SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
‫جامعه‬ ‫و‬ ‫رسانه‬
‫یی‬ ‫رسانه‬ ‫انسان‬ ‫پیدایی‬
‫؛رسانه‬ ‫تعبیری‬ ‫؛به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫رسانه‬ ‫با‬ ‫امروزین‬ ‫انسان‬
‫ها‬
‫است‬ ‫امروز‬ ‫انسان‬ ‫حیات‬ ‫الینفک‬ ‫جزء‬
.
‫گرا‬ ‫رسانه‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬

‫دیگری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نگاه‬
:

‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫واقع‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫کوچکی‬ ‫جزء‬ ‫امروز‬ ‫انسان‬
‫شامل‬ ‫ان‬ ‫؛و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ادراک‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫ء‬ ‫اراده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬
‫و‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫عبور‬ ‫؛مسیر‬ ‫؛کار‬ ‫زندگی‬ ‫محل‬
...
‫باشد‬ ‫می‬
.
‫در‬
‫بیند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫حالی‬
.

‫به‬ ‫یکسو‬ ‫از‬ ‫دیگران‬ ‫یا‬ ‫دیگری‬ ‫واسطه‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫به‬ ‫نگاه‬
‫د‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫لیک‬ ‫؛‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫دید‬ ‫گستردگی‬
‫یگر‬
‫میسازد‬ ‫نابود‬ ‫اورا‬ ‫انسانی‬ ‫استقالل‬
.

‫ط‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ‫؛‬ ‫ببیند‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫آنچه‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫او‬
‫ریق‬
‫ببیند‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫دیگری‬ ‫نگاه‬
.
‫وارگی‬ ‫عادت‬
• ‫بدان‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫؛‬ ‫اند‬ ‫جدید‬ ‫انسان‬ ‫حیات‬ ‫از‬ ‫جزیی‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫خالء‬ ‫احساس‬ ‫؛‬ ‫نباشند‬ ‫چنانچه‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫خوی‬
.
‫می‬ ‫روی‬ ‫فراغت‬ ‫های‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫احساس‬ ‫این‬
‫دهند‬
.
‫یی‬ ‫اجاره‬ ‫مغز‬

‫گرف‬ ‫می‬ ‫اطرافیانش‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫اندیشه‬ ‫؛‬ ‫سنتی‬ ‫انسان‬
‫؛‬ ‫ت‬
‫آموزد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫انسان‬
.
‫؛‬ ‫بیند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫جهانی‬ ‫او‬
‫بینند‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫که‬
.
‫؛‬ ‫ببیند‬ ‫انسان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫یا‬
‫سپس‬ ‫و‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫تفسیر‬ ‫برایش‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫همانها‬
.
‫ب‬ ‫پس‬
‫ه‬
‫گفت‬ ‫میتوان‬ ‫نوعی‬
:

‫است‬ ‫داده‬ ‫اجاره‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مغز‬ ‫جدید‬ ‫انسان‬
.
‫سازی‬ ‫الگو‬

‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫حیاتش‬ ‫های‬ ‫الگو‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫جدید‬ ‫انسان‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬
.
‫؛‬ ‫گویند‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫انان‬

‫؟‬ ‫بخورد‬ ‫چه‬

‫؟‬ ‫بخورد‬ ‫چقدر‬

‫؟‬ ‫بخورد‬ ‫کی‬ ‫؟با‬ ‫بخورد‬ ‫کی‬

‫کنند‬ ‫طبخ‬ ‫چگون‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫خوردنی‬ ‫احیانا‬ ‫و‬
.
‫ادامه‬
.....

