Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

JosebaEzeiza_Produccio_Linguistica

531 views

Published on

Conferència de Joseba Ezeiza: "La producció lingüística a la universitat: criteris, metodologies i eines per gestionar-la, estudiar-la i dinamitzar-la: aproximació social", dins la Jornada de competències comunicatives i gèneres discursius, organitzada pel Servei de Llengües de la UAb el 30.01.09.

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

JosebaEzeiza_Produccio_Linguistica

 1. 1. La producció lingüística a la universitat Criteris, metodologies i eines per gestionar-la, estudiar-la i dinamitzar-la Aproximació social
 2. 2. Introducció <ul><li>El projecte PREST ha aportat un marc que facilita </li></ul><ul><ul><li>La integració de les competències comunicatives en el currículum universitari </li></ul></ul><ul><ul><li>El disseny d'accions formatives adreçades a necessitats específiques </li></ul></ul><ul><ul><li>La planificació, el desenvolupament i la gestió dels recursos de comunicació, informació, formació, consulta, seguiment i avaluació necessaris per assolir les finalitats preteses a l'EEES </li></ul></ul>
 3. 3. Introducció Recursos secundaris Formació & Consulta Recursos terciaris Seguiment & Avaluació Recursos primaris Informació & Comunicació Posar en joc les competències dels estudiants Intervenir sobre les capacitats dels estudiants Descriure les produccions i l'evolució dels estudiants
 4. 4. Introducció Recursos secundaris Formació & Consulta Recursos terciaris Seguiment & Avaluació Recursos primaris Informació & Comunicació NUCLI DE COORDINACIÓ, INVESTIGACIÓ I PRODUCCIÓ Activar i dinamitzar l'actividad comunicativa de la comunitat de práctica Crear, gestionar i oferir recursos i serveis lingüístics adaptats a les necessitats dels usuaris Analitzar, descriure i comparar els comportaments i les produccions comunicatives
 5. 5. Agenda d'actuacions <ul><li>L'engegada d'aquest model requereix: </li></ul><ul><ul><ul><li>Estructurar un marc coordinat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolupar una infraestructura de treball </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Especificar les àrees prioritàries d'interès </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Escenari de treball <ul><li>Marc coordinat </li></ul><ul><ul><li>El tractament de les competències comunicatives en els plans d'estudi </li></ul></ul><ul><ul><li>Plantejament, metodologia i continguts de </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les assignatures de llengua i comunicació de diferents titulacions i departaments </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els tallers de formació a personal docent i investigador </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els serveis de traducció i de revisió </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Activitat investigadora i oferta de recursos i serveis lingüístics d'agents, empreses, grups de treball i institucions </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Convenis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contractes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comissions de seguiment y avaluació </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Escenari de treball <ul><li>Infraestructura </li></ul><ul><ul><li>LABORATORI : aparell conceptual, instrumental d'anàlisi i metodologia de treball </li></ul></ul><ul><ul><li>BANC DE CONEIXEMENT I RECURSOS : corpus, bases de dades lexicogràfiques i terminològiques, anàlisi dels usos lingüístics, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>OBSERVATORI: estudi i seguiment del desenvolupament lexicodiscursiu a diverses àrees disciplinars </li></ul></ul>
 8. 8. Escenari de treball <ul><li>Àrees d'interès </li></ul><ul><ul><li>INVESTIGACIÓ FONAMENTAL: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Variació lingüística </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Processament del llenguatge natural </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Terminologia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>INVESTIGACIÓ APLICADA : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sociolingüística: dinàmica de comunitats de pràctica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lingüística del corpus: caracterització de l'ús del llenguatge </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Didàctica: aprenentatge en contextos universitaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>RECURSOS I SERVEIS : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comunicació </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Projecte GARATERM Recursos secundaris Formació & Consulta Recursos terciaris Seguiment & Avaluació Recursos primaris Informació & Comunicació
