SlideShare a Scribd company logo
На основу члана 11. став 5 Статута Удружења, Скупштина Удружења дана
16.03.2021. усвојила је:
Правилник о раду Скупштине, раду и избору чланова Управног
одбора и раду Заступника
УДРУЖЕЊА
(„Правилник“)
Асоцијација Индустрије Видео Игара Србије
Предмет
Члан 1.
Овим Правилником се ближе уређује рад Скупштине, Управног одбора и
Заступника Удружења Асоцијација Индустрије Видео Игара Србије
(„Удружење“) као и однос између ових органа.
Скупштина
Члан 2.
Скупштина је највиши орган Удружења.
Седнице Скупштине
Члан 3.
Скупштина је у обавези да најмање једном годишње одржи редовну седницу
Скупштине.
Поред редовне, Скупштина може одржати и ванредну седницу.
Седницама Скупштине могу присуствовати и придружени чланови, без права
гласа.
Сазивање Скупштине
Члан 4.
Редовну седницу Скупштине сазива председник Управног одбора.
Члану Удружења шаље се писани позив за седницу Скупштине, са дневним
редом и пратећим материјалима, по правилу, најмање 2 недеље пре
одржавања Скупштине. Позив за седницу се шаље електронском поштом или
препорученим писмом на последњу познату поштанску адресу, и рок од 2
недеље се рачуна од датума слања електронском поштом, односно од датума
означеног на поштанском штамбиљу.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог
Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине свих
пуноправних чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору
у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање
предлаже.
Одржавање седнице Скупштине
Члан 5.
Седнице се по правилу одржавају у просторијама Удружења. У случају да
просторије које користи Удружење нису адекватне за одржавање седница
Скупштине, седнице се могу одржавати и у другим адекватним просторијама
које испуњавају оптималне услове.
Седнице Скупштине могу се одржавати и коришћењем конференцијске везе
или друге аудио и визуелне и електронске комуникације.
Свака одлука се може донети и ван седнице:
- ако сви пуноправни чланови потпишу одлуку; или
- коришћењем мејл комуникације, тако што ће сваком члану Удружења
на мејл адресу бити достављени предлози одлука које скупштина
треба да донесе и остављен рок пуноправним члановима да се изјасни
да ли гласају за усвајање одлука. Одлука се сматра донетом уколико
више од 50% пуноправних чланова Удружења достави мејлом
обавештење да гласа за доношење Одлуке за одлуке које се доносе
простом већином односно две трећине пуноправних чланова уколико
се одлуке доносе двотрећинском већином.
Председник Скупштине је дужан да руководи седницом Скупштине, и да се
стара о вођењу записника и потписивању одлука Скупштине.
Начин одлучивања на седницама Скупштине
Члан 6.
Седница Скупштине се одржава ако је присутна најмање једна трећина
пуноправних чланова.
Скупштина одлучује простом већином гласова пуноправних чланова
присутних на седници.
Гласање у случају немогућности присуства Скупштини
Члан 7.
Пуноправни чланови који су спречени да присуствују Скупштини могу
писаним путем овластити другог члана да гласа у њихово име, тако што ће
овлашћење писаним путем (мејл или поштом) доставити Управном одбору
најкасније 7 радних дана пре датума одржавања Скупштине.
За свако појединачно заседање Скупштине на коме је неки од пуноправних
чланова спречен да присуствује, мора бити издато засебно овлашћење.
Управни одбор
Члан 8.
Управни Одбор Удружења има 7 чланова.
Чланови Управног одбора су особе које својим искуством могу додатно да
допринесу развоју Удружења и његове целокупне заједнице.
Кандидат за члана Управног одбора мора бити званични представник
пуноправног члана (компаније) који је измирио своје годишње обавезе
