Quan tri van hanh

314 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Quan tri van hanh

  1. 1. TRƯ NG ð I H C M TP.HCM KHOA QU N TR KINH DOANH ------------------ ð CƯƠNG ÔN THI T T NGHI P MÔN H C : QU N TR V N HÀNHTHÔNG TIN T NG QUÁT V MÔN H C1. M c tiêu c a môn h c: Trang b cho sinh viên nh ng ki n th c căn b n v qu n tr v n hành m t h th ng s nxu t. Môn h c cung c p nh ng ki n th c t h ach ñ nh ñ n các nghi p v trong s n xu t như:l a ch n ñ a ñi m, b trí m t b ng, ñi u ñ s n xu t... môn h c cũng cung c p nh ng chi nlư c trong s n xu t v n hành và tri t lý s n xu t k p th i J.I.T. Sau khi h c môn này sinh viên s : Bi t h ach ñ nh t ng h p, h ach ñ nh nhu c u v t tư, h ach ñ nh công su t. L a ch n ñ a ñi m, b trí m t b ng. ði u ñ trong s n xu t, qu n lý t n kho. Tri t lý s n xu t k p th i J.I.T.2. Yêu c u c a môn h c: ð h c t t môn này sinh viên c n trang b trư c nh ng ki n th c v : Phương pháp ñ nh lư ng: Mô hình t n kho, mô hình v n t i… Marketing cơ b n ñ hi u v m i liên quan gi a s n xu t và kinh doanh, thtrư ng… Do n i dung môn h c ñư c thi t k t khái quát ñ n chi ti t, nh ng v n ñ trình bàychương trư c s ti p t c ñư c v n d ng chương sau nên n u sinh viên d gi gi ng liên t ctheo l ch gi ng và làm ñ y ñ bài t p thì s d dàng n m b t ñư c nh ng v n ñ ch y u c amôn h c. Ngoài ra vi c th o lu n v i các b n cùng h c cũng r t h u ích vì s không ph i m tquá nhi u th i gian t tìm hi u.3. H c li u : Sách : 1. Tài li u hư ng d n h c tâp môn Qu n tr v n hành – Tài li u lưu hành n i b c aTrư ng ð i h c M TPHCM 2. MPDF – Khoa Qu n lý công nghi p – Giáo trình Qu n lý s n xu t và ñi u hành-Khoa Qu n lý công nghi p - ð i h c Bách Khoa Tp.H Chí Minh, năm 2002. 3. TS. ð ng Minh Trang - Qu n lý s n xu t và ñi u hành – Nhà xu t b n th ng kê2005. Ngoài các lo i h c li u k trên sinh viên có th tham kh o b t kỳ cu n sách “Qu n tr s nxu t & tác nghi p” nào b ng ti ng Vi t ho c b ng ti ng Anh.
  2. 2. N I DUNG C A MÔN H C1. T ng quan v qu n tr s n xu t và ñi u hành M c tiêu yêu c u : N m v ng các ch c năng qu n tr s n xu t và ñi u hành, m i liên hvà s ph i h p gi a v n hành và các ch c năng khác c a doanh nghi p. Mô t các thành ph nc a ch c năng v n hành. Các chi n lư c trong v n hành c a doanh nghi p s n xu t. L i íchc a tính kinh t nh quy mô và tính kinh t nh ph i h p. N i dung chính : T ng quan v qu n tr s n xu t và ñi u hành Các chi n lư c s n xu t T ho ch ñ nh ñ n ki m soát Các c p qu n lý S c nh tranh Chi n lư c trong s n xu t. Nh ng ki n th c c t lõi c n n m : Các chi n lư c s n xu t. S c nh tranh. Các c p qu n lý.2. Thi t k qui trình và công ngh M c tiêu yêu c u : Hi u ñư c t m quan tr ng c a vi c l a ch n quy trình s n xu t ,phương pháp ch n l a quy trình s n xu t N i dung chính : T ng quan v ho ch ñ nh quá trình s n xu t. Phân tích s n ph m. Quy t ñ nh s n xu t hay mua. Các lo i qui trình s n xu t Ch n l a qui trình s n xu t. Nh ng ki n th c c t lõi c n n m : Phân tích s n ph m Quy t ñ nh s n xu t hay mua Ch n l a quy trình s n xu t.3. B trí m t b ng M c tiêu yêu c u : N m v ng m c ñích c a thi t k m t b ng, ưu như c ñi m và ñánhgía nh ng ki u b trí khác nhau, n m v ng khái ni m và nh ng nguyên lý chính c a dâychuy n l p ráp và cân b ng dây chuy n. N i dung chính : T ng quan v b trí m t b ng M t b ng nh hư ng ñ n ho t ñ ng như th nào? Các cân nh c khi b trí m t b ng Quy trình s n xu t Nh ng ki n th c c t lõi c n n m :
