Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cultuurverschil op school

2 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cultuurverschil op school

  1. 1. artikel: ‘Cultuurverschil op school’<br />Naam:Charida CeuterickLeerkracht:Dhr. WydoogheKlas:1SWBa BJaar:2009-2010<br /> BIBLIOGRAPHY <br />Bron:<br />Pelleriaux, K. (1999). Over het belang van oud-Koptisch: Cultuurverschil op school. In P. A. Bouchaute, Leefwereld van jongeren (p. 125-132). Leuven: Garant.<br />‘Cultuurverschil op school’ is een artikel geschreven door Koen Pelleriaux. Dit artikel heb ik uit een boek gehaald met als titel: ‘Leefwereld van jongeren’. <br />Context van het artikel<br />Mijn artikel ‘Over het belang van oud-Koptisch: Cultuurverschil op school’ is terug te vinden in het boek: De leefwereld van jongeren. Het boek bestaat uit verschillende artikels die geschreven werden door verschillende auteurs. Mijn artikel gaat over het cultuurverschil op school. Er wordt vooral gekeken naar de verschillen tussen ASO en BSO. Men kijkt naar het verschil op smaken en attitudes. Daarnaast worden er ook bepaalde gelijkenissen tussen ASO en BSO aangehaald. In het artikel wordt er ook gestreefd naar een herwaardering van het beroepsonderwijs. <br />Schrijver van het artikel : “Koen Pelleriaux” <br />In het artikel wordt er geen informatie gegeven over deze schrijver. <br />Koen Pelleriaux is een Belgische onderzoeker, verbonden aan de Vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel. Hij doet onderzoeken over…<br />Werkloosheid<br />Ideologische breuklijnen in partijelectoraten <br />De bestrijding van racisme<br />Oorzaken en gevolgen van de ‘nieuwe sociale kwesties’ <br />Hij wijst ook het opleidingsniveau aan als de basis van nieuwe maatschappelijke breuklijnen. Dit bepaald het verschil in inkomen, culturele smaak en politieke opvattingen. <br />Een verkorte catalogus van Koen Pelleriaux (vanaf 1999):<br />Innovative ideas for equal opportunities in education.- In: Belgian society and politics: annual review, (2007) p. 142-151<br />Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving (2006)<br />Uit het verdomhoekje van het Vlaams onderwijs: comprehensief secundair onderwijs, concentratiescholen en meertalig onderwijs. (2004) <br />De houding van Vlaamse scholieren tegenover holebisexualiteit (scholierenenquête 2003) <br />Gelijke onderwijskansen in Brussel: de grens van het pragmatisme.- In: Samenleving en politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme (2003)<br />Het ontstaan van een achterstellingscultuur in het beroepsonderwijs.- In: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid (2002/2003) <br />Jongeren in de symbolische samenleving.- In: Doordenkers, tipgevers, wetgevers (2003) <br />Voorrang van rechts? Verrechtsing... een Babylonische spraakverwarring!.- In: Reflector (2003)<br />Stereotypering van holebi's in het secundair onderwijs. 2003<br />Culturele en politieke gevolgen van de nieuwe sociale kwesties.- In: De nieuwe sociale kwestie (2003) p. 63-92 <br />De nieuwe sociale kwestie: begripsverduidelijking en hypothesevorming.- In: De nieuwe sociale kwesties, (2003) p. 11-30 <br />Sociaal-culturele constructie van onderscheiden werelden.- In: De nieuwe sociale kwestie (2003) p. 93-104<br />Evaluatie van het experiment modularisering in het secundair onderwijs: tussentijds rapport.- Brussel: Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, 2003 <br />De invloed van de onderwijsloopbaan en de onderwijsvorm op het welbevinden van laatstejaars secundair onderwijs.- In: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, (2001/2002) p. 114-118 <br />Gelijke kansen in het onderwijs: naar een nieuwe financiering van ons onderwijs.- In: Samenleving en politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme, (2002) p. 15-23 <br />Overheid staat voor moeilijke opdracht.- In: Ter-zake magazine: praktijkblad over lokaal beleid, inspraak en samenlevingsopbouw, (2002) p. 28-30<br />Verzekering of solidariteit? Over de toekomst van de sociale zekerheid onder de condities van de nieuwe sociale kwestie.- In: Van straks ... en nu: bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: reflexies over activering en solidariteit, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 2002, p. 37-49<br />Evaluatie van het project " Modularisering in het secundair onderwijs" .- Brussel: Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Sociologie (2002) 50 p. <br />Demotie en burgerschap: de culturele constructie van ongelijkheid in de kennismaatschappij (2001)De nieuwe sociale kwestie: begripsverduidelijking en discussienota.