SlideShare a Scribd company logo
Luku 1 hevoset_ja_kunta
Hevoset ja kunta – rajapintoja 11
1	 HEVOSET SUOMESSA
vahvoja mielipiteitä. Erityisesti pääkaupunkiseudun
ympärillä on paikoin jopa rajoitettu tallitoimintaa
kiristämällä sijaintia ja rakentamismääräyksiä koske-
via vaatimuksia, mikä näkyy alan yritysten investointi-
en vähentymisenä näillä alueilla. Toisaalta jotkin kun-
nat haluavat aktiivisesti profiloitua hevosmyönteiseksi
alueeksi, jonne alan yritystoiminta ja harrastajat ovat
tervetulleita.
Hevonen tarvitsee tilaa. Hevosten hyvinvoinnin kan-
nalta hevosten pito voidaan toisaalta toiminnallisesti
järjestää järkevästi pienelläkin alueella.
Vuorovaikutuksia
Tutkimusten mukaan hevosalan toimintaedellytysten
vahvistaminen vaatii dialogia ”alhaalta ylöspäin ja yl-
häältä alaspäin”. Tämä on hankalaa, koska alan toimi-
jakenttä on paikallistasolla epäyhtenäinen ja perustuu
pitkälti vapaaehtoiseen yhdistystoimintaan ja pienyri-
tyksiin. Toisaalta viranomaiset soveltavat säädöksiä
paikallisesti eri tavoin. Lisäksi hevosiin ja alaan liitty-
vä päätöksenteko koskettaa kunnassa eri toimialojen
työntekijöitä.
Alan kasvu tulee pitkälti harrasteratsujen määrän li-
sääntymisestä: viimeisen kymmenen vuoden aikana
ratsutallien määrä on kaksinkertaistunut. Kaupunkien
ympärille eri puolilla Suomea on muodostunut erään-
lainen hevostilavyöhyke ns. rurbaaneille alueille (rural-
urban). Vaikka ratsastus usein mielletään nuorten tyt-
töjen harrastukseksi, enemmistö alan harrastajista on
aikuisväestöä. Vuosina 2009 – 2010 toteutetun kansal-
lisen liikuntatutkimuksen mukaan ratsastusta harras-
taa jo 81 000 aikuista, missä on kasvua 17 000 (+18 %)
edelliseen tutkimukseen 2005 – 2006. Kasvu ensim-
mäiseen, 1994 tehtyyn liikuntatutkimukseen nähden
on peräti 59 000 (+68 %) harrastajaa. 3 – 18-vuotiai-
den keskuudessa vastaavassa ajassa kasvua on 16 000
1.1 Hevoset kasvukeskuksissa
Sanna Mäki-Tuuri ja Anne Laitinen
Hevosala on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuo-
sikymmenten aikana. Samalla hevonen on siirtynyt
maaseudulta lähemmäs asutuskeskuksia ja taajamia,
joissa suurin osa hevosenomistajista nykyisin asuu.
Hevosihmisille kyseessä on harrastaminen ja elämän-
tapa, johon käytetään aikaa ja rahaa. Hevosia omiste-
taan, jos niiden pitäminen ja niillä harrastaminen vain
on jollakin tavalla järkevästi mahdollista. Tällöin myös
palvelujen ja tuotteiden markkinoiden laajentamiselle
on edellytyksiä.
Hevosten määrä Suomessa on lisääntynyt viimeisten
30 vuoden aikana 140 %: vuonna 1980 hevosia oli
vain 31 500, vuonna 2013 niitä oli jo 75 000. Määrä
kasvaa seuraavien vuosikymmenten aikana edelleen,
ennusteen mukaan 90 000 hevoseen vuoteen 2030
mennessä. Tällä hetkellä vajaa puolet hevosista asuu
maatiloilla. Naapurimaassamme Ruotsissa 2010 teh-
dyn selvityksen mukaan jo 75 % kaikista hevosista ja
kaksi kolmasosaa kaikista talleista sijaitsee suurissa
taajamissa tai taajamien läheisyydessä.
Hevostallitoiminta voi perustua yritys- tai harrastus-
toimintaan ja olla maatilan pää- tai sivutuotantosuun-
ta. Usein yritystoiminta käynnistyy harrastuksen sy-
ventymisen myötä. Lisääntynyt tallien ja harrastajien
määrä on asettanut kuntien viranomaiset ja päättä-
jät paikallistasolla uusien kysymysten eteen. Hevos-
toiminta taajama- ja maaseutumaisilla alueilla lähel-
lä kaupunkia tai kuntakeskuksen sisällä voi herättää
 	 Hevoset ovat aina olleet osa suomalaista yhteiskuntaa siinä muuttuen ja sitä muuttaen.
Lähde: Matti Mahlamäkeä mukaillen. Kuva: Katja Ranta
”
Tallien ja harrastajien määrä on
asettanut kuntien viranomaiset ja
päättäjät uusien kysymysten eteen.”
12 Hevoset ja kunta – rajapintoja
HEVOSETSUOMESSA
(+34 %), mikä on merkittävää, sillä ikäluokat ovat
pienentyneet. Kaikkiaan ratsastuksen haluaa aloittaa
jopa 74 500 uutta harrastajaa. Ratsastuksesta on tul-
lut naisten tärkeä terveys- ja kuntoliikuntamuoto, joka
koetaan myös elämys­lajina.
Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunal-
högskolanin projekti esittää kolmivuotisen tutkimuk-
sensa tuloksena kirjassa Hästsam – Konturer av en ny
hästhushållning (2011) uusia toimintamalleja hevos-
alalle Suomeen, ”uutta hevostaloutta”. Käytännössä
tämä tarkoittaa muun muassa maakunnallisten hevos-
toimikuntien (Regional Horse Councils) perustamis-
ta ja sellaisten hevostalousohjelmien pilotointia, joilla
edistetään liiketoimintaedellytysten lisäksi myös sosi-
aalisia vaikutuksia (esimerkiksi tasa-arvoisia liikunta-
mahdollisuuksia ja sosiaalista toimintaa).
