gebruikers Resultaat: bruikbaar inzicht in lokale wensen en knelpunten Heldere memo die handvatten biedt voor beheerders en beleidsmakers Geografische analyses Kwantitatieve analyses Kwalitatieve analyses Concrete input voor projectdefinitie Efficiënter projectproces! Toegankelijk, duurzaam, trendbewust en effectief! Methode: digitale enquêtetool
 21. 21. Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Mogelijke output: Beknopte resultatenmemo t.b.v. uw projectdefinitie Inzichtelijke constateringskaart en kansenkaart Bron voor transparant vervolgproces. Voorbeeld Bloemenbuurt: Extra informatiebron Discussie school Methode: digitale enquêtetool Werkwijze – 2. Betrekken van bewoners en gebruikers
 22. 22. Ontwerpproces Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Werkwijze – 3. Opbrengst uitwerken naar ontwerp Inventarisatie + analyse + participatieproces = basis voor een duurzaam ontwerp Inzetten op praktische oplossingen Pragmatisch t.a.v. innovatiemogelijkheden: wat is realistisch en haalbaar? Naar een gedragen en haalbaar eindresultaat. Impressies: welk beeld hebben we voor ogen?
 23. 23. Werkwijze – 3. Opbrengst uitwerken naar ontwerp Ontwerpproces Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Dit leggen wij vast in ons Handboek Online: Relatics-based tool voor digitaal registeren van eisen Maatregelen hierin vastleggen leidt tot minder risico’s op projectniveau Niet bij elk project ‘het wiel opnieuw uitvinden’ Minder conflict tussen beheerder en ontwerper / aannemer
 24. 24. Ontwerp verankeren wij in ons integrale Gebiedsportaal Hierin nemen wij ook openbare data en onderzoeksdata mee Indien gewenst data inzichtelijk voor bewoners en gebruikers: transparantie! Ontwerpproces Werkwijze – 3. Opbrengst uitwerken naar ontwerp Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019
 25. 25. Gebiedsportaal ook geschikt voor participatie als terugkoppeling van data/ontwerp: Ontwerpproces Werkwijze – 3. Opbrengst uitwerken naar ontwerp Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019
 26. 26. Gebiedsportaal ook geschikt voor participatie / communicatie als klachtenregistratie: Ontwerpproces Werkwijze – 3. Opbrengst uitwerken naar ontwerp Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019
 27. 27. Sfeerimpressies Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Werkwijze – 3. Opbrengst uitwerken naar ontwerp
 28. 28. Schetsontwerp Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Werkwijze - 4. Technische uitwerking SO Participatie met bewoners Subregel
 29. 29. Voorlopig ontwerp  Definitief ontwerp Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Werkwijze - 4. Technische uitwerking
 30. 30. Vragen? Participatie: voorwaarde voor volhoudbaarheid • Smarticipatie, Houten • 9 oktober 2019 Wij zijn Gebiedsmanagers!

×