Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BOZP v chemické laboratoři TUL

141 views

Published on

Úvodní školení bezpečnosti v chemické laboratoři pro Technickou univerzitu v Liberci (TUL)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BOZP v chemické laboratoři TUL

 1. 1. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Katedra chemie FP TUL [www.kch.tul.cz] Laboratoř z chemie & BOZP 1
 2. 2. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Obsah prezentace Motivace Technické zajištění předmětu Pravidla předmětu Bezpečnost a ochrana zdraví 2
 3. 3. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Co nabízíme? experimenty související s praxí moderní přístroje s možností řízení počítačem možnost ověřit si kvalitu vlastní práce (proměnné koncentrace) zajímavé informace související s chemií 3
 4. 4. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Co požadujeme? dodržování pravidel 4
 5. 5. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Pravidla • předem se připravit • rozumět principu úlohy • neopisovat, ihned vypracovat protokol • používat ochranné pomůcky Sankce • vyloučení z předmětu Proč? • příprava na praxi 5
 6. 6. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Informace  právě teď  přímo v laboratoři  na webu: www.kch.tul.cz  Úvodní školení (potvrdit podpisem)  3 laboratorní práce (pozor na datum!)  Rozdělení na skupiny: práce ve dvojicích  Přinést ochranný oděv (laboratorní plášť, montérky)  Předem prostudovat návody  Zapsat si výsledky a nechat zkontrolovat  Vypracovat protokol ihned v laboratoři 6
 7. 7. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Protokol – postup 7 Doma 1) předem vytisknout šablonu protokolu; www.kch.tul.cz V laboratoři 2) dopsat výsledky do šablony 3) zpracovat grafy a nechat je zkontrolovat 4) ihned nechat zkontrolovat celý protokol Uznáno = OK Neuznáno = nahrazení cvičení
 8. 8. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Protokol – ukázka 8 Hodnocení: Pracovali jsme podle návodu dostupného v laboratoři a to bez odchylek.
 9. 9. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Protokol – ukázka 9 Musí obsahovat: označení měřených vzorků, výsledky měření, tabulky. Statistické zpracování, grafy, fotografie stačí ukázat v elektronické formě
 10. 10. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Protokol – části • hlavička s identifikačními údaji (web), • autoři, • stručný teoretický princip včetně rovnic využitých chemických dějů vlastními slovy, • pracovní postup v 1. osobě jednotného čísla, velmi krátce, doplněný případně schématem, • označení měřených vzorků, výsledky měření, grafy, tabulky, statistické zpracování apod., • závěr a zhodnocení práce, • datum vypracování protokolu a podpisy autorů. 10
 11. 11. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Graf 11
 12. 12. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Graf 12 Použít tabulkový procesor nebo jiný software: Microsoft Excel, OpenOffice Sešit, Gnumeric…  do prvního sloupce na Listu zadat nezávisle proměnné (X), do druhého sloupce závisle proměnné (Y), Y=f(X); v Průvodci grafem → typ grafu XY bodový;  doplnit název grafu a popisy os (vždy včetně jednotek);  přidat spojnici trendu (myš nad bod + pravé tlačítko) Záložka zobrazit rovnici a koeficient determinace… P 1 2 3
 13. 13. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi (zákon č. 258/2000 Sb.) Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
 14. 14. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Kdy to funguje? 14 Myslíte jen vy, ne stroj, ne přístroj, ani chemikálie!  Zodpovědnost a vědomí nebezpečnosti  Každá činnost  Každý den  Každý pracovník
 15. 15. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Hierarchie opatření 15 Odstranit nebezpečí Nahradit menším nebezpečím Oddělit nebezpečí Technická opatření Administrativa Osobní ochranné pomůcky Nejúčinnější Nejméně účinné
 16. 16. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Vědomí nebezpečí 16
 17. 17. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 17
 18. 18. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Ročně utrpí 270 miliónů lidí pracovní úraz, 2 milióny lidí na něj zemře. Odhadem 160 miliónů lidí trpí nemocemi které mají spojitost s pracovní činností. (ILO) Nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi 18 Nemuselo by k tomu dojít, kdyby se dodržovaly základní pravidla (ve formě piktogramů)
 19. 19. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi 19 Když si nedáte pozor, sežere i Vás!
 20. 20. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Ukázka označení obalu 20 Název, koncentrace, čistota, identifikátory Benzen p.a. | CAS: 71-43-2 | označení ES: 200-753-7 jméno, příjmení, název, sídlo, telefon zodpovědné firmy Benzen p.a. Mimo originální obal: Název, koncentrace, čistota Kdo připravil Kdy připravil Do kdy lze používat
 21. 21. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Ukázka označení obalu Signální slova „nebezpečí” (danger) – závažnější kategorie nebezpečnosti „varování” (warning) – méně závažné kategorie Hazard statement = H- věty… Precautionary statement = P- věty… Karcinogenní | Mutagenní Toxická pro reprodukci Sensibilizující = vyšší kategorie
 22. 22. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz http://www.seton.cz/setoncz/nonavcontent/Oznacovaninebezpecnych-latek/898.html Karcinogenní | Mutagenní Toxická pro reprodukci Sensibilizující = vyšší kategorie
 23. 23. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Doporučení 0 Dopředu si prostuduji návod. Když nevím, zeptám se. Vždy vím proč dělám, to co dělám. Znám nebezpečné vlastnosti použitých chemikálií. Vím, kde je: lékárnička / bezpečnostní sprcha / voda / ochranné pomůcky / sada na likvidaci úniku / hasící přístroj / hlavní uzávěr vody, elekřiny, plynu Pokud možno, nepracuji sám v laboratoři. Hlásím všechny změny od běžného stavu zařízení, osob, látek... 23
 24. 24. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Doporučení 1 Zabránit úniku chemikálií – originální dobře označené nádoby, nádoby umístit stabilně, mimo okraje; vždy uzavírat, nenasávat ústy. Nevylévat do odpadu, ŽP. Zabránit vstupu do organismu – pozor na vznik par / aerosolů / prachu Nepodceňovat nebezpečí! Nevratné změny na zdraví. Pořádek v dokumentaci – evidence, bezpečnostní listy, školení – správná laboratorní praxe 24
 25. 25. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Doporučení 2 Používat ochranné pomůcky rukavice, boty (holínky), ochranný oděv, respirátor Podrobnosti → , bezpečnostní list. Hygiena – mytí rukou. 25 Nejíst, nepít, nekouřit v laboratoři!