- Brussel: Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Sociologie (2001)<br />Het ontstaan van een demotiecultuur in het secundair onderwijs: een cultuursociologische analyse van de nieuwe vormen van ongelijkheid en van de nieuwe sociale kwestie.- Brussel: Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Economsiche, Sociale en Politieke Wetenschappen (2000)<br />Cultuurverschil op school: smaak en attitudes van de leerlingen in de verschillende onderwijsvormen.- In: Handboek leerlingenbegeleiding (2000)<br />De burger voorbij: een sociografie van de deelnemers aan de volksraadpleging over de Gentse Belfortparking.- In: Het tijdschrift van het Gemeentekrediet (1999) <br />Par-delà le vote du citoyen: sociographie des participants à la consultation populaire relative au parking du Beffroi à Gand.- In: Bulletin du Crédit communal (1999) <br />Verdraagzaamheid in Vlaanderen: een onderzoek over de evolutie van het etnocentrisme.- In: Samenleving en politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme (1999)<br />Culturele dualisering in het onderwijs.- In: Cahier van het Vlaams Welzijnscongres over/met jongeren (1999)<br />Zonder maskers: een actueel portret van jongeren en hun leraren(1999)<br />Het belang van oud-Koptisch: cultuurverschil op school.- In: de leefwereld van jongeren (1999)<br />De structuur <br />De tussentitels: <br />- smaken<br />- attitudes <br />- ontstaan een nieuwe culturele breuklijn in onze scholen <br />- opleiding als basis van de sociale ongelijkheid <br />- naar een herwaardering van het beroepsonderwijs <br />Deze structuur is heel logische en makkelijk te begrijpen. De titels zijn ook zeer correct voor de tekst. Het is een goeie samenvatting van de onderstaande tekst. <br />De voetnoten worden helemaal achteraan het artikel opgenomen. Dit vind ik persoonlijk minder goed. Het zou handiger zijn als de voetnoten onderaan de tekst zouden staan. <br />Lijst van moeilijke woorden<br />DemocratiseringDemocratisch makenHomogeneGelijksoortigPlausibelGeloofwaardig klinkenPermissieverVerdraagzaamEtnocentrischeGericht op de ethische identiteitContingentieVerplicht of toegestaan aandeel ProportioneelNaar verhouding AuthenticiteitEchtheid CynismeBijtend pessimismeUtilitairMet oog op nut GenderEen begrip dat betrekking heeft op de sociale(in tegenstelling tot de biologische)verschillen tussen vrouwen en mannen, die aangeleerd zijn, met de tijd kunnen veranderen en zowel binnen als tussen culturen sterk variëren.ExpansieUitbreiding DistinctieOnderscheidingMasculieneMannelijk<br />Lijst van betrokken organisaties<br />VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding<br />CLB: centrum voor leerlingen begeleiding <br />Werkwinkel<br />RVA: Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen<br />Vakbond bv. A.C.V<br />…<br />Lijst van Interessante bronnen: <br />Verwezen bronnen vanuit het boek<br /> BIBLIOGRAPHY Cantillon, B. en I. Marx, C. Gijselinckx en B. Tan (1998). 'De marginalisering van laaggeschoolden. ' In: Vranken, J., D. Geldhof, G. Van Menxel (red.) Armoede en Sociale Uitsluiting / Jaarboek 1998. Acco, Leuven/ Amersfoort.<br />Collins, R. (1979), The credential society. A historical sociology of education and stratification. Academic Press, New York. <br />Elchardus M., e.a. (1997), Jongeren en cultuur in beweging. Davidsfonds, Leuven, 1997<br />Elchardus, M., D. Kavadias en J. Siongers (1999) Hebben scholen een invloed op de waarden van jongeren ? Een empirisch onderzoek naar de doeltreffendheid van waardevorming in het secundair onderwijs. TOR-rapport 1999/4, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep sociologie, Brussel.<br />Gabennesch, H. (1972), ‘Authoritarianism as World view.’ In: American Journal of Sociology77(5), pp. 857-875.<br />Interessante bronnen<br />Abma, R. (1990), Jeugd en tegencultuur. Een theoretische verkenning. De tegenstroom , Utrecht. <br />Allegaert, P. en L. Vanmarcke (red.) (1989), Op lawaai. Jongeren en cultuur. Acco, Leuven/Amersfoort.<br /> <br />Bouverne-De Bie, M. (1993), ‘De sociaal-culturele situatie van jongeren vandaag. Een synthese van recent jeugdonderzoek.’ In: Een verkennende kijk op jeugdcultuur. Koning Boudewijnstichting, Brussel.<br />Dieleman, A.J., F.J. van der Linden en A.C. Perreijn, A.C. (red.)(1993), Jeugd in meervoud. Theorien, modellen en onderzoek van leefwerelden van jongeren. De tijdstroom, Heerlen.<br />Janssens, J. (1994), Jeugdcultuur. Een actuele geschiedenis. De tijdstroom, Utrecht.