‫فراغ‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫؛‬ ‫گویند‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫قیاس‬ ‫همان‬ ‫به‬
‫ت‬
‫؛‬ ‫برود‬ ‫کجا‬

‫؛‬ ‫برود‬ ‫کی‬

‫؟‬ ‫برود‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫کی‬ ‫با‬
‫سازی‬ ‫استاندرد‬

‫می‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫حیات‬ ‫های‬ ‫الگو‬ ‫چنین‬ ‫این‬ ‫انسانها‬ ‫که‬ ‫زمانی‬
‫ا‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫روست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫؛‬ ‫میابند‬ ‫بیشتر‬ ‫؛مشابهت‬ ‫گیرند‬
‫مروزه‬
‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫یی‬ ‫رسانه‬ ‫های‬ ‫کلوب‬

‫آ‬
‫هم‬ ‫با‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مصرف‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫دم‬
‫میابند‬ ‫اشتراک‬
.

‫میابند‬ ‫باال‬ ‫ارزشی‬ ‫قرابت‬ ‫؛‬ ‫مشابه‬ ‫عادات‬ ‫؛‬ ‫یکسان‬ ‫سلیقه‬
.
‫به‬
‫مثال‬ ‫طور‬
:

‫اس‬ ‫دشوار‬ ‫اروپایی‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫آفریقایی‬ ‫انسان‬ ‫یک‬ ‫گفتگوی‬
‫زیرا‬ ‫ت‬
‫ندارند‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫زمیینه‬
.
‫ک‬ ‫استفاده‬ ‫رسانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫انان‬ ‫حال‬
‫نند‬
.
‫کنند‬ ‫می‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫تفاهم‬ ‫و‬ ‫اموزند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫ارزش‬
.
‫سنتها‬ ‫جایگزینی‬
• ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫براین‬ ‫عقیده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بعضی‬ ‫؛‬ ‫روزنه‬ ‫این‬ ‫از‬
‫اند‬ ‫شده‬ ‫سنتها‬ ‫جایگزین‬
.
‫در‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬
‫به‬ ‫؛‬ ‫آموزنده‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سنت‬ ‫؛‬ ‫سنتی‬ ‫جوامع‬
‫کردند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫انسانها‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫اندیشه‬ ‫قرابت‬
.
‫همه‬ ‫و‬
‫نمودند‬ ‫می‬ ‫اطاعت‬ ‫رویه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫انسانها‬
.
‫؛‬ ‫نیست‬ ‫چنین‬ ‫حاال‬
‫است‬ ‫سپرده‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫عصر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫سنت‬ ‫عصر‬
.
‫رسانه‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫راهبر‬ ‫سنت‬ ‫انسان‬ ‫تعبیری‬ ‫به‬
‫اند‬ ‫داده‬ ‫راهبر‬
‫عمومی‬ ‫ء‬ ‫گستره‬

‫عمومی‬ ‫ء‬ ‫گستره‬ ‫انترنت‬ ‫ان‬ ‫راس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫جمعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬
‫اند‬ ‫داده‬ ‫بسط‬ ‫را‬
.

‫گی‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫وبالگی‬ ‫فضای‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫انان‬
‫رند‬

‫گویند‬ ‫می‬ ‫سخن‬ ‫ازادانه‬

‫مییابند‬ ‫راحتتر‬ ‫فضا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خویشتن‬ ‫تحقق‬

‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫اسارت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫جدید‬ ‫فضای‬
‫سازد‬ ‫می‬ ‫رها‬ ‫شان‬
.
‫جهانی‬ ‫شبه‬ ‫انسان‬ ‫تولد‬

‫تمامی‬ ‫در‬ ‫؛‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫خانه‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫رسانه‬
‫از‬ ‫پر‬ ‫خانه‬ ‫نیز‬ ‫شب‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫؛‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫انجا‬ ‫در‬ ‫ساعات‬
‫است‬ ‫آنان‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫و‬ ‫امواج‬
.

‫انسان‬ ‫کند؛‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫جهانی‬ ‫شبه‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ‫پیامها‬ ‫این‬
‫که‬ ‫ی‬
‫فکری‬ ‫قرابت‬ ‫جهان‬ ‫نقاط‬ ‫اقصای‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ‫با‬
‫؛‬
‫دارد‬ ‫رفتاری‬ ‫و‬ ‫نگرشی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫اندیشه‬
.