 26. 26. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Doporučení 3 S každou chemikálií zacházím jako s jedem! o odpady, neznámé vzorky, nanomateriály… Opatrnost při vstupu cizích osob o návštěvy, akce pro děti, Den otevřených dveří… Proškolení všech osob pracujících v laboratoři o stáže, akce pro děti… Oznámit všechny úrazy/nehody o zápis do bezpečnostního deníku… Shromažďování/likvidace nebezpečného odpadu o biologický materiál, vzorky, radioaktivita… 26
 27. 27. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 27 co koncentrace (kolik) kdo kdy Správná laboratorní praxe
 28. 28. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz lékárnička hasící přístroje balónky, pipetíky Digestoř Plášť a obuv Brýle a štíty 28
 29. 29. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Automatické pipety → vyhazovač špiček Láhve → ochranné kloboučky Digestoř Rukavice – guma, latex, PVC + ochranné masti Masky mechanické filtry (prach, aerosoly) chemický filtr – (aktivní uhlí, C), koncentrace škodlivin, obsah O2 izolační přístroj 29 Dostatek kyslíku! Pozor na správné rukavice!
 30. 30. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Obecná pravidla pro výběr rukavic Butyl kaučuk + organika: ketony, estery - uhlovodíky, benzín, halogenderiváty Latex + zředěné kyseliny a zásady - organika Neoprén + kyseliny, zásady, peroxidy, alif. uhlovodíky, alkoholy, fenoly - halogenderiváty, aromáty PVC + kyseliny, zásady, aminy, peroxidy - většina organiky PVA + aromáty, chlorderiváty - vodné roztoky Nitril kaučuk + rozpouštědla, oleje, tuky, kyseliny a zásady. Viton + aromáty, chlorderiváty [odolnost proti abrazi a řezům] → Bezpečnostní list, pravidla [+ vhodné; - nevhodné]
 31. 31. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 31 Sloučeniny kterých prvků jsou nebezpečné?
 32. 32. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz
 33. 33. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Akutní účinek toxické látky 33 rychlý
 34. 34. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Chronický účinek toxické látky 34 dlouhotrvající
 35. 35. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Nakládání (Zákon 258/2000 Sb. §44a) Bezpečnostní list | Odborná způsobilost – nakládání T+. • Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí (Acute Tox. 1 (H300, H310, H330), Acute Tox. 2 (H301, H311, H331), STOT SE 1 (H370), STOT RE 1 (H372), Carc. 1A|1B (H350, H350i), Muta. 1A|1B (H340), Repr. 1A|1B (H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df), Skin Corr. 1A|B|C (H314)) Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s výše uvedenými CHLaP musí být prokazatelně seznámeny s těmito Pravidly. Každý je povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, H- a P-větami Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s výše uvedenými NLP musí být prokazatelně seznámeny s těmito Pravidly. 35
 36. 36. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz První pomoc – obecně Dovednost pro život Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci:  postižený nedýchá – okamžitě umělé dýchání;  zástava srdce – okamžitě nepřímá masáž srdce;  bezvědomí – stabilizovaná poloha, nevyvolávejte zvracení, nepodávejte nic ústy. 36 Nutná praktická zkušenost!
 37. 37. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz První pomoc – otravy 37 ? Při styku s kůží Při nadýchání Při zasažení očí Při požití Princip: snížit koncentraci škodliviny
 38. 38. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz První pomoc – otravy Při styku s pokožkou – znečištěný oděv a boty neprodleně odstranit. Potřísněnou kůži alespoň 15 minut omývat vodou. Při nadýchání zajistit přívod čerstvého vzduchu. Umístit do stabilizované polohy na bok. Při zasažení očí vyplachovat proudem vody alespoň 15 minut (odstranit kontaktní čočky). Při požití nenutit ke zvracení, ústa vypláchnout vodou, a vypít cca 2 dcl vody. × vypít velké množství vody, vyvolat zvracení (platí pro jedy, které nejsou žíravé). Ve všech případech zajistit lékařskou pomoc. 38
 39. 39. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Hoření = Rychlá, exotermní oxidace vzníceného paliva OHEŇ HOŘÍ jsou-li všechny strany spojené NEHOŘÍ chybí-li některá ze stran Hašení požárů
 40. 40. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Meze výbušnosti NEHOŘÍ xhořlaviny VYBUCHUJE HOŘÍ 100 % vzduchu 100 % par hořlaviny Dolní mez Výbušnosti (LEL, LFL) Horní mez Výbušnosti (UEL, UFL) Oblast výbušnosti
 41. 41. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Stop, Drop & Roll Zastav, padni, válej Zakryj rukama obličej
 42. 42. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Třídy požáru a hašení vodní Běžné hořlavé kapaliny elektřina práškový pěnový CO2 práškový práškový CO2
 43. 43. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Znalosti navíc, úspěch na trhu 43
 44. 44. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 44
 45. 45. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 45 Martynek, Jan. GHS historický úvod + návrh nařízení EP a Rady EU. Available from www: <http://www.schp.cz/docs/6_Martynek.ppt> Nesměrák, Karel. Toxikologie MC230P32. [citován 11 Říjen 2010]. Available from www: <http://web.natur.cuni.cz/~nesmerak/toxikologie2.html>. Wikimedia Commons. [citován 11 Říjen 2010]. Available from www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page>. Vignoni, David. Nuvola icon set for KDE 3.x. Available from www: http://www.icon-king.com. Licence: GNU LGPL. Autor prezentace: Martin Slavík, 2011.