Alan kasvu yhdistettynä yhdyskuntarakenteen kau-
punkimaistumiseen tuo uudenlaisia haasteita niin he-
vosalalle itselleen kuin sitä ympäröiville sidos- ja ra-
japintatoimijoille. Asukaskeskittymien tiivistyminen
ja maaseudusta vieraantuminen luo konfliktitilantei-
ta esimerkiksi maankäytössä ja rakentamisessa. Tar-
vitaan uutta yhteistyömallia myös rajapintatoimijoi-
den kuten kuntien, elinkeinoelämän ja viranomaisten
suuntaan. Yhteiskuntatieteiden professori Erland Ek-
lundin sanoin kyseessä on ”uusi hevostalous, jossa
hevosalan on avauduttava muille, mutta myös muiden
alojen hevosalalle” (Hästsam 2011). Näin turvataan
potentiaalisen kasvualan edistyminen.
Hevosalan kehittyminen ja sen tarjoamien mahdol-
lisuuksien täysipainoinen hyödyntäminen edellyt-
tää vuorovaikutuksen parantamista hevostoimijoiden
ja viranomaisten välillä kaikilla tasoilla – paikallises-
ti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Käytännön toimet
nousevat paitsi alan toimijoiden tarpeista myös kai-
kista niistä tavoista, joilla hevosala voi olla hyödyk-
si kunnalle, kuntalaisille, elinkeinoelämälle, matkailul-
le sekä sosiaali- ja terveyspalveluille. Hevosalalla on
tarjota aktiivista yritys- ja harrastustoimintaa, vireä
yhdistystoiminnan kolmas sektori ja vetovoimaa alu-
eille. Konkreettisesti tämä voi näkyä kunnassa lisään-
tyvänä yritystoimintana, uusina työpaikkoina, kasvavi-
na vero- ja matkailutuloina, kuntalaisten vahvempana
aktiivisuutena, kunnan näkyvyytenä sekä säästöinä
sosiaali- ja terveyspalveluiden saralla.
 	 Hevostiheys Suomessa (hevosia/neliökilo­metri).
Kartta on laadittu vuoden 2005 tietojen perusteella.
Lähteenä on Suomen Hippoksen kuntakohtainen
hevos­rekisteri, jossa hevosmäärät on ilmoitettu
hevosen­omistajan asuinkunnan mukaan. Kuntien
kokovaikutuksen minimoimiseksi Suomi on jaettu
50 x 50 km:n kokoisiin ruutuihin, joihin on otettu
rekisterissä oleva hevosmäärä kyseisen ruudun
alueelta. Kasvava hevosala-raportti (2007).
Kartat © Varkia & Pussinen
”
Alan kasvu yhdistettynä yhdys­
kuntarakenteen kaupunki­
maistumiseen tuo uudenlaisia
haasteita niin hevosalalle itselleen
kuin sitä ympäröiville sidos- ja
rajapintatoimijoille."
Hevoset ja kunta – rajapintoja
HEVOSETSUOMESSA
13
1.2 Hevoset maaseudulla
Markku Saastamoinen
Hevonen on yhä näkyvämpi osa maaseutua. Maa-
talouden rakennemuutoksessa hevostalous on yksi
maaseudun uusista ja kasvavista yritysmuodoista. He-
vostalous tarjoaa maaseudulle uusia elinkeino- ja liike­
toimintamahdollisuuksia. Hevosten pito vaikuttaa
maaseudulla elinkeino- ja harrastustoimintana ja toi-
saalta maatalous- ja maaseutuyritysten hevostaloudel-
le tarjoamina palveluina.
Hevosia ja hevostaloutta koskevat monet maaseu-
tua, maankäyttöä, maataloustuotantoa ja ympäristöä
koskevat määräykset ja ohjeet, mutta hevosta ei ole
varsinaisesti erikseen otettu huomioon näitä koske-
vassa politiikassa. Hevonen luetaan EU:ssa tuotanto-
eläimiin ja elintarvikeketjuun kuuluvaksi. Hevosalan
yrittäjä on maatalousyrittäjien lomituslain mukaan
kunnallisten lomituspalveluiden piirissä silloin, kun
yrittäjä on MYEL-vakuutettu. Muut eli YEL-vakuu-
tetut hevosyrittäjät hankkivat lomituksen itse.
1.2.1 Hevosyritystoimintaa maaseudulla
Maamme hevoskannasta yhteensä 31 000 on maatiloil-
la (2013). Hevosalan yritystoiminnasta kolme neljän-
nestä sijoittuu maatiloille ja 17 % muutoin maaseudul-
le. Yleisimmät hevosalan toimintamuodot maa­­tiloilla
ovat hevoskasvatus ja ravivalmennus. Muita toiminta-
muotoja ovat tallipaikkojen vuokraus (hevosten hoi-
to), ratsastuskoulu- ja valmennustoiminta sekä hevos­
elämyspalvelut (maatilamatkailu, hevosvael­lukset ja
kotieläinpihat). Hevostyön kysyntä luonnon- ja mai-
sema-arvoltaan arvokkaiden metsien hoidossa on
synnyttänyt maaseudulle metsätyöhön liit­tyviä palve-
luita tarjoavia yrityksiä (hevosmetsurit). Tulevaisuu-
dessa ratsastukseen ja toisaalta ihmisten hyvinvointiin
liittyvät toimintamuodot (esimerkiksi hevosavustei-
nen terapia) tulevat lisääntymään. Maamme eri aluei-
den välillä on eroja toimintamuotojen esiintymisessä.
Hevosia arvioidaan olevan runsaalla 11 000 maatilalla
yhteensä 59 000 maatilasta. Tämä näkyy maaseutumai-
semassa ja maaseudun yritystoiminnassa. Varsinaista
hevostaloutta harjoitetaan 1 800 maa­tilalla, mikä on
 	 Hevoset ovat keskittyneet yhä enemmän sinne missä ihmisetkin ovat, kasvukeskusten lähettyville. Kuva Klaukkalan
ratsastuskeskuksesta. Kuva: Hippolis, Sirpa Korhonen
14 Hevoset ja kunta – rajapintoja
HEVOSETSUOMESSA
enemmän kuin lammas- tai siipikarjatiloja (tai näitä
yhteensä) ja suunnilleen yhtä paljon kuin sikataloutta
tai puutarhakasvituotantoa harjoittavia tiloja. Hevos-
alan palveluja tarjoaa lähes 1 200 maatilaa, ja toimin-
ta on yksi merkittävimmistä maaseudun palvelualois-
ta. Päätuotantosuuntana hevostalous on tällä hetkellä
runsaalla 1 000 tilalla, muutoin toiminta on sivutoi-
mista, koska hevostilat ovat kooltaan yleensä pieniä.