према Удружењу, и који има статус пуноправног члана Удружења, као и
лице које је у радном или другом трајном ангажману са пуноправним чланом
Удружења.
Сваки члан може имати само једног кандидата из својих редова за чланство
у Управном одбору Удружења.
Избор чланова Управног одбора
Члан 9.
Чланове Управног одбора бира Скупштина Удружења.
За чланове Управног одбора именују се представници чланова Удружења
које чланови делегирају. Листа делегираних представника мора бити
достављена свим пуноправним члановима приликом расписивања избора.
Сваки пуноправни члан Удружења ће имати право да предложи листу
кандидата од 7 чланова. Приликом навођења предлог листе, морају бити
наведена пуна имена и презимена предложених кандидата, као и имена
фирми-чланица које представљају.
Приликом непосредно првог избора чланова Управног одбора на седници
Скупштине истовремено са доношењем овог Правилника, минимум 4
изабрана члана Управног одбора морају да буду из редова постојећих
чланова Управног одбора, док ће остала 3 изабрана члана моћи да буду
представници било ког пуноправног члана.
Чланови гласају за листу у целини.
Приликом сваког следећег избора чланова Управног одбора, горе поменуто
правило да предложена листа мора да садржи имена већ постојећих чланова
неће се примењивати већ ће пуноправни чланови Удружења бити слободни
да предложе било које представнике пуноправних чланова.
Уколико приликом гласања две или више листа добију подједнак број
гласова, пуноправни чланови ће гласати поново о листама које су добиле
подједнак број гласова.
Гласање ће се понављати докле год једна од листа не добије већи број
гласова.
Мандат чланова Управног одбора
Члан 10.
Мандат чланова Управног одбора траје 2 године и могу се поново бирати на
исту функцију, али не у више од 3 узастопна мандата.
Носилац мандата у Управном одбору је члан, односно компанија, а не њен
представник.
Начин предлагања чланова Управног одбора
Члан 11.
Списак свих тренутних чланова Управног одбора као и списак свих
пуноправних чланова Удружење објављује у оквиру расписивања избора за
чланове Управног одбора и прослеђује свим члановима Удружења.
Предлагач листе је дужан да обавести све представнике чланова са своје
листе о томе да их је предложио, као и о комплетном саставу листе пре него
што их званично кандидује, као и да добије њихову сагласност за
именовање.
Листу може званично кандидовати сваки пуноправни члан Удружења.
Један пуноправни члан може да предложи само једну листу за избор чланова
Управног одбора.
Један представник члана може да се нађе на неограниченом броју
предложених листа, уколико је претходно о томе обавештен и уколико је дао
сагласност на предлог.
Начин избора чланова Управног одбора
Члан 12.
Скупштина одлучује простом већином гласова присутних пуноправних
чланова о избору нових чланова Управног одбора, и то ако је присутна
најмање једна трећина пуноправних чланова.
У процесу одлучивања о избору чланова Управног одбора могу учествовати
само пуноправни чланови Удружења, који су измирили своје обавезе по
основу чланства у Удружењу, у текућој години посредством својих
овлашћених представника.
Присуствовање седницама Управног одбора
Члан 13.
Сваки члан Управног одбора биће обавештен о предстојећој седници
Управног одбора. Уз позив да присуствује седници, члану Управног одбора
ће се доставити и документација која ће се користити на седници, најкасније
7 дана пре седнице Управног одбора.
Уколико постоји потреба да се сазове ванредна седница Управног одбора,
сваком члану Управног одбора ће се доставити позив и документација за ту
седницу, најкасније 7 дана пре ванредне седнице Управног одбора.
Предлагање дневног реда седнице Управног одбора