 46. 46. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Nakládání s CHLaP pro vyučující chemie 46
 47. 47. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz
 48. 48. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Arsén + sloučeniny Azid sodný Beryllium + sloučeniny Brom; bromid boritý Dichromany Fosfor bílý Chlornitroaniliny Kadmium sloučeniny Kyanidy a kyanovodík Kyselina fluoroctová Kyselina fluorovodíková Nikotin + soli Nitroglycerin Oxid dusičitý Oxid chloričitý Oxid osmičelý Oxychlorid fosforečný Pentachlorfenol Některé vysoce toxické látky Rtuť + sloučeniny Sulfan Skopolamin + soli Strychnin + soli Thalium + sloučeniny Tetrabromethan Tetrachlorethan Tetrakarbonyl niklu Triethyl a trimethylcín Trichlornitromethan Trinitrobenzen Uran + sloučeniny Acute Tox. 1 (H300, H310, H330) Acute Tox. 2 (H301, H311, H331)
 49. 49. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Únik rtuti z teploměru [cca 1,5 g Hg] 49 Likvidovat co nejrychleji Zabraňte dalšímu rozlití, kapky spojte pomocí plastové destičky Kapky nasajte plastovou stříkačkou a dejte do plastové nádoby naplněné vodou, kterou pevně uzavřete o označte. Kontaminovanou plochu posypte zinkovým práškem, navlhčete 5–10% kyselinou sírovou až se vytvoří pasta. Po vyschnutí pastu seškrabte a umístěte do nádoby na odpad, pevně uzavřete o označte.
 50. 50. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 50 co koncentrace (kolik) kdo kdy Správná laboratorní praxe Týká se také roztoků, odpadů +
 51. 51. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Základní pojmy Chemické látky – čisté prvky a sloučeniny Chemické směsi – směsi/roztoky 2 a více látek Klasifikace – zařazení látky/přípravku do skupiny nebezpečnosti Nakládání – výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování…
 52. 52. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Bezpečnostní list (BL) Souhrn identifikačních údajů o výrobci/dovozci (jméno, příjmení, sídlo), údaje o CHLaP potřebné pro ochranu zdraví a životního prostředí.  Před uvedením CHLaP na trh -- povinnost vypracovat  Při prvém předání CHLaP jiné osobě –- bezplatné poskytnutí  Při dovozu/vývozu –- předložení celnímu úřadu.  BL tištěný nebo elektronický. Elektronicky jen po vzájemné dohodě.  Podrobný obsah BL -– právní předpis Ministerstva průmyslu a obchodu.
 53. 53. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Nakládání s ChLaP (Zákon č. 258/2000 Sb. §44a) Zákazy a povinnosti týkající se právnických a fyzických osob Nesmějí prodávat/darovat CHLaP toxické nebo žíravé a) osobám mladším 18 let, b) osobám zcela nebo zčásti zbaveným způsobilosti k právním úkonům. Nesmějí prodávat CHLaP vysoce toxické, toxické, žíravé v prodejních automatech a do přinesených nádob.
 54. 54. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Nakládání (Zákon 258/2000 Sb. §44a) Bezpečnostní list | Odborná způsobilost – nakládání T+. • Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí (Acute Tox. 1 (H300, H310, H330), Acute Tox. 2 (H301, H311, H331), STOT SE 1 (H370), STOT RE 1 (H372), Carc. 1A|1B (H350, H350i), Muta. 1A|1B (H340), Repr. 1A|1B (H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df), Skin Corr. 1A|B|C (H314)) Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s výše uvedenými CHLaP musí být prokazatelně seznámeny s těmito Pravidly. Každý je povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, H- a P-větami Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s výše uvedenými NLP musí být prokazatelně seznámeny s těmito Pravidly. 54
 55. 55. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Pravidla Vysoce toxické Vysoce toxický (R26, R27, R28, R39/26, R39/27, R39/28 + kombinace cest T+ vysoce toxický Akutní toxicita Acute Tox. 1 (H300, H310, H330) Acute Tox. 2 (H301, H311, H331) Mutagenní Mutagen kategorie 1 a 2 (R46) T Mutagenita v zárodečných buňkách Muta. 1A (H340) Muta. 1B (H340) Toxické Toxický (R23, R24, R25, R39/23, R39/24, R39/25, R48/23, R48/24, R48/25 + kombinace cest expozice) T toxický Toxicita Acute Tox. 3 (H301, H311, H331) STOT SE 1 (H370) STOT RE 1 (H372) Toxické pro reprodukci Reprodukčně toxický kat. 1 a 2 (R60, R61) T Toxicita pro reprodukci Repr. 1A (H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df) Repr. 1B (H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df) Karcinogenní Karcinogen kategorie 1 a 2 (R45, R49) T Karcinogenita Carc. 1A (H350, H350i) Carc. 1B (H350, H350i) Žíravé Žíravost (R35, R34) C žíravý Žíravost pro kůži Skin Corr. 1A (H314) Skin Corr. 1B (H314) Skin Corr. 1C (H314)
 56. 56. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz CHLaP vysoce toxické • Nakládání musí být zabezpečeno osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1, 2 nebo 6. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec, prokazatelně zaškolený. Opakované proškolení – nejméně 1krát za rok. Písemný záznam – archivace po dobu 3 let. • Nesmějí být poskytovány (nebo prodávány, darovány) jiným osobám neoprávněným k jejich nakládání • Musí být skladovány v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. • Povinnost evidence pro každou nebezpečnou látku a přípravek odděleně. Údaje o přijatém/vydaném množství, stavu zásob a jméno osoby (název nebo firmu), které byly NLP vydány. Archivace – min. po dobu 5 let po dosažení nulového stavu zásob.