  3. 3. M t b ng nh hư ng ñ n ho t ñ ng như th nào? Các cân nh c khi b trí m t b ng Quy trình s n xu t4. Ho ch ñ nh t ng h p M c tiêu yêu c u : N m b t nghi p v v ho ch ñ nh t ng h p, phương pháp thi t l p kho ch t ng h p và cách ñánh gía thông qua các chi phí. N i dung chính : T ng quan v ho ch ñ nh t ng h p. Quá trình ho ch ñ nh - M i liên h gi a h ach ñ nh t ng h p và các k ho ch khác. B n ch t c a ho ch ñ nh t ng h p Quá trình ho ch ñ nh Các phương pháp ho ch ñ nh t ng h p Nh ng ki n th c c t lõi c n n m : Quá trình ho ch ñ nh Các phương pháp ho ch ñ nh t ng h p5. Qu n lý t n kho M c tiêu yêu c u : Hi u ñư c nh ng lý do ñ duy trì hàng t n kho, các chi phí trong khovà s cân b ng các chi phí, các mô hình qu n lý t n kho và cách ki m soát. N i dung chính : T ng quan v qu n lý kho Các lo i hàng t n kho Ch c năng t n kho Chi phí t n kho H th ng t n kho Mô hình lư ng ñ t hàng kinh t . ði m tái ñ t hàng Nh ng ki n th c c t lõi c n n m : Ch c năng t n kho Chi phí t n kho H th ng t n kho Mô hình lư ng ñ t hàng kinh t ði m tái ñ t hàng6. Ho ch ñ nh nhu c u v t tư s n xu t theo J.I.T và s n xu t tinh g n M c tiêu yêu c u : Phân bi t ñư c các h ng m c v t tư ñ c l p và ph thu c trong c utrúc s n ph m. Xây d ng ñư c b ng danh sách v t tư cùng các yêu c u c th . Xây d ng b ngñi u ñ s n xu t chính và các l nh s n xu t, ki m tra trong t ng giai ño n c a k ho ch. N mñư c tri t lý Just in time và s n xu t tinh gi n.
  4. 4. N i dung chính : T ng quan v ho ch ñ nh nhu c u v t tư s n xu t theo Just-in-time và s n xu t tinh g n H ng m c ñ u tư ñ c l p và h ng m c ñ u tư ph thu c Cách ti p c n ho ch ñ nh nhu c u v t tư (MRP) S d ng b ng ñi u ñ s n xu t chính trong l ch trình MRP. Ho ch ñ nh nhu c u công su t H th ng Just-in-time S n xu t tinh gi n Nh ng ki n th c c t lõi c n n m : Ho ch ñ nh nhu c u v t tư S d ng b ng ñi u ñ s n xu t chính trong l ch trình MRP. Ho ch ñ nh nhu c u công su t H th ng Just-in-time và s n xu t tinh gi n7. ði u ñ s n xu t M c tiêu yêu c u : Các m c tiêu và phương pháp ñ ñi u ñ các ñơn hàng và v n d ngm t cách hi u qu các tiêu chí trong ñi u ñ riêng l cũng như k t h p, nh m gi m thi u t i ñakh năng tr ñơn hàng. N i dung chính : T ng quan v ñi u ñ s n xu t ði u ñ trong phân xư ng s n xu t l X p th t gia công Nh ng ki n th c c t lõi c n n m : ði u ñ trong phân xư ng s n xu t l X p th t gia công HƯ NG D N CÁCH H CSinh viên nên ñ c k tài li u hư ng d n h c t p, th làm các câu h i tr c nghi m có trong tàili u, sau ñó xem ñáp án n u th y làm sai thì c n ñ c l i ph n n i dung có liên quan ñ ki m tral i mình ñã hi u câu h i không ñúng như th nào. M i câu h i có th i lư ng trung bình ñ tìmcâu tr l i là 3 phút, do ñó sinh viên cũng nên rèn luy n k năng ñ c và n m b t n i dungchính c a câu h i.

×