Члан 14.
Било који члан Управног одбора као и Заступник Удружења најкасније 14
дана пре редовне седнице Управног одбора, председнику Управног одбора
могу предложити дневни ред који садржи тачке којима треба да се бави
Управни одбор. Након што председник Управног одбора одобри дневни ред,
он ће се доставити заједно са позивом на седницу и документацијом која ће
се користити на седници.
Све измене и допуне дневног реда седнице Управног одбора, као и сва
потребна документација која се односи на питања која ће се разматрати,
члановима Управног одбора биће послата најкасније 7 дана пре сваке
седнице Управног одбора.
Записник са седнице Управног одбора
Члан 15.
Председник Управног одбора се стара о вођењу записника на седницама
Управног одбора. У записник обавезно улазе:
⎯ Усвојене одлуке;
⎯ Пропратна документација која је од значаја за одлуку која је донета;
⎯ Релевантни делови расправа као и закључци са седнице; и
⎯ Одбијање да се одлучи о неком питању, ако постоји.
Записник потписује записничар, а потврђује га председник Управног одбора
што је пре могуће након седнице. Председник Управног одбора осигурава да
се копије записника што пре доставе члановима Управног одбора.
Избор председника, потпредседника и секретара Управног одбора
Члан 16.
Председника, потпредседника и секретара Управног одбора бирају чланови
Управног одбора из својих редова на првом састанку Управног одбора.
Седнице Управног одбора
Члан 17.
Седнице Управног одбора сазива председник Управног одбора, или било који
члан Управног одбора, као и Заступник Удружења.
Управни одбор ће се састајати у 6 редовних седница, као и ванредно по
потреби.
Чланови Управног одбора су у обавези да за седнице Управног одбора
прегледају документацију коју им достави председник Управног одбора или
члан који је сазива.
Сваки представник члана Удружења који присуствује седници Управног
одбора имаће специфична задужења у односу на тренутне потребе
Удружења.
Престанак мандата
Члан 18.
Мандат члана Управног одбора престаје у следећим случајевима:
⎯ Престанак радног односа у компанији-чланици
⎯ Иступање из Управног одбора
⎯ Губитак пословне способности
⎯ Виша сила
⎯ Излазак из сувласништва
Уколико пуноправни члан (компанија) има свог представника у саставу
Управног одбора, тај представник се не може мењати током тог мандата
Управног одбора без сагласности члана кога представља.
Уколико пуноправни члан (компанија) жели да промени свог представника,
предложиће Управном одбору новог, кога ће Управни одбор морати да
прихвати и послаће предлог Скупштини на усвајање.
Законски заступник
Члан 19.
Законски заступник Удружења заступа Удружење у правном промету према
трећим лицима и води послове Удружења, и дужан је да спроводи одлуке
Управног одбора.
Именовање законског заступника
Члан 20.
Управни одбор именује и разрешава законског заступника Удружења.
Мандат законског заступника је 2 године, уз могућност да буде биран као
законски заступник 3 пута узастопно.
Накнада законског заступника
Члан 21.
Имајући у виду непрофитни карактер Удружења, законски заступник неће
примати накнаду за свој рад.
Међутим, Управни одбор може одредити да се за одређене, нарочито
комплексе послове законском заступнику исплати правична накнада.
Лице овлашћено за комуникацију члана
Члан 22.
Један члан (компанија) може овластити до 2 своја представника (запослени,
директори, (су)власници или трајније ангажована лица) да буду одређени за
активну комуникацију и учешће у раду Удружења.
Ступање на снагу
Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
У Београду,
18.03.2021.
Председавајући
_____________________
Никола Чавић
Председник Скупштине Удружења

