Gestió D´usuaris

568 views

Published on

Diapositives de la presentació a classe de la unitat didàctica: usuaris i grups del crèdit C8 de ESI

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gestió D´usuaris

 1. 1. Gestió d'usuaris i grups <ul><li>CFGM – ESI </li></ul><ul><li>C8 - SISTEMES OPERATIUS EN ENTORNS MONOSUARI I MULTIUSUARI </li></ul><ul><li>IES Hug Roger III – Sort </li></ul><ul><li>Sebastià Caba Muntada </li></ul>
 2. 2. Gestió d'usuaris Fitxers importants <ul><li>GNU/Linux, sistema multiusuari </li></ul><ul><li>Usuaris: /etc/passwd </li></ul><ul><li>Grups: /etc/group </li></ul><ul><li>Contrasenyes usuaris: /etc/shadow </li></ul><ul><li>Contrasenyes grups: /etc/gshadow </li></ul><ul><li>Shadow es opcional però es recomanable utilitzar-ho, conté les contrasenyes encriptades dels usuaris (/etc/shadow) del sistema. Permís de lectura només per l'usuari root. </li></ul>
 3. 3. Gestió d'usuaris Fitxers importants <ul><li>format: /etc/passwd </li></ul><ul><li>anna:x:1002:1002:Anna,,,:/home/anna:/bin/sh </li></ul><ul><li>Nom_usuari:si_hi_ha_contrasenya:UID:GID:descripció:directori_home:shell_associada </li></ul><ul><li>format: /etc/group </li></ul><ul><li>alumnes:x:1024:anna,jordi,miquel </li></ul><ul><li>Nom_grup: si_hi_ha_contrasenya:GID:llistat_usuaris_del_grup </li></ul><ul><li>format: /etc/shadow o /etc/gshadow </li></ul><ul><li>anna:Ed2QKDPc5E$SWlkjRWexrXYgc98F:13064:0:99999:7::: </li></ul><ul><li>Nom_usuari/grup:contrasenya_encriptada:ultim_canvi:minim_dies_per_canviar:maxim_dies_despres:dies_avis:dies_per_ser_inactiu:dia_d’expiracio </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Creació d’un usuari </li></ul><ul><li>useradd [-d «directori home»] [-p «contrasenya»]«nom usuari» </li></ul><ul><li>Modificació d’usuari </li></ul><ul><li>usermod [-l «nou nom»] [-s «nova shell»] «nom usuari» </li></ul><ul><li>Creació d’un grup </li></ul><ul><li>groupadd [-g «GID»] «nom grup» </li></ul>Gestió d'usuaris Comandes
 5. 5. Gestió d'usuaris Comandes <ul><li>Modificació contrasenya </li></ul><ul><li>passwd [-l] [-S] «nom usuari» </li></ul><ul><li>Canvi de propietari </li></ul><ul><li>chown «nou propietari» [«nou grup»] «nom fitxer/carpeta» </li></ul><ul><li>Eliminar usuari </li></ul><ul><li>userdel [-r] «nom usuari» </li></ul>
 6. 6. Exemples <ul><li>useradd Alba </li></ul><ul><li>useradd -e 2009-07-22 Falk </li></ul><ul><li>useradd -d /home/MyDoc Ruben </li></ul><ul><li>useradd -u 2345 Lenin </li></ul><ul><li>usermod -l anna alba </li></ul><ul><li>usermod -s /bin/bash anna </li></ul><ul><li>groupadd foranis </li></ul><ul><li>groupadd -g 1003 casolans </li></ul>
 7. 7. Exemples <ul><li>passwd elena </li></ul><ul><li>Introduzca la nueva contraseña de UNIX: </li></ul><ul><li>Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX: </li></ul><ul><li>passwd -l elena </li></ul><ul><li>chown elena text1.txt </li></ul><ul><li>chown elena casolans text2.txt </li></ul><ul><li>userdel elena </li></ul><ul><li>userdel -r marc </li></ul>
 8. 8. Exercicis pr àctics <ul><li>Crea dos nous usuaris: anna i laura. Fes-ho per comandes i també per entorn gràfic. Mostra en els dos casos com ho has fet. </li></ul><ul><li>Mostra la informació del fitxer de configuració dels usuaris on es vegin els dos usuaris nous. Fes un comentari dels camps que hi apareixen. </li></ul><ul><li>Mitjantçant comandes canvia el login de l'usuari i també la shell asociada. </li></ul>
 9. 9. Exercicis pr àctics <ul><li>Crea una contrasenya per a cada usuari mitjançant comandes. Fes que una d'elles ens avisi 15 dies abans de que caduqui, que una vegada passat el plaç la contrasenya no tingui validesa i la data de caducitat sigui el 9 de juny. </li></ul><ul><li>Mostra el fitxer de configuració de les contrasenyes dels usuaris i observa com han quedat les contrasenyes que has modificat en l'exercici anterior. </li></ul><ul><li>Elimina els dos usuaris anteriors, un mitjançant comandes i l'altre mitjançant l'entorn gràfic, explica com ho fas. </li></ul>
 10. 10. Exercicis pr àctics <ul><li>Crea dos grups d'usuaris: professors i alumnes. Afegeix mitjantçant comandes tres usuaris per a cada grup. </li></ul><ul><li>Digues quin GID i quin UID tenen els usuaris de l'exercici anterior. </li></ul><ul><li>Deshabilita un dels usuaris que pertanyen al grup alumnes. Explica com ho has fet. </li></ul><ul><li>Crea dos arxius fitxer1.txt i fitxer2.txt des de usuari root. Mitjantçant la comanda ls -l mostra els privilegis que tenen i comenta-ho. Canvia el propietari del fitxer1.txt a un usuari que pertanyi al grup alumnes i el fitxer2 a un usuari que pertanyi al grup professors. Torna a fer un ls -l, mostra el resultat i comenta'l. </li></ul>

×