 10. 10. Projecte GARATERM
 11. 11. FITXES D'ESTIL Experts i professors Estudiants LINGÜISTES ANALITZADORS EXTRACTORS BANC DE PRODUCCIONS BDT i GLOSSARIS RECURSOS CONSULTES <ul><li>Projectes </li></ul><ul><li>PREST </li></ul><ul><li>RICOTERM </li></ul><ul><li>Ineologia </li></ul><ul><li>Definicions </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>CORPUS </li></ul><ul><li>-Corpus de referència </li></ul><ul><li>Corpus de ciència i tècnica </li></ul><ul><li>Observatori del lèxic </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>INSTRUMENTS </li></ul><ul><li>Analitzadors </li></ul><ul><li>Extractors </li></ul><ul><li>Diccionaris </li></ul><ul><li>-… </li></ul>CONVENIS / COL·LABORACIÓ <ul><li>CENTRES DE CONSULTA </li></ul><ul><li>Euskaltzaindia </li></ul><ul><li>Servei d'Euskera (EHU)‏ </li></ul><ul><li>Elhuyar </li></ul><ul><li>IVAP </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>AGENTS EXTERNS </li></ul><ul><li>Comissió Oficial de Terminologia </li></ul><ul><li>Comissió de normalització </li></ul><ul><li>de textos escolars </li></ul><ul><li>Comissió per a l' elaboració </li></ul><ul><li>de diccionaris especialitzats </li></ul><ul><li>-… </li></ul>DESCRIPCIONS I CRITERIS ONTOLOGIES <ul><li>PROJECTES </li></ul><ul><li>Investigació </li></ul><ul><li>Desenvolup. </li></ul><ul><li>Innovació </li></ul>Caracterizació del discurs especialitzat CONSULTES T EXTOS
 12. 12. Projecte GARATERM <ul><li>Per crear aquesta estructura cal </li></ul><ul><ul><li>Identificar els principals pols i agents que influeixen de forma més determinant en el desenvolupament lexicodiscursiu dels llenguatges especialitzats </li></ul></ul><ul><ul><li>Establir contactes i realitzar convenis de col·laboració </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear una xarxa social (intra i interinstitucional) que permeti articular les diverses aportacions i iniciatives de manera sinèrgica </li></ul></ul>
 13. 13. Projecte GARATERM <ul><li>Per posar-la en funcionament cal </li></ul><ul><ul><li>Involucrar en el projecte els membres de les comunitats de pràctica (estudiants, professors, departaments, grups, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Constituir una xarxa d'experts en llengües d'especialitat treballant de forma coordinada </li></ul></ul><ul><ul><li>Establir canals i dinàmiques de col·laboració </li></ul></ul>
 14. 14. Projecte GARATERM <ul><li>Per dotar-la de contingut cal </li></ul><ul><ul><li>Reunir corpus estructurats de produccions textuals representatives de l'activitat comunicativa de les comunitats de pràctica </li></ul></ul><ul><ul><li>Seleccionar eines i metodologies adequades per explotar sistemàticament aquests corpus i descriure de forma adequada els usos lingüístics </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitjans i suports adequats per traslladar a la comunidad de pràctica els resultats </li></ul></ul>
 15. 15. Projecte HIZLAN <ul><li>Objectiu : desenvolupar una estructura tecnològica basada en criteris epistemològics, metodològicos i operatius sòlids </li></ul><ul><ul><li>Social: desenvolupament lexicodiscursiu en els àmbitos de comunicació acadèmica i professional </li></ul></ul><ul><ul><li>Multidimensional : caracterització facetada de la comunicación especialitzada </li></ul></ul><ul><ul><li>Multifocal : text > operacions discursivas > terminologia </li></ul></ul>
 16. 16. Proyecto HIZLAN INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA DESENVOLUPAMENT TALLER DE LLENGÜES D'ESPECIALITAT
 17. 17. Projecte HIZLAN Db D okumentu B iltegia Eina de corpus Gt G losa T egia Base de dades lexicoterminològiques <ul><li>EL </li></ul><ul><li>E stilo L antegia </li></ul><ul><ul><li>Base de dades lingüístiques </li></ul></ul>CA TE C orpus A rakatzailea T erminologia E rauzlea
