Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kapitał społeczny

4,229 views

Published on

Nowa jakość. Synergia. Optymalne wykorzystanie zasobów.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kapitał społeczny

 1. 1. Kapitał społeczny Nowa jakość. Synergia. Optymalne wykorzystanie zasobów.
 2. 2. Kapitał społeczny to zasób grupy lub społeczności, na który składają się:  Sieci społeczne  Zaufanie i jakość relacji między ludźmi  Zarządzanie różnorodnością  Umiejętność komunikowania się  Proaktywność  Dominacja strategii win-win w budowaniu współpracy W gospodarkach innowacyjnych kapitał społeczny ma kluczowe znaczenie dla rozwoju – determinuje tempo wzrostu aż w 53% (Diagnoza Społeczna, 2013) 2
 3. 3. Najnowsze badania nad kapitałem społecznym wskazują na to, że: 3 Podstawowym motorem wzrostu w krajach słabo rozwiniętych jest kapitał ludzki (czyli m.in. wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe) – wyjaśnia aż 66% wzrostu gospodarczego. Dalszy rozwój gospodarczy wymaga przejścia do modelu gospodarki innowacyjnej, w której kluczowe znaczenie ma kapitał społeczny – determinuje tempo wzrostu w 53%. Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników kapitału ludzkiego i jednocześnie jeden z najniższych wskaźników kapitału społecznego To tłumaczy nasz spektakularny wzrost gospodarczy w ostat- nich 30 latach. Oznacza to jednak również, że jeśli nie zainwestujemy w budowanie kapitału społecznego – przestaniemy się rozwijać. Źródło: Diagnoza społeczna 2013, 2015
 4. 4. Polska ma jeden z najniższych wskaźników kapitału społecznego w Europie 4 Źródło danych: ESS 2014, Diagnoza społeczna 2013 i 2015
 5. 5. Odsetek osób w wieku 16 i więcej lat ufających innym ludziom 5 70 66 62 54 50 42 36 35 31 29 28 23 20 17 16 33 28 28 24 18 13 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ESS, 2014 ESS, 2012 ESS, 2006 Diagnoza Społeczna 12 15 Tylko 15% Polaków zgadza się z opinią, że większości ludzi można ufać 12 13
 6. 6. Odsetek osób w wieku 16 i więcej lat przekonanych, że ludzie najczęściej starają się być pomocni 6 47 46 45 45 44 39 35 29 29 28 26 21 20 13 39 26 25 22 14 11 9 11 13 13 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ESS, 2014 ESS, 2012 Diagnoza Społeczna Tylko 13% Polaków uważa, że ludzie najczęściej starają się być pomocni
 7. 7. Przeciętna liczba organizacji, do których należą obywatele 7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.1 2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.3 1 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.14 0.14 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Pod względem skłonności do stowarzyszania się, plasujemy się na końcu zestawienia krajów europejskich
 8. 8. Przejawy niskiego poziomu kapitału społecznego w polskich firmach: Decyzje zapadające „na górze” nie są skutecznie wdrażane w organizacji Chaos komunikacyjny utrudnia realizację złożonych projektów Zespoły tworzą wyizolowane „silosy”, skupione na realizacji partykularnych celów Brakuje poczucia odpowiedzialności za całość („to nie leży w moim zakresie obowiązków”) Przerośnięte, nieefektywne procedury i procesy paraliżują proaktywność i możliwość działania Ludzie ukrywają przed sobą swoje błędy, przez co problemy są „zamiatane pod dywan” a nie rozwiązywane Konflikty szybko eskalują, wymagają ciągłych interwencji przełożonych Firma nie uczy się na własnych błędach, nie korzysta się z rozwiązań wypracowanych w innych miejscach organizacji Ogrom zadań skutkuje wypaleniem i wysoką rotacją kadry kierowniczej i pracowników 8 Opisane powyżej problemy stają się ogromnym, choć nie zawsze oczywistym powodem obniżenia efektywności pracy i wzrostu kosztów organizacji