More Related Content

More from Serbian Games Association

Roaming Group; Šta invesitori traže u studijima za razvoj igara? Predavači: R...
Roaming Group; Šta invesitori traže u studijima za razvoj igara? Predavači: R...Roaming Group; Šta invesitori traže u studijima za razvoj igara? Predavači: R...
Roaming Group; Šta invesitori traže u studijima za razvoj igara? Predavači: R...
Serbian Games Association
 
Yboga, Marko Gardijan; Kako je nastao Dream Hospital
Yboga, Marko Gardijan; Kako je nastao Dream HospitalYboga, Marko Gardijan; Kako je nastao Dream Hospital
Yboga, Marko Gardijan; Kako je nastao Dream Hospital
Serbian Games Association
 
Branislav Pantić (Character supervisor /Creative director, Bunker VFX); Video...
Branislav Pantić (Character supervisor /Creative director, Bunker VFX); Video...Branislav Pantić (Character supervisor /Creative director, Bunker VFX); Video...
Branislav Pantić (Character supervisor /Creative director, Bunker VFX); Video...
Serbian Games Association
 
Miracle Dojo, Stefan Đorđević i Nemanja Tanasković; How we made KarateDo
Miracle Dojo, Stefan Đorđević i Nemanja Tanasković; How we made KarateDoMiracle Dojo, Stefan Đorđević i Nemanja Tanasković; How we made KarateDo
Miracle Dojo, Stefan Đorđević i Nemanja Tanasković; How we made KarateDo
Serbian Games Association
 
PwC; Merging and acquisition
PwC; Merging and acquisitionPwC; Merging and acquisition
PwC; Merging and acquisition
Serbian Games Association
 
PwC; Šta investitor traži u pitchu?
PwC; Šta investitor traži u pitchu?PwC; Šta investitor traži u pitchu?
PwC; Šta investitor traži u pitchu?
Serbian Games Association
 
Ognjen Popović, Mad Head Games; Little tips and tricks for endurance in the g...
Ognjen Popović, Mad Head Games; Little tips and tricks for endurance in the g...Ognjen Popović, Mad Head Games; Little tips and tricks for endurance in the g...
Ognjen Popović, Mad Head Games; Little tips and tricks for endurance in the g...
Serbian Games Association
 
Manja Ćirić, Two Desperados; How to 2D for Mobile
Manja Ćirić, Two Desperados; How to 2D for MobileManja Ćirić, Two Desperados; How to 2D for Mobile
Manja Ćirić, Two Desperados; How to 2D for Mobile
Serbian Games Association
 
Nikola Stepković, Demagog studio; Golf Club: Wasteland – izmišljanje postapok...
Nikola Stepković, Demagog studio; Golf Club: Wasteland – izmišljanje postapok...Nikola Stepković, Demagog studio; Golf Club: Wasteland – izmišljanje postapok...
Nikola Stepković, Demagog studio; Golf Club: Wasteland – izmišljanje postapok...
Serbian Games Association
 

More from Serbian Games Association (9)

Roaming Group; Šta invesitori traže u studijima za razvoj igara? Predavači: R...
Roaming Group; Šta invesitori traže u studijima za razvoj igara? Predavači: R...Roaming Group; Šta invesitori traže u studijima za razvoj igara? Predavači: R...
Roaming Group; Šta invesitori traže u studijima za razvoj igara? Predavači: R...
 
Yboga, Marko Gardijan; Kako je nastao Dream Hospital
Yboga, Marko Gardijan; Kako je nastao Dream HospitalYboga, Marko Gardijan; Kako je nastao Dream Hospital
Yboga, Marko Gardijan; Kako je nastao Dream Hospital
 
Branislav Pantić (Character supervisor /Creative director, Bunker VFX); Video...
Branislav Pantić (Character supervisor /Creative director, Bunker VFX); Video...Branislav Pantić (Character supervisor /Creative director, Bunker VFX); Video...
Branislav Pantić (Character supervisor /Creative director, Bunker VFX); Video...
 
Miracle Dojo, Stefan Đorđević i Nemanja Tanasković; How we made KarateDo
Miracle Dojo, Stefan Đorđević i Nemanja Tanasković; How we made KarateDoMiracle Dojo, Stefan Đorđević i Nemanja Tanasković; How we made KarateDo
Miracle Dojo, Stefan Đorđević i Nemanja Tanasković; How we made KarateDo
 
PwC; Merging and acquisition
PwC; Merging and acquisitionPwC; Merging and acquisition
PwC; Merging and acquisition
 
PwC; Šta investitor traži u pitchu?
PwC; Šta investitor traži u pitchu?PwC; Šta investitor traži u pitchu?
PwC; Šta investitor traži u pitchu?
 
