Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inge Storgaard Bonfils' indlæg ved FORSAs årsmøde 26. oktober 2017

96 views

Published on

Når jobkonsulenten flytter ind i behandlingspsykiatrien

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inge Storgaard Bonfils' indlæg ved FORSAs årsmøde 26. oktober 2017

 1. 1. Inge Storgaard Bonfils Lektor, Ph.d. cand.scient.pol. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Når jobkonsulenten flytter ind i behandlingspsykiatrien IPS – en beskæftigelsesindsats målrettet mennesker med svær psykisk lidelse
 2. 2. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils Agenda  Velkomst og præsentation af agenda for vores oplæg/ Inge S. Bonfils  Introduktion til metoden: Individuel planlagt job med støtte – IPS/ Anders T. Brok  Forskningsprojektets baggrund og samlede design/ Inge S. Bonfils  Integration af IPS i psykiatrien - Institutionelle logikker for styring og behandling /Inge S. Bonfils  Faglig refleksion ved IPS leder /Anders T. Brok  Kort pause/sceneskift  Et læringsteoretisk blik på IPS konsulenternes integrationsproces /Søren Salling Weber  Faglig refleksion ved IPS leder /Anders T. Brok
 3. 3. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils IPS hviler på otte principper: • Alle der ønsker at deltage i programmet kan gøre det, ingen bliver ekskluderet • IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling • Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked • Vejledning om sociale ydelser og arbejde er vigtigt • Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i programmet • Systematisk jobsøgning og -udvikling • Støtten under beskæftigelse varer så længe, der er behov for det • Indsatsen er baseret på deltagerens egne præferencer og valg 5. november 2017 Side 3
 4. 4. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils Evidensbaseret metode i en dansk kontekst Evidensbaseret metode  En udførlig manual for arbejdets udførelse  Modeltrofasthed måles via en Fidelity Skala med 25 kvalitetsmål  Fidelity måling og rapport to gange om året, - mellem målingerne arbejdes der på at forbedre indsats for at komme så tæt til metoden som muligt IPS i en dansk kontekst  IPS Konsulenter er ansat i jobcentret;  +/- Myndighedsfunktion  Virksomhedskonsulent  Mentor  IPS-Konsulenterne er integreret i den psykiatriske behandling / daglige gang på de psykiatriske centre, deltagelse i behandlingskonferencer (DPC og OPUS)
 5. 5. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils IPS – Forskningsprojekter i Danmark Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Region H v. Forskningsoverlæge Lene F. Eplov:  Tager initiativ til at afprøve IPS i Danmark; finansiering af IPS i 4 kommuner og samarbejdende behandlingspsykiatriske afdelinger – start 2012/2013  RCT studie  Sundhedsøkonomisk analyse Samarbejdsaftale mellem Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Region H, og Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol, 2014  Implementerings- og organisationsstudie af IPS  Brugerundersøgelse/evaluering  Ansøgning og bevilling fra Regeringens forskningspuljen til gavn for mennesker med psykiske lidelser; Sundheds- og Ældreministeriet. Juli 2016
 6. 6. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils Forskningsprojektet: Individuel planlagt job med støtte (IPS) – implementering, organisering, erfaring (2016 - 2019) At undersøge: - implementering af IPS metoden, og hvilke faktorer som fungerer som barrierer og hvordan disse overkommes; Delstudie 1 og 2 - brugernes erfaringer og evaluering af metoden: Delstudie 3 Metode: casestudier i 4 IPS enheder, kvalitative metoder
 7. 7. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils Implementeringsfaser, jf. Fixen et al. 2005 Udforskning Installation Initial impl. Fuld impl. Innovation Bæredygtighed Overgang fra RCT til drift
 8. 8. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils Institutionelle logikker An institutional logic: ”the socially constructed, historical patterns of cultural symbols and material practices, including assumptions, values, and beliefs, by which individuals and organizations provide meaning to their daily activity, organize time and space, and reproduce their lives and experiences” A metatheoretical framework P. H. Thornton, W. Ocasio and M. Lounsbury.2012.The Institutional Logics Perspectives. Oxford Uni. Press.
 9. 9. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils Kommunal Jobcenter Regional Behandlings- psykiatri IPS team Lokalpolitisk og – organisatorisk logik IPS implementering i en kompleks institutionel kontekst af forskellige logikker Evidens logik OPUS