‫نیست‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫برابری‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫تعامل‬ ‫این‬
‫نیازمند‬ ‫انسان‬

‫است‬ ‫تاریخ‬ ‫انسان‬ ‫ترین‬ ‫توانمند‬ ‫جدید‬ ‫انسان‬
.
‫می‬ ‫او‬ ‫یعنی‬
‫تواند‬
‫کوید‬ ‫سخن‬ ‫جهان‬ ‫با‬ ‫ان‬ ‫یک‬ ‫در‬
.
‫؛‬ ‫زمانی‬ ‫برهه‬ ‫کوچکترین‬ ‫در‬
‫جهانی‬
‫بشنود‬ ‫را‬
‫توانایی‬ ‫هریک‬ ‫جدید‬ ‫فنون‬ ‫؛‬ ‫کند‬ ‫تجربه‬ ‫و‬
‫لوه‬ ‫مک‬ ‫تعبیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تولید‬ ‫انسانها‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خاصی‬
‫ان‬
‫است‬ ‫ادمی‬ ‫اجزای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫امتداد‬ ‫جدید‬ ‫فن‬ ‫هر‬
.
‫امت‬ ‫تلویزیون‬
‫داد‬
‫است‬ ‫ادمی‬ ‫چشم‬ ‫جهانی‬

‫ترین‬ ‫نیازمند‬ ‫انسان‬ ‫این‬ ‫اینهمه‬ ‫با‬ ‫جهانی‬ ‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬
‫انسان‬
‫است‬ ‫تاریخ‬
.
‫ادم‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫تحریک‬ ‫به‬ ‫جمعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫زیرا‬
‫ی‬
‫پردازند‬ ‫می‬
.
‫فش‬ ‫او‬ ‫ناداری‬ ‫بر‬ ‫بلکه‬ ‫دارایی‬ ‫بر‬ ‫نه‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬
‫ار‬
‫میاورند‬
.
‫نسبی‬ ‫شناسایی‬ ‫با‬ ‫انسان‬

‫شناساست‬ ‫موجود‬ ‫نظر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫انسان‬
.
‫و‬ ‫دانش‬ ‫زیرا‬
‫خانه‬ ‫قهوه‬ ‫؛‬ ‫خانه‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫جااست‬ ‫همه‬ ‫ها‬ ‫دانستنی‬
‫دارد‬ ‫دیگر‬ ‫معنای‬ ‫؛‬ ‫شناخت‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫بیاموزد‬ ‫هم‬ ‫؛‬
:

‫فالن‬ ‫نام‬ ‫برایش‬ ‫دیگر‬ ‫؛‬ ‫شناسد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫یکسو‬ ‫از‬
‫نیست‬ ‫ذهن‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫سیاستمدار‬
.

‫چندان‬ ‫ژرفای‬ ‫؛‬ ‫است‬ ‫نسبی‬ ‫شناخت‬ ‫این‬ ‫؛‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬
‫ی‬
‫ندارد‬
.

‫در‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫شناخت‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫سوم‬
‫شود‬ ‫نمی‬ ‫تولید‬ ‫مدرسه‬
.
‫واقعیت‬ ‫و‬ ‫ارزشها‬ ‫تصادم‬ ‫در‬ ‫انسانی‬

‫موا‬ ‫بسیاری‬ ‫امتیازات‬ ‫با‬ ‫هرچند‬ ‫؛‬ ‫امروزین‬ ‫یی‬ ‫رسانه‬ ‫انسان‬
‫جه‬
‫دار‬ ‫نیز‬ ‫چند‬ ‫مشکالتی‬ ‫لیک‬ ‫؛‬ ‫دارد‬ ‫بیسابقه‬ ‫توانی‬ ‫؛‬ ‫است‬
‫د‬
.
‫از‬
‫جمله‬
:

‫ارزشها‬ ‫و‬ ‫واقعیات‬ ‫بین‬ ‫شگاف‬

‫خور‬ ‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫شگاف‬ ‫این‬
‫د‬
‫در‬ ‫؛‬ ‫اش‬ ‫حانه‬ ‫دردرون‬ ‫؛‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫برهه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫یک‬
‫خاص‬ ‫پوشش‬ ‫با‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫درون‬
‫قابل‬ ‫او‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ارتباطاتی‬ ‫؛‬ ‫خاص‬ ‫رفتاری‬ ‫؛‬
‫نیست‬ ‫تعریف‬
.
‫ش؛‬ ‫ا‬ ‫خانه‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫خارج‬ ‫با‬ ‫انسان‬ ‫همان‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫اجتماعی‬ ‫فضای‬ ‫وارد‬
.