Monialaisista tiloista hevostalouden palveluita tarjo-
aa vajaat 900 tilaa. Hevostalous on kasvava maaseu-
dun toimiala erityisesti muun kotieläintuotannon vä-
hetessä.
Joissakin Euroopan maissa tuotetaan tammanmai-
toa erikoistuotteena ihmisravinnoksi (allergiasairaa-
lat) ja kosmetiikkateollisuuden raaka-aineeksi. Meillä
maidontuotantoa ei ole harjoitettu muutamia pieni-
muotoisia yrityksiä lukuun ottamatta. Tammanmai-
dolla saattaa kuitenkin olla tulevaisuudessa kysyntää
esimerkiksi hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuot-
tamisen yhteydessä. Myöskään varsinaista hevosenli-
hantuotantoa ei Suomessa ole, vaan kotimainen hevo-
senliha tulee vuosittaisesta poistumasta.
Hevosenlihan kulutus, noin 0,5 kg henkeä kohti, on
suuruusluokaltaan samaa tasoa lampaan- ja poron-
lihan kulutuksen kanssa. Viidennes Suomessa kulu-
tetusta hevosenlihasta on kotimaista, koska vain noin
neljännes hevosista päätyy meillä teuraaksi. Suomeen
tuodaan hevosenlihaa vuosittain yli 2 milj. kg, tätä ny-
kyä pääosin Kanadasta ja Meksikosta. Oma tuotanto
on alle 0,5 milj. kg. Euroopassa on useita maita, jois-
sa kasvatetaan lihahevosia, mutta nykyinen hintataso
Euroopassa on paria maata lukuun ottamatta niin al-
hainen, että hevosenlihan tuotanto ei ole kannattavaa.
Ulkomailla paras hinta maksetaan lihantuotantohevo-
sista. Suomessa lisäteurastukselle on tilaa, mutta on-
gelmana on hevosia vastaanottavien teurastamoiden
sijainti; sama tilanne on lampaiden kohdalla. Suomes-
sa on 12 hevosia vastaanottavaa teurastamoa, joten
kuljetusmatka teurastamolle voi muodostua hyvinkin
pitkäksi, etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Kuljetus­
kustannukset ovat näin ollen usein melko korkeat.
Hevosen teurashinta Suomessa on 0,30 – 0,50 euroa/
kg (2014). Lampaisiin ja hevosiin erikoistuneelle pien-
teurastamotoiminnalle voikin olla mahdollisuuksia
Suomessa. Kotimaisen hevosenlihan käyttö on perus-
teltua sekä eettisesti että ekologisesti.
1.2.2 Maaseutu monimuotoistuu
Hevostalous on merkittävä tekijä maaseudun ke-
hittymisessä ja maaseutumaiseman säilymisessä.
Hevos­talleja on Suomessa yhteensä 16 000, mikä on
Hevosten tarvitsema peltoala Suomessa:
100 000 ha
Jokainen hevonen kuluttaa
kotimaista rehua
noin 1,60 e/pv.
Tuottajan osuus 100 %.
Hevosrehujen ostoja
suoraan tiloilta
vuosittain
44 000 000 e .
Suomalainen kuluttaja
ostaa kotimaista tuotantoa
3,5 e/pv. Tästä tuottajan osuus
on 10 % eli 0,35 e/pv.
Jokaisen hevosen viljelijälle
antamaa tuloa kohden
tarvitaan 4 – 5 ihmistä.
Maamme 75 000 hevosta vastaavat
ostovoimaltaan 300 000 – 375 000 ihmistä.
Tämä vastaa Turun tai Tampereen seutukuntien asukasmääriä.
Laskettu Suomen elintarvikemyynnin perusteella. Lähde: MTT 2013.
Hevosista saatava tulo kotimaiselle maaseudulle
Hevoset ja kunta – rajapintoja
HEVOSETSUOMESSA
15
 	 Talli PuoliSata -kimppatallin jäseniä laidun­treffeillä. Tallin kahdella nuorella suomenhevosravurilla on 50 omistajaa.
Kuva: Suvi Louhelainen
enemmän kuin muita kotieläintuotantotiloja yhteen-
sä. Yli puolet talleista sijaitsee Etelä-Suomessa. Eri-
tyisesti kaupunkien ja muiden asutuskeskittymien lä-
heisyydessä olevalla maaseudulla hevostoimintaa on
paljon, jolloin hevosten suora vaikutus maaseutuun
näkyy selvimmin sekä maisemassa että alueen elinvoi-
maisuudessa. Laiduntavat hevoset pystyvät pitämään
kunnossa laajoja alueita, joita ei käytetä ruuantuotan-
toon ja jotka muutoin saattaisivat pusikoitua ja avoi-
met peltomaisemat kadota. Näin hevosilla on selkeä
vaikutus luonnon ja maiseman monimuotoisuuden
sekä kulttuuriympäristöjen ylläpitämisessä.
Hevosrehun tuotanto on paitsi merkittävä tuotanto-
mahdollisuus tuhansille maatiloille myös luonnon mo-
nimuotoisuutta lisäävä tekijä. Hevoset ovat nurmire-
hujen käyttäjiä, joten yksipuolisen viljanviljelyn sijaan
viljelyssä voidaan pitää myös nurmia (heinänviljely,
laitumet), mikä parantaa viljelymaan laatua ja pelloilla
elävän eliöstön elinmahdollisuuksia. Hevosheinän vil-
jelyyn erikoistuminen tuo vaihtoehtoja maatiloille ja
on lisäksi kannattavaa verrattuna viljanviljelyyn. Yh-
den peltohehtaarin antama tuotto heinänviljelyssä on
noin nelinkertainen viljanviljelyyn verrattuna. Rehun-
tuotannon lisäksi koko maassa on kysyntää laidun-
maista, mikä sekin on mahdollinen palvelumuoto,
jota maatilat voivat tarjota hevosten omistajille.
1.2.3 Mahdollisuuksia ja tuloja maaseudulle
Kaikkiaan hevosten tarvitsema peltoala on arviolta
100 000 ha. Nykyisillä rehunhinnoilla laskettuna jokai-
nen hevonen kuluttaa suomalaista maataloustuotan-
toa rehuina (heinä, kaura) noin 1,6 eurolla päivässä,
mikä raha tulee kokonaisuudessaan viljelijälle. Maam-
me elintarvikemyynnin arvon perusteella (MTT,
2013) voidaan laskea kunkin suomalaisen kuluttavan
kotimaista tuotantoa noin 3,5 eurolla päivässä, josta
”
	Hevostalleja on Suomessa yhteensä
16 000, mikä on enemmän kuin
muita kotieläintuotantotiloja
yhteensä.
