Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gioi thieu sitto [compatibility mode]

504 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gioi thieu sitto [compatibility mode]

 1. 1. COÂNG TY TNHH SITTO VIETNAMHỘI THẢO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÂN BÓN LÁ
 2. 2. Giôùi thiệu SITTO GROUPNaêm 1985 tieàn thaân laø coâng ty Asian Aquaculture
 3. 3. Giôùi thieäu SITTO GROUPNaêm 1990 taäp ñoaøn SITTO ra ñôøi.
 4. 4. Giôùi thieäu SIITO GROUPCaùc coâng ty thaønh vieân:
 5. 5. Nhà máy SITTO GROUP THAILAND
 6. 6. Nhà máy SITTO GROUP THAILAND
 7. 7. Naêm 2001 SITTO VIEÄT NAM ñöôïc thaønh laäp
 8. 8. Nhà máy : Soá 4 ñöôøng 3A, KCN Bieân Hoøa 2, Ñoàng Nai
 9. 9. Văn phòng tại thành phố HCM , Khu đô thị mới An Phú An Khánh Q.2
 10. 10. Lónh vöïc hoaït ñoängThuûy saûn:
 11. 11. Lónh vöïc hoaït ñoäng Noâng nghieäp:Phaân boùn goác:
 12. 12. Lónh vöïc hoaït ñoängPhaân boùn laù:ThuoácBVTV:
 13. 13. Maïng löôùi phaân phoái Haø Noäi Ñaø NaüngCaø Mau
 14. 14. Các chi nhánh của SITTO VIETNAMChi nhaùnh Caàn Thô Chi nhaùnh Tieàn Giang Chi nhaùnh Laâm Ñoàng
 15. 15. Giaûi thöôûng ñaït ñöôïc Giaûi thöôûng Cuùp vaøngThöông hieäu noåi tieáng ASEAN Thaàn Noâng Hoäi nhaäp
 16. 16. Giaûi thöôûng ñaït ñöôïc CHÖÙNG NHAÄN SAÛN PHAÅM ZOOREA F1Được người tieâu duøng bình ÑÖÔÏC BÌNH CHOÏN choïn TOP 500

×