More Related Content

Similar to رسانه وجامعه

وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایرانوظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایرانSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
سير تكاملي
سير تكامليسير تكاملي
سير تكامليuniv
 
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسیداسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسیدSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
کتاب عرفان حلقه
کتاب عرفان حلقهکتاب عرفان حلقه
کتاب عرفان حلقهbankerfan
 
نقش رسانه های علمی در ارتقای آگاهی جامعه
نقش رسانه های علمی در ارتقای آگاهی جامعهنقش رسانه های علمی در ارتقای آگاهی جامعه
نقش رسانه های علمی در ارتقای آگاهی جامعهHosseinieh Ershad Public Library
 
Introduction to sociology in persain
Introduction to sociology in persainIntroduction to sociology in persain
Introduction to sociology in persainYosofNawabi
 
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادیدسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادیSeyed Mohammad Hassan Hosseini
 
خلاصه نظرات و مباحث هارولد گارفینکل
خلاصه نظرات و مباحث هارولد گارفینکلخلاصه نظرات و مباحث هارولد گارفینکل
خلاصه نظرات و مباحث هارولد گارفینکلhassanbawi
 
ارتباطات انسانی در عصر هوش مصنوعی
ارتباطات انسانی در عصر هوش مصنوعیارتباطات انسانی در عصر هوش مصنوعی
ارتباطات انسانی در عصر هوش مصنوعیjavad
 
Shariati سلام های نماز
Shariati  سلام های نمازShariati  سلام های نماز
Shariati سلام های نمازHamid Karami
 

Similar to رسانه وجامعه (20)

وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایرانوظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
وظایف و مسیولیت های معلمان و اساتید دانشگا ههای ایران
 
سير تكاملي
سير تكامليسير تكاملي
سير تكاملي
 
Gama
GamaGama
Gama
 
Develop
DevelopDevelop
Develop
 
Najafi
NajafiNajafi
Najafi
 
Pierre bourdieu
Pierre bourdieuPierre bourdieu
Pierre bourdieu
 
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسیداسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
 
کتاب عرفان حلقه
کتاب عرفان حلقهکتاب عرفان حلقه
کتاب عرفان حلقه
 
The social construction of reality
The social construction of realityThe social construction of reality
The social construction of reality
 
Organization Theory
Organization TheoryOrganization Theory
Organization Theory
 
نقش رسانه های علمی در ارتقای آگاهی جامعه
نقش رسانه های علمی در ارتقای آگاهی جامعهنقش رسانه های علمی در ارتقای آگاهی جامعه
نقش رسانه های علمی در ارتقای آگاهی جامعه
 
مصاحبه عابدی با سارا شریعتی
مصاحبه عابدی با سارا شریعتیمصاحبه عابدی با سارا شریعتی
مصاحبه عابدی با سارا شریعتی
 
Introduction to sociology in persain
Introduction to sociology in persainIntroduction to sociology in persain
Introduction to sociology in persain
 
Modernite religiouse
Modernite religiouseModernite religiouse
Modernite religiouse
 
Conceptual age
Conceptual age Conceptual age
Conceptual age
 
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادیدسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
دسته بندی مردم در حکومت های استبدادی
 
خلاصه نظرات و مباحث هارولد گارفینکل
خلاصه نظرات و مباحث هارولد گارفینکلخلاصه نظرات و مباحث هارولد گارفینکل
خلاصه نظرات و مباحث هارولد گارفینکل
 