16 Hevoset ja kunta – rajapintoja
HEVOSETSUOMESSA
tuottaja saa 10 % eli 0,35 euroa. Näin laskien tarvi-
taan jokaisen hevosen viljelijälle antamaa tuloa koh-
den 4 – 5 ihmistä, jolloin maamme 75 000 hevosta vas-
taa ostovoimaltaan 300 000 – 375 000 ihmistä, mikä
puolestaan on yhtä paljon kuin esimerkiksi Turun tai
Tampereen seutukuntien asukasmäärä.
Maaseudulla ja sen läheisyydessä toimivat hevosyrityk-
set tuovat liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun
yrityksille. Näitä ovat muun muassa kiinteistönhoi-
toon, rakentamiseen, lantahuoltoon ja koneurakoin-
tiin liittyvät palvelut. Etelä-Suomessa maatalouden
rakentaminen on ollut etupäässä hevostalouden ra-
kentamista. Lisäksi talliyritykset ostavat lähialueil-
ta eläinlääkintä-, kengitys-, lomitus- yms. palveluita,
ja hevosille ja talleille hankitaan myös tarvikkeita alu-
een kaupoista. Vuonna 2006 tehdyn opinnäytetyön
mukaan yhdelle hevoselle ostetaan erilaisia palveluita
1 200 – 1 400 eurolla vuodessa. Hevostalouden raken-
tamisen investoinnit olivat huomattavat 2000-luvun
alkupuoliskolla, ja investointeja tehdään jatkossakin,
mistä saavat osansa myös maaseudun yritykset. On
myös huomattava, että hevostoiminta auttaa muun
muassa eläinlääkintäpalveluiden säilymisessä har-
vimmin asutuilla alueilla, joilla on hevosalan yrityk-
siä muiden kotieläinten määrän ollessa jo vähäinen.
Myös neuvontapalveluiden säilymiseen, kehittämi-
seen ja kannattavuuteen hevostoiminnalla on myön-
teinen vaikutus.
Ostopalveluiden lisäksi yritysten välinen yhteistyö luo
mahdollisuuksia maaseudulla. Esimerkiksi matkailu-,
”
	Hevosyritykset tuovat liiketoiminta­
mahdollisuuksia maaseudun
yrityksille. Näitä ovat muun muassa
kiinteistön­hoitoon, rakentamiseen,
lantahuoltoon ja koneurakointiin
liittyvät palvelut.
 	 Maatalouden rakennemuutoksessa hevostalous on yksi maaseudun uusista ja kasvavista yritysmuodoista. Kuvassa
Väreen hevostila Vihdissä. Kuva: Hippolis, Anne Laitinen
Hevoset ja kunta – rajapintoja
HEVOSETSUOMESSA
17
•	 Huolehtia maaseudulla asumisen ja
yrittämisen edellytyksistä yleensä (tieverkot,
infrastruktuuri).
•	 Huolehtia hevostoiminnan edellytyksistä ja
tarpeista esimerkiksi aluevarauksilla, maan­
hankinnalla ja kaavoituksella.
•	 Ottaa hevoselinkeinon erityis­piirteet, olo­suhteet
ja toiminta­edellytykset huomioon ympäristön­
suojelumääräyksissä ja rakennus­­järjestyksessä.
•	 Käyttää hevosyrittäjien tarjoamia palveluja,
Green Care -palveluja, maiseman­hoito­palveluja
(maisemalaiduntaminen, metsä­työt) jne.
•	 Tarjota maksullisia lomituspalveluita myös YEL-
talliyrittäjille
•	 Tarjota alueita yritystoimintaan ja
laidunnukseen.
•	 Tukea hevosalan seura- ja yhdistys­toimintaa.
Mitä kunta voi tehdä?
ravitsemus-, hyvinvointi- ja elämyspalveluita tarjo-
avat maaseudun yritykset voivat tehdä yhteistyö-
tä omia palveluitaan tuottavien ja myyvien hevosyri-
tysten kanssa ja lisätä siten toimintansa käyttöastetta.
Hajautetussa bioenergiantuotannossa hevosenlanta
on potentiaalinen raaka-aine, jota on saatavilla ympä-
rivuotisesti. Myös muu hevosenlannan käsittelyyn ja
jatkojalostukseen liittyvä liiketoiminta (kompostoin-
ti, viherrakentaminen, lannoiteainevalmistus) voi olla
mahdollista maaseutualueiden liiketoimintaa.
Vaikka suomalaisella maaseudulla on paljon tilaa, käy-
dään parhaista asutuskeskittymien, kaupunkien ja taa-
jamien läheisyydessä sijaitsevista maa-alueista kovaa
kilpailua. Myös hevostaloutta harjoittavien yritysten
on menestyäkseen sijaittava lähellä asiakkaita ja hy-
vien liikenneyhteyksien päässä. Lisäksi hevostoimin-
ta vaatii paljon tilaa, mikä on otettava huomioon ko.
alueiden kehittämisessä ja maankäytön suunnittelussa
sekä valtakunnallisessa maaseutupolitiikassa.
Lähteet
Hästsam – Konturer av en ny hästhushållning. 2011.
Svenska social- och kommunalhögskolan. Helsin-
gin yliopisto.
MTK, 2013. Hevosala suosiossa. www.mtk.fi/yritta-
jyys/yrittajyytta_maaseudulla/hevosyrittajyys.
MTT, 2013. Suullinen tiedonanto Markku Saastamoi-
nen, MTT Kotieläintuotannon tutkimus, Hevosta-
lous.
Niemi, J. & Ahlstedt, J. (toim.). 2013. Suomen maata-
lous ja maatalouselinkeinot 2013. MTT Taloustutki-
mus, Julkaisuja no. 114.
Pussinen, S., Korhonen, J., Pölönen, I. & Varkia, R.
2007. Kasvava hevosala. Laurea-ammattikorkea-
koulun julkaisusarja B 19.
Pussinen, S. & Thuneberg, T. 2010. Katsaus hevosalan
yritystoimintaan. Raportti Hevosyrittäjyys 2009 -ky-
selystä. Hämeen ammattikorkeakoulu, Julkaisuja.
Rummukainen, L. 2006. Hevostalous Hausjärven, Hy-
vinkään, Lopen ja Riihimäen alueella. Opinnäytetyö.