Ognjen Popović, Mad Head Games; Little tips and tricks for endurance in the g...
Ognjen Popović, Mad Head Games; Little tips and tricks for endurance in the g...Ognjen Popović, Mad Head Games; Little tips and tricks for endurance in the g...
Ognjen Popović, Mad Head Games; Little tips and tricks for endurance in the g...
 
Manja Ćirić, Two Desperados; How to 2D for Mobile
Manja Ćirić, Two Desperados; How to 2D for MobileManja Ćirić, Two Desperados; How to 2D for Mobile
Manja Ćirić, Two Desperados; How to 2D for Mobile
 
Nikola Stepković, Demagog studio; Golf Club: Wasteland – izmišljanje postapok...
Nikola Stepković, Demagog studio; Golf Club: Wasteland – izmišljanje postapok...Nikola Stepković, Demagog studio; Golf Club: Wasteland – izmišljanje postapok...
Nikola Stepković, Demagog studio; Golf Club: Wasteland – izmišljanje postapok...
 

Sga pravilnik o radu skupštine i načinu izbora članova UO

  • 1. На основу члана 11. став 5 Статута Удружења, Скупштина Удружења дана 16.03.2021. усвојила је: Правилник о раду Скупштине, раду и избору чланова Управног одбора и раду Заступника УДРУЖЕЊА („Правилник“) Асоцијација Индустрије Видео Игара Србије Предмет Члан 1. Овим Правилником се ближе уређује рад Скупштине, Управног одбора и Заступника Удружења Асоцијација Индустрије Видео Игара Србије („Удружење“) као и однос између ових органа. Скупштина Члан 2. Скупштина је највиши орган Удружења. Седнице Скупштине Члан 3. Скупштина је у обавези да најмање једном годишње одржи редовну седницу Скупштине. Поред редовне, Скупштина може одржати и ванредну седницу. Седницама Скупштине могу присуствовати и придружени чланови, без права гласа. Сазивање Скупштине Члан 4. Редовну седницу Скупштине сазива председник Управног одбора. Члану Удружења шаље се писани позив за седницу Скупштине, са дневним редом и пратећим материјалима, по правилу, најмање 2 недеље пре одржавања Скупштине. Позив за седницу се шаље електронском поштом или препорученим писмом на последњу познату поштанску адресу, и рок од 2 недеље се рачуна од датума слања електронском поштом, односно од датума означеног на поштанском штамбиљу. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине свих пуноправних чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
  • 2. Одржавање седнице Скупштине Члан 5. Седнице се по правилу одржавају у просторијама Удружења. У случају да просторије које користи Удружење нису адекватне за одржавање седница Скупштине, седнице се могу одржавати и у другим адекватним просторијама које испуњавају оптималне услове. Седнице Скупштине могу се одржавати и коришћењем конференцијске везе или друге аудио и визуелне и електронске комуникације. Свака одлука се може донети и ван седнице: - ако сви пуноправни чланови потпишу одлуку; или - коришћењем мејл комуникације, тако што ће сваком члану Удружења на мејл адресу бити достављени предлози одлука које скупштина треба да донесе и остављен рок пуноправним члановима да се изјасни да ли гласају за усвајање одлука. Одлука се сматра донетом уколико више од 50% пуноправних чланова Удружења достави мејлом обавештење да гласа за доношење Одлуке за одлуке које се доносе простом већином односно две трећине пуноправних чланова уколико се одлуке доносе двотрећинском већином. Председник Скупштине је дужан да руководи седницом Скупштине, и да се стара о вођењу записника и потписивању одлука Скупштине. Начин одлучивања на седницама Скупштине Члан 6. Седница Скупштине се одржава ако је присутна најмање једна трећина пуноправних чланова. Скупштина одлучује простом већином гласова пуноправних чланова присутних на седници. Гласање у случају немогућности присуства Скупштини Члан 7. Пуноправни чланови који су спречени да присуствују Скупштини могу писаним путем овластити другог члана да гласа у њихово име, тако што ће овлашћење писаним путем (мејл или поштом) доставити Управном одбору најкасније 7 радних дана пре датума одржавања Скупштине. За свако појединачно заседање Скупштине на коме је неки од пуноправних чланова спречен да присуствује, мора бити издато засебно овлашћење. Управни одбор Члан 8.