Ot5 postmodernism
Ot5 postmodernismOt5 postmodernism
Ot5 postmodernism
 
ارتباطات انسانی در عصر هوش مصنوعی
ارتباطات انسانی در عصر هوش مصنوعیارتباطات انسانی در عصر هوش مصنوعی
ارتباطات انسانی در عصر هوش مصنوعی
 
Shariati سلام های نماز
Shariati  سلام های نمازShariati  سلام های نماز
Shariati سلام های نماز
 

More from Sebghatullah Karimi

سیرتاریخی مالیه در افغانستان
سیرتاریخی مالیه در افغانستانسیرتاریخی مالیه در افغانستان
سیرتاریخی مالیه در افغانستانSebghatullah Karimi
 
شبکه کمپیوتری Computer network
شبکه کمپیوتری Computer networkشبکه کمپیوتری Computer network
شبکه کمپیوتری Computer networkSebghatullah Karimi
 
شرح پروژه دیتابس لیلیه
شرح پروژه دیتابس لیلیهشرح پروژه دیتابس لیلیه
شرح پروژه دیتابس لیلیهSebghatullah Karimi
 
ویرایش چیست و ویراستار کیست
ویرایش چیست و ویراستار کیستویرایش چیست و ویراستار کیست
ویرایش چیست و ویراستار کیستSebghatullah Karimi
 
ساختارهای کنترولی درجاوا
ساختارهای کنترولی درجاواساختارهای کنترولی درجاوا
ساختارهای کنترولی درجاواSebghatullah Karimi
 
زمان حال ساده Simple present tense
زمان حال ساده Simple present tenseزمان حال ساده Simple present tense
زمان حال ساده Simple present tenseSebghatullah Karimi
 
زمان حال جاری present continuous tense
زمان حال جاری present continuous tenseزمان حال جاری present continuous tense
زمان حال جاری present continuous tenseSebghatullah Karimi
 
دنیای زیبای ویب دیزاین
دنیای زیبای ویب دیزایندنیای زیبای ویب دیزاین
دنیای زیبای ویب دیزاینSebghatullah Karimi
 

More from Sebghatullah Karimi (12)

Unit edited 14-interchange 5
Unit edited 14-interchange 5Unit edited 14-interchange 5
Unit edited 14-interchange 5
 
5 benefit of reading
5 benefit of reading5 benefit of reading
5 benefit of reading
 
سیرتاریخی مالیه در افغانستان
سیرتاریخی مالیه در افغانستانسیرتاریخی مالیه در افغانستان
سیرتاریخی مالیه در افغانستان
 
شبکه کمپیوتری Computer network
شبکه کمپیوتری Computer networkشبکه کمپیوتری Computer network
شبکه کمپیوتری Computer network
 
شرح پروژه دیتابس لیلیه
شرح پروژه دیتابس لیلیهشرح پروژه دیتابس لیلیه
شرح پروژه دیتابس لیلیه
 
مبادی حقوق
مبادی حقوقمبادی حقوق
مبادی حقوق
 
ویرایش چیست و ویراستار کیست
ویرایش چیست و ویراستار کیستویرایش چیست و ویراستار کیست
ویرایش چیست و ویراستار کیست
 
ساختارهای کنترولی درجاوا
ساختارهای کنترولی درجاواساختارهای کنترولی درجاوا
ساختارهای کنترولی درجاوا
 
زمان حال ساده Simple present tense
زمان حال ساده Simple present tenseزمان حال ساده Simple present tense
زمان حال ساده Simple present tense
 
زمان حال جاری present continuous tense
زمان حال جاری present continuous tenseزمان حال جاری present continuous tense
زمان حال جاری present continuous tense
 
دنیای زیبای ویب دیزاین
دنیای زیبای ویب دیزایندنیای زیبای ویب دیزاین
دنیای زیبای ویب دیزاین
 