Laurea-ammattikorkeakoulu, Hyvinkää.
Saastamoinen, M. 2010. Hevosalan nykytila, haasteet ja
tutkimustarpeet. Maataloustieteen päivät 2010. Suo-
men maataloustieteellinen seura. www.smts.fi.
Tiilikainen, S. 2004. Hevostalous maatiloilla. MTT:n
selvityksiä 67.
Tike, 2013. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalve-
lukeskus. www.maataloustilastot.fi.

More Related Content

Featured

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn
 

Featured (20)

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 

Luku 1 hevoset_ja_kunta

 • 2. Hevoset ja kunta – rajapintoja 11 1 HEVOSET SUOMESSA vahvoja mielipiteitä. Erityisesti pääkaupunkiseudun ympärillä on paikoin jopa rajoitettu tallitoimintaa kiristämällä sijaintia ja rakentamismääräyksiä koske- via vaatimuksia, mikä näkyy alan yritysten investointi- en vähentymisenä näillä alueilla. Toisaalta jotkin kun- nat haluavat aktiivisesti profiloitua hevosmyönteiseksi alueeksi, jonne alan yritystoiminta ja harrastajat ovat tervetulleita. Hevonen tarvitsee tilaa. Hevosten hyvinvoinnin kan- nalta hevosten pito voidaan toisaalta toiminnallisesti järjestää järkevästi pienelläkin alueella. Vuorovaikutuksia Tutkimusten mukaan hevosalan toimintaedellytysten vahvistaminen vaatii dialogia ”alhaalta ylöspäin ja yl- häältä alaspäin”. Tämä on hankalaa, koska alan toimi- jakenttä on paikallistasolla epäyhtenäinen ja perustuu pitkälti vapaaehtoiseen yhdistystoimintaan ja pienyri- tyksiin. Toisaalta viranomaiset soveltavat säädöksiä paikallisesti eri tavoin. Lisäksi hevosiin ja alaan liitty- vä päätöksenteko koskettaa kunnassa eri toimialojen työntekijöitä. Alan kasvu tulee pitkälti harrasteratsujen määrän li- sääntymisestä: viimeisen kymmenen vuoden aikana ratsutallien määrä on kaksinkertaistunut. Kaupunkien ympärille eri puolilla Suomea on muodostunut erään- lainen hevostilavyöhyke ns. rurbaaneille alueille (rural- urban). Vaikka ratsastus usein mielletään nuorten tyt- töjen harrastukseksi, enemmistö alan harrastajista on aikuisväestöä. Vuosina 2009 – 2010 toteutetun kansal- lisen liikuntatutkimuksen mukaan ratsastusta harras- taa jo 81 000 aikuista, missä on kasvua 17 000 (+18 %) edelliseen tutkimukseen 2005 – 2006. Kasvu ensim- mäiseen, 1994 tehtyyn liikuntatutkimukseen nähden on peräti 59 000 (+68 %) harrastajaa. 3 – 18-vuotiai- den keskuudessa vastaavassa ajassa kasvua on 16 000 1.1 Hevoset kasvukeskuksissa Sanna Mäki-Tuuri ja Anne Laitinen Hevosala on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuo- sikymmenten aikana. Samalla hevonen on siirtynyt maaseudulta lähemmäs asutuskeskuksia ja taajamia, joissa suurin osa hevosenomistajista nykyisin asuu. Hevosihmisille kyseessä on harrastaminen ja elämän- tapa, johon käytetään aikaa ja rahaa. Hevosia omiste- taan, jos niiden pitäminen ja niillä harrastaminen vain on jollakin tavalla järkevästi mahdollista. Tällöin myös palvelujen ja tuotteiden markkinoiden laajentamiselle on edellytyksiä. Hevosten määrä Suomessa on lisääntynyt viimeisten 30 vuoden aikana 140 %: vuonna 1980 hevosia oli vain 31 500, vuonna 2013 niitä oli jo 75 000. Määrä kasvaa seuraavien vuosikymmenten aikana edelleen, ennusteen mukaan 90 000 hevoseen vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä vajaa puolet hevosista asuu maatiloilla. Naapurimaassamme Ruotsissa 2010 teh- dyn selvityksen mukaan jo 75 % kaikista hevosista ja kaksi kolmasosaa kaikista talleista sijaitsee suurissa taajamissa tai taajamien läheisyydessä. Hevostallitoiminta voi perustua yritys- tai harrastus- toimintaan ja olla maatilan pää- tai sivutuotantosuun- ta. Usein yritystoiminta käynnistyy harrastuksen sy- ventymisen myötä. Lisääntynyt tallien ja harrastajien määrä on asettanut kuntien viranomaiset ja päättä- jät paikallistasolla uusien kysymysten eteen. Hevos- toiminta taajama- ja maaseutumaisilla alueilla lähel- lä kaupunkia tai kuntakeskuksen sisällä voi herättää  Hevoset ovat aina olleet osa suomalaista yhteiskuntaa siinä muuttuen ja sitä muuttaen. Lähde: Matti Mahlamäkeä mukaillen. Kuva: Katja Ranta ” Tallien ja harrastajien määrä on asettanut kuntien viranomaiset ja päättäjät uusien kysymysten eteen.”