 57. 57. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Odborná způsobilost (Zákon č. 258/2000 Sb. §44) pro nakládání s CHLaP vysoce toxické a) absolventi vysokých škol, kteří 1. získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství, zubní lékařství nebo stomatologie, farmacie, nebo v akreditovaných Mgr. programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny nebo ochrany veřejného zdraví, 2. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie, 3. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii, nebo 4. získali VŠ vzdělání a mají doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie, 5. získali VŠ vzdělání v akreditovaném Mgr. programu rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního vzdělávání b) fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než a), a které se podrobily úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a mají osvědčení podle odst. 5
 58. 58. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Nakládání s CHLaP na ZŠ CHLaP bezpečná (bez piktogramu) nebo hořlavá (jen H226) ANO spolehlivěji = jiné, než zakázané → viz dále SŠ → jako ZŠ a vše dále…
 59. 59. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Nakládání s CHLaP na SŠ Mladiství žáci smějí pouze v rámci přípravy na povolání, v rozsahu nezbytném pro naplnění RVP a při zachování BOZP nakládat s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi:  toxické (akutní toxicita 3: H301, H311, H331) nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové (H371) nebo opakované expozici kat. 2 (H373), žíravé (H314), vysoce hořlavé (H225), extrémně hořlavé (H224), hořlavé plyny kat. 1 (H220), kat. 2 (H221), aerosoly kat. 1 (H222) pouze pod přímým soustavným dohledem odpovědné osoby,  vysoce toxické akutní toxicita kat. 1 (H300, H310, H330), kat. 2 (H301, H311, H331) nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové (H370) nebo opakované expozici kategorie 1 (H372) pouze pod přímým soustavným dozorem osoby s odbornou způsobilostí. Nařízení vlády 32/2016 Sb.
 60. 60. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Omezení nebo zákazy stanovené v jiných právních předpisech (typicky následující Vyhláška 180/2015 Sb.) týkající se nakládání s chemickými látkami nebo chemickými směsmi uvedenými v písmenech a) a b) se nepoužijí. Ochrana těhotných mladistvých žákyň, mladistvých žákyň kojících a mladistvých žákyň do konce devátého měsíce po porodu tím není dotčena. Nařízení vlády 32/2016 Sb. Nakládání s CHLaP na SŠ
 61. 61. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 180/2015 Sb., vyhláška o pracích a pracovištích… § 5 (1) Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce: e) se zdroji ionizujícího záření f) spojené s expozicí chemickým látkám/směsím označovaným větami: 1. způsobujícím akutní nebo chronické otravy: R23|R24|R25|R26|R27|R28|R39 nebo R68- (R20|R21|R22), R48-(R20| R21|R22|R23|R24|R25) nebo R33 anebo H300|H301|H310|H311|H330|H331|H370|H371|H372|H373, 2. klasifikovaným jako karcinogen s větami R45|R49|R40 anebo H350|H350i|H351, 3. klasifikovaným jako mutagen s větami R46|R68 anebo H340|H341, 4. toxickým pro reprodukci kategorie 1|2|3 s větami R60|R61|R62|R63 anebo 1A|1B|2 s větami: H360|H360D|H360F|H360FD|H360Fd| H360Df|H361d|H361|H361f|H361fd, 5. senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži: R42|R43 nebo H334|H317, 6. žíravým: R34|R35 anebo H314, 7. dráždivým: R41 anebo způsobující vážné poškození očí H318, 8. zdraví škodlivým s větou R65 anebo nebezpečným při vdechnutí s větou H304, 9. kapalinami s větami R11|R12 anebo H224|H225, hořlavými plyny H220|H221, s aerosoly H222, samovolně reagujícími látkami H240|H241|H242, výbušninami H200|H201|H202| H203|H204|H205 anebo s organickými peroxidy H240|H241, g) spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky. §5 (4) Zákaz prací se nevztahuje na práce, při nichž se mladiství zaměstnanci připravují na povolání, pokud jsou vykonávány pod soustavným odborným dozorem a organizací práce nebo jinými opatřeními je zajištěna dostatečná ochrana jejich zdraví, b) uvedené v odstavci 1 písm. f) bodech 7 a 8, písm. h) a písm. i), pokud lze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví. d) uvedené v odstavci 1 písm. e) a vykonávané za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími využívání jaderné energie a ionizujícího záření, jde-li o mladistvé ve věku od 16 do 18 let věku.
 62. 62. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 180/2015 Sb., vyhláška o pracích a pracovištích… § 2 (1) Těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce: g) spojené s expozicí chemickým látkám/směsím označovaným větami: 1. R23|R24|R25|R26|R27|R28|R39 nebo větou R68-(R20|R21|R22) nebo R48-(R23|R24|R25) anebo: H300|H301|H310|H311|H330|H331|H370|H371|H372, 2. klasifikovaným jako karcinogen R45|R49|R40 anebo H350|H350i|H351, 3. klasifikovaným jako mutagen R46|R68 anebo H340|H341, 4. toxickým pro reprodukci s účinkem na plod v těle matky R61|R63 anebo H360|H360D|H360FD|H360Fd|H360Df|H361|H361d|H361fd, 5. senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži: R42|R43 anebo H334|H317, h) pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu, i) při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu, j) při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky, k) spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky
 63. 63. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 180/2015 Sb., vyhláška o pracích a pracovištích… § 3 (1) Kojícím zaměstnankyním jsou zakázány práce a pracoviště: a) uvedené v § 2 odst. 1 písm. g), j) a k) a odst. 2 písm. j), b) s chemickými látkami nebo chemickými směsmi poškozujícími kojence prostřednictvím mateřského mléka: s větami R64 nebo H362, c) s chemickými látkami/směsmi toxickými pro reprodukci s účinkem na fertilitu označovanými větami R60|R62 anebo s větami H360|H360F| H360FD|H360Fd|H360Df|H361|H361f|H361fd.