 10. 10. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils Integration af IPS i psykiatrien - institutionelle logikker for styring og behandling Empiriske materiale:  Fokus på ledere som har været nøglepersoner i den ledelsesmæssige understøttelse af IPS implementering i behandlingspsykiatrien  Lederpositioner som daglige ledere for patienternes kontaktpersoner (sygeplejersker, ergoterapeuter, psykologer, socialrådgivere)  Interview med leder fra de samarbejdende psykiatriske afdelinger:  Individuelle interview: 6  Gruppeinterview: 3  Samlet set: 12 ledere; funktionsleder/sygeplejefaglig leder for DPC/ambulante psykiatri og OPUS.
 11. 11. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils Integration af IPS i psykiatrien – generelle betragtninger Det er en mere helhedsorienteret tilgang Det giver mening for patienten, og det kvalificerer det samlede helhedsbillede for kontaktpersonen Vi får øje på at patienterne kan mere end vi nogle gange tror Det har sat sig spor. Der er en større opmærksomhed på vores patienters job og uddannelsessituation Det er helt naturligt at tænke beskæftigelse ind i behandlingsindsatsen. Det er en logisk del af det at komme sig
 12. 12. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils Regional behandlingspsykiatri - styringslogik NPM - styringslogik  Krav om effektivisering, professionel økonomisk ledelse, dokumentation, kvalitetsstandarder og målinger  Indførelse af LEAN principper, pakkeforløb Standardisering  Omlægning fra indlæggelse til ambulant behandling  Udrednings- og behandlingsgaranti (2015) Større patient flow
 13. 13. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils Behandlingskonferencen som kampplads for den formelle integration af IPS konsulenten Styring af de professionelles tid: ”… vores struktur er på den måde at den meste dialog omkring patienten foregår mellem læge og kontaktpersonen. Hvis der er noget de ikke kan løse, eller der er noget de har brug for at få flere øjne på, så løfter de det op på konference-niveau. Hvis IPS- konsulenten tænker at der er brug for at vi tager den her med til drøftelse, så gør man det, men at man starter på et lavest muligt niveau, altså personaleinvolveringsmæssigt”. ”Vi arbejder jo med en forbedringsstruktur, så man kan sige at LEAN er et værktøj som bliver brugt i vores center. …. I en tid hvor man bliver presset tænker jeg at det er helt naturligt at man går ind og kigger på, hvad er det vi bruger vores fællestid på.” ”vi skal kigge på, hvordan bruger vi vores tid bedst. Jeg synes ikke det er at bruge tiden bedst når der sidder 10 kontaktpersoner [til behandlingskonference med IPS deltagelse], når det kun er nødvendigt at der sidder en.” Ambulant leder, DPC
 14. 14. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils Den fysiske tilgængelighed i hverdagen og den uformelle sparring, som meningsgivende integration Den individuelle tid/ den fleksible tid: ”Det betyder rigtig meget, at man er i samme hus, at man ser dem [IPS konsulenterne].Fordi det er en reminder, hver gang du ser en af dem, og man kan spørge vedkommende; jeg har den eller den patient, kan IPS være noget for dem?” Funktionsleder DPC/OPUS ”Der er mange ting som bliver mere fleksibelt, når man har dem i huset. Så kan man lige afklare eller spørge…. De holder også deres samtaler med patienterne her”. OPUS leder.
 15. 15. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils IPS tilfører ressourcer, og giver dermed kontaktpersoner tid til andre opgaver ”… der er hele tiden den gulerod for kontaktpersonerne, at de bliver jo aflastet i forhold til deres kontakt med jobcentret… det er umiddelbart en gevinst for kontaktpersonerne” OPUS leder ”.. Det er en kæmpe hjælp, at kontaktpersonerne ligesom kan lægge det [fra sig] og sige; godt, det [med job og uddannelse] er der simpelthen et andet menneske som tager stilling til og tager sig af, og laver en tidsplan for det. Så kan jeg med god samvittighed koncentrer mig om det andet” OPUS leder ”Beskæftigelseslovgivningen er jo meget kompleks. Det kan være vanskeligt at overskue. Det tager tid af finde rundt i jobcentersystemet”. DPC leder
 16. 16. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils Regional behandlingspsykiatri - psykiatrisk professionslogik Psykiatrisk professions logik:  Traditionel spænding mellem at forstå psykisk lidelse ud fra et;  Humanistisk og socialvidenskabeligt fokus, mennesket i sin helhed/ miljø, netværket betydning etc.  Rationel medicinsk diagnosesystem, patienten anskues ud fra diagnostiske kriterier, behandling organiseres herefter  Stress - sårbarheds-modellen og den bio-psyko-sociale model er dominerende forståelsesrammer  Øget fokus på recovery-orientering af behandlingsindsatser  Evidensbaserede indsatser – herunder integrerede modeller Flertydige forståelser, brudflader og spændinger mellem behandlingslogikker