 • 3. 12 Hevoset ja kunta – rajapintoja HEVOSETSUOMESSA (+34 %), mikä on merkittävää, sillä ikäluokat ovat pienentyneet. Kaikkiaan ratsastuksen haluaa aloittaa jopa 74 500 uutta harrastajaa. Ratsastuksesta on tul- lut naisten tärkeä terveys- ja kuntoliikuntamuoto, joka koetaan myös elämys­lajina. Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunal- högskolanin projekti esittää kolmivuotisen tutkimuk- sensa tuloksena kirjassa Hästsam – Konturer av en ny hästhushållning (2011) uusia toimintamalleja hevos- alalle Suomeen, ”uutta hevostaloutta”. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa maakunnallisten hevos- toimikuntien (Regional Horse Councils) perustamis- ta ja sellaisten hevostalousohjelmien pilotointia, joilla edistetään liiketoimintaedellytysten lisäksi myös sosi- aalisia vaikutuksia (esimerkiksi tasa-arvoisia liikunta- mahdollisuuksia ja sosiaalista toimintaa). Alan kasvu yhdistettynä yhdyskuntarakenteen kau- punkimaistumiseen tuo uudenlaisia haasteita niin he- vosalalle itselleen kuin sitä ympäröiville sidos- ja ra- japintatoimijoille. Asukaskeskittymien tiivistyminen ja maaseudusta vieraantuminen luo konfliktitilantei- ta esimerkiksi maankäytössä ja rakentamisessa. Tar- vitaan uutta yhteistyömallia myös rajapintatoimijoi- den kuten kuntien, elinkeinoelämän ja viranomaisten suuntaan. Yhteiskuntatieteiden professori Erland Ek- lundin sanoin kyseessä on ”uusi hevostalous, jossa hevosalan on avauduttava muille, mutta myös muiden alojen hevosalalle” (Hästsam 2011). Näin turvataan potentiaalisen kasvualan edistyminen. Hevosalan kehittyminen ja sen tarjoamien mahdol- lisuuksien täysipainoinen hyödyntäminen edellyt- tää vuorovaikutuksen parantamista hevostoimijoiden ja viranomaisten välillä kaikilla tasoilla – paikallises- ti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Käytännön toimet nousevat paitsi alan toimijoiden tarpeista myös kai- kista niistä tavoista, joilla hevosala voi olla hyödyk- si kunnalle, kuntalaisille, elinkeinoelämälle, matkailul- le sekä sosiaali- ja terveyspalveluille. Hevosalalla on tarjota aktiivista yritys- ja harrastustoimintaa, vireä yhdistystoiminnan kolmas sektori ja vetovoimaa alu- eille. Konkreettisesti tämä voi näkyä kunnassa lisään- tyvänä yritystoimintana, uusina työpaikkoina, kasvavi- na vero- ja matkailutuloina, kuntalaisten vahvempana aktiivisuutena, kunnan näkyvyytenä sekä säästöinä sosiaali- ja terveyspalveluiden saralla.  Hevostiheys Suomessa (hevosia/neliökilo­metri). Kartta on laadittu vuoden 2005 tietojen perusteella. Lähteenä on Suomen Hippoksen kuntakohtainen hevos­rekisteri, jossa hevosmäärät on ilmoitettu hevosen­omistajan asuinkunnan mukaan. Kuntien kokovaikutuksen minimoimiseksi Suomi on jaettu 50 x 50 km:n kokoisiin ruutuihin, joihin on otettu rekisterissä oleva hevosmäärä kyseisen ruudun alueelta. Kasvava hevosala-raportti (2007). Kartat © Varkia & Pussinen ” Alan kasvu yhdistettynä yhdys­ kuntarakenteen kaupunki­ maistumiseen tuo uudenlaisia haasteita niin hevosalalle itselleen kuin sitä ympäröiville sidos- ja rajapintatoimijoille."
 • 4. Hevoset ja kunta – rajapintoja HEVOSETSUOMESSA 13 1.2 Hevoset maaseudulla Markku Saastamoinen Hevonen on yhä näkyvämpi osa maaseutua. Maa- talouden rakennemuutoksessa hevostalous on yksi maaseudun uusista ja kasvavista yritysmuodoista. He- vostalous tarjoaa maaseudulle uusia elinkeino- ja liike­ toimintamahdollisuuksia. Hevosten pito vaikuttaa maaseudulla elinkeino- ja harrastustoimintana ja toi- saalta maatalous- ja maaseutuyritysten hevostaloudel- le tarjoamina palveluina. Hevosia ja hevostaloutta koskevat monet maaseu- tua, maankäyttöä, maataloustuotantoa ja ympäristöä koskevat määräykset ja ohjeet, mutta hevosta ei ole varsinaisesti erikseen otettu huomioon näitä koske- vassa politiikassa. Hevonen luetaan EU:ssa tuotanto- eläimiin ja elintarvikeketjuun kuuluvaksi. Hevosalan yrittäjä on maatalousyrittäjien lomituslain mukaan kunnallisten lomituspalveluiden piirissä silloin, kun yrittäjä on MYEL-vakuutettu. Muut eli YEL-vakuu- tetut hevosyrittäjät hankkivat lomituksen itse. 1.2.1 Hevosyritystoimintaa maaseudulla Maamme hevoskannasta yhteensä 31 000 on maatiloil- la (2013). Hevosalan yritystoiminnasta kolme neljän- nestä sijoittuu maatiloille ja 17 % muutoin maaseudul- le. Yleisimmät hevosalan toimintamuodot maa­­tiloilla ovat hevoskasvatus ja ravivalmennus. Muita toiminta- muotoja ovat tallipaikkojen vuokraus (hevosten hoi- to), ratsastuskoulu- ja valmennustoiminta sekä hevos­ elämyspalvelut (maatilamatkailu, hevosvael­lukset ja kotieläinpihat). Hevostyön kysyntä luonnon- ja mai- sema-arvoltaan arvokkaiden metsien hoidossa on synnyttänyt maaseudulle metsätyöhön liit­tyviä palve- luita tarjoavia yrityksiä (hevosmetsurit). Tulevaisuu- dessa ratsastukseen ja toisaalta ihmisten hyvinvointiin liittyvät toimintamuodot (esimerkiksi hevosavustei- nen terapia) tulevat lisääntymään. Maamme eri aluei- den välillä on eroja toimintamuotojen esiintymisessä. Hevosia arvioidaan olevan runsaalla 11 000 maatilalla yhteensä 59 000 maatilasta. Tämä näkyy maaseutumai- semassa ja maaseudun yritystoiminnassa. Varsinaista hevostaloutta harjoitetaan 1 800 maa­tilalla, mikä on  Hevoset ovat keskittyneet yhä enemmän sinne missä ihmisetkin ovat, kasvukeskusten lähettyville. Kuva Klaukkalan ratsastuskeskuksesta. Kuva: Hippolis, Sirpa Korhonen