 64. 64. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích Vybavení laboratoří • osobní ochranné prostředky • hasicí prostředky • prostředky pro poskytnutí 1. pomoci • přívod pitné vody • přenosná svítilna • asanační a neutralizační prostředky • vstup musí být označen bezpečnostními tabulkami Likvidace odpadů Manipulace s tlakovými lahvemi Poskytování první pomoci Příloha - Příklady nevhodných uložení látek
 65. 65. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Zvláštní pravidla pro klasifikaci Týká se např. nebezpečnosti pro ozónovou vrstvu, UN-GHS nezná – kooptováno z práva EU. Zavádí se tzv. EUH – věty ! Pokud je látka nebo směs takto klasifikována, pak: a) neuvádí se na štítku piktogram označující nebezpečí; b) uvádí se signální slova, údaje o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení. HLAVA III, Informace o nebezpečnosti označením
 66. 66. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Zvláštní pravidla pro směsi, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné Směs, která není klasifikována jako nebezpečná, avšak obsahuje nejméně jednu látku klasifikovanou jako nebezpečnou, se označuje pomocí EUH – vět: EUH 001 – Výbušný v suchém stavu. EUH 006 – Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu. EUH 014 – Prudce reaguje s vodou. EUH 018 – Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. EUH 019 – Může vytvářet výbušné peroxidy. EUH 044 – Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. EUH 029 – Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. EUH 031 – Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. EUH 032 – Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami. EUH 066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH 070 – Toxický při styku s očima. EUH 071 – Způsobuje poleptání dýchacích cest. EUH 059 – Nebezpečný pro ozonovou vrstvu. EUH 201 – Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti. EUH 201A – Pozor! Obsahuje olovo. EUH 202 – Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. EUH 203 – Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci. EUH 204 – Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. EUH 205 – Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci. EUH 206 – Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). EUH 207 – Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny. EUH 208 – Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci. EUH 209 – Při používání se může stát vysoce hořlavým. EUH 209A – Při používání se může stát hořlavým. EUH 210 – Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH 401 – Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
 67. 67. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Zásady priority pro piktogramy označující nebezpečí Podobný princip jako dosud:  má-li se použít piktogram označující nebezpečí „výbušný”, jsou piktogramy označující nebezpečí „hořlavý” a „oxidující” nepovinné  má-li se použít piktogram označující nebezpečí „toxický”, nepoužije se piktogram označující nebezpečí „dráždivý”  má-li se použít piktogram označující nebezpečí „žíravý”, nepoužije se pro podráždění kůže nebo očí piktogram označující nebezpečí „dráždivý”  má-li se použít piktogram označující nebezpečí „syst. Tox.”, nepoužije se pro senzibilizaci kůže nebo podráždění kůže a očí piktogram označující nebezpečí „dráždivý”. HLAVA III, Informace o nebezpečnosti označením
 68. 68. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Obecná pravidla pro aplikaci štítků Barva a provedení každého štítku jsou takové, aby na nich piktogram označující nebezpečí a jeho pozadí zřetelně vystupovaly. Černý symbol na bílém pozadí, červeně orámován, čtverec postavený na roh. Zaujímá nejméně 1/12 plochy štítku, nejméně pak 0,5 cm2. Velikost štítku se nemění. Štítek se nepožaduje, pokud jsou prvky označení zřetelně uvedeny přímo na obalu. HLAVA III, Informace o nebezpečnosti označením
 69. 69. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Hořlavé kapaliny Klasifikace Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 GHS piktogram - - Signální slovo nebezpečí nebezpečí varování Údaj o nebezpečnosti H224: extrémně hořlavá kapalina a páry H225: vysoce hořlavá kapalina a páry H226: hořlavá kapalina a páry
 70. 70. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Akutní toxicita Klasifikace Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 GHS piktogram Signální slovo nebezpečí nebezpečí nebezpečí varování Údaj o nebezpečno sti H300: Fatální při požití H300: Fatální při požití H301: Toxický při požití H302: Škodlivý při požití
 71. 71. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Mutagenita Kategorie Kriteria 1A 1B 1A – látka způsobuje dědičné poškození zárodečných buněk (epidemiologie) 1B – látka je považována za látku, která …. (in vivo test na zárodečných buňkách savců, …) 2 Látky, které způsobují u lidí znepokojení, že mohou způsobovat dědičné poškození zárodečných buněk (kombinace testů na buňkách savců a in vitro testů) Limity zachovány.