 17. 17. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils IPS integration i organisationer præget af flertydige behandlingslogikker Forandring i de ambulante behandlingstilbud – fokus på behandling med dokumenteret effekt, flow og at afslutte patienter: ”Før var det lidt sådan at man kom i distriktspsykiatrien, og man kunne gå der i mange år.… og til i dag hvor der er rimeligt flow, og de går her i et til tre år. ….tidligere var det nok mere social rettet….. Der var medicinsk behandling, men også mange omsorgs og social rettede tilbud. .. Det er lidt mere behandlingsorienteret, det skal have en terapeutisk virkning, noget vi gerne kan måle på.” DPC leder ”.. Vi bliver også presset på, at der er mange af de socialfaglige opgaver som vi ikke må varetager, fordi det er kommunernes ansvar. Og samtidig sidder vi jo også med erfaring af, hvis vi ikke bruger tid på at følge patienten i jobcentret, så kommer patienten ikke afsted. Eller man sidder med til et jobcentermøde hvor det går helt hen over hovedet på det unge menneske. Og der bliver sat noget i gang og vi tænker, det går jo overhovedet ikke. Og der er det jo vildt fedt at den opgave bliver støttet [af IPS], og det er den samme person”. OPUS leder
 18. 18. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils IPS integration i organisationer præget af flertydige behandlingslogikker Forandring i de ambulante behandlingstilbud – integrerede modeller: F-ACT/ Flexible Assertive Community Treatment : ”F-ACT betyder at det er en fleksibelt, så vi kan intensivere vores behandling alt efter patienten. Vi er et udkørende team og det er hele teamet som bærer patienten. Vi tager på hjemmebesøg, og det er rigtig godt at komme hjem og se hvordan de fungerer derhjemme. Det giver en anden viden.” ”IPS passer vældig godt ind i F-ACT. Det har de også i Holland [hvor modellen kommer fra]. Der har de en IPS medarbejder ansat i F-ACT teamet” DPC Leder
 19. 19. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils IPS integration i organisationer præget af flertydige behandlingslogikker En psykiatri i bevægelse hvor der er modsatrettede modeller for intervention:  Adskillelse mellem behandling (regional) og sociale indsatser (kommunal): en lineær logik hvor der kan skabes klare grænser mellem hvad der er behandling/ og dermed regionens ansvar og hvad der sociale indsatser/ og dermed kommunens ansvar. IPS opfattes som en kommunal indsats, en indsats der sker ”parallelt, et appendix” IPS er ikke en del af behandlingen  Integration af behandling og sociale indsatser: integrerede modeller, men hvor den danske, tværsektorielle arbejdsdeling stå i vejen for integrationen IPS som en integreret del af behandlingen – ”en mere helhedsorienteret indsats”
 20. 20. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils IPS integration - flertydige tolkninger ud fra samme behandlingsparadigme Stress- sårbarheds-modellen som behandlingsparadigme: ”vi tænker stadig meget i sårbarhed. Fordi vi skal jo også gerne stå og gribe hvis nu at IPS, at det alligevel ikke lykkes at få det job. Eller de knokler meget på et eller andet job og bliver dårlige af det” DPC leder ”vi er jo flasket op med en stress- sårbarhedsmodel, hvor man tænker uha. Er det nu for stressende at patienten skal et eller andet to timer om dagen eller i praktik på en arbejdsplads. Så der har vi lært lidt om, at nogle gange kan patienterne mere end vi tror”. DPC leder. I:beskytter behandlerne borgerne ? IP:” jeg kan godt mærke at jeg bliver lidt provokeret. For hvis der sker noget, så er det jo os der har behandlingsansvaret. Så vi er nødt til at handle. Det bliver jo os der skal samle op. Og derfor er det vigtigt at have dialogen og det er i fællesskab man får skabt nogle gode rammer om det”. DPC leder
 21. 21. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils IPS integration - flertydige tolkninger ud fra samme behandlingsparadigme Stress-sårbarheds-model: teori om at nogle mennesker er mere sårbare end andre overfor belastende eller stressende begivenheder i deres liv. Graden af sårbarhed /og stress som forklaringsmodel på hvad der udløser psykoser. Beskytter behandlerne patienterne mod ”arbejde/uddannelse” ud fra en antagelse om at det kan gøre patienterne dårlige/syge? Forskellige forståelser:  De professionelle i behandlingspsykiatrien som dem der ”gribe patienten”, sikkerhedsnet når de prøver sig selv af på arbejdsmarkedet/ i uddannelsessystemet  De professionelle i behandlingspsykiatrien er i en læringsproces, IPS giver ny forståelse af patienten, får øje på ressourcer og ikke bare sårbarheder.  De professionelle i behandlingspsykiatrien skal stabilisere patienten så de kan udskrives. IPS udgør en risiko for at patienten bliver presset og dermed ”mere syg” så behandling forlænges. Vigtigt at IPS ikke presser patienten så meget så de bliver ”ustabile” og risikere indlæggelse.
 22. 22. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Inge Storgaard Bonfils Refleksionsspørgsmål til Anders Ledelsespositionen i et tværsektorielt grænseland mellem beskæftigelse og behandling At lede ind i andres ledelsesrum (behandlingspsykiatriens ledelse) at få dem til lede deres medarbejdere ”på en anden måde”  Det brobyggende lederskab?

×