<br />Klaassen, C. (red.) (1991), Jeugd als sociaal fenomeen. Identiteit, socialisatie en jeugdcultuur in theorie en onderzoek. Amersfoort/Leuven. <br />Koninkx, J. (1998), Het belang van muziek binnen jongerensubculturen. Een case-study benadering van de Straight-Edge beweging. Scriptie tot het behalen van de graad van licentiaat in de communicatiewetenschappen, Universiteit, Gent. <br />Matthijs, M. (1993), Mythe van de jeugd. 1. Cultuur en leefwereld. Wolters-Noordhoff, Groningen. <br />Meerbergen S. (1998), Zelfontwikkeling en jeugdcultuur. Een onderzoek binnen hardcore. Eindverhandeling voor het behalen van de graad van licentiaat in de sociale en culturele agogiek, VUB, Brussel. <br />Korte inhoud van het artikel <br />Subculturen bestaan minimaal uit 2 componenten. Die 2 componenten zijn: smaakcultuur en attitudecomponenten. Deze componenten zullen we bekijken via de verschillende leervormen vanuit het secundair onderwijs.<br />In het secundair onderwijs zijn er dus verschillende leervormen (ASO, TSO, BSO). Deze verschillende leervormen worden als ‘gelijk’ beschouwd. <br />Vandaag de dag is verder studeren heel belangrijk omdat bijna overal een diploma vereist is. Dit wil zeggen dat er vandaag ook een heel groot verschil is tussen hoog- en laaggeschoolde jongeren.<br />In onze maatschappij zijn hooggeschoolde jongeren nodig om de economie draaiend te houden. De laaggeschoolden worden daardoor uitgestoten. <br />De verschillende onderwijsvormen creëren een heel verschillend cultuurpatroon<br />Smaakcultuur<br />Uit een onderzoek is gebleken dat de smaakcultuur tussen jongeren verschillen volgens hun onderwijsvorm. Het onderzoek ging namelijk over ‘muziek’. <br />De top drie van het ASO is: Rock, film en sixties.<br />De top drie van het TSO is: House, techno en rock<br />De top drie van het BSO is: House, techno en disco<br />De gemiddelde smaakcultuur van het ASO ligt heel erg dicht bij deze van de leerkrachten. Dit is omdat die leerkrachten hun eigen jeugd hebben beleeft tijdens de openbloei van ‘Rock’. <br />Attitudes<br />1.2.1Verschillende attitudes tussen BSO en ASO<br />Attitudes van het BSO<br />Jongeren van het BSO zijn voorstander voor een harde aanpak van de problemen in onze samenleving. Zij vinden dat zware misdadigers eigenlijk geen proces verdienen! Volgens hun moeten deze misdadigers onmiddellijk opgesloten worden. Leerlingen van het BSO zijn vóór het invoeren van de doodstraf.<br />BSO leerlingen staan ook negatiever ten opzichte van migranten. Ze hebben ook minder interesse voor politiek en milieuvervuiling. <br />BSO studenten zijn ook traditioneler in hun visies op de maatschappelijke rol van vrouwen en mannen. <br />In hun ogen zijn maatschappelijke veranderingen niet altijd een vooruitgang. <br />Jongeren uit het BSO hechten ook minder belang aan zelfontplooiing. <br />(Maar natuurlijk zijn niet alle leerlingen van het BSO hiermee eens!)<br />Attitudes van het ASO<br />Leerlingen van het ASO zijn veel permissiever. Zij kunnen in sommige gevallen abortus, euthanasie en zelfmoord aanvaarden.<br />Het algemeen secundair onderwijs is dus een heel goede sleutel tot het begrijpen van verschillende samenlevingen. Onze samenleving zal niet voor eeuwig zijn en dit wordt duidelijk gemaakt door het geschiedenisonderwijs. <br />Culturele verschillen in scholen zijn te typeren als een cultuur of een sociaal conflict, niet als een generatieconflict. <br />1.2.2Gelijkenissen tussen ASO-er en BSO-er<br />Er zijn natuurlijk ook gelijkenissen tussen de gemiddelde ASO-ers en de gemiddelde BSO-ers.<br />Gelijkenissen over…<br />Hun toekomstperspectief<br />Kwaliteit van de relatie met de ouders of het belang dat wordt gehecht aan een duurzame relatie<br />Het belang dat men hecht aan een betaalde arbeid<br />Het belang dat men hecht aan solidariteit;<br />De staat zijn tussenkomsten om de ongelijkheden weg te nemen<br />Herwaardering van het beroepsonderwijs<br />Jongen mensen met een universiteitsdiploma zullen sneller een job vinden dan jongeren met een secundair onderwijs diploma. <br />Er moet namelijk een herwaardering komen voor het beroepsonderwijs. Jonge mensen die nu in het beroepsonderwijs terecht komen ervaren dit als een straf. Het is belangrijk dat jonge mensen positief kiezen voor deze richting. Daarom moeten er bepaalde maatregelen komen. Via stages kunnen de jonge mensen zien dat beroepsonderwijs een goede richting is en dat zo’n beroep kan zorgen voor een goede job. Om dit te realiseren zullen scholen en bedrijven goed moeten samenwerken.<br />

×