 • 5. 14 Hevoset ja kunta – rajapintoja HEVOSETSUOMESSA enemmän kuin lammas- tai siipikarjatiloja (tai näitä yhteensä) ja suunnilleen yhtä paljon kuin sikataloutta tai puutarhakasvituotantoa harjoittavia tiloja. Hevos- alan palveluja tarjoaa lähes 1 200 maatilaa, ja toimin- ta on yksi merkittävimmistä maaseudun palvelualois- ta. Päätuotantosuuntana hevostalous on tällä hetkellä runsaalla 1 000 tilalla, muutoin toiminta on sivutoi- mista, koska hevostilat ovat kooltaan yleensä pieniä. Monialaisista tiloista hevostalouden palveluita tarjo- aa vajaat 900 tilaa. Hevostalous on kasvava maaseu- dun toimiala erityisesti muun kotieläintuotannon vä- hetessä. Joissakin Euroopan maissa tuotetaan tammanmai- toa erikoistuotteena ihmisravinnoksi (allergiasairaa- lat) ja kosmetiikkateollisuuden raaka-aineeksi. Meillä maidontuotantoa ei ole harjoitettu muutamia pieni- muotoisia yrityksiä lukuun ottamatta. Tammanmai- dolla saattaa kuitenkin olla tulevaisuudessa kysyntää esimerkiksi hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuot- tamisen yhteydessä. Myöskään varsinaista hevosenli- hantuotantoa ei Suomessa ole, vaan kotimainen hevo- senliha tulee vuosittaisesta poistumasta. Hevosenlihan kulutus, noin 0,5 kg henkeä kohti, on suuruusluokaltaan samaa tasoa lampaan- ja poron- lihan kulutuksen kanssa. Viidennes Suomessa kulu- tetusta hevosenlihasta on kotimaista, koska vain noin neljännes hevosista päätyy meillä teuraaksi. Suomeen tuodaan hevosenlihaa vuosittain yli 2 milj. kg, tätä ny- kyä pääosin Kanadasta ja Meksikosta. Oma tuotanto on alle 0,5 milj. kg. Euroopassa on useita maita, jois- sa kasvatetaan lihahevosia, mutta nykyinen hintataso Euroopassa on paria maata lukuun ottamatta niin al- hainen, että hevosenlihan tuotanto ei ole kannattavaa. Ulkomailla paras hinta maksetaan lihantuotantohevo- sista. Suomessa lisäteurastukselle on tilaa, mutta on- gelmana on hevosia vastaanottavien teurastamoiden sijainti; sama tilanne on lampaiden kohdalla. Suomes- sa on 12 hevosia vastaanottavaa teurastamoa, joten kuljetusmatka teurastamolle voi muodostua hyvinkin pitkäksi, etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Kuljetus­ kustannukset ovat näin ollen usein melko korkeat. Hevosen teurashinta Suomessa on 0,30 – 0,50 euroa/ kg (2014). Lampaisiin ja hevosiin erikoistuneelle pien- teurastamotoiminnalle voikin olla mahdollisuuksia Suomessa. Kotimaisen hevosenlihan käyttö on perus- teltua sekä eettisesti että ekologisesti. 1.2.2 Maaseutu monimuotoistuu Hevostalous on merkittävä tekijä maaseudun ke- hittymisessä ja maaseutumaiseman säilymisessä. Hevos­talleja on Suomessa yhteensä 16 000, mikä on Hevosten tarvitsema peltoala Suomessa: 100 000 ha Jokainen hevonen kuluttaa kotimaista rehua noin 1,60 e/pv. Tuottajan osuus 100 %. Hevosrehujen ostoja suoraan tiloilta vuosittain 44 000 000 e . Suomalainen kuluttaja ostaa kotimaista tuotantoa 3,5 e/pv. Tästä tuottajan osuus on 10 % eli 0,35 e/pv. Jokaisen hevosen viljelijälle antamaa tuloa kohden tarvitaan 4 – 5 ihmistä. Maamme 75 000 hevosta vastaavat ostovoimaltaan 300 000 – 375 000 ihmistä. Tämä vastaa Turun tai Tampereen seutukuntien asukasmääriä. Laskettu Suomen elintarvikemyynnin perusteella. Lähde: MTT 2013. Hevosista saatava tulo kotimaiselle maaseudulle
 • 6. Hevoset ja kunta – rajapintoja HEVOSETSUOMESSA 15  Talli PuoliSata -kimppatallin jäseniä laidun­treffeillä. Tallin kahdella nuorella suomenhevosravurilla on 50 omistajaa. Kuva: Suvi Louhelainen enemmän kuin muita kotieläintuotantotiloja yhteen- sä. Yli puolet talleista sijaitsee Etelä-Suomessa. Eri- tyisesti kaupunkien ja muiden asutuskeskittymien lä- heisyydessä olevalla maaseudulla hevostoimintaa on paljon, jolloin hevosten suora vaikutus maaseutuun näkyy selvimmin sekä maisemassa että alueen elinvoi- maisuudessa. Laiduntavat hevoset pystyvät pitämään kunnossa laajoja alueita, joita ei käytetä ruuantuotan- toon ja jotka muutoin saattaisivat pusikoitua ja avoi- met peltomaisemat kadota. Näin hevosilla on selkeä vaikutus luonnon ja maiseman monimuotoisuuden sekä kulttuuriympäristöjen ylläpitämisessä. Hevosrehun tuotanto on paitsi merkittävä tuotanto- mahdollisuus tuhansille maatiloille myös luonnon mo- nimuotoisuutta lisäävä tekijä. Hevoset ovat nurmire- hujen käyttäjiä, joten yksipuolisen viljanviljelyn sijaan viljelyssä voidaan pitää myös nurmia (heinänviljely, laitumet), mikä parantaa viljelymaan laatua ja pelloilla elävän eliöstön elinmahdollisuuksia. Hevosheinän vil- jelyyn erikoistuminen tuo vaihtoehtoja maatiloille ja on lisäksi kannattavaa verrattuna viljanviljelyyn. Yh- den peltohehtaarin antama tuotto heinänviljelyssä on noin nelinkertainen viljanviljelyyn verrattuna. Rehun- tuotannon lisäksi koko maassa on kysyntää laidun- maista, mikä sekin on mahdollinen palvelumuoto, jota maatilat voivat tarjota hevosten omistajille. 1.2.3 Mahdollisuuksia ja tuloja maaseudulle Kaikkiaan hevosten tarvitsema peltoala on arviolta 100 000 ha. Nykyisillä rehunhinnoilla laskettuna jokai- nen hevonen kuluttaa suomalaista maataloustuotan- toa rehuina (heinä, kaura) noin 1,6 eurolla päivässä, mikä raha tulee kokonaisuudessaan viljelijälle. Maam- me elintarvikemyynnin arvon perusteella (MTT, 2013) voidaan laskea kunkin suomalaisen kuluttavan kotimaista tuotantoa noin 3,5 eurolla päivässä, josta ” Hevostalleja on Suomessa yhteensä 16 000, mikä on enemmän kuin muita kotieläintuotantotiloja yhteensä.