خبر News
خبر Newsخبر News
خبر News
 

رسانه وجامعه

 • 1. ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫رسانه‬ ‫یی‬ ‫رسانه‬ ‫انسان‬ ‫پیدایی‬
 • 2. ‫؛رسانه‬ ‫تعبیری‬ ‫؛به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫رسانه‬ ‫با‬ ‫امروزین‬ ‫انسان‬ ‫ها‬ ‫است‬ ‫امروز‬ ‫انسان‬ ‫حیات‬ ‫الینفک‬ ‫جزء‬ .
 • 3. ‫گرا‬ ‫رسانه‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬  ‫دیگری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نگاه‬ :  ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫واقع‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫کوچکی‬ ‫جزء‬ ‫امروز‬ ‫انسان‬ ‫شامل‬ ‫ان‬ ‫؛و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ادراک‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫ء‬ ‫اراده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫و‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫عبور‬ ‫؛مسیر‬ ‫؛کار‬ ‫زندگی‬ ‫محل‬ ... ‫باشد‬ ‫می‬ . ‫در‬ ‫بیند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫حالی‬ .
 • 4.  ‫به‬ ‫یکسو‬ ‫از‬ ‫دیگران‬ ‫یا‬ ‫دیگری‬ ‫واسطه‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫به‬ ‫نگاه‬ ‫د‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫لیک‬ ‫؛‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫دید‬ ‫گستردگی‬ ‫یگر‬ ‫میسازد‬ ‫نابود‬ ‫اورا‬ ‫انسانی‬ ‫استقالل‬ .  ‫ط‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ‫؛‬ ‫ببیند‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫آنچه‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫او‬ ‫ریق‬ ‫ببیند‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫دیگری‬ ‫نگاه‬ .
 • 5. ‫وارگی‬ ‫عادت‬ • ‫بدان‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫؛‬ ‫اند‬ ‫جدید‬ ‫انسان‬ ‫حیات‬ ‫از‬ ‫جزیی‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫خالء‬ ‫احساس‬ ‫؛‬ ‫نباشند‬ ‫چنانچه‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫خوی‬ . ‫می‬ ‫روی‬ ‫فراغت‬ ‫های‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫احساس‬ ‫این‬ ‫دهند‬ .
 • 6. ‫یی‬ ‫اجاره‬ ‫مغز‬  ‫گرف‬ ‫می‬ ‫اطرافیانش‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫اندیشه‬ ‫؛‬ ‫سنتی‬ ‫انسان‬ ‫؛‬ ‫ت‬ ‫آموزد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫انسان‬ . ‫؛‬ ‫بیند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫جهانی‬ ‫او‬ ‫بینند‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫که‬ . ‫؛‬ ‫ببیند‬ ‫انسان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫یا‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تفسیر‬ ‫برایش‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫همانها‬ . ‫ب‬ ‫پس‬ ‫ه‬ ‫گفت‬ ‫میتوان‬ ‫نوعی‬ :  ‫است‬ ‫داده‬ ‫اجاره‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مغز‬ ‫جدید‬ ‫انسان‬ .
 • 7. ‫سازی‬ ‫الگو‬  ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫حیاتش‬ ‫های‬ ‫الگو‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫جدید‬ ‫انسان‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ . ‫؛‬ ‫گویند‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫انان‬  ‫؟‬ ‫بخورد‬ ‫چه‬  ‫؟‬ ‫بخورد‬ ‫چقدر‬  ‫؟‬ ‫بخورد‬ ‫کی‬ ‫؟با‬ ‫بخورد‬ ‫کی‬  ‫کنند‬ ‫طبخ‬ ‫چگون‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫خوردنی‬ ‫احیانا‬ ‫و‬ .
 • 8. ‫ادامه‬ .....  ‫فراغ‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫؛‬ ‫گویند‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫قیاس‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫ت‬ ‫؛‬ ‫برود‬ ‫کجا‬  ‫؛‬ ‫برود‬ ‫کی‬  ‫؟‬ ‫برود‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫کی‬ ‫با‬