  • 3. Управни Одбор Удружења има 7 чланова. Чланови Управног одбора су особе које својим искуством могу додатно да допринесу развоју Удружења и његове целокупне заједнице. Кандидат за члана Управног одбора мора бити званични представник пуноправног члана (компаније) који је измирио своје годишње обавезе према Удружењу, и који има статус пуноправног члана Удружења, као и лице које је у радном или другом трајном ангажману са пуноправним чланом Удружења. Сваки члан може имати само једног кандидата из својих редова за чланство у Управном одбору Удружења. Избор чланова Управног одбора Члан 9. Чланове Управног одбора бира Скупштина Удружења. За чланове Управног одбора именују се представници чланова Удружења које чланови делегирају. Листа делегираних представника мора бити достављена свим пуноправним члановима приликом расписивања избора. Сваки пуноправни члан Удружења ће имати право да предложи листу кандидата од 7 чланова. Приликом навођења предлог листе, морају бити наведена пуна имена и презимена предложених кандидата, као и имена фирми-чланица које представљају. Приликом непосредно првог избора чланова Управног одбора на седници Скупштине истовремено са доношењем овог Правилника, минимум 4 изабрана члана Управног одбора морају да буду из редова постојећих чланова Управног одбора, док ће остала 3 изабрана члана моћи да буду представници било ког пуноправног члана. Чланови гласају за листу у целини. Приликом сваког следећег избора чланова Управног одбора, горе поменуто правило да предложена листа мора да садржи имена већ постојећих чланова неће се примењивати већ ће пуноправни чланови Удружења бити слободни да предложе било које представнике пуноправних чланова. Уколико приликом гласања две или више листа добију подједнак број гласова, пуноправни чланови ће гласати поново о листама које су добиле подједнак број гласова. Гласање ће се понављати докле год једна од листа не добије већи број гласова. Мандат чланова Управног одбора Члан 10. Мандат чланова Управног одбора траје 2 године и могу се поново бирати на исту функцију, али не у више од 3 узастопна мандата.
  • 4. Носилац мандата у Управном одбору је члан, односно компанија, а не њен представник. Начин предлагања чланова Управног одбора Члан 11. Списак свих тренутних чланова Управног одбора као и списак свих пуноправних чланова Удружење објављује у оквиру расписивања избора за чланове Управног одбора и прослеђује свим члановима Удружења. Предлагач листе је дужан да обавести све представнике чланова са своје листе о томе да их је предложио, као и о комплетном саставу листе пре него што их званично кандидује, као и да добије њихову сагласност за именовање. Листу може званично кандидовати сваки пуноправни члан Удружења. Један пуноправни члан може да предложи само једну листу за избор чланова Управног одбора. Један представник члана може да се нађе на неограниченом броју предложених листа, уколико је претходно о томе обавештен и уколико је дао сагласност на предлог. Начин избора чланова Управног одбора Члан 12. Скупштина одлучује простом већином гласова присутних пуноправних чланова о избору нових чланова Управног одбора, и то ако је присутна најмање једна трећина пуноправних чланова. У процесу одлучивања о избору чланова Управног одбора могу учествовати само пуноправни чланови Удружења, који су измирили своје обавезе по основу чланства у Удружењу, у текућој години посредством својих овлашћених представника. Присуствовање седницама Управног одбора Члан 13. Сваки члан Управног одбора биће обавештен о предстојећој седници Управног одбора. Уз позив да присуствује седници, члану Управног одбора ће се доставити и документација која ће се користити на седници, најкасније 7 дана пре седнице Управног одбора. Уколико постоји потреба да се сазове ванредна седница Управног одбора, сваком члану Управног одбора ће се доставити позив и документација за ту седницу, најкасније 7 дана пре ванредне седнице Управног одбора. Предлагање дневног реда седнице Управног одбора Члан 14.