 9. 9. Kapitał społeczny można pomnażać! 9
 10. 10. Jak budować kapitał społeczny w firmie?  To liderzy, ze swoim podejściem, wizją i umiejętnościami w największym stopniu kształtują rzeczywistość organizacji. Poprzez swoje codzienne działania, decyzje i sposób postępowania kształtują oni środowisko zawodowe sprzyjające pomnażaniu kapitału społecznego lub niszczące go  Chcąc budować kapitał społeczny, menedżerowie muszą nauczyć się:  Budować sieci społeczne zamiast słabo skomunikowanych silosów  Czerpać z różnorodności zamiast rywalizować  Dzielić się zasobami zamiast okopywać w swoich zespołach eksperckich  Udrażniać przepływy zamiast przypisywać autorstwa  Angażować i wzmacniać odpowiedzialność zamiast kontrolować  Tworzyć partnerskie relacje zamiast sztywnych struktur 10
 11. 11. Kapitał społeczny działa  11
 12. 12. Kapitał Społeczny działa! Zaangażowanie i proaktywność  Firmy z wysoce zaangażowaną załogą wykazują 19,2% wzrost obrotów na przestrzeni 12 miesięcy(Badania wykonane na zlecenie brytyjskiego rządu: Engaging for Success: enhancing performance through employee engagement, 2009)  Zaangażowani pracownicy są o 56% bardziej skłonni do podejmowania działań budujących lojalność klientów, a każde 5% wzrostu lojalności klientów to od 25% do 95% większy zysk (Roger D'Aprix, Barbara Fagan-Smith, ROI Communication and Thomas M. Doolittle, Caterpillar Inc. IndustryWeek 12 Apr. 2011)  Zaangażowani pracownicy popełniają 100x mniej błędów niż ich niezaangażowani współpracownicy(Badania Tower Watson - Global Workforce Study. Engagement at Risk:Driving Strong Performance in a Volatile Global Environment, 2012 r. obejmujące 32 000 osób w sektorze korporacyjnym w 29 krajach) 12
 13. 13. Kapitał Społeczny działa! Zaufanie  Organizacje o wysokim poziomie zaufania mają całkowitą stopę zwrotu dla akcjonariuszy 286% wyższą niż organizacje o niskim poziomie zaufania (Badanie przeprowadzone w 2002 roku przez Watson Wyatt Worldwide na ponad 12 000 pracownikach różnych branż)  Zaufanie w relacji z klientem generuje oszczędności na poziomie 40% wartości kontraktu (10-letnie studium setek kontraktów outsourcingowych wykonane na Warwick Business School)  Przejęcie McLane Distribution przez Berkshire Hathaway od Wal-Mart (transakcja o wartości 23 mld $) zajęło miesiąc, przy czym większość decyzji zapadła na 2-godzinnym spotkaniu i została przypieczętowana uściskiem dłoni prezesów obu firm. Dzięki zaufaniu pomiędzy stronami zaoszczędzono wiele miesięcy pracy i kilka milionów dolarów „due diligence” (The business case for trust. CEO Magazine, 2007) 13
 14. 14. Kapitał Społeczny działa! Komunikacja i jakość relacji  Firmy, które posiadają wysokie wskaźniki otwartości komunikacji, przeciętnie wygenerowały całkowitą stopę zwrotu w wysokości 7,9% za okres 10 lat, w porównaniu do 2,1% wygenerowanego przez firmy o niskich wskaźnikach otwartości (Raport Fierce Inc - Wpływ zaangażowania pracowników na wyniki finansowe. Lepsze relacje przynoszą efekty)  W pewnym call center zsynchronizowano przerwy kawowe pracowników, tak aby mogli oni więcej ze sobą rozmawiać i nawiązywać nieformalne relacje. W krótkim czasie efektywność zespołów wzrosła o 8-20%, a firma zdecydowała się zastosować takie samo rozwiązanie we wszystkich swoich placówkach, zatrudniających 25 000 pracowników. Według prognoz to proste posunięcie przekłada się na dodatkowe 15 mln $ zysków (The New Science of Building Great Teams, Harvard Business Review, 2012) 14
 15. 15. Więcej informacji o Szkole Kapitału Społecznego: www.houseofskills.pl/kapitalspoleczny 15

×