 72. 72. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Mutagenita Klasifikace Kategorie 1A, 1B Kategorie 2 GHS piktogram Signální slovo nebezpečí varování Údaj o nebezpečnosti H340: může způsobit genetická poškození při … H341: podezření, že způsobuje genetická poškození při …
 73. 73. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Specifická toxicita pro cílové orgány- po jedné expozici Klasifikace Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 GHS piktogram Signální slovo nebezpečí varování varování Údaj o nebezpečnosti H370: způsobuje poškození (orgán, jak, cesta) H371: může způsobit poškození (orgán, jak, cesta) H335, 336:Může dráždit dýchací orgány; může vyvolat ospalost a závratě
 74. 74. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Příklad harmonizované klasifikace Carc. 1B Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 STOT Rep. 1 Eye Irrit. 2 STOT Single 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 H350i H330 H301 H372 H319 H335 H315 H317 Carc. Cat. 2; R49 T+; R26 T; R25-48/23 Xi; R36/37/38 R43 004-001-00-7 beryllium 231-150-7 7440-41-7
 75. 75. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz http://www.seton.cz/setoncz/nonavcontent/Oznacovaninebezpecnych-latek/898.html Karcinogenní | Mutagenní Toxická pro reprodukci Sensibilizující = vyšší kategorie
 76. 76. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz
 77. 77. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz
 78. 78. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Třída nebezpečnosti | Kód třídy a kategorie nebezpečnosti Výbušnina = Unst. Expl. | Expl. 1.1 -- Expl. 1.6 Hořlavý plyn = Flam. Gas 1 | Flam. Gas 2 Hořlavý aerosol = Flam. Aerosol 1 | Flam. Aerosol 2 Oxidující plyn = Ox. Gas 1 Plyny pod tlakem = Press. Gas (*) Hořlavá kapalina = Flam. Liq. 1 | Flam. Liq. 2 | Flam. Liq. 3 Hořlavá tuhá látka = Flam. Sol. 1 | Flam. Sol. 2 Samovolně reagující látka nebo směs = Self-react. A | Self-react. B | Self-react. CD Self-react. EF | Self-react. G Samozápalná kapalina = Pyr. Liq. 1 Samozápalná tuhá látka = Pyr. Sol. 1 Samozahřívající se látka nebo směs = Self-heat. 1 | Self-heat. 2 Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny = Water-react. 1 | Water-react. 2 | Water-react. 3 Oxidující kapalina = Ox. Liq. 1 | Ox. Liq. 2 | Ox. Liq. 3 Oxidující tuhá látka = Ox. Sol. 1 | Ox. Sol. 2 | Ox. Sol. 3 Organický peroxid = Org. Perox. A | Org. Perox. B | Org. Perox. CD | Org. Perox. EF | Org. Perox. G Látka nebo směs korozivní pro kovy = Met. Corr. 1 Akutní toxicita = Acute Tox. 1 | Acute Tox. 2 | Acute Tox. 3 | Acute Tox. 4
 79. 79. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Třída nebezpečnosti | Kód třídy a kategorie nebezpečnosti Žíravost/dráždivost pro kůži = Skin Corr. 1A | Skin Corr. 1B | Skin Corr. 1C | Skin Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí = Eye Dam 1 | Eye Irrit. 2 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže = Resp. Sens. 1 | Skin Sens. 1 Mutagenita v zárodečných buňkách = Muta. 1A | Muta. 1B | Muta. 2 Karcinogenita = Carc. 1A | Carc. 1B | Carc. 2 Toxicita pro reprodukci = Repr. 1A | Repr. 1B | Repr. 2 | Lact. Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice = STOT SE 1 | STOT SE 2 | STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice = STOT RE 1 | STOT RE 2 Nebezpečná při vdechnutí = Asp. Tox. 1 Nebezpečný pro vodní prostředí = Aquatic Acute 1 | Aquatic Chronic 1—4 Nebezpečná pro ozonovou vrstvu = Ozone
 80. 80. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Obecná pravidla pro výběr rukavic Butyl kaučuk + organika: ketony, estery - uhlovodíky, benzín, halogenderiváty Latex + zředěné kyseliny a zásady - organika Neoprén + kyseliny, zásady, peroxidy, alif. uhlovodíky, alkoholy, fenoly - halogenderiváty, aromáty PVC + kyseliny, zásady, aminy, peroxidy - většina organiky PVA + aromáty, chlorderiváty - vodné roztoky Nitril kaučuk + rozpouštědla, oleje, tuky, kyseliny a zásady. Viton + aromáty, chlorderiváty [odolnost proti abrazi a řezům] → Bezpečnostní list, pravidla [+ vhodné; - nevhodné]
 81. 81. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/203671-zadna-vrazda-rtuti-tycho-brahe-zrejme- Spolu se stopami rtuti vědci nalezli i známky zlata a stříbra naznačující, že Brahe před smrtí požíval léky. "Brahe byl také alchymista a vyráběl elixír nazvaný Medicamenta Tria. Jednou ze složek tohoto elixíru byla i rtuť, která byla v renezanci jakýmsi všelékem. Elixír mohl obsahovat i zlato a stříbro," vysvětlil ve Studiu ČT24 Jan Kučera z Akademie věd.
 82. 82. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Hoření: „Rychlá, exotermní oxidace vzníceného paliva” Požární trojúhelník OHEŇ HOŘÍ jsou-li všechny strany spojené NEHOŘÍ chybí-li některá ze stran
 83. 83. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Palivo • Kapalina  benzín  aceton, ether, hexan • Plyn  acetylen, metan, vodík  LPG • Pevná látka  plasty  prachy organických látek
 84. 84. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Oxidovadlo • Plyn  kyslík (vzduch)  chlór • Kapalina  peroxid vodíku  kyselina dusičná  kyselina chloristá • Pevná látka  peroxidy kovů
 85. 85. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Iniciátor • Jiskry • Plamen • Teplo • Statická elektřina
 86. 86. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Hořlaviny – pojmy Teplota vzplanutí - při přiblížení plamene nad nádobu s hořlavou kapalinou její páry vzplanou a zase uhasnou Teplota vznícení - nejnižší teplota, při které hořlavá kapalina začne hořet otevřeným plamenem, bez vnější iniciace Samovznícení - zdrojem energie pro ohřev látky na teplotu vznícení je samozahřívání hořlaviny (biologické, chemické, fyzik.) Meze výbušnosti - horní a dolní mez výbušnosti, koncentrace látky ve směsi se vzduchem při které může dojít k výbuchu Teplota vzplanutí (T) × Bod vzplanutí (T, p)
 87. 87. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Hoření × Exploze • Hoření uvolňuje energii relativně pomalu, exploze velmi rychle • Hoření může přejít v explozi a naopak • Exploze – prudké rozpínání plynů = tlaková vlna  mechanická exploze  exploze způsobená chemickou reakcí http://www.youtube.com/user/kchtul http://www.youtube.com/watch?v=8a2OeWS3G-A
 88. 88. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Hořlavé kapaliny podle R-vět • extrémně hořlavé  kapaliny s bodem vzplanutí do 0 °C nebo látky vznětlivé při styku se vzduchem za normálních podmínek • vysoce hořlavé  kapaliny s bodem vzplanutí do 21 °C; látky u kterých může za normálních podmínek dojít k zahřívání a samovznícení; pevné látky které se mohou vznítit a dále hořet po krátkém styku se zápalným zdrojem; látky uvolňující ve styku s vlhkostí vysoce hořlavé plyny • Hořlavé  s bodem vzplanutí mezi 21-55 °C
 89. 89. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Hořlavé kapaliny podle třídy Ve skladu max. 250 l hořlavin, z toho max. 50 l hořlavin I. třídy. Pokud jsou v rozbitných obalech, žádný z nich nesmí být větší než 5 l a musí být uloženy v uzavíratelné nehořlavé skříni. → pokud je víc, nutno splnit požadavky na sklad hořlavých kapalin (ČSN 65 0201) Extrémně hořlavé (ether, sirouhlík): skladovat odděleně od ostatních hořlavin v uzavíratelné nehořlavé skříni. V rozbitných obalech <1 l, max. skladované množství <10 l. Teplota místnosti <35 °C. Organické peroxidy: <15 kg, odděleně od ostatních látek
 90. 90. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Hořlaviny – příklady Pevné látky 1) Samozápalné Bílý fosfor, kovy I.A a sloučeniny (reaktivita) Lithiumaluminium hydrid, natriumamid, butyllithium, ethylmagnesium bromid • Vždy práškový přístroj! 2) Výbušné Nebezpečné směsi – acetylén, alkalické kovy, nižší alkoholy, NO3 -, ClO4 -, HNO3, etc.