 18. 18. Projecte HIZLAN <ul><li>Fonts epistemològiques </li></ul><ul><ul><li>Teoria de la Complexitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Teoria de la Racionalitat Limitada </li></ul></ul><ul><ul><li>Teoria de la Competència Comunicativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Lingüística del corpus </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi Multidimensional </li></ul></ul><ul><ul><li>Teoria Comunicativa de la Terminologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballs de Douglas Biber </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballs de Vijay Bhatia, Guiomar Ciapuscio y Giovani Parodi </li></ul></ul><ul><ul><li>IULA, IULMA y GENTT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Orientat a la resolució de problemes concrets </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Projecte HIZLAN <ul><li>Postulats </li></ul><ul><ul><li>Possibilisme vs. Maximalisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Empirisme vs. Fonamentalisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Descripció vs. Prescripció </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació vs. Intervenció </li></ul></ul><ul><ul><li>Integració vs. Disgregació </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dissenys sobris i econòmics </li></ul></ul></ul></ul>
 20. 20. Projecte HIZLAN <ul><li>Criteris lingüístics </li></ul><ul><ul><li>Normativitat : correcció, casticisme, propietat </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcionalitat : informativitat, processabilitat, expressivitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Homologació : transdisciplinària, transgenèrica, translingüística </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aproximació descriptivopredictiva </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Metodologia de treball <ul><ul><li>Identificar la comunidad de pràctica: pols de desenvolupament més actius </li></ul></ul><ul><ul><li>Caracteritzar-ne la producció lingüística: gèneres discursius més representatius </li></ul></ul><ul><ul><li>Compilar un corpus a partir d'una estructura taxonòmica multidimensional </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar els trets lingüístics distintius i els eixos de variació més significatius </li></ul></ul><ul><ul><li>Analitzar els patrons comunicatius i terminològics més rellevants </li></ul></ul>
 22. 22. La comunitat de pràctica <ul><ul><li>Agents primaris: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estudiants, professors i investigadors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Professionals, empreses i institucions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mitjans de comunicació especialitzats </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Agents secundaris </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Editorials </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mitjans generals de comunicació </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Agents que hi intervenen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Traductors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveis Lingüístics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organismes de Normalització </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Exemple : Ciències Jurídiques (més detalls en el document de mà)‏ </li></ul></ul>
 23. 23. La producció lingüística <ul><li>Producció disciplinària </li></ul><ul><ul><li>Agents </li></ul></ul><ul><ul><li>Gèneres </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitjans </li></ul></ul><ul><ul><li>Canals </li></ul></ul><ul><ul><li>Suports </li></ul></ul><ul><li>Exemple : Ciències Jurídiques (més detalls en el document de mà)‏ </li></ul>Distribució & Dispersió <ul><li>Recursos lingüístics </li></ul><ul><li>Diccionaris </li></ul><ul><li>Manuals d'estil </li></ul><ul><li>Serveis de consulta </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul><ul><li>Recursos formatius o de suport </li></ul><ul><li>Materials didàctics </li></ul><ul><li>Manuals sobre l'ús del llenguatge </li></ul><ul><li>Investigacions </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 24. 24. Organització taxonòmica del corpus <ul><li>Documents </li></ul><ul><ul><ul><li>Acadèmics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Administratius i Jurídics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mitjans de comunicació </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fragments seleccionats </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Constituents estructurals </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Constituents funcionals </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Constituentes formals </li></ul></ul></ul></ul>http://probak.iametza.com/biltegia/