 • 9. ‫سازی‬ ‫استاندرد‬  ‫می‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫حیات‬ ‫های‬ ‫الگو‬ ‫چنین‬ ‫این‬ ‫انسانها‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫ا‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫روست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫؛‬ ‫میابند‬ ‫بیشتر‬ ‫؛مشابهت‬ ‫گیرند‬ ‫مروزه‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫یی‬ ‫رسانه‬ ‫های‬ ‫کلوب‬  ‫آ‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مصرف‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫دم‬ ‫میابند‬ ‫اشتراک‬ .  ‫میابند‬ ‫باال‬ ‫ارزشی‬ ‫قرابت‬ ‫؛‬ ‫مشابه‬ ‫عادات‬ ‫؛‬ ‫یکسان‬ ‫سلیقه‬ . ‫به‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ :  ‫اس‬ ‫دشوار‬ ‫اروپایی‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫آفریقایی‬ ‫انسان‬ ‫یک‬ ‫گفتگوی‬ ‫زیرا‬ ‫ت‬ ‫ندارند‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫زمیینه‬ . ‫ک‬ ‫استفاده‬ ‫رسانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫انان‬ ‫حال‬ ‫نند‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫تفاهم‬ ‫و‬ ‫اموزند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ .
 • 10. ‫سنتها‬ ‫جایگزینی‬ • ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫براین‬ ‫عقیده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بعضی‬ ‫؛‬ ‫روزنه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫سنتها‬ ‫جایگزین‬ . ‫در‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫به‬ ‫؛‬ ‫آموزنده‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سنت‬ ‫؛‬ ‫سنتی‬ ‫جوامع‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫انسانها‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫اندیشه‬ ‫قرابت‬ . ‫همه‬ ‫و‬ ‫نمودند‬ ‫می‬ ‫اطاعت‬ ‫رویه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫انسانها‬ . ‫؛‬ ‫نیست‬ ‫چنین‬ ‫حاال‬ ‫است‬ ‫سپرده‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫عصر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫سنت‬ ‫عصر‬ . ‫رسانه‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫راهبر‬ ‫سنت‬ ‫انسان‬ ‫تعبیری‬ ‫به‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫راهبر‬
 • 11. ‫عمومی‬ ‫ء‬ ‫گستره‬  ‫عمومی‬ ‫ء‬ ‫گستره‬ ‫انترنت‬ ‫ان‬ ‫راس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫جمعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫بسط‬ ‫را‬ .  ‫گی‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫وبالگی‬ ‫فضای‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫انان‬ ‫رند‬  ‫گویند‬ ‫می‬ ‫سخن‬ ‫ازادانه‬  ‫مییابند‬ ‫راحتتر‬ ‫فضا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خویشتن‬ ‫تحقق‬  ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫اسارت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫جدید‬ ‫فضای‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫رها‬ ‫شان‬ .