 91. 91. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Hořlaviny – skladování Evropská norma pro bezpečnostní skříně na hořlavé tekutiny EN 14470 Bezpečnostní požadavky na skladování hořlavin:  minimalizace nebezpečí vzniku ohně spojeného se skladováním hořlavin a ochrana obsahu bezpečnostních skříní v případě požáru  minimalizace množství výparů vypouštěných do prostoru pracoviště  záchyt rozlitých tekutin uvnitř skříně _____________________  V případě požáru se dveře bezpečnostních skříní musí automaticky uzavřít při okolní teplotě 50 ±10 °C.  Všechny ventilační otvory se musí uzavřít následně při dosažení teploty 70±10 °C.  Potom bude skříň bezpečně uzavřena z hlediska ochrany uskladněných hořlavin před ohněm. http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/clanky/nebezpecne_latky/skrine_stanice_sklady.html
 92. 92. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Meze výbušnosti NEHOŘÍ xhořlaviny VYBUCHUJE HOŘÍ 100 % vzduchu 100 % par hořlaviny Dolní mez Výbušnosti (LEL, LFL) Horní mez Výbušnosti (UEL, UFL) Oblast výbušnosti
 93. 93. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Hořlaviny – meze výbušnosti The explosion limit diagram for a stoichiometric mixture of hydrogen and oxygen in a spherical KCI-coated vessel of 7.4 cm diameter (Lewis and Von Elbe, Combustion, Flames, and Explosions in Gases, Academic Press, New York, 1951).
 94. 94. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Meze výbušnosti Všechny hořlavé látky jsou ve směsi se vzduchem zapalitelné jen uvnitř oblasti výbušnosti. Pokud je koncentrace pod dolní mezí výbušnosti, není tato směs ani výbušná, ani hořlavá. Pokud je koncentrace směsi nad horní mezí výbušnosti, je směs hořlavá jen za přístupu vzduchu, ale snadno se může stát výbušnou po odpovídajícím zředění se vzduchem. acetylen 1,2 - 80,0 % svítiplyn 5,8 - 63,0 % amoniak 15,5 - 31,0 % zemní plyn 4,3 - 15,0 % oxid uhelnatý 12,5 - 75,0 % sirovodík 4,3 - 45,5 % methan 5,0 - 15,0 % vodík 4,0 - 74,2 % benzín 1,1 - 6,0 % aceton 1,6 - 15,3 % butan 1,6 - 8,5 % sirouhlík 1,3 - 50,0 % propan 1,9 - 9,5 % gener. plyn 21,0 - 74,0 % http://n-joy.cz/video/pokusy-s-vodikem/ezli71kgvtj0mhiy
 95. 95. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Látky tvořící peroxidy
 96. 96. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Co mají společného? = –O– –O–O– alkalický kov
 97. 97. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Stlačené plyny
 98. 98. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz TŘÍDY požáru dle ČSN EN2 A - hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty). hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové. B - hoření kapalných látek a látek které do kapalného skupenství přecházejí (např. benzin, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla éter, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, mazadla). hasicí přístroje pěnové, práškové a halotronové. C - hoření plynných látek hořících plamenem (např. propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík). hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a halotronové. D - hoření lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Speciální suchá hasiva nebo speciálně upravené prášky.