 • 7. 16 Hevoset ja kunta – rajapintoja HEVOSETSUOMESSA tuottaja saa 10 % eli 0,35 euroa. Näin laskien tarvi- taan jokaisen hevosen viljelijälle antamaa tuloa koh- den 4 – 5 ihmistä, jolloin maamme 75 000 hevosta vas- taa ostovoimaltaan 300 000 – 375 000 ihmistä, mikä puolestaan on yhtä paljon kuin esimerkiksi Turun tai Tampereen seutukuntien asukasmäärä. Maaseudulla ja sen läheisyydessä toimivat hevosyrityk- set tuovat liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun yrityksille. Näitä ovat muun muassa kiinteistönhoi- toon, rakentamiseen, lantahuoltoon ja koneurakoin- tiin liittyvät palvelut. Etelä-Suomessa maatalouden rakentaminen on ollut etupäässä hevostalouden ra- kentamista. Lisäksi talliyritykset ostavat lähialueil- ta eläinlääkintä-, kengitys-, lomitus- yms. palveluita, ja hevosille ja talleille hankitaan myös tarvikkeita alu- een kaupoista. Vuonna 2006 tehdyn opinnäytetyön mukaan yhdelle hevoselle ostetaan erilaisia palveluita 1 200 – 1 400 eurolla vuodessa. Hevostalouden raken- tamisen investoinnit olivat huomattavat 2000-luvun alkupuoliskolla, ja investointeja tehdään jatkossakin, mistä saavat osansa myös maaseudun yritykset. On myös huomattava, että hevostoiminta auttaa muun muassa eläinlääkintäpalveluiden säilymisessä har- vimmin asutuilla alueilla, joilla on hevosalan yrityk- siä muiden kotieläinten määrän ollessa jo vähäinen. Myös neuvontapalveluiden säilymiseen, kehittämi- seen ja kannattavuuteen hevostoiminnalla on myön- teinen vaikutus. Ostopalveluiden lisäksi yritysten välinen yhteistyö luo mahdollisuuksia maaseudulla. Esimerkiksi matkailu-, ” Hevosyritykset tuovat liiketoiminta­ mahdollisuuksia maaseudun yrityksille. Näitä ovat muun muassa kiinteistön­hoitoon, rakentamiseen, lantahuoltoon ja koneurakointiin liittyvät palvelut.  Maatalouden rakennemuutoksessa hevostalous on yksi maaseudun uusista ja kasvavista yritysmuodoista. Kuvassa Väreen hevostila Vihdissä. Kuva: Hippolis, Anne Laitinen
 • 8. Hevoset ja kunta – rajapintoja HEVOSETSUOMESSA 17 • Huolehtia maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytyksistä yleensä (tieverkot, infrastruktuuri). • Huolehtia hevostoiminnan edellytyksistä ja tarpeista esimerkiksi aluevarauksilla, maan­ hankinnalla ja kaavoituksella. • Ottaa hevoselinkeinon erityis­piirteet, olo­suhteet ja toiminta­edellytykset huomioon ympäristön­ suojelumääräyksissä ja rakennus­­järjestyksessä. • Käyttää hevosyrittäjien tarjoamia palveluja, Green Care -palveluja, maiseman­hoito­palveluja (maisemalaiduntaminen, metsä­työt) jne. • Tarjota maksullisia lomituspalveluita myös YEL- talliyrittäjille • Tarjota alueita yritystoimintaan ja laidunnukseen. • Tukea hevosalan seura- ja yhdistys­toimintaa. Mitä kunta voi tehdä? ravitsemus-, hyvinvointi- ja elämyspalveluita tarjo- avat maaseudun yritykset voivat tehdä yhteistyö- tä omia palveluitaan tuottavien ja myyvien hevosyri- tysten kanssa ja lisätä siten toimintansa käyttöastetta. Hajautetussa bioenergiantuotannossa hevosenlanta on potentiaalinen raaka-aine, jota on saatavilla ympä- rivuotisesti. Myös muu hevosenlannan käsittelyyn ja jatkojalostukseen liittyvä liiketoiminta (kompostoin- ti, viherrakentaminen, lannoiteainevalmistus) voi olla mahdollista maaseutualueiden liiketoimintaa. Vaikka suomalaisella maaseudulla on paljon tilaa, käy- dään parhaista asutuskeskittymien, kaupunkien ja taa- jamien läheisyydessä sijaitsevista maa-alueista kovaa kilpailua. Myös hevostaloutta harjoittavien yritysten on menestyäkseen sijaittava lähellä asiakkaita ja hy- vien liikenneyhteyksien päässä. Lisäksi hevostoimin- ta vaatii paljon tilaa, mikä on otettava huomioon ko. alueiden kehittämisessä ja maankäytön suunnittelussa sekä valtakunnallisessa maaseutupolitiikassa. Lähteet Hästsam – Konturer av en ny hästhushållning. 2011. Svenska social- och kommunalhögskolan. Helsin- gin yliopisto. MTK, 2013. Hevosala suosiossa. www.mtk.fi/yritta- jyys/yrittajyytta_maaseudulla/hevosyrittajyys. MTT, 2013. Suullinen tiedonanto Markku Saastamoi- nen, MTT Kotieläintuotannon tutkimus, Hevosta- lous. Niemi, J. & Ahlstedt, J. (toim.). 2013. Suomen maata- lous ja maatalouselinkeinot 2013. MTT Taloustutki- mus, Julkaisuja no. 114. Pussinen, S., Korhonen, J., Pölönen, I. & Varkia, R. 2007. Kasvava hevosala. Laurea-ammattikorkea- koulun julkaisusarja B 19. Pussinen, S. & Thuneberg, T. 2010. Katsaus hevosalan yritystoimintaan. Raportti Hevosyrittäjyys 2009 -ky- selystä. Hämeen ammattikorkeakoulu, Julkaisuja. Rummukainen, L. 2006. Hevostalous Hausjärven, Hy- vinkään, Lopen ja Riihimäen alueella. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu, Hyvinkää. Saastamoinen, M. 2010. Hevosalan nykytila, haasteet ja tutkimustarpeet. Maataloustieteen päivät 2010. Suo- men maataloustieteellinen seura. www.smts.fi. Tiilikainen, S. 2004. Hevostalous maatiloilla. MTT:n selvityksiä 67. Tike, 2013. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalve- lukeskus. www.maataloustilastot.fi.