  • 5. Било који члан Управног одбора као и Заступник Удружења најкасније 14 дана пре редовне седнице Управног одбора, председнику Управног одбора могу предложити дневни ред који садржи тачке којима треба да се бави Управни одбор. Након што председник Управног одбора одобри дневни ред, он ће се доставити заједно са позивом на седницу и документацијом која ће се користити на седници. Све измене и допуне дневног реда седнице Управног одбора, као и сва потребна документација која се односи на питања која ће се разматрати, члановима Управног одбора биће послата најкасније 7 дана пре сваке седнице Управног одбора. Записник са седнице Управног одбора Члан 15. Председник Управног одбора се стара о вођењу записника на седницама Управног одбора. У записник обавезно улазе: ⎯ Усвојене одлуке; ⎯ Пропратна документација која је од значаја за одлуку која је донета; ⎯ Релевантни делови расправа као и закључци са седнице; и ⎯ Одбијање да се одлучи о неком питању, ако постоји. Записник потписује записничар, а потврђује га председник Управног одбора што је пре могуће након седнице. Председник Управног одбора осигурава да се копије записника што пре доставе члановима Управног одбора. Избор председника, потпредседника и секретара Управног одбора Члан 16. Председника, потпредседника и секретара Управног одбора бирају чланови Управног одбора из својих редова на првом састанку Управног одбора. Седнице Управног одбора Члан 17. Седнице Управног одбора сазива председник Управног одбора, или било који члан Управног одбора, као и Заступник Удружења. Управни одбор ће се састајати у 6 редовних седница, као и ванредно по потреби. Чланови Управног одбора су у обавези да за седнице Управног одбора прегледају документацију коју им достави председник Управног одбора или члан који је сазива.
  • 6. Сваки представник члана Удружења који присуствује седници Управног одбора имаће специфична задужења у односу на тренутне потребе Удружења. Престанак мандата Члан 18. Мандат члана Управног одбора престаје у следећим случајевима: ⎯ Престанак радног односа у компанији-чланици ⎯ Иступање из Управног одбора ⎯ Губитак пословне способности ⎯ Виша сила ⎯ Излазак из сувласништва Уколико пуноправни члан (компанија) има свог представника у саставу Управног одбора, тај представник се не може мењати током тог мандата Управног одбора без сагласности члана кога представља. Уколико пуноправни члан (компанија) жели да промени свог представника, предложиће Управном одбору новог, кога ће Управни одбор морати да прихвати и послаће предлог Скупштини на усвајање. Законски заступник Члан 19. Законски заступник Удружења заступа Удружење у правном промету према трећим лицима и води послове Удружења, и дужан је да спроводи одлуке Управног одбора. Именовање законског заступника Члан 20. Управни одбор именује и разрешава законског заступника Удружења. Мандат законског заступника је 2 године, уз могућност да буде биран као законски заступник 3 пута узастопно. Накнада законског заступника Члан 21. Имајући у виду непрофитни карактер Удружења, законски заступник неће примати накнаду за свој рад. Међутим, Управни одбор може одредити да се за одређене, нарочито комплексе послове законском заступнику исплати правична накнада. Лице овлашћено за комуникацију члана Члан 22.
  • 7. Један члан (компанија) може овластити до 2 своја представника (запослени, директори, (су)власници или трајније ангажована лица) да буду одређени за активну комуникацију и учешће у раду Удружења. Ступање на снагу Члан 23. Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. У Београду, 18.03.2021. Председавајући _____________________ Никола Чавић Председник Скупштине Удружења