 • 12. ‫جهانی‬ ‫شبه‬ ‫انسان‬ ‫تولد‬  ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫؛‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫خانه‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫خانه‬ ‫نیز‬ ‫شب‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫؛‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫انجا‬ ‫در‬ ‫ساعات‬ ‫است‬ ‫آنان‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫و‬ ‫امواج‬ .  ‫انسان‬ ‫کند؛‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫جهانی‬ ‫شبه‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ‫پیامها‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫فکری‬ ‫قرابت‬ ‫جهان‬ ‫نقاط‬ ‫اقصای‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ‫با‬ ‫؛‬ ‫دارد‬ ‫رفتاری‬ ‫و‬ ‫نگرشی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫اندیشه‬ .  ‫نیست‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫برابری‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫تعامل‬ ‫این‬
 • 13. ‫نیازمند‬ ‫انسان‬  ‫است‬ ‫تاریخ‬ ‫انسان‬ ‫ترین‬ ‫توانمند‬ ‫جدید‬ ‫انسان‬ . ‫می‬ ‫او‬ ‫یعنی‬ ‫تواند‬ ‫کوید‬ ‫سخن‬ ‫جهان‬ ‫با‬ ‫ان‬ ‫یک‬ ‫در‬ . ‫؛‬ ‫زمانی‬ ‫برهه‬ ‫کوچکترین‬ ‫در‬ ‫جهانی‬ ‫بشنود‬ ‫را‬ ‫توانایی‬ ‫هریک‬ ‫جدید‬ ‫فنون‬ ‫؛‬ ‫کند‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫لوه‬ ‫مک‬ ‫تعبیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تولید‬ ‫انسانها‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫ان‬ ‫است‬ ‫ادمی‬ ‫اجزای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫امتداد‬ ‫جدید‬ ‫فن‬ ‫هر‬ . ‫امت‬ ‫تلویزیون‬ ‫داد‬ ‫است‬ ‫ادمی‬ ‫چشم‬ ‫جهانی‬  ‫ترین‬ ‫نیازمند‬ ‫انسان‬ ‫این‬ ‫اینهمه‬ ‫با‬ ‫جهانی‬ ‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫است‬ ‫تاریخ‬ . ‫ادم‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫تحریک‬ ‫به‬ ‫جمعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫زیرا‬ ‫ی‬ ‫پردازند‬ ‫می‬ . ‫فش‬ ‫او‬ ‫ناداری‬ ‫بر‬ ‫بلکه‬ ‫دارایی‬ ‫بر‬ ‫نه‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫ار‬ ‫میاورند‬ .
 • 14. ‫نسبی‬ ‫شناسایی‬ ‫با‬ ‫انسان‬  ‫شناساست‬ ‫موجود‬ ‫نظر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫انسان‬ . ‫و‬ ‫دانش‬ ‫زیرا‬ ‫خانه‬ ‫قهوه‬ ‫؛‬ ‫خانه‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫جااست‬ ‫همه‬ ‫ها‬ ‫دانستنی‬ ‫دارد‬ ‫دیگر‬ ‫معنای‬ ‫؛‬ ‫شناخت‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫بیاموزد‬ ‫هم‬ ‫؛‬ :  ‫فالن‬ ‫نام‬ ‫برایش‬ ‫دیگر‬ ‫؛‬ ‫شناسد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫یکسو‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫ذهن‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫سیاستمدار‬ .  ‫چندان‬ ‫ژرفای‬ ‫؛‬ ‫است‬ ‫نسبی‬ ‫شناخت‬ ‫این‬ ‫؛‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ندارد‬ .  ‫در‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫شناخت‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫سوم‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫تولید‬ ‫مدرسه‬ .
 • 15. ‫واقعیت‬ ‫و‬ ‫ارزشها‬ ‫تصادم‬ ‫در‬ ‫انسانی‬  ‫موا‬ ‫بسیاری‬ ‫امتیازات‬ ‫با‬ ‫هرچند‬ ‫؛‬ ‫امروزین‬ ‫یی‬ ‫رسانه‬ ‫انسان‬ ‫جه‬ ‫دار‬ ‫نیز‬ ‫چند‬ ‫مشکالتی‬ ‫لیک‬ ‫؛‬ ‫دارد‬ ‫بیسابقه‬ ‫توانی‬ ‫؛‬ ‫است‬ ‫د‬ . ‫از‬ ‫جمله‬ :  ‫ارزشها‬ ‫و‬ ‫واقعیات‬ ‫بین‬ ‫شگاف‬  ‫خور‬ ‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫شگاف‬ ‫این‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫؛‬ ‫اش‬ ‫حانه‬ ‫دردرون‬ ‫؛‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫برهه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫یک‬ ‫خاص‬ ‫پوشش‬ ‫با‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫درون‬ ‫قابل‬ ‫او‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ارتباطاتی‬ ‫؛‬ ‫خاص‬ ‫رفتاری‬ ‫؛‬ ‫نیست‬ ‫تعریف‬ . ‫ش؛‬ ‫ا‬ ‫خانه‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫خارج‬ ‫با‬ ‫انسان‬ ‫همان‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫اجتماعی‬ ‫فضای‬ ‫وارد‬ .