 25. 25. Anàlisi quantitativa de dades <ul><li>Arakatzailea : http://weblingua.ametza.com/corpus-KL/ http://www.ehu.es/euskara-orria/euskara/ereduzkoa/Corpus </li></ul><ul><li>Freqüències </li></ul><ul><ul><li>Anàlisi de significativitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Correlacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi de components principals </li></ul></ul><ul><ul><li>Clústers </li></ul></ul><ul><ul><li>Distribució factorial </li></ul></ul>Seleccionar segments
 26. 26. Anàlisi de patrons comunicatius <ul><li>Exemple : Nominalitzacions deverbals (més detalls en el document de mà)‏ </li></ul><ul><li>Contextos </li></ul><ul><ul><li>Anàlisi funcional </li></ul></ul><ul><ul><li>Concordances </li></ul></ul><ul><ul><li>Concurrències </li></ul></ul>Definicions Reformulacions Referències Citacions Enumeracions Justificacions Nominalitzacions Modalització Etc.
 27. 27. Anàlisi de patrons terminològics <ul><li>Exemple : Ciències Jurídiques (més detalles al document de mà)‏ </li></ul><ul><li>Anàlisi terminològica </li></ul><ul><ul><li>Pla referencial </li></ul></ul><ul><ul><li>Pla cognitiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Pla lingüístic </li></ul></ul>Seleccionar segments T erminologia E rauzlea
 28. 28. Creació de recursos <ul><li>Bancs de textos representatius de l'actividad comunicativa de les comunitats de pràctica </li></ul><ul><li>Bancs d'informació lingüística : estil i terminologia </li></ul><ul><li>Materials formatius : professors i estudiants </li></ul><ul><ul><li>Dinàmica social participativa i integradora </li></ul></ul><ul><li>Exemple : Ciències Jurídiques (més detalls en el document de mà)‏ </li></ul>
 29. 29. Repte principal <ul><li>El més important dels reptes a què s'enfronten els experts en llenguatges amb propòsits específics és anar més enllà de la descripció lingüística tradicional dels discursos de las LPE. Es tracta de concentrar-se no tan sols en “allò que constitueix discurs” en las LPE i considerar “per quin motiu els discursos de les LPE són como són” i “què fa que aquests discursos siguin possibles”. </li></ul><ul><li>Això també fa que se centri l'atención en altres qüestions como “qui aporta què a quina etapa” i “qui està autoritzat per fer quina mena de contribucions ” en el procés de creació de gèneres . </li></ul><ul><ul><li>Vijai Bhatia, 2008. “ Lenguas con Proposítos Específicos: Perspectivas cambiantes y nuevos desafíos”. Revista Signos , 41 (67), 157-176. </li></ul></ul><ul><li>Exemple: Ciències Jurídiques (méss detalls en el document de mà)‏ </li></ul>
 30. 30. FITXES D'ESTIL Experts i professors Estudiants LINGÜISTES ANALITZADORS EXTRACTORS BANC DE PRODUCCIONS BDT i GLOSSARIS RECURSOS CONSULTES <ul><li>Projectes </li></ul><ul><li>PREST </li></ul><ul><li>RICOTERM </li></ul><ul><li>Ineologia </li></ul><ul><li>Definicions </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>CORPUS </li></ul><ul><li>-Corpus de referència </li></ul><ul><li>Corpus de ciència i tècnica </li></ul><ul><li>Observatori del lèxic </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>INSTRUMENTS </li></ul><ul><li>Analitzadors </li></ul><ul><li>Extractors </li></ul><ul><li>Diccionaris </li></ul><ul><li>-… </li></ul>CONVENIS / COL·LABORACIÓ <ul><li>CENTRES DE CONSULTA </li></ul><ul><li>Euskaltzaindia </li></ul><ul><li>Servei d'Euskera (EHU)‏ </li></ul><ul><li>Elhuyar </li></ul><ul><li>IVAP </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>AGENTS EXTERNS </li></ul><ul><li>Comissió Oficial de Terminologia </li></ul><ul><li>Comissió de normalització </li></ul><ul><li>de textos escolars </li></ul><ul><li>Comissió per a l' elaboració </li></ul><ul><li>de diccionaris especialitzats </li></ul><ul><li>-… </li></ul>DESCRIPCIONS I CRITERIS ONTOLOGIES <ul><li>PROJECTES </li></ul><ul><li>Investigació </li></ul><ul><li>Desenvolup. </li></ul><ul><li>Innovació </li></ul>Caracterizació del discurs especialitzat CONSULTES T EXTOS
 31. 31. Repte principal Recursos secundaris Formació & Consulta Recursos terciaris Seguimento & Avaluació Recursos primaris Informació & Comunicació
 32. 32. La producció lingüística a la universitat Criteris, metodologies i eines per gestionar-la, estudiar-la i dinamitzar-la Aproximació social

×