 99. 99. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Hasicí přístroje  Práškové  Vodní  Sněhové  Pěnové  Halotronové hasivo odnímá plamenům kyslík a ochlazuje je = požární trojúhelník
 100. 100. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Pěnové hasicí přístroje ANO NE Pěnidlo Pyrocool s vodou – může zmrznout, vodivý Pevné látky i žhnoucí Kapaliny nemísitelné s vodou Elektrické zařízení Kapaliny mísitelné s vodou Kapaliny nízkovroucí Hořlavé plyny Hořlavé kovy, lehké kovy http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/429-hori/video/ čas: 7:00
 101. 101. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Práškové hasicí přístroje ANO NE Nehořlavá chemikálie: fosforečnan vápenatý, CaCO3… + nevodivý, univerzální – odstranění prášku obtížné (elektronika) Pevné materiály bez žhnutí Kapaliny Plyny Elektrická zařízení Pevné žhoucí materiály Hořlavé kovy Jemná mechanika, optika Práškové materiály (rozptýlení, výbuch)
 102. 102. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Vodní hasicí přístroje ANO NE Voda – vodivá, může zmrznout Pevné hořlaviny i žhoucí (+pára) Kapaliny mísitelné s vodou (menší množství) Hořlavé kapaliny nemísící se s vodou Hořlavé plyny Elektrická zařízení Lehké kovy, termit, karbid vápníku… Kovy za vysokých teplot Látky reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny
 103. 103. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Sněhové hasicí přístroje ANO NE CO2 – možné omrzliny (-78 °C) + nevodivý, zabraňuje rozstříkávání tekutin Zařízení pod proudem Hořlavé plyny a kapaliny (rychlé zředění) Pevné hořlavé látky (pozor na žhnutí) Potraviny Elektronika Žhoucí látky (dřevo) Textílie, cokoli na místě s velkou výměnou vzduchu Prach, sypké látky a vše co lze rozprášit Alkalické kovy a kovy alkalických zemin
 104. 104. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Halotronové hasicí přístroje ANO NE Elektronika Zařízení pod proudem organický halogenderivát (hexafluorpropan) – možný rozklad na toxické produkty (NE uzavřené prostory!) + žádné zbytky, nekorozivní žhoucí látky, dřevo
 105. 105. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Třídy požáru a hašení vodní Běžné hořlavé kapaliny elektřina práškový pěnový CO2 práškový práškový CO2
 106. 106. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Hasíme
 107. 107. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích Vybavení laboratoří • osobní ochranné prostředky • hasicí prostředky • prostředky pro poskytnutí 1. pomoci • přívod pitné vody • přenosná svítilna • asanační a neutralizační prostředky • vstup musí být označen bezpečnostními tabulkami Likvidace odpadů Manipulace s tlakovými lahvemi Poskytování první pomoci Příloha - Příklady nevhodných uložení látek
 108. 108. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích  zákaz jíst, pít, kouřit, používat laboratorních nádoby na jídlo a pití  zákaz přechovávání potravin v ledničkách společně s chemikáliemi  řádné označení chemikálií a rozvodů energií a vody  při práci s látkami uvolňujícími nebezpečné plyny používat odsávání  práci s vakuem či přetlakem provádět jen v uzavřeném prostoru (digestoř), nebo aparaturu chránit štítem nebo použít obličejový štít  zákaz prací s vybranými látkami mimo výzkumné práce, analytiku a likvidaci (např. PCB, benzidin, azbest, α-naftylamin atd.)  při práci s látkami vysoce toxickými, toxickými a žíravými používat  ochranné prostředky  zákaz pipetování vysoce toxických a toxických látek ústy  dodržovat specifické zásady práce s hořlavinami, organickými peroxidy a rozpouštědly náchylnými k jejich tvorbě a alk. kovy
 109. 109. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů Základní definice Odpad – každá movitá věc, které se osoba zbavuje Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů nebo vykazující nebezpečné vlastnosti (Příloha 2) Komunální odpad – odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob nepodnikatelů Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustředění, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování Původce odpadů – fyzická či právnická osoba (podnikatel), při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady a obec z hlediska vzniku komunálních odpadů Oprávněná osoba – osoba oprávněná k nakládání s odpady
 110. 110. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů Povinnosti při nakládání s odpady • předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti • využívat a odstraňovat odpad jen v souladu se zákonem • v průvodní dokumentaci výrobku musí být uvedeno, jakým způsobem využít či odstranit nespotřebované části výrobku • zajistit přednostní využití odpadů • nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze podle zákona • je zakázáno ředění či míšení nebezpečných odpadů
 111. 111. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Zákon č. 185/2001 Sb. Povinnosti původců odpadů • zařazovat odpady podle druhů a kategorií • ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů • shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů • zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením a únikem • vést průběžnou evidenci o odpadech a o nakládání s nimi • ohlašovat odpady správním orgánům • umožnit vstup kontrolním orgánům, poskytnout jim informace • zpracovat plán odpadového hospodářství • ustanovit odpadového hospodáře (nad 100 t/rok nebezpečných odpadů v posledních 2 letech) • s nebezpečnými odpady nakládat pouze se souhlasem příslušného úřadu
 112. 112. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Zákon č. 185/2001 Sb.
 113. 113. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz OZNAČENÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 18 01 06 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Původce odpadu: …TUL IČO: … Adresa: Odpovědná osoba: Telefon:
 114. 114. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Další zákony ovlivňující chemii zákon č. 133/1985 o požární ochraně skladování hořlavin ČSN 65 0201: • pokud se nejedná o sklad hořlavin pak max. 250 l hořlavin (ale jen 50 l hořlavin I. třídy) • rozbitné obaly do 5l a v nehořlavé skříni • nízkovroucí hořlavé kapaliny max. 10l v rozbitných 1l obalech či 20l v nerozbitných (opět skříň)
 115. 115. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Opakování a procvičení  Proč se nehasí hořící kovy sněhovým hasícím přístrojem?  Jaký hasící přístroj použijete na hašení hořícího etheru.  Které látky se nejsnáze odstraní aktivním uhlím: CO2, O2, benzen, CaF2.  Proč se doporučovalo podání vápenné vody při otravě fluoridy nebo a kyselinou šťavelovou?  Jaký smysl má podání MgSO4 při otravě bariem?  Co udělat při spolknutí soli těžkého kovu?
 116. 116. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Zajímavosti Kyselina ethylendiamintetraoctová EDTA
 117. 117. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Síla kyselin?!
 118. 118. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 81 Přehledy
 119. 119. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Ukázky… MERCK
 120. 120. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz http://www.webelements.com
 121. 121. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 121 Martynek, Jan. GHS historický úvod + návrh nařízení EP a Rady EU. Available from www: <http://www.schp.cz/docs/6_Martynek.ppt> Nesměrák, Karel. Toxikologie MC230P32. [citován 11 Říjen 2010]. Available from www: <http://web.natur.cuni.cz/~nesmerak/toxikologie2.html>. Wikimedia Commons. [citován 11 Říjen 2010]. Available from www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page>. Vignoni, David. Nuvola icon set for KDE 3.x. Available from www: http://www.icon-king.com. Licence: GNU LGPL. Autor prezentace: Martin Slavík, 2011.

×